archive-nl.com » NL » W » WATERSCHAPHOLLANDSEDELTA.NL

Total: 979

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Waterschap Hollandse Delta - Rotterdam
  Afvalwaterketen Rotterdam BAR Hoeksche Waard Goeree Overflakkee Voorne Putten Drechtsteden Kaderrichtlijn Water Waterbeheer ISA Hoeksche Waard Rapportage waterwerken Waterveiligheid Wegen en vaarwegen Vergunningen Geoportaal Watertoets Partners Vrije tijd Home Watersysteem Samenwerking afvalwaterketen Rotterdam Rotterdam Met de vaststelling van de Bestuurlijke overeenkomst voor Samenwerking in de Rotterdamse Afvalwaterketen in juni 2013 geeft deze regio bestuurlijke invulling aan de afspraken die in het Bestuursakkoord Water zijn gemaakt over het vergroten van de doelmatigheid en kostenbesparing De afspraken worden uitgewerkt in het programmaplan dat bij de Bestuurlijke overeenkomst hoort Het programmaplan beschrijft op zowel op strategisch tactisch als operationeel niveau acht maatregelen die de komende twee jaar uitgewerkt worden Omdat het om structurele besparingen vanaf 2020 gaat zijn hierbij de lange termijnvisie en het gezamenlijk investeringsprogramma voortkomend uit optimalisatiestudies twee belangrijke componenten Parallel aan bovengenoemde maatregelen loopt een innovatieagenda om conform de Routekaart voor de afvalwaterketen 2030 in te zetten op energie en grondstoffen Het gaat in deze regio om 4 organisaties met voldoende schaalgrootte Het gaat dan ook niet zozeer om het verminderen van de kwetsbaarheid maar vooral om optimale inzet van kennis en kunde Dit wordt uitgewerkt in 3 businesscases op operationeel niveau Deel deze pagina Over ons Vacatures Contact zoeken

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/common/watersysteem/samenwerking-afvalwaterketen/rotterdam.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Waterschap Hollandse Delta - BAR
  van 12 kansrijke mogelijkheden voor samenwerking afvalwaterketenbeheer Ons beoogde doel is om zo spoedig mogelijk te beginnen met de verdere invulling van de samenwerking in de periode 2013 tot en met 2017 om het watersysteem slimmer te gaan benutten efficiënter om te gaan met de financiële middelen van de BAR gemeenten en het WSHD onze kennis en capaciteit te vergroten waardoor wij ons serviceniveau voor onze inwoners en bestuur kunnen verhogen De 12 kansrijke mogelijkheden zijn vanwege de onderlinge samenhang samengebracht in 4 stromen en beschreven in het rapport Water stroomt genoemd Beschreven is hoe wij steeds efficiënter gaan werken in de komende jaren De verschillende activiteiten van de vier stromen zijn strategische afstemming Systematische samenwerking tussen BAR gemeenten en WSHD aan alle onderwerpen binnen water en riolering die relevant zijn voor de betrokken partijen het monitoren van de financiële besparingen innoveren alsmede het voorbereiden bestuurlijke overleggen tussen WSHD en de drie gemeenten Integrale Systeem Analyse ISA Het doel van Integrale Systeem Analyse is het integraal kunnen analyseren van de afzonderlijke waterketens om de doelmatigheid in de afvalwaterketen te verbeteren Deze analyse is mogelijk door het verzamelen van belangrijke nuttige informatie en de doelmatigheid kan verbeteren door samenwerking en slimmer investeren door gemeenten en waterschap bij het traditioneel ieder voor zich kunnen naar verwachting essentiële mogelijkheden om besparingen te realiseren buiten beeld blijven optimaliseren en afstemmen van beheer Uit de verkenning van samenwerkingsmogelijkheden in 2012 komt naar voren dat er grote verschillen zijn in de huidige wijzen waarop de gemeenten en waterschap de activiteiten oppakken met name bij het beheer en onderhoud De samenwerking richt zich op efficiënter werken en kostenbeheersing door een goede onderlinge afstemming van investeringen en andere maatregelen aanscherpen van de beheeractiviteiten maatregelen afstemmen en samenwerken bij beheer en onderhoudsmaatregelen het ontwikkelen van uniform gegevensbeheer één wachtdienst

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/common/watersysteem/samenwerking-afvalwaterketen/bar.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Hoeksche Waard
  vastgelegd in een Samenwerkingsovereenkomst De benoemde kansen zijn Effectievere investeringsbeslissingen nemen door inzicht in het functioneren van het systeem Bijvoorbeeld door verdere uitrol project ISA Hoeksche Waard Asset management bijv uitstel van het vervangingsmoment zal geld besparen De toepassing van renovatietechnieken starten Renovatie kan aantrekkelijker zijn dan vervanging en verlengd de levensduur van de buizen bijvoorbeeld door relinen van buizen Het opstellen van een visie over de ontwikkelingen in de afvalwaterketen Dit is een langer lopend proces Het gaat onder andere om het slimmer inzetten van investeringen met het beste effect Inspelen op innovaties en het opstellen van een optimalisatie studie zijn allemaal lange termijn successen Communicatie over het omgaan met hemelwater zou op termijn vruchten af kunnen werpen Anders omgaan met afvalwater vraagt bewustwording bij de burger Een goed voorbeeld is de campagne goed rioolgebruik Het meeste kans op succes is om als overheden met één geluid naar buiten te treden Kennis en ervaring van publiek privaat partijen kunnen mogelijk besparingen opleveren Door het gebruik van bijvoorbeeld prestatiebestekken kunnen wellicht kansen worden benut Hier is nu nog geen ervaring mee opgedaan Uitwisseling van kennis door themabijeenkomsten kan mogelijk nieuwe inzichten opleveren Nadat eerst ervaring is opgedaan kan van andere regio s geleerd worden Wacht storingsdienst gemalenbeheer en overig operationele taken kunnen mogelijk gezamenlijk worden uitgevoerd Door een bundeling van krachten kan hierop bespaard worden Gezamenlijke aanbesteding van diensten wordt reeds gedaan op andere gebieden mogelijk kan dit ook voor werken in de afvalwaterketen Vergelijken van de financiële systematiek kan mogelijk voor de deelnemende partijen lagere rentelasten opleveren Het terugverdieneffect hiervan treedt pas later op In 2013 zijn de volgende punten opgepakt Voortzetting ISA ISA zoals in projectvorm uitgewerkt komt nu in een beheerfase De volgende optimalisaties zijn gepland o gebiedsgericht meetplan o databeheer o datavalidatie o analyses Renovatietechnieken assetmanagement

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/common/watersysteem/samenwerking-afvalwaterketen/hoeksche-waard.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Goeree-Overflakkee
  Over het waterschap Organisatie en bestuur Verkiezingen Werken bij Werk in uitvoering Agrariers Zuiveren Watersysteem Schoon en voldoende water Peilbesluiten Exoten Onderhoud sloten en singels Agroranden Samenwerking afvalwaterketen Regionale aanpak Samenwerking Afvalwaterketen Rotterdam BAR Hoeksche Waard Goeree Overflakkee Voorne Putten Drechtsteden Kaderrichtlijn Water Waterbeheer ISA Hoeksche Waard Rapportage waterwerken Waterveiligheid Wegen en vaarwegen Vergunningen Geoportaal Watertoets Partners Vrije tijd Home Watersysteem Samenwerking afvalwaterketen Goeree Overflakkee Goeree Overflakkee Op Goeree Overflakkee is het feitenonderzoek begin juli 2012 opgeleverd Door de fusie van de gemeenten op het eiland is het tot nu toe niet opportuun geweest de samenwerking verder invulling te geven Momenteel is de gemeente voornemens een nieuw BRP en GRP op te stellen Ambitie binnen de samenwerking is hierbij aan te haken in de vorm van een afvalwaterketenplan Doel van deze insteek is om direct op strategisch niveau de synergie op te zoeken en kansen integraal op te pakken Dit zal in eind 2013 begin 2014 in een samenwerkingsovereenkomst vastgelegd worden Deel deze pagina Over ons Vacatures Contact zoeken zoeken tes test Home Nieuws Bekendmakingen Regelgeving Producten FAQ Werken bij ons Werk in uitvoering Actuele projecten van het waterschap Over het werk van het waterschap Veilige dijken duinen en kades

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/common/watersysteem/samenwerking-afvalwaterketen/goeree-overflakkee.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Voorne-Putten
  in het waterschap Hollandse Delta en de gemeenten samen aan verbeteringen en optimalisaties in het afvalwatersysteem Hierbij is vooral gewerkt aan doelmatigheid en kosteneffectiviteit van maatregelen op basis van de veranderingen in wet en regelgeving Voorbeelden hiervan zijn de opheffing van ongezuiverde lozingen het waterkwaliteitspoor STIWAS NBW en de KRW Naast de kosten zijn er ook verbeteringen in kwaliteit mogelijk en ligt er een opgave om de kwetsbaarheid van de organisaties en het afvalwatersysteem te verminderen Ook de gemeenten op Voorne Putten kennen vergrijzing bij onderdelen van organisaties op het gebied van afvalwater De borging van aanwezige kennis en praktische inzetbaarheid moet op korte termijn worden zeker gesteld De concrete maatregelen waar we op Voorne Putten mee aan de slag zijn zijn vastgelegd in een intentieovereenkomst die we op 3 april 2013 getekend hebben Onderwerpen die nu opgepakt worden zijn Baggeren en Maaien Het baggerplan voor Voorne Putten is opgesteld Er vindt op dit moment een uitwerking plaats waarin op basis van vier varianten een optimalisatie in de taakverdeling en kosten voor het baggeren wordt bezien Na vaststelling kan hieraan uitvoering worden gegeven Meten en monitoren Het verlagen van de kwetsbaarheid wordt binnen de samenwerking opgepakt door kennis met elkaar te delen en in het kader van integrale sturing te starten met een project voor het inrichten van een centraal gezamenlijk meet en regelsysteem ISA De uitvoering van ISA zal inzicht geven in het daadwerkelijk functioneren van het systeem Afwijkingen of tekortkomingen in het systeem kunnen actueel worden vastgesteld en geanalyseerd De daaruit volgende maatregelen zijn daarmee doelmatiger juiste maatregel tegen lagere kosten te realiseren door het functioneren van het totale systeem in de oplossing mee te nemen Hierbij wordt ook lering getrokken uit de ervaringen die zijn opgedaan met de pilot in de Hoeksche Waard Voor het meten en

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/common/watersysteem/samenwerking-afvalwaterketen/voorne-putten.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Drechtsteden
  en singels Agroranden Samenwerking afvalwaterketen Regionale aanpak Samenwerking Afvalwaterketen Rotterdam BAR Hoeksche Waard Goeree Overflakkee Voorne Putten Drechtsteden Kaderrichtlijn Water Waterbeheer ISA Hoeksche Waard Rapportage waterwerken Waterveiligheid Wegen en vaarwegen Vergunningen Geoportaal Watertoets Partners Vrije tijd Home Watersysteem Samenwerking afvalwaterketen Drechtsteden Drechtsteden In het gebied van de Drechtsteden Dordrecht Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht is op basis van expert judgement en de ervaringen uit omliggende regio s een aantal concrete maatregelen geformuleerd om tot kostenbesparingen vermindering van de organisatorische kwetsbaarheden en kwaliteitsverbeteringen te komen Deze onderwerpen zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst Vervangingssystematiek Riolering Optimaliseren bewaking lozingen Riolering Gezamenlijke Wachtdienst inventarisatie Business Case Gezamenlijk onderhoud gemalen correctief preventief Business Case Meet en monitoringssysteem De verwachting is dat het eerste en laatste onderwerp de grootste kostenbesparingen zullen behalen Het is de bedoeling dat straks een gezamenlijk product ligt in de vorm van een business case waarin alle partijen zich kunnen vinden Uit het feitenonderzoek van het samenwerkingsverband van de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden komt naar voren dat het uitwerken van de vervangingssystematiek riolering kansrijk wordt geacht en dat sprake kan zijn van een kostenbesparing van tussen 10 20 De verwachting is dat dit tevens kostenbesparend voor het Drechtsteden verband zal kunnen gaan werken Door tot toepassen van het meet en monitoringssysteem ISA Integrale Systeem Analyse in de Hoekse Waard is er sprake van een doelmatigheidsverbetering van 10 20 door samenwerking in de waterketen en innovatie De verwachting is dat dit ookmogelijk kan zijn voor de het samenwerkingsverband Drechtsteden Hierbij is sprake dat de kosten voor de baten uitgaan De ambities en maatregelen zullen de komende tijd worden bestuurlijk worden vastgelegd nadat de business cases zijn opgesteld De regio bevindt zich hiermee nog gedeeltelijk in de planvormingsfase Deel deze pagina Over ons Vacatures Contact zoeken zoeken tes test Home Nieuws Bekendmakingen Regelgeving Producten FAQ

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/common/watersysteem/samenwerking-afvalwaterketen/drechtsteden.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Algemeen
  Watertoets Partners Vrije tijd Home Geoportaal Algemeen Algemeen Beheersgebied WSHD De begrenzing van het gebied dat beheerd wordt door waterschap Hollandse Delta Deze grens is vastgesteld door de Provincie Zuid Holland in het Reglement van bestuur voor het waterschap Hollandse Delta Download shapefile Download pdf Bodemgegevens Alterra dat deel uitmaakt van Wageningen Universiteit en Researchcentrum is bronhouder van landsdekkende databestanden met informatie over bodem en grondwater Via hun site is het mogelijk gegevens te raadplegen en te bestellen Zie http www bodemdata nl DINO Loket TNO ontsluit via het DINO Loket openbare geowetenschappelijke data en informatie van de nederlandse diepe en ondiepe ondergrond Het archief omvat diepe en ondiepe boringen grondwatergegevens sonderingen geo elektrische metingen resultaten van geologische geochemische en geomechanische monsteranalyses boorgatmetingen en seismische gegevens Zie http www dinoloket nl Hoogtegegevens De Data ICT Dienst DID van Rijkswaterstaat beheert en onderhoud het Actueel Hoogtebestand Nederland AHN Dit is een gedetailleerde beschrijving van het maaiveldoppervlakte van Nederland ingewonnen met behulp van remote sensing technieken Via hun site kunnen hoogtes worden opgevraagd Zie http www ahn nl index html Deel deze pagina Over ons Vacatures Contact zoeken zoeken tes test Home Nieuws Bekendmakingen Regelgeving Producten FAQ Werken bij ons Werk in

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/common/geoportaal/algemeen.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Inspire
  de afkorting van Infrastructure for Spatial Information in the European Community is een Europese kaderrichtlijn De richtlijn heeft als doel het harmoniseren en openbaar maken van ruimtelijke gegevens van overheidsorganisaties ten behoeve van de geïntegreerde aanpak van Europese beleidsvorming op het gebied van milieu het oprichten van een infrastructuur voor het toegankelijk maken van deze gegevens Via geo portalen worden de gegevensverzamelingen van bronhouders van geo informatie ontsloten voor gebruik binnen Nederland en Europa De nationale portalen worden hierbij gekoppeld aan een Europees portaal De waterschappen leveren als bronhouder een aantal verplichte thema s zoals hydrografie waterlopen en kunstwerken en administratieve eenheden Het ontsluiten van deze gegevens gebeurd via de geovoorziening die beheerd wordt door Het Waterschapshuis WMS kaartlagen Met behulp van de onderstaande links kunnen kaartlagen van de waterschappen als WMS service Web Map Service opgevraagd worden ten behoeve van gebruik in GIS applicaties Voor de specifieke data met Inspire verplichting voor waterschappen zie http maps waterschapservices nl wms Voor andere relevante geografische data van Hollandse Delta zie http misc waterschapservices nl wms Voor meer algemene informatie over Inspire zie http www geonovum nl dossiers inspire Deel deze pagina Over ons Vacatures Contact zoeken zoeken tes test Home Nieuws

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/common/geoportaal/inspire.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive