archive-nl.com » NL » W » WATERSCHAPHOLLANDSEDELTA.NL

Total: 979

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Waterschap Hollandse Delta - Rollen en producten
  van de formele ruimtelijke procedure regelmatig contact zal zijn tussen private initiatiefnemers en het waterschap Dit zal echter niet leiden tot een formeel wateradvies want dat geeft Hollandse Delta uitsluitend aan medeoverheden meestal de gemeente Waterbeheerder Binnen het watertoetsproces hebben de waterbeheerders de rol van adviseur Zij denken mee tijdens de ontwikkeling van het plan verschaffen gebiedskennis en informatie en brengen uiteindelijk een officieel wateradvies uit aan de initiatiefnemer Vervolgens geeft de initiatiefnemer in de waterparagraaf van het betreffende plan of besluit aan hoe met het wateradvies wordt omgegaan Naast waterschap Hollandse Delta regionale watersysteem kunnen ook Rijkswaterstaat hoofdwatersysteem of de provincie Zuid Holland grondwater de rol van waterbeheerder hebben Hoewel deze partijen in het kader van het watertoetsproces ieder hun eigen verantwoordelijkheid hebben zal Hollandse Delta waar nodig een signalerende rol vervullen richting de andere waterbeheerders Producten Het watertoetsproces kent drie concrete tastbare producten afsprakennotitie waterparagraaf en wateradvies Afsprakennotitie In een afsprakennotitie leggen initiatiefnemer en waterschap aan het begin van het watertoetsproces hun afspraken vast over het te volgen proces en de te behandelen inhoud Deze afspraken hebben betrekking op één specifiek plan In de praktijk worden alleen voor grote complexe plannen afsprakennotities opgesteld Voor kleinere plannen is dit meestal niet nodig Het is wel denkbaar om voor de kleinere plannen algemene raamafspraken te maken Waterparagraaf De waterparagraaf bevat een beschrijving van de wijze waarop in het betreffende plan rekening is gehouden met de gevolgen voor de waterhuishouding De waterparagraaf wordt opgesteld door de initiatiefnemer waarbij natuurlijk bij voorkeur gebruik wordt gemaakt van informatie die door Hollandse Delta is verstrekt De waterparagraaf maakt weliswaar deel uit van de toelichting bij het ruimtelijke plan of besluit maar zal ook duidelijkheid moeten geven of en zoja hoe de waterstaatkundige consequenties juridisch zijn vertaald op de plankaart en in de regels van

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/common/watertoets/rollen-en-producten.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Waterschap Hollandse Delta - Stappen in het watertoetsproces
  het waterschap om relevantie informatie vragen en verzoeken om aan te geven met welke uitgangspunten en randvoorwaarden rekening moet worden gehouden bij het betreffende ruimtelijke initiatief Het waterschap zal op zijn beurt de benodigde uitgangspunten en randvoorwaarden aangeven liefst in de vorm van zo concreet mogelijke criteria Ook stelt het waterschap de nodige informatie beschikbaar een grote hoeveelheid informatie is reeds digitaal beschikbaar via het Geoportaal van Hollandse Delta Tevens zal het waterschap zo vroeg mogelijk aangeven of voor de realisatie van het initiatief vergunningen of ontheffingen nodig zijn bijvoorbeeld op grond van de Keur Naast het over en weer uitwisselen van informatie maken initiatiefnemer en waterschap tijdens de initiatieffase zonodig afspraken over het verdere verloop van het watertoetsproces Aan het eind van de initiatieffase hebben initiatiefnemer en waterschap een duidelijk beeld over de inhoud en het verloop van het watertoetsproces Zonodig worden de afspraken hierover vastgelegd in een afsprakennotitie In de praktijk zal dit laatste vooral aan de orde zijn bij de complexere ruimtelijke initiatieven De initiatieffase is het moment bij uitstek om ruimtelijke initiatieven bij het waterschap kenbaar te maken via de Digitale Watertoets De ontwikkel en adviesfase Tijdens de ontwikkel en adviesfase werken initiatiefnemer en waterschap samen aan de planontwikkeling Op basis van de eerder verstrekte informatie en de afgesproken uitgangspunten en randvoorwaarden ontwikkelt de initiatiefnemer een concept plan of besluit en betrekt het waterschap daarbij Het waterschap denkt mee en geeft voorzover dat tijdens de initiatieffase nog niet is gedaan aanvullende adviezen vanuit de kansen en beperkingen van het watersysteem Zo worden bijvoorbeeld de noodzaak van en mogelijkheden voor compenserende en mitigerende maatregelen aangegeven Ook kan tussentijds overleg plaatsvinden tussen initiatiefnemer en waterschap Zodra de planontwikkeling is afgerond wordt de ontwikkel en adviesfase afgesloten met een formeel verzoek van de initiatiefnemer aan Hollandse Delta om een wateradvies uit te brengen over het ruimtelijke plan of besluit Hiertoe legt de initiatiefnemer het concept of het voorontwerp van het plan of besluit dat reeds is voorzien van een voorlopige waterparagraaf ter beoordeling voor aan het waterschap Het waterschap zal vervolgens met een formeel wateradvies brief reageren In het geval van een bestemmingsplan of een projectbesluit vinden het doen van een verzoek om een wateradvies en het uitbrengen van dat advies plaats in het kader van het wettelijk verplichte vooroverleg ex artikel 3 1 1 bestemmingsplan of artikel 5 1 1 projectbesluit van het Besluit ruimtelijke ordening Digitale kennisgevingen omtrent het vooroverleg kunnen worden verzonden naar ruimtelijkeplannen wshd nl De besluitvormingsfase Tijdens de besluitvormingsfase van het watertoetsproces weegt de initiatiefnemer het wateradvies van Hollandse Delta af en legt de uiteindelijke keuzes definitief vast in de waterparagraaf van het betreffende plan of besluit Indien Hollandse Delta een negatief wateradvies heeft uitgebracht kan zonodig ambtelijk en of bestuurlijk overleg plaatsvinden Vervolgens legt de initiatiefnemer het ontwerpplan of besluit ter inzage Tijdens de periode van terinzagelegging zal Hollandse Delta beoordelen in hoeverre aan eventuele opmerkingen uit het wateradvies is tegemoet gekomen Indien het waterschap van mening is dat de waterbelangen nog niet

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/common/watertoets/stappen-in-het-watertoetsproces.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Digitale aspecten (DURP)
  Geoportaal Om ruimtelijke plannen te kunnen opstellen is veel informatie nodig Het waterschap wordt dan ook regelmatig benaderd met de vraag om geografische informatie bijvoorbeeld over de ligging van de waterkeringen of de hoofdwatergangen digitaal aan te leveren Deze informatie hebben wij digitaal beschikbaar en publiceren wij op ons Geoportaal Gemeenten bedrijven adviesbureaus en andere belanghebbenden kunnen daar de informatie raadplegen of downloaden en gebruiken bij het opstellen van ruimtelijke plannen Op deze wijze vereenvoudigen wij het maken van digitale ruimtelijke plannen Ga naar het Geoportaal van waterschap Hollandse Delta E mailadres voor digitale kennisgevingen Een ander onderdeel van de digitalisering betreft het langs elektronische weg bekend maken van officiële publicaties over ruimtelijke plannen Voor het verzenden van deze digitale kennisgevingen heeft Hollandse Delta net als het Rijk en de provincie een apart e mailadres geopend ruimtelijkeplannen wshd nl Let op dit e mailadres is uitsluitend bedoeld voor het verzenden van digitale kennisgevingen Het is niet de bedoeling dat de planbestanden naar dit adres worden verzonden Als het goed is staat in de kennisgeving immers vermeld op welke locatie de planbestanden zijn te vinden Ook kan dit e mailadres adres niet worden gebruikt voor overige correspondentie of vragen met betrekking tot de watertoets Kijk hiervoor onder Contactinformatie RO Online www ruimtelijkeplannen nl Ten behoeve van de digitale beschikbaarstelling van ruimtelijke plannen heeft het Rijk een landelijke voorziening in het leven geroepen RO Online Wettelijk is bepaald dat iedere overheid die ruimtelijke plannen maakt deze in ieder geval beschikbaar moet stellen aan RO Online Ook bevat RO Online een zogenaamd aftappunt waar o a Hollandse Delta de bestanden van ruimtelijke plannen kan downloaden Een aandachtspunt bij de beschikbaarstelling aan RO Online is dat deze wettelijk pas verplicht is vanaf de ontwerpfase Hollandse Delta zou echter graag zien dat ook voorontwerpplannen via

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/common/watertoets/digitale-aspecten-durp.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Contactinformatie
  Vrije tijd Wonen Werken Leren Contact Over het waterschap Organisatie en bestuur Verkiezingen Werken bij Werk in uitvoering Agrariers Zuiveren Watersysteem Waterveiligheid Wegen en vaarwegen Vergunningen Geoportaal Watertoets Rollen en producten Stappen in het watertoetsproces Digitale aspecten DURP Contactinformatie Uitgangspunten status en wettelijke verankering Partners Vrije tijd Home Watertoets Contactinformatie Contactinformatie Binnen waterschap Hollandse Delta is de afdeling Plannen en Regie verantwoordelijk voor de watertoetsprocedure In onderstaand schema kunt u vinden bij wie u plan terecht kunt Overzicht van contactpersonen watertoetsprocedure op basis van het type ruimtelijk plan en de regio Regio Contactpersoon Goeree Overflakkee Hoeksche Waard en Voorne Putten Martin Brouwer 088 97 43374 m brouwer wshd nl IJsselmonde en Eiland van Dordrecht Rik van Benschop 088 97 43351 r vanbenschop wshd nl Rijk en provincie Cees Jongejan 088 97 43429 c jongejan wshd nl Deel deze pagina Over ons Vacatures Contact zoeken zoeken tes test Home Nieuws Bekendmakingen Regelgeving Producten FAQ Werken bij ons Werk in uitvoering Actuele projecten van het waterschap Over het werk van het waterschap Veilige dijken duinen en kades Zuiveren van afvalwater Schoon en voldoende water Veilige wegen en vaarwegen Calamiteitenzorg Gemeenten in het werkgebied Archief Archief website www wshd nl Organisatie Organisatie en

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/common/watertoets/contactinformatie.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Uitgangspunten, status en wettelijke verankering
  en provinciale waterplannen en het waterbeheerplan van Hollandse Delta Op lokaal niveau spelen stedelijke of gemeentelijke waterplannen een belangrijke rol temeer daar deze plannen bijna altijd door het waterschap en de gemeente samen worden opgesteld Bestaande ruimtelijke procedures Het watertoetsproces is géén aparte procedure naast of voorafgaand aan de ruimtelijke procedures uit de Wet ruimtelijke ordening Het watertoetsproces is juist nauw verweven met de procedures uit de Wro en hoeft dus zeker niet te leiden tot vertraging Flexibiliteit en maatwerk Bij het watertoetsproces is flexibiliteit en maatwerk vereist want lang niet alle ruimtelijke plannen hebben grote waterstaatkundige consequenties De inbreng van het waterschap hangt nauw samen met de schaal en impact van het ruimtelijke plan en zal dus van plan tot plan verschillen Initiatiefnemer en Hollandse Delta maken hierover bij de start van het watertoetsproces afspraken Status en wettelijke verankering De toepassing van het watertoetsproces vindt plaats op basis van bestuurlijke afspraken tussen het Rijk de provincies de gemeenten en de waterschappen Deze afspraken zijn vastgelegd in de Startovereenkomst WB21 2001 en daarna opnieuw bevestigd in achtereenvolgens het Nationaal Bestuursakkoord Water 2003 en het Nationaal Bestuursakkoord Water Actueel 2008 In de bestuursakkoorden hebben partijen onderling afgesproken dat het watertoetsproces van toepassing is op alle ruimtelijke plannen Slechts enkele onderdelen van het watertoetsproces zijn echter wettelijk verankerd in het Besluit ruimtelijke ordening Bovendien gelden deze wettelijke verplichtingen alleen voor bestemmingsplannen inpassingsplannen en voor projectbesluiten De wettelijke verplichtingen betreffen de waterparagraaf en het voor overleg Waterparagraaf De waterparagraaf maakt deel uit van de toelichting bij het plan of besluit en beschrijft de wijze waarop in het plan rekening is gehouden met de gevolgen voor de waterhuishouding Het opstellen van de waterparagraaf is de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer Om de waterparagraaf op te kunnen stellen moet het watertoetsproces worden doorlopen Dit mondt uit

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/common/watertoets/uitgangspunten-status-en-wettelijke-verankering.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Overheid
  van de waterschappen voor een goede waterstaatsverzorging binnen het waterschapsbestel Uiteraard werkt Hollandse Delta nauw samen met de Provincie Zuid Holland Rijkswaterstaat en met de gemeenten in het werkgebied van het waterschap Met de gemeente Rotterdam is er ook samenwerking op de volgende gebieden www rotterdam nl waterloket www waterplan rotterdam nl www rotterdam nl groenedaken www rotterdamclimateinitiative nl Deel deze pagina Over ons Vacatures Contact zoeken zoeken tes test

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/common/partners/overheid.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - SVHW
  Home Partners SVHW SVHW Het Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling SVHW voert voor Hollandse Delta de heffing en invordering van belastingen uit en verzorgt de administratie en de verstrekking van vastgoedgegevens Lees verder Website SVHW Deel deze pagina Over ons Vacatures Contact zoeken zoeken tes test Home Nieuws Bekendmakingen Regelgeving Producten FAQ Werken bij ons Werk in uitvoering Actuele projecten van het waterschap Over het werk van het waterschap Veilige

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/common/partners/svhw.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Streekarchief
  Home Partners Streekarchief Streekarchief Het streekarchief Voorne Putten Rozenburg is een gemeenschappelijke regeling tussen de gemeenten en het waterschap op de eilanden Voorne Putten en Rozenburg Het streekarchief beheert de archieven van de deelnemende partijen Deel deze pagina Over ons Vacatures Contact zoeken zoeken tes test Home Nieuws Bekendmakingen Regelgeving Producten FAQ Werken bij ons Werk in uitvoering Actuele projecten van het waterschap Over het werk van het waterschap Veilige

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/common/partners/streekarchief.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive