archive-nl.com » NL » V » VILANS.NL

Total: 980

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Vilans
  Warning You are currently viewing the SEO version of text It has a number of design and functionality limitations We recommend viewing the Flash version or the basic HTML version of this publication Table of Contents Flash Version 1 18

  Original URL path: http://www.vilans.nl/docs/vilans/ons_aanbod/Vernieuwend_zorgen/files/assets/basic-html/page28.html (2015-08-10)
  Open archived version from archive


 • Vilans
  draait omde relatieburger cliënt zorgmedewerker De complexe verwarrende uitdagende transitie vande langdurende zorgkomt op spanning inde relatie tussenburger cliënt en medewerker 4 Urgentie lerenenontwikkelen De zorgmedewerker isde spil enhet kloppendhart vande verandering Het lerenenontwikkelen vande zorgmedewerker is cruciaal voor de transitie Daarbinnen is er eendub belslag voor de zorgmedewerkers Zijmoeten zich de veranderingen toe eigenenéndezeoverdragen aan cliënt en verwanten Omdat dit een fundamen tele verandering isdiemensbeeldenmotivatie raakt is lerenenontwikkelennodigophet niveau

  Original URL path: http://www.vilans.nl/docs/vilans/ons_aanbod/Vernieuwend_zorgen/files/assets/basic-html/page29.html (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Vilans
  Het herijken vandeprofessionele identiteit alsbasis voor zelfstu ringen samenwerking Reflectieopwat deproblematiek van cliëntendoetmet jouenhoe jedaar vanuit jeeigennormen waardenendrijfverenmeeomgaat Duidelijke open commu nicatieover emoties van cliënt enmedewerker en vroegtijdige signalering vanknelpunten frustraties en teleurstellingen in de zorgrelaties Indewoorden vande zorgmedewerker Hoeblijf jeovereindénbij de tijd Hoe communiceer jehelder met je cliënten Dat is voor ons een voortdurende vraag Door de steedsgroteredrukopmiddelenwordenwemiskend inonze rol alsprofessional Het vet is erwel af Er isnauwe lijks

  Original URL path: http://www.vilans.nl/docs/vilans/ons_aanbod/Vernieuwend_zorgen/files/assets/basic-html/page30.html (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Vilans
  alléénalshet proces richting enbetekenisheeft dat door het collectief wordt vormgegeven Zo verwijst effectief organisatielerenaltijdnaar de individuele medewerker En verwijst effectief individueel lerenaltijdnaar rendement voor deorganisatie Senge 1990 omschreef leren vanen inorganisaties als volgt organisaties veranderenalsmensennieuwe vaardig heden lerenendeze vaardigheden leren toe tepassen inhun werkzaamhedenomdaarmeehungezamenlijkeambitie te verwezenlijken Danontstaat persoonlijkegroei wat een positief effect heeft ophet presteren vandeorganisatie Senge 1990 p 12 Deeerste voorwaarde voor een zorgorganisatiediewil leren isdanook geregeldaandacht bestedenaangedeelde betekenisgeving demanierwaaropwaardenenuitgangs punten vanpersoonenorganisatie inwerkgedrag terug komen Of dit nugaat over visie mensbeeldof het gezamenlijk waarderen vanmooie innovaties Bestuur enmanagement en vooral het eerste leidinggevendeniveau spelendaarbij een belangrijke rol Effectief lerenopdewerkvloer ZoalsSenge CaluweenookScharmer aangeven is collectief lerenhetmeest effectief Nogeffectieverwordt het wanneer het geleerdedirecte relevantieheeft voor het dagelijkswerk endeel uitmaakt van informeel lerenopdewerkvloer Dat staat beter bekendalsde70 20 10 regel voor deeffectiviteit van leren 70 vanhet leren vindt plaatsopdewerkvloer informeel lerendoor teervarenen tedoen 20 vanhet leren vindt plaatsdoor coachingen feedbacken10 vanhet leren vindt plaats via formele trainingenen cursussen Individueel leren zoals viae learning heeft dus alleeneffectwanneer het direct indepraktijk toepasbaar en toetsbaar is Deeffectiviteit van lerenwordt zo sterkbepaalddoor dematewaarinhet geleerde inhet teamherhaald getoetst enbevestigdwordt en directe relevantieheeft voor het dagelijkswerk op de werkvloer coaching en fe dback trainingen en cusus en 70

  Original URL path: http://www.vilans.nl/docs/vilans/ons_aanbod/Vernieuwend_zorgen/files/assets/basic-html/page33.html (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Vilans
  DenHaag Homan T 2005 Organisatiedynamica Theorieenpraktijk van organisatieverandering AcademicService DenHaag Wierdsma A F MenSwieringa J 2002 Lerendorganiseren Alsmeer vanhetzelfdeniet helpt Noordhoff Groningen CommonwealthFund 2014 Mirror Mirror on theWall How thePerformanceof theU S HealthCareSystem Compares Internationally New York Washington Caluwé L de Vermaak H 2006 LerenVeranderen Vakmedianet Deventer Alphena d Rijn Scharmer O 2009 TheoryU Leading form the futureas it emerges Berrett KoehlerPublishers SanFrancisco Succesvol Besturenen leidinggeven inde zorg Functiemediair 2014

  Original URL path: http://www.vilans.nl/docs/vilans/ons_aanbod/Vernieuwend_zorgen/files/assets/basic-html/page36.html (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Vilans
  in sHertogenboschenomgeving Dichterbij organisatie voor gehandicaptenzorg inhetMaasgebied Zorgpartners organisatie voor ouderenzorg inMidden Holland Noorderbrug organisatie voor gehandicaptenzorg inGroningen Deexperts MiekeHollander directeurGezondheidszorgCollegebij ROCMiddenNederland Martha vanBiene lector Lokaledienstverlening vanuit klantperspectief bij deHogeschool vanArnhemen Nijmegen ManonRuijters lector Ecologie vanhet lerenbij STOASWageningen CarolienSino directeur Instituut van verpleegkundige studiesbij deHogeschool Utrecht Petri Embregts bijzonder hoogleraarMensenmet een verstandelijkebeperking Psychopathologieenbehandeling enBeroepsopleiding tot gezondheidszorgpsycholoogaande Universiteit vanTilburg SEO Version Warning You are currently viewing the SEO version of text

  Original URL path: http://www.vilans.nl/docs/vilans/ons_aanbod/Vernieuwend_zorgen/files/assets/basic-html/page37.html (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Vilans
  meer bevlogennaarmate zeouderwordenénnaarmatehet opleidingsniveauafneemt Medewerkers in care zijnmeer bevlogendanmedewerkers in cure 45 tegenover 33 prof dr ArnoldB Bakker 2013 Veranderen Gerelateerdaande leeftijdsgroepenbleekdat oudere zorg medewerkersprecies evenhoogen ruim voldoende scoren alsde jongepopulatie voorwat betreft hun veranderpotentieel Actiz benchmark2012 Demografische variabelen Vernieuwend zorgenkrijgt vormen inhoud inde relatie tussen cliënt enmedewerker Dat isniet alleen een op eencontact aanbeide zijden is eenheel netwerkbetrokken Van verwanten vrijwilligers endebuurvrouw aande zijde vande cliënt tot enmet teamgenoten tafeltje dekje welzijn en specialistische zorgaande zijde vande zorgmedewerker Ter support voor deze relaties vraagt de transitieomnieuwe communicatieve vaardigheden moder nehulpmiddelenen technologie De zorgmed werker an o nu 1opde5 Nederlanders werkt inde zorg Relatiefweinigwerkzame niet westerse allochtonen 8 Relatief veelwerken indienstverband 77 Bovengemiddeld veelwerkzame vrouwen 87 Dubbelslag voor zorgmedewerker De transitiegaat niet vanzelf enbetekent naast het uitdagende vande vernieuwingook verlies vanopgebouwde zekerheden enpatronen Inde frontlinie staat de zorgmedewerkermet de opdracht om zichde verandering mevrouw uw verzorgings huis sluit niet alleen zelf eigenmaken wat gaat dat voor mij betekenen maar ookomdezegeaccepteerd tekrijgen door cliënt en verwanten wat gaat dat voor ubetekenen Dezedubbelslag tijdens een veranderinghandenen voeten gevenaandebetekenis voor jezelf éndieaan jeklant overdra gen is eengroteopgave Gemiddelde leeftijd 42 jaar enstijgend bron CBS GezondheidenZorg in cijfers 2013 SEO Version Warning You are

  Original URL path: http://www.vilans.nl/docs/vilans/ons_aanbod/Vernieuwend_zorgen/files/assets/basic-html/page12.html (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Vilans
  vraagstukken een rol Kwaliteit enspecialisatie Door de focus opkwaliteit is langzamerhandeenenorme specialisatieontstaan Inhet zorgstelsel zijnde symptomen daarvan zichtbaar als schotten tussen careen cure tussen welzijnen zorg tussenmens enprofessional Alsgevolg van diedoorgevoerde specialisatie is eenwildgroei aanopleidin genenberoepenontstaan de totalegezondheidszorgkent meer dan2 400beroepenenmeer dan1 700opleidingen Nivel Quickscanberoepenenopleidingen2014 Deze speci alisatie isniet alleennegatief wehebben veel gewonnenmet specialistische zorg endienstverlening Maar dekeerzijde is de scheiding van lichaamengeest en verdere fragmentatie te vaakbehandelenwedoor opeendeel vanhet

  Original URL path: http://www.vilans.nl/docs/vilans/ons_aanbod/Vernieuwend_zorgen/files/assets/basic-html/page14.html (2015-08-10)
  Open archived version from archive