archive-nl.com » NL » V » VILANS.NL

Total: 980

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Vilans
  facebook com VilansNL SEO Version Warning You are currently viewing the SEO version of text It has a number of design and functionality limitations We recommend viewing the Flash version or the basic HTML version of this publication Table of

  Original URL path: http://www.vilans.nl/docs/vilans/ons_aanbod/Vernieuwend_zorgen/files/assets/basic-html/page40.html (2015-08-10)
  Open archived version from archive


 • Vilans
  verhoudinggevenwenadeVerenigdeStatenhetmeest uit aangezondheidszorg 12 vanonsbrutobinnenlands product oratieNies 2013 Eendoorsneegezinbetaalt nualmeer dan 11 000per jaar aan zorg Houdt de stijging vankostenaandangaat in hetzelfdegezin in2040dehelft vanhet inkomenopaan zorg VWSkamerbrief Van systemennaarmensen 8 februari 2013 Banen De zorg isdegrootstewerkgever inNederland 1 3miljoen mensenwerken in zorg welzijn waarvan72 inde care Randstad2013 Maar liefst 1opde5Nederlanderswerkt in zorgof welzijn Tussen2000en2010was er een toename van40 Ook in2014 isde zorgdepopulairstewerkgever in Nederland Randstad2014 Kwaliteit Dewaardering van cliëntenenpatiënten ishoog

  Original URL path: http://www.vilans.nl/docs/vilans/ons_aanbod/Vernieuwend_zorgen/files/assets/basic-html/page13.html (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Vilans
  eindplaatjeeruit zal zien Dat neemt nietwegdatwewel richtingkunnenbepalen Hiernaast vier richtinggevendeuitgangspunten voor vernieuwend zorgen De zorgmedewerker zal de rol aannemen vandegenedie eigen regieen zelfredzaamheidmogelijkmaakt enablet Dat isniet passief zorgenmet dehandenopde rug maar actief communicerenmet cliënt en verwanten helpenkennisover lichaam geest en socialeomgeving toegankelijk temaken netwerkenaanborenenactiverenenhelpen risico s in te schattenwanneer zelfhulp tekort schiet enprofessionelehulp geboden is Inalgemene zinbevindt de langdurende zorg zich indeover gang vaneenaanbodgestuurde sector naar een sector die kernbehoeften

  Original URL path: http://www.vilans.nl/docs/vilans/ons_aanbod/Vernieuwend_zorgen/files/assets/basic-html/page16.html (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Vilans
  realiseren van zo veelmogelijk veerkracht eneigen regie over het levenookal zijner beperkingenop fysiek mentaal en of sociaal gebied Ieder op zijnof haar eigenmaat Schalocket al 2010 beschrijft inde visieop zorgenonder steuningdat het draait omhet overbruggen vandemismatch tusseneigenkracht enallerlei vormen vanondersteuning Zorgenandere vormen vanondersteuning zijndanhulp bronnenen strategieënomdiemismatch te verkleinen In deze visie staandeeigenkracht vandeburger cliënt ende reguliere ondersteuning van verwanten voorop Pas alshet echt niet anderskanworden zorgenanderegespecialiseerde voorzieningen ingeschakeld Deopgaven voor

  Original URL path: http://www.vilans.nl/docs/vilans/ons_aanbod/Vernieuwend_zorgen/files/assets/basic-html/page19.html (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Vilans
  verschillen inetniciteit en culturele achtergrondenwat specifieke vraagstukkenoplevert De zorgmedewerker kanmogelijkeendilemma voelen tussen de roepommaatwerk vanpersoonsgerichte zorg versusde vereiste standaardisering vanuit de zorgorganisatie Stan daardiseringhelpt inhet kader vandoelmatigwerkenen inzet van lageredeskundigheidsniveausmaar raaktmeteenhet op maat streven vandepersoonsgerichte zorg 2 2Veldverkenning de6 thema s volgens de zorgmedewerker Het besef dat de zorg in transitie is is vanhoog tot laagdoorgedrongen Inhet voorjaar van2014heeft Vilans onder zorgmedewerkersbij zes zorgaanbiedersen indrieopen netwerkbijeenkomsteneen veldverkenninggedaanover debetekenis vandeze transitie

  Original URL path: http://www.vilans.nl/docs/vilans/ons_aanbod/Vernieuwend_zorgen/files/assets/basic-html/page20.html (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Vilans
  aangoed teoverleggenen cliënten te latenmeebeslissen dit wordt slechtsdoor 50 ofminder vande cliëntenherkend Enkele jarengeledenheeft Vilans een vergelijkbaar onderzoekgedaanonder medewerkers indegehandicaptenzorg Daarin viel opdatmensenaangevenmeer te willen lerenover zakenwaar zedagelijksmeebezig zijn Demanierwaaropmensen op zoekgaannaar kennisbleekheel gelaagd te zijn eerst bij directe collega s dan bij de teamleider daarnadegedragskundige et cetera steeds verderweg vanhet primaireproces Ookbleekdaaruit datmensenweinigactief op zoekgaannaar kennis inboeken tijdschriftenof via internet genoeg ken is onvoldoende ken is ken is zoeken

  Original URL path: http://www.vilans.nl/docs/vilans/ons_aanbod/Vernieuwend_zorgen/files/assets/basic-html/page23.html (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Vilans
  die vandeorganisatieendemaatschappij Handen Goedbegeleiden isdeessentie vanhet vak ingesprekgaan verdiepen kunnenonderzoekenenovertuigen 2 4Verbeterenmet hoofd hart handen Een zorgmedewerkeroefent zijn haar vakuitmet inzet vandehelepersoon het hoofd weten het hart willen drijfveren endehanden kunnen moeten in lijnmet elkaarkunnen functioneren Hieronder vertalenwede zes thema s vande transitie inde zorgnaar de verbeteropgave inhoofd hart enhanden vande zorgmedewerker Het overzicht startmet vragendiewe ophaalden indegroepsinterviews endenetwerkbijeen komsten Daaronder gevenwemet behulp vandeze rijke input aanwelke concreteontwikkelinger gevraagdwordt Inhet

  Original URL path: http://www.vilans.nl/docs/vilans/ons_aanbod/Vernieuwend_zorgen/files/assets/basic-html/page24.html (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Vilans
  en organisatie indepraktijkenkijkenwenaar de relatie tussen zorgmedewerker en zichzelf cliënt verwanten team organisatieenhet netwerk vanandere zorgmedewer kers en zorgaanbieders Degevraagde verandering is complex Deuitgangspunten zijngeland de thema sbekend maar zorgmedewerkers voelen zich vaaknogniet toegerust De thema s zelforganisatie enkwaliteit vanbestaan zijn nogniet inhet handelen terug te zien Technologieenhetwerken innetwerken leverende meest directeenconcrete vragenop men isklaar voor nieuwekennisen vaardigheden De zorgmedewerker staat inhet hart vande transitie enwordt gevraagd zichde verandering toe

  Original URL path: http://www.vilans.nl/docs/vilans/ons_aanbod/Vernieuwend_zorgen/files/assets/basic-html/page27.html (2015-08-10)
  Open archived version from archive