archive-nl.com » NL » W » WATERSCHAPRIVIERENLAND.NL

Total: 720

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Waterschap Rivierenland - Leren over water
  hoe kan dat En wat dacht je van een excursie naar een heus stoom gemaal Ook onze gastlessen in de klas door echte Waterwachters zijn een succes Want wat is er nou leuker dan onder hun leiding zelf spannende proefjes uit te voeren Groep 1 2 Waterwachter dijken en rivieren groep 1 2 Waterwachter Water in huis Droppie Water digitale lesmodule Groep 3 4 Waterwachter Dijken en rivieren groep 3 4 Droppie Water digitale lesmodule Groep 5 6 Waterwachter groep 5 6 Droppie als dijkwacht Het water komt les over evacuatie 95 groep 5 6 Droppie Water digitale lesmodule Groep 7 8 Dijkexpeditie Waterwachter groep 7 8 Droppie als dijkwacht groep 7 8 Waterwasmachine Het water komt les over evacuatie 95 groep 7 8 Droppie Water digitale lesmodule Voortgezet onderwijs Waterwise digitale lesmodule Aanvragen Vraag een excursies of een gastles op school aan Excursie gastles aanvragen Deel deze pagina Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over het Waterschap Beleid Werk in uitvoering Regelen en aanvragen Werken bij ons Contact opnemen met het waterschap Indien u contact wilt met één van onze medewerkers en of een afspraak wilt maken Telefoonnummer 0344 64 90 90 E mail info wsrl

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/common/over-het-waterschap/leren-over-water.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Waterschap Rivierenland - Regelen en aanvragen
  mogelijk een vergunning nodig Soms volstaat een melding Vergunningen Watertoets De watertoets is verplicht voor overheden die waterhuishoudkundig relevante ruimtelijke plannen en besluiten hebben Watertoets Varen Voor gemotoriseerd varen op de Linge en de boezemwateren in de Alblasserwaard is toestemming nodig van het waterschap Varen Subsidies Op deze pagina vindt u een overzicht van subsidies die worden verstrekt door waterschap Rivierenland Subsidies Zienswijze Bent u als belanghebbende of ingezetene niet eens met een schriftelijk ontwerpbesluit van het college van dijkgraaf en heemraden van het waterschap Dan kunt u hiertegen een zienswijze indienen Zienswijze Bezwaar Als u het als belanghebbende niet eens bent met een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan kunt u bezwaar aantekenen bij het orgaan dat het besluit heeft genomen Bezwaar Klacht Iedere burger heeft het recht om een klacht in te dienen bij een bestuursorgaan over de wijze waarop dat bestuursorgaan zich in een bepaalde kwestie tegen hem of een ander heeft gedragen Klacht Vergoeding van nadeel Vindt u dat u schade hebt ondervonden als gevolg van de taakuitoefening van het waterschap Dan kunt u vergoeding aanvragen Vergoeding van nadeel Uitgifte dijkpercelen 2016 In 2016 geeft Waterschap Rivierenland zo n 630 hectare dijkhellingen uit in het Rivierengebied De gronden zijn te gebruiken voor het winnen van veevoer en het beweiden met schapen Uitgifte dijkpercelen 2016 Gastlessen en excursies Waterschap Rivierenland biedt excursies veldbezoeken en gastlessen aan Rond het thema dijken maar ook over waterzuivering en waterkwaliteit Leren over water Overzicht diensten Overzicht producten en diensten van het waterschap Producten en diensten Deel deze pagina Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over het Waterschap Beleid Werk in uitvoering Regelen en aanvragen Werken bij ons Contact opnemen met het waterschap Indien u contact wilt met één van onze medewerkers en of een afspraak wilt maken Telefoonnummer 0344

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/common/regelen-en-aanvragen/regelen-en-aanvragen.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Vergunningen
  Stoffen of voorwerpen en dieren in waterstaatswerken Terras in het talud van een water Steiger vlonder of boenstoep Objecten verwijderen Bouwen verbouwen Bouwwerken in of nabij een waterstaatswerk Interne verbouwingen en dakkapellen Bronneren en of saneren Nieuwe lozingen vanaf verhard oppervlak Uitvoeren van bodemonderzoek Tijdelijke objecten op of bij een waterkering Tijdelijke opslag van bouw materiaal Bodemenergiesystemen in nabij een waterkering Objecten verwijderen Digitaal aanvragen melden LET OP Vanaf 1 11 2015 kunnen aanvragen om watervergunning en meldingen o b v de Keur uitsluitend via het Omgevingsloket online Olo worden ingediend Zie ook Invulhulp Olo Omgevingsloket Online Eherkenning Activiteitenbesluit Internet Module Meldpunt Bodemkwaliteit Wegen Uitweg naar een openbare weg Tijdelijke opslag van bouw materiaal Objectbeschermende obstakels Borden en verkeerspiegels Wegen parkeerplaatsen en perceelsontsluitingen op de waterkering Evenementen RVV ontheffing Objecten verwijderen Wateren oevers Wateren graven of vergraven Wateren dempen Natuurvriendelijke oevers Beschoeiing Damwand Anti worteldoek Voorzieningen t b v peilafwijkingen Objecten verwijderen Water onttrekken of lozen Nieuwe lozingen vanaf verhard oppervlak Lozen van water Onttrekken van oppervlaktewater Bronneren en of saneren Beregening bevloeiing en veedrenking Brandblusvoorzieningen Onttrekkingen voor overige doeleinden Objecten verwijderen Invulhulp Olo Hulp bij de vergunningcheck pdf PDF 1439 kB laatst gewijzigd op14 10 2015 Kabels leidingen Kabels en leidingen aanbrengen en onderhouden Objecten verwijderen Boezemwateren buitenbeschermingszones en waterbergingsgebieden Objecten langs boezemwateren Werken in de Lingeboezem Werken en werkzaamheden in de boezemgebieden in de Alblasserwaard Activiteiten in de Giessenzoom Activiteiten in de buiten beschermingszone van de waterkering Werken en werkzaamheden in waterbergingsgebieden Objecten verwijderen Varen steigers ligplaatsen Varen op vaarwegen Ligplaats innemen op de Linge Steiger vlonder of boenstoep Terras in het talud van een water Objecten verwijderen Aanvraag meldingsformulieren uitsluitend wegen Meldingformulier algemene regels PDF 333 kB laatst gewijzigd op29 10 2015 Meldingformulier wijziging RVV pdf PDF 386 kB laatst gewijzigd op30 09 2015 Aanvraagformulier RVV PDF

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/common/regelen-en-aanvragen/watervergunning (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Watertoets
  stadium Het watertoetsproces van Waterschap Rivierenland bestaat uit een aantal stappen Stap 1 Digitale Watertoets Met de website www dewatertoets nl kunt u een deel van het watertoetsproces zelf uitvoeren Dit kan al zodra de omtrek van het plangebied bekend is De digitale watertoets is een eerste verkenning om na te gaan of in een ruimtelijk plan voldoende rekening is gehouden met water Als resultaat krijgt u een wateradvies of uitgangspuntennotitie met een beschrijving welke aspecten relevant zijn voor het plan en waarom Verder laat de uitkomst zien of er een vervolgproces moet worden doorlopen en zo ja welke stappen u daarvoor moet nemen Stap 2 Uitwerken waterparagraaf Resulteert de digitale watertoets in een wateradvies niet relevant dan hoeft het watertoetsproces niet verder te worden doorlopen Blijkt dat bepaalde waterbelangen relevant zijn voor uw plan en is een vervolgproces met het waterschap aan de orde Dan werkt u de aandachtspunten verder uit in een waterparagraaf Dit kan aan de hand van de uitgangspuntennotitie uit de digitale watertoets Veiligheid waterkering volgt nog Waterberging Grondwater en kwel Inrichten en waterkwaliteit Beheer en onderhoud watergangen Riolering en hemelwater Modelregels Stap 3 Overleg met waterschap De uitgewerkte waterparagraaf stap 2 kunt u ter advies voorleggen aan de accountmanager van het waterschap Bij bestemmingsplannen zijn ook de regels en verbeelding van belang Soms kan de watertoets meteen worden afgerond met een wateradvies stap 4 maar het kan ook zijn dat verder overleg met het waterschap nodig is Dit geldt vaak voor grotere of meer complexe plannen Verwerk eventuele afspraken met het waterschap in het plan Stap 4 Wateradvies Het proces wordt afgesloten met een wateradvies Dit houdt in dat een plan soms moet worden aangepast Vervolgprocedure Het kan zijn dat u na afronding van de watertoets een watervergunning nodig heeft Omdat het plan tijdens het

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/common/regelen-en-aanvragen/watertoets/watertoets.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Varen
  afmetingen en diepgang van uw vaartuig Let op vanaf 1 januari 2015 is de nieuwe Keur in werking getreden In de nieuwe Keur Waterschap Rivierenland 2014 is ook de regelgeving als het gaat om het varen in het rivierengebied opgenomen De regelgeving met betrekking tot varen in het beheergebied van Waterschap Rivierenland is veranderd U hoeft geen vaarvergunning meer aan te vragen bij het waterschap voor het gemotoriseerd varen op de Alblas Giessen en de Graafstroom als uw boot binnen de in de Keur vermelde afmetingen voor de aangegeven vaarwegen valt Controleer of uw gemotoriseerd vaartuig binnen de afmetingen voor aangegeven vaarwegen valt Valt uw gemotoriseerd vaartuig niet binnen de afmetingen voor aangegeven vaarwegen Dan is het gemotoriseerd varen in uw geval niet toegestaan en is het slechts in uitzonderlijke gevallen mogelijk hiervoor vergunning te krijgen Meer informatie over vergunningen met betrekking tot varen Ligplaatsverbod Linge Voor de Linge de gekanaliseerde Linge het Kanaal van Steenenhoek en de Korne geldt bovendien een ligplaatsverbod Informatie over het innemen van een ligplaats op de Linge Verdere regels Op de vaarwegen gelden een maximum snelheid en andere regels Deze worden met borden aangegeven Regels op vaarwegen bevorderen veilig varen het voorkomen van overlast voor omwonenden en schade aan vaarwegen flora en fauna Als vaarwegbeheerder op de vaarwegen op de Linge en de boezemwateren in de Alblasserwaard onder andere de Alblas de Graafstroom en de Giessen ziet Waterschap rivierenland toe op de naleving van deze regels Meer informatie Meer informatie over beleid en regelgeving varen Deel deze pagina Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over het Waterschap Beleid Werk in uitvoering Regelen en aanvragen Werken bij ons Contact opnemen met het waterschap Indien u contact wilt met één van onze medewerkers en of een afspraak wilt maken Telefoonnummer 0344 64 90

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/common/regelen-en-aanvragen/varen/varen.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Werk in uitvoering
  Watergangen moeten niet teveel en niet te weinig water bevatten Om wateroverlast te voorkomen moet er voldoende ruimte zijn Baggeren Maaien Maaien voorkomt dichtgroeien van waterlopen en wateroverlast Bij droogte kan er voldoende water worden aangevoerd Maaien Waterbeheer Waterschap Rivierenland zorgt voor droge voeten en voldoende schoon oppervlaktewater Dit doen we op verschillende manieren Waterbeheer Werkzaamheden zuivering Op verschillende plekken in het rivierengebied werken wij aan beheer en projecten op het gebied van zuivering van rioolwater Werkzaamheden zuivering Verbetering regionale keringen In 2014 en 2015 worden de Molenkade in Groot Ammers en de Hoge Boezem van de Overwaard verbeterd Verbetering regionale keringen Wegwerkzaamheden Waterschap Rivierenland beheert polderwegen in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden Wegwerkzaamheden Deel deze pagina Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over het Waterschap Beleid Werk in uitvoering Regelen en aanvragen Werken bij ons Contact opnemen met het waterschap Indien u contact wilt met één van onze medewerkers en of een afspraak wilt maken Telefoonnummer 0344 64 90 90 E mail info wsrl nl Contact Beleid regelgeving en producten Keur en legger Visbeleid Varen Peilbesluiten beslissingen op maat Veelgestelde vragen Kaarten Calamiteiten Calamiteiten kunt u 24 uur per dag 7 dagen per week doorgeven via

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/common/werk-in-uitvoering/werk-in-uitvoering.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Kaarten
  zoeken zoeken tes test Actueel Over het Waterschap Beleid Werk in uitvoering Regelen en aanvragen Werken bij ons Contact opnemen met het waterschap Indien u contact wilt met één van onze medewerkers en of een afspraak wilt maken Telefoonnummer 0344 64 90 90 E mail info wsrl nl Contact Beleid regelgeving en producten Keur en legger Visbeleid Varen Peilbesluiten beslissingen op maat Veelgestelde vragen Kaarten Calamiteiten Calamiteiten kunt u 24

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/common-nlm/kaarten.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Blauwalg, botulisme en dode vissen
  en wordt veroorzaakt door een bacterie Deze bacterie wordt actief in ondiepe wateren waarin de temperatuur boven de 20 Celsius uitkomt De bacterie produceert dan een zenuwgif dat verlammend werkt op spieren van vissen en watervogels Kadavers van deze dieren zijn vervolgens een bron van besmetting en moeten snel worden opgeruimd Wat doet het waterschap tegen botulisme Waterschap Rivierenland zorgt ervoor dat de kadavers van dieren worden opgeruimd Verder zijn er geen maatregelen die het waterschap tegen botulisme kan ondernemen De bacterie verdwijnt vanzelf als het minder warm wordt Wat kunt u doen Het waterschap raadt mensen af om dode dieren zelf op te ruimen Voor meldingen van dode vissen en eenden kunnen inwoners van het rivierengebied 24 uur per dag terecht bij het waterschap via telefoonnummer 0344 64 9090 Het waterschap adviseert daarnaast om honden niet op plaatsen te laten zwemmen waar botulisme is vastgesteld Ook het vissen wordt afgeraden De gemeente is verantwoordelijk voor het plaatsen van waarschuwingsborden Vissterfte Bij voortdurende droogte staat er vanwege verdamping en daling van de grondwaterstand minder water in plassen in uiterwaarden of in wielen Vissen zullen dan aan de oppervlakte gaan zwemmen Het oppervlaktewater warmt eerder op en het zuurstofgehalte daalt in het water Hierdoor kunnen vissen naar lucht gaan happen of stikken Ziet u dode vissen of heeft u het idee dat vissen stikken in plassen in uiterwaarden en of wielen Neem dan contact op met het waterschap Wij kunnen Waterkwaliteit en of zuurstofgehalte meten in de betreffende plas Vissterfte kan ook optreden na een plotselinge hevige regenbui waarbij riolen het water even niet meer aankunnen Dan kan er rioolwater in het oppervlaktewater terecht komen waardoor vissen sterven Ook botulisme en blauwalg kunnen vissterfte veroorzaken Ziet u bij u in de buurt dode vissen Ruim ze niet zelf op en vermijd

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/common-nlm/blauwalg-botulisme-en-dode-vissen.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive •