archive-nl.com » NL » W » WATERSCHAPHOLLANDSEDELTA.NL

Total: 979

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Waterschap Hollandse Delta - Regelgeving - Regelgeving
  waterbeheerplannen dient de waterkwaliteitsbeheerder zodanige voorschriften aan de watervergunning te verbinden dat de op het effluent ontvangende oppervlaktewaterlichaam van toepassing zijnde kwaliteitsdoelstellingen kunnen worden gerealiseerd De beheerder van de rwzi is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het effluent Deze kwaliteit wordt primair bepaald door de samenstelling van het influent en de werking van de rwzi zuiveringsproces De samenstelling van het influent wordt bepaald door de lozingen die op het openbaar vuilwaterriool plaatshebben De lozing van stoffen vanuit een openbaar vuilwaterriool de gemeentelijke riolering op een zuiveringstechnisch werk wordt niet geregeld in de Waterwet Om de zuiveringstechnische werken te beschermen en de doelmatige werking daarvan te kunnen verzekeren kent het waterschap een Aansluitverordening die zijn basis vindt in de Waterschapswet De aansluiting van een rioolstelsel en de lozing van stoffen vanuit dat riool op een zuiveringstechnisch werk wordt geregeld in een zogenaamde aansluitvergunning De aansluitvergunning wordt verleend door de beheerder van het zuiveringstechnisch werk het waterschap en is gebaseerd op een aansluitverordening Voor alle duidelijkheid wordt opgemerkt dat lozing op een zuiveringstechnisch werk met behulp van een wek niet zijnde een openbaar vuilwaterriool valt onder het stramien van artikel 6 2 tweede lid Waterwet Hierbij moet gedacht worden aan bedrijven die met een eigen rioleringsstelsel aangesloten zijn op een zuiveringstechnisch werk Een dergelijk rioleringsstelsel is niet aan te merken als een openbaar vuilwaterriool in de zin van artikel 1 1 Waterwet Bedoelde bedrijven zijn voor de aansluiting op het zuiveringstechnisch werk derhalve vergunningplichtig niet op grond van de Aansluitverordening maar wel op grond van artikel 6 2 tweede lid Waterwet 2 Toetsingskader Wm Om een doelmatige verwijdering van afvalwater te bewerkstelligen zal het Wm gezag mede rekening moeten houden met de specifieke omstandigheden de capaciteit en de technische gegevens van de rwzi waarop de riolering is aangesloten en de functie van het oppervlaktewaterlichaam waarop het effluent van de rwzi wordt geloosd Het belangenkader van de Wm het belang van de bescherming van het milieu omvat mede het belang van de doelmatige verwijdering van afvalwater Bij de totstandkoming van de Wet afvalwater werd nadrukkelijk gesteld dat slechts sprake kan zijn van een doelmatige verwijdering van afvalwater indien het afvalwater dat vanuit een gemeentelijke riolering op een rwzi wordt gebracht qua samenstelling en hoeveelheid voldoet aan de eisen die in een aansluitvergunning zijn gesteld Het Wm gezag zal bij het reguleren van indirecte lozingen krachtens de Wm mede de eisen die in een aansluitvergunning zijn gesteld als referentiekader in acht moeten nemen De beheerder van de rwzi kan geen eisen stellen die één op één door de gemeente moeten worden doorvertaald naar individuele aansluitingen op het riool Slechts de gemeente is als houder van de aansluitvergunning aanspreekbaar Voorts zal duidelijk zijn dat het aansluitvergunningenstelsel geen inbreuk kan maken op de in de formele wetten vastgelegde systematiek In de aansluitvergunning kunnen geen voorschriften worden gesteld die het Wm gezag verplichten om buiten de reikwijdte en werkingssfeer van de Wm te treden Het belangenkader en toetsingskader reikwijdte van de Wm vormen de basis voor de regulering op grond van de Wm Het doorvertalen van eisen die in de aansluitvergunning aan het Wm gezag zijn gesteld door het Wm gezag naar individuele lozers kan slechts binnen de door de Wm gestelde kaders plaatsvinden Het bovenstaande leidt er toe dat in de aansluitvergunning primair eisen worden gesteld aan de hoeveelheid en samenstelling van afvalwater waaronder begrepen stoffen dat vanuit een gemeentelijke riolering op een rwzi wordt gebracht De gemeente wordt als het ware op het afgiftepunt afgerekend op de hoedanigheid en hoeveelheid van dat afvalwater Hierbij moet echter worden bedacht dat niet slechts de gemeente verantwoordelijk is voor deze hoedanigheid en samenstelling Immers ook provincies zijn betrokken bij de regulering van indirecte lozingen Artikel 8 van de Aansluitverordening voorziet in de mogelijkheid om in de aansluitvergunning naast eventuele grenswaarden signaleringswaarden vast te stellen In geval van overschrijding van signaleringswaarden kan de houder van de aansluitvergunning worden verplicht om onderzoek te verrichten naar de oorzaken van de overschrijdingen en naar de mogelijkheden om de overschrijdingen te voorkomen te beperken of ongedaan te maken Een door gemeenten uit te voeren onderzoek zal uiteraard in overleg met en zo mogelijk in samenwerking met zowel de waterkwaliteitsbeheerder als beheerder van de rwzi als de provincie als bevoegd gezag ingevolge de Wm moeten worden uitgevoerd Het uiteindelijke doel is immers om zo veel mogelijk verontreinigingen bij de bron aan te pakken II Artikelsgewijze toelichting Considerans Zoals reeds in het algemeen deel van deze toelichting is uiteengezet bestaat binnen de huidige wetgevingssystematiek niet de mogelijkheid om de houder van de aansluitvergunning te verplichten om bepaalde voorschriften of eisen één op één door te vertalen naar individuele bedrijven of huishoudens die op de riolering zijn aangesloten Het Wm gezag zal de regulering van indirecte lozingen autonoom op basis van het beoordelingskader van de Wm gestalte moeten geven In dit kader zal het Wm gezag het belang van de bescherming van de kwaliteit van oppervlaktewaterlichaam en het belang van de doelmatige werking van zuiveringstechnische werken kunnen en moeten behartigen Bij het stellen van voorschriften in de Wm vergunning of in het kader van nadere eisen bij algemene regels ingevolge de Wm zal het Wm gezag het waterkwaliteitsbeleid in het algemeen en de concrete omstandigheden van de betrokken zuiveringstechnische werken en de kwaliteitseisen van het ontvangende oppervlaktewaterlichaam in het bijzonder mede als uitgangspunt moeten nemen De aansluitvergunning bevat in feite de eisen en voorschriften die voortvloeien uit de concrete bijzondere omstandigheden In de overwegingen is aangegeven dat de houder van de aansluitvergunning gehouden is om in aanvulling op de wettelijke bepalingen en eisen ter zake ingevolge de Wm bij het stellen van voorschriften rekening te houden met de inhoud van de aansluitvergunning Zo wordt de gemeente ertoe aangezet met behoud van eigen verantwoordelijkheden en met behulp van het instrumentarium van de Wm zo veel mogelijk de aan haar in de aansluitvergunning opgelegde eisen te betrekken bij de regulering van indirecte lozingen Er is sprake van een indirecte doorvertaling De wettelijke basis voor het opstellen van een

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/cvdr/272906_1/Aansluitverordening+waterschap+Hollandse+Delta+2011.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Waterschap Hollandse Delta - Regelgeving - Regelgeving
  over het voorstel mondeling de bevindingen over het voorstel aan de Verenigde Vergadering en de eventuele afwijkende meningen van de commissieleden 2 De secretaris draagt zorg voor het maken van een verslag Dit verslag kan in de vorm van een digitaal bestand of in de vorm van notulen worden gemaakt 3 Indien wordt volstaan met het digitale bestand als verslag van de vergadering wordt een schriftelijke advieslijst opgesteld waarin beknopt wordt weergegeven wat in de vergadering is geadviseerd 4 In de op te stellen advieslijst van de vergaderingen zullen ook de namen worden opgenomen van de leden die aanwezig zijn en van de leden die met kennisgeving afwezig waren 5 Datgene wat tijdens de vergadering wordt besproken wordt vastgelegd met digitale opnamen 6 De Verenigde Vergadering kan besluiten dat openbare vergaderingen op radio of internet rechtstreeks worden gevolgd 7 Hetgeen in een vergadering met gesloten deuren is besproken wordt in een digitaal bestand bewaard Indien en zolang ten aanzien van het in die vergadering verhandelde geheimhouding is opgelegd worden deze bestanden uitsluitend ten gehore gebracht van degenen die krachtens artikel 37 van de Waterschapswet tot geheimhouding verplicht zijn 8 Indien van de vergadering notulen worden gemaakt bevatten deze in ieder geval a de namen van de leden en de categorie die zij vertegenwoordigen die aanwezig zijn en die al dan niet met kennisgeving afwezig zijn b de namen van de aanwezige collegeleden c indien het quorum als bedoeld in artikel 12 niet aanwezig was en de voorzitter besloten heeft de bijeenkomst doorgang te laten vinden worden de redenen waaronder dit besluit genomen is vermeld d per agendapunt een beknopte weergave van de toezeggingen die zijn gedaan waaronder de ontbrekende beantwoording van vragen en de adviezen per fractie die zijn gegeven e de meningen van de onderscheiden commissieleden alsmede een beknopte weergave van de daaraan ten grondslag liggende argumentatie 9 De notulen van een besloten vergadering worden behandeld en vastgesteld achter gesloten deuren als bespreking van die notulen gevraagd wordt en omtrent het behandelde in de besloten vergadering geheimhouding is opgelegd die nog niet is opgeheven of vervallen 10 De vastgestelde notulen worden door de voorzitter en de secretaris ondertekend Aanwezigheid college Artikel 15 De leden van het college kunnen in de vergadering aanwezig zijn ter toelichting van de voorstellen en maken geen deel uit van de commissie Openbaarheid Artikel 16 1 De vergaderingen van de commissies als bedoeld in artikel 1 zijn openbaar 2 De deuren van de vergadering worden gesloten wanneer tenminste twee aanwezige leden dit verlangen of de voorzitter dit nodig oordeelt 3 De commissie beslist vervolgens of met gesloten deuren zal worden beraadslaagd 4 Over punten in besloten vergadering behandeld kan ook een advies worden afgegeven 5 De commissie kan omtrent het in besloten vergadering behandelde en omtrent de inhoud van de stukken geheimhouding opleggen 6 De geheimhouding wordt door alle commissieleden ook door hen die niet bij de behandeling aanwezig waren en door alle andere aanwezige leden van de Verenigde Vergadering of steunfractieleden in acht genomen totdat de commissie haar opheft 7 De voorzitter van een commissie kan omtrent de inhoud van de stukken als bedoeld in het vijfde lid voorlopige geheimhouding opleggen 8 De voorlopige geheimhouding vervalt indien zij niet aan de eerstvolgende vergadering van de commissie ter bekrachtiging wordt voorgelegd 9 In geval van niet bekrachtiging vervalt de voorlopige geheimhouding 10 Het is beëdigde leden van de VV en beëdigde steunfractieleden toegestaan het besloten deel van de commissievergadering bij te wonen Toehoorders en inspraak Artikel 17 1 De voorzitter stelt toehoorders bij een openbare vergadering op hun verzoek in de gelegenheid het woord te voeren over zowel geagendeerde als over niet op de agenda staande maar wel op het terrein van de commissie liggende onderwerpen 2 Het in het eerste lid bedoelde verzoek dient tenminste 24 uur voor het begin van de vergadering bij voorkeur schriftelijk bij de voorzitter te worden ingediend onder vermelding van de naam van degene die het woord wil voeren en het punt of de punten waarover men wil spreken 3 De voorzitter stelt degenen die een verzoek hebben ingediend als bedoeld in lid 1 van dit artikel in de gelegenheid direct na de opening van de vergadering het woord te voeren De spreektijd bedraagt maximaal vijf minuten per spreker De spreektijd van alle insprekers gezamenlijk bedraagt niet meer dan 30 minuten De leden van de commissie krijgen gelegenheid vragen te stellen aan de spreker Hiervoor is per spreker maximaal vijf minuten beschikbaar waarbij het vragenstellen aan meerdere sprekers niet meer dan 30 minuten bedraagt Uitleg reglement Artikel 18 In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet of ingeval enig artikel voor verschillende uitleg vatbaar blijkt te zijn beslist de commissie Inwerkingtreding Artikel 19 Dit reglement treedt in werking op de dag volgend op die waarop het is vastgesteld Citeertitel Artikel 20 Dit reglement kan worden aangehaald als Reglement van orde commissies Toelichting bij het Reglement van orde voor de vaste commissies uit de Verenigde Vergadering van waterschap Hollandse Delta Algemeen De Verenigde Vergadering heeft overeenkomstig het bepaalde in de Waterschapswet een besluitvormende controlerende en sturende rol Om deze rollen gestalte te kunnen geven is betrokkenheid van de Verenigde Vergadering van groot belang Om aan de sturende rol inhoud te kunnen geven is het betrekken van de Verenigde Vergadering bij de beleidsvoorbereiding een voorwaarde Een instrument daarvoor is onder meer het vormen van commissies Het instellen van commissies uit de Verenigde Vergadering is niet geregeld in de Waterschapswet Het reglement van bestuur voor waterschap Hollandse Delta biedt met artikel 17 aan de Verenigde Vergadering de mogelijkheid om commissies in te stellen die hen van advies dienen over onderwerpen die het belang van het waterschap betreffen In het reglement van orde voor de Verenigde Vergadering van de Hollandse Delta is in artikel 5 opgenomen dat de regeling van orde voor commissies in een afzonderlijke verordening dienen te worden vastgesteld Commissies komen bij waterschappen in het land in vele variaties voor Verschillen zijn er in aantal soort bevoegdheid en relatie tot het

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/cvdr/337358_1/Reglement+van+Orde+Commissies+2014.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Regelgeving - Regelgeving
  uittreksels of bewerkingen Artikel 13 Voor de te verrichten werkzaamheden en diensten als bedoeld in artikel 13 worden de kosten in rekening gebracht conform de regels gesteld door het bestuur van de gemeente Rotterdam als zijnde gericht op de archieven van de gemeente Rotterdam Artikel 14 De archivaris kan nadere regels stellen omtrent de raadpleging van de archiefbescheiden en het beheer van de ruimten waarin deze ter beschikking worden gesteld Artikel 15 De archivaris brengt eenmaal per jaar verslag uit aan het college van dijkgraaf en heemraden over het door hem gevoerde beheer van de archiefbewaarplaats Hoofdstuk V Toezicht van de archivaris op het beheer van de archiefbescheiden welke niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats Artikel 16 De archivaris is belast met het toezicht op het bij of krachtens de wet bepaalde ten aanzien van het beheer van de archiefbescheiden die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats Artikel 17 De archivaris is bevoegd ter uitoefening van het hem bij artikel 37 tweede lid van de wet opgedragen toezicht zich onder handhaving van zijn verantwoordelijkheid te doen vervangen door een of meer ambtenaren die in het bezit zijn van een diploma archivistiek als bedoeld in artikel 22 van de wet Artikel 18 1 De beheerder verstrekt aan de archivaris of aan degene die namens hem met het toezicht is belast alle bescheiden en inlichtingen die voor een goede vervulling van zijn taak noodzakelijk zijn en verleent de nodige medewerking om inzicht te verschaffen in de ordening en toegankelijkheid van de archiefbescheiden alsmede in de opzet en werking van hulpmiddelen en systemen waarin archiefbescheiden zijn opgenomen 2 De archivaris en degenen die hem in de uitoefening van het toezicht vervangen of bijstaan hebben met inachtneming van de voorschriften ten aanzien van de beveiliging van geheimen toegang tot de archiefbescheiden en de ruimten waarin deze zich bevinden Artikel 19 De archivaris doet van zijn bevindingen bij de uitoefening van het toezicht mededeling aan de beheerder alsmede indien hij hiertoe aanleiding vindt aan het college van dijkgraaf en heemraden De archivaris geeft daarbij aan welke voorzieningen naar zijn oordeel in het belang van een goed beheer getroffen moeten worden Artikel 20 De beheerder doet aan de archivaris tenminste tijdig mededeling van het voornemen om aan het college van dijkgraaf en heemraden een voorstel te doen tot a opheffing samenvoeging of splitsing van een beheereenheid of overdracht van één of meer taken aan een andere beheereenheid overheidsorgaan of rechtspersoon b bouw verbouwing inrichting of verandering van inrichting en ingebruikneming van ruimten als archiefbewaarplaats respectievelijk archiefruimte c verandering van de plaats van bewaring van niet naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden d ontwerp vervanging aanschaf of invoering van een informatiesysteem e voorbereiding invoering en wijziging van ordeningssystemen Artikel 21 De archivaris doet eenmaal per jaar verslag aan het college van dijkgraaf en heemraden betreffende de uitoefening van het toezicht Hoofdstuk VI Slotbepalingen Artikel 22 De Archiefverordening Waterschap Hollandse Delta 2005 zoals vastgesteld in de vergadering van de Verenigde vergadering van 30 november 2006 wordt ingetrokken Artikel 23

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/cvdr/271601_2/Archiefverordening+waterschap+Hollandse+Delta+2013..html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Regelgeving - Regelgeving
  dan Euro 206 000 aan een andere aanbestedende dienst het uitsluitend recht gunnen om die overheidsopdracht voor diensten uit te voeren Het algemeen bestuur oordeelt het om redenen van duurzaamheid en doelmatigheid voor de uitvoering van de aan hier op basis van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren en het reglement van bestuur opgedragen taak tot verwerking van zuiveringsslib nodig om de volgende verordening vast te stellen Het algemeen bestuur besluit dat het dagelijks bestuur en de voorzitter de bevoegdheid hebben om een uitsluitend recht ex artikel 17 van het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten te verlenen aan een andere aanbestedende dienst om de overheidsopdracht voor diensten t w verwerking van zuiveringsslib uit te voeren dat deze verordening in werking treedt op de eerste dag na bekendmaking in invullen het blad landelijk of huis aan huis waar het waterschap normaliter zijn besluitvorming in publiceert en terug werkt tot en met 1 december 2009 Toelichting Verordening verlening uitsluitend recht Artikel 56 Waterschapswet biedt het waterschapsbestuur een algemene bevoegdheid tot regeling en bestuur in het kader van de behartiging van de taken die het waterschap in het bestuursreglement zijn opgedragen In het bestuursreglement is aan het waterschap de taak opgedragen tot kort gezegd zorg van de zuivering van afvalwater Die taak omvat mede de zorg van verwerking van zuiveringsslib Artikel 77 Waterschapswet bepaalt dat de bevoegdheid zoals omschreven in artikel 56 Waterschapswet in beginsel bij het algemeen bestuur berust tenzij bij of krachtens bestuursreglement wet of AMvB de bevoegdheid is toegekend aan het dagelijks bestuur of de voorzitter Het algemeen bestuur mag op grond van artikel 78 Waterschapswet de verordeningen vaststellen die het nodig oordeelt voor de behartiging van de taken die het waterschap zijn opgedragen zoals de zuivering van afvalwater en de verwerking van zuiveringsslib als bedoeld in het bestuursreglement Op basis van het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten Bao zijn aanbestedende diensten zoals waterschappen en gemeenten verplicht om opdrachten aan derden voor dienstverlening die een waarde hebben van meer dan 206 000 aan te besteden De opdracht voor de verwerking van zuiveringsslib die de deelnemende waterschappen aan het op te richten Openbaar Lichaam Slib verwerking geeft en die het opgerichte Openbaar Lichaam Slibverwerking vervolgens aan de NV Huisvuilcentrale Noord Holland HVC geeft is in beginsel aanbestedingsplichtig Echter deze kan worden geacht onder een uitzonderingsgrond van het Bao te vallen Daartoe zijn wel aparte besluiten van de bevoegde bestuursorganen nodig die een grondslag behoeven in een verordening van de algemene besturen van de deelnemende waterschappen Artikel 17 van de Richtlijn Diensten waarop artikel 17 Bao is gebaseerd gaat uit van bekendgemaakte wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen waarop het uitsluitend recht is gebaseerd In de toelichting op dit artikel wordt opgemerkt dat de toekenning van het recht op uitdrukkelijke en doorzichtige wijze moet plaatsvinden Het scheppen van een bevoegdheid bij wettelijk voorschrift t w in deze verordening en het vervolgens verlenen van het uitsluitend recht krachtens die verordening bij besluit van de dagelijkse besturen en voorzitters van de waterschappen voldoet in ieder geval aan die eisen Om

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/cvdr/272610_1/Verordening+verlening+uitsluitend+recht.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Zoeken
  van verontreinigde grond ter plaatse van een verduikerde watergang aan de Essendijk 11 te Rhoon gemeente Albrandswaard publicatiedatum 3 11 2014 bekendmaking Het aanpassen van een uitweg het plaatsen van 2 bomen en het plaatsen van een lichtmast en verkeersborden aan de Albrandswaardsedijk 43 te Poortugaal gemeente Albrandswaard publicatiedatum 6 11 2014 bekendmaking Het aanbrengen van twee mantelbuizen in een bestaand glasvezeltracé ter hoogte van de Noordweg en Lindtsedijk te Zwijndrecht publicatiedatum 6 11 2014 bekendmaking Het slopen en herbouwen van een aanbouw en een schuur aan de Weelsedijk 34 te Strijen gemeente Strijen publicatiedatum 18 11 2014 bekendmaking Het leggen van een elektrakabel langs en onder de Oudelandseweg te Ouddorp gemeente Goeree Overflakkee publicatiedatum 30 10 2014 bekendmaking Het leggen van een telecomkabel tussen Sluisjesdijk 2 en sluisjesdijk 34 te Piershil gemeente Korendijk publicatiedatum 30 10 2014 bekendmaking Het bouwen van 3 woningen aan de Appelgaard 1 3 te Zwijndrecht publicatiedatum 18 11 2014 bekendmaking Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Volgende Over ons Vacatures Contact zoeken zoeken tes test Home Nieuws Bekendmakingen Regelgeving Producten FAQ Werken bij ons Werk in uitvoering Actuele projecten van het waterschap Over het werk van het waterschap

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/search?pageNumber=2 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Zoeken
  beheer verleende vergunning met nummer D0025989 te wijzigen publicatiedatum 3 11 2014 bekendmaking Het vervangen van damwanden en steigers aan de Visserijweg 13 te Brielle publicatiedatum 13 11 2014 bekendmaking Waterschapsverkiezing 2015 publicatiedatum 21 11 2014 bekendmaking Projectplan dempen watergang en realiseren compenserend water Wantijdijk publicatiedatum 13 10 2014 bekendmaking Het vervangen van een gasleiding en een elektriciteitskabel aan de Oud Cromstrijensedijk WZ OZ en de Rijksstraatweg te Klaaswaal gemeente Cromstrijen publicatiedatum 23 10 2014 bekendmaking Het leggen van een telecomkabel in de J F Kennedystraat de Dorpsstraat het Oosteinde en de Oud Heinenoordseweg te Heinenoord gemeente Binnenmaas publicatiedatum 23 10 2014 bekendmaking Het wijzigen van vergunning K06 1774BIJ voor het aanleggen van de waterpartij aan de Burgemeester Jansenlaan 33 te Zwijndrecht publicatiedatum 23 10 2014 bekendmaking Het leggen van telecommunicatiekabels langs de s Gravendeelseweg en Dorpsstraat te Maasdam publicatiedatum 17 10 2014 bekendmaking Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Volgende Over ons Vacatures Contact zoeken zoeken tes test Home Nieuws Bekendmakingen Regelgeving Producten FAQ Werken bij ons Werk in uitvoering Actuele projecten van het waterschap Over het werk van het waterschap Veilige dijken duinen en kades Zuiveren van afvalwater Schoon en voldoende water

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/search?pageNumber=3 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Zoeken
  10 2014 bekendmaking Het vervangen van een schuur aan de Benedenrijweg 29 te Rotterdam publicatiedatum 10 10 2014 bekendmaking Het aanbrengen van een vervangende kathodische beschermingspaal nabij de Noldijk 69 te Barendrecht publicatiedatum 10 10 2014 bekendmaking Het leggen van hoogspanningskabels tussen Noldijk 68 en 94 te Barendrecht publicatiedatum 10 10 2014 bekendmaking Bekendmaking vaststelling keur Waterschap Hollandse Delta 2014 publicatiedatum 1 10 2014 bekendmaking Het verwijderen van drie dammen en het aanleggen van een nieuwe dam aan de Hellevoetse Achterweg te Hellevoetsluis publicatiedatum 26 9 2014 bekendmaking Het verbreden van 2 bestaande dammen het realiseren van een nieuwe dam met uitweg en het graven van compenserend water aan de Tilsedijk en Oostendsedijk te Den Bommel gemeente Goeree Overflakkee publicatiedatum 26 9 2014 bekendmaking Het leggen van een kabel ter hoogte van de Steenstraat Kolfstraat Voorstraat en Scheffersplein evenals het graven van een lasgat ter hoogte van de Sluisweg 61 te Dordrecht publicatiedatum 3 10 2014 bekendmaking Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Volgende Over ons Vacatures Contact zoeken zoeken tes test Home Nieuws Bekendmakingen Regelgeving Producten FAQ Werken bij ons Werk in uitvoering Actuele projecten van het waterschap Over het werk van het

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/search?pageNumber=4 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Zoeken
  Het dempen en graven van oppervlaktewater en het aanbrengen van recreatieve voorzieningen in de Zuidpolder te Barendrecht publicatiedatum 3 10 2014 bekendmaking Het plaatsen van scheepvaartbebording op diverse locaties langs de rivier Spui in de Hoeksche Waard publicatiedatum 26 9 2014 bekendmaking Het bouwen van een woning met een bijgebouw en het plaatsen en verwijderen van een tijdelijke damwand aan de Dorpsstraat 64 te Maasdam gemeente Binnenmaas publicatiedatum 3 10 2014 bekendmaking Het tijdelijk afsluiten van een watergang aan de Rhoonsedijk te Rhoon gemeente Albrandswaard publicatiedatum 3 10 2014 bekendmaking Het verwijderen van een gasleiding en het leggen van een nieuwe gasleiding aan de Langedam 1 te s Gravendeel gemeente Binnenmaas publicatiedatum 10 10 2014 bekendmaking Het vervangen van meerpalen en herstellen van de Veerstoep in Hekelingen en Nieuw Beijerland publicatiedatum 5 9 2014 bekendmaking Het lozen van grondwater in oppervlaktewater ten behoeve van het vervangen van delen van een nafta transportleidingen op diverse locaties in Voorne Putten en de Hoeksche Waard publicatiedatum 5 9 2014 bekendmaking Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Volgende Over ons Vacatures Contact zoeken zoeken tes test Home Nieuws Bekendmakingen Regelgeving Producten FAQ Werken bij ons Werk in uitvoering

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/search?pageNumber=5 (2015-12-02)
  Open archived version from archive •