archive-nl.com » NL » W » WATERSCHAPHOLLANDSEDELTA.NL

Total: 979

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Waterschap Hollandse Delta - Besluiten college dijkgraaf en heemraden 17 december 2013
  Budgetbeheer 2014 Vervanging 10kv Hoogspanningsinstallatie rwzi Dokhaven De hoogspanningsverdeelinrichting van de rioolwaterzuiveringsinstallatie rwzi Dokhaven voldoet niet meer aan de vernieuwde veiligheidsnormen en moet daarom worden vervangen D H hebben hiervoor een bedrag van 365 000 euro beschikbaar gesteld Op de rwzi Dokhaven wordt het afvalwater van bijna een half miljoen bewoners en bedrijven uit west en zuid Rotterdam en een deel van het centrum gezuiverd Plaatsen doorspoelpomp te Pernis Het plaatsen van een doorspoelpomp nabij de Pastoriestraat in Pernis is een maatregel uit het Waterplan Pernis en zorgt voor het verbeteren van de wateraanvoer en waterkwaliteit D H hebben hiervoor een bedrag van 105 000 euro beschikbaar gesteld Voordat met het werk gestart wordt moet het waterschap nog een projectplan in procedure brengen Het ontwerp van dit projectplan wordt begin volgend jaar door D H behandeld Sloop dienstwoning Heerendijk 27 te Oude Tonge Conform het vigerende Vastgoedbeleid worden lege dienstwoningen die niet meer van essentieel belang zijn voor de primaire taakuitoefening van het waterschap verkocht nadat onderzoek naar bewoonbaarheid heeft plaatsgevonden Uit dat onderzoek bleek dat de woning te dicht bij het gemaal staat om te voldoen aan de huidige wettelijke eisen van geluid en trillingen en dat verkoop aan derden herbewoning wordt afgeraden Terwijl het waterschap op zoek was naar mogelijke oplossingen is de woning vernield door vandalisme en brandstichting De verzekering heeft het plan total loss verklaard D H hebben daarom besloten de voormalige dienstwoning aan de Heerendijk te Oude Tonge te slopen Digitale verslaglegging D H hebben besloten om de vergaderingen van het algemeen bestuur de Verenigde Vergadering vanaf 2014 definitief te gaan vastleggen via een uitgebreide besluitenlijst en audioverslaglegging Hierdoor kan iedereen via internet de hele vergadering afluisteren maar ook zoeken op agendapunt of spreker en zo gemakkelijk een deel van de bestuursvergadering afluisteren Projectplan De

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/common-nlm/bestuursbesluiten2013/besluiten-college-dijkgraaf-en-heemraden-17-december-2013.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Waterschap Hollandse Delta - Besluiten college dijkgraaf en heemraden 29 oktober 2013
  28 november 2013 aan de orde komen Het college van D H bereidt de bestuursvoorstellen voor De onderwerpen die voor behandeling in november 2013 gepland staan zijn onder meer Projectinvesteringskrediet Reconstructie Blaaksedijk te Binnenmaas Archiefverordening Planning herziening peilbesluiten Inspraakverordening WSHD 2013 Inzet brede blik voor dijkversterking Hellevoetsluis Belastingverordeningen 2014 Deltaprogramma 2014 Projectinvesteringskrediet Renovatie slibontwateringsinstallatie rwzi Hoogvliet Projectinvesteringskrediet Aanpak Rotterdamseweg traject Rijnsingel Ringdijk te Ridderkerk Normenkader rechtmatigheid 2013 Burap 2 2013 Vaststellen resultaten verlengde derde veiligheidstoetsing primaire waterkeringen Ontwerp Legger van oppervlaktewaterlichamen en kunstwerken voor waterschap Hollandse Delta Onderzoeken Rekenkamercommissie 2013 De formele agenda en vergaderstukken voor de openbare bestuursvergaderingen staan vanaf 4 november op de website van het waterschap Projectplan Wijziging watergang bij noordelijke hoek kruising Ruigendijk Dorpsweg te Oudenhoorn voor project ATS Goudswaard Zuidland Hellevoetsluis D H hebben bovengenoemd projectplan vastgesteld om de aanleg van de persleiding mogelijk te maken Hiervoor moet namelijk bij de noordelijke hoek kruising Ruigendijk Dorpsweg in Oudenhoorn de bermbreedte worden vergroot Dit gebeurt door het aanbrengen van een damwand op de waterlijn van de wegsloot Het projectplan is onder meer nodig om belangenhebbenden op de hoogte te stellen van plannen van het waterschap aan eigen werken Het projectplan treedt in werking na wettelijke bekendmaking

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/common-nlm/bestuursbesluiten2013/besluiten-college-dijkgraaf-en-heemraden-29-oktober-2013.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Besluiten college dijkgraaf en heemraden 20 augustus 2013
  20 augustus 2013 onder meer het volgende besloten Voorbereiding bestuursvergaderingen september 2013 Op 9 10 en 11 september a s vergaderen de commissies Water WWV en MBH Deze commissies geven advies over de bestuursvoorstellen die in het algemeen bestuur de Verenigde Vergadering van 26 september 2013 aan de orde komen Het college van D H bereidt de bestuursvoorstellen voor De onderwerpen die voor behandeling in september 2013 gepland staan zijn onder meer Definitief projectplan dijkversterking Hoeksche Waard Noord en vrijmaken krediet voor realisatie Extra projectinvesteringskrediet en vaststellen projectplan Waterwet voor fietspad polder Dirksland F364 Aanvraag projectinvesteringskrediet fietspad Rondje Putten deel Spijkenisse Hekelingen F252 Aanpassing bestaande investering waterberging Waalbos Ridderkerk Project Kingfisher ingekomen stukken mededelingen Actualisatie Verordening Beleids en Verantwoordingsfunctie Kostentoedelingsverordening Motie Korteweg Procesnotitie Waterbeheerprogramma 2016 2021 en bijdrage van WSHD aan Stroomgebiedbeheersplannen 2016 2021 Vervanging secretaris directeur ingekomen stukken mededelingen De formele agenda en vergaderstukken voor de openbare bestuursvergaderingen staan vanaf begin september op de website van het waterschap De volgende D H vergadering vindt plaats op 3 september 2013 Deel deze pagina Over ons Vacatures Contact zoeken zoeken tes test Home Nieuws Bekendmakingen Regelgeving Producten FAQ Werken bij ons Werk in uitvoering Actuele projecten van het waterschap Over het

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/common-nlm/bestuursbesluiten2013/besluiten-college-dijkgraaf-en-heemraden-20-augustus-2013.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Besluiten college dijkgraaf en heemraden 6 augustus 2013
  beschikbaar gesteld voor de realisatie van de volgende projectinvesteringen Vergroten watergang tussen Ponoma en Zuiderparkweg in Rotterdam Door een bestaande watergang te verlengen ontstaat er ca 400 m3 meer waterberging Hiermee wordt een belangrijke stap gezet in de realisatie van de visie uit het geactualiseerde waterplan voor de deelgemeenten Charlois en Feijenoord Het waterschap stelt hiervoor een bedrag van 50 000 euro beschikbaar Aanleg persleiding en pomp Zuiderparksysteem Feijenoord Er is 290 000 euro beschikbaar gesteld voor de aanleg van een persleiding en pomp Zuiderparksysteem Feijenoord Het betreft een maatregel van uit geactualiseerde waterplan voor de deelgemeenten Charlois en Feijenoord Peilbesluit De Bosschen Hoeksche Waard Om het peilbesluit bemalingsgebied De Bosschen te effectueren zijn twee maatregelen nodig de herdrainage van delen van een aantal percelen en de aanleg van een hoofdwatergang Het waterschap stelt hiervoor 160 000 euro beschikbaar Het waterschap betrekt betrokken agrariërs bij de uitvoering van de herdrainage Voorbereiding bestuursvergaderingen september 2013 Op 9 10 en 11 september a s vergaderen de commissies Water WWV en MBH Deze commissies geven advies over de bestuursvoorstellen die in het algemeen bestuur de Verenigde Vergadering van 26 september 2013 aan de orde komen Het college van D H bereidt de bestuursvoorstellen voor De onderwerpen die voor behandeling in september 2013 gepland staan zijn onder meer Stand van zaken samenwerking in de afvalwaterketen Verlenging herzieningstermijn peilbesluiten Rotterdam en Pernis IJsselmonde Water in beeld 2012 Nota verbonden partijen Regeling tot wijziging van het reglement van orde commissies 2013 en reglement van orde verenigde vergadering 2013 De formele agenda en vergaderstukken voor de openbare bestuursvergaderingen staan vanaf eind begin september op de website van het waterschap De volgende D H vergadering vindt plaats op 20 augustus 2013 Deel deze pagina Over ons Vacatures Contact zoeken zoeken tes test Home Nieuws Bekendmakingen Regelgeving Producten FAQ

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/common-nlm/bestuursbesluiten2013/besluiten-college-dijkgraaf-en-heemraden-6-augustus-2013.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Besluiten college dijkgraaf en heemraden 4 juni 2013
  is inmiddels als pilotproject toegepast in de Hoeksche Waard en op Goeree Overflakkee Deelnemende partijen naast het waterschap zijn de provincie ISGO Stichting Rietgors en Agrarische Natuurvereniging In Goede Aarde SOHW Deltanatuur en DLV ondersteunen het project D H hebben kennis genomen van de evaluatie van de agrorandenregeling 2008 2013 en ingestemd met het nader uitwerken van de regeling voor 2014 Voor de periode na 2014 wacht D H de ontwikkelingen af in hoeverre agroranden deel kunnen uitmaken van het nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Later in dit jaar vindt definitieve besluitvorming plaats over hoe om te gaan met agroranden in en na 2014 Voorbereiding bestuursvergaderingen juni 2013 Op 10 11 en 12 juni a s vergaderen de commissies Water WWV en MBH Deze commissies geven advies over de bestuursvoorstellen die in het algemeen bestuur de Verenigde Vergadering van 27 juni 2013 aan de orde komen Het college van D H bereidt de bestuursvoorstellen voor De onderwerpen die voor behandeling in juni 2013 gepland staan zijn onder meer Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis Ingekomen stukken zienswijzen begroting 2014 SVHW en Meerjarenraming 2015 2018 SVHW Zienswijze ontwerpbegroting 2014 en Meerjarenbegroting 2014 2018 Groenbeheer Hoeksche Waard De formele agenda en vergaderstukken voor de openbare

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/common-nlm/bestuursbesluiten2013/besluiten-college-dijkgraaf-en-heemraden-4-juni-2013.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Besluiten college dijkgraaf en heemraden 21 mei 2013
  samenwerking zijn kostenbesparing duurzaamheid kwaliteitsverbetering in de dienstverlening en het milieu De samenwerkingsovereenkomst wordt op 5 juni formeel ondertekend tegelijkertijd met de Herijking Waterplan 2 Rotterdam Voorbereiding bestuursvergaderingen juni 2013 Op 10 11 en 12 juni a s vergaderen de commissies Water WWV en MBH Deze commissies geven advies over de bestuursvoorstellen die in het algemeen bestuur de Verenigde Vergadering van 27 juni 2013 aan de orde komen Het college van D H bereidt de bestuursvoorstellen voor De onderwerpen die voor behandeling in juni 2013 gepland staan zijn onder meer Reactie op accountantsverslag jaarrekening 2012 Jaarstukken 2012 Burap 1 2013 Ingekomen stukken en mededelingen uitvoering intern controleplan tweede tranche 2012 Beheerplan baggerwerken 2014 2028 Ingekomen stukken en mededelingen jaarstukken 2012 Aquon Ingekomen stukken en mededelingen zienswijzen begrotingswijziging Aquon 2013 en programmabegroting 2014 2017 Aquon Ingekomen stukken en mededelingen Streekarchief Voorne Putten Rozenburg Invulling aandeelhouderschap B van HVC Waterbeheerrapportage 2011 en 2012 Definitief projectplan dijkversterking Hellevoetsluis en vrijmaken investeringskrediet Samenwerking ICT aanbod organisaties van WSRL en WSHD initiële businesscase De formele agenda en vergaderstukken voor de openbare bestuursvergaderingen staan vanaf begin juni op de website van het waterschap De volgende D H vergadering vindt plaats op 4 juni 2013 Deel deze

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/common-nlm/bestuursbesluiten2013/besluiten-college-dijkgraaf-en-heemraden-21-mei-2013.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Besluiten college dijkgraaf en heemraden 23 april 2013
  ontheffingen bestaat momenteel een wachtlijst bij het waterschap Het college heeft besloten om als pilot het aantal ontheffingen uit te breiden en de wachtlijst te verkleinen Het ontwerpbesluit is gedurende 6 weken ter inzage gelegd Tegen het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingebracht Voorbereiding bestuursvergaderingen mei 2013 Op 6 7 en 8 mei a s vergaderen de commissies Water WWV en MBH Deze commissies geven advies over de bestuursvoorstellen die in het algemeen bestuur de Verenigde Vergadering van 23 mei 2013 aan de orde komen Het college van D H bereidt de bestuursvoorstellen voor De onderwerpen die voor behandeling in mei 2013 gepland staan zijn onder meer definitief projectplan zettingsvloeiing Spui en vrijmaken krediet t b v realisatie tussenresultaten toetsing genormeerde regionale waterkeringen advies eerste programma nHWBP Bestuurlijke consultatie Deltaprogramma projectinvesteringskrediet duurzaam veilig inrichten traject Hekelingseweg Groene Kruisweg te Bernisse en Spijkenisse verordening elektronisch bekendmaken van besluiten van waterschap Hollandse Delta herziening reglement van orde verenigde vergadering en reglement van orde commissies jaarverslag 2012 Kamer 1 AWB Hoor en Adviescommissie jaarverslag 2012 en onderzoeksprogramma 2013 Rekenkamercommissie De formele agenda en vergaderstukken voor de openbare bestuursvergaderingen staan vanaf eind april op de website van het waterschap De volgende D H vergadering vindt

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/common-nlm/bestuursbesluiten2013/besluiten-college-dijkgraaf-en-heemraden-23-april-2013.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Besluiten college dijkgraaf en heemraden 9 april 2013
  exoten zijn landelijk een groot probleem De waterplanten zijn in het gebied van Hollandse Delta geconstateerd in Ridderkerk Barendrecht en Dordrecht Voor de verwijdering van deze schadelijke planten hebben D H 64 000 beschikbaar gesteld Ontwerp Nota Toetsingskaders en Beleidsregels watersysteem D H hebben op 29 januari jl de ontwerp Nota Toetsingskaders en Beleidsregels voor het watersysteem vastgesteld De nota is ter inzage gelegd Er zijn geen zienswijzen ingediend D H hebben de nota nu definitief vastgesteld De nota is een verbetering en uitbreiding van de beleidsregels die in 2009 bij het van kracht worden van de Waterwet zijn bepaald De beleidsregels zijn gebaseerd op bestaande beleidsplannen en worden gebruikt voor vergunningverlening handhaving en beheer Voorbereiding bestuursvergaderingen mei 2013 Op 6 7 en 8 mei a s vergaderen de commissies Water WWV en MBH Deze commissies geven advies over de bestuursvoorstellen die in het algemeen bestuur de Verenigde Vergadering van 23 mei 2013 aan de orde komen Het college van D H bereidt de bestuursvoorstellen voor De onderwerpen die voor behandeling in mei 2013 gepland staan zijn onder meer Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis Evaluatie communicatie 2013 De formele agenda en vergaderstukken voor de openbare bestuursvergaderingen staan vanaf eind april

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/common-nlm/bestuursbesluiten2013/besluiten-college-dijkgraaf-en-heemraden-9-april-2013.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive •