archive-nl.com » NL » V » VILANS.NL

Total: 980

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Vilans
  viewing the SEO version of text It has a number of design and functionality limitations We recommend viewing the Flash version or the basic HTML version of this publication Table of Contents Flash Version 1 28 29 30 31 32

  Original URL path: http://www.vilans.nl/docs/vilans/ons_aanbod/Vernieuwend_zorgen/files/assets/basic-html/page38.html (2015-08-10)
  Open archived version from archive


 • Vilans
  als extramuraal een toename vanhoger gekwalificeerdpersoneel te vragen terwijl het overgrotedeel inde langdurende zorg lager gekwalificeerd is Gemiddeld ligt inde sector gehandicaptenzorghet opleidingsniveau ietshoger dan indeVVT Deopgave ishetwerk voldoendebehapbaar temaken voor alleniveaus ende juiste mix van functies te vinden Opdeachtergrond speelt hier deaanstaande vereen voudiging vandeberoepenstructuurwaar het CVZ inapril 2015deminister vanVWS over adviseert Bij de juistemix van functies in teamenorganisatiegaat het niet alleenom functieniveau maar ookompersoonskenmerken inhet team Immers inde zorggaat het niet alleenomhet ambachtelijkniveaumaarminstens evenveel omdemens erachter Onzemedewerker huishoudelijke zorgheeft een fantastischeuitwerkingopde groep Dat isgewooneenmenselijkeeigenschap vanhaar anderenhebbenweer andereeigenschappen Opleidingdoet er somsniet toe zorgmedewerker Thema5 Meer metminder Ieder is er vandoordrongendat er ook financiëlekaders tengrondslag liggen aande transitieenhet indeuitvoering ook meermetminder gaatworden Zorgmedewerkers ervarenooknual bezuinigingenen zijnactief gericht op efficiency enkostenbewustzijn ookal voelen vooral oudere zorgmedewerkers zichdaar niet altijd voor toegerust In vernieuwend zorgenkrijgenmede werkersmeer enmeer een rol inhet onderhandelenmet de cliënt en familie overwatwel ennietmogelijk is vanuit eenkostenoogpunt Eenmogelijkdilemmaontstaatwan neer debehoefteaanmaatwerken persoonsgerichte kwalitatief goede zorgopgespannen voet komt te staan met kostenbeheersing Daarbij helpt veelal depragmatischenatuur van zorgmedewerkers Kostenbewustzijnbegint bij ons wij moetenhet uitleggen De familiemoet gewooneengespecificeerdkostenover zicht krijgen manager ouderenzorg Maar tegelijk zijner grenzen Kunnenwij deze cliënt noghelpenen is deze cliënt dannog rendabel voor ons Cliëntendie verwegwonen kunnen wenietmeerwekelijksbezoeken die

  Original URL path: http://www.vilans.nl/docs/vilans/ons_aanbod/Vernieuwend_zorgen/files/assets/basic-html/page22.html (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Vilans
  Lerengebruiken vaardig worden Uitproberenen foutenmaken Thema3 Werken ineennetwerk Betekenisen vragen zorgmedewerker Hoegaanweommet naaste familie enmantelzorgers vooral wanneer ze mondigof afwezig zijn Moeten cliën tenenhunnetwerknietmeegenomen worden inde transitie Het isnodigom te ontschotten maar hoedoenwedat Waar ligt het initiatief ende verantwoor delijkheid voor het samenwerkenmet andereorganisaties Hoe vind ikhouvast inwijkof buurt Waar vind ikde sociale kaart wijkteam regels Hoega ikom met vrijwilligers Moet iedereennu ondernemenennetwerken Hoe leer jeondernemerschapen creativiteit Hoofd Zicht opnetwerk wijk betrokke nen Informatieover samenwerkings verbanden vandeorganisatie Regels en beleidkennen Duidelijkheidover de plek innieuwe constellaties Voorbeel dendaarvan Kennis van tools Hart Persoonlijk toetsen vannieu wewaardenmet deeigendrijfveren ondernemend proactief creatief versus dienend zorgend welkeplekpast Onderdeel vaneennetwerk inplaats van onderdeel vaneen teamenorganisatie past dat Handen Vaardigheidenervaring opdoenmet netwerk contacten leggen over de schutting vandeeigenorganisa tie Meegenomenwordenof rol krijgen in nieuwe samenwerkingen Thema2 Zelforganisatie Betekenisen vragen zorgmedewerker Hoegaanweommet evenwicht tussen loslaten versus risico s Hoeveelmarge is er tussen zelfsturing enbeheersstructuren Mogenwe foutenmaken Hoedoe ikdat zorgen dát Wat doe ik voormijneigengoede gevoel enwat voormijn cliënt Hoe ga ikommet hospitaliseringen verwendicapten vraagt een zorgmedewerker zichaf Hoofd Definitieenbeeldbij zelf organisatie Hoeweet ikof ikhet goededoe Welkekadershanteer ik Wanneer isdegrensbereikt Hart Zorgenmet de handenopde rug is vaakmoeilijk te verenigenmet het zorghart Hoekun jeomgaanmet loslaten versusbegeleidenof sturen en veiligheid

  Original URL path: http://www.vilans.nl/docs/vilans/ons_aanbod/Vernieuwend_zorgen/files/assets/basic-html/page25.html (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Vilans
  Thema6 Nieuwe functies Betekenisen vragen zorgmedewerker Deproblematiek intramuraal wordt zwaarder extramuraal moetenwe veelmeerweten vande context de regelgeving departijen hoe zorgenwedatwegekwalificeerd zijn Inde omgangmet cliëntenenhunnetwerkwordenandere vaardig heden verondersteld onderhandelen netwerken creativiteit Hoemoet ikmeontwikkelen Ontwikkel ikmebreder of juist specialistischer Welke vormenkent scholing Hoekan ik e learning indepraktijkbrengenen toetsen Wat zijnde juiste kwalificaties Hoofd Inzicht enkennisover veranderende functie eisen Zicht opmogelijke leerroutes Zicht opmogelijkhedenen ontwikkelpotentieel Hart Kan ikblijvendoenwaarom ikbenbegonnenmetwer ken inde zorg Past

  Original URL path: http://www.vilans.nl/docs/vilans/ons_aanbod/Vernieuwend_zorgen/files/assets/basic-html/page26.html (2015-08-10)
  Open archived version from archive