archive-nl.com » NL » W » WATERSCHAPRIVIERENLAND.NL

Total: 720

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Waterschap Rivierenland - Veelgestelde vragen
  ter attentie van de betreffende projectleider Er komt bruin water uit de kraan of de waterdruk is weggevallen Waar moet ik zijn Het drinkwater is een zaak van de nutsbedrijven Voor het rivierengebied is dat Vitens en voor Midden Nederland en Zuid Holland is dat Oasen en in Brabant is dat Brabant Water Er staat in zomer geen water in de sloot en in de winter wel Hoe kan dat De verschillende watersystemen in ons beheersgebied staan via het grondwater in de ondergrond in contact met het water in de rivier In de winterperiode voeren de grote rivieren gemiddeld veel water af naar de zee De waterstanden zijn dan ook hoger Vervolgens ontstaat er kwel dat is water dat vanuit de bodem omhoog komt In de zomerperiode is het net andersom de waterstand van de grote rivieren is gemiddeld lager en ons polderwater zijgt weg via de ondergrond naar de rivier Deel deze pagina Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over het Waterschap Beleid Werk in uitvoering Regelen en aanvragen Werken bij ons Contact opnemen met het waterschap Indien u contact wilt met één van onze medewerkers en of een afspraak wilt maken Telefoonnummer 0344 64 90

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/faq/Rubriek/Calamiteiten%2C+klachten+en+meldingen?pageNumber=1 (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Waterschap Rivierenland - Veelgestelde vragen
  heb over de uitvoering In eerste instantie kunt u met klachten terecht bij de toezichthouder van het waterschap die bij de werkzaamheden aanwezig is Het telefoonnummer staat op onze internetpagina bij de betreffende projecten Bij wie kan ik terecht met vragen over de openbare verlichting De gemeente is verantwoordelijk voor de openbare verlichting Vragen hierover kunt u aan de gemeente stellen Hoe gaat het waterschap na de dijkverbetering om met stukjes dijk waar eerst mijn schapen op graasden Tijdens een dijkverbetering worden afspraken gemaakt met de beheerders en aanliggende eigenaren Hierna wordt een beheerplan gemaakt De percelen worden dan opnieuw uitgegeven De aanliggende eigenaren krijgen als eerste de mogelijkheid om een beheervak te gebruiken Hoe hoog ligt mijn terrein nu eigenlijk ten opzichte van NAP Op de website http www risicokaart nl kunt u een indruk krijgen van de waterhoogte in uw situatie Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Volgende Deel deze pagina Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over het Waterschap Beleid Werk in uitvoering Regelen en aanvragen Werken bij ons Contact opnemen met het waterschap Indien u contact wilt met één van onze medewerkers en of een afspraak wilt

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/faq/Rubriek/Dijken?pageNumber=1 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Veelgestelde vragen
  komt bij mij thuis het water wanneer de dijk zou doorbreken Dat is niet zondermeer te zeggen Dat hangt af van een aantal factoren Waar precies vindt de doorbraak plaats Hoe groot is de opening waar het water door naar binnen stroomt En hoe hoog precies ligt uw woning Op de website http www risicokaart nl kunt u een indruk krijgen van de waterhoogte in uw situatie Het is handig alvast na te denken over mogelijke vluchtlocaties in de buurt die hoger zijn dan uw huis Ik zie aan de dijk een cirkel van zandzakken liggen waar water overheen loopt Wat betekent dit Het waterschap heeft die zandzakken er met opzet zo neergelegd Op deze manier kan het water dat door de dijk sijpelt geen kwaad Ik zie bij hoogwater iets ongewoons langs de dijk Zal ik dit melden bij het waterschap Ja heel graag Het waterschap probeert zelf zoveel mogelijk de dijken in de gaten te houden maar is blij wanneer ook bewoners zaken melden Bel gerust het waterschap 0344 64 90 90 Het waterschap is voor dit soort meldingen 24 uur per dag bereikbaar Vermeld u daarbij ook de de code op het dichtstbijzijnde dijkpaaltje Aan die code kan het waterschap precies zien op welke plek uw melding betrekking heeft De code op een dijkpaaltje bestaat altijd uit 2 letters en 3 cijfers bijvoorbeeld ND302 of AW170 Een dijkpaaltje ziet er zo uit Ik zie een stroompje water uit de dijk lopen Kan dit kwaad Wanneer het alleen water is kan het geen kwaad Wanneer er zand uit de dijk meespoelt is het ernstiger Want dan kan de dijk verzwakken Meld dit vooral snel bij het waterschap En vermeld hierbij ook bij welke dijkpaal u dit heeft gezien Vorige 1 2 3 4 Volgende Deel deze pagina Home

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/faq/Rubriek/Hoogwater?pageNumber=1 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Veelgestelde vragen
  bevoegdheden slechts gebruik maken voor zover dat voor de vervulling van zijn taak nodig is Iedereen moet de toezichthouder op zijn verzoek medewerking verlenen en alle inlichtingen verstrekken die hij redelijkerwijs nodig heeft bij de uitvoering van zijn taak Mogen waterschappers ook een procesverbaal opmaken Ja indien zij zijn beëdigd tot Buitengewoon opsporingsambtenaar Wat is het verschil tussen bestuursrecht en strafrecht Het bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhavingtraject kunnen naast elkaar gebruikt worden Bestuursrechtelijk wordt opgetreden bij alle overtredingen en heeft als doel een einde te maken aan de overtreding en de schade ongedaan te maken Bestuursrecht kent het toepassen van bestuursdwang of het opleggen van een last onder dwangsom Bij een last onder dwangsom wordt eerst een bestuurlijke waarschuwing met hersteltermijn opgesteld en verstuurd naar de overtreder Is de overtreding niet binnen de hersteltermijn opgelost door de overtreder dan volgt een handhavingbeschikking de last onder dwangsom met begunstigingstermijn De begunstigingstermijn is een termijn waarin de overtreding alsnog ongedaan kan worden gemaakt door de overtreder Wordt binnen deze termijn de overtreding weer niet opgelost door de overtreder dan zal de handhavingbeschikking worden uitgevoerd door het waterschap Het bestuur van het waterschap beslist over de te nemen maatregel Tegen deze beslissing kan bezwaar en beroep worden gemaakt Bij bestuursdwang wordt de overtreding door medewerkers van het waterschap beëindigd en worden alle gemaakte kosten daarvoor bij de overtreder in rekening gebracht Ook tegen deze beslissing kan bezwaar worden gemaakt Strafrechtelijk wordt opgetreden bij acuut milieu gevaar of directe milieu schade en wordt gebruikt om te straffen Bij overtreding van een kernbepaling ernstige overtreding door het openbaar ministerie bepaald wordt een procesverbaal opgemaakt door een Buitengewoon opsporingsambtenaar van het waterschap Het openbaar ministerie beslist of al dan niet tot vervolging wordt overgegaan Uiteindelijk komt de zaak voor bij de rechter of wordt een schikking aangeboden

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/faq/Rubriek/Handhaving?pageNumber=1 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Regelgeving
  afvoer van hemelwater kan worden geneutraliseerd door het vergroten van de bergingscapaciteit van het watersysteem De compensatiemaatregelen moeten zo dicht mogelijk bij het nieuw verhard oppervlak worden gemaakt en in ieder geval in hetzelfde peilvak als waar de verharding wordt aangebracht Om te voorkomen dat individuele bewoners voor kleine voorzieningen zoals serres tuinschuurtjes en een enkele woning moeten compenseren geldt er een vrijstelling van de compensatieplicht van 500 m2 voor stedelijk gebied en 1 500 m2 voor landelijk gebied Voor kleinere oppervlaktes hoeft dus niet te worden gecompenseerd bij grotere oppervlaktes mogen de vrijgestelde oppervlaktes daarop in minde ring worden gebracht Voor de leges betekent dit dat de lozingen van verhard oppervlak een legestarief van 250 00 wordt gehanteerd vermeerderd met 16 00 per 100 m2 Bij de berekening van de leges worden de in de beleidsregels genoemde hoeveelheden die vrijgesteld zijn van de compensatieplicht niet meegeteld Op basis van de huidige beleidsregel 5 17 betekent dit dus dat de eerste 500 m2 stedelijk gebied respectievelijk 1 500 m2 landelijk gebied niet meetellen voor berekening van de leges Het bedrag van 16 00 wordt berekend per volle 100 m2 en niet per deelhoeveelheden Artikel 2 2 3 Maximum bedrag leges In dit artikel wordt bepaald dat het tarief op grond van zowel de activiteiten in 2 1 Handelingen in op boven of onder waterstaatswerken en 2 2 2 het lozen of afvoeren van hemelwater van nieuw verhard oppervlak beperkt is tot een maximum van 40 000 00 Dit om te voorkomen dat de legeskosten voor deze activiteiten onevenredig hoog worden Bij de combinatie van activiteiten in de overige gevallen geldt het maximum van 40 000 00 niet 2 3 Grondwater Artikel 2 3 1 Grondwateronttrekking en infiltratie bij bouwwerkzaamheden infrastructurele werken en saneringen Deze categorie heeft betrekkingen op grondwateronttrekkingen die uitsluitend bedoeld zijn om de grondwaterstand tijdelijk te verlagen om bouwwerkzaamheden of infrastructurele werken in het droge uit te kunnen voeren Deze worden ook wel bronneringen genoemd Daarnaast heeft deze categorie betrekkingen op grondwateronttrekkingen ten behoeve van het saneren van verontreinigde grond en of grondwater Artikel 2 3 2 Agrarische industriële en overige grondwateronttrekking en infiltratie Deze categorie heeft betrekking op alle overige onttrekkingen voor industriële doelen zoals koelwater en proceswater en agrarische doelen zoals continue beregening gietwater en veedrenking en eventuele andere doelen Artikel 2 3 3 Incidentele grondwateronttrekking Deze categorie heeft betrekking op grondwateronttrekkingen ten behoeve van incidentele toepassingen voor nachtvorstberegening en seizoensonttrekkingen Met incidentele grondwateronttrekkingen wordt bedoeld dat het gaat om onttrekkingen van het grondwater die niet continu maar incidenteel voor één of meerdere korte periodes worden gebruikt worden en waarbij maximaal 50 000 m3 grondwater per kalenderjaar wordt onttrokken 2 4 Werkzaamheden en handelingen ten aanzien van wegen In dit hoofdstuk zijn de tarieven opgenomen voor het afhandelen van aanvragen voor vergunningen en ontheffingen zoals omschreven in de Keur en ontheffingen op grond van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 RVV en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer BABW 2 5 Vaarwegen In dit hoofdstuk is een tarief opgenomen voor het afhandelen van aanvragen voor vergunningen en ontheffingen voor het gebruik maken van de vaarwegen zoals is beschreven in Keur Scheepvaart verkeerswet Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer Binnenvaartpolitiereglement of andere wet of regelgeving 2 6 Externe advieskosten In sommige gevallen zal het nodig zijn om bij de beoordeling van de aanvraag een externe deskundige te betrekken omdat het dan gaat om deskundigheid waar het waterschap niet over beschikt De kosten daarvan kunnen samen met het legesbedrag in rekening worden gebracht Die kosten moeten op basis van een begroting aan de aanvrager worden meegedeeld voordat de aanvraag in behandeling wordt genomen In dat geval is er dus nog geen sprake van belastingplicht Pas nadat de aanvrager de aan vraag daarna zal handhaven kan deze in behandeling worden genomen De leges inclusief het bij begroting voorgelegde bedrag kunnen pas vanaf dat moment in rekening worden gebracht Hoofdstuk 3 Tarieven voor het verstrekken van stukken Algemeen hoofdstuk 3 Naast alle regelgeving van het waterschap zijn veel stukken op de website van het waterschap te vinden Deze stukken zijn daar ook kosteloos te downloaden Zoals in de legesverordening is geregeld worden geen leges in rekening gebracht bijde afgifte van stukken voor wetenschappelijke of onderwijsdoeleinden voorlichtingsdoeleinden aan overheids organen en in het kader van een lopende bezwaarprocedure In de legesverordening is hiervoor een vrijstelling opgenomen toelichting 3 1 verstrekken van stukken In de tarieventabel wordt afhankelijk van de omvang van de gevraagde stukken aantal pagina s een bedrag in rekening gebracht Voor verstrekken van stukken tot 6 kopieën worden geen kosten in rekening gebracht Mede vanuit het oogpunt van uniformiteit wordt voor de hoogte van de tarieven aangesloten bij de tarieven die het Rijk hanteert in hetBesluit tarieven open baarheid van bestuur toelichting 3 2 verstrekken van kaarten en tekeningen en 3 3 verstrekken informatie op DVD CD Voor de tarieven voor het verstrekken van kaarten en tekeningen en DVD CD s is aangesloten bij de tarieven die andere overheidsorganen en commerciële partijen in rekening brengen TOELICHTING BIJ DE LEGESVERORDENING WATERSCHAP RIVIERENLAND 2014 Inleiding Deze toelichting bestaat uit een algemeen deel en een artikelsgewijze toelichting bij de verordening Bij de tarieventabel zit een aparte toelichting Algemeen deel Opzet In de verordening zijn de materiële en formele belastingbepalingen opgenomen In een afzonderlijke tarieventabel bij de verordening wordt de omschrijving van de heffingsmaatstaven en tarieven vermeld Zo n tweedeling ligt voor de hand als een groot aantal heffingsmaatstaven en tarieven moet worden omschreven en heeft als voordeel dat wijziging van de tarieven betrekkelijk gemakkelijk kan plaatsvinden Bevoegdheid Het waterschap mag leges heffen op grond van artikel 115 Waterschapswet De leges zijn water schaps belastingen De Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Invorderingswet zijn van toe passing Inhoud Het legaliteitsbeginsel en het beginsel van de rechtszekerheid brengen met zich mee dat de belasting verordening in ieder geval de volgende elementen moet bevatten de belastingplichtige het voorwerp van de belasting het belastbaar feit de heffingsmaatstaf het tarief de datum van inwerkingtreding Deze vereisten waaraan een

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/cvdr/346477_1/Legesverordening+Waterschap+Rivierenland+2015.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Veelgestelde vragen
  mail schouw wsrl nl De sloot langs mijn perceel is een wegsloot spoorsloot Dan is de wegbeheerder spoorbeheerder toch verantwoordelijk voor het onderhoud Wegbeheerders zijn gemeenten provincies en Rijkswaterstaat Spoorbeheerders zijn NS Vastgoed en Railinfratrust Zij maaien en of baggeren vaak de hele watergang maar hoeven dit niet te doen U blijft voor ons aansprakelijk voor het onderhoud wanneer u eigenaar bent van het perceel grenzend aan de betreffende schouwsloot De tenaamstelling en of het adres van de brief is onjuist hoe kan dit Het waterschap krijgt de eigenaar en adresgegevens rechtstreeks van het Kadaster Als u het adres wilt wijzigen dient u dit zelf te regelen met het Kadaster of via uw notaris Hiervoor kunt u kijken op www kadaster nl Het klantcontactcenter van het Kadaster is op werkdagen van 09 00 17 00 uur bereikbaar op telefoonnummer 088 183 22 00 Er komt bruin water uit de kraan of de waterdruk is weggevallen Waar moet ik zijn Het drinkwater is een zaak van de nutsbedrijven Voor het rivierengebied is dat Vitens en voor Midden Nederland en Zuid Holland is dat Oasen en in Brabant is dat Brabant Water Er staat in zomer geen water in de sloot en in de winter wel Hoe kan dat De verschillende watersystemen in ons beheersgebied staan via het grondwater in de ondergrond in contact met het water in de rivier In de winterperiode voeren de grote rivieren gemiddeld veel water af naar de zee De waterstanden zijn dan ook hoger Vervolgens ontstaat er kwel dat is water dat vanuit de bodem omhoog komt In de zomerperiode is het net andersom de waterstand van de grote rivieren is gemiddeld lager en ons polderwater zijgt weg via de ondergrond naar de rivier Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/faqoverview?pageNumber=2 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Veelgestelde vragen
  ben ik toch niet meer verantwoordelijk Het waterschap krijgt de gegevens over eigenaren van het Kadaster Als uw adresgegevens gewijzigd zijn of het perceel inmiddels verkocht is dan moet u dit zo snel mogelijk doorgeven aan het Kadaster Bent u van plan om het perceel te verkopen Maak dan bij de verkoop duidelijk afspraken over het onderhoud Het kan zijn dat u het onderhoud nog één keer nauwkeurig uitvoert of bijvoorbeeld de kosten met de koper deelt De nieuwe eigenaar is op de hoogte en komt niet voor onaangename verrassingen te staan Peildatum voor het waterschap is 1 november Alm Biesbosch 1 december Ten aanzien van de diepteschouw is de peildatum op 1 maart gesteld Het water ziet grijs wat kan dat zijn Wanneer er grijskleuring aanwezig is op in het oppervlaktewater dan kan dit duiden dat het riool heeft overgestort Meestal is hier dan ook een rioollucht aanwezig Hoe bereid ik mij voor op een mogelijke overstroming Op de website www denkvooruit nl vindt u alle informatie hierover Een paar belangrijke zaken die u daar te zien krijgt Zorg dat u een radio op batterijen heeft Stel de regionale rampenzender in op uw radio Voor het gebied van Waterschap Rivierenland zijn dat RTV Gelderland RTV Rijnmond RTV Brabant en RTV Utrecht Zorg dat u een noodvoorraad eten en drinken heeft Hoe controleert het waterschap Ik heb niemand gezien Het waterschap controleert lopend vanuit de auto en eventueel vanuit een boot of de sloten schoon zijn De diepte van de sloten wordt gecontroleerd door de sloten te peilen met behulp van een peilstok De mensen die dit doen zijn medewerkers en schouwmeesters van het waterschap De schouwers zijn op grond van hoofdstuk 5 uit de Algemene wet bestuursrecht bevoegd als toezichthouder de percelen te betreden waaraan een schouwsloot ligt Vorige

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/faqoverview?pageNumber=3 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Veelgestelde vragen
  invullen en per post opsturen naar het waterschap Gebruik PDF documenten Documenten in PDF formaat kunt u vanaf het scherm lezen en opslaan Gebruik hiervoor de Acrobat Reader Meer informatie over vergunningen en meldingen vindt u hier Hoe ga ik te werk met vervuilde verontreinigde bagger In de bagger kan zwerfvuil terecht zijn gekomen De meeste bagger kan gewoon op uw perceel op de kant gezet worden Als u echter weet dat de bagger verontreinigd is dan kunt u dit laten bemonsteren en analyseren kosten zijn ongeveer 1000 Als blijkt dat de bagger gewoon op de kant kan zijn de bemonstering en analysekosten voor u Als blijkt dat de bagger verontreinigd is betaalt het waterschap de kosten van de bemonstering en zorgt voor de afvoer van de verontreinigde bagger Het waterschap moet wel eerst de analyseresultaten beoordelen en regelt bij gebleken verontreiniging het baggerwerk Hoe gaat het waterschap na de dijkverbetering om met stukjes dijk waar eerst mijn schapen op graasden Tijdens een dijkverbetering worden afspraken gemaakt met de beheerders en aanliggende eigenaren Hierna wordt een beheerplan gemaakt De percelen worden dan opnieuw uitgegeven De aanliggende eigenaren krijgen als eerste de mogelijkheid om een beheervak te gebruiken Hoe hoog komt bij mij thuis het water wanneer de dijk zou doorbreken Dat is niet zondermeer te zeggen Dat hangt af van een aantal factoren Waar precies vindt de doorbraak plaats Hoe groot is de opening waar het water door naar binnen stroomt En hoe hoog precies ligt uw woning Op de website http www risicokaart nl kunt u een indruk krijgen van de waterhoogte in uw situatie Het is handig alvast na te denken over mogelijke vluchtlocaties in de buurt die hoger zijn dan uw huis Hoe hoog ligt mijn terrein nu eigenlijk ten opzichte van NAP Op de website http

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/faqoverview?pageNumber=4 (2015-12-02)
  Open archived version from archive •