archive-nl.com » NL » W » WATERSCHAPRIVIERENLAND.NL

Total: 720

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Waterschap Rivierenland - dam met duiker
  moet een watervergunning worden aangevraagd Een vergunningsaanvraag wordt getoetst aan de Keur en de beleidsregels Uitgangspunt bij de beoordeling van aanvragen voor een watervergunning is dat de functie van het water voor de afvoer aanvoer en of berging de onderhoudsmogelijkheden stabiliteit of ecologie van water niet mag worden aangetast Aan en afvoer doorstroming Als nieuwe oppervlaktewaterlichamen worden gegraven is het van belang dat de doorstroming van de oppervlaktewaterlichamen is gewaarborgd Daarnaast heeft het graven van nieuwe oppervlaktewaterlichamen een effect op de doorstroming van het reeds bestaande watersysteem Negatieve gevolgen voor de doorstroming van bestaande oppervlaktewaterlichamen dienen te worden voorkomen Waterberging Als een nieuw of vergraven oppervlaktewaterlichaam is of wordt aangesloten op het bestaande watersysteem moet het oppervlaktewaterlichaam voldoen aan minimale afmetingen zodat de waterberging als onderdeel van het totale watersysteem kan worden gewaarborgd Afhankelijk van de functie van het oppervlaktewaterlichaam kunnen aanvullende eisen worden gesteld Zo moet bij nieuwe A wateren in stedelijk gebied 35 van de oeverlengte bestaan uit een natuurvriendelijke oever In het kader van watertoets of vooroverleg kan deze 35 ook worden gerealiseerd in de vorm van alternatieve ecologische voorzieningen Het graven van oppervlaktewaterlichamen in kwelgevoelige gebieden kan leiden tot een toename van de kwel In die gevallen kan het waterschap aanvullende compensatie voorschrijven Onderhoud Bij het graven of het vergraven van een bestaand oppervlaktewaterlichaam moet rekening worden gehouden met de manier waarop het onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam wordt uitgevoerd Zo moet niet alleen rekening worden gehouden met de afmetingen van het oppervlaktewaterlichaam zelf maar ook met de beschermingszones aan beide zijden van het oppervlaktewaterlichaam Bij A wateren is dit 4 meter of 5 meter in de gebieden van Alm en Biesbosch en de Alblasserwaard bij B wateren is dat 1 meter Dit is vooral belangrijk als er sprake is van meerdere perceelseigenaren In het geval van B wateren bijvoorbeeld zijn de eigenaren van de aangrenzende percelen verantwoordelijk voor het onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam Met deze onderhoudsplicht evenals het in standhouden van de obstakelvrije beschermingszone moet voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden door alle belanghebbenden zijn ingestemd In bepaalde situaties kan en moet er worden afgeweken van een tweezijdige obstakelvrije zone van 4 of 5 meter Dit hangt af van de wijze van onderhoud de situatie ter plaatse en de specifieke belangen die spelen Ook mogen doorgaande onderhoudsroutes niet worden onderbroken Het waterschap kan voor het doelmatig onderhoud dan ook aanvullende eisen stellen Stabiliteit Het is bij nieuwe en te vergraven oppervlaktewaterlichamen belangrijk dat de stabiliteit van het talud wordt gewaarborgd Er worden daarom voorschriften gegeven over de taludverhouding en de afwerking van de oever Ook het opbarsten van de bodem moet worden voorkomen Afhankelijk van de status van het oppervlaktewaterlichaam kunnen aanvullende eisen worden gesteld Ecologie Bij de behandeling van aanvragen voor een watervergunning wordt beoordeeld wat het effect is op de ecologie Dit geldt vooral voor wateren gelegen in gebieden met specifieke natuurdoelen Als algemeen criterium geldt in deze gebieden het stand stillbeginsel Dit beginsel houdt in dat ontwikkelingen niet mogen leiden tot achteruitgang

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/producten/vergunningen/wateren-graven-of-vergraven.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Waterschap Rivierenland - dempen
  onder normale omstandigheden droogvallen Het dempen van een oppervlaktewaterlichaam met een C status is een veel voorkomende activiteit die onder voorwaarden via een algemene regel kan worden uitgevoerd Dit betreft oppervlaktewaterlichamen met alleen een waterbergende functie De relevante waterhuishoudkundige belangen worden voldoende gewaarborgd door de eis van het graven van nieuw water ter compensatie Hierbij wordt aangesloten op de algemene regel WT 9 Graven Daarnaast mag de demping zelf geen negatieve effecten hebben op de doorstroming en kwaliteit van het omliggende watersysteem zodat het afsluiten van een oppervlaktewaterlichaam of het creëren van doodlopende oppervlaktewaterlichamen is uitgesloten Indien de voorwaarden en criteria niet of niet volledig van toepassing zijn of indien het voorgenomen werk in afwijking van de voorwaarden zal worden uitgevoerd kan het werk niet worden gemeld en moet u contact opnemen met het waterschap om de mogelijkheid voor een watervergunning te bespreken Een vergunningsaanvraag wordt getoetst aan de Keur en de beleidsregels Uitgangspunt bij de beoordeling van aanvragen voor een watervergunning is dat de functie van het water voor de waterafvoer aanvoer en of berging of ecologie van water niet mag worden aangetast Als één van de functies minder wordt moet hiervoor worden gecompenseerd Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat binnen hetzelfde peilgebied zo dicht mogelijk bij de ingreep eenzelfde hoeveelheid waterberging moet worden gegraven Onder waterberging wordt verstaan de hoeveelheid water in m3 die in het oppervlaktewaterlichaam verzameld kan worden boven het zomer boezem peil Wilt u grond of baggerspecie gaan toepassen of hergebruiken bijvoorbeeld om een sloot gedeeltelijk te dempen Dan moet u dit op grond van het Besluit Bodemkwaliteit ook melden bij het Meldpunt Bodemkwaliteit https meldpuntbodemkwaliteit agentschapnl nl Aanpak Voldoet u aan de criteria en voorwaarden Dan volstaat een melding bij het waterschap Minimaal twee weken voor de start van de werkzaamheden meldt u uw werkzaamheden

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/producten/vergunningen/wateren-dempen.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Natuurvriendelijke oevers aanleggen
  wateren vooral een functie voor de afvoer aanvoer en of berging van water Ook hebben wateren een ecologische functie Algemeen uitgangspunt bij de beoordeling van aanvragen voor een watervergunning voor werken werkzaamheden in of nabij wateren is dan ook dat de functie van het water voor de afvoer aanvoer en of berging van water of de ecologie niet in gevaar komt Het aanleggen van een natuurvriendelijke oever betreft vanuit waterhuishoudkundig oogpunt een relatief eenvoudig werk De relevante waterhuishoudkundige belangen zoals het behoud van het doorstroomprofiel en de bescherming van het talud tegen uitspoeling worden gewaarborgd door het stellen van voorwaarden De criteria en voorwaarden hebben met name betrekking op de inrichting van de natuurvriendelijke oever waarmee wordt beoogd een interessante habitat te creëren voor diverse flora en fauna Oppervlaktewaterlichamen langs een weg of waterkering worden uitgesloten van deze algemene regel omdat het verflauwen van het talud een negatieve invloed kan hebben op de sterkte van de oever en de functie die deze vervult voor het naastgelegen perceel Indien de criteria niet of niet volledig van toepassing zijn of indien u het voorgenomen werk in afwijking van de voorwaarden wil uitvoeren kunt u hiervoor geen melding doen Wellicht is het wel mogelijk hiervoor een watervergunning te krijgen Wij raden u aan in dat geval contact op te nemen met het waterschap Bij de beoordeling van aanvragen voor een watervergunning wordt onder meer gekeken naar de volgende waterhuishoudkundige aspecten a behoud van de doorstroomcapaciteit van het water b behoud van de bergingscapaciteit van het water c het effect op de ecologie d de onderhoudsmogelijkheden Uitvoering van de aangevraagde werken mogen niet leiden tot achteruitgang van de huidige situatie Om machinaal onderhoud aan wateren met natuurvriendelijke oevers goed uit te kunnen voeren gelden de volgende eisen de vereiste beschermingszone ten behoeve van machinaal onderhoud kan worden gecombineerd met het talud indien het bovenwatertalud 1 6 of flauwer is en de natuurvriendelijke oever moet goed toegankelijk zijn voor onderhoudsmaterieel de beschermingszone moet een breedte hebben van minimaal 5 00 meter gerekend vanaf een niveau van 0 30 meter boven het zomerpeil of boezempeil bij toepassing van een plas draszone moet een beschermingszone van minimaal 4 meter breed langs de natuurvriendelijke oever beschikbaar zijn Zie ook Voorbeeldtekeningen Aanpak Voldoet u aan de criteria en voorwaarden Dan volstaat een melding bij het waterschap Minimaal twee weken voor de start van de werkzaamheden meldt u uw werkzaamheden bij het waterschap Voldoet u niet aan de criteria en voorwaarden Vraag dan een watervergunning aan Omgevingsloket online U moet uw aanvraag voor een watervergunning of melding via het Omgevingsloket online OlO indienen Wie twijfelt of een vergunning of meldplicht van toepassing is kan dit uitzoeken in de vergunningcheck Is voor een activiteit zowel een omgevingsvergunning als een watervergunning nodig Dan kan via het loket een geïntegreerde aanvraag worden ingediend Het waterschap denkt met u mee Vaak is het verstandig vooraf te overleggen met het waterschap dat bevordert een vlotte afhandeling In geval van twijfel neem altijd contact op met

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/producten/vergunningen/natuurvriendelijke-oevers-aanleggen.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - dam met duiker
  relatief eenvoudig en veel voorkomend werk in of langs het oppervlaktewaterlichaam De relevante waterhuishoudkundige belangen kunnen in dit geval voldoende worden gewaarborgd door het stellen van algemene regels Indien de criteria niet of niet volledig van toepassing zijn of indien het voorgenomen werk in afwijking van de voorwaarden zal worden uitgevoerd moet met het waterschap in overleg worden getreden over een mogelijke watervergunning Vanuit ecologische optiek zijn traditionele beschoeiingen en damwanden e d in de gebieden met specifieke natuurdoelen onwenselijk Er is evenwel een ontwikkeling in de aanleg van beschoeiin gen die ecologisch meer verantwoord is Te denken valt bijvoorbeeld aan wilgenteenbeschoeiingen en een zogenoemde technische natuurvriendelijke oever waarbij een combinatie van een beschoeiing en een natuurvriendelijke oever wordt gecreëerd zie bijlage 6 Deze beschoeiingen zijn dan in principe onder voorwaarden ook daar vergunbaar Aanvragen om watervergunning op dit punt zullen behalve op hydrologische gronden ook op een zeker behoud van ecologische waarde worden getoetst Het stand stillbeginsel geldt in de volgende gebieden Natte landnatuur EVZ EHS incl TOP lijstgebieden HEN SED wateren prov Gld en Waterparels prov NB KRW oppervlaktewaterlichamen De gebieden met deze specifieke functies zijn weergegeven op de bijlagen 3a en 3b Als de Flora en Faunawet op de voorgenomen werken van toepassing is zal het waterschap daarop attenderen Aanpak Voldoet u aan de criteria en voorwaarden Dan volstaat een melding bij het waterschap Minimaal twee weken voor de start van de werkzaamheden meldt u uw werkzaamheden bij het waterschap Voldoet u niet aan de criteria en voorwaarden Vraag dan een watervergunning aan Omgevingsloket online U moet uw aanvraag voor een watervergunning of melding indienen via het Omgevingsloket online OlO Wie twijfelt of een vergunning of meldplicht van toepassing is kan dit uitzoeken in de vergunningcheck Is voor een activiteit zowel een omgevingsvergunning als een watervergunning nodig

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/producten/vergunningen/beschoeiing-in-een-water-aanbrengen.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - damwand
  op de ecologische en chemische waterkwaliteit bij toepassing van een damwand Buiten deze locaties betreft het aanbrengen van een damwand vanuit waterhuishoudkundig oogpunt een relatief eenvoudig werk in of langs het oppervlaktewaterlichaam De relevante waterhuishoudkundige belangen kunnen in dit geval voldoende worden gewaarborgd door het stellen van algemene regels Indien de criteria niet of niet volledig van toepassing zijn of indien het voorgenomen werk in afwijking van de voorwaarden zal worden uitgevoerd moet met het waterschap in overleg worden getreden over een mogelijke watervergunning Vanuit ecologische optiek zijn traditionele beschoeiingen en damwanden e d in de gebieden met specifieke natuurdoelen onwenselijk Er is evenwel een ontwikkeling in de aanleg van beschoeiin gen die ecologisch meer verantwoord is Te denken valt bijvoorbeeld aan wilgenteenbeschoeiingen en een zogenoemde technische natuurvriendelijke oever waarbij een combinatie van een beschoeiing en een natuurvriendelijke oever wordt gecreëerd zie bijlage 6 Deze beschoeiingen zijn in principe onder voorwaarden vergunbaar Aanvragen om watervergunning op dit punt zullen behalve op hydrologische gronden ook op een zeker behoud van ecologische waarde worden getoetst Het stand stillbeginsel geldt in de volgende gebieden Natte landnatuur EVZ EHS incl TOP lijstgebieden HEN SED wateren prov Gld en Waterparels prov NB KRW oppervlaktewaterlichamen De gebieden met deze specifieke functies zijn weergegeven op de bijlagen 3a en 3b Als de Flora en Faunawet op de voorgenomen werken van toepassing is zal het waterschap daarop attenderen Aanpak Voldoet u aan de criteria en de voorwaarden Dan volstaat een melding bij het waterschap Minimaal twee weken voor de start van de werkzaamheden meldt u uw werkzaamheden bij het waterschap Voldoet u niet aan de criteria en de voorwaarden Vraag dan een watervergunning aan Omgevingsloket online U moet uw aanvraag voor een watervergunning of melding indienen via het Omgevingsloket online OlO Wie twijfelt of een vergunning of meldplicht

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/producten/vergunningen/damwand-in-een-water-aanbrengen.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - dam met duiker
  Functie van het water Kosten Voor de behandeling van een melding worden geen kosten in rekening gebracht Aan het in behandeling nemen van een vergunningsaanvraag zijn wel kosten leges verbonden Deze kosten zijn gebaseerd op de legesverordening en de bijbehorende tarieventabel zie Regelgeving Bijzonderheden Voor het aanbrengen van antiworteldoek in oppervlaktewaterlichamen met een C status is geen melding vereist gezien het geringe waterhuishoudkundige belang Wel moet de aanleg van antiworteldoek in deze oppervlaktewaterlichamen voldoen aan de gestelde voorwaarden in deze algemene regel Bij veel tuinen van particulieren en bedrijven wordt anti worteldoek op het talud van oppervlaktewaterlichamen toegepast om de tuin ter plaatse een net afgewerkt karakter te geven en het onderhoud te vergemakkelijken Het aanleggen en behouden van anti worteldoek is vanuit waterhuishoudkundig oogpunt een relatief eenvoudig werk De relevante waterhuishoudkundige belangen kunnen in dit geval voldoende worden gewaarborgd door het stellen van een algemene regel Indien de criteria niet of niet volledig van toepassing zijn of indien het voorgenomen werk in afwijking van de voorwaarden zal worden uitgevoerd moet met het waterschap in overleg worden getreden over een mogelijke watervergunning Aanpak Voldoet u aan de criteria en voorwaarden Dan volstaat een melding bij het waterschap Minimaal twee weken voor de start van de werkzaamheden meldt u uw werkzaamheden bij het waterschap Voldoet u niet aan de criteria en voorwaarden Vraag dan een watervergunning aan Omgevingsloket online U moet uw aanvraag voor een watervergunning of melding indienen via het Omgevingsloket online OlO Wie twijfelt of een vergunning of meldplicht van toepassing is kan dit uitzoeken in de vergunningcheck Is voor een activiteit zowel een omgevingsvergunning als een watervergunning nodig Dan kan via het loket een geïntegreerde aanvraag worden ingediend Het waterschap denkt met u mee Vaak is het verstandig vooraf te overleggen met het waterschap dat bevordert een vlotte

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/producten/vergunningen/anti-worteldoek-in-een-water-aanbrengen.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - peilafwijking, onderbemaling, opbemalinge
  van het watersysteem een beperking van de mogelijkheden van het doorspoelen van het watersysteem ten behoeve van de waterkwaliteit afwenteling van de wateroverlastproblematiek een toename van kwel en verzilting door de opwaartse druk van het grondwater schade aan gebouwen infrastructuur en doelstellingen van specifieke waterhuishoudkundige functies versterking van ongelijkmatige bodemdaling in het veenweidegebied aantasting van landschappelijke natuur en cultuurhistorische waarden Voorzieningen die peilafwijkingen tot gevolg hebben zijn in het algemeen onwenselijk Als met een watervergunning wel een voorziening die peilafwijkingen tot gevolg heeft kan worden toegestaan zal er in vrijwel alle gevallen maatwerk moeten worden geleverd waarbij alle relevante belangen moeten worden afgewogen Het waterschap verleent alleen een watervergunning als uit de toets van de aanvraag blijkt dat de voorzieningen die peilafwijkingen tot gevolg hebben géén negatieve consequenties zullen hebben voor de omgeving of als deze consequenties met voorschriften voldoende zijn af te vangen Bij de aanvraag om watervergunning moet het aangevraagde waterpeil onderbouwd worden op basis van maaiveldhoogte grondgebruik bodemsoort en de gewenste drooglegging en ontwateringsdiepte voor het perceel De gevolgen ten aanzien van afwenteling van wateroverlast en beperking van bergingscapaciteit moeten volledig te ondervangen zijn door het stellen van voorschriften Wij raden u aan om altijd contact vooraf op te nemen met het waterschap om de mogelijkheid van een watervergunning te bespreken Aanpak Omgevingsloket online U moet uw aanvraag voor een watervergunning indienen via het Omgevingsloket online OlO Wie twijfelt of een vergunningplicht van toepassing is kan dit uitzoeken in de vergunningcheck Is voor een activiteit zowel een omgevingsvergunning als een watervergunning nodig Dan kan via het loket een geïntegreerde aanvraag worden ingediend Het waterschap denkt met u mee Vaak is het verstandig vooraf te overleggen met het waterschap dat bevordert een vlotte afhandeling In geval van twijfel neem altijd contact op met de afdeling Vergunningen van Waterschap

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/producten/vergunningen/voorzieningen-die-peilafwijkingen-tot-gevolg-hebben.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Natuurvriendelijke oevers aanleggen
  aangelegd dat ze zijn berekend op piekbelastingen als het hard regent Een lozing op een oppervlaktewaterlichaam mag de waterbergingscapaciteit van dat oppervlaktewaterlichaam niet verminderen Daarnaast is het van belang dat grote peilschommelingen worden voorkomen Doorstroming Een oppervlaktewaterlichaam moet voldoende doorstromen om een bepaalde hoeveelheid te lozen water af te kunnen voeren De aanwezigheid van dammen met duikers bijvoorbeeld kan hierop van invloed zijn en dat moet dan ook in de berekeningen met betrekking tot de maximaal toelaatbare hoeveelheid te lozen water worden meegenomen Stabiliteit van de oever De hoeveelheid te lozen water op een oppervlaktewaterlichaam kan van geval tot geval enorm verschillen Afhankelijk van de hoeveelheid te lozen water en de snelheid waarmee het water op het oppervlaktewaterlichaam wordt geloosd kan de lozing schade aan het oppervlaktewaterlichaam veroorzaken Waar een lozingspunt in het talud wordt aangebracht zou aan de overliggende oever uitspoeling van grond kunnen plaatsvinden Dit moet voorkomen worden Daarom kan het waterschap hiervoor aanvullende eisen stellen Het is belangrijk dat het geloosde water van een zodanige kwaliteit is dat de lozing ervan geen schadelijke gevolgen heeft voor de kwaliteit van het oppervlaktewater waarin wordt geloosd Afhankelijk van de herkomst hoeveelheid en de kwaliteit van het te lozen water moet de aanvrager een melding doen of een watervergunning aanvragen Aanpak Voldoet u aan de criteria en voorwaarden Dan volstaat een melding bij het waterschap Minimaal twee weken voor de start van de werkzaamheden meldt u uw werkzaamheden bij het waterschap Voldoet u niet aan de criteria en voorwaarden Vraag dan een watervergunning aan Omgevingsloket online U moet uw aanvraag voor een watervergunning of melding indienen via het Omgevingsloket online OlO Wie twijfelt of een vergunning of meldplicht van toepassing is kan dit uitzoeken in de vergunningcheck Is voor een activiteit zowel een omgevingsvergunning als een watervergunning nodig Dan kan

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/producten/vergunningen/lozen-van-water-zowel-tijdelijk-als-permanent.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive •