archive-nl.com » NL » W » WATERSCHAPRIVIERENLAND.NL

Total: 720

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Waterschap Rivierenland - Emissiescherm langs water
  het wordt toegepast in de agrarische sector en alleen bedoeld is om de emissie uitstoot van bestrijdingsmiddelen naar oppervlaktewater te verminderen Een emissiescherm wordt meestal verplicht geplaatst in het kader van het Besluit lozen buiten inrichtingen Als beplanting te dicht op de insteek van een oppervlaktewaterlichaam wordt geplaatst kan dat een negatief effect hebben op de stabiliteit van de oever Daarom worden dan ook eisen gesteld aan de minimale afstand van het emissiescherm ten opzichte van de insteek van het betreffende oppervlaktewaterlichaam A wateren hebben aan beide kanten een beschermingszone van 4 00 of 5 00 meter gemeten vanuit de insteek Die beschermingszone is nodig om doelmatig onderhoud met groot materieel te kunnen uitvoeren Bij het plaatsen van een emissiescherm is het in dat kader van belang dat de stabiliteit van de oever niet wordt aangetast en dat doelmatig onderhoud van het betreffende oppervlaktewaterlichaam niet wordt belemmerd Een haag langs een A water die grenst aan een particuliere tuin is geen emissiescherm Daar geldt dus een andere beleidsregel voor 5 5 Het plaatsen van objecten in en langs oppervlaktewaterlichamen Aanpak Wilt u een emissiescherm langs een A water plaatsen Vraag dan een watervergunning aan Omgevingsloket online U moet uw aanvraag voor een watervergunning indienen via het Omgevingsloket online OlO Wie twijfelt of een vergunningplicht van toepassing is kan dit uitzoeken in de vergunningcheck Is voor een activiteit zowel een omgevingsvergunning als een watervergunning nodig Dan kan via het loket een geïntegreerde aanvraag worden ingediend Het waterschap denkt met u mee Vaak is het verstandig vooraf te overleggen met het waterschap dat bevordert een vlotte afhandeling In geval van twijfel neem altijd contact op met de afdeling Vergunningen van Waterschap Rivierenland telefoon 0344 649 494 email cpv wsrl nl Medewerkers van het waterschap denken graag met u mee over wat in

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/producten/vergunningen/emissiescherm-plaatsen.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Waterschap Rivierenland - brug
  voldoende Het waterschap heeft hiervoor zogenoemde algemene regels opgesteld Wilt u gras en eenjarige gewassen aanbrengen langs een weg en of in de beschermingszone van een waterstaatswerk Als u voldoet aan de criteria van de algemene regel kunt u de werkzaamheden uitvoeren Er geldt hiervoor geen meldingsplicht Bijzonderheden Het aanbrengen en behouden van gras of eenjarige gewassen heeft een zeer gering effect op de waterhuishoudkundige waterstaatkundige en wegenbelangen Voor deze gewassen geldt dat het waterschap voor jaarlijks onderhoud de beschermingszone doorgaans gebruikt ofwel vóór dat de gewassen zijn geplant ofwel nadat deze zijn geoogst Aanpak Voldoet u aan de criteria Dan kunt u de werkzaamheden uitvoeren Het waterschap denkt met u mee In geval van twijfel neem altijd contact op met de afdeling Vergunningen van Waterschap Rivierenland telefoon 0344 649 494 email cpv wsrl nl Medewerkers van het waterschap denken graag met u mee Regelgeving Algemene Regels behorende bij de Keur Waterschap Rivierenland 2014 Keur Waterschap Rivierenland 2014 Waterwet Gerelateerde producten Beplanting bomen struiken heggen Deel deze pagina Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over het Waterschap Beleid Werk in uitvoering Regelen en aanvragen Werken bij ons Contact opnemen met het waterschap Indien u contact wilt met

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/producten/vergunningen/gras-en-eenjarige-gewassen-aanbrengen-en-onderhouden.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - bouwwerk op een waterkering, bouwwerk bij een water
  water gebruiken om het land te besproeien bij nachtvorstbestrijding of in tijden van droogte Aangezien het daarbij vaak om de productie van voedsel gaat is het van belang dat er bij het sproeien schoon oppervlaktewater wordt gebruikt Stoffen kunnen ook voortkomen uit voorwerpen die met het water reageren Gecreosoteerd hout of metalen kunnen wanneer zij in het water terecht komen mogelijke schadelijke stoffen uitscheiden Doorstroming W anneer voorwerpen in een oppervlaktewaterlichaam terecht komen heeft dat uiteraard een effect op de doorstroming van het oppervlaktewaterlichaam Hoe groot dat effect is is afhankelijk van de vorm en de grootte van het voorwerp In de regel worden er geen voorwerpen anders dan daarvoor specifiek opgestelde algemene regels of beleidsregels in de keurzone toegestaan Huisdieren kunnen van invloed zijn op de doorstroming van een oppervlaktewaterlichaam bijvoorbeeld doordat zij de oever vertrappen en daardoor het profiel van het oppervlaktewaterlichaam kleiner maken Ook kan het voorkomen dat bij afwezigheid van een veekerende constructie vee in het oppervlaktewaterlichaam zelf terecht komt met alle mogelijke gevolgen van dien In overleg met het waterschap kunnen drinkplaatsen voor vee wel worden toegestaan Als het nodig is om voor de in richting van drinkplaatsen werkzaamheden uit te voeren is daarvoor een watervergunning nodig Deze vergunning moet aangevraagd worden voordat met de werkzaamheden wordt begonnen Waterkeringen Het hebben of houden van vee op primaire waterkeringen is niet toegestaan Een uitzondering wordt gemaakt voor die gedeeltes van de dijk waar een gebruiks beheersovereenkomst met het waterschap is gesloten Natuurvriendelijke oevers Op natuurvriendelijke oevers kan vee ecologische schade aanbrengen Het hebben of houden van vee of het aanleggen van drinkplaatsen is daarom daar niet toegestaan Aanpak Brengt of plaatst u stoffen of voorwerpen en dieren in de kern en beschermingszones van waterstaatswerken Vraag dan een watervergunning aan Omgevingsloket online U moet uw aanvraag voor

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/producten/vergunningen/stoffen-of-voorwerpen-en-dieren-in-waterstaatswerken.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - dam met duiker
  de Keur Waterschap Rivierenland 2014 en de bijbehorende beleidsregels Kosten Voor de behandeling van een melding worden geen kosten in rekening gebracht Aan het in behandeling nemen van een vergunningsaanvraag zijn wel kosten leges verbonden Deze kosten zijn gebaseerd op de legesverordening en de bijbehorende tarieventabel zie Regelgeving Bijzonderheden Het aanleggen van een terras in het talud van een water betreft vanuit waterhuishoudkundig oogpunt een relatief eenvoudig werk De relevante waterhuishoudkundige belangen zoals de onderhoudsmogelijkheden het behoud van het doorstroomprofiel en de bescherming van het talud tegen uitspoeling worden gewaarborgd door het stellen van voorwaarden Deze algemene regel is alleen van toepassing op woonpercelen in het stedelijk gebied en in oppervlaktewaterlichamen die varend worden onderhouden Indien de criteria niet of niet volledig van toepassing zijn of indien het voorgenomen werk in afwijking van de voorwaarden zal worden uitgevoerd moet met het waterschap in overleg worden getreden over een mogelijke watervergunning Aanpak Voldoet u aan de criteria en voorwaarden Dan volstaat een melding bij het waterschap Minimaal twee weken voor de start van de werkzaamheden meldt u uw werkzaamheden bij het waterschap Voldoet u niet aan de criteria en voorwaarden Vraag dan een watervergunning aan Omgevingsloket online U moet uw aanvraag voor een watervergunning of melding indienen via het Omgevingsloket online OlO Wie twijfelt of een vergunning of meldplicht van toepassing is kan dit uitzoeken in de vergunningcheck Is voor een activiteit zowel een omgevingsvergunning als een watervergunning nodig Dan kan via het loket een geïntegreerde aanvraag worden ingediend Het waterschap denkt met u mee Vaak is het verstandig vooraf te overleggen met het waterschap dat bevordert een vlotte afhandeling In geval van twijfel neem altijd contact op met de afdeling Vergunningen van Waterschap Rivierenland telefoon 0344 64 94 94 email cpv wsrl nl Medewerkers van het waterschap denken graag met

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/producten/vergunningen/terras-in-het-talud-van-een-water-aanbrengen.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - dam met duiker
  relevante waterhuishoudkundige belangen kunnen in een aantal gevallen voldoende worden gewaarborgd door het stellen van algemene regels Om rondom de diverse waterstaatswerken doelmatig onderhoud te kunnen uitvoeren moet voldoende ruimte aanwezig zijn voor het materieel om te kunnen manoeuvreren Door een minimale afstand tussen waterstaatswerken aan te houden kan worden gegarandeerd dat de bestaande uitvoeringsmethode voor onderhoud kan worden behouden Het is van belang dat de ingrepen in het waterstaatswerk goed worden uitgevoerd Door de risicovolle locaties zoals gevoelige natuur uit te sluiten van deze algemene regel kan het aanleggen van steigers en vlonders onder voorwaarden worden toegestaan Indien de criteria niet of niet volledig van toepassing zijn of indien het voorgenomen werk in afwijking van de voorwaarden zal worden uitgevoerd moet met het waterschap in overleg worden getreden over een mogelijke watervergunning Een vergunningsaanvraag zal worden getoetst aan de beleidsregels waarbij met name de invloed op doorstroming onderhoudsmogelijkheden en ecologie van belang zijn Doorstroming De aanwezigheid van steigers in een oppervlaktewaterlichaam heeft een negatief effect op de doorstroming van het oppervlaktewaterlichaam De aanwezigheid van palen in het natte profiel zou ook kunnen zorgen voor een ophoping van drijfvuil waardoor de doorstroming verder wordt beïnvloed en opstuwing van water het gevolg kan zijn In vaarwegen is het daarnaast van belang dat er voldoende ruimte overblijft voor vaarverkeer Voorkomen moet worden dat steigers zo groot worden dat het vaarverkeer wordt gehinderd Onderhoud Door de aanwezigheid van een steiger in een oppervlaktewaterlichaam kan het doelmatig onderhoud aan dat oppervlaktewaterlichaam worden belemmerd Het talud direct onder de steiger kan namelijk niet worden bereikt Daarnaast worden steigers vaak doorgetrokken tot op het achterliggende perceel Wanneer een constructie wordt aangebracht binnen de beschermingszone van een A water zou dat het onderhoud met zwaar materieel kunnen belemmeren In oppervlaktewaterlichamen die varend worden onderhouden moet voorkomen worden dat de oppervlaktewaterlichamen te smal worden voor maaiboten Steigers worden dan ook alleen toegestaan in oppervlaktewaterlichamen die hiervoor voldoende ruimte bieden Ecologie Wanneer constructies zoals steigers over oppervlaktewaterlichamen worden geplaatst kan dat een negatief effect hebben op de ecologische gesteldheid van de oppervlaktewaterlichamen Onder de steiger kan bijvoorbeeld geen zonlicht schijnen Daarom worden er maximale afmetingen van de steiger voorgeschreven In principe zijn steigers en vlonders op locaties waar natuurvriendelijke oevers of ecologische ver bindingszones liggen of zijn gepland minder wenselijk maar het negatieve effect daarvan op de ecologie is zeer beperkt indien het om voorzieningen gaat die voldoen aan de criteria en voorwaarden van algemene regel WT1 of ingeval van een vergunning aan beleidsregel 5 8 Op perceelsniveau wordt daarmee de aanwezige ecologische waarde voldoende geborgd Aanpak Voldoet u aan de criteria en voorwaarden Dan volstaat een melding bij het waterschap Minimaal twee weken voor de start van de werkzaamheden meldt u uw werkzaamheden bij het waterschap Voldoet u niet aan de criteria en voorwaarden Vraag dan een watervergunning aan Omgevingsloket online U moet uw aanvraag voor een watervergunning of melding indienen via het Omgevingsloket online OlO Wie twijfelt of een vergunning of meldplicht van toepassing is kan dit

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/producten/vergunningen/aanlegsteigers-vlonders-en-boenstoepen-in-of-nabij-een-water.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - bouwwerk op een waterkering, bouwwerk bij een water
  leggerprofiel niet doorsnijden Voor regionale waterkeringen is het begrip aaneengesloten bebouwing in de beleidsregels opgenomen Hieronder wordt verstaan een bebouwing die het niet mogelijk maakt om een toekomstige dijkversterking in grond uit te voeren Waterkerende functie Eén van de onderdelen van de waterkering is het buitentalud Het is van groot belang dat het buitentalud bestand is tegen alle vormen van erosie om de waterkerende functie van de waterkering te garanderen Daarom zal geen watervergunning verleend worden om op het buitentalud bouwwerken aan te brengen In specifieke situaties kan een uitzondering worden gemaakt Hiervoor zijn speciale toetsingscriteria Hoge bouwwerken en constructies bijvoorbeeld windmolens en zend masten die diep in de ondergrond verankerd zijn kunnen een extra nadelige invloed hebben op de waterkering Voor dit soort bouwwerken binnen de waterkering en bijbehorende beschermingszone wordt daarom geen watervergunning verleend Instandhouding profiel van vrije ruimte p v v r Het profiel van vrije ruimte geeft de contouren aan van een eventuele toekomstige dijkversterking Bij het beoordelen van watervergunningsaanvragen voor bouwwerken binnen de in op een waterkering en bijbehorende beschermingszone is het belangrijk dat gebouwd gaat worden buiten het profiel van vrije ruimte In het geval van verbouw van bestaande bebouwing zal het waterschap in het algemeen vergunning verlenen Uiteraard worden daarbij wel voorwaarden gesteld om de waterkering te beschermen Ook moet het mogelijk blijven om in de toekomst de waterkering te versterken Beheer en Onderhoud Om te zorgen dat de waterkering blijft voldoen aan de vereiste normen is het nodig deze periodiek te inspecteren Bij vergunningsaanvragen zal altijd de toets plaatsvinden of de realisatie van een bouwwerk belemmerend werkt voor de inspectie en toezicht Het waterschap wil het dijkonderhoud op een doeltreffende en doelmatige manier uitvoeren Objecten en of veranderde inrichtingen van waterkeringen en onderhoudsstroken kunnen de bereikbaarheid voor het onderhoudsmaterieel belemmeren Bij het toetsen van een watervergunningsaanvraag wordt beoordeeld of het uitvoeren van onderhoud nog op een goede wijze mogelijk is Wateren Onderhoud Objecten die binnen de beschermingszone van A wateren worden geplaatst kunnen het doelmatig onderhoud van die oppervlaktewaterlichamen belemmeren De beschermingszone heeft tot voornaamste doel dat machinaal onderhoud kan plaatsvinden Daarnaast bestaat de kans dat maaisel en baggerspecie via het talud terug in het oppervlaktewaterlichaam glijdt wanneer er sprake is van een te smalle beschermingszone Objecten binnen de beschermingszone zijn dan ook in principe niet gewenst Als een object in de beschermingszone van een A water wordt geplaatst is machinaal onderhoud vanaf de betreffende oever niet meer mogelijk In dat geval zou het onderhoud altijd vanaf de overliggende oever plaats moeten vinden Een watervergunning kan dan alleen worden verleend als het eenzijdig machinaal onderhoud is gegarandeerd Stabiliteit Een object kan van invloed zijn op de stabiliteit van het talud van een oppervlaktewaterlichaam als het object te dicht op de insteek van het oppervlaktewaterlichaam wordt geplaatst Het talud zou daardoor kunnen verzakken waardoor de doorstroming van het oppervlaktewaterlichaam vermindert Daarnaast zou materiaal afkomstig van het object in het oppervlaktewaterlichaam terecht kunnen komen wat weer van invloed kan zijn op de waterkwaliteit Aanpak

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/producten/vergunningen/bouwen-of-verbouwen.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - interne verbouwingen en dakkapellen,
  Aan het in behandeling nemen van een vergunningsaanvraag zijn wel kosten leges verbonden Deze kosten zijn gebaseerd op de legesverordening en de bijbehorende tarieventabel zie Regelgeving Bijzonderheden Bij een interne verbouwing van een pand vindt geen uitbreiding van dat pand plaats Er is dan ook geen risico dat het profiel van vrije ruimte wordt verkleind Het risico met betrekking tot het functioneren van de waterkering blijft daarnaast ook op een gelijk niveau Het uitvoeren van interne verbouwingen van bestaande panden of het plaatsen van dakkapellen op een pand in de kern en of beschermingszone van een waterkering betreft een relatief eenvoudig en veel voorkomend werk De relevante waterstaatkundige belangen kunnen in dit geval voldoende worden gewaarborgd door het stellen van een algemene regel Indien de criteria niet of niet volledig van toepassing zijn of indien het voorgenomen werk in afwijking van de voorwaarden zal worden uitgevoerd kan het werk niet worden gemeld en moet u contact opnemen met het waterschap om de mogelijkheid voor een watervergunning te bespreken Aanpak Voldoet u aan de criteria en voorwaarden Dan volstaat een melding bij het waterschap Minimaal twee weken voor de start van de werkzaamheden meldt u uw werkzaamheden bij het waterschap Voldoet u niet aan de criteria en voorwaarden Vraag dan een watervergunning aan Omgevingsloket online U moet uw aanvraag voor een watervergunning of melding indienen via het Omgevingsloket online OlO Wie twijfelt of een vergunning of meldplicht van toepassing is kan dit uitzoeken in de vergunningcheck Is voor een activiteit zowel een omgevingsvergunning als een watervergunning nodig Dan kan via het loket een geïntegreerde aanvraag worden ingediend Het waterschap denkt met u mee Vaak is het verstandig vooraf te overleggen met het waterschap dat bevordert een vlotte afhandeling In geval van twijfel neem altijd contact op met de afdeling Vergunningen van

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/producten/vergunningen/interne-verbouwingen-en-dakkapellen.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Natuurvriendelijke oevers aanleggen
  behoeven minder bescherming dan A gebieden Saneren Grondwateronttrekkingen voor grondwatersaneringen worden veelal voor een langere duur met een lag debiet uitgevoerd De kans op onherstelbare schade aan de omgeving is daarom zeer beperkt De relevante belangen kunnen in dit geval voldoende worden gewaarborgd door het stellen van algemene regels De onttrekking van grondwater is noodzakelijk voor het verwijderen van de grondwaterverontreiniging Voor het beheer van het grondwater is het echter belangrijk dat de onttrekking niet groter is dan noodzakelijk Gekozen is voor een gebiedsbenadering waarbij alle gebieden zijn vrijgesteld van vergunningsplicht met uitzondering van de gebieden die deel uitmaken van een milieubeschermingsgebied volgens de Provinciale Milieuverordening van de provincie Zuid Holland of een beschermingsgebied volgens de waterverordening van de provincie Noord Brabant voor zover de onttrekking niet meer bedraagt dan 20 m³ per uur en niet langer duurt dan 10 jaar Indien de criteria niet of niet volledig van toepassing zijn of indien het voorgenomen werk in afwijking van de voorwaarden zal worden uitgevoerd kan met het waterschap in overleg worden getreden over een mogelijke watervergunning Uitwisseling grondwater Uitwisseling van grondwater uit de diverse watervoerende pakketten is ongewenst Tijdens de aanleg van de voorziening en voor de grondwateronttrekking tijdens het beheer van de voorziening en na beëindiging van de grondwateronttrekking moet worden voorkomen dat uitwisseling van grondwater kan plaatsvinden In de praktijk zal bij het doorkruisen van een scheidende laag veelal gebruik worden gemaakt van zwelklei om deze uitwisseling van grondwater te voorkomen Het SIKB heeft het protocol Mechanisch boren protocol 2101 opgesteld Het protocol is te raadplegen via www sikb nl Zorgplicht De onttrekking van grondwater kan nadelige gevolgen voor de omgeving veroorzaken Denk hierbij aan schade aan de landbouw opbrengst schade aan natuurgebieden verdroging verplaatsing van grondwaterverontreinigingen schade aan bouwwerken als gevolg van zetting en negatieve beïnvloeding op overige grondwateronttrekkingen in het bijzonder bodemenergiesystemen Degene die de onttrekking verricht heeft de verplichting om deze nadelige gevolgen te inventariseren te voorkomen en als dat niet mogelijk is zo veel mogelijk te beperken Denk hierbij aan het staken van de onttrekking of het treffen van compenserende maatregelen Verder informeert degene die grondwater onttrekt het bestuur zo spoedig mogelijk over de geconstateerde nadelige gevolgen en de te treffen of getroffen maatregelen Meten en rapporteren Op grond van artikel 6 11 tweede lid van het Waterbesluit moet degene die grondwater onttrekt per kwartaal meten hoeveel grondwater is onttrokken Deze meting moet geschieden met een nauwkeurigheid van 95 De resultaten van deze meting moeten uiterlijk op 31 januari van ieder jaar of indien de onttrekking is beëindigd binnen een maand na het tijdstip van beëindiging aan het bestuur worden opgegeven Dit is slechts een beknopte weergave van de beperkingen en mogelijkheden m b t bronnering en sanering Voor uitgebreide informatie verwijzen wij u naar de toelichting op algemene regels GW 1 Bouwput sleuf en proefbemaling en grondsanering GW 3 Grondwatersanering en beleidsregel 5 17 Grondwateronttrekkingen Aanpak Voldoet u aan de criteria en voorwaarden Dan volstaat een melding bij het waterschap Minimaal twee weken

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/producten/vergunningen/bronneren-en-of-saneren.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive •