archive-nl.com » NL » W » WATERSCHAPRIVIERENLAND.NL

Total: 720

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Waterschap Rivierenland - uitweg naar openbare weg
  belang is dat onderhoudspaden langs waterkeringen en watergangen toegankelijk zijn voor inspectie en onderhoud Voor de stabiliteit van de waterkering is het van belang dat de ingrepen in de waterkering en bijbehorende beschermingszone s goed worden uitgevoerd Daarvoor is het noodzakelijk dat het waterschap toezicht kan uitoefenen op de uitgevoerde werkzaamheden aan het waterstaatswerk Er is een algemene regel opgesteld om zonder dat daar een watervergunning voor nodig is de eigenaren maximale ge bruiksmogelijkheden van hun eigendom te geven In de meeste gevallen hebben de gewenste werken of werkzaamheden geen of een zeer gering effect op de staat van een waterkering waterhuishouding of weg Deze algemene regel geldt alleen voor de percelen die op de bij deze algemene regel behorende kaart zijn aangeduid Uitdrukkelijk uitgesloten van de meldingsmogelijkheid zijn werken in en nabij de boezemkade zelf de weg wandelpad op de boezem én de Giessen zelf met uitzondering van een damwand of beschoeiing Dit vanwege het veiligheids belang en met name om de mogelijkheid een eventuele toekomstige dijkverbetering open te houden Dit soort werken blijven derhalve verboden en kunnen indien überhaupt mogelijk alleen met een watervergunning gerealiseerd worden Indien de criteria niet of niet volledig van toepassing zijn of indien het voorgenomen werk in afwijking van de voorwaarden zal worden uitgevoerd moet met het waterschap in overleg worden getreden over een mogelijke watervergunning Aanpak Voldoet u aan de criteria en voorwaarden Dan volstaat een melding bij het waterschap Minimaal twee weken voor de start van de werkzaamheden meldt u uw werkzaamheden bij het waterschap Voldoet u niet aan de criteria en voorwaarden Vraag dan een watervergunning aan Omgevingsloket online U moet uw aanvraag voor een watervergunning of melding indienen via het Omgevingsloket online OlO Wie twijfelt of een vergunning of meldplicht van toepassing is kan dit uitzoeken in de vergunningcheck

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/producten/vergunningen/activiteiten-in-de-giessenzoom.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Waterschap Rivierenland - uitweg naar openbare weg
  van een vergunningsaanvraag zijn wel kosten leges verbonden Deze kosten zijn gebaseerd op de legesverordening en de bijbehorende tarieventabel zie Regelgeving Bijzonderheden Activiteiten in de buitenbeschermingszone Het uitvoeren van activiteiten in de buitenbeschermingszone van de waterkering met uitzondering van de in de criteria van algemene regel WK 7 Activiteiten in de buitenbeschermingszone genoemde activiteiten heeft een zeer gering effect op de waterhuishoudkundige waterstaatkundige en wegenbelangen Daarom is geen vergunning op grond van de Keur Waterschap Rivierenland 2014 vereist Voor deze activiteit geldt ook geen meldingsplicht Deze algemene regel geldt niet als de uitweg op een waterkering ligt of een A water kruist Beleidsregel 5 23 Afgravingen in buiten beschermingszones van waterkeringen In de Keur Waterschap Rivierenland 2014 is sprake van het begrip waterstaatswerk Hieronder wordt verstaan zowel een waterkering als een oppervlaktewaterlichaam Voor de leesbaarheid is in deze beleidsregel het begrip waterstaatswerk daar waar het van toepassing is vervangen door waterkering Onder afgravingen worden ook ontgrondingen verstaan Ontgrondingen in buitenbeschermingszones van waterkeringen worden veelal uitgevoerd ten behoeve van zandwinning Maar ook het maken van een diepe parkeerkelder in de beschermingszone valt onder deze beleidsregel Deze beleidsregel is van toepassing op alle waterkeringen binnen het beheersgebied van Waterschap Rivierenland waarlangs zich buitenbeschermingszones bevinden zoals in de legger van Waterschap Rivierenland is opgenomen Om voor de ontgrondingsbedrijven uniformiteit in het toetsingskader aan te brengen sluit Waterschap Rivierenland aan bij de CUR aanbeveling Oeverstabiliteit bij zandwinputten die is opgesteld voor ontgrondingen Het doel van deze beleidsregel is het beschermen van de functie van waterkeringen als onderdeel van het totale waterstaatkundige systeem Bij ontgronding is het van belang dat er geen verschuivingen van de oever en of het dijklichaam optreden waardoor de stabiliteit en daarmee de waterkerende functie van de waterkering negatief zou kunnen worden beïnvloed Ontgrondingen kunnen op een aantal manieren gevaar opleveren voor de waterkering Het heeft vooral invloed op de stabiliteit van de waterkering Bij een ontgronding is het mogelijk dat een groot deel van de oever of de wand van een bouwput instort Als deze instortingen in de buurt van waterkeringen zijn kunnen ze een negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering Aanpak Voldoet u aan de criteria en voorwaarden Dan volstaat een melding bij het waterschap Minimaal twee weken voor de start van de werkzaamheden meldt u uw werkzaamheden bij het waterschap Voldoet u niet aan de criteria en voorwaarden Vraag dan een watervergunning aan Omgevingsloket online U moet uw aanvraag voor een watervergunning of melding indienen via het Omgevingsloket online OlO Wie twijfelt of een vergunning of meldplicht van toepassing is kan dit uitzoeken in de vergunningcheck Is voor een activiteit zowel een omgevingsvergunning als een watervergunning nodig Dan kan via het loket een geïntegreerde aanvraag worden ingediend Het waterschap denkt met u mee Vaak is het verstandig vooraf te overleggen met het waterschap dat bevordert een vlotte afhandeling In geval van twijfel neem altijd contact op met de afdeling Vergunningen van Waterschap Rivierenland telefoon 0344 649 494 email cpv wsrl nl Medewerkers van het waterschap

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/producten/vergunningen/activiteiten-in-de-buitenbeschermingszone-van-de-waterkering.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - uitweg naar openbare weg
  hoeveelheden water kunnen bergen de zogenaamde waterbergingsgebieden Er wordt daarbij ook ingespeeld op toenemende neerslaghoeveelheden in de toekomst en de daarmee samenhangende verhoogde waterafvoer Deze extra ruimte kan zowel gevonden worden in nieuwe gebieden die nu nog niet regelmatig inunderen als in het langer vasthouden van het water in bestaande gebieden die wel regelmatig inunderen Binnen de in de legger aangewezen waterbergingsgebieden dient de eigenaar gerechtigde gebruiker te gedogen dat die gronden vanuit het oppervlaktewater tijdelijk inunderen en of dat water tijdelijk op zijn grond wordt vastgehouden Waterbergingsgebieden zijn van groot waterhuishoudkundig belang omdat ze kunnen worden ingezet bij het voorkomen van wateroverlast op andere plaatsen Voor werkzaamheden in waterbergingsgebieden zijn er dan ook voorschriften die de instandhouding van de volledige waterbergingscapaciteit van de waterbergingsgebieden kunnen waarborgen Bij werkzaamheden in waterbergingsgebieden gaat het vooral om activiteiten die een verlies aan waterbergingscapaciteit van de waterbergingsgebieden tot gevolg hebben Daarbij kan gedacht worden aan bebouwing en ophoging van het terrein Vanwege de belangrijke waterbergende functie van boezemgebieden dient het verlies aan waterberging ten gevolge van de werkzaamheden volledig te worden gecompenseerd Aanpak Wilt u een werk in een waterbergingsgebied uitvoeren of oprichten Vraag dan een watervergunning aan Omgevingsloket online U moet uw aanvraag voor een watervergunning indienen via het Omgevingsloket online OlO Wie twijfelt of een vergunningplicht van toepassing is kan dit uitzoeken in de vergunningcheck Is voor een activiteit zowel een omgevingsvergunning als een watervergunning nodig Dan kan via het loket een geïntegreerde aanvraag worden ingediend Het waterschap denkt met u mee Vaak is het verstandig vooraf te overleggen met het waterschap dat bevordert een vlotte afhandeling In geval van twijfel neem altijd contact op met de afdeling Vergunningen van Waterschap Rivierenland telefoon 0344 649 494 email cpv wsrl nl Medewerkers van het waterschap denken graag met u mee over wat

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/producten/vergunningen/werkzaamheden-in-waterbergingsgebieden.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Varen op de Linge
  vaarwegen in beheer van het Waterschap Rivierenland opgenomen In algemene regel WT18 is opgenomen in welke gevallen vrijstelling wordt verleend van dit vaarverbod op vaarwegen Voor de Linge de gekanaliseerde Linge het Kanaal van Steenenhoek en de Korne geldt bovendien een ligplaatsverbod Informatie over het innemen van een ligplaats op de Linge vindt u op Ligplaats innemen op de Linge Aanpak Voldoet u aan de criteria en voorwaarden Dan hoeft u geen vergunning aan te vragen en ook geen melding te doen Voldoet u niet aan de criteria en voorwaarden Dan is het gemotoriseerd varen in uw geval niet toegestaan en is het slechts in uitzonderlijke gevallen mogelijk hiervoor vergunning te krijgen Neem hiervoor contact op met het waterschap Het waterschap denkt met u mee Vaak is het verstandig vooraf te overleggen met het waterschap dat bevordert een vlotte afhandeling In geval van twijfel neem altijd contact op met de afdeling Vergunningen van Waterschap Rivierenland telefoon 0344 64 94 94 email cpv wsrl nl Medewerkers van het waterschap denken graag met u mee over wat in uw situatie de beste oplossing is Kosten Aan het in behandeling nemen van een vergunningsaanvraag zijn kosten leges verbonden Deze kosten zijn gebaseerd op de legesverordening en de bijbehorende tarieventabel zie Regelgeving Zie ook De folder Goede reis over de Linge bevat informatie om het varen plezierig en veilig te laten verlopen Regelgeving Algemene Regels behorende bij de Keur Waterschap Rivierenland 2014 Keur Waterschap Rivierenland 2014 Legesverordening Waterschap Rivierenland 2015 Waterwet Beheersplan Vaarwegen 2006 2010 Waterschap Rivierenland Verkeersbesluit vaarwegen voor de Lage Boezemwateren in de Alblasserwaard de Buiten Giessen Karnemelksloot en Vaarsloot Bedieningstijden sluizen en bruggen Waterschap Rivierenland Gerelateerde producten Ligplaats innemen op de Linge Steiger vlonder of boenstoep Deel deze pagina Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over het Waterschap

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/producten/vergunningen/varen-op-oppervlaktewater.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Varen op de Linge
  Dit is vertaald op de bijbehorende kaarten met ingetekende ligplaatszones Het recht voor het innemen van een ligplaats is gerelateerd aan de rechthebbende van het perceel Er worden verschillende ligplaatszones onderscheiden Zo zijn er ligplaatszones voor woonschepen handmatig voortbewogen vaartuigen open motorboten en een aantal speciale categorieën Voor een vaartuig dat een ligplaats inneemt binnen één van de ligplaatszones blijft het ligplaatsverbod buiten toepassing als wordt voldaan aan de algemene regels die bij die zone horen In dat geval is dus geen ontheffing nodig Ontheffing van het verbod is uitsluitend mogelijk als er geen uitbreiding plaatsvindt van het aantal afgemeerde vaartuigen en het verlenen van ontheffing zich verdraagt met de door het verkeersbesluit te beschermen belangen Er wordt dus in principe geen ontheffing verleend voor een nieuwe ligplaats Kosten Aan het in behandeling nemen van een ontheffingsaanvraag zijn kosten leges verbonden Deze kosten zijn gebaseerd op de legesverordening en de bijbehorende tarieventabel zie Regelgeving Aanpak Zie voor de voorwaarden onder het kopje Regelgeving Verkeersbesluit Ligplaatsen Linge 2011 Voldoet u aan de voorwaarden Dan hoeft u geen vergunning aan te vragen en ook geen melding te doen Voldoet u niet aan de voorwaarden Dan is het in uw geval niet toegestaan om ligplaats in te nemen en is het slechts in uitzonderlijke gevallen mogelijk ontheffing van het ligplaatsverbod te krijgen Neem hiervoor contact op met het waterschap Het waterschap denkt met u mee Vaak is het verstandig vooraf te overleggen met het waterschap dat bevordert een vlotte afhandeling In geval van twijfel neem altijd contact op met de afdeling Vergunningen van Waterschap Rivierenland telefoon 0344 64 94 94 email cpv wsrl nl Medewerkers van het waterschap denken graag met u mee over wat in uw situatie de beste oplossing is Regelgeving Verkeersbesluit Ligplaatsen Linge Bedieningstijden sluizen en bruggen Waterschap Rivierenland Verkeersbesluit

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/producten/vergunningen/ligplaats-innemen-op-de-linge.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Grondwater en kwel
  in de polder en het polderwater via de ondergrond naar de rivier stroomt Wie is verantwoordelijk De Waterwet wijst het Rijk en de waterschappen aan als waterbeheerders voor grond en oppervlaktewater De rollen en taken van Waterschap Rivierenland en andere betrokkenen bij het grondwaterbeheer provincies gemeenten en particulieren worden beschreven in het Grondwaterbeleidsplan Waterschap Rivierenland 2011 2014 Het waterschap is verantwoordelijk voor handhaving van de waterpeilen in het slotenstelsel Deze peilen zijn vastgelegd in streef peilbesluiten Bij het vaststellen van de waterpeilen is rekening gehouden met de daarbij optredende grondwaterstand Het voorkómen van grondwateroverlast bij nieuwbouw is een verantwoordelijkheid van de gemeente en de ontwikkelaar Daarbij is de aanleghoogte van bebouwing en infrastructuur van belang Rekening houden met grondwater en kwel De grondwaterstand wordt medebepaald door de drooglegging van een plangebied Drooglegging is de maat waarop het maaiveld het straatniveau of het bouwpeil boven het zomerwaterpeil in de sloot ligt Doorgaans geldt voor het maaiveld een drooglegging van 0 70 meter voor het straatpeil een drooglegging van 1 meter en voor het bouwpeil een drooglegging van 1 3 meter Waterneutraal bouwen Ruimtelijke ontwikkelingen mogen niet leiden tot een toename van grondwateroverlast en kwel ten opzichte van de bestaande situatie In gebieden met een hoge grondwaterstand of kwel wordt ingezet op bouwkundige maatregelen om overlast te voorkomen Uitgangspunt is niet graven maar bijvoorbeeld ophogen of bouwen zonder kruipruimte De gebieden waar grote kans op kwel bestaat zijn weergegeven op de kwelattentiekaart van het waterschap Is het aantrekken van extra kwel door bouwactiviteiten onvermijdelijk Dan zijn compenserende maatregelen nodig De extra kwel m3 moet in het plangebied worden opgevangen door de aanleg van waterberging Ook daarbij is kwel een factor om rekening mee te houden door de druk van het kwelwater kan de slootbodem omhoog komen opbarsting Een maatregel om dit te

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/common/regelen-en-aanvragen/watertoets/grondwater-en-kwel.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Waterberging
  de beperkte drooglegging in het gebied Bij een regenbui die eenmaal per 100 jaar kan voorkomen T 100 10 mag het waterpeil stijgen tot de laagste putdekselhoogte op wijkniveau Voor berekening van de benodigde waterberging voor ruimtelijke ontwikkelingen is in principe de bui T 10 10 maatgevend Daarbij geldt als vuistregel dat er 436m3 waterberging nodig is per hectare verharding Deze vuistregel geldt alleen bij waterberging in open water Hoe maak ik extra waterberging Extra waterberging kan worden aangelegd door Sloten met minimaal 50cm te verbreden Realiseren van nieuwe sloten in verbinding met het bestaande slotenstelsel Aanleg van bijvoorbeeld natuurvriendelijke oevers Het dieper maken van sloten heeft dus geen effect op de beschikbare waterberging Het kan zelfs ongewenste effecten hebben zoals het aantrekken van extra grondwater en kwel Waterberging wordt bij voorkeur gerealiseerd in een water met een B status Voor de locatie geldt als voorkeursvolgorde Waterberging binnen het plangebied Waterberging in de sloot die regenwater uit het plangebied afvoert Waterberging binnen hetzelfde peilgebied Hoeveel extra waterberging is nodig Richtlijnen waterberging Verhard oppervlak Extra waterberging nodig Afname verhard oppervlak ten opzichte van bestaande situatie Nee Toename verhard oppervlak met mogelijkheid om te infiltreren Niet wanneer gebruik gemaakt wordt van een infiltratievoorziening In het rivierengebied is infiltreren op de meeste plaatsen niet mogelijk Toename tot 5 000 m2 in stedelijk gebied Ja Vuistregel 436 m3 waterberging per hectare verharding Bent u particulier Dan bestaat er de mogelijkheid van een eenmalige vrijstelling van 500m2 indien u deze niet eerder heeft benut Er is dan geen compenserende waterberging nodig In alle andere gevallen dient u compenserende maatregelen te treffen Toename tot 5 000 m2 in landelijk gebied Ja Vuistregel 436 m3 waterberging per hectare verharding Bent u particulier Dan bestaat er de mogelijkheid van een eenmalige vrijstelling van 1 500m2 indien u deze

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/common/regelen-en-aanvragen/watertoets/waterberging.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Inrichten en waterkwaliteit
  B wateren een minimale schuinte van 1 2 hebben Verder zijn er Algemene regels bijvoorbeeld voor het planten van bomen langs sloten Stilstaand water moet zoveel mogelijk worden voorkomen door het onderling verbinden van sloten of bij doodlopende wateren door het plaatsen van lozingspunten vanuit het regenwaterriool Voor nieuwe A watergangen in stedelijk gebied geldt als uitgangspunt dat minstens 35 procent van de taluds natuurvriendelijk wordt ingericht In overleg met het waterschap kan ook worden gekozen voor alternatieve ecologische voorzieningen Natuurvriendelijke oevers Natuurvriendelijke oevers bieden veel ruimte voor het opvangen neerslag en dragen dus bij aan de waterberging Daarnaast creëren ze kansen voor een gevarieerde plantengroei en een gezond leefmilieu voor water dieren en dat draagt bij aan een goede waterkwaliteit In overleg met het waterschap wordt invulling gegeven aan de natuurvriendelijke oevers In principe zijn er twee typen een flauw talud en een plas drasoever terrastalud Natuurvriendelijke oevers worden bij voorkeur niet te strak maar met variabele breedte aangelegd Een flauw oevertalud heeft een minimale schuinte van 1 4 waarbij geldt dat minimaal 50 van de oever onder het laagste waterpeil ligt Bij een schuin bovenwatertalud van minimaal 1 6 kan de beschermingszone ten behoeve van machinaal onderhoud met de oever worden gecombineerd Een terrastalud wordt aangelegd tussen minimaal 30 cm tot maximaal 50 cm onder het hoogste waterpeil Het terrastalud is minimaal 2 0 meter breed en het eindtalud heeft een schuinte van minimaal 1 3 of flauwer Er bestaat ook een variant gecombineerd met beschoeiing de zogenaamde technische natuurvriendelijke oever Specifieke activiteiten Bepaalde activiteiten kunnen leiden tot verontreiniging van het oppervlaktewater Hiervoor gelden specifieke regels Denk bijvoorbeeld aan de aanleg van glastuinbouw fruitteelt akkerbouw veehouderijen pot en containerteelt zandwinlocaties tankstations en grote infrastructurele werken Ook een begraafplaats valt hieronder Bij de aanleg en reconstructie van begraafplaatsen is

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/common/regelen-en-aanvragen/watertoets/watergangen-en-waterkwaliteit.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive •