archive-nl.com » NL » W » WATERSCHAPHOLLANDSEDELTA.NL

Total: 979

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Waterschap Hollandse Delta - Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen, ingebrekestelling
  een beslissing staat Als er geen wettelijke termijn is geldt een redelijke termijn Wat redelijk is hangt af van de soort beslissing Dat kan enkele weken of maanden zijn maar in sommige gevallen ook een paar dagen Voorwaarden U komt in aanmerking voor een dwangsom als u bij het waterschap een beschikking bijvoorbeeld een vergunning of ontheffing heeft gevraagd waarop het waterschap niet binnen de wettelijke termijn heeft beslist Aanpak U stuurt het waterschap een brief waarin u vraagt om een dwangsom Hiermee stelt u het waterschap in gebreke U kunt het waterschap pas vanaf de eerste dag nadat de beslissing genomen had moeten zijn in gebreke stellen Na ontvangst van uw in gebreke stelling heeft het waterschap twee weken om alsnog te beslissen Na deze twee weken begint de dwangsom automatisch te lopen Hier hoeft u dus niets meer voor te doen Als het waterschap te laat beslist stelt het waterschap de dwangsom voor u vast en wordt u binnen zes weken betaald Bent u het niet eens met de vaststelling dan kunt u daar bezwaar tegen indienen In uw in gebreke stelling moet in ieder geval staan uw naam en adres de datum uw handtekening het kenmerk en onderwerp van de aanvraag waarvan u vindt dat het waterschap er te laat op heeft beslist dat u het waterschap in gebreke stelt uw bank gironummer Levertijd De termijn waarbinnen het waterschap een beslissing moet nemen op uw aanvraag is wettelijk vastgelegd In de ontvangstbevestiging die u krijgt staat deze aangegeven In een aantal gevallen kan de beslistermijn worden verlengd Mocht het waterschap hiervan gebruik willen maken dan ontvangt u hierover bericht en wordt daarin aangegeven wanneer de nieuwe termijn afloopt Regelgeving Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen Deel deze pagina Over ons Vacatures Contact zoeken zoeken tes

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/producten/wet-dwangsom-bij-niet-tijdig-beslissen-ingebrekestelling.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Waterschap Hollandse Delta - Wet openbaarheid bestuur, verzoek
  gevallen informatie niet geschikt is om openbaar te maken Voorwaarden Iedereen kan een verzoek indienen Er zijn geen speciale regels voor de manier waarop dat gebeurt Wel moet een Wob verzoek voldoen aan bepaalde eisen en wordt het in een aantal gevallen niet gehonoreerd De overheid moet beoordelen of de gevraagde informatie openbaar kan worden gemaakt Die beoordeling gebeurt aan de hand van de gronden die genoemd staan in de Wob Informatie kan bijvoorbeeld soms niet openbaar worden indien er persoonlijke gegevens of vertrouwelijke gegevens van bedrijven in staan Aanpak U kunt een verzoek om informatie indienen bij het waterschap U vermeldt bij het verzoek de bestuurlijke aangelegenheid en het document waarover u informatie wenst te ontvangen U hoeft daarbij niet uit te leggen wat uw belang is bij de informatie die u wilt opvragen Wanneer uw verzoek te algemeen geformuleerd is krijgt u van het waterschap het verzoek om uw vraag te specificeren Het waterschap moet in principe een verzoek inwilligen Er zijn wel uitzonderingen hierop Zo moet het waterschap weigeren als bijvoorbeeld privacy in het geding komt of de opsporing van strafbare feiten hierdoor belemmerd wordt Regelgeving Wet openbaarheid van bestuur Deel deze pagina Over ons Vacatures Contact

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/producten/wet-openbaarheid-bestuur-verzoek.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Zuiveringsheffing bedrijfsruimten
  gebruikers van woonruimten als bedrijfsruimten betalen zuiveringsheffing Een bedrijfsruimte is een naar zijn aard en inrichting als afzonderlijk geheel te beschouwen terrein of ruimte niet zijnde een woonruimte een zuiveringtechnisch werk of een riolering Bedrijven betalen voor de hoeveelheid afvalwater en de vervuiling in het afvalwater die zij afvoeren De hoogte van de heffing wordt berekend per vervuilingseenheid v e Bij kleinere bedrijfsmatige lozingen passen we veelal de regeling voor tabelbedrijven toe Bij grote bedrijfsmatige lozingen bepaalt het waterschap het aantal v e s door het doen van metingen het nemen van monsters en het verrichten van analyse Verontreinigingsheffing bedrijfsruimten Loost u niet op de riolering of op een zuiveringtechnisch werk maar direct op oppervlaktewater dat in beheer is bij het waterschap Dan heft het waterschap verontreinigingsheffing De wettelijke grondslag voor de verontreinigingsheffing is vastgelegd in de Waterwet Regelgeving Waterschapswet Waterwet Deel deze pagina Over ons Vacatures Contact zoeken zoeken tes test Home Nieuws Bekendmakingen Regelgeving Producten FAQ Werken bij ons Werk in uitvoering Actuele projecten van het waterschap Over het werk van het waterschap Veilige dijken duinen en kades Zuiveren van afvalwater Schoon en voldoende water Veilige wegen en vaarwegen Calamiteitenzorg Gemeenten in het werkgebied Archief Archief website www

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/producten/zuiveringsheffing-bedrijfsruimten.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Zuiveringsheffing woonruimten
  heffing wordt berekend per vervuilingseenheid v e Elk huishouden dat bestaat uit twee of meer personen ontvangt een aanslag voor drie vervuilingseenheden Een huishouden dat bestaat uit één persoon ontvangt een aanslag voor één vervuilingseenheid De kosten die het waterschap maakt voor het afvoeren van afvalwater vanuit de woonruimte worden verhaald via een zuiveringsheffing op alle indirecte lozingen dat zijn lozingen op de riolering of op een zuiveringstechnisch werk De basis voor de zuiveringsheffing is met ingang van 2009 geregeld in de Waterschapswet Met betrekking tot de verontreinigingsheffing voor directe lozingen gelden nog steeds de bepalingen uit de Wet verontreiniging oppervlaktewateren De zuiveringsheffing wordt zowel aan gebruikers van woonruimten opgelegd als aan bedrijven Voorwaarden U moet de zuiveringsheffing betalen als aan de volgende voorwaarde is voldaan U voert indirect afvalwater af op het riool of op een zuiveringstechnisch werk Aanpak De zuiveringsheffing wordt opgelegd door het waterschap Regelgeving Waterschapswet Waterwet Deel deze pagina Over ons Vacatures Contact zoeken zoeken tes test Home Nieuws Bekendmakingen Regelgeving Producten FAQ Werken bij ons Werk in uitvoering Actuele projecten van het waterschap Over het werk van het waterschap Veilige dijken duinen en kades Zuiveren van afvalwater Schoon en voldoende water Veilige wegen en vaarwegen

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/producten/zuiveringsheffing-woonruimten.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Veelgestelde vragen
  Hoe bepaalt het waterschap de kwaliteit van het water en het slib Hollandse Delta schakelt het waterschapslaboratorium Aquon in voor bemonstering van de slibkwaliteit Hoe vaak komt er iemand van het waterschap langs Voor de uitvoering van het baggerwerk 1 maal in de 6 of 7 jaar komt er één keer iemand langs voor het inmeten van de watergang sloot of singel en mogelijk één keer voor het nemen van slibmonsters Daarna circa een jaar later volgt de uitvoering van het baggerwerk door een aannemer Voor de uitvoering van het maaiwerk wat jaarlijks gebeurt is het niet noodzakelijk dat er voorbereidingen worden getroffen Hoe vaak moet er gebaggerd worden Elke 6 of 7 jaar op Voorne Putten worden de watergangen ingemeten en wordt naar de slibdikte gekeken of het nodig is om te baggeren Bij een geringe hoeveelheid slib in de watergang sloten of singels is het veelal niet nodig om baggerwerk uit te voeren In dat geval wordt het baggerwerk een 6 of 7 jarige cyclus later uitgevoerd Het maaiwerk in de watergang nat maaien vindt jaarlijks plaats en wordt dan ook uitgevoerd door het waterschap Vorige 1 2 3 4 5 6 Volgende Deel deze pagina Over ons

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/faq/Rubriek/Baggeren?pageNumber=1 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Veelgestelde vragen
  zorgt voor de afzet van maaisel dat vrijkomt bij percelen waar fysieke obstakels aanwezig zijn die berging van maaisel in de weg staan Het maaisel wordt dan op het vrijliggende perceel aan de andere zijde van de watergang geborgen Bij fysieke obstakels aan beide zijden van de watergang wordt het maaisel afgevoerd naar een andere locatie of een verwerkingslocatie bijv composteerbedrijf Waarom moet er gemaaid worden Het maaien van het profiel van de watergang sloot of singel is van belang voor het instandhouden van de aan en afvoer functie van de watergang Dit voorkomt wateroverlast Daarnaast komt het maaionderhoud ten goede aan de kwaliteit van het water als een watergang dichtgroeit kan er een gebrek aan zuurstof ontstaan wat nadelig is voor het dier en plantleven in de watergang Incidenteel kan maaionderhoud nodig zijn voor het verwijderen van kroos plaagsoorten of exoten Ook wordt maaionderhoud soms uitgevoerd om zicht op het water te houden Exoten zijn soorten water planten die van nature niet in de watergang voor horen te komen Wanneer neemt het waterschap contact met mij op over het baggeren en maaien Voor de start van de uitvoering wordt met u contact opgenomen Afhankelijk van de gemeente waar u

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/faq/Rubriek/Maaien?pageNumber=1 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Veelgestelde vragen
  weg en spoor sloten ligt bij de beheerders Dat zijn meestal de gemeente de provincie het Rijk de spoorwegbeheerder of het waterschap zelf Het onderhoud van de overige watergangen is een taak van de aanliggende perceeleigenaren of pachters of gebruikers Een perceeleigenaar moet de tussen sloten scheidingsloten en droge sloten onderhouden Ieder voor de halve breedte van de sloot en voor zover ieders eigendom langs de sloot ligt De juiste maten staan in de legger De legger kunt u online raadplegen via deze website Wat gebeurt er als mijn sloot niet in het schouwvak 2014 valt maar later Hollandse Delta neemt vanaf 2014 het onderhoud over van sloten en singels binnen de bebouwde komt die in het bezit zijn van particulieren en bedrijven Het waterschap informeert u tijdig Wat houdt de vergoedingenregeling voor het ontvangen van bovenmatige hoeveelheden baggerspecie in Voor het verspreiden van de baggerspecie die de normale hoeveelheden te boven gaat biedt het het waterschap een onkostenvergoeding aan De kosten die de agrariër moet maken voor het verspreiden van alleen de baggerspecie die de normale hoeveelheid specie te boven gaat worden vergoed Op de totale hoeveelheid vrijkomende baggerspecie wordt de normale hoeveelheid specie in m3 per strekkende meter watergang in minder gebracht Het verschil hiertussen wordt vergoed Zie ook WSHD 2013 baggeren op de schop 300 kB Wat is SVHW SVHW is de afkorting van Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling In opdracht van het waterschap regelt SVHW de heffing en inning van de waterschapsaanslagen Het SVHW is een zelfstandige overheidsorganisatie een zg gemeenschappelijke regeling en voert als centraal belastingkantoor de volgende werkzaamheden uit de heffing en invordering van lokale belastingen de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken WOZ de administratie van vastgoedgegevens het verstrekken van vastgoedgegevens aan de deelnemers en derden de uitvoering van de BAG Basisregistratie

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/faq/Rubriek/Schouw?pageNumber=1 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Veelgestelde vragen
  verhoogd veiligheidsrisico Hiervoor heeft het waterschap een collectieve ongevallenverzekering afgesloten Ook heeft Hollandse Delta een aansprakelijkheidsverzekering voor het geval dat uw vervoersmiddel schade oploopt tijdens een calamiteit Hoe regel ik mijn bijdrage aan de dijkbewaking met mijn huidige werkgever Als u zich aanmeldt bij de dijkbewakingsorganisatie dient u dit te melden bij uw werkgever In geval van calamiteit wordt u gewaarschuwd en dient u zich beschikbaar te houden Omdat een calamiteit nooit gelegen komt kan het voorkomen dat u gealarmeerd wordt U zult in overleg met uw werkgever moeten beslissen of dit mogelijk is De periode van oproepen en oefeningen zal tussen 1 oktober en 1 april zijn Hoeveel tijd ben ik kwijt aan de dijkbewaking Na uw aanmelding dient u eerst een cursus dijkwacht te volgen welke een avond van circa 3 uur duurt Tijdens het stormseizoen wordt er twee keer per jaar geoefend Een keer betreft het een dijkpostbijeenkomst De dijkpostbijeenkomst vindt aan het begin van het stormseizoen plaats om nieuwe ontwikkelingen met elkaar te delen en met veiligheidsmaterialen te oefenen Als tweede wordt er een grootschalige oefening gehouden met de gehele dijkbewakingsorganisatie waarbij verbeterpunten beoefend worden Voor elke opkomst ontvangt u een onkostenvergoeding Staat er een vergoeding tegenover Als vrijwilliger komt u in aanmerking voor een onkostenvergoeding Per opkomst ontvangt u 25 00 inclusief reiskosten Tijdens een calamiteit ook wel een calamiteuze situatie genoemd ontvangt u 15 00 per uur exclusief reiskosten De gemaakte kosten van uw mobiele telefoon kunt u eveneens indienen Naar aanleiding van een ingevulde presentieformulier of declaratieformulier worden de betalingen uitgevoerd zie het vergoedingenreglement van waterschap Hollandse Delta Meer informatie vindt u in het vergoedingenreglement van waterschap Hollandse Delta pdf 46 5 kB Vorige 1 2 Volgende Deel deze pagina Over ons Vacatures Contact zoeken zoeken tes test Home Nieuws Bekendmakingen Regelgeving Producten

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/faq/Rubriek/dijkbewaking?pageNumber=1 (2015-12-02)
  Open archived version from archive



 •