archive-nl.com » NL » W » WATERSCHAPRIVIERENLAND.NL

Total: 720

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Waterschap Rivierenland - brug
  Bijzonderheden Het aanbrengen van bruggen over de oppervlaktewaterlichamen betreft vanuit waterhuishoudkundig oogpunt een relatief eenvoudig en veel voorkomend werk De relevante waterhuishoudkundige belangen kunnen in een aantal gevallen voldoende worden gewaarborgd door het stellen van algemene regels Voor het aanbrengen van bruggen over oppervlaktewaterlichamen met een C status is geen melding vereist gezien het geringe waterhuishoudkundige belang Wel moeten deze bruggen voldoen aan de gestelde voorwaarden in deze algemene regel Voor bruggen over A en B wateren die voldoen aan de gestelde voorwaarden moet wel een melding worden gedaan Indien de criteria niet of niet volledig van toepassing zijn of indien het voorgenomen werk in afwijking van de voorwaarden zal worden uitgevoerd kan het werk niet worden gemeld en moet u contact opnemen met het waterschap om de mogelijkheid voor een watervergunning te bespreken Bij de beoordeling van een vergunningsaanvraag wordt getoetst of er geen negatieve invloed is op de doorstroming de waterkwaliteit en het doelmatig onderhoud Daarnaast moet rekening gehouden worden met de stabiliteit van de taluds oevers Voor het maken van een uitrit naar een weg van het waterschap bestaat een aparte algemene regel Aanpak Voldoet u aan de criteria en voorwaarden Dan volstaat een melding bij het waterschap Minimaal twee weken voor de start van de werkzaamheden meldt u uw werkzaamheden bij het waterschap Voldoet u niet aan de criteria en voorwaarden Vraag dan een water vergunning aan Omgevingsloket online U moet uw aanvraag voor een watervergunning of melding indienen via het Omgevingsloket online OlO Wie twijfelt of een vergunning of meldplicht van toepassing is kan dit uitzoeken in de vergunningcheck Is voor een activiteit zowel een omgevingsvergunning als een watervergunning nodig Dan kan via het loket een geïntegreerde aanvraag worden ingediend Het waterschap denkt met u mee Vaak is het verstandig vooraf te overleggen met het

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/producten/vergunningen/brug.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Waterschap Rivierenland - wegen, parkeerplaatsen en perceelsontsluitingen in de waterkering
  hierover een negatieve invloed op de stabiliteit van de waterkering Bovendien zorgen op en afritten voor een vergroting van het dijkprofiel wat aan de ene kant extra stabiliteit betekent maar aan de andere kant extra belasting voor het bestaande grondlichaam oplevert Bovendien kan door de toegankelijkheid van verkeer een aanzienlijke verkeersbelasting ontstaan Trillingen door verkeer kunnen bij met water verzadigde waterkeringen leiden tot verweking De fundering en verharding mogen geen nadelige invloed hebben op de dijkbekleding Beheer en onderhoud Trappen parkeerplaatsen op en afritten en aanbermingen tegen het talud van de waterkering maken doelmatig beheer en onderhoud moeilijker In maaivakken zal de maaimachine voor ieder obstakel moeten wijken en moet handwerk uitgevoerd worden Bestaande beweidingsvakken kunnen door aanbermingen trappen en op en afritten opgedeeld worden Ook dit is niet wenselijk Daarnaast vormen aanbermingen op en afritten een extra belasting voor eventueel aanwezige leidingen Waterschap Rivierenland is daarom terughoudend in het toestaan van nieuwe aanbermingen op en afritten en trappen Een vergunning voor de aanleg van aanbermingen trappen en op en afritten tegen het talud van de waterkering kan alleen worden verleend als de constructie zo aangelegd wordt dat deze geen belemmering vormt voor het uit te voeren beheer en onderhoud Er zijn algemene regels opgesteld voor klein onderhoud aan wegen WK04 en het aanbrengen van erfverharding WK05 op waterkeringen Aanpak Aanvragen van een vergunning Voor het aanbrengen of wijzigen van wegen parkeerplaatsen en perceelsontsluitingen in of op een waterkering moet u een vergunning aanvragen Omgevingsloket online U moet uw aanvraag voor een vergunning indienen via het Omgevingsloket online OlO Wie twijfelt of een vergunningplicht van toepassing is kan dit uitzoeken in de vergunningcheck Is voor een activiteit zowel een omgevingsvergunning als een watervergunning nodig Dan kan via het loket een geïntegreerde aanvraag worden ingediend Het waterschap denkt met u mee

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/producten/vergunningen/afritten-trappen-en-aanbermingen-op-de-dijk.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - uitweg naar openbare weg
  zie Regelgeving Bijzonderheden In het gebied de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden beheert het waterschap veel wegen buiten de bebouwde kom Het waterschap is verantwoordelijk voor de veiligheid op de weg en een doelmatige doorstroming van het verkeer Het uitgangspunt is dat de wegbermen zo veel mogelijk vrij blijven van obstakels in verband met de veiligheid voor de weggebruikers en meer algemeen de bruikbaarheid van de weg Om een huis perceel te kunnen gebruiken is het nodig dat er een uitweg naar de openbare weg is Het maken van een uitweg komt veel voor Daarom heeft het waterschap regels gemaakt waaraan een uitweg moet voldoen Als u een uitweg wilt maken en u voldoet aan de voorwaarden die in de algemene regel staan hoeft u geen vergunning aan te vragen Een melding is dan voldoende Deze algemene regel geldt niet als de uitweg op een waterkering ligt of een A water kruist Indien de criteria niet of niet volledig van toepassing zijn of indien het voorgenomen werk in afwijking van de voorwaarden zal worden uitgevoerd kan het werk niet worden gemeld en moet u contact opnemen met het waterschap om de mogelijkheid voor een water vergunning te bespreken Bij de beoordeling van een vergunningsaanvraag wordt getoetst of de uitweg noodzakelijk is en of het de verkeersveiligheid en de bruikbaarheid van de weg niet aantast Aanpak Voldoet u aan de criteria en voorwaarden Dan volstaat een melding bij het waterschap Minimaal twee weken voor de start van de werkzaamheden meldt u uw werkzaamheden bij het waterschap Gebruik hiervoor het meldingsformulier algemene regels Om het formulier te openen te lezen en te downloaden heeft u de Acrobat Reader nodig Voldoet u niet aan de criteria en voorwaarden Vraag dan een vergunning aan Het waterschap denkt met u mee Vaak is het verstandig vooraf te

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/producten/vergunningen/uitweg-naar-openbare-weg.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - objecten verwijderen
  is raadzaam om in dergelijke gevallen contact met het waterschap op te nemen Kosten Voor de behandeling van een melding worden geen kosten in rekening gebracht Aan het in behandeling nemen van een vergunningsaanvraag zijn wel kosten leges verbonden Deze kosten zijn gebaseerd op de legesverordening en de bijbehorende tarieventabel zie Regelgeving Bijzonderheden Het verwijderen van een object uit een oppervlaktewaterlichaam heeft een positief effect op de waterhuishouding met name omdat daardoor de doorstroming van het water verbetert Het verwijderen van een object van een waterkering is positief voor de stabiliteit Het verwijderen van een object uit de wegberm heeft een positief effect op de verkeersveiligheid Bovendien worden de onderhoudsmogelijkheden van het waterstaatsobject of weg verbeterd Door het verwijderen van een object worden ingravingen tot een minimum beperkt en het oppervlaktewaterlichaam weg en of de waterkering in goede staat hersteld De risico s bij het verwijderen van een object zijn zo gering dat kan worden volstaan met een algemene regel Aanpak Voldoet u aan de criteria en voorwaarden Dan volstaat een melding bij het waterschap Minimaal twee weken voor de start van de werkzaamheden meldt u uw werkzaamheden bij het waterschap Voldoet u niet aan de criteria en voorwaarden Vraag dan een water vergunning aan Omgevingsloket online U moet uw aanvraag voor een vergunning of melding indienen via het Omgevingsloket online OlO Wie twijfelt of een vergunning of meldplicht van toepassing is kan dit uitzoeken in de vergunningcheck Is voor een activiteit zowel een omgevingsvergunning als een watervergunning nodig Dan kan via het loket een geïntegreerde aanvraag worden ingediend Het waterschap denkt met u mee Vaak is het verstandig vooraf te overleggen met het waterschap dat bevordert een vlotte afhandeling In geval van twijfel neem altijd contact op met de afdeling Vergunningen van Waterschap Rivierenland telefoon 0344 649 494 email

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/producten/vergunningen/objecten-verwijderen-uit-een-waterstaatswerk-of-wegberm.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - bouwwerk op een waterkering, bouwwerk bij een water
  woning Voorwaarde is wel dat ze bij toekomstige dijkversterking door of op kosten van de watervergunninghouder weggehaald worden Ook mogen ze het bestaande leggerprofiel niet doorsnijden Eén van de onderdelen van de waterkering is het buitentalud het dijktalud aan de waterzijde Het is van groot belang dat het buitentalud bestand is tegen alle vormen van erosie om de waterkerende functie van de waterkering te garanderen Daarom zal geen watervergunning verleend worden om op het buitentalud bouwwerken aan te brengen In specifieke situaties kan een uitzondering worden gemaakt Hiervoor zijn speciale toetsingscriteria Instandhouding profiel van vrije ruimte p v v r Het profiel van vrije ruimte geeft de contouren aan van een eventuele toekomstige dijkversterking Bij het beoordelen van watervergunningsaanvragen voor bouwwerken binnen de in op een waterkering en bijbehorende beschermingszone is het belangrijk dat gebouwd gaat worden buiten het profiel van vrije ruimte Beheer en Onderhoud Om te zorgen dat de waterkering blijft voldoen aan de vereiste normen is het nodig deze periodiek te inspecteren Bij vergunningsaanvragen zal altijd de toets plaatsvinden of de realisatie van een bouwwerk belemmerend werkt voor de inspectie en toezicht Wateren Doorstroming waterberging en waterkwaliteit Sommige objecten bevinden zich vanuit hun functie in het natte profiel van A wateren waardoor ze van invloed kunnen zijn op de doorstroming en de waterberging Hoe groter het object hoe meer de doorstroming van het oppervlaktewaterlichaam wordt beïnvloed en hoe meer waterberging er wordt weggenomen Daarnaast kan het materiaal waaruit het object bestaat of de manier waarop het object wordt geplaatst van invloed zijn op de waterkwaliteit Aangezien objecten sterk verschillend kunnen zijn zal iedere aanvraag hierop apart getoetst worden Onderhoud Objecten die binnen de beschermingszone van A wateren worden geplaatst kunnen het doelmatig onderhoud van die oppervlaktewaterlichamen belemmeren De beschermingszone heeft tot voornaamste doel dat machinaal onderhoud kan plaatsvinden Daarnaast bestaat de kans dat maaisel en baggerspecie via het talud terug in het oppervlaktewaterlichaam glijdt wanneer er sprake is van een te smalle beschermingszone Objecten binnen de beschermingszone zijn dan ook in principe niet gewenst Stabiliteit Een object kan van invloed zijn op de stabiliteit van het talud van een oppervlaktewaterlichaam als het object te dicht op de insteek van het oppervlaktewaterlichaam wordt geplaatst Het talud zou daardoor kunnen verzakken waardoor de doorstroming van het oppervlaktewaterlichaam vermindert Daarnaast zou materiaal afkomstig van het object in het oppervlaktewaterlichaam terecht kunnen komen wat weer van invloed kan zijn op de waterkwaliteit Wegen In het gebied de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden beheert het waterschap veel wegen buiten de bebouwde kom Het waterschap is verantwoordelijk voor de veiligheid op de weg en een doelmatige doorstroming van het verkeer De grens van de weg wordt geacht te liggen op ten minste 1 50 meter uit de kant van de voor het verkeer bestemde banen Deze strook van 1 50 meter moet in beginsel vrij gehouden worden van obstakels Langs onbebouw de percelen staat meestal een afrastering Op dijkpercelen staan de afrasteringen vaak dichter bij de weg dan 1 50 meter Dit heeft te maken

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/producten/vergunningen/hekwerk-schutting-en-of-afrastering-plaatsen-en-onderhouden.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - semi-permanente objecten
  16 Nieuwe lozingen vanaf verhard oppervlak en 5 21 Wegen parkeerplaatsen en perceelsontsluitingen op en afritten trappen en aanbermingen in de waterkering en bijbehorende beschermingszones Kosten Voor de behandeling van een melding worden geen kosten in rekening gebracht Aan het in behandeling nemen van een watervergunning zijn kosten leges verbonden Deze kosten zijn gebaseerd op de legesverordening en de bijbehorende tarieventabel zie Regelgeving Bijzonderheden De waterkering moet te allen tijde zijn voorzien van een erosiebestendige deklaag De meeste verhardingen op particuliere percelen zijn echter niet erosiebestendig Door de aanleg van verhardingen te beperken tot de beschermingszone van de waterkering is het risico op verzwakte dijkbekleding uitgesloten Indien de criteria niet of niet volledig van toepassing zijn of indien het voorgenomen werk in afwijking van de voorwaarden zal worden uitgevoerd kan met het waterschap in overleg worden getreden over een mogelijke watervergunning Aanpak Voldoet u aan de criteria en voorwaarden Dan volstaat een melding bij het waterschap Minimaal twee weken voor de start van de werkzaamheden meldt u uw werkzaamheden bij het waterschap Voldoet u niet aan de criteria of voorwaarden Vraag dan een water vergunning aan Omgevingsloket online U moet uw aanvraag voor een water vergunning of melding indienen via het Omgevingsloket online OlO Wie twijfelt of een vergunning of meldplicht van toepassing is kan dit uitzoeken in de vergunningcheck Is voor een activiteit zowel een omgevingsvergunning als een watervergunning nodig Dan kan via het loket een geïntegreerde aanvraag worden ingediend Het waterschap denkt met u mee Vaak is het verstandig vooraf te overleggen met het waterschap dat bevordert een vlotte afhandeling In geval van twijfel neem altijd contact op met de afdeling Vergunningen van Waterschap Rivierenland telefoon 0344 649 494 email cpv wsrl nl Medewerkers van het waterschap denken graag met u mee over wat in uw situatie de

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/producten/vergunningen/erfverharding-aanleggen.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Nieuwe lozingen vanaf verhard oppervlak
  dat bij een flinke regenbui het oppervlaktewatersysteem een grote afvoerpiek moet kunnen opvangen De realisatie van nieuw verhard oppervlak moet waterneutraal worden uitgevoerd Dit betekent dat de aanvrager voldoende compenserende maatregelen moet nemen zodat het oppervlaktewatersysteem na het gereedkomen van de verharding niet zwaarder wordt belast dan voordien Dit kan onder andere bereikt worden door het graven van nieuwe oppervlaktewaterlichamen het vergroten van bestaande oppervlaktewaterlichamen of het aanleggen van wadi s De aanvrager moet bij de aanvraag zelf aangeven op welke manier en waar hij de compensatie gaat maken Nieuwe lozingen van bestaand verhard oppervlak worden aan de beslisboom afkoppelen getoetst Per geval wordt getoetst of de afvoer van hemelwater moet worden gecompenseerd Om te voorkomen dat individuele bewoners voor kleine voorzieningen zoals serres tuinschuurtjes enkele woning etc moeten compenseren geldt er een eenmalige vrijstelling van de compensatieplicht van 500 m 2 voor stedelijk gebied en 1 500 m 2 voor landelijk gebied Voor kleinere oppervlaktes hoeft dus niet te worden gecompenseerd bij grotere oppervlaktes mogen de vrijgestelde oppervlaktes daarop in mindering worden gebracht Voor de glastuinbouw en of pot en containercultuur is bij de toetsingscriteria een afwijkende regeling opgenomen Dit heeft te maken met het feit dat men in de meeste gevallen op grond van andere wettelijke eisen toch al een bassin moet bouwen voor goed gietwater Zo n bassin leent zich in een wat groter formaat ook voor het compenseren van uitbreiding van verhard oppervlak Er geldt hierbij wel een hogere norm voor de glastuinbouw en of pot en containercultuur dan voor andere sectoren Als uitgangspunt voor de compensatieberekening wordt T 50 als maatgevende bui gehanteerd Dit betekent dat de te hanteren vuistregel gesteld wordt op 580 m 3 ha in plaats van 436 m 3 ha Indien hemelwater in deze sectoren geborgen zal worden in waterbassin van minimaal 3 500 m 3 ha en zonder overloop is er vrijstelling van compensatieplicht In beginsel is het niet wenselijk dat een belanghebbende meerdere malen op eenzelfde of samenhangende percelen gebruik maakt van de vrijstelling De vrijstelling mag in die gevallen slechts eenmaal worden toegepast Voor verdere uitbreidingen geldt dan een compensatieplicht In het stedelijk gebied worden tussen de gemeente en het waterschap afspraken gemaakt over de realisatie van de wateropgave en compensatie van toename verhard oppervlak De compensatie van verhard oppervlak is in het stedelijk gebied veelal moeilijk realiseerbaar Bij plannen kleiner dan 500 m² is er vaak geen oppervlaktewater aanwezig en daarom worden deze postzegelplannen vrijgesteld van compensatie Het gemis aan waterberging wordt daarmee eigenlijk toegevoegd aan de wateropgave van de betreffende kern In het landelijk gebied kan deze problematiek ook spelen maar is dan anders van aard Toename van verhard oppervlak leidt in het landelijk gebied over het algemeen niet direct tot problemen vanwege het lage bebouwingsoppervlak Het groter aandeel onverhard gebied heeft een groter bergend vermogen sponswerking van de bodem en intensieve neerslag leidt minder vaak tot versnelde afvoer van water naar het watersysteem Aanpak Voldoet u aan de criteria en voorwaarden Dan volstaat een melding

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/producten/vergunningen/nieuwe-lozingen-vanaf-verhard-oppervlak.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Beplanting, bomen, struiken, heggen
  uiting in de verticale afstand tot het leggerprofiel 3 piping Piping is het verschijnsel dat water en zand onder de dijk door komt via waterdoorlatende lagen Hierdoor ontstaan tunnels onder de dijk Kleilagen in en onder de dijk voorkomen piping Er bestaat gevaar dat het wortelstelsel van bomen en struiken door deze kleilagen heendringt Hierdoor neemt de kans op piping toe In de toetsingscriteria komt dit aspect tot uiting in de verticale afstand tot het leggerprofiel Bij boezemkades is er op dit moment geen invloed van piping bekend bij primaire en andere regionale waterkeringen zoals de Lingedijken wel Beheer en onderhoud Het talud van de dijk is bekleed met erosiebestendig materiaal gras of harde bekleding Het waterschap wil de waterkeringen goed kunnen inspecteren Medewerkers komen ter plaatse kijken of de dijk beschadigd is Bijvoorbeeld door uitspoeling door regen of overslaand water of door graafactiviteiten van dieren Bij gebruik van een andere vorm van bodembedekking is controle door medewerkers niet goed mogelijk Daar om wordt geen watervergunning verleend voor het vervangen van de bestaande talud bekleding door een andere vorm van taludbedekking bijv anti worteldoek Ook niet in com bi natie met een bodem bedekker Wateren Doorstroming waterberging en waterkwaliteit Sommige objecten bevinden zich vanuit hun functie in het natte profiel van A wateren waardoor ze van invloed kunnen zijn op de doorstroming en de waterberging Hoe groter het object hoe meer de doorstroming van het oppervlaktewaterlichaam wordt beïnvloed en hoe meer waterberging er wordt weggenomen Daarnaast kan het materiaal waaruit het object bestaat of de manier waarop het object wordt geplaatst van invloed zijn op de waterkwaliteit Aangezien objecten sterk verschillend kunnen zijn zal iedere aanvraag hierop apart getoetst worden Onderhoud Objecten die binnen de beschermingszone van A wateren worden geplaatst kunnen het doelmatig onderhoud van die oppervlaktewaterlichamen belemmeren De beschermingszone heeft tot voornaamste doel dat machinaal onderhoud kan plaatsvinden Daarnaast bestaat de kans dat maaisel en baggerspecie via het talud terug in het oppervlaktewaterlichaam glijdt wanneer er sprake is van een te smalle beschermingszone Objecten binnen de beschermingszone zijn dan ook in principe niet gewenst Stabiliteit Een object kan van invloed zijn op de stabiliteit van het talud van een oppervlaktewaterlichaam als het object te dicht op de insteek van het oppervlaktewaterlichaam wordt geplaatst Het talud zou daardoor kunnen verzakken waardoor de doorstroming van het oppervlaktewaterlichaam vermindert Daarnaast zou materiaal afkomstig van het object in het oppervlaktewaterlichaam terecht kunnen komen wat weer van invloed kan zijn op de waterkwaliteit Wegen Het uitgangspunt is dat de wegbermen zo veel mogelijk vrij blijven van obstakels in verband met de veilig heid voor de weggebruikers en meer algemeen de bruikbaarheid van de weg Hoe ver beplan ting uit de kant van de voor het verkeer bestemde banen moet staan hangt voornamelijk af van de functie van de weg Beplanting dicht bij de rijbaan geeft een visuele versmalling waardoor de snelheid van het verkeer af neemt Dit geeft vaak een verbetering van de verkeersveiligheid De beplanting mag echter geen bots onvriendelijk obstakel vormen

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/producten/vergunningen/beplanting-bomen-struiken-heggen-aanbrengen-en-onderhouden.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive