archive-nl.com » NL » W » WATERSCHAPRIVIERENLAND.NL

Total: 720

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Waterschap Rivierenland - Regelgeving
  met het college van dijkgraaf en heemraden daarover de mening blijft toegedaan dat de geconstateerde afwijkingen leiden tot het niet afgeven van een goedkeurende verklaring meldt hij dit aan het algemeen bestuur en vermeldt hij daarbij de reactie van het college van dijkgraaf en heemraden 2 In aanvulling op het in de Waterschapswet voorgeschreven verslag van bevindingen brengt de accountant over de door hem uitgevoerde deel controles verslag uit aan de directie over zijn bevindingen die niet van bestuurlijk belang zijn o a Managementletter Een afschrift hiervan gaat ter kennisname aan het college van dijkgraaf en heemraden en het algemeen bestuur 3 Het in het vorige lid bedoelde verslag wordt voorzien van een schriftelijke reactie van de concerncontroller 4 De accountantsverklaring en het verslag van bevindingen worden voor verzending aan het algemeen bestuur door de accountant aan het college van dijkgraaf en heemraden voorgelegd waarbij het college van dijkgraaf en heemraden de mogelijkheid heeft om op deze stukken te reageren 5 Alvorens de in het voorgaande lid bedoelde verslag te behandelen wordt dit voorzien van een schriftelijke reactie van de concerncontroller 6 De accountant zendt zijn verklaring bij de jaarrekening en zijn verslag van bevindingen aan het algemeen bestuur 7 De accountant bespreekt voorafgaand aan de behandeling door het algemeen bestuur van de jaarverslaggeving de accountantsverklaring en het verslag van bevindingen met een voor dit doel door het algemeen bestuur ingestelde vertegenwoordiging van het algemeen bestuur Artikel 10 inwerkingtreding 1 Deze verordening treedt in werking met ingang van het begrotingsjaar 2009 met dien verstande dat zij van toepassing is op de accountantscontrole van de jaarrekening en deelverantwoordingen vanaf het begrotingsjaar 2009 2 De Controleverordening van Waterschap Rivierenland die is vastgesteld bij besluit van 3 januari 2005 vervalt met dien verstande dat zij van kracht blijft ten aanzien van de begrotingsjaren tot en met 2008 Artikel 11 citeertitel Deze verordening kan worden aangehaald als Controleverordening waterschap Rivierenland 2009 Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur op 31 oktober 2008 secretaris directeur drs H C Jongmans voorzitter ir G N Kok Algemene toelichting 1 Kader en opbouw van het algemeen deel van deze toelichting Op grond van artikel 109 van de Waterschapswet moet ieder algemeen bestuur een controleverordening vaststellen die voldoet aan de eisen die dat artikel stelt Het artikel luidt 1 Het algemeen bestuur stelt bij verordening regels vast voor de controle op het financiële beheer en op de inrichting van de financiële organisatie Deze verordening waarborgt dat de rechtmatigheid van het financiële beheer en van de inrichting van de financiële organisatie wordt getoetst 2 Het algemeen bestuur wijst een of meer accountants aan als bedoeld in artikel 393 eerste lid van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek belast met de controle van de in artikel 103 bedoelde jaarrekening en het daarbij verstrekken van een accountantsverklaring en het uitbrengen van een verslag van bevindingen 3 De accountantsverklaring geeft op grond van de uitgevoerde controle aan of a de jaarrekening een getrouw beeld geeft van zowel de baten en lasten als de grootte en samenstelling van het vermogen b de baten en lasten alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen c de jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels bedoeld in artikel 98a en d het jaarverslag met de jaarrekening verenigbaar is 4 Het verslag van bevindingen bevat in ieder geval bevindingen over a de vraag of de inrichting van het financiële beheer en van de financiële organisatie een getrouwe en rechtmatige verantwoording mogelijk maken en b onrechtmatigheden in de jaarrekening 5 De accountant zendt de accountantsverklaring en het verslag van bevindingen aan het algemeen bestuur en een afschrift daarvan aan het college van dijkgraaf en heemraden 6 Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot de reikwijdte van en de verslaglegging omtrent de accountantscontrole bedoeld in het tweede lid De Wet modernisering waterschapsbestel brengt een wat scherpere scheiding aan in de rolverdeling tussen het algemeen bestuur en het college van dijkgraaf en heemraden Het algemeen bestuur stelt de kaders en het beleid vast het college van dijkgraaf en heemraden voert het beleid uit en het algemeen bestuur controleert de beleidsuitvoering door het college van dijkgraaf en heemraden Ter ondersteuning van het algemeen bestuur bij het uitoefenen van zijn controlerende taak is een aantal bepalingen in de wet rond de opdracht aan de accountant aangescherpt De belangrijkste verandering is dat de accountantsverklaring niet langer meer alleen een oordeel over het getrouwe beeld bevat maar een oordeel over het getrouwe beeld en de rechtmatigheid samen Bovendien is nu veel explicieter bepaald dat de opdracht voor de accountantscontrole wordt verstrekt door het algemeen bestuur en niet meer door het college van dijkgraaf en heemraden Het artikel benadrukt dat het algemeen bestuur de accountant aanwijst dit kan niet worden gedelegeerd aan het college van dijkgraaf en heemraden Een andere verandering is dat in het vijfde lid van artikel 109 expliciet is opgenomen dat de accountantsverklaring en het verslag van bevindingen direct door de controlerend accountant aan het algemeen bestuur worden aangeboden Voorts is het het algemeen bestuur dat binnen de wettelijke kaders bepaalt wat de opdracht aan de accountant is Dit is nader geregeld in het Waterschapsbesluit Een laatste verandering is dat de controle van de doelmatigheid geen onderdeel meer uitmaakt van de accountantscontrole Opmerkingen en constateringen ter zake hoeven niet meer in het rapport van bevindingen te worden opgenomen zoals in de oude situatie nog wel het geval was De controle op doelmatigheid is dan ook geen taak meer van de accountant maar wordt door het algemeen bestuur zelf uitgevoerd mede op basis van de interne onderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid van het college van dijkgraaf en heemraden op grond van het nieuwe artikel 109a en eventueel het onderzoek door de rekenkamer functie Vanaf het verslagjaar 2009 bevat de accountantsverklaring dus een oordeel over het getrouwe beeld én de rechtmatigheid Een getrouwbeeldverklaring houdt in dat wordt aangegeven in hoeverre de uitkomsten van het gevoerde financieel beheer getrouw in de jaarrekening zijn weergegeven waarbij rekening wordt gehouden met het doel waarvoor de verantwoording is opgesteld De doelstellingen moeten worden afgestemd op de belanghebbenden in dit geval het algemeen bestuur Een getrouw beeld impliceert dat de jaarrekening geen zodanige fouten en of onzekerheden bevat dat het oordeel van de gebruiker beïnvloed wordt Het begrip getrouw beeld komt uit Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek titel 9 waarin de wettelijke vereisten zijn opgenomen die aan een jaarrekening worden gesteld Daarbij wordt gerefereerd aan het getrouwe beeld van vermogen en resultaat In het Waterschapsbesluit is dit begrip gekoppeld aan de financiële positie alsmede de baten lasten en balansmutaties Een getrouwbeeldverklaring is niet nieuw en daarom wordt hierop in deze toelichting niet verder ingegaan Het begrip controle is het centrale begrip van artikel 109 en dus ook van de verordening die dit artikel verder invult voor individuele waterschappen Het gaat hierbij niet alleen om de externe controle door de accountant maar zeker ook om de interne controle binnen de eigen organisatie Deze interne controle kan weer worden onderscheiden in de controle die een onlosmakelijk onderdeel is van de administratieve organisatie en de verbijzonderde interne controle Deze laatste vorm van controle bestaat uit specifieke onderzoeken vaak uitgevoerd door specifieke interne controlemedewerkers of auditoren waarin wordt nagegaan of de administratieve organisatie en de daarvan uitmakende reguliere interne controlemaatregelen goed werken en goed worden nageleefd In paragraaf 2 van deze toelichting wordt nader op het begrip controle ingegaan Het tweede deel van het eerste lid van artikel 109 geeft aan dat de toetsing van de rechtmatigheid oftewel van het voldoen aan externe en interne regels een belangrijk aspect van de controle is Eén van de twaalf wijzigingen op het terrein van de transparantie en verantwoording die de Wet modernisering waterschapsbestel in de Waterschapswet aanbrengt heeft betrekking op de extra aandacht die de wet vraagt voor deze rechtmatigheid Als gevolg van deze wijziging dienen zowel het waterschap zelf als zijn accountant zich intensiever te richten op rechtmatigheid In de eerste plaats zal het waterschap zelf intern meer waarborgen moeten treffen dat rechtmatig wordt gehandeld In de tweede plaats gaat de accountant als onderdeel van zijn verklaring bij de jaarrekening een gekwantificeerd oordeel over de rechtmatigheid geven Vanaf verslagjaar 2009 bevat de accountantsverklaring dan ook een oordeel over het getrouwe beeld én over de rechtmatigheid Rechtmatigheid als onderdeel van de accountantsverklaring is nieuw en anders dan het oordeel over het getrouwe beeld Overigens werd de rechtmatigheid ook al vóór de wet modernisering gecontroleerd maar de accountant ging daarop alleen in het verslag van bevindingen in In paragraaf 3 van deze toelichting wordt nader op rechtmatigheid ingegaan Daarbij wordt ook ingegaan op de verantwoordelijkheden van de diverse betrokken partijen In hoofdlijnen komt de verantwoordelijkheidsverdeling neer op het volgende het algemeen bestuur stelt de kaders voor de rechtmatigheid en de controle daarop Voorts stelt dit bestuur zelf regels op basis van zijn verordenende bevoegdheid Het algemeen bestuur formuleert de opdracht aan de accountant en kan aanvullende controle eisen stellen aanvullend op de wettelijke minimumeisen Als opdrachtgever ontvangt het algemeen bestuur de rapportage van de accountant aan het algemeen bestuur het college van dijkgraaf en heemraden is op grond van zijn bevoegdheid om het beleid van het algemeen bestuur uit te voeren primair verantwoordelijk voor de naleving van relevante wet en regelgeving de accountant is verantwoordelijk voor de uitvoering van de controle in overeenstemming met de vaktechnische randvoorwaarden De accountant zal toetsen of wet en regelgeving door het waterschap in acht zijn genomen en hierover aan het algemeen bestuur rapporteren De ervaringen van provincies en gemeenten die enkele jaren geleden met vergelijkbare wetswijzigingen te maken kregen wijzen uit dat de veranderingen rond rechtmatigheid niet moeten worden onderschat Het voldoen aan de rechtmatigheidbepalingen van de wet zal een grote inspanning van de waterschappen vragen terwijl er een afbreukrisico in de vorm van niet goedkeurende accountantsverklaringen en negatieve publiciteit is Om deze reden bereiden de waterschappen zich al geruime tijd terdege voor op de nieuwe rechtmatigheideisen Artikelsgewijze toelichting Artikel 1 Verschillende begrippen die in deze verordening zijn opgenomen worden ook gebruikt in de Waterschapswet en het Waterschapsbesluit Uiteraard zijn de definities die in die regelgeving zijn opgenomen ook van toepassing op de begrippen uit dit besluit Belangrijke andere begrippen uit deze verordening worden in dit artikel van een definitie voorzien Artikel 2 Zoals al in het algemeen deel van deze toelichting is aangegeven wordt de interne controle vooral vormgegeven als onderdeel van de administratieve organisatie Voor een goede interne controle zijn echter aanvullende onderzoeken nodig In dit artikel legt het algemeen bestuur daarom bovenop de reguliere interne controle enkele basiscondities vast voor de verbijzonderde interne controle Daarmee verkrijgt het algemeen bestuur een extra zekerheid dat het college van dijkgraaf en heemraden aan de eisen van getrouwheid en rechtmatigheid zal kunnen voldoen Voor een goed beeld van de financiële positie is een volledige registratie van de bezittingen van het waterschap onontbeerlijk Om te garanderen dat de registratie actueel en juist is wordt in het derde lid het college van dijkgraaf en heemraden opgedragen periodiek de registratie te controleren en bij afwijkingen maatregelen tot herstel te treffen Daarbij wordt aangegeven met welke frequentie deze onderzoeken moeten worden uitgevoerd Wat betreft de in het derde lid genoemde controle van de registergoederen en bedrijfsmiddelen geldt dat in de praktijk gebruikelijk is dat een roulerend controleschema wordt gehanteerd dat er op is gebaseerd dat ieder goed c q bedrijfsmiddel eenmaal in de 3 4 jaar wordt gecontroleerd Het verdient aanbeveling in overleg met de accountant te komen tot de controlefrequentie Het tweede en vierde lid regelen dat het college van dijkgraaf en heemraden op grond van de uitkomsten van de onderzoeken bij tekortkomingen maatregelen tot herstel treft Het vijf de lid bepaalt dat het algemeen bestuur over de uitkomsten van de onderzoeken en de eventuele maatregelen tot herstel op de hoogte wordt gebracht De onderzoeken die in dit artikel worden bedoeld omvatten niet de interne onderzoeken van het college van dijkgraaf en heemraden naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gevoerde bestuur Regels voor deze interne onderzoeken kunnen worden opgenomen in de verordening ex artikel 109a Waterschapswet Artikel 3 Artikel 3 van de verordening regelt de opdrachtverlening van de accountantscontrole van de jaar rekening van het waterschap Na afloop van ieder begrotingsjaar moet het college van dijk graaf en heemraden verantwoording afleggen aan het algemeen bestuur over het gevoerde bestuur door overlegging van de jaarrekening en het jaarverslag Voordat deze stukken worden aangeboden moet de jaarrekening door een bevoegd accountant zijn gecontroleerd De accountant controleert de jaarrekening in opdracht van het algemeen bestuur Het is dan ook het algemeen bestuur dat de accountant aanwijst Het algemeen bestuur is echter niet het bestuurs orgaan dat de overeenkomst met de accountant ondertekent Omdat de voorzitter degene is die het waterschap in en buiten rechte vertegenwoordigt is hij degene die de overeenkomst voor de accountantscontrole met de accountant formeel moet maken Het tweede lid regelt dat het college van dijkgraaf en heemraden verantwoordelijk is voor de uitvoering van de aanbesteding van de accountantscontrole van de jaarrekening De eisen van het dagelijks bestuur worden opgenomen in het programma van eisen dat in het derde lid aan de orde komt De kaders voor deze eisen liggen vast in artikel 109 van de Water schapswet en hoofdstuk 5 accountantscontrole van het Waterschapsbesluit Zo bevat dit besluit onder andere regels voor de goedkeuringstolerantie voor de accountantsverklaring en de rappor teringstolerantie voor het verslag van bevindingen In het derde lid wordt invulling gegeven aan het gebruik van de mogelijkheden van het dagelijks bestuur tot de nadere bepaling van de toleran ties Ze moeten al bij de aanbesteding van de accountantscontrole worden bepaald en zodoende worden opgenomen in het programma van eisen Daarnaast zijn onder dit lid aanvullende zaken opgenomen over eisen die het dagelijks bestuur kan stellen aan de werkzaamheden van de accountant zoals aanvullende inrichtingseisen voor het verslag van bevindingen en aanvullende extra rapportages en controles Andere eisen van het dagelijks bestuur kunnen betrekking hebben op de periode van de verbinte nis met de accountant voor de controle van de jaarrekening Bij een aanbesteding zijn het de selectiecriteria en de bijbehorende wegingsfactoren die uiteindelijk de selectie van de accountant voor de controle van jaarrekening bepalen Artikel 4 In artikel 3 is de algemene opdracht aan de accountant aan de orde geweest die bij het aangaan van het contract wordt overeengekomen Omdat er ieder jaar specifieke omstandigheden zullen zijn wordt er daarnaast in de regel vlak voor het daadwerkelijk van start gaan van de accountantscontrole een aparte opdracht gegeven Dit gebeurt door middel van het controleprotocol Dit is een document waarin het algemeen bestuur niet alleen aangeeft wat de rol van de accountant wordt maar ook wat de reikwijdte van het interne rechtmatigheidtraject is Wat betreft het laatste kan het protocol zich bijvoorbeeld baseren op de keuzes die zijn gemaakt om focus aan te brengen in het rechtmatigheidtraject Dan zouden hierin de volgende aspecten kunnen worden opgenomen normenkader beperkt zich wat de interne regelgeving betreft tot de door het algemeen bestuur vastgestelde verordeningen en daarin voorgeschreven nadere besluiten door algemeen en college van dijkgraaf en heemraden en waarbij voor besluiten van het college van dijkgraaf en heemraden geldt dat alleen wordt getoetst of deze genomen zijn en of het besluit aan de eventueel daaraan gestelde nadere eisen voldoet in het rechtmatigheidtraject krijgen alleen de drie nieuwe criteria expliciete aandacht begrotingscriterium voorwaardencriterium en misbruik en oneigenlijkgebruikscriterium de aspecten die binnen het voorwaardencriterium in beschouwing worden genomen worden beperkt tot hoogte recht en duur hanteren van de goedkeuringstolerantie die in het Waterschapsbesluit is opgenomen en niet over te gaan tot het zelf aanleggen van een strengere norm Het protocol is ook het aangewezen instrument als het algemeen bestuur de behoefte heeft van jaar op jaar te willen vaststellen voor welke onderdelen van de jaarrekening onderdelen van deelverantwoordingen en organisatie onderdelen afwijkende eisen gelden In het controleprotocol kunnen ook de kaders worden vastgelegd voor de beoordeling van de begrotingsrechtmatigheid en voor misbruik en oneigenlijk gebruik Ook afspraken over het verloop van de accountantscontrole en eventueel uit te brengen tussentijdse rapportages kunnen een plaats in het protocol krijgen Het controleprotocol kan op één jaar of op meerdere jaren betrekking hebben Het verdient aanbeveling dat het voorstel voor het controleprotocol voordat dit de bestuurlijke besluitvorming in gaat wordt besproken met de accountant Omdat het algemeen bestuur opdrachtgever van de accountantscontrole is zal uiteindelijk dit orgaan het protocol moeten vaststellen Artikel 5 Het college van dijkgraaf en heemraden is verantwoordelijk voor de samenstelling van de jaarrekening en het jaarverslag alsmede van eventuele door het algemeen bestuur geëiste deelverantwoordingen Artikel 5 van de verordening regelt de verplichtingen van het college van dijkgraaf en heemraden voor de verstrekking van de achterliggende informatie aan de accountant Voor de controle van de jaarrekening doet de accountant onderzoek naar de achterliggende bescheiden Het tweede lid draagt aan het college van dijkgraaf en heemraden op deze achterliggende bescheiden goed toegankelijk voor de accountant te maken In het derde lid wordt verwezen naar de datum uit de door het algemeen bestuur vastgestelde beleids en verantwoordingscyclus waarop het algemeen bestuur de gecontroleerde jaarrekening moet aanbieden De jaarrekening moet binnen twee weken na vaststelling maar in elk geval voor 15 juli worden toegezonden aan gedeputeerde staten Voor deze datum moet de jaarrekening door het algemeen bestuur zijn behandeld moet een eventuele erop volgende indemniteitsprocedure zijn doorlopen en de jaarrekening wel of niet zijn vastgesteld De accountant verzendt de accountantsverklaring en het verslag van bevindingen rechtstreeks aan het algemeen bestuur Het tweede lid van artikel 101 Waterschapwet bepaalt echter dat het college van dijkgraaf en heemraden bij de overlegging van de jaarrekening en het jaarverslag aan het algemeen bestuur daarbij de accountantsverklaring en het verslag van bevindingen moet voegen Het vierde lid van het artikel verplicht het college van dijkgraaf en heemraden alle informatie die van invloed is op het beeld van de jaarrekening en pas na de afgifte van de accountantsverklaring maar voor de vaststelling van de jaarrekening

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/cvdr/272109_2/Controleverordening+Waterschap+Rivierenland+2009.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Waterschap Rivierenland - Regelgeving
  breedte van de watergang voor elke aanliggende rechthebbende Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel 1 Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking 2 Met de inwerkingtreding van deze beleidsregel komt de Beleidsregel baggerontvangstbijdrage vastgesteld op 30 juni 2006 te vervallen 3 Deze beleidsregel kan worden aangehaald als Beleidsregel baggerontvangstbijdrage 2010 Toelichting beleidsregel baggerontvangstbijdrage 2010 Achtergrond De beleidsregel betreft een uitwerking van de onderhoudsplicht op basis van de legger van het waterschap en de ontvangstplicht van baggerspecie als bedoeld in artikel 5 23 tweede lid Waterwet Alle aanliggende rechthebbenden die onderhoudsspecie op hun land dienen te ontvangen vanuit een watergang waarvan het onderhoud geschiedt door het waterschap hebben recht op een baggerontvangstbijdrage Het betreft de A watergangen en enkele B watergangen in onderhoud bij het waterschap De onderhoudsplicht voor het waterschap volgt uit de legger behorende bij de keur van Waterschap Rivierenland De baggerontvangstbijdrage is een tegemoetkoming voor gewas en perceelschade als gevolg van het ontvangen van bagger uit bovengenoemde watergangen en geldend voor het gehele beheergebied waarbij een vergoeding wordt uitgekeerd per strekkende meter en standaardbedragen per breedteklasse watergang worden gehanteerd ongeacht het gewastype en tijdstip van baggeren De standaardbedragen zijn afhankelijk van de gekozen uitvoeringsmethode Artikelsgewijs Artikel 2 Toepassingsbereik beleidsregel Waterschap Rivierenland hanteert als uitgangspunt van beleid om aanliggende rechthebbenden eigenaar of gebruiker standaard een vergoeding uit te keren voor gewas en perceelschade en het verwerken van baggerspecie op het betrokken perceel als gevolg van de plicht tot het ontvangen van bagger uit een watergang in onderhoud bij het waterschap kortweg baggerontvangstbijdrage Er wordt een tegemoetkoming in de onkosten per strekkende meter uitgekeerd voor zowel gewas als perceelschade rekening houdend met breedteklassen Deze beleidsregel is zodanig opgezet dat in principe direct voorafgaand aan het werk reeds de hoogte van de vergoeding waarop de aanliggende rechthebbende recht heeft bekend is Dit voorkomt vertraging bij de uitbetaling Artikel 3 Wijze van vaststelling ontvangstbijdrage Zoals eerder genoemd is de baggerontvangstbijdrage een tegemoetkoming in kosten als gevolg van het ontvangen van bagger uit watergangen in onderhoud bij het waterschap De vergoeding wordt uitgekeerd per strekkende meter en standaardbedragen per breedteklasse watergang Er zijn 8 breedteklassen van een watergang gedefinieerd 0 2 5 2 5 3 3 4 4 5 5 6 6 8 8 10 10 meter De standaardbedragen zijn afhankelijk van de uitvoeringsmethode en bedragen Tabel Breedte klasse watergang Breedte op S P m Gemiddelde breedte m Hoeveelheid bagger m3 Vergoeding bij kraanwerk m Vergoeding bij pompwerk m 1 0 tot 2 5 1 25 0 5 1 14 0 86 2 2 5 tot 3 2 75 0 8 1 83 1 37 3 3 tot 4 3 5 1 0 2 29 1 72 4 4 tot 5 4 5 1 4 3 14 n v t 5 5 tot 6 5 5 1 8 3 93 n v t 6 6 tot 8 7 0 2 3 5 02 n v t 7 8 tot 10 9 0 3 7 8

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/cvdr/272729_2/Beleidsregel+baggerontvangstbijdrage+2010.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Regelgeving
  Overige bepalingen Artikel 4 1 Intrekking en wijziging beschikking tot subsidieverlening of tot subsidievaststelling 1 Het dagelijks bestuur kan een beschikking tot subsidieverlening of tot subsidievaststelling intrekken of wijzigen indien a conservatoir beslag is gelegd op het vermogen of deel van het vermogen van de subsidieontvanger b de subsidieontvanger surséance van betaling is verleend c de subsidieontvanger in staat van faillissement is verklaard 2 Bij de intrekking of wijziging kan worden bepaald dat over onverschuldigd betaalde subsidiebedragen een rentevergoeding verschuldigd is 3 De intrekking of wijziging werkt terug tot en met het tijdstip waarop de subsidie is verstrekt tenzij bij de intrekking of wijziging anders is bepaald Artikel 4 2 Afwijkingen Het dagelijks bestuur kan afwijken van de termijnen genoemd in deze verordening Paragraaf 5 Slotbepalingen Artikel 5 1 Inwerkingtreding en citeertitel 1 Deze verordening treedt in werking op 1 maart 2010 2 Deze verordening kan worden aangehaald als Algemene subsidieverordening Waterschap Rivierenland Ondertekening Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland op 12 februari 2010 de secretaris directeur drs H C Jongmans de dijkgraaf ir G N Kok Bijlage Kontakt Alblasserwaard 25 02 2010 Klik hier om het document te downloaden Algemene toelichting De Algemene wet bestuursrecht bepaalt dat subsidiëring in beginsel bij wettelijk voorschrift moet zijn geregeld Hierdoor ontstaat duidelijkheid over de rechten en plichten van de subsidieverstrekker en de subsidieontvanger Tegelijkertijd wordt de subsidieverstrekkende overheid gedwongen zich goed af te vragen welke doelen met de subsidie worden nagestreefd en welke voorschriften en bevoegdheden noodzakelijk zijn om die doelen te bereiken De regels over subsidiëring zijn te vinden in titel 4 2 van de Algemene wet bestuursrecht Awb Daarnaast zijn de regels inzake bestuurlijke geldschulden in titel 4 4 Awb van toepassing bij het verstrekken van een subsidie Atikel 4 21 eerste lid van de Awb definieert het begrip subsidie als De aanspraak op financiële middelen door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen en diensten Voor het waterschap betekent de verplichting om voor subsidiëring een wettelijke grondslag te hebben dat een verordening als bedoeld in artikel 78 eerste lid van de Waterschapswet moet worden vastgesteld Het waterschap hanteert voor het vaststellen van deze subsidieregels de volgende systematiek een algemene subsidieverordening en een of meerdere bijzondere subsidieverordeningen Algemene subsidieverordening De Algemene subsidieverordening Waterschap Rivierenland geeft een aantal algemene voorschriften een kader dat in beginsel voor alle door het waterschap te verstrekken subsidies zal gelden ongeacht het doel van de subsidie De voorschriften zijn vooral procedureel van aard Deze algemene regeling functioneert eenduidig als een voor alle subsidieregelingen geldende verordening Deze algemene regels beperken zich tot die bepalingen waarvoor titel 4 2 en titel 4 4 van de Awb de ruimte laat aan het waterschap als lagere wetgever De verordening is aanvullend aan hetgeen al in de Awb is geregeld en moet in nauwe samenhang met de Awb worden gelezen Bijzondere subsidieverordeningen De specifiek op de subsidies toegesneden regels

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/cvdr/272588_1/Algemene+subsidieverordening+Waterschap+Rivierenland.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Regelgeving
  3 Indien de belastingplichtige de hoeveelheid ingenomen water niet of niet correct meet en registreert of niet doorgeeft aan BSR dan kan de ambtenaar belast met de heffingen van BSR deze hoeveelheid schatten Artikel 3 Afwijking eerder vastgestelde beleidsregels 1 Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland heeft bij besluit van 12 januari 2010 de Beleidsregels inzake toepassing van de tabel afvalwatercoëfficiënten bij berekening vervuilingswaarde verontreinigingsheffing en zuiveringsheffing 2010 vastgesteld 2 De in het vorige lid bedoelde beleidsregels zijn met ingang van 1 januari 2014 niet meer van toepassing op de afvoer en lozing van afvalwaterstromen afkomstig van bronneringen en saneringen Artikel 4 Inwerkingtreding 1 Dit besluit treedt na bekendmaking in werking per 1 januari 2014 2 Dit besluit kan worden aangehaald als Besluit berekening zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing inzake bronneringen en saneringen Ondertekening Aldus besloten in vergadering van het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland van 3 december 2013 te Tiel de secretaris directeur de dijkgraaf drs H C Jongmans MPM ir R W Bleker Toelichting op Besluit berekening zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing inzake bronneringen en saneringen Artikel 1 Lid 1 Voordat een aanslag zuiveringsheffing of verontreinigingsheffing kan worden opgelegd moet er sprake zijn van een belastbaar feit Dat is het geval als er sprake is van het afvoeren of lozen van stoffen op respectievelijk de riolering of oppervlaktewater Bij bronneringen en saneringen is er sprake van het afvoeren of lozen vanuit een bedrijfsruimte Voor bronneringen en saneringen gelden daarom dezelfde regels als voor iedere andere bedrijfsruimte Uitgangspunt is dat ieder belastbaar feit ook daadwerkelijk belast wordt Uitgangspunt is artikel 122g van de Waterschapswet voor de zuiveringsheffing en artikel 7 5 van de Waterwet voor de verontreinigingsheffing Hoofdregel is dat het aantal vervuilingseenheden wordt berekend door middel van meting bemonstering en analyse van het afgevoerde of geloosde afvalwater Dit is een kostbare methode zodat op basis van de Waterschapswet en de Waterwet een uitzondering mogelijk is waarvan veel bedrijven met een beperkte vervuilingswaarde gebruik maken Lid 2 De uitzondering zoals genoemd bij het vorige lid is als volgt uitgewerkt In veel gevallen wordt bij een beperkte vervuilingswaarde een aanslag berekend met de formule A x B waarbij A het aantal m3 in het kalenderjaar afgevoerd of geloosd water is en B de afvalwatercoëfficiënt behorende bij de klasse met betrekking tot de vervuilingswaarde van die bedrijfsruimte De hoeveelheid ingenomen grond water is bij de afvoer en de lozing van grondwater tevens de hoeveelheid afgevoerd of geloosd afvalwater Op grond van de Waterschapswet de Waterwet en het Besluit ingenomen water 2009 zouden bronneringen en saneringen vallen onder de waterklasse 8 van de tabel afvalwatercoëfficiënten als bedoeld in artikel 122k derde lid van de Waterschapswet en artikel 7 5 vijfde lid van de Waterwet Op basis van ervaringscijfers binnen het beheersgebied van Waterschap Rivierenland is geconcludeerd dat de waterklasse 8 niet in verhouding staat tot de werkelijke vervuilingswaarde Binnen het beheersgebied van Waterschap Rivierenland sluit waterklasse 1 het beste aan bij de werkelijke vervuilingswaarde Dat maakt het wenselijk hiervoor beleidsregels

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/cvdr/315145_1/Beleidsregel+%E2%80%9CBesluit+berekening+zuiveringsheffing+en+verontreinigingsheffing+inzake+bronneringen+en+saneringen%E2%80%9D.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Regelgeving
  onderdelen a en b van de Waterschapswet worden genoemd de doelstellingen richtlijnen limieten en administratieve organisatie van de financieringsfunctie Financieel beheer Het financieel beheer omvat de activiteiten die moeten bewerkstelligen dat de uitvoering van het in de begroting opgenomen vastgestelde beleid volgens de gestelde plannen en doelen en binnen de gestelde kaders plaatsvinden en dat de financiële positie daarmee in overeenstemming is De betreffende activiteiten dienen er voor te zorgen dat de beleidsuitvoering en financiële situatie onder controle is Financiële organisatie De financiële organisatie ondersteunt de beheersing van de uitvoering van het beleid Het gaat daarbij ten eerste om de verdeling van taken verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het algemeen bestuur het dagelijks bestuur en de ambtelijke organisatie Ten tweede gaat het om de inrichting en het onderhoud van de administratieve systemen die de activiteiten en processen van het financieel beheer ondersteunen Deze systemen ondersteunen niet alleen de geldstromen wat mag het kosten input maar evenzeer de prestaties output en de doelstellingen effecten outcome Tot de systemen behoren ook managementcontrolsystemen binnen de ambtelijke organisatie tussen de ambtelijke organisatie en het dagelijks bestuur en tussen het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur 3 Gehanteerde uitgangspunten Deze verordening is gebaseerd op de volgende uitgangspunten 1 de verordening werkt de taakverdeling tussen algemeen en dagelijks bestuur uit hetgeen onder tot uitdrukking komt in elementen van de beleids en verantwoordingfunctie die van toepassing zijn op het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur waaronder de beleids en verantwoordingscyclus 2 de verordening regelt de relatie tussen het algemeen en dagelijks bestuur en niet de relatie tussen dagelijks bestuur en ambtelijke organisatie 3 de verordening sluit aan bij de opzet van en geeft een nadere invulling aan de Bepalingen Beleidsvoorbereiding en Verantwoording Waterschappen BBVW de nieuwe verslaggevingsregels opvolgers van de comptabiliteitsvoorschriften 3 1 Taakafbakening algemeen bestuur dagelijks bestuur De taakverdeling tussen het algemeen en het dagelijks bestuur luidt op hoofdlijnen als volgt door middel van deze verordening en de verordeningen op basis van de artikelen 109 en 109a van de Waterschapswet geeft het algemeen bestuur het dagelijks bestuur een aantal kaders mee waarbinnen beleidsvoorstellen moeten worden gedaan en de wijze waarop het beleid moet worden uitgevoerd kaderstelling het algemeen bestuur spreekt zich bij de behandeling van de meerjarenraming uit over het meerjarig beleid van het waterschap en de financiële consequenties daarvan beleidsbepaling op basis van een voorstel van het dagelijks bestuur stelt het algemeen bestuur via de begroting het beleid van het waterschap voor het komend jaar vast beleidsbepaling en de financiële middelen beschikbaar die maximaal bij de beleidsuitvoering mogen worden ingezet kaderstelling over het vastgestelde beleid en de benodigde middelen kan transparant naar de samenleving worden gecommuniceerd externe verantwoording het is vervolgens aan het dagelijks bestuur om het beleid uit te voeren waarbij de beschikbaar gestelde middelen mogen worden ingezet Het dagelijks bestuur moet er voor zorgen dat deze middeleninzet rechtmatig doeltreffend en doelmatig is door middel van een goede uitvoering en interne organisatie moet er voor worden gezorgd dat de beleidsdoelen daadwerkelijk worden bereikt doeltreffendheidsvraag dat dit met zo min mogelijk middeleninzet gebeurt doelmatigheidsvraag en dat de middelen worden ingezet zoals is toegestaan rechtmatigheidvraag uitvoering en sturing lopende het begrotingsjaar informeert het dagelijks bestuur het algemeen bestuur over de beleidsuitvoering en na afloop van het begrotingsjaar legt het dagelijks bestuur hierover verantwoording af Hierbij wordt aangegeven of de gestelde doelen en prestaties worden c q zijn gehaald en welke middeleninzet gerealiseerd zal worden c q gerealiseerd is en hoe het met de doelmatig en rechtmatigheid is gesteld interne informatieverstrekking en verantwoording op basis van deze rapportages kan het algemeen bestuur een oordeel geven en indien noodzakelijk het beleid en of de uitvoering daarvan bijstellen controlerende functie uiteindelijk kan het algemeen bestuur verantwoording afleggen aan de samenleving externe verantwoording Het onderscheid in de taken kaderstelling beleidsbepaling uitvoering sturing interne informatieverstrekking verantwoording controle en externe verantwoording die zojuist werden genoemd is verder uitgewerkt in de beleids en verantwoordingscyclus zoals deze jaarlijks bij de waterschappen wordt doorlopen 3 2 Geen uitwerking relatie bestuur organisatie In deze verordening komen de taken van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur beide aan de orde maar de verordening regelt niet de relatie tussen het dagelijks bestuur en de ambtelijke organisatie De belangrijkste reden is dat de nieuwe Waterschapswet dat ook niet als verplichting voor de verordening stelt Immers waar de oude Waterschapswet nog de bepaling bevatte dat in de verordening op grond van artikel 108 de ambtenaren moesten worden aangewezen die een bepaalde rol in het financieel beheer hadden waarbij aan de secretaris geen rol kon worden toebedeeld komt een dergelijke bepaling in de huidige wet niet meer voor De nieuwe wet erkent dat het een verantwoordelijkheid en een bevoegdheid is van het orgaan dat met de uitvoering is belast het dagelijks bestuur dus om een in de gegeven situatie best passende organisatie in te richten Binnen de kaders die deze verordening aangeeft zal het dagelijks bestuur de administratieve organisatie goed moeten inrichten en moeten zorgen dat daarbinnen een adequate functiescheiding wordt aangebracht 3 3 Aansluiting verordening op opzet nieuwe verslaggevingsregels De beleids en verantwoordingsfunctie is een verzamelbegrip voor alle onderwerpen die te maken hebben met de voorbereiding van het meerjarenbeleid de meerjarenraming en de begroting de uitvoering en beheersing van het daarin opgenomen beleid en de verantwoording daarover zowel intern als extern De beleids en verantwoordingsfunctie omvat daarmee ook alle directe en indirecte activiteiten en processen die de onderwerpen ter uitvoering brengen die zijn opgenomen in de BBVW een onderdeel van het Waterschapsbesluit De kernonderwerpen van de BBVW zijn de meerjarenraming begroting jaarverslaggeving inclusief de daar onderdeel van uitmakende paragrafen de daarin gepresenteerde financiële positie en in relatie daarmee de balans Het zijn onderwerpen waarbij vooral het algemeen bestuur een centrale rol vervult De meerjarenraming heeft vooral een rol in het kader van de beleidsvoorbereiding De begroting betreft het doen van voorstellen voor en vaststellen van het beleid voor de programma s dat gerealiseerd moet worden en de daarvoor beschikbare gelden De jaarverslaggeving faciliteert de controlerende en verantwoordingsfunctie Om de financiële positie te beoordelen moet de vraag beantwoord worden of de financiën van het waterschap op met name de langere termijn gezond zijn De exploitatiekosten die zijn opgenomen in meerjarenraming begroting en jaarverslaggeving en de financiële positie hangen nauw samen Zo kan de begroting sluitend zijn terwijl de meerjarige financiële positie kwetsbaar is Andersom kan de financiële positie gezond zijn en de jaarrekening een tekort laten zien Het algemeen bestuur zal de exploitatiekosten steeds in relatie moeten bezien met de financiële positie De exploitatiekosten en de financiële positie zijn in onderlinge samenhang van belang voor het inzicht in de financiën van het waterschap De paragrafen van de begroting gaan over onderwerpen die van invloed zijn op de exploitatiekosten en de financiële positie en waarbij sprake is van bestuurlijke en financiële risicofactoren Bij dit alles neemt het algemeen bestuur aan de voorkant beslissingen en controleert zij lopende en na afloop van de uitvoering voor een bepaald begrotingsjaar op basis van de begroting De BBVW geven de algemene regels die de wetgever voor de beleids en verantwoordingsfunctie stelt In deze verordening worden de regels van het besluit vertaald naar de situatie en inzichten van individuele waterschappen 4 Opbouw van de verordening De verordening kent vijf hoofdstukken In het eerste hoofdstuk worden enkele kernbegrippen gedefinieerd Vervolgens volgt een hoofdstuk over de beleids en verantwoordingscyclus Het algemeen bestuur stelt de kaders voor de uitvoering van het beleid Zij doet dat vooral door het behandelen van de meerjarenraming en het daarin opgenomen beleid ten aanzien van de programma s die het waterschap hanteert De kern van de beleidsbepaling is de beantwoording per programma van de 3 w vragen wat willen we bereiken wat gaan we daarvoor doen wat gaat het kosten De meerjarenraming vormt een belangrijke basis voor het opstellen van de begroting die uiteindelijk door het algemeen bestuur wordt vastgesteld Het dagelijks bestuur voert vervolgens de begroting uit en zorgt voor de beheersing van deze uitvoering Vervolgens rapporteert het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur waarbij een belangrijke plaats in ingeruimd voor de bekende drie h vragen hebben we bereikt wat we wilden hebben we gerealiseerd wat we ons voorgenomen hadden heeft het gekost wat we hadden geraamd Het algemeen bestuur legt in deze verordening de hoofdlijnen van de rolverdeling vast tussen zichzelf en het dagelijks bestuur en formuleert een aantal eisen waaraan het dagelijks bestuur moet voldoen Het derde hoofdstuk behandelt de uitgangspunten die het algemeen bestuur aan enkele belangrijke onderdelen van het financieel beleid stelt Hierin komen onder andere investeringen activering en afschrijving reserves en voorzieningen financiering en de onderbouwing van tarieven aan de orde Dit zijn onderwerpen die in direct van invloed zijn op de financiële positie van het waterschap De artikelen in dit hoofdstuk voldoen aan het voorschrift uit artikel 108 dat de verordening in ieder geval regels stelt voor de kostprijsberekeningen de waardering van activa en de financieringsfunctie In het vierde hoofdstuk komen de paragrafen van de begroting en de jaarverslaggeving aan de orde Dit hoofdstuk geeft antwoord op de vraag welke eisen het algemeen bestuur aan de inhoud van de paragrafen stelt in aanvulling op de eisen uit de BBVW In deze verordening zijn de paragrafen gekoppeld aan het financieel beleid Zo geeft de verordening aan dat er zowel een apart beleidsonderdeel als een paragraaf in begroting en jaarverslag over het weerstandsvermogen moet worden opgesteld De paragrafen dienen als een planning en control instrument voor de uitvoering van het beleid zoals uiteengezet in het financieel beleid Het vijfde hoofdstuk bevat de uitgangspunten voor de administratieve organisatie rond de beleids en verantwoordingsfunctie en voor de administratie Het algemeen bestuur moet er immers van op aan kunnen dat de aansturing van de ambtelijke organisatie en de taken verantwoordelijkheden en bevoegdheden van en binnen de ambtelijke organisatie goed zijn vastgelegd Bovendien moeten er administratieve systemen zijn die de uitvoering van het beleid de begroting het inzicht in de financiële positie en de toepassing van de paragrafen ondersteunen Deze systemen dienen tevens de rapportages en verantwoording van de ambtelijke organisatie aan het dagelijks bestuur en de rapportage van het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur te ondersteunen Het algemeen bestuur stelt ook hiervoor de kaders Overeenkomstig het principe sturen op hoofdlijnen dat de laatste jaren praktijk is geworden gaat het dan vooral om eisen waaraan het dagelijks bestuur moet voldoen en niet om de meer gedetailleerde uitvoeringsregels zelf Als gevolg van de aanstaande wijziging van de Wet financiering decentrale overheden waarvan de parlementaire behandeling in 2008 zal starten zal de passage alsmede inzake informatievoorziening vrijwel zeker worden geschrapt Deze verordening anticipeert reeds op deze aanstaande wijziging Toelichting op de artikelen Artikel 1 Verschillende begrippen die in deze verordening zijn opgenomen worden ook gebruikt in de Waterschapswet het Waterschapsbesluit en de Wet financiering decentrale overheden Uiteraard zijn de definities die in die regelgeving zijn opgenomen ook van toepassing op de begrippen uit dit besluit Belangrijke andere begrippen uit deze verordening worden in dit artikel van een definitie voorzien Artikel 2 De interactie tussen algemeen en dagelijks bestuur rond beleidsvoorbereiding kaderstelling controle en verantwoording speelt zich in belangrijke mate af rond de onderdelen van de beleids en verantwoordingscyclus die jaarlijks wordt doorlopen De informatie die het algemeen bestuur tijdens de verschillende onderdelen van de cyclus krijgt stelt dit orgaan in staat zijn rol goed in te vullen Daarom is het van groot belang dat het algemeen bestuur zelf kan bepalen welke beleidsdocumenten hij ontvangt en op welke momenten deze worden aangeboden Het eerste lid geeft het algemeen bestuur deze mogelijkheid Gebruikelijke onderdelen van de cyclus zijn meerjarenraming begroting investeringsvoorstellen tussentijdse rapportages over de beleidsuitvoering jaarverslag en jaarrekening Het waterbeheerplan is een belangrijk beleidsbepalend instrument van het waterschap Onder de nieuwe Waterwet geeft het waterschap daarmee voor een periode van zes jaar aan welk beleid wordt nagestreefd wat er aan maatregelen getroffen zal worden om dat beleid te realiseren en welke financiële middelen daarmee gemoeid zijn Het waterbeheerplan heeft ook een belangrijke externe werking en kent een verplichte inspraakprocedure De zojuist genoemde aspecten beleidsdoelen maatregelen en financiën zijn ook verplichte elementen van de meerjarenraming en de begroting Het is daarom niet meer dan logisch dat het waterbeheerplan een integraal onderdeel uitmaakt van de beleidscyclus hetgeen in het tweede lid wordt vastgelegd Er is veel voor te zeggen dat in het jaar dat het waterbeheerplan wordt vastgesteld het beheerplan en de meerjarenraming grotendeels een identieke inhoud kennen In latere jaren is de meerjarenraming het meest aangewezen instrument om het waterbeheerplan jaarlijks te evalueren en voortschrijdend bij te stellen Ook de nieuwe verslaggevingsvoorschriften zijn gericht op het leveren van een bijdrage aan de mogelijkheden om de beleidsbepalende kaderstellende controlerende en verantwoordende rol van het algemeen bestuur te versterken Door het toepassen van de voorschriften kunnen het beleidsmatige karakter van met name de meerjarenraming de begroting en het jaarverslag worden vergroot en kunnen deze instrumenten van uitvoeringsinformatie worden ontdaan Om er voor te zorgen dat deze mogelijkheden ten volle worden benut geeft het derde lid aan dat het dagelijks bestuur verantwoordelijk wordt voor de juiste toepassing van de regels uit het Waterschapsbesluit Artikel 3 Anders dan in het verleden geeft de nieuwe regelgeving de waterschappen vrijheid als het gaat om de indeling volgens welke het in de meerjarenraming begroting en jaarverslag opgenomen beleid aan het algemeen bestuur wordt gepresenteerd Door deze vrijheid kan de inrichting van deze beleidsdocumenten worden toegesneden op de eigen situatie van het waterschap en wensen van het algemeen bestuur Het waterschap kan zelf het aantal en de inhoud van de programma s bepalen Omdat er een bestuurlijke keuze ten grondslag ligt aan de indeling van de programma s stelt het algemeen bestuur de indeling vast Meestal zal die vaststelling voor enkele jaren gelden bijvoorbeeld voor een gehele bestuursperiode Indien daartoe aanleiding is kan het algemeen bestuur de indeling wijzigen Het algemeen bestuur zal dus een programma indeling bepalen op basis waarvan het beleid wordt gepresenteerd De in de regelgeving gehanteerde definitie van programma is een samenhangend geheel van activiteiten op basis waarvan het algemeen bestuur het beleid van het waterschap vaststelt Een eis uit het Waterschapsbesluit is dat in het programmaplan dat onderdeel van de begroting is alle baten en lasten van het waterschap moeten worden opgenomen Datzelfde geldt voor de programmaverantwoording die een onderdeel van het jaarverslag is Artikel 4 Een logische eerste stap in de beleids en verantwoordingscyclus is evaluatie van de beleidsuitvoering in de voorafgaande periode Dit artikel geeft aan dat dit gestalte kan worden gegeven door de behandeling door het algemeen bestuur van een document waarin de bevindingen over deze beleidsuitvoering zijn opgenomen en waarin op basis daarvan voorstellen worden gedaan voor de beleidskaders die voor de komende meerjarenperiode zouden kunnen gelden Artikel 5 In de meerjarenraming wordt het beleid van het waterschap voor de komende jaren integraal weergegeven en wordt aangegeven wat de financiële consequenties van dit beleid zijn inclusief de gevolgen voor de waterschapsbelastingen die worden opgelegd Het document is vooral van belang voor de kaderstellende en beleidsbepalende functie van het algemeen bestuur In de besprekingen over of ter voorbereiding van de meerjarenraming geeft het algemeen bestuur het dagelijks bestuur de beleidsmatige en financiële kaders mee die gelden voor de uitwerking van het meerjarenbeleid Conform de nieuwe verslaggevingsregels bestaat het document uit twee hoofdonderdelen Een verandering ten opzichte van de situatie onder de oude Waterschapswet is dat er nu meer eisen aan de inhoud van dit instrument worden gesteld Dit benadrukt de belangrijke positie van de meerjarenraming in de beleidscyclus en voorts wordt hiermee nog eens duidelijk aangegeven dat de meerjarenraming geen financieel maar een beleidsinstrument is In het eerste hoofdonderdeel worden het beleid en de financiële consequenties daarvan weergegeven op basis van de indeling in programma s die het waterschap hanteert Per programma dient expliciet te worden weergegeven welke doelstellingen het waterschap nastreeft wat wordt gedaan om die doelstellingen te halen en wat dat aan middeleninzet met zich meebrengt Dit wordt gedaan aan de hand van de volgende vragen de drie w s wat willen we bereiken wat gaan we er voor doen wat gaat het kosten Voor een goede integrale beoordeling door het algemeen bestuur is het van groot belang dat de meerjarenraming naar programma s het volledige beleid en alle netto kosten van het waterschap omvat In het tweede hoofdonderdeel van de meerjarenraming worden zowel de context van het meerjarenbeleid als een nadere toelichting op enkele belangrijke gevolgen van het meerjarenbeleid weergegeven Tot deze gevolgen behoren onder andere de investeringen die als gevolg van het meerjarenbeleid zullen moeten worden uitgevoerd de financiering de exploitatiekosten alsmede de ontwikkeling van de waterschapsbelastingen Bij de behandeling van de meerjarenraming geeft het algemeen bestuur een gedeeld beeld van het meerjarenbeleid en de financiële consequenties daarvan inclusief lastenontwikkeling af Voor het begrotingsproces is het van groot belang dat er voldoende helderheid is over de beleidsambities en het financiële kader waarbinnen deze ambities moeten worden gerealiseerd Met de behandeling van de meerjarenraming markeert het algemeen bestuur wat zij van dagelijks bestuur en ambtelijke organisatie verwacht Een dergelijke markering past bij de beleidsbepalende rol die de Waterschapswet aan het algemeen bestuur toekent Dagelijks bestuur en ambtelijke organisatie mogen van een beleidsbepaler een heldere lijn en een expliciete koers verwachten De meerjarenraming speelt ook een belangrijke rol in de relatie met artikel 99 van de Waterschapswet dat bepaalt dat de begroting alleen niet in evenwicht mag zijn als aannemelijk kan worden gemaakt dat dit evenwicht in de eerstkomende jaren tot stand zal zijn gebracht In de jaren richting laatste jaar van de meerjarenbeleidsperiode zullen reserves worden ingezet om eventuele verschillen tussen kosten en opbrengsten te dekken c q te financieren De meerjarenraming is het instrument waarmee het evenwicht in meerjarenperspectief kan worden aangetoond In het tweede lid van artikel 5 komt de financieringsfunctie van het waterschap voor het eerst aan de orde Deze functie die ook wel de treasuryfunctie wordt genoemd omvat alle activiteiten die zich richten op het bepalen van het beleid ten aanzien van het uitvoeren en beheersen van de activiteiten met betrekking tot het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden de financiële stromen de financiële posities en de hieraan verbonden risico s In artikel 16 van deze verordening is het meer algemene beleidskader van de financieringsfunctie opgenomen In dit artikel komt een ander instrument voor de bestuurlijke aansturing van de financieringfunctie aan de orde namelijk de financieringparagraaf in de meerjarenraming In de financieringparagrafen van de meerjarenraming en de begroting worden de beleids plannen omtrent financiering voor de meerjarenbeleidsperiode resp het komende jaar weergegeven In de financieringparagraaf van de jaarrekening wordt over de uitvoering van de financieringplannen gerapporteerd Het tweede lid geeft weer uit welke onderdelen de financieringsparagraaf van de meerjarenraming moet bestaan Deze onderdelen kennen de volgende achtergrond Ten behoeve van het opstellen van de meerjarenraming worden alle langetermijnontwikkelingen geanalyseerd Op basis hiervan wordt het langetermijnbeleid van het waterschap uitgestippeld in de tijd uitgezet en financieel doorgerekend Dit zal voor de hieruit voortvloeiende vermogensbehoefte ook moeten gebeuren Onderdeel a van de paragraaf van de meerjarenraming vormt hiervan de weerslag Om de rentekosten als onderdeel van de exploitatielasten te kunnen ramen moet het waterschap inschatten op welke wijze de rente zich in de toekomst zal ontwikkelen Op grond van onderdeel b van het tweede lid wordt een beschouwing over dit aspect in de meerjarenraming opgenomen Omdat rente een belangrijke kostenpost van het waterschap kan vormen wordt in de meerjarenraming eveneens uiteengezet welke invloed veranderingen van rentepercentages en rentekosten heeft op de exploitatielasten en de tarieven Artikel 6 Het eerste lid is een kapstokbepaling die in het algemeen aangeeft wat de inhoud van de begroting is Zoals al is aangegeven bevat de begroting de uitwerking voor het komende jaar van het meerjarenbeleid waartoe het algemeen bestuur in een eerdere stap van de beleids en verantwoordingscyclus heeft besloten Het dagelijks bestuur biedt deze uitwerking in de vorm van de ontwerp begroting aan het algemeen bestuur aan en net zoals dit geldt voor de meerjarenraming geldt ook voor dit ontwerp dat het voor het oordeel van het algemeen bestuur van groot belang is dat al het beleid waartoe het eerder heeft besloten in de ontwerp begroting is opgenomen Net zoals de meerjarenraming moet ook de begroting vooral voor het algemeen bestuur met name inzicht bieden in de doelstellingen van programma s in de beleidsuitgangspunten en hoofdlijnen van het beleid ten aanzien van enkele beheersmatige aspecten in de financiële positie en in de te heffen belastingen De begroting is daartoe in een aantal hoofdonderdelen verdeeld waarvan een aantal op hun beurt weer nader zijn onderverdeeld De verslaggevingsregels geven aan dat de volgende structuur te herkennen moet zijn a het programmaplan waarin het beleid en de financiële consequenties daarvan worden weergegeven op basis van de indeling in programma s die het waterschap hanteert Het ligt voor de hand dat de indeling naar programma s gelijk is aan de indeling die in de meerjarenraming is opgenomen b de paragrafen die als een toelichting op het programmaplan kunnen worden beschouwd en die gezamenlijk nader inzicht geven in de financiële positie van het waterschap c de begroting naar programma s wat in feite niet meer is dan een beknopt overzicht van de programma s die het waterschap hanteert en wat de geraamde netto kosten van de programma s zijn De aanwezigheid van dit onderdeel van de begroting vloeit met name voort uit de noodzaak een dergelijk overzicht in de jaarrekening op te nemen Wanneer deze informatie namelijk niet in de jaarrekening zou worden vermeld zou het algemeen bestuur geen oordeel van de accountant krijgen over de getrouwheid en rechtmatigheid van de netto kosten van de programma s En dat terwijl de programma s de voor het algemeen bestuur belangrijkste invalshoek van het beleid vormen Gegeven het principe dat de indeling van jaarverslaggeving en begroting zoveel mogelijk overeenkomen is ook in de begroting een onderdeel begroting naar programma s opgenomen De informatie in dit overzicht is uiteraard afkomstig uit het onderdeel netto kosten van het programmaplan d de begroting naar kostendragers die vooral van belang is omdat deze het vertrekpunt is voor de belastingheffing In dit deel van de begroting worden netto kosten namelijk gespecificeerd naar de taken die in het provinciaal reglement aan het waterschap zijn toegewezen en waarvoor het waterschap belasting heft Onder de nieuwe Waterschapswet gaat het om maximaal drie kostendragers watersysteembeheer zuiveringsbeheer en wegenbeheer De begroting naar kostendragers geeft allereerst aan welke netto kosten aan een bepaalde taak worden toegerekend Vervolgens laat de begroting zien in welke mate rekening wordt gehouden met eventuele bedragen voor onvoorziene kosten kwijt te schelden of oninbaar te verklaren belastingopbrengsten algemene opbrengsten zoals dividenden en toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Tot slot maakt de begroting duidelijk welke belastingopbrengsten moeten worden verkregen om de kosten van de taakuitoefening te dekken Dit laatste bedrag is het startpunt voor de belastingheffing en invordering e de begroting naar kosten en opbrengstsoorten waarin de lasten en baten zijn onderscheiden naar de verschillende productiemiddelen die door een waterschap bij de realisatie van het beleid worden ingezet Het algemeen bestuur wordt informatie op een hoog aggregatieniveau verstrekt namelijk naar vijf groepen van kostensoorten en zes groepen van opbrengstsoorten Het dagelijks bestuur of indien gemandateerd een persoon of onderdeel van de organisatie zal de informatie over de kosten en opbrengstsoorten op een lager niveau vaststellen Met deze laatste indeling naar kosten en opbrengstsoorten wordt ook een belangrijk deel van de Europese rapportageverplichtingen die voortvloeien uit de Economische en Monetaire Unie ingevuld De begrotingen naar programma s naar kostendragers en naar kosten en opbrengstsoorten vormen de basis voor de controle van de rechtmatigheid en het getrouwe beeld van de jaarrekening door de accountant Ondanks dat in het programmaplan aandacht wordt besteed aan de investeringen die het waterschap van plan is te gaan doen om het beleid uit te voeren is de begroting vooral gericht op het autoriseren van de netto kosten en belastingopbrengsten De opname van investeringsprojecten en bedragen in een vastgestelde meerjarenraming en of begroting geeft nog geen autorisatie tot het uitvoeren van de investeringen Het autoriseren van investeringsprojecten vraagt een specifieke besluitvorming van het algemeen bestuur danwel een besluit waarin de beschikbaarstelling aan het dagelijks bestuur wordt gemandateerd Het tweede lid bepaalt dat het dagelijks bestuur ter voorbereiding van deze besluitvorming tegelijk met de ontwerp begroting een overzicht zal moeten agenderen waarop die investeringen zijn vermeld waarvan de planning is dat zij in het begrotingsjaar zullen starten Artikel 7 Het algemeen bestuur autoriseert het dagelijks bestuur met het vaststellen van de begroting om het opgenomen beleid te gaan uitvoeren Hiermee worden alle afzonderlijke verplichtingen die in de programma s en de begroting naar kostendragers besloten liggen in materiële zin oftewel financieel geaccordeerd Conform de lijn uit de verslaggevingsregels hebben de baten en lasten die zijn vermeld in de begroting naar kosten en opbrengstsoorten alleen informatieve waarde voor het algemeen bestuur en worden deze niet apart geautoriseerd Autorisatie van de netto kosten van de programma s betekent een impliciete autorisatie van de onderliggende baten en lasten uit de begroting naar kosten en opbrengstsoorten en autorisatie om binnen de programma s bedragen anders te besteden mits het door het algemeen bestuur vastgestelde beleid wordt uitgevoerd Dit betekent dat er ten behoeve van het algemeen bestuur ook geen systeem van budgetbewaking behoeft te worden ingericht In de toelichting op artikel 6 is aangegeven dat in het algemeen bestuur specifieke besluitvorming over investeringsvoorstellen plaats kan vinden Dit hoeft niet te betekenen dat het algemeen bestuur ieder investeringsvoorstel apart behandelt Het algemeen bestuur kan immers bepalen voor welke investeringen de beschikbaarstelling van krediet aan het dagelijks bestuur wordt gemandateerd Door een dergelijk besluit heeft het dagelijks bestuur de bevoegdheid een krediet beschikbaar te stellen waarbij het ook mogelijk is om het in de begroting geraamde bedrag te overschrijden mits daarmee het door het algemeen bestuur vastgestelde beleid wordt uitgevoerd en binnen het programma voldoende financiële ruimte beschikbaar is Over de investeringen waarvan het algemeen bestuur bij de begrotingsbehandeling geen autorisatie heeft verleend zal in de loop van het jaar besluitvorming moeten plaatsvinden Om een verantwoorde beslissing te kunnen nemen zullen in het voorstel hiertoe dat aan het algemeen bestuur wordt voorgelegd niet alleen de technische aspecten worden gespecificeerd maar zal ook worden ingegaan op het doel van de investering het beoogd effect en de consequenties die de investering met zich meebrengt Bij deze consequenties moeten we niet alleen denken aan de financiële gevolgen maar ook aan de gevolgen die de investering heeft op zaken zoals de personeelsformatie de organisatie en de werkwijze van het waterschap Tot het voorstel behoort ook een gespecificeerde raming van uitgaven en eventuele inkomsten zoals subsidies Wanneer met de uitvoering van een bepaald investeringsproject meerdere jaren zijn gemoeid zal een planning naar de jaren van uitvoering worden opgenomen om een goede voortgangsbewaking en efficiënte financieringsactiviteiten mogelijk te maken Nadat het algemeen bestuur van een waterschap een investeringsbesluit heeft genomen kan met de uitvoering van het betreffende project worden begonnen Artikel 8 Lopende de uitvoering van het in de begroting opgenomen beleid zullen dagelijks en algemeen bestuur per programma willen nagaan of met deze uitvoering de beoogde doelstellingen en effecten alsmede maatregelen en prestaties gerealiseerd worden en wat de middeleninzet daarbij is Wanneer deze beleidsaspecten worden geregistreerd kan dit worden nagegaan en kan ook de doeltreffendheid en doelmatigheid van de beleidsuitvoering in beeld worden gebracht Deze bepaling maakt het dagelijks bestuur verantwoordelijk voor een adequate registratie Er mag uiteraard geen overschrijding plaatsvinden van de bedragen die het algemeen bestuur via het vaststellen van de begroting per programma beschikbaar heeft gesteld Het tweede en derde lid geven het dagelijks bestuur de opdracht hiervoor te zorgen Het dagelijks bestuur zal zorgen dat er een systeem van budgetbeheer en bewaking is dat waarborgt dat de netto kosten binnen de begroting blijven en dat belangrijke wijzigingen of dreigende overschrijdingen tijdig worden gemeld aan het algemeen bestuur zodat dit orgaan tijdig binnen het begrotingsjaar een besluit kan nemen Een systeem met onvoldoende waarborgen voor tijdige melding van budgetoverschrijdingen aan het algemeen bestuur is een groot risico voor het budgetrecht van dat bestuur Dit geldt enerzijds voor de netto kosten van programma s en de investeringsuitgaven en anderzijds voor een onderschrijding van de dekkingsmiddelen uit de begroting naar kostendragers en de inkomsten die in investeringskredieten zijn opgenomen Met evenwicht wordt hier bedoeld dat de kosten en opbrengsten van een jaar gelijk zijn Artikel 9 Tijdens de beleidsuitvoering is de hoofdregel dat budgetonder en overschrijdingen beleidsmatig en of financieel autorisatie door het algemeen bestuur behoeven en dat begrotingswijzigingen vooraf door het dagelijks aan het algemeen bestuur worden voorgelegd ter autorisatie Hiermee wordt toestemming gevraagd voor het te realiseren beleid en voor de besteding van het benodigde bedrag Slechts indien de omstandigheden een autorisatie vooraf niet mogelijk maken zal achteraf een voorstel voor een begrotingswijziging moeten worden voorgelegd Indien het algemeen bestuur daarmee instemt wordt de besteding alsnog geautoriseerd Onder het regime van de comptabiliteitsvoorschriften was het gebruikelijk dat de nodige begrotingsoverschrijdingen met het vaststellen van de jaarrekening werden geautoriseerd Gezien de vaak redelijk gedetailleerde begrotingen met relatief veel budgetten was dit logisch Met de nieuwe regelgeving wordt geautoriseerd op programmaniveau Omdat de verwachting is dat aan programma s grotere bedragen verbonden zullen zijn is de in het verleden ontstane praktijk dat de overschrijdingen niet expliciet voor 31 december in een begrotingswijzing aan het algemeen bestuur werden voorgelegd niet meer wenselijk Alle overschrijdingen van een programmabudget dienen voor 31 december aan het algemeen bestuur te zijn voorgelegd Mocht dit niet zijn gelukt dan kunnen deze bedragen bij de jaarrekening alsnog worden geautoriseerd Het algemeen bestuur dient hier dan wel expliciet op gewezen te worden De begrotings overschrijdingen zullen helder in de jaarrekening tot uitdrukking moeten komen en als het algemeen bestuur de betreffende jaarrekening vaststelt autoriseert hij de desbetreffende bedragen alsnog Over en onderschrijdingen van budgetten zijn echter nooit geheel uit te sluiten en het is verstandig door middel van afspraken tussen algemeen en dagelijks bestuur enige flexibiliteit in te bouwen zodat de uitvoering niet bij iedere afwijking behoeft te worden stopgezet totdat het algemeen bestuur een besluit kan nemen Om die reden is in dit artikel een post onvoorzien opgenomen die behoort tot het programma Middelen maar die ook beschikbaar is voor alle andere programma s Artikel 10 Dit artikel formaliseert een belangrijk onderdeel van de rol van het algemeen bestuur tijdens de beleidsuitvoering Het algemeen bestuur geeft namelijk aan welke informatie het dagelijks bestuur standaard dient te verstrekken Op basis van deze informatie kan het algemeen bestuur de uitvoering van de begroting volgen en besluiten of bijsturing nodig is De stand van zaken van en prognose voor het lopende begrotingsjaar kunnen daarnaast samen met de jaarverslaggeving van het afgelopen jaar mede een belangrijke basis zijn voor het inzicht voor en het opstellen van de komende begroting Artikel 11 In dit artikel komt het sluitstuk van de beleids en verantwoordingscyclus aan de orde namelijk de verantwoording over de begrotingsuitvoering door het dagelijks bestuur en de controle van het algemeen bestuur daarop Dit gebeurt in belangrijke mate via het jaarverslag en de jaarrekening Het jaarverslag bestaat op grond van de nieuwe regelgeving uit de programmaverantwoording de paragrafen De jaarrekening kent als onderdelen de exploitatierekening naar programma s de exploitatierekening naar kostendragers met toelichting de exploitatierekening naar kosten en opbrengstsoorten de balans met toelichting Het is belangrijk dat de indeling van de jaarverslaggeving zoveel mogelijk aansluit op die van de begroting zodat inzicht controle en verantwoording van het algemeen bestuur worden gefaciliteerd De programmaverantwoording is het belangrijkste onderdeel van de jaarverantwoording omdat daarin wordt aangegeven in welke mate het via de begroting vastgestelde beleid is gerealiseerd De regelgeving geeft aan dat in dit onderdeel aandacht moet worden besteed aan a de doelen en effecten die zijn bereikt b de maatregelen die zijn getroffen en prestaties die zijn geleverd c de netto kosten die zijn gerealiseerd d hoe de onder a b en c genoemde resultaten zich verhouden tot hetgeen in de begroting werd gesteld Artikel 12 Artikel 108 van de Waterschapswet bepaalt dat het algemeen bestuur in deze verordening de uitgangspunten voor het financiële beleid moet vastleggen In deze verordening is die verplichting langs twee lijnen uitgewerkt a op grond van dit artikel 12 krijgt het dagelijks bestuur de opdracht te zorgen voor beleidsvoorstellen ten aanzien van de in het eerste lid genoemde onderwerpen en waarbij het dagelijks bestuur rekening moet houden met datgene wat ter zake in het Waterschapsbesluit en deze verordening met name de artikelen 13 tot en met 16 wordt bepaald b via de paragrafen van de begroting doet het dagelijks bestuur voorstellen aan het algemeen bestuur omtrent het meer operationele beleid ten aanzien van de in artikel 17 tweede lid genoemde onderdelen van het financieel beleid kostentoerekening waterschapsbelastingen weerstandsvermogen financiering verbonden partijen en bedrijfsvoering De onder a bedoeld beleidsvoorstellen leiden uiteindelijk tot het door het algemeen bestuur vastgestelde financieel beleid van het waterschap Wanneer dit beleid bijstelling behoeft zullen uiteraard nieuwe voorstellen aan het algemeen bestuur worden voorgelegd Artikel 13 De verordening moet volgens artikel 108 Waterschapswet in elk geval bevatten regels voor waardering en afschrijving van activa Conform de nieuwe verslaggevingsvoorschriften worden de activa van waterschappen op de balans als volgt onderscheiden de vaste activa worden ingedeeld in immateriële vaste activa materiële vaste activa en financiële vaste activa terwijl de vlottende activa een indeling kennen naar voorraden uitzettingen korter dan één jaar liquide middelen kortlopende vorderingen en overlopende activa In de toelichting op de balans moeten vrijwel alle balansposten nader worden onderverdeeld naar subposten Omdat ten aanzien daarvan in dit artikel nadere regels worden gesteld is relevant dat de immateriële vaste activa worden ingedeeld in kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio onderzoek en ontwikkeling bijdragen in activa in eigendom van derden en overige immateriële vaste activa de materiële vaste activa ook een verplichte onderverdeling kennen Afschrijvingstermijnen Vanaf het tweede lid komen in dit artikel enkele afschrijvingstermijnen aan de orde De verslaggevingsvoorschriften geven aan dat deze termijnen moeten worden gebaseerd op de verwachte gebruiksduur van de betreffende activa Alleen voor de verschillende soorten immateriële vaste activa zijn nadere regels omtrent termijnen opgenomen Van de overige activa wordt de afschrijvingstermijn vastgelegd in de Nota waarderingsgrondslagen die ter kennisneming aan het algemeen bestuur wordt gebracht Artikel 14 Bij zijn taakuitoefening en in de bedrijfsvoering loopt een waterschap risico s van uiteenlopende aard Tegen een deel van deze risico s kan een waterschap zich verzekeren of er moeten voorzieningen worden gevormd of ze kunnen anderszins worden opgevangen Voor een deel van de risico s is dit echter niet het geval Daarnaast kiezen waterschappen er soms voor om voor bepaalde verzekerbare risico s eigen risicodrager te worden door zich bewust niet voor deze risico s te verzekeren De niet verzekerde risico s kunnen als ze zich voordoen grote financiële consequenties hebben Het is dus zaak voor een waterschap dat ze zich bewust is van de risico s die ze loopt en ze beheerst Het uitsluiten van risico s is echter niet mogelijk Niet verzekerde risico s die zich voordoen moet het waterschap opvangen met het eigen vermogen reserves door belastingverhoging of door ombuigingen binnen de begroting Via het begrip weerstandsvermogen brengt de nieuwe regelgeving de hiervoor genoemde aspecten risico s reserves en voorzieningen bij elkaar Het weerstandsvermogen bestaat namelijk uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit zijnde de middelen en mogelijkheden waarover het waterschap beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken alle risico s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie Deze verordening bepaalt dat het waterschap een beleid heeft waarin wordt aangegeven hoe wordt omgegaan met potentiële risico s De basis voor dit beleid is een inventarisatie van alle risico s die zich kunnen voordoen Van ieder risico kunnen de omvang financiële gevolgen en de kans dat deze zich zullen voordoen worden ingeschat Vervolgens kan worden nagedacht over de wijze waarop de risico s en de gevolgen daarvan kunnen worden beheerst Een onderdeel van deze beheersing is de dekking van de financiële gevolgen Mede afhankelijk van het soort risico kan deze dekking plaatsvinden via

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/cvdr/272116_2/Verordening+beleids-+en+verantwoordingsfunctie+Waterschap+Rivierenland.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Zoeken
  Relevantie Titel Datum aflopend Datum oplopend Klachtenregeling aanbesteden Waterschap Rivierenland geldig vanaf 31 12 2013 regelgeving Inspraakverordening Waterschap Rivierenland 2010 geldig vanaf 13 12 2012 regelgeving Besluit Informatiebeheer Waterschap Rivierenland 2014 geldig vanaf 22 10 2014 regelgeving Verordening verlening uitsluitend recht HVC geldig vanaf 26 2 2010 regelgeving Wanneer wordt er gemaaid en waarom elk jaar pas in juni voor de eerste keer Waar kan ik technische informatie vinden over dijken Waarom maaien steeds andere aannemers de dijk Voor welke datum moet ik als particulier de dijken gemaaid hebben Hoe gaat het waterschap na de dijkverbetering om met stukjes dijk waar eerst mijn schapen op graasden Wanneer mogen de schapen op de dijk grazen Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Volgende Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over het Waterschap Beleid Werk in uitvoering Regelen en aanvragen Werken bij ons Contact opnemen met het waterschap Indien u contact wilt met één van onze medewerkers en of een afspraak wilt maken Telefoonnummer 0344 64 90 90 E mail info wsrl nl Contact Beleid regelgeving en producten Keur en legger Visbeleid Varen Peilbesluiten beslissingen op maat Veelgestelde vragen Kaarten Calamiteiten Calamiteiten kunt u

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/search?pageNumber=2 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Zoeken
  aflopend Datum oplopend Wie onderhoudt de dijken Wordt ieder pand bouwkundig opgenomen Waarom wordt mijn pand niet opgenomen en kan dit alsnog Ik heb schade aan mijn auto als gevolg van de uitvoering Bij wie kan ik dit melden Waar kan ik met mijn vragen terecht over de aanpassingen aan de nutsvoorzieningen Waar kan ik terecht met vragen tijdens de vakantie van de aannemer Hoe wordt er tijdens de uitvoering met ons gecommuniceerd In het kader van het beplantingsplan ben ik akkoord gegaan met beplanting op mijn grond Moet ik die zelf onderhouden Van wie is het hekwerk op de eigendomsgrens met het waterschap Wie is verantwoordelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden aan de kabels en leidingen Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Volgende Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over het Waterschap Beleid Werk in uitvoering Regelen en aanvragen Werken bij ons Contact opnemen met het waterschap Indien u contact wilt met één van onze medewerkers en of een afspraak wilt maken Telefoonnummer 0344 64 90 90 E mail info wsrl nl Contact Beleid regelgeving en producten Keur en legger Visbeleid Varen Peilbesluiten beslissingen op maat Veelgestelde vragen Kaarten

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/search?pageNumber=3 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Zoeken
  40 van 4636 Sorteer op Relevantie Titel Datum aflopend Datum oplopend Mogen handhavers en toezichthouders overal op terreinen komen Wat is het verschil tussen bestuursrecht en strafrecht Mogen waterschappers ook een procesverbaal opmaken Waarom laat het waterschap bij opkomend hoogwater de zomerpolders in de uiterwaarden met opzet vollopen Wanneer wordt bij hoogwater de scheepvaart stilgelegd Wat gebeurt er met het drijfvuil dat bij hoogwater tegen de dijk aanspoelt Heeft het waterschap ook de zorg voor de grote rivieren Wat is een beheerregister Wie is verantwoordelijk voor onderhoud van het wegdek en de bermen op de dijk Waarom heb ik een ontheffing nodig om werkzaamheden bij een dijk uit te voeren Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Volgende Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over het Waterschap Beleid Werk in uitvoering Regelen en aanvragen Werken bij ons Contact opnemen met het waterschap Indien u contact wilt met één van onze medewerkers en of een afspraak wilt maken Telefoonnummer 0344 64 90 90 E mail info wsrl nl Contact Beleid regelgeving en producten Keur en legger Visbeleid Varen Peilbesluiten beslissingen op maat Veelgestelde vragen Kaarten Calamiteiten Calamiteiten kunt u 24 uur per dag

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/search?pageNumber=4 (2015-12-02)
  Open archived version from archive