archive-nl.com » NL » W » WATERSCHAPRIVIERENLAND.NL

Total: 720

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Waterschap Rivierenland - Onttrekken van oppervlaktewater
  watervergunning moeten aanvragen Een dergelijke aanvraag zal worden getoetst aan de Keur Waterschap Rivierenland 2014 en de bijbehorende beleidsregels Kosten Voor de behandeling van een melding worden geen kosten in rekening gebracht Aan het in behandeling nemen van een vergunningsaanvraag zijn wel kosten leges verbonden Deze kosten zijn gebaseerd op de legesverordening en de bijbehorende tarieventabel zie Regelgeving Bijzonderheden Het onttrekken van oppervlaktewater via een voorziening betreft vanuit waterhuishoudkundig oogpunt een relatief eenvoudig en veel voorkomend werk De relevante waterhuishoudkundige belangen kunnen in dit geval voldoende worden gewaarborgd door het stellen van een algemene regel Indien het voorgenomen werk in afwijking van de criteria en voorwaarden zal worden uitgevoerd kan met het waterschap in overleg worden getreden over een mogelijke watervergunning Aanpak Voldoet u aan de criteria en voorwaarden Dan volstaat een melding bij het waterschap Minimaal twee weken voor de start van de werkzaamheden meldt u uw werkzaamheden bij het waterschap Voldoet u niet aan de criteria en voorwaarden Vraag dan een watervergunning aan Omgevingsloket online U moet uw aanvraag voor een watervergunning of melding indienen via het Omgevingsloket online OlO Wie twijfelt of een vergunning of meldplicht van toepassing is kan dit uitzoeken in de vergunningcheck Is voor een activiteit zowel een omgevingsvergunning als een watervergunning nodig Dan kan via het loket een geïntegreerde aanvraag worden ingediend Het waterschap denkt met u mee Vaak is het verstandig vooraf te overleggen met het waterschap dat bevordert een vlotte afhandeling In geval van twijfel neem altijd contact op met de afdeling Vergunningen van Waterschap Rivierenland telefoon 0344 649 494 email cpv wsrl nl Medewerkers van het waterschap denken graag met u mee over wat in uw situatie de beste oplossing is Regelgeving Algemene Regels behorende bij de Keur Waterschap Rivierenland 2014 Beleidsregels behorende bij de Keur Waterschap Rivierenland 2014 Keur

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/producten/vergunningen/onttrekken-van-oppervlaktewater-zowel-tijdelijk-als-permanent.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Waterschap Rivierenland - Natuurvriendelijke oevers aanleggen
  is ongewenst Tijdens de aanleg van de voorziening en voor de grondwateronttrekking tijdens het beheer van de voorziening en na beëindiging van de grondwateronttrekking moet worden voorkomen dat uitwisseling van grondwater kan plaatsvinden In de praktijk zal bij het doorkruisen van een scheidende laag veelal gebruik worden gemaakt van zwelklei om deze uitwisseling van grondwater te voorkomen Het SIKB heeft het protocol Mechanisch boren protocol 2101 opgesteld Het protocol is te raadplegen via www sikb nl Zorgplicht De onttrekking van grondwater kan nadelige gevolgen voor de omgeving veroorzaken Denk hierbij aan schade aan de landbouw opbrengst schade aan natuurgebieden verdroging verplaatsing van grondwaterverontreinigingen schade aan bouwwerken als gevolg van zetting en negatieve beïnvloeding op overige grondwateronttrekkingen in het bijzonder bodemenergiesystemen Degene die de onttrekking verricht heeft de verplichting om deze nadelige gevolgen te inventariseren te voorkomen en als dat niet mogelijk is zo veel mogelijk te beperken Indien de onttrekking nadelige gevolgen veroorzaakt neemt degene die grondwater onttrekt zo spoedig mogelijk maatregelen om deze gevolgen te beperken Denk hierbij aan het staken van de onttrekking of het treffen van compenserende maatregelen Verder informeert degene die grondwater onttrekt het bestuur zo spoedig mogelijk over de geconstateerde nadelige gevolgen en de te treffen of getroffen maatregelen Verbod bij waterschaarste De Keur bepaalt dat het waterschap tijdelijk een onttrekkingverbod kan instellen indien er een tekort aan oppervlakte en grondwater ontstaat of dreigt te ontstaan Vrijstelling meet en rapportageplicht Aan de meet en rapportageplicht zijn administratieve lasten verbonden Deze administratieve lasten zijn bij beperkte onttrekkingen onevenredig groot In de algemene regel wordt ingevolge artikel 6 11 vijfde lid van het Waterbesluit bepaalt dat de meet en rapportageplicht voor deze beperkte onttrekkingen niet gelden Aanpak Voldoet u aan de criteria en voorwaarden Dan volstaat een melding bij het waterschap Minimaal twee weken voor de start

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/producten/vergunningen/beregening-bevloeiing-en-veedrenking.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Brandblusvoorzieningen
  volgens de waterverordening van de provincie Noord Brabant Uitwisseling grondwater Uitwisseling van grondwater uit de diverse watervoerende pakketten is ongewenst Tijdens de aanleg van de voorziening en voor de grondwateronttrekking tijdens het beheer van de voorziening en na beëindiging van de grondwateronttrekking moet worden voorkomen dat uitwisseling van grondwater kan plaatsvinden In de praktijk zal bij het doorkruisen van een scheidende laag veelal gebruik worden gemaakt van zwelklei om deze uitwisseling van grondwater te voorkomen Het SIKB heeft Het protocol Mechanisch boren protocol 2101 opgesteld Het protocol is te raadplegen via www sikb nl Zorgplicht De onttrekking van grondwater kan nadelige gevolgen voor de omgeving veroorzaken Denk hierbij aan schade aan de landbouw opbrengst schade aan natuurgebieden verdroging verplaatsing van grondwaterverontreinigingen schade aan bouwwerken als gevolg van zetting en negatieve beïnvloeding op overige grondwateronttrekkingen in het bijzonder bodemenergiesystemen Degene die de onttrekking verricht heeft de verplichting om deze nadelige gevolgen te inventariseren te voorkomen en als dat niet mogelijk is zo veel mogelijk te beperken Indien de onttrekking nadelige gevolgen veroorzaakt neemt degene die grondwater onttrekt zo spoedig mogelijk maatregelen om deze gevolgen te beperken Denk hierbij aan het staken van de onttrekking of het treffen van compenserende maatregelen Verder informeert degene die grondwater onttrekt het bestuur zo spoedig mogelijk over de geconstateerde nadelige gevolgen en de te treffen of getroffen maatregelen Vrijstelling meet en rapportageplicht Aan de meet en rapportageplicht zijn administratieve lasten verbonden Deze administratieve lasten zijn bij beperkte onttrekkingen onevenredig groot In deze algemene regel wordt ingevolge artikel 6 11 vijfde lid van het Waterbesluit bepaalt dat de meet en rapportageplicht voor deze beperkte onttrekkingen niet gelden Aanpak Voldoet u aan de criteria en voorwaarden Dan volstaat een melding bij het waterschap Minimaal twee weken voor de start van de werkzaamheden meldt u uw werkzaamheden bij het

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/producten/vergunningen/brandblusvoorziening.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Natuurvriendelijke oevers aanleggen
  Mechanisch boren protocol 2101 opgesteld Het protocol is te raadplegen via www sikb nl Zorgplicht De onttrekking van grondwater kan nadelige gevolgen voor de omgeving veroorzaken Denk hierbij aan schade aan de landbouw opbrengst schade aan natuurgebieden verdroging verplaatsing van grondwaterverontreinigingen schade aan bouwwerken als gevolg van zetting en negatieve beïnvloeding op overige grondwateronttrekkingen in het bijzonder bodemenergiesystemen Degene die de onttrekking verricht heeft de verplichting om deze nadelige gevolgen te inventariseren te voorkomen en als dat niet mogelijk is zo veel mogelijk te beperken Indien de onttrekking nadelige gevolgen veroorzaakt neemt degene die grondwater onttrekt zo spoedig mogelijk maatregelen om deze gevolgen te beperken Denk hierbij aan het staken van de onttrekking of het treffen van compenserende maatregelen Verder informeert degene die grondwater onttrekt het bestuur zo spoedig mogelijk over de geconstateerde nadelige gevolgen en de te treffen of getroffen maatregelen Vrijstelling meet en rapportageplicht Aan de meet en rapportageplicht zijn administratieve lasten verbonden Deze administratieve lasten zijn bij beperkte onttrekkingen onevenredig groot In de algemene regel wordt ingevolge artikel 6 11 vijfde lid van het Waterbesluit bepaalt dat de meet en rapportageplicht voor deze beperkte onttrekkingen niet gelden Meten en rapporteren Op grond van artikel 6 11 lid 2 Waterbesluit moet degene die grondwater onttrekt per kwartaal meten hoeveel grondwater is onttrokken Deze meting moet geschieden met een nauwkeurigheid van 95 De resultaten van deze meting moeten uiterlijk op 31 januari van ieder jaar of wanneer de onttrekking is beëindigd binnen een maand na het tijdstip van beëindiging aan het bestuur worden opgegeven Aanpak Voldoet u aan de criteria en voorwaarden Dan volstaat een melding bij het waterschap Minimaal twee weken voor de start van de werkzaamheden meldt u uw werkzaamheden bij het waterschap Voldoet u niet aan de criteria en voorwaarden Vraag dan een watervergunning aan Omgevingsloket

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/producten/vergunningen/onttrekkingen-voor-overige-doeleinden.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Kabels en leidingen aanbrengen en onderhouden
  wordt veelal uitgevoerd door of namens nutsbedrijven die voorzieningen van algemeen nut en in het algemeen belang aanleggen In dit verband wordt onder voorzieningen van algemeen nut verstaan gas water electriciteits telecommunicatie voorzieningen en riolering Door deze bedrijven worden in het beheersgebied jaarlijks honderden werken uitgevoerd Omdat het om vele aanvragen met betrekking tot soortgelijke werken gaat en de risico s in algemene zin goed kunnen worden beheerd leent deze activiteit zich voor een algemene regel Aan de in principe aanwezige risico s van het vergunningsvrij werken wordt voldoende tegemoet gekomen door de in de algemene regel opgenomen toetsingscriteria en voorwaarden Oppervlaktewaterlichamen inclusief vaarwegen Het te beschermen belang voor het waterschap bij het aanleggen hebben houden en onderhouden van kabels en leidingen binnen de kern en beschermingszone van oppervlaktewaterlichamen betreft voornamelijk de stabiliteit van de oever van het betreffende water Kabels en leidingen worden veelal geplaatst door middel van een open ontgraving en of een gestuurde boring Wanneer deze werkzaamheden te dicht op de insteek van het water worden uitgevoerd kan dat een negatief effect hebben op de stabiliteit van de oever Daarnaast moet worden voorkomen dat kabels en leidingen worden beschadigd bij onderhoudswerkzaamheden aan oppervlaktewaterlichamen en of ten gevolge van scheepvaart op de als vaarweg aangewezen oppervlaktewaterlichamen Waterkeringen Het te beschermen belang voor het waterschap bij het aanleggen hebben houden en onderhouden van kabels en leidingen binnen de kern en beschermingszone van waterkeringen is de stabiliteit van de waterkering het doelmatig beheer van de waterkering en de mogelijkheid voor toekomstige dijkverbetering Indien wordt voldaan aan de criteria en voorwaarden hebben deze werkzaamheden een gering effect op de staat van een waterkering Daarom kan de vergunningplicht voor het aanleggen en behouden van deze kabels en leidingen vervangen worden door algemene regels Wegen Het Waterschap heeft veel wegen buiten de bebouwde kom in beheer Het Waterschap is verantwoordelijk voor de veiligheid op deze wegen Het leggen van kabels en leidingen is een veel voorkomend werk langs of onder de weg door het stellen van criteria en voorschriften in deze regeling kan het belang van de weg voldoende worden gewaarborgd Indien de criteria niet of niet volledig van toepassing zijn of indien het voorgenomen werk in afwijking van de voorwaarden zal worden uitgevoerd kan het werk niet worden gemeld en moet u contact opnemen met het waterschap om de mogelijkheid voor een watervergunning te bespreken Bij de beoordeling van een vergunningsaanvraag wordt getoetst of het aanleggen hebben houden en onderhouden van kabels en leidingen noodzakelijk is en of het de eerder genoemde functies en onderhoud niet te zeer aantast Hierbij wordt rekening gehouden met de gevolgen voor de waterkerende functie en de stabiliteit van de waterkering Aanpak Voldoet u aan de criteria en voorwaarden Dan volstaat een melding bij het waterschap Minimaal twee weken voor de start van de werkzaamheden meldt u uw werkzaamheden bij het waterschap Voldoet u niet aan de criteria en voorwaarden Vraag dan een water vergunning aan Omgevingsloket online U moet uw aanvraag voor een water vergunning of

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/producten/vergunningen/kabels-en-leidingen-aanbrengen-en-onderhouden.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - dam met duiker
  in de boezem De boezem is dus een noodvoorziening die zijn functie altijd moet behouden Op die manier wordt overstroming en daarbij grote schade in bewoonde gebieden en aan percelen die op verschillende manieren in gebruik zijn voorkomen Voor objecten is in het algemeen volumecompensatie nodig op grond van beleidsregel 5 3 Werkzaamheden in de boezemgebieden van de Alblasserwaard Voor deze objecten geldt te allen tijde een vergunningsplicht Voor de bewoners langs deze wateren geldt dat men in de praktijk behoefte heeft aan allerlei voorzieningen in de tuin en nabij de oever Vanwege de noodzakelijke stabiliteit van de oever worden echter géén vergunningen verleend voor objecten als opstallen e d indien deze binnen 1 meter vanuit de insteek zouden zijn gewenst Binnen die 1 meter zijn allerlei kleinschalige objecten zoals bijvoorbeeld vlonders tuinhekjes sier bestrating e d wel mogelijk Dergelijke objecten zijn vanuit waterhuishoudkundig oogpunt relatief eenvoudige werken waarbij de waterhuishoudkundige belangen gewaarborgd kunnen worden door het stellen van voorwaarden in een algemene regel Indien de activiteiten niet voldoen aan de algemene regel dan gelden de beleidsregels Indien de criteria niet of niet volledig van toepassing zijn of indien het voorgenomen werk in afwijking van de voorwaarden zal worden uitgevoerd moet u met het waterschap in overleg treden over een mogelijke watervergunning Aanpak Voldoet u aan de criteria en voorwaarden Dan volstaat een melding bij het waterschap Minimaal twee weken voor de start van de werkzaamheden meldt u uw werkzaamheden bij het waterschap Voldoet u niet aan de criteria en voorwaarden Vraag dan een watervergunning aan Omgevingsloket online U moet uw aanvraag voor een watervergunning of melding indienen via het Omgevingsloket online OlO Wie twijfelt of een vergunning of meldplicht van toepassing is kan dit uitzoeken in de vergunningcheck Is voor een activiteit zowel een omgevingsvergunning als een watervergunning nodig

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/producten/vergunningen/objecten-langs-boezemwateren.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Werkzaamheden in het winterbed van de Linge
  geborgen in het winterbed Het winterbed is dus een noodvoorziening die zijn functie altijd moet behouden Op die manier wordt voorkomen dat de rivieren overstromen en daarbij grote schade aanrichten in bewoonde gebieden en aan percelen die op verschillende manieren in gebruik zijn Bij bouwen in het winterbed wordt gerekend met de berging die daadwerkelijk wordt weggenomen De ingenomen kubieke meters worden bijvoorbeeld binnen een bepaalde hoogte ten opzichte van NAP bepaald omdat het waterpeil maar tot deze maximale hoogte kan stijgen Voor werkzaamheden onder het maaiveld is wel een vergunning nodig maar omdat daarbij geen waterbergingsverlies optreedt is daarvoor geen compensatie nodig Bij nieuwbouw vindt ook een uitbreiding van het verhard oppervlak plaats Daardoor is er sprake van een versnelde afvoer van hemelwater Ook hiervoor moet extra waterberging worden gegraven Na 2050 zal er nog maar weinig ruimte zijn om extra waterberging in het winterbed mogelijk te maken Daarom moet in het winterbed van de Linge de Korne Oude Zederik en het Merwedekanaal voor compensatie van verhard oppervlak 10 extra waterberging gemaakt te worden bovenop de al vereiste 10 compensatie in verband met het klimaatscenario Dat betekent dat er in de genoemde gebieden 476 m 3 per hectare verhard oppervlak moet worden gecompenseerd Aanpak Omgevingsloket online U moet uw aanvraag voor een watervergunning indienen via het Omgevingsloket online OlO Wie twijfelt of een vergunningsplicht van toepassing is kan dit uitzoeken in de vergunningcheck Is voor een activiteit zowel een omgevingsvergunning als een watervergunning nodig Dan kan via het loket een geïntegreerde aanvraag worden ingediend Het waterschap denkt met u mee Vaak is het verstandig vooraf te overleggen met het waterschap dat bevordert een vlotte afhandeling In geval van twijfel neem altijd contact op met de afdeling Vergunningen van Waterschap Rivierenland telefoon 0344 649 494 email cpv wsrl nl Medewerkers

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/producten/vergunningen/werkzaamheden-in-de-lingeboezem.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - uitweg naar openbare weg
  Op die manier wordt voorkomen dat de rivieren en overige oppervlaktewaterlichamen overstromen en daarbij grote schade aanrichten in bewoonde gebieden en aan percelen die op verschillende manieren in gebruik zijn Bij bouwen in het boezemgebied wordt rekening gehouden met de berging die daadwerkelijk wordt weggenomen De ingenomen kubieke meters worden om die reden bepaald binnen het boezempeil en het vastgestelde maximale peil plus 0 25 meter Voor werkzaamheden onder het maaiveld is ook een vergunning nodig Omdat daarbij geen waterbergingsverlies optreedt is daarvoor geen compensatie nodig Met werkzaamheden in boezemgebieden worden activiteiten bedoeld die verlies van het waterbergende vermogen van de boezemgebieden tot gevolg hebben Bijvoorbeeld bebouwing of ophoging van het terrein Vanwege de belangrijke waterbergende functie van boezemgebieden moet het verlies aan waterberging ten gevolge van de werkzaamheden volledig worden gecompenseerd Voor een uitgebreide beschrijving verwijzen wij u naar beleidsregel 5 3 Werkzaamheden in de boezemgebieden van de Alblasserwaard Deze beleidsregel komt voor wat betreft de compensatieverplichting overeen met beleidsregel 5 2 Werkzaamheden in het winterbed van de Linge de Korne Oude Zederik en het Merwedekanaal Ze zijn verschillend op het punt van de versnelde afvoer van hemelwater door de uitbreiding van het verhard oppervlak in de boezemgebieden van de Alblasserwaard hoeft daarvoor niet extra te worden gecompenseerd Voor het aanbrengen van objecten zoals bijvoorbeeld sier bestrating vlonders en tuinhekjes hekwerken binnen 1 meter uit de insteek van de Giessen Alblas en Graafstroom is er een algemene regel WT 17 Aanpak Voldoet u aan de criteria en voorwaarden Dan volstaat een melding bij het waterschap Minimaal twee weken voor de start van de werkzaamheden meldt u uw werkzaamheden bij het waterschap Voldoet u niet aan de criteria en voorwaarden Vraag dan een watervergunning aan Omgevingsloket online U moet uw aanvraag voor een watervergunning of melding indienen via het Omgevingsloket

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/producten/vergunningen/werkzaamheden-in-de-boezemgebieden-in-de-alblasserwaard.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive