archive-nl.com » NL » W » WATERSCHAPRIVIERENLAND.NL

Total: 720

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Waterschap Rivierenland - Beheer en onderhoud watergangen
  sloten goed bereikbaar zijn voor onderhoud kan efficiënt worden gewerkt In stedelijk gebied is ruimte schaars en grond duur Het is dus van belang om tijdens de planvorming al rekening te houden met onderhoudsstroken langs wateren Een onderhoudsstrook is een obstakelvrije strook die als beschermingszone in de Legger wateren van het waterschap wordt opgenomen Er gelden regels op grond van de Keur In stedelijk gebied krijgen sloten in de regel een A of B status Tijdens het watertoetsproces worden met het waterschap afspraken gemaakt over de status van wateren A watergangen Het waterschap is verantwoordelijk voor het onderhoud van wateren met een A status Langs A watergangen zijn de beschermingszones vier meter breed in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden en in het Land van Heusden en Altena geldt een breedte van 5 meter gemeten vanuit de bovenzijde van de oever insteek Een doorgaande onderhoudsroute is van belang Indien nodig moeten hiervoor voorzieningen worden getroffen bijvoorbeeld dammen met duikers in kruisende wateren Watergangen met een bovenbreedte tot 8 meter kunnen eventueel vanaf één zijde worden onderhouden Voor ruimtelijke plannen heeft dit als voordeel dat een smallere beschermingszone aan de overzijde mogelijk is Voorwaarde is wel dat er in overleg met de betreffende perceeleigenaar een zakelijk recht gevestigd kan worden Bredere wateren moeten tweezijdig worden onderhouden A watergangen met natuurvriendelijke oevers Bij het onderhoud van A watergangen met natuurvriendelijke oevers houdt het waterschap rekening met flora en fauna er kan meer watervegetatie blijven staan zonder dat de aan en afvoer van voldoende water wordt belemmerd De onderhoudsstrook ligt in principe naast het talud Bij een schuin bovenwatertalud van minimaal 1 6 kan de onderhoudsstrook ook met de oever worden gecombineerd Deze strook moet dan wel goed bereikbaar zijn en minimaal 5 00 meter breed gerekend vanaf een niveau van 0 30 meter boven

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/common/regelen-en-aanvragen/watertoets/beheer-en-onderhoud-watergangen.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Waterschap Rivierenland - Riolering en hemelwater
  is de bedoeling dat schoon hemelwater niet meer onnodig wordt afgevoerd via de riolering maar in het grond of oppervlaktewater terechtkomt Het waterschap geeft de voorkeur aan hergebruik of infiltratie en adviseert om afstromend hemelwater zoveel mogelijk zichtbaar bovengronds af te voeren Indien nodig kan het waterschap zuiverende voorzieningen adviseren Nieuwbouw In nieuwe woonwijken streeft het waterschap naar gescheiden rioleringssystemen het schone hemelwater komt in de sloten terecht en alleen het vuilwater in de riolering Bij nieuwe bedrijventerreinen moet in onderling overleg worden bepaald of een gescheiden dan wel een verbeterd gescheiden rioolstelsel de beste oplossing is Dit is mede afhankelijk van de aard van de toegestane bedrijven Afstromend hemelwater van terreinverhardingen van bedrijven mag niet rechtstreeks op het oppervlaktewater worden geloosd maar dient af te stromen via een berm of een bodempassage zodat het water eerst wordt gezuiverd Dakwater mag in veel gevallen wel direct worden geloosd op het oppervlaktewater Relatie met watersysteem Waterkwaliteit Om te voorkomen dat bijvoorbeeld zink of koper in de sloten terechtkomt mag bij nieuwbouw in principe geen gebruik worden gemaakt van uitlogende materialen Worden deze materialen wel toegepast dan mag het dakwater niet rechtstreeks op de sloten worden geloosd Voor de waterkwaliteit is dan een zuiverende voorziening zoals een bodempassage vereist Ook voor de zuivering van vervuild regenwater afkomstig van verkeersintensieve wegen is een brede berm een goede oplossing Waterberging Wanneer regenwater wordt afgevoerd naar het slotenstelsel in plaats van het riool zal het waterpeil bij een flinke regenbui sneller stijgen Als meer dan 50 procent van het verhard oppervlak in een rioolbemalingsgebied wordt afgekoppeld is extra waterberging nodig om wateroverlast te voorkomen Verder is het van belang dat overstortdrempels van de riolering minimaal op 30 cm boven het zomerpeil van de watergangen worden gerealiseerd in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden is dit 20 cm

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/common/regelen-en-aanvragen/watertoets/riolering-en-zuiveringswerken.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Voorbeeldregels
  bij ons Home Regelen en aanvragen Watertoets Voorbeeldregels Voorbeeldregels Een bestemmingsplan of inpassingsplan bestaat uit bestemmingen en regels Met een bestemming wordt voor ieder stuk grond aangegeven waarvoor het gebruikt mag worden De wateraspecten uit de toelichting van een bestemmingsplan moeten zo goed mogelijk worden vertaald naar de verbeelding en planregels Waterschap Rivierenland heeft voorbeeldregels opgesteld om gemeenten in dit proces te ondersteunen A watergangen krijgen van boveninsteek tot boveninsteek de bestemming Water Deze begrenzing is niet altijd gelijk aan de kadastrale grenzen Op basis van de voorbeeldregels kunnen gemeenten en waterschap gezamenlijk tot goede bestemmingsregelingen in ruimtelijke plannen komen Er zijn voorbeeldregels pdf op het gebied van Afvalwaterzuiveringsinstallatie Groen met bepalingen t b v waterberging waterzuivering en infiltratie Leiding Riool Wegen Water Waterberging in uiterwaarden boezemgebieden Waterkering Downloads modelregels wsrl 10 dec 2012 PDF 72 kB Deel deze pagina Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over het Waterschap Beleid Werk in uitvoering Regelen en aanvragen Werken bij ons Contact opnemen met het waterschap Indien u contact wilt met één van onze medewerkers en of een afspraak wilt maken Telefoonnummer 0344 64 90 90 E mail info wsrl nl Contact Beleid regelgeving en producten Keur en legger

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/common/regelen-en-aanvragen/watertoets/modelregels.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Regelgeving
  het waterschap zich moeten houden U kunt door middel van de zoekfunctie alle verordeningen waaronder de Keur en beleidsregels opzoeken en inzien Zoeken in regelgeving Geldig op Resultaten 1 5 van 81 Sorteer op Relevantie Datum aflopend Datum oplopend Op alfabet oplopend Op alfabet aflopend Stimuleringsregeling natuurvriendelijke oevers 2014 geldig vanaf 19 3 2014 regelgeving Peilbesluit BloemersPeilen geldig vanaf 14 7 2011 regelgeving Peilbesluit Alm BiesboschPeilvoorstel 2010Peilvoorstel 2010Peilvoorstel 2010Peilvoorstel 2010 geldig vanaf 6 1 2011 regelgeving Beleidsregel toepassing van grond en of baggerspecie in wateren geldig vanaf 22 10 2013 regelgeving Aansluitverordening voor Waterschap Rivierenland geldig vanaf 14 5 2010 regelgeving Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Volgende Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over het Waterschap Beleid Werk in uitvoering Regelen en aanvragen Werken bij ons Contact opnemen met het waterschap Indien u contact wilt met één van onze medewerkers en of een afspraak wilt maken Telefoonnummer 0344 64 90 90 E mail info wsrl nl Contact Beleid regelgeving en producten Keur en legger Visbeleid Varen Peilbesluiten beslissingen op maat Veelgestelde vragen Kaarten Calamiteiten Calamiteiten kunt u 24 uur per dag 7 dagen per week doorgeven via T 0344 64

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/cvdr?datefrom=2-12-2015&propfrom=uitwerkingtredingdatum&dateto=2-12-2015&propto=inwerkingtredingsdatum (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Dijkverbetering
  miljoen mensen wonen werken en recreëren Zonder onze dijken kades en boezemkades zou het rivierengebied regelmatig onder water lopen Waterschap Rivierenland zorgt ervoor dat de dijken in het rivierengebied in topconditie verkeren We houden de kwaliteit van de dijken voortdurend in de gaten en treffen maatregelen als dat nodig is Momenteel voeren we een groot aantal dijkverbeteringsprojecten uit Dat is nodig omdat de grote rivieren in Nederland als gevolg van de klimaatverandering meer water te verwerken krijgen Sommige delen van dijken zijn niet bestand tegen de verwachte rivierwaterstijging Na de dijkverbetering voldoen deze dijken weer aan de veiligheidsnormen Alle informatie over de dijkverbeteringsprojecten van Waterschap Rivierenland vindt u op onze speciale website Dijkverbetering Meer informatie Lees meer over onze kerntaak Veilige dijken Veilige dijken Deel deze pagina Lees meer over Veilige dijken Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over het Waterschap Beleid Werk in uitvoering Regelen en aanvragen Werken bij ons Contact opnemen met het waterschap Indien u contact wilt met één van onze medewerkers en of een afspraak wilt maken Telefoonnummer 0344 64 90 90 E mail info wsrl nl Contact Beleid regelgeving en producten Keur en legger Visbeleid Varen Peilbesluiten beslissingen op maat Veelgestelde vragen

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/common/werk-in-uitvoering/dijkverbetering.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Baggeren
  moet er voldoende ruimte zijn Om bijvoorbeeld regenbuien op te vangen en af te voeren Ook moet water goed door watergangen kunnen stromen Zo komen sloten vijvers en grachten niet droog te liggen Een sloot vol bagger geeft algen en kroos vrij spel Hierdoor ontstaat er een tekort aan zuurstof in het water Planten en dieren kunnen er niet of nauwelijks in leven en een sloot vol bagger geeft stankoverlast Op onderstaande kaart kunt u zien waar we bezig zijn met baggeren Ook kunt u zien welke gebieden de komende jaren worden gebaggerd volgens het meerjarenbaggerprogramma Alternatief http wsrl webgispublisher nl Viewer aspx map Baggeren2014 profileName Widget Huidige baggerprojecten Klik op de onderstaande projecten voor meer informatie over de inhoud van de werkzaamheden Baggeren van de Linge Baggeren van de Hoge Boezem Nederwaard Baggeren gemeente Wijchen Baggeren in Streefkerk Baggeren De Laar Gellicum Hellouw Meerjarenbaggerprogramma Het Meerjarenbaggerprogramma van Waterschap Rivierenland geeft aan waarom het waterschap waar en wanneer baggert wat daar bij komt kijken en hoe het daarmee omgaat Deel deze pagina Lees meer over Schoon water Voldoende water Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over het Waterschap Beleid Werk in uitvoering Regelen en aanvragen Werken bij

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/common/werk-in-uitvoering/baggeren/baggeren.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Maaien
  van de rijks en provinciale wegen De perioden wanneer de maaiwerkzaamheden zullen plaatsvinden en wanneer u het waterschap op uw perceel kunt verwachten vindt u hieronder Deze uitvoeringsperioden zijn slechts een planning Deze planning is geen keurslijf Bij bijzondere weers omstandigheden en of meldingen kan de planning bijvoorbeeld worden aangepast aan de praktijk Watergangen De betreffende watergangen worden gemiddeld 2x jaar gemaaid De 1e maaibeurt vindt plaats tussen 15 mei en 15 juli de 2e maaibeurt tussen 1 september en 15 oktober Indien nodig wordt in de zomerperiode 15 juli 15 augustus een extra maaibeurt uitgevoerd Tijdens de 1e maaibeurt wordt alleen het natte profiel gemaaid en in de 2e 3e maaibeurt het gehele profiel Alternatief De betreffende watergangen worden gemiddeld 2x jaar gemaaid De 1e maaibeurt vindt plaats tussen 15 mei en 15 juli de 2e maaibeurt tussen 1 september en 15 oktober Indien nodig wordt in de zomerperiode 15 juli 15 augustus een extra maaibeurt uitgevoerd Tijdens de 1e maaibeurt wordt alleen het natte profiel gemaaid en in de 2e 3e maaibeurt het gehele profiel http wsrl webgispublisher nl Viewer aspx map Maaien profileName Widget Waterkeringen De betreffende waterkeringen worden 2x jaar gemaaid In de meeste gevallen wordt hierbij het maaisel ook opgeruimd De 1e maaibeurt vindt plaats tussen 15 juni en 1 juli de 2e maaibeurt tussen 1 september en 15 september Wegbermen en wegsloten Alblasserwaard en Vijfheerenlanden De wegbermen worden 2x per jaar gemaaid Het onderhoud aan de wegbermen vind plaats tussen 1 juni en 15 juli en tussen 1 september en 15 oktober De wegsloten worden tussen 15 september en 1 november gemaaid Schouw watergangen Wegwerkzaamheden Deel deze pagina Lees meer over Voldoende water Veilige dijken Wegbeheer Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over het Waterschap Beleid Werk in uitvoering Regelen en

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/common/werk-in-uitvoering/maaien.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Waterbeheer
  ze voldoen aan NEN normen en ARBO normen Het waterschap werkt aan het verder automatiseren van stuwen en gemalen Hierdoor kunnen ze op afstand worden bediend Dit scheelt in menskracht en er kan sneller en adequater worden bijgestuurd Bijvoorbeeld in geval van storingen of extreme weersomstandigheden Zo wordt de kans op wateroverlast kleiner tegen minder maatschappelijke kosten Maatregelen voor afvoer regenwater Daarnaast neemt het waterschap maatregelen die zorgen voor een snellere en efficiëntere afvoer van regenwater Deze maatregelen bestaan onder meer uit het aanpassen van gemaalcapaciteit duikers en het renoveren automatiseren van stuwen en schuiven Aanleg waterberglocaties natuurvriendelijke oevers nvo s en vistrappen Ook worden waterbergingslocaties ingericht Het waterschap legt natuurvriendelijke oever nvo s en waterberging percelen aan Natuurvriendelijke oevers zijn breed en lopen flauw af Hierdoor bieden ze meer ruimte voor water dan watergangen met traditionele steile oevers De Europese Kaderrichtlijn water KRW en de nationale Flora en Faunawet stellen eisen aan de ecologische en chemische kwaliteit van het oppervlaktewater De aanleg van nvo s en vistrappen draagt hieraan bij Door de zeer flauwe oevers ontstaat een gevarieerdere ecologie Vistrappen zorgen ervoor dat vissen ongestoord stuwen en gemalen kunnen passeren Zo kunnen ze naar bovenstroomse paaiplekken trekken Waterplannen en toetsing ruimtelijke plannen gemeenten Het waterschap en gemeenten werken samen aan water plannen Door uitbreiding van dorpen en steden komt er meer verhard oppervlak Regenwater stroomt hierdoor sneller weg Het waterschap toetst daarom ruimtelijke plannen van gemeenten op het aanleggen van extra opvang retentie voor regenwater zodat dat regenwater tijdelijk kan worden vastgehouden Projecten en werkzaamheden Herinrichting Loenensche buitenpolder Herstel kreken Biesbosch Schadeloket voor Maas bij Nijmegen Grave Sambeek Renovatie Kolffgemaal Ecologische Verbindingszone Bleeke Kil in Werkendam Meer informatie Lees meer over onze kerntaken Schoon water Voldoende water Deel deze pagina Lees meer over Schoon water Voldoende water Home Contact

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/common/werk-in-uitvoering/waterbeheer.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive •