archive-nl.com » NL » V » VILANS.NL

Total: 980

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Vilans
  currently viewing the SEO version of text It has a number of design and functionality limitations We recommend viewing the Flash version or the basic HTML version of this publication Table of Contents Flash Version 1 8 9 10 11

  Original URL path: http://www.vilans.nl/docs/vilans/ons_aanbod/Vernieuwend_zorgen/files/assets/basic-html/page18.html (2015-08-10)
  Open archived version from archive


 • Vilans
  van verwanten verwachtworden Er kangemakkelijkeen zekere aangeleer dehulpeloosheid ontstaandoor langdurige zorgafhankelijk heid Voor dezemensengeldt dat zij vaakniet hebbengeleerd omkeuzes temaken nietwetenwelkekeuzes er zijnenwat deze voor gevolgenhebben Daar is aandacht voor nodig Bureaucratieensysteem hinder Deafgelopen jaren isdenadruk sterkkomen te liggenop beheersing controleen regels ookdoor deeerder genoemde incidentenendegroei van zorg Het gevolg oplopendekosten Dit levert groteadministratieve lastenen regeldrukop vooral opdewerkvloer Zorgmedewerkers ervaren werk drukdoor een tegroot aantal takenenadministratieve lastenen tewei nig ruimte voor eigenafwegingenofmaatwerk wat tenkoste gaat vankwaliteit Deervaren ruimte tijd voor professionaliteit is eenpunt vanaandacht het vet is er allangaf constateren medewerkers In lijnmet deuitgangspunten vande transitie is de roepom regelarme zorgbegrijpelijk Vertrouwen ishierbij het sleutelwoord Teveel behandelenwe cliënt en zorgme dewerker als eenkleinkinddat allesmoet verantwoorden Inspectieen toezichthouderswerkennog vaak volgens een oud controlemodel en zijn indeervaring van zorgbestuurders en medewerkersweinighelpendomde regelruimte van medewerkers te vergroten Waarommoet naéén incidentmet één tafelmes enéénbewoner opééngroep inallehonderd woongroepenpermanent debestekbakop slot Kaneenge handicaptebewoner zelf bepalenhoe laat hij naar bedgaat of isdewerkplanningdaar niet op ingericht Hoemet flexibiliteit dewet BOPZ en straksde vervangendenieuwewet Zorg enDwang tehandhaven is eengrote vraag voorwerkveld en inspectie Zeker isdat verantwoordelijkheidgevenbegint met vertrouwen inprofessionalsdie vanuit kennis enervaring risico s adequaat kunnenafwegen Door de somsdoorgeslagen controleopkwaliteit bestaat voor ieder detail eenkwaliteitsindicator Zorgmedewerkers ervarenmeten om het

  Original URL path: http://www.vilans.nl/docs/vilans/ons_aanbod/Vernieuwend_zorgen/files/assets/basic-html/page15.html (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Vilans
  nietwegdat hetmaatwerkophet individuwordt toegesne den De zorgmedewerkerwordt individueel verantwoordelijk gemaakt voor het vormgevenaande verandering Zelfregieen zelforganisatie voerendeboventoon Dat de zorgmedewerker teamgenotenenanderedisciplines enaanbieders inschakelt om tot goededienstverlening tekomen neemt nietwegdat zij ophaar individuele verantwoordelijkheidwordt aangesproken Inhet verlengdedaarvan spreekt deorganisatiede individuele zorgmedewerker aanophaar verantwoordelijkheid voor het eigen lerenenontwikkelen inde transitie Organisatieontwik keling is een zaak vanhet collectief het vindt plaats in teams ineenorganisatieen inhet netwerk vandemedewerker Daarbinnenwordtmeer dan voorheenhet individuaangespro kenopen verantwoordelijkgemaakt voor resultaat Het draait omde relatie burger cliënt zorgmedewerker De complexe verwarrendeenuitdagende transitie vande langdurende zorg zorgt voor spanning inde relatie tussen burger cliënt enmedewerker Beidenhebbenénnemeneen andere rol en verantwoordelijkheid Daarbinnen is er een dubbelslag temakendoor de zorgmedewerker Zijmoet zich de veranderingen tegelijk toe eigenenéndezeoverdragenaan cliënt en verwanten Alle verwarring nieuwe rollenennieuwe ontwikkelingen ten spijt indeeenvoud vandeeen op een relatie tussen cliënt en zorgmedewerker komt alles samen Dat is in zekere zingeruststellend niet deoverheid de in spectieof kwaliteitslabels maar de relatieveeenvoud vanhet contact tussen cliënt en zorgmedewerker alshetmoment van dewaarheid alsnormerendkader voor zorgen levensvragen indeze samenleving Urgentie lerenenontwikkelen Voor een succesvolle transitieheeft de zorgmedewerker de volle support nodig Als spil enalskloppendhart vande verandering Zeker isdat lerenenontwikkelen voor alle betrokkenenopnieuwopdeagenda staat omde transitie mogelijk temaken 1 3 2 4 17 SEO

  Original URL path: http://www.vilans.nl/docs/vilans/ons_aanbod/Vernieuwend_zorgen/files/assets/basic-html/page17.html (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Vilans
  endan deprofessionelehulpverlening Zorgmedewerkers ervarenmogelijkeen dilemma tussenhet nemen van zelf organisatie vande cliënt alsuitgangs punt endeprofessionele inschatting van risico s gezondof verantwoord handelen Denkbijvoorbeeldaaneen zaamheidalsneveneffect van zelfstan digheidof nalaten vanbemoeizorg Thema3 Werken ineen netwerk Het nieuwe zorgen vindt plaats in eengemengdeomgeving van sociaal domeinen zorg dienstverlening met eennadrukkelijke rol voor demantel zorger s familieen vrijwilligers voor zover beschikbaar Uit de interviewsmet zorgmedewerkerskwamnaar vorendat het idee van inschakelen van familieen andere verwantenwel isgeland maar dat het indepraktijknog zoeken isnaar hoedit effectief teactiverenof organise ren Daarnaast ishet belangrijk samen tewerken indewijkenbuurtmet andereaanbieders Zorgmedewerkerskunneneendilemma ervarenbij ketenzorgenhet bepalen of juist loslaten vandomeingrenzen Wiedoetwat Wie zijnbetrokkenbij de besluitvormingenhoe verloopt dat Hoekandemedewerker het informeel netwerkbetrekken aansprekenen overtuigenwanneer het niet vanzelf in bewegingkomt Daarnaast speelt het vraagstukof demedewerker genera list en of specialist is hoeveelmoet jewetenenhoebreedof hoediep is je kennis Thema4 Nieuwe technologie Met grotenieuwsgierigheidenhoge ver wachtingenwordt gekekennaar nieuwe technologieen ICT toepassingen We zieneenexponentiëlegroei van zorgtechnologieeneHealth zowel inhet privéals inhet professionele domein Denkaangepersonaliseerde zorgdoor het zelfmeten vanbeweeg eet enanderepatronen quantified self robots domoticaenandere informa tietechnologie Demeeste zorgmede werkers verwachten veel vannieuwe technologiemaar de impact voor het dagelijkswerk is voor demeestennog niet duidelijk Dekennis van ICT toepassingenontbreekt veelal of de infrastructuur bijvoorbeeld voor het werkenmet iPads isnogniet voldoen deaanwezig

  Original URL path: http://www.vilans.nl/docs/vilans/ons_aanbod/Vernieuwend_zorgen/files/assets/basic-html/page21.html (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Vilans
  door te voerenen te implementeren Dat doenwe samenmet verpleegkundigen en verzorgenden huisartsenen specia listen bestuurders beleidsmakers management enpatiëntenorganisaties En in samenwerkingmet andere kenniscentraenonderzoeksinstituten Zohoudenwemet elkaar de langduren de zorgaanouderen gehandicaptenen chronische ziekenefficiënt betaalbaar en vangoedekwaliteit Meer informatie vindt uop www vilans nl nieuwezorgmedewerker Vilans juli 2014 SEO Version Warning You are currently viewing the SEO version of text It has a number of design and functionality limitations We recommend viewing

  Original URL path: http://www.vilans.nl/docs/vilans/ons_aanbod/Vernieuwend_zorgen/files/assets/basic-html/page39.html (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Vilans
  Het zorgen voor eenafgestemde rol werkverdeling tussen verwantenenprofessionals Afstemmen vankennis en vaar digheden wie isgoed inwat tussen verwantenenprofessi onals Leren vanelkaar inschatten vanoverbelasting vande mantelzorger behoud vanessentiëlebandenmet de cliënt en verwantenmet eenpassende rol voor allepartijen Indewoorden vande zorgmedewerker Regelmatigmoet ikmijn collega s ervanovertuigendat het meedoen vandepartner indagelijkseactiviteitenniet be dreigend is maar juist eenaanvulling Wehebbennog veel te winnen inonswelkomnaar familie Voorafgaandaande verhuizingnaar onswooncentrumgeven we ineen intakegesprekdemogelijkhedenenbeperkingen aan Acht uur zorgperweek Danmisschienniet

  Original URL path: http://www.vilans.nl/docs/vilans/ons_aanbod/Vernieuwend_zorgen/files/assets/basic-html/page31.html (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Vilans
  grensbewaking tussenmedewer ker team organisatie en of netwerk Het eerste leidinggevendeniveau speelt eenbelangrijke rol inde relatie tussen medewerker en team organisatie Indewoorden vande zorgmedewerker De zorg voor de cliënt is eenpuzzel hoeblijvenwemet alleontwikkelingen zorg verlenenéneigen regie stimule ren De zorgmedewerkermoet op veel gebieden schakelen Hoe faciliteert de organisatiedat Wat tedoenmet demandiede lippen stift van zijnbuurvrouwopeet Ineerste instantiehebbenwehaar kaptafeltje ontruimd Vervolgenshebbenwe toch haarwelzijn vooropgezet enhaar spul letjes teruggegeven Debuurman valt van zo nhapjeniet om Dat iswel een slagmetmanagement en inspectie de steun vande leiding isdanhardnodig Relatiemet het netwerk Demedewerker schakelt het netwerk vananderedisciplines enandereaanbieders effectief enefficiënt inomde cliënt zogoedmogelijk tehelpen Zij heeftweet vanpartijenen organisaties kan ze aan en uit zetten is er ondernemend inenmaakt het onderscheid in specialistischeengeneralisti sche zorgenondersteuning Demedewerker is vaardig inde opbouwenhet onderhouden vanhet netwerkmet de cliënt als doel focus Zij acquireert en ziet kansen voor deorganisatie Indewoorden vande zorgmedewerker Door onze rol indagbesteding zijnwe vaak vooruitgeschoven posten Daardoor hebbenwe sneller contactmet het netwerk Ikheb veel temakenmet ROC s Die zijn vaakhelemaal niet bezigmet ontschottenenwerken ineennetwerk zakenwaar wij veel aandacht aanbesteden Watwordt er eigenlijkprecies vanmij verwacht Ikhebhele maal geenbeeldbij werken ineennetwerk Wiemoet ikdan allemaal kennenenwaar vind ik informatie SEO Version Warning You are currently viewing the SEO version

  Original URL path: http://www.vilans.nl/docs/vilans/ons_aanbod/Vernieuwend_zorgen/files/assets/basic-html/page32.html (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Vilans
  deorganisatieennatuurlijkde cliënt en zijnnaasten Alleendankunnen zedoenwaar zegoed in zijn waarde toevoegenaanhet leven vanmensenmet een hulpvraag Hoog rendement van lerendoor ervaringsgericht leren ruimteom teexperimenteren binnen richtinggevendekaders én door aansprekenhoofd hart handen Effectief leren opeigenwerkplek netwerk werkenderwijs met collega s ennetwerk gedeeldebetekenisgeving aan visieenwaarden Lerendeorganisatie teamlereneneffectief individueel leren versterkenelkaar Leiderschap bestuuren management vangroot en faciliterendbelang SEO Version Warning You are currently viewing the SEO version of text It has a number of

  Original URL path: http://www.vilans.nl/docs/vilans/ons_aanbod/Vernieuwend_zorgen/files/assets/basic-html/page34.html (2015-08-10)
  Open archived version from archive