archive-nl.com » NL » W » WATERSCHAPRIVIERENLAND.NL

Total: 720

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Waterschap Rivierenland - Veilige dijken
  Waterschap Rivierenland aan het veiliger maken van de waterkeringen Hierbij wordt gebruik gemaakt van de nieuwste inzichten en innovatieve technieken Omdat veilige waterkeringen van levensbelang zijn zorgt het waterschap ervoor dat ze goed onderhouden zijn Het waterschap stelt regels op als het gaat om wonen en werken bij dijken om ze veilig te houden Daarnaast houden wij houdt toezicht op deze regels Film Veilige dijken Loading the player Download bestanden Film Veilige dijken Video 85807 kB 14 07 2015 Ondertiteling film Veilige dijken Ondertiteling 3 kB 06 11 2014 Bekijk uw dijk Een deel van de waterkeringen in het rivierengebied en daarbuiten voldoet op dit moment nog niet aan de wettelijke normen Bovendien levert onderzoek nieuwe inzichten op over dijken en eventuele risico s bijvoorbeeld piping Waar dijken nog niet voldoen aan de normen verbetert Waterschap Rivierenland de dijken Daarnaast levert het waterschap een bijdrage aan landelijke programma s zoals het Hoogwaterbeschermingsprogramma HWBP en Ruimte voor de Rivier Bekijk uw dijk Actuele status dijken rivierengebied Jaarlijkse rapportage veiligheid van de dijken Sinds 2013 geeft Waterschap Rivierenland jaarlijks een beeld van de risico s ten aanzien van de veiligheid van de dijken langs de grote rivieren In totaal betreft het 555 kilometer dijken de peildatum is 1 december Het gaat hier om de samenhang van de toetsing de dijkversterkingen de reguliere inspecties en de calamiteitenbestrijding Ten opzichte van 2013 is de veiligheidssituatie in 2014 verbeterd In het persbericht hierover staan de hoofdlijnen aangegeven Het gehele rapport Veiligheidsrapportage primaire waterkeringen 2015 is ook in te zien Website dijkverbetering Alle informatie over de dijkverbeteringsprojecten van Waterschap Rivierenland vindt u op onze speciale website Dijkverbetering Zie ook Dijkverbetering Actuele status dijken rivierengebied Vergunningen Beleid Calamiteitenzorg Muskusrattenbeheer Deel deze pagina Lees meer over Veilige dijken Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/common/over-het-waterschap/taken/veilige-dijken/veilige-dijken.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Waterschap Rivierenland - Voldoende water
  kan overal in het rivierengebied een van tevoren vastgesteld waterpeil worden gehandhaafd dat past bij het gebruik van het gebied Nederland ligt in een rivierdelta We merken het meteen als het water stijgt Maar ook een tekort aan water is nadelig Bijvoorbeeld voor veehouders die hun vee moeten drenken Waterschap Rivierenland zorgt in het rivierengebied voor voldoende water Zo beheren wij in het rivierengebied zo n 207 gemalen en 1 890 stuwen Deze zorgen voor een goed waterbeheer Ook worden waterbergingslocaties ingericht Het waterschap legt natuurvriendelijke oever nvo s en waterberging percelen aan Natuurvriendelijke oevers zijn breed en lopen flauw af Hierdoor bieden ze meer ruimte voor water dan watergangen met traditionele steile oevers Kaart waterpeilen Waterschap Rivierenland is verantwoordelijk voor het peilbeheer in ongeveer 1000 peilgebieden Het peil wordt geregeld door middel van stuwen en gemalen Het waterpeil bij een deel van deze kunstwerken wordt automatisch geregistreerd Zie onze Kaart waterpeilen Film Voldoende water Loading the player Download bestanden Voldoende water Video 78512 kB 14 07 2015 ondertiteling film Voldoende water Ondertiteling 2 kB 06 11 2014 Peilbesluiten Over de hoeveelheid water in sloten maakt het waterschap afspraken Afspraken over het waterpeil in een sloot zijn het resultaat van een zorgvuldig doorlopen proces met belanghebbenden De uitkomst hiervan is een peilbesluit Zie Peilbesluiten Waterplannen en toetsing ruimtelijke plannen gemeenten Het waterschap en gemeenten werken samen aan water plannen Door uitbreiding van dorpen en steden komt er meer verhard oppervlak Regenwater stroomt hierdoor sneller weg Dit kan wateroverlast opleveren Het waterschap toetst ruimtelijke plannen van gemeenten op het aanleggen van extra opvang voor regenwater Zie Waterplannen Zie ook Werk in uitvoering Vergunningen Beleid Deel deze pagina Lees meer over Voldoende water Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over het Waterschap Beleid Werk in uitvoering Regelen en aanvragen

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/common/over-het-waterschap/taken/voldoende-water/voldoende-water.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Zuivering rioolwater
  Beleid Werk in uitvoering Regelen en aanvragen Werken bij ons Home Over het Waterschap Taken Zuivering rioolwater Zuivering rioolwater Waterschap Rivierenland zuivert in het rivierengebied al het afvalwater wat u thuis gebruikt en door afvoerputje en toilet wegspoelt Hiervoor beheren wij 39 waterzuiveringsinstallaties 184 rioolgemalen en 538 km persleiding Afvalwater wordt opgevangen in de gemeentelijke riolering Vanaf hier wordt het door rioolgemalen via een stelsel van persleidingen naar onze rioolwaterzuiveringsinstallaties getransporteerd Een waterzuiveringsinstallatie zuivert al het afvalrioolwater binnen eenzogenaamd verzorgingsgebied Na zuivering gaat het weer terug in het oppervlaktewater via de lozingspunten Loading the player Download bestanden Schoon water Video 101494 kB 14 07 2015 Ondertiteling Schoon water Ondertiteling 1 kB 06 11 2014 Zie ook onze Visie op de afvalwaterketen 3871 kB Deel deze pagina Lees meer over Schoon water Zuivering afvalwater Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over het Waterschap Beleid Werk in uitvoering Regelen en aanvragen Werken bij ons Contact opnemen met het waterschap Indien u contact wilt met één van onze medewerkers en of een afspraak wilt maken Telefoonnummer 0344 64 90 90 E mail info wsrl nl Contact Beleid regelgeving en producten Keur en legger Visbeleid Varen Peilbesluiten beslissingen op maat Veelgestelde

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/common/over-het-waterschap/taken/zuivering-rioolwater.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Wegbeheer
  volle gang Beheer en onderhoud Hierbij gaat het totaal zo n 600 kilometer openbare wegen en fietspaden buiten de bebouwde kom Niet alleen het beheer van het wegdek hoort hierbij maar ook het maaien van de wegbermen en het onderhouden van bruggen en duikers dat zijn bijvoorbeeld buizen die onder een weg doorlopen om zo twee sloten te verbinden Ieder jaar inspecteert het waterschap uitgebreid de wegen om eventuele schades tijdig op te sporen en te verhelpen Verkeersveiligheid Ook blijven we inspelen op de toekomstige ontwikkelingen en de te nemen maatregelen ten behoeve van de verkeersveiligheid Het waterschap sluit aan op de landelijke doelstelling om het aantal ernstige slachtoffers te reduceren lees ook het bericht Waterschap tekent voor manifest verkeersveiligheid Alblasserwaard Vijfheerenlanden De fiets wordt gestimuleerd De fiets moet een aantrekkelijk alternatief zijn voor korte autoritten Daarnaast vinden we de fietsveiligheid van scholieren belangrijk Naast het veilig inrichten van schoolfietsroutes worden ook nieuwe fietspaden aangelegd Wegwerkzaamheden Zie pagina Wegwerkzaamheden Gladheidsbestrijding Daarnaast zijn we als wegbeheerder verantwoordelijk voor de gladheidbestrijding De wegen worden door diverse wegbeheerders in het gebied gestrooid De coördinatie hiervan wordt uitgevoerd in samenwerking met provincie en gemeenten Uitvoeringsplan gladheidsbestrijding 2015 2016 Overzicht wegen met gladheidsbestrijding 2015 2016 Meer informatie of vragen Neem voor meer informatie over werk aan wegen in het gebied Alblasserwaard en Vijfheerenlanden contact op met Hans Heurter teamleider wegen Telefoon 0344 649490 Documenten Beheerplan Wegen 2010 2015 PDF 1383 kB WEGENBEHEERKAART 1 op 50000 11 nov 2015 PDF 1396 kB Regels voor zwaar verkeer in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden PDF 533 kB Folder informatie over wegwerkzaamheden PDF 663 kB Deel deze pagina Lees meer over Wegbeheer Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over het Waterschap Beleid Werk in uitvoering Regelen en aanvragen Werken bij ons Contact opnemen met het waterschap Indien

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/common/over-het-waterschap/taken/wegbeheer.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Calamiteitenzorg
  van regionale keringen CBP stormvloed vanuit zee pdf Om hoogwatersituaties op zee het hoofd te bieden CBP wateroverlast pdf Voor het aanpakken van wateroverlast als gevolg van extreme neerslag of uitval van gemalen CBP watertekort pdf Voor het omgaan met tekort aan water als gevolg van extreme droogte CBP waterkwaliteit pdf Voorziet in maatregelen om schade aan de waterkwaliteit door milieu incidenten te voorkomen of te beperken CBP zuiveringstechnische werken pdf Om calamiteiten met de afvalwaterzuivering te bestrijden CBP uitval van elektriciteit en of ICT pdf Voor het omgaan met grootschalige uitval van ICT voorzieningen en of elektriciteit Crisiscommunicatieplan WSRL pdf Geeft aan hoe Waterschap Rivierenland de interne en externe communicatie regelt tijdens een calamiteit Dijkbewaking Bij hoogwater op de grote rivieren komt de dijkbewakingsorganisatie in aktie dijkposten worden ingericht coupures worden gesloten patrouillelopers houden de dijken minitieus in de gaten en de burgemeesters van de betreffende gemeenten worden over de situatie geïnformeerd In de dijkbewakingsorganisatie zitten ook bewoners van het gebied Zij hebben de taak om samen met waterschapsmedewerkers op de dijken patrouille te lopen Bij erg hoog water gebeurt dit 24 uur per dag Dit is het zogeheten dijkleger dat in totaal zo n 300 personen telt Twee keer per jaar verschijnt de nieuwsbrief Dijkbewaking Met deze nieuwsbrief houdt het waterschap iedereen op de hoogte die een actieve rol heeft binnen de dijkbewakingsorganisatie van het waterschap De mensen in de dijkbewakingsorganisatie oefenen regelmatig Ze doen dit zo realistisch mogelijk zodat ze tijdens een écht hoogwater weten wat ze te doen staat Het filmpje laat zien hoe het in een grote hoogwateroefening er aan toe gaat zowel buiten op de dijk op de dijkposten en op het hoofdkantoor Sluiting coupure Diefdijk Veel automobilisten op de A2 tussen Den Bosch en Utrecht weten niet dat zij ter hoogte van Everdingen door een coupure rijden dus door een gat in de dijk Die dijk is de Diefdijk en de opening in de dijk is speciaal gemaakt voor de snelweg De Diefdijk moet de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden beschermen tegen het water als in de Betuwe of de Tielerwaard de rivierdijken zouden doorbreken De opening in de dijk de coupure wordt dan dichtgemaakt met betonnen balken Ieder jaar wordt de sluiting van die coupure een keer geoefend Dat gebeurt altijd s nachts en in een weekend wanneer er weinig verkeer is Het ene jaar worden de rijbanen richting Utrecht afgesloten het jaar erna de rijbanen richting Den Bosch Er worden dan 3 betonnen balken van 75 ton per stuk op elkaar gestapeld in totaal 3 meter hoog Dat is genoeg om het gat in de dijk te dichten Bij een echte dijkdoorbraak wordt de gehele coupure gesloten dus beide rijrichtingen van de snelweg worden dan afgesloten met betonnen balken Kijk op de foto voor het timelapse filmpje van de coupuresluiting in de nacht van 28 op 29 augustus 2015 Toen ging het om de snelweg richting Utrecht Veiligheidsregio s Bij dreigende situaties zoals hoogwater ernstige wateroverlast enz werken gemeenten brandweer en andere

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/common/over-het-waterschap/taken/calamiteitenzorg/calamiteitenzorg.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Muskusrattenbeheer
  graven namelijk lange gangenstelsels en holen in oevers en dijken Samen met hun vermogen zich razendsnel voort te planten vormen ze een serieuze bedreiging voor de waterveiligheid Foto van muskusrat Roos van de Graaf Het wegvangen van muskusratten en beverratten is vervelend maar noodzakelijk om graafschade aan dijken en kades en ook oevers te voorkomen Het is belangrijk dat het vangen zo zorgvuldig mogelijk gebeurt Dus op een wijze die zo weinig mogelijk dierenleed veroorzaakt Het waterschap doet er alles aan om onbedoelde vangst van andere dieren zoogdieren vogels vissen te voorkomen Heeft u een muskusrat gezien Heeft u een muskusrat gezien dan kunt u dit melden op een digitaal formulier Een muskusrattenvanger gaat er dan op af De website Muskusrattenbeheer waar ook dit formulier op staat geeft veel informatie over muskus en beverratten Samenwerking Op het gebied van bestrijding werkt Waterschap Rivierenland samen met drie andere waterschappen Dit zijn Hollandse Delta Rijn en IJssel Vallei en Veluwe Waterschap Rivierenland verzorgt de uitvoering Deel deze pagina Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over het Waterschap Beleid Werk in uitvoering Regelen en aanvragen Werken bij ons Contact opnemen met het waterschap Indien u contact wilt met één van

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/common/over-het-waterschap/taken/muskusrattenbeheer.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Muskusrattenbeheer - homepage
  de beverrat wordt door zijn graafactiviteiten gezien als een risico voor de veiligheid Hoe herken je een beverrat Beverrat Muskusrattenbeheer Rivierenland De videoplayer is aan het laden Mocht hij niet verschijnen dan is flash of javascript disabled Download bestanden http youtu be huFI3xbaCj4 Muskusrattenbeheer Nederland muskrat control in the Netherlands De videoplayer is aan het laden Mocht hij niet verschijnen dan is flash of javascript disabled Download bestanden https www

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/muskusrattenbeheer/index.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Vaarwegbeheer
  de Graafstroom en de Giessen Foto vaarwegbeheer In die hoedanigheid letten handhavers op alle zaken die te maken hebben op veilig varen het voorkomen van overlast voor omwonenden en schade aan vaarwegen flora en fauna Zo wordt gecontroleerd op het in acht nemen van de minimumleeftijd voor het besturen van een boot met motor Ook wordt toegezien op het in orde zijn van de toerusting van vaartuigen en het correct aan en afmeren Om gemotoriseerd te varen op deze wateren moet voldoen aan een aantal voorwaarden om te mogen varen Bijvoorbeeld als het gaat om afmetingen en diepgang van uw vaartuig Meer informatie over de voorwaarden voor varen in wateren in beheer van het waterschap Meer informatie Neem voor meer informatie contact op met het secretariaat van de afdeling Handhaving telefoon 0344 649 410 email meldpunt handhaving wsrl nl Documenten Beheersplan Vaarwegen 2006 2010 PDF 437 kB Bijlage 1 Beheersplan Vaarwegen PDF 2710 kB Bijlage 2 Beheersplan Vaarwegen PDF 1498 kB Bijlage 3 Beheersplan Vaarwegen PDF 1176 kB Deel deze pagina Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over het Waterschap Beleid Werk in uitvoering Regelen en aanvragen Werken bij ons Contact opnemen met het waterschap Indien u

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/common/over-het-waterschap/taken/vaarwegbeheer.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive •