archive-nl.com » NL » W » WATERSCHAPRIVIERENLAND.NL

Total: 720

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Waterschap Rivierenland - Zoeken
  de Vijfheerenlanden Wegwerkzaamheden gepubliceerd op 29 09 2009 Artikel Waterschap Rivierenland beheert een aantal polderwegen in het gebied de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden Hier vindt u een overzicht van lopende wegwerkzaamheden Maaien gepubliceerd op 24 05 2011 Artikel Waterschap Rivierenland gaat de watergangen en dijken maaien in het gehele waterschapsgebied In de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden zal het waterschap ook de wegbermen en wegsloten maaien het waterschap is in dit gebied namelijk de wegbeheerder op Waterschap Rivierenland aan de slag met reacties kruising Bergstoep Veerstoep in Streefkerk gepubliceerd op 17 08 2015 Nieuws Sinds april kon iedereen suggesties insturen naar het waterschap voor het verbeteren van de verkeersveiligheid van de kruising Bergstoep Veerstoep in Streefkerk Het waterschap is blij met de tientallen creatieve reacties die tevens een goed beeld geven Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over het Waterschap Beleid Werk in uitvoering Regelen en aanvragen Werken bij ons Contact opnemen met het waterschap Indien u contact wilt met één van onze medewerkers en of een afspraak wilt maken Telefoonnummer 0344 64 90 90 E mail info wsrl nl Contact Beleid regelgeving en producten Keur en legger Visbeleid Varen Peilbesluiten beslissingen op maat Veelgestelde vragen Kaarten Calamiteiten Calamiteiten

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/search/category/wegbeheer?pageNumber=1 (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Waterschap Rivierenland - Zoeken
  deze regels toe in eigen beleid regelgeving en maatregelen Daarnaast Waterbeheerprogramma 2016 2021 Koers houden kansen benutten gepubliceerd op 27 02 2015 Artikel Eind 2015 moet Waterschap Rivierenland beschikken over een waterbeheerprogramma voor de periode 2016 2021 De bestuurlijke besluitvorming daarover vindt plaats in 2015 Inmiddels zijn de voorbereidingen voor het Waterbeheerprogramma gestart Ook externe Fysisch chemische waterkwaliteit laatst gewijzigd op 16 07 2015 Iframe pagina Waterbeheerplan 2010 2015 gepubliceerd op 08 12 2008 Artikel Waterschap Rivierenland heeft een waterbeheerplan opgesteld voor de periode 2010 2015 Het plan is vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het waterschap op 30 oktober 2009 Het plan gaat over het waterbeheer in het hele rivierengebied en het omvat Schoon water gepubliceerd op 19 12 2013 Artikel Schoon oppervlaktewater is onontbeerlijk voor ons milieu de Flora en Fauna En van schoon water kun je genieten Diverse overheden hebben hiervoor regels opgesteld Het waterschap past deze regels toe in eigen beleid regelgeving en maatregelen Daarnaast Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over het Waterschap Beleid Werk in uitvoering Regelen en aanvragen Werken bij ons Contact opnemen met het waterschap Indien u contact wilt met één van onze medewerkers en of een afspraak wilt

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/search/category/zuivering+afvalwater?pageNumber=1 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Zoeken
  08 2015 Nieuws In de nacht van vrijdag 28 augustus op zaterdag 29 augustus aanstaande voeren Waterschap Rivierenland en Rijkswaterstaat een proefsluiting uit van de coupure in de Diefdijk in de A2 ter hoogte van Everdingen Tijdens deze werkzaamheden is de A2 tussen Calamiteitenzorg gepubliceerd op 29 09 2015 Artikel Calamiteiten zijn niet uit te sluiten Wanneer calamiteiten plaatsvinden speelt het waterschap een belangrijke rol in de calamiteitenbestrijding Waterschap Rivierenland is 24 uur per dag telefonisch beschikbaar in geval van calamiteiten Waterschappen langs de Maas geen beperking gebruik van oppervlaktewater gepubliceerd op 05 08 2015 Nieuws Naar aanleiding van de vervuiling van de Maas door de stof pyrazol geeft een aantal waterschappen langs de Maas Aa en Maas Brabantse Delta De Dommel Hollandse Delta en Rivierenland aan dat er voor het gebruik van het oppervlaktewater geen beperking Nieuwsbrief Dijkbewaking Artikel Twee keer per jaar verschijnt de nieuwsbrief Dijkbewaking Met deze nieuwsbrief houdt het waterschap iedereen op de hoogte die een actieve rol heeft binnen de dijkbewakingsorganisatie van het waterschap Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over het Waterschap Beleid Werk in uitvoering Regelen en aanvragen Werken bij ons Contact opnemen met het waterschap Indien u contact wilt

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/search/category/calamiteitenzorg?pageNumber=1 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Regelgeving
  d Schetsontwerp van de natuurvriendelijke oever met dwarsprofiel en met zowel de huidige als de toekomstige situatie in één tekening op schaal e De oppervlakte van de in te richten natuurvriendelijke oever f De motivering voor het treffen van de maatregelen g De met de maatregelen beoogde eindsituatie van het terrein waarbij minimaal het beoogde beheertype en de oppervlakte daarvan wordt aangegeven h Een tijdsplanning waarbinnen de inrichtingsmaatregelen worden gerealiseerd i Eén of meerdere topografische kaarten met een schaal van ten hoogste 1 5000 waarop de grenzen van het terrein de landbouwgrond de natuurvriendelijke oever waarvoor subsidie wordt aangevraagd is aangeven Artikel 2 3 Subsidievoorwaarden inrichting natuurvriendelijke oever Voor de aanleg van een natuurvriendelijke oever kan een subsidie worden versterkt onder de volgende voorwaarden a De minimale aaneengesloten oeverlengte waarvoor subsidie wordt verstrekt is 100 meter De natuurvriendelijke oever met een aaneengesloten lengte korter dan 100 meter kan voor subsidie in aanmerking komen indien deze deel uitmaakt van een grotere eenheid ecologisch of onderhoudstechnisch b De maximale breedte van de waterbergingsoever gerekend van de insteek bedraagt 8 meter c De aan te leggen natuurvriendelijke oever moet ter plaatse een positief effect hebben op het watersysteem Het waterschap toetst hiervoor op haar eigen doelstellingen ten aanzien van de vergroting van waterberging op grond van het Nationaal Bestuursakkoord Water en het verbeteren van de ecologische en chemische kwaliteit op grond van de Kaderrichtlijn Water d Voor de aan te leggen de natuurvriendelijke oever kan de subsidieontvanger 1 van het dagelijks bestuur een vergunning op grond van de Keur Waterschap Rivierenland 2009 en de Waterwet krijgen of 2 volstaan met een melding op grond van de Algemene regels behorend bij de Keur Waterschap Rivierenland 2009 e Na aanleg van de natuurvriendelijke oever moet een strook aanwezig zijn die toegankelijk en bereikbaar is voor het uitvoeren van onderhoud aan de watergang natuurvriendelijke oever f Natuurvriendelijke oevers kunnen op twee manieren of een combinatie daarvan worden aangelegd namelijk door middel van 1 een terrastalud of 2 een flauw talud Een terrastalud wordt aangelegd tussen minimaal 30 tot maximaal 50 cm onder het hoogste waterpeil Het terrastalud is minimaal 2 0 meter breed en het eindtalud heeft een schuinte van minimaal 1 2 of flauwer Een oever met een flauw hellend talud heeft een hellingspercentage van minimaal 1 4 of flauwer Hiervan moet minimaal 50 onder het laagste waterpeil liggen Artikel 2 4 Aanvraag subsidievaststelling 1 Een aanvraag om subsidievaststelling gaat vergezeld met een kopie van een door beide partijen ondertekende overeenkomst tot het vestigen van een kwalitatieve verplichting tussen de subsidieontvanger en het dagelijks bestuur waarin is opgenomen a de verplichting van de eigenaar van de grond de betreffende grond niet te gebruiken of te doen gebruiken als landbouwgrond en datgene na te laten wat de ontwikkeling van het te realiseren natuurvriendelijk oever en de daaropvolgende instandhouding daarvan op de desbetreffende grond in gevaar brengt of verstoort b dat de verplichtingen bedoeld onder a zullen overgaan op degene die de grond onder algemene of bijzondere

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/cvdr/324689_1/Stimuleringsregeling+natuurvriendelijke+oevers+2014.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Regelgeving
  5 00 MWO3 6 90 6 75 MWO4A 6 70 6 70 MWO4B 6 50 6 50 MWO5 5 95 5 75 MWO6a 6 60 6 60 MWO6b 6 60 6 30 MWO6c 6 90 6 75 MWO6d 6 60 6 60 MWO7A 5 80 5 45 MWO7B 5 65 5 55 MWO7C 5 45 5 45 MWO89 7 35 7 35 MWO89A 6 95 6 60 MWO89B 6 60 6 30 MWO89C 6 30 6 00 MWO89D 6 60 6 30 MWO89E 6 40 6 40 MWO8a 5 40 5 40 MWO9 5 20 5 10 OBE 6 30 6 30 Onderbemaling 5 20 5 20 Plas Uilenberg 6 60 6 30 BIJ20 6 30 6 30 BIJ21 5 75 5 75 Artikel 3 Toelichting De bijgevoegde toelichting op het peilbesluit Toelichting op het GGOR peilbesluit Bloemers en Citters inclusief beschrijving GGOR Bloemers en Citters van 27 juni 2011 kenmerk TL192 1 kolm 108 bevat de motivering en geeft de gronden aan waarop dit peilbesluit berust Deze toelichting maakt onlosmakelijk onderdeel uit van dit peilbesluit Artikel 4 Zomer en winterpeil De omschakeling van zomer naar winterpeil zal plaatsvinden vanaf 15 oktober tot 1 november De omschakeling van winter naar zomerpeil zal plaatsvinden vanaf 15 maart tot 1 april Artikel 5 Instellen van peilen De in dit peilbesluit vermelde waterpeilen worden gefaseerd ingevoerd indien alle daarvoor noodzakelijke maatregelen in een peilgebied zijn getroffen Artikel 6 Intrekken Het peilbesluit Land van Maas en Waal Oost vastgesteld op 11 december 1995 en goedgekeurd door gedeputeerde staten van provincie Gelderland bij besluit van 6 mei 1996 met kenmerk MW 95 70003 6082008 wordt ingetrokken Artikel 7 Inwerkingtreding Dit peilbesluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking ervan Artikel 8 Citeertitel Dit peilbesluit kan worden aangehaald als Peilbesluit Bloemers Toelichting

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/cvdr/272925_1/Peilbesluit+BloemersPeilen.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Regelgeving
  90 0 90 LHA258 1 10 1 20 LHA259 1 40 1 55 LHA260 1 45 1 35 LHA261 1 20 1 30 LHA262 0 65 0 70 LHA263 0 65 0 65 LHA264 1 00 1 20 LHA265 1 20 1 20 LHA266 1 30 1 50 LHA267 1 30 1 30 LHA268 1 30 1 50 LHA269 1 40 1 40 LHA270 1 10 1 10 LHA271 1 20 1 20 LHA272 1 20 1 50 LHA273 1 20 1 50 LHA274 1 00 1 05 LHA300 1 20 1 25 LHA301 0 50 0 75 LHA302 0 50 0 50 Peilvoorstel 2010 Code peilgebied Zomerpeil m NAP Winterpeil m NAP LHA303 0 50 0 75 LHA304 0 70 0 70 LHA305 0 65 0 25 LHA306 0 35 0 10 LHA307 0 15 0 10 LHA308 0 60 0 40 LHA309 0 90 0 50 LHA310 0 90 0 70 LHA311 0 65 0 25 LHA312 0 70 1 20 LHA313 1 20 1 20 LHA314 0 60 0 90 LHA315 0 85 1 10 LHA316 0 20 0 20 LHA317 0 30 0 30 LHA318 0 40 0 40 LHA319 0 20 0 20 LHA320 0 70 0 70 LHA321 0 15 0 15 LHA322 0 20 0 20 LHA323 0 80 0 90 LHA324 0 65 0 70 LHA325 0 80 0 90 LHA326 0 45 0 55 LHA327 0 90 1 20 LHA328 0 45 0 55 LHA329 0 30 0 40 LHA330 0 40 0 50 LHA331 0 15 0 30 LHA332 0 20 0 10 LHA333 0 20 0 10 LHA334 0 20 0 55 LHA335 0 20 0 40 LHA336 0 20 0 30 LHA337 0 40 0 40 LHA338 0 30 0 30 LHA339 0 40 0 40 Peilvoorstel 2010 Code peilgebied Zomerpeil m NAP Winterpeil m NAP LHA340 0 70 0 70 LHA341 0 85 0 85 LHA342 0 20 0 10 LHA343 0 25 0 35 LHA344 0 00 0 25 LHA345 0 30 0 50 LHA346 0 00 0 00 NOW001 0 70 0 80 NOW002 0 50 0 70 NOW003 0 40 0 70 NOW004 0 55 0 90 NOW005 0 55 0 65 NOW006 0 30 0 40 NOW007 0 40 0 85 NOW008 0 65 1 10 OOW100 0 80 1 10 OOW101 0 30 0 35 OOW102 0 35 0 45 OOW103 0 50 0 90 OOW104 0 80 1 00 OOW105 0 50 1 10 OOW106 0 40 0 85 OOW107 0 50 0 95 OOW108 0 65 1 10 OOW109 0 05 0 05 OOW110 0 00 0 10 OOW111 0 80 1 20 OOW112 0 60 1 20 OOW113 0 50 0 85 OOW114 0 90 1 20 OOW115 0 90 1 20 OOW116 1 00 1 20 OOW117 1 00 1 20 OOW118 0 80 1 00 OOW119 0 30 0 30 OOW120 0 85 1 15 OOW121 0 40 0 40 1 peilgebied vesting Woudrichem geen oppervlaktewater binnen

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/cvdr/272824_1/Peilbesluit+Alm%26BiesboschPeilvoorstel+2010Peilvoorstel+2010Peilvoorstel+2010Peilvoorstel+2010.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Regelgeving
  met een bodemkwaliteitskaart gewerkt In een Bodemkwaliteitskaart wordt een bodembeheersgebied ingedeeld in één of meer zones met een vergelijkbare milieuhygiënische bodemkwaliteit Het gaat hierbij om de gemiddelde kwaliteit van deze gebieden uitgezonderd lokale verontreinigingen veroorzaakt door puntbronnen Bij toepassingen mét een Bodemkwaliteitskaart kan soepeler worden omgegaan met grondstromen De bodemkwaliteitskaart is in principe bedoeld voor het toepassen van grond op bodem maar kan mits vastgesteld door het waterschap ook voor te dempen oppervlaktewater worden gehanteerd Onder deze beleidsregel valt niet het verondiepen van oppervlaktewateren of taludversmalling Op deze activiteit blijft het Bbk ook van kracht maar blijven de eisen voor oppervlaktewater omdat bij het verondiepen ná de toepassing oppervlaktewater aanwezig blijft Er vindt namelijk ophoging plaats van bodem en of het talud van het oppervlaktewater maar het oppervlaktewater blijft continue in contact met de toegepaste grond en moet derhalve voldoen aan de eisen als gesteld in het Bbk Voor welke wateren geldt deze beleidsregel Deze beleidsregel heeft betrekking op alle wateren voor zover deze onderdeel zijn van het watersysteem dat wordt beheerd door waterschap Rivierenland Raakvlakken met ander beleid Deze beleidsregel heeft raakvlakken met alle overige beleidsregels met betrekking tot het toepassen van grond en of baggerspecie in een oppervlaktewater 5 1 werkzaamheden in wateren Daarnaast gelden er algemene regels voor werkzaamheden die regelmatig worden uitgevoerd en die weinig invloed hebben op de waterhuishouding Voor het voldoen aan andere van toepassingen zijnde wetgeving zoals de Flora en fauna wet waarvoor de initiatiefnemer melding moet doen bij het ministerie van LNV in verband met vis en of andere beschermde diersoorten in de watergang is de initiatiefnemer zelf verantwoordelijk Doel van het beleid Het doel van deze beleidsregel is een praktisch handvat te geven aan initiatiefnemers van om grond en of baggerspecie te kunnen toepassen waarbij wordt voldaan aan het doel van het Bbk Toelichting op de beleidsregel Indien een aanvrager een grond baggerspecie wenst toe te passen in een oppervlaktewater moet daarvoor melding worden gedaan bij het meldpuntbodemkwaliteit nl Deze melding wordt vervolgens getoetst door Waterschap Rivierenland In de praktijk komt het voor dat aanvragers wateren volledig willen dempen met grond zodanig dat de wateren binnen afzienbare tijd enkele maanden bodem worden De eisen voor toepassing van grond in oppervlaktewater zijn voor enkele parameters strenger dan voor bodem Echter omdat het oppervlaktewater binnen afzienbare tijd bodem wordt dienen deze strengere eisen nauwelijks de doelstelling van het Bbk De strengere eisen frustreren de werkzaamheden van initiatiefnemers die grond en of baggerspecie in oppervlaktewater willen brengen Om een praktische invulling te geven welke voldoet aan de wens van de aanvrager én aan het doel van het Bbk kan worden volstaan met de minder strenge eisen voor grond op bodem mits het betreffende water binnen afzienbare tijd wordt gedempt Voor de drie varianten als genoemd op de vorige pagina is een risico inschatting gedaan 1 Demping in den droge De watergang wordt eerst afgedamd en leeggepompt Vervolgens wordt grond toegepast Risico voor het oppervlaktewater is zeer beperkt 2 Demping in den natte eventueel noodzakelijk

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/cvdr/306169_1/Beleidsregel+toepassing+van+grond+en_of+baggerspecie+in+wateren.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Regelgeving
  of nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater ontstaan of dreigen te ontstaan is de houder van de aansluitvergunning verplicht op verzoek van het bestuursorgaan zo snel mogelijk goed inzicht te verschaffen in aard en omvang van deze dreigende calamiteit Artikel 5 Doorvertaling van voorschriften 1 Onverminderd het bepaalde in artikel 2 derde lid kunnen in de aansluitvergunning voorschriften worden gesteld ten aanzien van het brengen van stoffen vanuit het openbaar riool op het zuiveringstechnische werk Deze voorschriften kunnen in ieder geval betrekking hebben op het stellen van emissiegrenswaarden voor daarbij aan te wijzen stoffen het stellen van signaleringswaarden voor daarbij aan te wijzen stoffen 2 Bij het stellen van voorschriften en nadere eisen krachtens de Wet milieubeheer houdt de houder van de aansluitvergunning in ieder geval rekening met de grenswaarden en signaleringswaarden als bedoeld in het eerste lid Artikel 6 Overschrijding grens of signaleringswaarde 1 Indien bij het brengen van stoffen vanuit het openbaar riool op het zuiveringstechnisch werk een in de aansluitvergunning opgenomen grenswaarde en of signaleringswaarde als bedoeld in artikel 5 eerste lid stelselmatig wordt overschreden doet het bestuursorgaan hiervan schriftelijk melding aan de houder van de aansluitver gunning 2 Indien door het bestuursorgaan een melding als bedoeld in het eerste lid is gedaan kan aan de houder van de aansluitvergunning in ieder geval de verplich ting worden opgelegd om door middel van het stellen van voorschriften en of nadere eisen ten aanzien van nieuw aan te sluiten lozingen op het openbaar riool of ten aanzien van wijzigingen van bestaande lozingen een toename van de geconstateerde overschrijding van de betreffende grenswaarde en of signaleringswaarde te voorkomen Artikel 7 Onderzoeksverplichting 1 In gevallen als bedoeld in artikel 6 eerste lid kan aan de houder van de aansluitvergunning de verplichting worden opgelegd om onderzoek te verrichten naar de oorzaken van de overschrijdingen en naar de mogelijkheden om de overschrijdingen te voorkomen te beperken of ongedaan te maken 2 In de aansluitvergunning kunnen met betrekking tot daarbij aan te geven grenswaarden signaleringswaarden en afvalstoffen voorschriften worden gesteld ten aanzien van het onderzoek als bedoeld in het eerste lid Daarbij kan worden bepaald dat het bestuursorgaan nadere eisen kan stellen met betrekking tot de termijn waarbinnen en de wijze waarop het onderzoek dient te worden uitge voerd de termijn waarbinnen en de wijze waarop de resultaten van het onderzoek aan het bestuursorgaan dienen te worden overgelegd 3 De houder van de aansluitvergunning is verplicht op basis van de resultaten van het onderzoek maatregelen te treffen teneinde de overschrijdingen als bedoeld in het eerste lid ongedaan te maken te beperken of te voorkomen In de aansluitvergun ning kunnen voorschriften worden gesteld met betrekking tot de wijze waarop en de termijn waarbinnen bedoelde maatregelen dienen te worden uitgevoerd Artikel 8 Voorbereidingsprocedure 1 Het bestuursorgaan stelt in ieder geval de navolgende overheidsorganen in de gelegenheid hem van advies te dienen met betrekking tot het ontwerp van de beschikking op een aanvraag tot verlening of wijziging van een aansluitvergun ning alsmede met betrekking tot het voornemen tot het ambtshalve verlenen wijzigen of intrekken van een aansluitvergunning de ter plaatse bevoegde Inspecteur belast met de handhaving van het VROM beleid en wet en regelgeving VROM inspectie indien vanuit het zuiveringstechnisch werk waarop is of wordt aangesloten afvalwater wordt gebracht op een oppervlaktewater ten aanzien waarvan het waterschap niet is belast met de zorg voor het waterkwaliteitsbeheer het open baar lichaam dat met dit beheer is belast 2 De beschikking tot verlening wijziging of intrekking van een aansluitvergunning of tot weigering daarvan wordt schriftelijk medegedeeld aan de in het eerste lid bedoelde inspecteur en het openbaar lichaam Artikel 9 Beslistermijn 1 Het bestuursorgaan beslist binnen dertien weken na ontvangst van de aanvraag 2 Het bestuursorgaan kan de beslissing voor ten hoogste dertien weken verdagen Van de verdaging wordt schriftelijk mededeling gedaan Artikel 10 Schadevergoeding Indien en voor zover blijkt dat een houder van een aansluitvergunning door een wijziging of intrekking daarvan schade lijdt die redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te komen zal hem een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding worden toegekend Het besluit inzake de toekenning van een schadevergoeding wordt genomen bij afzonderlijke beschikking Artikel 11 Toezicht 1 De door het bestuursorgaan aangewezen ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze verordening bepaalde zijn bevoegd voor zover dit redelijkerwijs voor de vervulling van hun taak noodzakelijk is a de aard en hoeveelheid van de stoffen die in een openbaar riool worden getransporteerd direct vooraf gaande aan het brengen van dit afvalwater op een zuiveringstechnisch werk te meten alsmede monsters daarvan te nemen b zich te doen vergezellen door personen die daartoe door hen zijn aangewezen alsmede de benodigde apparatuur mede te brengen 2 De houder van de aansluitvergunning is verplicht aan voornoemde ambtenaren alle medewerking te verlenen die deze met het oog op de vervulling van hun taak behoeven Artikel 12 Strafbepaling 1 Overtreding van bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of een geldboete tot ten hoogste het bedrag van de tweede categorie als genoemd in artikel 23 van het Wetboek van Strafrecht al dan niet met openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak 2 Indien ten tijde van het plegen van de in het eerste lid genoemde overtreding nog geen jaar is verlopen sedert een vroegere veroordeling van de schuldige wegens gelijke overtreding onherroepelijk is geworden kan hechtenis tot het dubbele van het gestelde maximum worden opgelegd Artikel 13 Overgangsbepaling Een aansluitvergunning verleend vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening wordt voor de toepassing van deze verordening beschouwd als een aansluitvergunning in de zin van deze verordening Artikel 14 Inwerkingtreding en citeertitel 1 Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na bekendmaking 2 Deze verordening kan worden aangehaald als Aansluitverordening voor Waterschap Rivierenland Algemene toelichting 1 Inleiding Op grond van artikel 6 2 eerste lid sub a van de Waterwet is het verboden zonder vergunning stoffen te brengen in een oppervlaktewaterlichaam In het tweede lid van artikel 6 2 wordt bepaald dat het zonder daartoe strekkende vergunning verboden is met behulp van een werk niet zijnde een openbaar vuilwaterriool water of stoffen te brengen op een zuivervingstechnisch werk Enz De lozing van stoffen vanuit een openbaar vuilwaterriool de gemeentelijke riolering op een zuiveringstechnisch werk wordt niet geregeld in de Waterwet Om de zuiveingstechnische werken te beschermen en de doelmatige werking daarvan te kunnnen verzekeren kent het waterschap een Aansluitverordening die zijn basis vindt in de Waterschapswet De aansluiting van een rioolstelsel en de lozing van stoffen vanuit dat riool op een zuiveringstechnisch werk wordt geregeld in een zogenaamde aansluitvergunning De aansluitvergunning wordt verleend door de beheerder van de r w z i het waterschap en is gebaseerd op een aansluitverordening 2 Toetsingskader Wm Teneinde een doelmatige verwijdering van afvalwater te bewerkstelligen zal het Wm gezag tegelijkertijd rekening moeten houden met de specifieke omstandigheden de capaciteit en de technische gegevens van de r w z i waarop de riolering is aangesloten en de functie van het oppervlaktewater waarop het effluent van de r w z i wordt geloosd Het belangenkader van de Wm het belang van de bescherming van het milieu omvat mede het belang van de doelmatige verwijdering van afvalwater Bij de totstandkoming van de Wet afvalwater werd nadrukkelijk gesteld dat slechts sprake kan zijn van een doelmatige verwijdering van afvalwater indien het afvalwater dat vanuit een gemeentelijke riolering op een zuiveringstechnisch werk wordt gebracht qua samenstelling en hoeveelheid voldoet aan de eisen die in een aansluitvergunning zijn gesteld Het Wm gezag zal bij het reguleren van indirecte lozingen krachtens de Wm mede de eisen die in een aansluitvergunning zijn gesteld als referentiekader in acht moeten nemen De beheerder van de r w z i kan geen eisen stellen die één op één door de gemeente moeten worden doorvertaald naar individuele aansluitingen op het riool Slechts de gemeente is als houder van de aansluitvergunning aanspreekbaar Voorts moge duidelijk zijn dat het aansluitvergunningenstelsel geen inbreuk kan maken op de in de formele wetten vastgelegde systematiek In de aansluitvergunning kunnen geen voorschriften worden gesteld die het Wm gezag verplichten om buiten de reikwijdte en werkingssfeer van de Wm te treden Het belangenkader en toetsingskader reikwijdte van de Wm vormen de basis voor de regulering op grond van de Wm Het doorvertalen van eisen die in de aansluitvergunning aan het Wm gezag zijn gesteld door het Wm gezag naar individuele lozers kan slechts binnen de door de Wm gestelde kaders plaatsvinden Het bovenstaande leidt er toe dat in de aansluitvergunning primair eisen worden gesteld aan de hoeveelheid en samenstelling van de stoffen die vanuit een gemeentelijke riolering op een zuiveringstechnisch werk worden gebracht De gemeente wordt als het ware op het afgiftepunt afgerekend op de hoedanigheid en hoeveelheid van deze stoffen Hierbij moet echter worden bedacht dat de gemeente niet bij uitsluiting van andere overheden verantwoordelijk is voor deze hoedanigheid en samenstelling Immers ook de provincies zijn betrokken bij de regulering van indirecte lozingen De verordening voorziet in de mogelijkheid om in de aansluitvergunning naast eventuele grenswaarden signaleringswaarden vast te stellen In geval van overschrijding van signaleringswaarden kan de houder van de aansluitvergunning worden verplicht om onderzoek te verrichten naar de oorzaken van de overschrijdingen en naar de mogelijkheden om de overschrijdingen te voorkomen te beperken of ongedaan te maken zie artikel 7 van de verordening Een dergelijk verplicht door gemeenten uit te voeren onderzoek zal uiteraard in overleg met en zo mogelijk in samenwerking met zowel de waterkwaliteitsbeheerder als beheerder van de rwzi als de provincie als bevoegd gezag ingevolge de Wm moeten worden uitgevoerd Het uiteindelijke doel is immers om zo veel mogelijk verontreinigingen bij de bron aan te pakken Artikelsgewijze toelichting 1 Considerans Zoals reeds in het algemeen deel van deze toelichting is uiteengezet bestaat binnen de huidige wetgevingssystematiek niet meer de mogelijkheid om de houder van de aansluitvergunning te verplichten om bepaalde voorschriften of eisen één op één door te vertalen naar individuele bedrijven of huishoudens die op de riolering zijn aangesloten Het Wm gezag zal de regulering van indirecte lozingen autonoom op basis van het beoordelingskader van de Wm gestalte moeten geven In dit kader zal het Wm gezag het belang van de bescherming van de kwaliteit van oppervlaktewater alsmede het belang van de doelmatige werking van zuiveringstechnische werken kunnen èn moeten behartigen Bij het stellen van voorschriften in de Wm vergunning of in het kader van nadere eisen bij algemene regels ingevolge de Wm zal het Wm gezag het waterkwaliteitsbeleid in het algemeen en de concrete omstandigheden van de betrokken zuiveringstechnische werken en de kwaliteitseisen van het ontvangende oppervlaktewater in het bijzonder mede als uitgangspunt moeten nemen De aansluitvergunning bevat in feite de eisen en voorschriften die voortvloeien uit de concrete bijzondere omstandigheden In de overwegingen is aangegeven dat de houder van de aansluitvergunning gehouden is om in aanvulling op de wettelijke bepalingen en eisen terzake ingevolge de Wm bij het stellen van voorschriften rekening te houden met de inhoud van de aansluitvergunning In andere woorden de gemeente wordt verplicht om met behoud van eigen verantwoordelijkheden en met behulp van het instrumentarium van de Wm zo veel mogelijk de aan haar zelf in de aansluitvergunning opgelegde eisen te betrekken bij de regulering van indirecte lozingen Er is sprake van een indirecte doorvertaling De waterschappen ontlenen de wettelijke basis voor het opstellen van een aansluitverordening aan artikel 56 en 78 van de Waterschapswet Gelet op het feit dat de aansluitverordening tevens onderwerpen regelt waaromtrent bepalingen zijn opgenomen in onder meer hoofdstuk 10 van de Wm is ook artikel 21 7 van de Wm in dit kader relevant 2 Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit artikel is een aantal begripsomschrijvingen opgenomen De diverse begripsomschrijvingen zijn zowel aan de Waterwet als aan de Wm ontleend 3 Artikel 2 Aansluitvergunning Artikel 2 eerste lid van de verordening bepaalt dat voor het aansluiten van een openbaar riool op een zuiveringstechnisch werk van een waterschap alsmede voor het brengen van stoffen in een zuiveringstechnisch werk een vergunning is vereist Deze bepaling vormt in wezen de kern van de verordening Het tweede lid van artikel 2 verleent het waterschap expliciet de bevoegdheid een aansluitvergunning te weigeren te wijzigen of in te trekken De bevoegdheid tot wijziging maakt in beginsel een actief vergunningenbeleid mogelijk Vanzelfsprekend kunnen wijzigingen in bestaande lozingen en aanvragen voor nieuwe lozingen door stadsuitbreiding en nieuwe bedrijfsactiviteit ertoe leiden dat wijziging van de aansluitvergunning noodzakelijk zal zijn Tevens speelt een rol dat met name waar het lozingen van een stedelijk gebied betreft het totaal van de gegevens nodig om op verantwoorde wijze de aan een aansluitvergunning te verbinden voorschriften te kunnen formuleren niet direct voorhanden zal zijn De voorschriften van een aansluitvergunning zullen dan door middel van een proces van wijzigingen en aanvulling tot stand moeten komen Een reden om de voorschriften aan te vullen of te wijzigen kan voorts liggen in een verandering van de inzichten of omstandigheden opgetreden na de verlening van de aansluitvergunning Gedacht kan worden aan ontwikkelingen op Europees rechtelijk niveau of in andere oorzaken die bij een behoorlijk en zorgvuldig kwalitatief oppervlaktewaterbeheer niet kunnen worden veronachtzaamd Mede met het oog hierop bestaat ook de mogelijkheid de aansluitvergunning in eerste instantie tijdelijk te verlenen artikel 2 vierde lid Het derde lid van artikel 2 bepaalt dat de aansluitvergunning onder beperkingen kan worden verleend Hierbij moet uiteraard in de eerste plaats worden gedacht aan voorschriften op het terrein van de kwantiteit en kwaliteit van het afvalwater Verwezen wordt naar het gestelde onder artikel 6 Daarnaast worden in artikel 2 derde lid de belangen genoemd ter bescherming waarvan de aan een aansluitvergunning te verbinden voorschriften moeten dienen Dit zijn achtereenvolgens de doelmatige werking van de zuiveringstechnische werken alsmede de bescherming van deze werken zelf en de kwaliteit van het oppervlaktewater waarop het effluent van het zuiveringstechnisch werk wordt geloosd Gezien de onvermijdelijke restvervuiling van het op het zuiveringstechnisch werk behandelde rioolwater is het van belang om de vervuilingswaarde van het aangeboden rioolwater tot een uit een oogpunt van waterkwaliteitsbeleid aanvaardbaar niveau terug te dringen Hiertoe kunnen in het kader van de sanering van een afvalwatersituatie bepaalde voorschriften aan een aansluitvergunning verbonden worden Overbelasting van een zuiveringsinstallatie en de als gevolg daarvan optredende verminderde zuiveringsgraad kan daardoor worden vermeden tevens kan de aldus vrijkomende zuiveringscapaciteit voor aansluiting van andere lozingen worden benut De bescherming van de zuiveringstechnische werken omvat met name de bescherming tegen feitelijke aantasting van transportleidingen gemalen en onderdelen van de zuiveringsinstallatie zelf Een bekend voorbeeld vormt in dit verband de aantasting van leidingen door te hoge concentraties sulfaat in het afvalwater Het begrip doelmatige werking moet ruim worden opgevat Doelmatige werking omvat niet slechts een optimaal efficiënt zuiveringsproces in technische zin Onder dit criterium vallen ook aspecten als het voorkomen van stank en hinder op de r w z i en het tegengaan en voorkomen van verontreiniging van zuiveringsslib Het criterium heeft tevens een zekere bedrijfseconomische betekenis ook de doelmatige exploitatie van de r w z i dat wil zeggen de optimale werking en benutting van de aanwezige capaciteit wordt er onder begrepen In de aansluitvergunning kunnen tevens beheerszaken worden geregeld Hierbij moet onder andere gedacht worden aan de wijze van aansluiting op de zuiveringstechnische werken en afspraken met betrekking tot het onderhoud van de aansluiting en de vervanging 4 Artikel 3 en 4 Gegevensverstrekking informatieplicht In de eerste plaats wordt onderscheid gemaakt tussen de eisen inzake de bij de aanvraag te overleggen gegevens artikel 3 en eventueel nadien op verzoek los van de vergunningaanvraag op te leggen informatieplichten artikel 4 In de tweede plaats is in artikel 3 eerste lid weliswaar niet limitatief een groot aantal onderwerpen opgenomen waarover gegevens kunnen worden geëist maar is tevens aan de vergunningverlener de bevoegdheid verleend om hiervan af te wijken dit blijkt uit de formulering de aanvrager kan in ieder geval worden verplicht De gedachte hierachter is dat het waterschap in voorkomende gevallen reeds beschikt over een deel van de gegevens die bij de beoordeling van de aanvraag moeten worden betrokken In dat geval kan de vergunningaanvrager desgewenst worden toegestaan om slechts de resterende gegevens aan te leveren Opgemerkt dat een dergelijke benadering mogelijk is omdat in de verordening niet de openbare procedures van de Awb van toepassing zijn verklaard Terinzagelegging van een volledige aanvraag is daarom niet vereist In artikel 3 eerste lid zijn zoals reeds vermeld niet limitatief aspecten en onderwerpen opgesomd waarover in beginsel gegevens dienen te worden verstrekt Waar relevant is tot uitdrukking gebracht dat naast de actuele lozingssituatie ook gegevens over voorzienbare toekomstige wijzigingen kunnen worden geëist In dit verband kan onder meer worden gedacht aan gegevens inzake gefaseerd uit te voeren saneringsmaatregelen en inzake het afkoppelen van niet verontreinigd hemelwater koelwater grondwater etc De aangegeven aspecten en onderwerpen spreken grotendeels voor zich en kunnen in een aanvraagformulier nader worden uitgewerkt Overigens zullen uiteraard de gegevens die in het kader van het ingevolge artikel 4 22 van de Wm verplicht op te stellen gemeentelijk rioleringsplan zijn verzameld normaliter mede als basis kunnen dienen voor de gegevens die bij de aanvraag om een aansluitvergunning moeten worden overgelegd Artikel 4 eerste lid voorziet vervolgens in een algemene informatieverplichting De gemeente is ingevolge deze bepaling gehouden om op verzoek informatie te verstrekken De te verstrekken informatie dient uiteraard verband te houden met het belangenkader van de aansluitverordening Overigens zal ook het waterschap zichzelf verplicht achten om een gemeente informatie te verstrekken die verband houdt met de aanleg en het beheer van rioleringssystemen Op grond van artikel 4 tweede lid kan het waterschap van de gemeente verlangen dat deze zo snel mogelijk goed inzicht verschaft in de aard en omvang van een dreigende calamiteit Voorwaarde hierbij is dat deze afwijkingen in de samenstelling van en of hoeveelheid afvalwater leiden tot of dreigen te leiden tot een verstoring van de doelmatige werking van de zuiveringsinstallatie en of tot onnodige aantasting van de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater 5 Artikel 5 Doorvertaling van voorschriften Dit artikel vormt in feite een nadere uitwerking van

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/cvdr/271409_2/Aansluitverordening+voor+Waterschap+Rivierenland.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive •