archive-nl.com » NL » W » WATERSCHAPHOLLANDSEDELTA.NL

Total: 979

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Waterschap Hollandse Delta - Agroranden
  Waterveiligheid Wegen en vaarwegen Vergunningen Geoportaal Watertoets Partners Vrije tijd Home Watersysteem Agroranden Agroranden Tussen 2008 en 2013 heeft waterschap Hollandse Delta samen met LTO noord Hoeksche Waards Landschap stichting Rietgors de natuurvereniging op Goeree Overflakkee de provincie en gemeente het pilot project agroranden uitgevoerd Het project dat een maatregel is uit het KRW programma hield in dat bloemen en grasranden langs de akkers werden geplant Met de pilot werd getest of een akkerrand bijdraagt aan de verbetering van de waterkwaliteit doordat minder meststoffen en bestrijdingsmiddelen in de sloot terecht zouden komen Bovendien is geeft het een verrijking van het landschap voor de recreatie Jaarlijks werd in de Hoeksche Waard ongeveer 450 km geplant in Goeree Overflakkee 100 km In 2013 is een evaluatie onderzoek uitgevoerd Uit de proef blijkt dat agroranden geen effect hebben op het gehalte aan meststoffen in oppervlaktewater omdat deze ook via de drainage in de sloot terecht komen Ook blijkt uit de proef dat er in de sloten met zoet water direct naast agroranden meer soorten libellen en larven voorkomen dan in sloten zonder agroranden Of de agroranden daar ook effectief zijn als KRW maatregel moeten we nog onderzoeken De toekomst van de agroranden ligt grotendeels besloten in het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid GLB dat de aanpak in Europees verband moet vastleggen Agrarische ondernemers moeten ecologische aandachtsgebieden aanwijzen Die moeten minimaal vijf procent van het landbouwareaal beslaan het percentage waar agrariërs nu ook mee moeten werken Nieuw is de flexibiliteit elk bedrijf kan het anders aanpakken In Den Haag en Brussel discussiëren betrokkenen of agroranden deel uit kunnen maken de GLB Zekerheid bestaat daarover nog niet 2014 hebben waterschap en provincie aangemerkt als overgangsjaar Agroranden Hoeksche Waard Agroranden Goeree Overflakkee Deel deze pagina Over ons Vacatures Contact zoeken zoeken tes test Home Nieuws Bekendmakingen Regelgeving Producten

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/common/watersysteem/agroranden.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Waterschap Hollandse Delta - Samenwerking Afvalwaterketen
  Samenwerking Afvalwaterketen Samenwerking Afvalwaterketen In 2011 is het Bestuursakkoord Water getekend tussen het ministerie de Unie van Waterschappen de Nederlandse gemeenten en de drinkwatersector Doelmatigheid BAW 3 In dit Bestuursakkoord Water is o a afgesproken het beheer van de waterketen te verbeteren door taken en ambities beter op elkaar af te stemmen kunnen we geld besparen kwaliteit verbeteren en de kwetsbaarheid verlagen De zogenoemde 3 K s Dit kunnen we bereiken door de samenwerking tussen gemeenten en het waterschap te versterken en goede afspraken te maken De waterketen is de keten van drinkwater riolering transport van afvalwater zuivering Waterschap Hollandse Delta heeft voor voor het bereiken van besparingen vooral ingezet op de samenwerking in de afvalwaterketen dus tussen waterschap en gemeenten De keten van riolering transport en zuivering Hollandse Delta en de gemeenten werkten voor dit akkoord echter ook al samen Mede door het bestuurakkoord Afvalwaterketen uit 2007 Hierin was afgesproken dat het waterschap en de gemeenten zo moeten samenwerken in de afvalwaterketen als ware het één bedrijf Binnen WSHD hebben we dit gedaan door bijvoorbeeld per zuiveringsgebied een OptimalisatieStudie uit te voeren Deze studies geven een goed beeld van waar de echte knelpunten liggen en hoe deze zo slim mogelijk op te lossen zijn In een aantal gevallen zijn hierdoor zelfs investeringen geschrapt of uitgesteld Voorbeelden hiervan staan bij de best practices aan de rechterkant van deze pagina Het Bestuursakkoord Water uit 2011 gaat een stap verder Dit bestuursakkoord zegt dat er in 2020 380 miljoen minder meer uitgegeven moeten worden Het uitgangspunt van is de voorspelling dat de kosten van het beheer in de afvalwaterketen in 2020 25 zouden stijgen t o v de kosten in 2010 Via samenwerking moeten de partijen ervoor zorgen dat de kosten maar 10 stijgen in plaats van 25 Binnen heb beheergebied van

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/common/watersysteem/samenwerking-afvalwaterketen/samenwerking-afvalwaterketen.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Kaderrichtlijn Water
  Vrije tijd Home Watersysteem Kaderrichtlijn Water Kaderrichtlijn Water De Europese Kaderrichtlijn Water KRW gaat over de kwaliteit van het water Over schoon en gezond water in rivieren meren kanalen beken en sloten Schoon water om in te zwemmen te vissen en te varen Gezond water waarin planten en dieren leven Kortom water waar toekomstige generaties nog lang van kunnen genieten Europese richtlijn lokale afspraken De Kaderrichtlijn Water is een Europese wettelijke richtlijn Deze richtlijn heeft voor iedereen consequenties voor het Rijk provincies waterschappen Rijkswaterstaat gemeenten en uiteindelijk ook voor burgers en bedrijven Naast de maatregelen op Rijksniveau bepalen gemeenten het waterschap en belanghebbenden aan de hand van Europese spelregels wat er in het gebied van Zuid Holland Zuid gedaan kan worden om de waterkwaliteit te verbeteren Daarbij wordt niet alleen gekeken of de maatregelen technisch mogelijk zijn maar ook of ze betaalbaar en dus werkelijk uitvoerbaar zijn De doelen voor Hollandse Delta voor de KRW staan beschreven in het Waterbeheerplan en het Uitwerkingsprogramma Waterbeheerplan Hierin staan ook de maatregelen beschreven die we nemen om de doelen te bereiken De resultaten die tot nu toe zijn bereikt staan in de jaarlijkse rapportage Deel deze pagina Over ons Vacatures Contact zoeken zoeken

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/common/watersysteem/kaderrichtlijn-water.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Waterbeheer
  Geoportaal Watertoets Partners Vrije tijd Home Watersysteem Waterbeheer Waterbeheer Waterschap Hollandse Delta zorgt op de eilanden van Zuid Holland zuid voor schoon en voldoende water en droge voeten De vijf eilanden worden omringd door dijken of duinen die het land beschermen tegen de rivieren en de zee Het gebied achter de dijken en duinen noemen we polders In de polders liggen de dorpen steden en landelijke gebieden met hun sloten en plassen Regenwater als bron voor water in de sloten en plassen is niet genoeg om ervoor te zorgen dat altijd de juiste hoeveelheid water in de sloten zit Wanneer er in de zomer langere tijd geen regen valt zou het water in de sloten verdampen Dan kunnen boeren hun gewassen op het land niet meer sproeien met water In perioden dat het heel veel regent zouden de sloten overlopen waardoor het heel nat wordt op straat Daarom heeft het waterschap hulpmiddelen kunstwerken om ervoor te zorgen dat er voldoende water is Bij een tekort aan water laat het waterschap water uit rivieren en kanalen de polder instromen naar de sloten en plassen van de polder Bij een teveel aan water wordt dit water weer teruggepompt naar de rivieren of kanalen De kunstwerken die het waterschap gebruikt om het water in en uit de polder te pompen heten inlaten en gemalen Om het waterpeil de hoogte van het water in een sloot of plas in te stellen gebruikt het waterschap stuwen en sluizen Het water in sloten en plassen wordt gebruikt voor verschillende functies de natuur industrie recreatie en landbouw Voor al deze functies is het belangrijk dat de waterstand een bepaald niveau heeft Er moet voldoende water zijn niet te veel en niet te weinig Dit heet peilbeheer Deel deze pagina Over ons Vacatures Contact zoeken zoeken tes test

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/common/watersysteem/waterbeheer/waterbeheer.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - ISA Hoeksche Waard
  op schermen Het ISA project was een praktijkexperiment dat werd uitgevoerd van september 2009 tot december 2012 Het doel was om inzicht te verkrijgen in het werkelijk functioneren van de afvalwaterketen en het effect op de waterkwaliteit in het watersysteem Waar maatregelen voorheen werden genomen op basis van theoretische modellen kon nu worden bijgestuurd op basis van de praktijk Aanpak Er werd meetapparatuur aangebracht bij overstorten eindgemalen en zuiveringen Er werd een centraal informatiesysteem opgetuigd waarmee deze meetgegevens gekoppeld aan neerslaggegevens werden geanalyseerd Met ISA werd het mogelijk om in de gehele Hoeksche Waard in de diverse zuiveringskringen te meten en te sturen in het aanbod van afvalwater Daar waar veel aanbod van afvalwater was kon voorrang worden gegeven aan de afvalwaterstroom door in een ander gebied waar het aanbod laag was de gemalen tijdelijk uit te zetten Hiermee werden emissies gereduceerd Wat hebben we bereikt We hebben inzicht gekregen in het werkelijk functioneren van de afvalwaterketen en het watersysteem Dit is te danken aan de aangebrachte meetapparatuur en een centraal informatiesysteem waarin alle gegevens worden verzameld en analyses worden gemaakt door specialisten Enkele conclusies zijn De werkelijke jaarlijkse emissies uit de overstorten bleken 44 hoger te zijn dan volgens de rioleringsplannen was berekend Van de 109 overstortdrempels bleek 45 5cm of meer lager te liggen dan volgens het rioleringsplan was voorgeschreven 12 van de 23 bergbezinkvoorzieningen werd niet volgens plan benut Op de eindgemalen van het waterschap varieert het aandeel rioolvreemd water van 40 tot 100 De geïnstalleerde capaciteit van de rioolwaterzuiveringen wordt niet volledig benut Er zijn twee sturingspilots uitgevoerd waarbij een betere benutting van de berging is uitgevoerd Dit heeft tot een emissiereductie van 10 tot 15 geleid De gerealiseerde besparing met ISA bedraagt 442 000 Naar aanleiding van de conclusies is besloten in 2013 het ISA

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/common/watersysteem/isa-hoeksche-waard.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Rapportage waterwerken
  afvalwaterketen Kaderrichtlijn Water Waterbeheer ISA Hoeksche Waard Rapportage waterwerken Waterveiligheid Wegen en vaarwegen Vergunningen Geoportaal Watertoets Partners Vrije tijd Home Watersysteem Rapportage waterwerken Rapportage waterwerken Waterschap Hollandse Delta rapporteert periodiek over het behalen van de doelstellingen van de taken van het waterschap Bekijk de waterwerkenrapportage Deel deze pagina Over ons Vacatures Contact zoeken zoeken tes test Home Nieuws Bekendmakingen Regelgeving Producten FAQ Werken bij ons Werk in uitvoering Actuele projecten

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/common/watersysteem/rapportage-waterwerken.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Geoportaal waterschap Hollandse Delta
  en kunstwerken Grondwatergegevens Kaart chloridemetingen Watertoets Partners Vrije tijd Wonen Werken Leren Contact Over het waterschap Organisatie en bestuur Verkiezingen Werken bij Werk in uitvoering Agrariers Zuiveren Watersysteem Waterveiligheid Wegen en vaarwegen Vergunningen Geoportaal Algemeen Inspire Waterkeren Watersysteem Wegen Zuiveren Kaderrichtlijn Water KRW Oppervlaktewateren en kunstwerken Grondwatergegevens Kaart chloridemetingen Watertoets Partners Vrije tijd Home Geoportaal Geoportaal waterschap Hollandse Delta Geoportaal waterschap Hollandse Delta In dit geoportaal presenteert Hollandse Delta veelgevraagde geografische gegevens De gegevens zijn ondergebracht in een van de onderstaande thema s De gegevens worden in principe aangeboden als shapefile t b v GIS maar soms ook als dxf t b v AutoCAD en Microstation Verder wordt soms doorverwezen naar andere websites en in een aantal gevallen is een pdf beschikbaar Algemeen Inspire Waterkeren Watersysteem Wegen Zuiveren Deel deze pagina Over ons Vacatures Contact zoeken zoeken tes test Home Nieuws Bekendmakingen Regelgeving Producten FAQ Werken bij ons Werk in uitvoering Actuele projecten van het waterschap Over het werk van het waterschap Veilige dijken duinen en kades Zuiveren van afvalwater Schoon en voldoende water Veilige wegen en vaarwegen Calamiteitenzorg Gemeenten in het werkgebied Archief Archief website www wshd nl Organisatie Organisatie en bestuur Bestuur College van dijkgraaf en heemraden Verenigde

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/common/geoportaal/geoportaal.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Watertoets
  is dus geen eenmalig toetsmoment maar een continu proces dat vele fasen kent Het is daarom beter om te spreken over het watertoetsproces Doel van het watertoetsproces is te waarborgen dat waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op evenwichtige wijze meewegen bij alle ruimtelijke plannen en besluiten die relevant zijn voor het waterschap Kortom ruimtelijke plannen moeten waterproof zijn Op deze pagina s informeren wij u over het watertoetsproces en de wijze waarop Hollandse Delta dit proces vormgeeft Klik voor meer informatie op een van onderstaande onderwerpen uitgangspunten status en wettelijke verankering rollen en producten stappen in het watertoetsproces digitale aspecten DURP contactinformatie Wilt u meer weten over het watertoetsproces of de nieuwe Wro Ga dan naar de website van de Helpdesk Water of de Helpdesk Wro De watertoets online Onlangs is Hollandse Delta aangesloten op de landelijke website van de Digitale Watertoets Via deze website kunt u een groot deel van het watertoetsproces zelf uitvoeren Na het intekenen of uploaden van een plangebied wordt aan diverse kaartlagen van het waterschap getoetst waarna u een beknopte vragenlijst moet invullen Aan de hand van de uitkomsten valt uw plan vervolgens in de procedure geen belang in de verkorte watertoetsprocedure of de normale watertoetsprocedure In het geval van de procedure geen belang of de verkorte procedure ontvangt u via de Digitale Watertoets per e mail een standaard wateradvies dat u kunt overnemen in de waterparagraaf van uw plan In het geval van de normale procedure ontvangt u een uitgangspuntennotitie die de basis vormt voor nader overleg U kunt vanaf heden gebruik maken van de Digitale Watertoets Denkt u hierbij aan de volgende aandachtspunten de Digitale Watertoets is minder geschikt voor structuurvisies de Digitale Watertoets is niet bedoeld voor het aanbieden van ruimtelijke plannen in het kader van het wettelijk vooroverleg Besluit ruimtelijke ordening Ga

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/common/watertoets/watertoets.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive •