archive-nl.com » NL » W » WATERSCHAPHOLLANDSEDELTA.NL

Total: 979

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Waterschap Hollandse Delta - Besluiten college dijkgraaf en heemraden 6 mei 2014
  het volgende besloten Ontwerp Keur waterschap Hollandse Delta 2014 De Keur is een belangrijk document van het waterschap In dit document staan namelijk regels voor de instandhouding en het goed functioneren van dijken watersystemen en vaar wegen De Keur moet regelmatig worden aangepast aan nieuwe ontwikkelingen op het terrein van wetgeving en bestuur Daarom hebben D H de Keur van waterschap Hollandse Delta 2014 in ontwerp vastgesteld Deze ontwerp Keur wordt nu zes weken ter inzage gelegd waarbij er gelegenheid is tot het indienen van zienswijzen Het is de bedoeling dat de Keur in september door de Verenigde vergadering wordt vastgesteld Vaststellen projectplan Waterwet verplaatsen stuwen Zuiderpark Rotterdam De Blauwe Verbinding is een open watergang van 13 kilometer lang tussen het Zuiderpark Rotterdam en de Zuidpolder in Barendrecht Deze watergang heeft een kwalitatieve recreatieve en ecologische functie Het noordelijk deeltraject is een open watergang tussen de zwemmersplas in het Zuidelijk Randpark en het Zuiderpark In de Oldegaarde een brede watergang die een essentiële schakel vormt om schoon water in de wijken Pendrecht en Zuidwijk te brengen en onderdeel van de recreatieve vaarroute ligt een automatisch regelbare kantelstuw S9 Deze stuw vormt een obstakel voor de gebruikers van de vaarroute Omdat de stuw wel nodig is om het peil te regelen in het Zuiderpark wordt de stuw verplaatst naar de watergang westelijk van de Vaanweg nabij de fietsbrug over de Vaanweg Hierdoor zijn 2 andere stuwen lager gelegen in de watergang aan de Vaanweg niet meer nodig Om de werken te kunnen uitvoeren hebben D H het projectplan hiervoor vastgesteld Dit projectplan wordt ter inzage gelegd De volgende D H vergadering vindt plaats op 20 mei 2014 Deel deze pagina Over ons Vacatures Contact zoeken zoeken tes test Home Nieuws Bekendmakingen Regelgeving Producten FAQ Werken bij ons Werk in uitvoering Actuele

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/common-nlm/bestuursbesluiten/besluiten-college-dijkgraaf-en-heemraden-6-mei-2014.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Waterschap Hollandse Delta - Besluiten college dijkgraaf en heemraden 22 april 2014
  6 en 7 mei a s vergaderen de commissies Water WWV en MBH Deze commissies geven advies over de bestuursvoorstellen die in het algemeen bestuur de Verenigde Vergadering van 22 mei 2014 aan de orde komen Het college van D H bereidt de bestuursvoorstellen voor De onderwerpen die voor behandeling in mei 2014 gepland staan zijn onder meer Verordening Rekenkamercommissie en verlenen ontslag voorzitter Rekenkamercommissie Besluitvorming Uitvoering Compenserende Maatregelen Kierbesluit CMK Ingekomen stukken mededelingen Jaarverslag 2013 Awb hoor en adviescommissie Kamer I Verlenging herzieningstermijn peilbesluiten Zoetwaterboezem Putten IJsselmonde West en IJsselmonde Midden Aanvraag projectinvesteringskrediet voor Vervanging Server Omgeving Centraal Rekencentrum Ridderkerk Verlenging aanstelling accountant Deloitte Tweede algemene consultatie Deltaprogramma Ontwerpbegroting 2015 Streekarchief Voorne Putten en Rozenburg Ingekomen stukken mededelingen Rapportage Lopende investeringen ten behoeve van bestuur Uitwerking Het Waterschapshuis 2 0 De bestuursvergaderingen op 5 6 7 en 22 mei zijn openbaar U bent van harte welkom om deze vergadering als toehoorder bij te wonen De agenda s en stukken voor deze vergaderingen staan vanaf 29 april op de website van het waterschap De volgende D H vergadering vindt plaats op 6 mei 2014 Deel deze pagina Over ons Vacatures Contact zoeken zoeken tes test Home Nieuws Bekendmakingen Regelgeving Producten

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/common-nlm/bestuursbesluiten/besluiten-college-dijkgraaf-en-heemraden-22-april-2014.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Besluiten college dijkgraaf en heemraden 8 april 2014
  gebied verbeteren Zo wordt onder meer door het aanleggen van een natuurvriendelijke oever invulling gegeven aan een KRW maatregel die bijdraagt aan de verbetering van de waterkwaliteit Vaststellen projectplan Renovatie Voornse Sluis onderdeel steigers De Waterwet geeft aan dat het waterschap voor aanleg of wijzigen van een eigen waterstaatswerk een formeel projectplan moet vaststellen Dit geldt ook voor de renovatie van de Voornse Sluis In 2013 is het oude steigerwerk verwijderd uit veiligheidsredenen D H hebben nu het projectplan voor het vervangen van de steigers vastgesteld Het projectplan wordt voor een periode van zes weken ter inzage gelegd Pilotstudie Natuurvriendelijk maai onderhoud Waterschap Hollandse Delta is gestart met een pilot natuurvriendelijk maaionderhoud om te kijken of natuurvriendelijk onderhoud in de praktijk uitvoerbaar is Om de aan en afvoer van water te garanderen is voor 6 bemalingsgebieden onderzocht in hoeverre in de brede sloten onderwaterplanten mogen blijven staan In de praktijk betekent het dat het waterschap bij deze pilot in brede sloten alleen de strook zal maaien die nodig is voor de aan en afvoer van water Deze Kader Richtlijn Water maatregel draagt bij aan een betere waterkwaliteit omdat er meer planten en grotere variëteit aan soorten kunnen groeien De volgende

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/common-nlm/bestuursbesluiten/besluiten-college-dijkgraaf-en-heemraden-8-april-2014.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Besluiten college dijkgraaf en heemraden 25 maart 2014
  Waterwet voor vervangen persleiding onder de Spinozaweg te Rotterdam Tussen het gemaal Spinoza en het gemaal Hillevliet in Rotterdam IJsselmonde ligt een persleiding met een totale lengte van 800 meter en een diameter van 400 mm Het deel van de leiding onder de kruising Spinozaweg Guido Gezelleweg Bierens de Haanweg wordt over een lengte van 100 meter vergroot tot 630mm Door de vergroting wordt het waterbeheer verbeterd en kan meer water afgevoerd worden De werkzaamheden vinden tegelijkertijd plaats met reconstructie van de Spinozaweg door de gemeente Rotterdam Het projectplan is goedgekeurd door D H en wordt ter inzage gelegd Vaststellen incidentenbestrijdingsplan wegen Hollandse Delta zorgt op de Zuid Hollandse eilanden voor de veiligheid op zo n 1600 wegen en fietspaden Wanneer er onverhoopt toch een incident plaatsvindt heeft het waterschap een incidentenbestrijdingsplan klaar liggen zodat bekend is wat er gedaan moet worden Het plan wordt elk jaar geactualiseerd en eens in de vier jaar herzien op basis van de laatste inzichten D H hebben nu het plan vastgesteld Definitief vaststellen vrijstelling ontheffingsplicht doordeweekse vaarontheffingen Brielse Meer D H hebben besloten om een wijziging op het vaarontheffingenbeleid 2014 voor het Brielse Meer definitief vast te stellen De belangrijkste verandering is dat doordeweeks geen ontheffing voor snelvaren meer nodig is Uit een vorig jaar gehouden pilot blijkt dat ontheffinghouders vooral in het weekend en op feestdagen gebruik maken van de ontheffing Het waterschap verwacht geen grote toename van vaartuigen op het meer schade aan oevers of onveilige situaties Het waterschap zal de situatie in 2014 in de gaten houden Het ontwerpbesluit heeft tot en met 12 maart ter inzage gelegen De volgende D H vergadering vindt plaats op 8 april 2014 Deel deze pagina Over ons Vacatures Contact zoeken zoeken tes test Home Nieuws Bekendmakingen Regelgeving Producten FAQ Werken bij ons Werk

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/common-nlm/bestuursbesluiten/besluiten-college-dijkgraaf-en-heemraden-25-maart-2014.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Besluiten college dijkgraaf en heemraden 4 maart 2014
  belast met de dagelijkse aangelegenheden van het waterschap de voorbereiding van alles wat aan de verenigde vergadering VV ter overweging en of besluitvorming wordt voorgelegd en de uitvoering van de besluiten van de verenigde vergadering D H hebben op 4 maart 2014 onder meer het volgende besloten Overeenkomst en krediet vrij vragen Betjesweg Lint van Nieuwenhoorn D H hebben 224 000 beschikbaar gesteld voor het project Betjesweg Het project bestaat uit de aanleg van een natuurvriendelijke oever en de aanleg van een vispaaiplaats Hiermee wordt een resultaat verplichte maatregel uit de Kader Richtlijn Water ingevuld Het project is een onderdeel van het project Kreken Kweken een samenwerking tussen de gemeenten op Voorne Putten Stadregio Rotterdam en waterschap Hollandse Delta De volgende D H vergadering vindt plaats op 25 maart 2014 Deel deze pagina Over ons Vacatures Contact zoeken zoeken tes test Home Nieuws Bekendmakingen Regelgeving Producten FAQ Werken bij ons Werk in uitvoering Actuele projecten van het waterschap Over het werk van het waterschap Veilige dijken duinen en kades Zuiveren van afvalwater Schoon en voldoende water Veilige wegen en vaarwegen Calamiteitenzorg Gemeenten in het werkgebied Archief Archief website www wshd nl Organisatie Organisatie en bestuur Bestuur College van dijkgraaf en

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/common-nlm/bestuursbesluiten/besluiten-college-dijkgraaf-en-heemraden-4-maart-2014.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Besluiten college dijkgraaf en heemraden 4 en 18 februari 2014
  talud Hierdoor kan er een grote variëteit aan waterplanten en dieren leven en dit verbetert de waterkwaliteit Voorbereiding bestuursvergaderingen maart 2014 Op 10 11 en 12 maart a s vergaderen de commissies Water WWV en MBH Deze commissies geven advies over de bestuursvoorstellen die in het algemeen bestuur de Verenigde Vergadering van 27 maart 2014 aan de orde komen Het college van D H bereidt de bestuursvoorstellen voor De onderwerpen die voor behandeling in maart 2014 gepland staan zijn onder meer Investeren in de toekomst deel II Vaststellen definitief projectplan en vrijmaken krediet voor realisatie dijkversterking Spui Oost dijkversterking Hoeksche Waard Zuid Evaluatie wateroverlast oktober 2013 Rapportage stand van zaken implementatie Bestuursakkoord Water Evaluatie grondwaterbeheertaak 2009 2012 Verslag VV workshop 17 december 2013 Kredietvoorstel versterking schutsluis Strijensas Mededelingen en ingekomen stukken Jaarverslag 2013 en onderzoeksprogramma 2014 Rekenkamercommissie Rapportage lopende investeringen ten behoeve van het bestuur commissies Vaststellen regeling tot wijziging van het Reglement van orde voor de commissies 2013 Delegatie en mandaatbesluit 2014 Mededelingen en ingekomen stukken Evaluatie communicatie activiteiten 2013 Vaststellen definitief projectplan gemaal Putten Duurzame energiehuishouding WSHD Managementletter 2013 Interne controlerapporten 2013 1e tranche Reactie op conceptprogramma HWBP 2015 2020 Voorbereiding besluitvorming uitvoering compenserende maatregelen Kierbesluit Landelijke rapportage

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/common-nlm/bestuursbesluiten/besluiten-college-dijkgraaf-en-heemraden-4-en-18-februari-2014.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Besluiten college dijkgraaf en heemraden 7 en 21 januari 2014
  levensduur bereikt D H hebben op 21 januari 350 000 ter beschikking gesteld voor de vervangingen die ervoor zorgen dat het gemaal weer ongehinderd water kan afvoeren van het eiland Putten Vervangen gemaal Gravensingel in Dordrecht D H hebben 110 000 ter beschikking gesteld voor het vervangen van gemaal Gravensingel in de wijk Dubbeldam in Dordrecht Het gemaal heeft het einde van de levensduur bereikt Het gemaal wordt op een andere locatie geplaatst Hierdoor wordt het waterbeheer in het peilgebied efficiënter en duurzamer Bovendien levert de verplaatsing van het gemaal een positief effect op de waterkwaliteit in het peilgebied 27 4 Dubbeldam Doordeweeks geen ontheffingen meer nodig op Brielse Meer D H hebben besloten om een wijziging op het vaarontheffingenbeleid 2014 voor het Brielse Meer vast te stellen De belangrijkste verandering is dat doordeweeks geen ontheffing voor snelvaren meer nodig is Uit de pilot van 2013 blijkt namelijk dat vergunninghouders vooral in het weekend en op feestdagen gebruik maken van de ontheffing Het waterschap verwacht dan ook geen grote toename van vaartuigen op het meer schade aan oevers of onveilige situaties Wel zal het waterschap in 2014 de situatie in de gaten houden Zo blijft het Brielse Meer veilig en aantrekkelijk voor iedereen Rapportage Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer 2012 D H hebben kennis genomen van de resultaten van het zuiveringsbeheer in Nederland in 2012 De rapportage laat zien dat de zuiveringsprestaties de afgelopen jaren verder zijn verbeterd terwijl de kosten voor het zuiveringsbeheer licht zijn gedaald D H constateren met tevredenheid dat de kosten voor zuiveringsbeheer bij Hollandse Delta het laagst zijn van alle waterschappen in Nederland Bovendien zijn D H tevreden over de prestaties van de installaties Projectplannen D H hebben de volgende projectplannen goedgekeurd Vervangen duiker Dorpsstraat in Spijkenisse Vervangen gemaal Gravensingel en aanpassing van de waterhuishouding van het peilgebied

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/common-nlm/bestuursbesluiten/besluiten-college-dijkgraaf-en-heemraden-7-en-21-januari-2014.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Verenigde Vergadering 27 november 2014
  nieuw wegdek December baggermaand Green Deal Duurzaam GWW wint Green Deal Runner up Award In Middelharnis is in de ochtend van 27 november een vuilniswagen in de sloot gegleden Nieuwe aannemer baggeren op Goeree Overflakkee Oktober September Augustus Juli Juni Mei April Maart Februari Januari 2013 2015 2014 December November Programmabegroting 2015 2019 ter inzage Collegebesluiten 4 november 2014 Vispassage Spijkenisse Onderhoud bij Rotterdamseweg Onderhoud Lindeweg Openbare bestuursvergaderingen november Zienswijze Deltaprogramma Dijkgraaf bezoekt gemaal Waterinnovatieprijs 2014 Maarten van der Meer genomineerd voor Jonge ambtenaar van het jaar Fietspad bij Hekelingen officieel geopend Renovatie stuw Vierpolders Eerste workmates van start bij Hollandse Delta Sluis dicht wegens onderhoud Collegebesluiten 18 november 2014 Nieuwe stuw veilig gevoel Waterschap winterklaar Waterschappen als publieke opdrachtgever Dijkversterking Puttershoek en s Gravendeel Verenigde Vergadering 27 november 2014 Heeft u een bijzonder toilet Lange Biesakkersweg in Numansdorp krijgt nieuw wegdek December baggermaand Green Deal Duurzaam GWW wint Green Deal Runner up Award In Middelharnis is in de ochtend van 27 november een vuilniswagen in de sloot gegleden Nieuwe aannemer baggeren op Goeree Overflakkee Oktober September Augustus Juli Juni Mei April Maart Februari Januari 2013 Home 2014 November Verenigde Vergadering 27 november 2014 Verenigde Vergadering 27 november 2014 20 november 2014 Op donderdag 27 november a s vergadert het algemeen bestuur verenigde vergadering van waterschap Hollandse Delta Er wordt onder meer gesproken over de programmabegroting 2015 2019 de belastingverordeningen 2015 en het krediet voor Gebiedsplan Cromstrijen De volledige agenda en bijbehorende stukken kunt u bekijken op de website De vergadering is openbaar en begint om 14 00 uur in het waterschapshuis aan de Handelsweg 100 in Ridderkerk U bent welkom als toehoorder De formele bekendmaking van de vergadering is te lezen op de website van overheid nl Deel deze pagina Over ons Vacatures Contact zoeken zoeken tes test Home

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/nieuws/2014/11/verenigde-vergadering-27-november-2014.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive •