archive-nl.com » NL » W » WATERSCHAPRIVIERENLAND.NL

Total: 720

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Waterschap Rivierenland - Besluitenlijst 27 januari 2015
  sturen met een afschrift aan Gedeputeerde Staten van provincie Zuid Holland en van provincie Utrecht 3 een afschrift van de brief met bijlage als ingekomen stuk bij de commissie Watersysteem d d 3 februari 2015 en commissie Waterkeringen d d 4 februari 2015 te agenderen 4 in de eerste helft van 2015 invulling te geven aan de uitwerking van het maalprotocol 5 vanaf 2016 een onderzoek starten naar nut en noodzaak van aanvullende pompcapaciteit Vaststellen van de Nota Bodembeheer voor de herinrichting van de Eisenhowerplas te Elst Besloten wordt de Nota Bodembeheer gebiedsspecifiek beleid ten aanzien van het toepassen van grond klasse Industrie en baggerspecie klasse B in de Eisenhowerplas te Elst vast te stellen Deelname aanbesteding uitvoering Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers Besloten wordt deel te nemen aan de aanbesteding m b t de uitvoering van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers via de Unie van Waterschappen Gerelateerd Besluiten Dagelijks bestuur Deel deze pagina Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over het Waterschap Beleid Werk in uitvoering Regelen en aanvragen Werken bij ons Contact opnemen met het waterschap Indien u contact wilt met één van onze medewerkers en of een afspraak wilt maken Telefoonnummer 0344 64 90 90

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/common-nlm/besluitenlijsten/besluitenlijst-27-januari-2015.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Waterschap Rivierenland - Besluitenlijst 10 februari 2015
  uitvoeringsconvenant Herstructurering glastuinbouw en paddenstoelenteelt Bommelerwaard en besloten wordt Heemraad Gremmen te machtigen dit convenant te ondertekenen Kredietaanvraag ten behoeve van voorbereidend waaronder geotechnisch onderzoek tussenvakken WSRL projecten op het Hoogwaterbeschermingsprogramma Aan het Algemeen Bestuur is op 27 februari 2015 voorgesteld vooruitlopend op de programmering van de tussenvakken in het Hoogwaterbeschermingsprogramma en het verstrekken van de subsidiebeschikking te besluiten een voorbereidingskrediet van 2 7 miljoen incl BTW beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van voorbereidend waaronder geotechnisch onderzoek ter plaatse van in ieder geval de tussenvakken van de dijkverbeteringsprojecten Gorinchem Waardenburg en Tiel Waardenburg Zienswijze programma PAS en beheerplan N2000 De Bruuk Kennisgenomen wordt van het voornemen tot het indienen van een officiële reactie op het ontwerp Programma Aanpak Stikstof gebiedsanalyse De Bruuk en ontwerp beheerplan De Bruuk tevens wordt kennisgenomen van de samenloop met het afsluiten van een Waterovereenkomst met de provincie Gelderland Rapportage over de ondersteuning van de omgevingsdiensten bij het toezicht op indirecte lozingen Kennisgenomen wordt van de rapportage over de ondersteuning van omgevingsdiensten bij het toezicht op indirecte lozingen het voornemen om ambtelijk vanuit de functie van het beheer van rwzi s meer direct en meer nadrukkelijk de verwachtingen gewenste inspanningen en prioriteiten in het beheer van indirecte lozingen kenbaar te maken aan omgevingsdiensten en rioolbeheerders omdat alleen het bevoegd gezag en niet WSRL handhavend kan optreden worden zo nodig formele handhavingsverzoeken aan het bevoegd gezag voorgelegd Besloten wordt om via agendering op bestuurlijke overleggen de gemeenten het bevoegd gezag te stimuleren tot het ontwikkelen van een gezamenlijke visie en strategie voor het beheer van indirecte lozingen en afspraken daar over in de afvalwaterakkoorden vast te leggen Kredietaanvraag t b v tweede fase renovatie rwzi Arnhem Besloten wordt een uitvoeringskrediet van 820 000 bruto netto beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van de tweede fase van

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/common-nlm/besluitenlijsten/besluitenlijst-10-februari-2015.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Besluitenlijst 24 februari 2015
  van de Voorjaarsnota 2015 het Algemeen Bestuur te verzoeken om in te stemmen met de nieuwe programma indeling 1 Waterveiligheid 2 Watersysteem 3 Waterketen 4 Wegen en 5 MCR Middelen Communicatie en Regelgeving 3 De programmateams op te heffen en de voortgang van de bestuursprogramma s in het vervolg in de taakhoudersoverleggen te bespreken Beschikbaar stellen van krediet voor de projectoverstijgende verkenning piping POV P getiteld karakterisering en monitoring van wellen in relatie tot piping bij waterkeringen Besloten wordt een krediet van 209 000 beschikbaar te stellen voor het project dat valt onder de projectoverstijgende verkenning piping POV P hiermee wil WSRL nieuwe onderzoeksmethoden in het veld aanwenden om meer inzicht te krijgen in het ontstaan van wellen de ontwikkeling in de tijd van het faalmechanisme piping en het risico voor de waterkerende functie van de waterkeringen Beheervisie wegbeplanting 2015 2025 Ingestemd wordt met de geactualiseerde beheervisie wegbeplanting Deel deze pagina Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over het Waterschap Beleid Werk in uitvoering Regelen en aanvragen Werken bij ons Contact opnemen met het waterschap Indien u contact wilt met één van onze medewerkers en of een afspraak wilt maken Telefoonnummer 0344 64 90 90 E mail

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/common-nlm/besluitenlijsten/besluitenlijst-24-februari-2015.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Besluitenlijst 23 juni 2015
  kunnen handhaven Daartoe moeten op 4 locaties maatregelen worden gerealiseerd Uitwijklocatie voor de calamiteitenorganisatie Besloten wordt In te stemmen met de voorgestelde uitwijklocaties in Ridderkerk bij Waterschap Hollandse Delta en in Lelystad bij Rijkswaterstaat Voor de automatisering op de uitwijklocatie te kiezen voor de nul variant waarbij niets wordt geregeld omdat de kosten van de andere varianten niet in verhouding staan tot het risico Het risico te accepteren dat het bestrijden van calamiteiten vanaf de uitwijklocatie met veel improvisatie gepaard zal gaan Het Algemeen Bestuur hierover door middel van een brief te informeren Gebruik van de operationele versie van het Landelijk Crisis Management Systeem Waterschappen LCMS W voor het netcentrisch werken door de calamiteitenorganisatie van WSRL Kennisgenomen wordt van het besluit tot gebruik van de operationele versie van het LCMS W vanaf 1 juli 2015 en het daartoe aangaan van een dienstverleningsovereenkomst met het Instituut Fysieke Veiligheid Financiële jaarstukken 2014 begrotingswijziging 2015 en conceptbegroting 2016 van de Noord Brabantse Waterschapsbond Ingestemd wordt met de financiële jaarstukken 2014 begrotingswijziging 2015 en de conceptbegroting 2016 van de Noord Brabantse Waterschapsbond en besloten wordt een positieve zienswijze af te geven Deel deze pagina Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/common-nlm/besluitenlijsten/besluitenlijst-23-juni-2015.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Besluitenlijst 21 juli 2015
  is met de andere Brabantse waterschappen benadrukt WSRL het belang om aan de voorkant bestuurlijke afspraken te maken over de planning en financiering van watermaatregelen voor de periode 2016 2021 Afvalwaterakkoord 2015 met de gemeente Nijmegen Ingestemd wordt met het Afvalwaterakkoord 2015 tussen de gemeente Nijmegen en WSRL en heemraad Roorda krijgt mandaat om dit akkoord namens WSRL te ondertekenen Dit Afvalwaterakkoord is in feite een actualisatie van het akkoord dat in 2011 met Nijmegen is gesloten De meeste afspraken uit dit akkoord zijn uitgevoerd De nieuwe afspraken zijn geheel in lijn met het Bestuursakkoord Water en hebben geen consequenties voor de begroting en meerjarenraming van beide partijen Vaststellen Waterkwaliteitsspoor Zaltbommel Ingestemd wordt met het onderzoeksrapport Waterkwaliteitsspoor Zaltbommel van december 2014 en de daarin opgenomen altenatieve aanpak van de waterkwaliteitsknelpunten met als doel een verbetering van de waterkwaliteit in de oppervlaktewatergangen binnen het stedelijk gebied van Zaltbommel de financiële consequenties daarvan zullen worden vertaald naar de begrotingen van 2017 en verder en deze zullen worden opgenomen in de eerstvolgende herziening van het gezamenlijk opgestelde Water en Rioleringsplan in 2017 Aanvraag uitvoeringskrediet voor het automatiseren van 9 stuwen in het kader van het meerjarenplan automatisering stuwen Besloten wordt een uitvoeringskrediet van 300 000 bruto netto beschikbaar te stellen voor het automatiseren van 9 stuwen in het kader van het meerjarenplan automatisering stuwen Deze 9 stuwen zullen volledig worden geautomatiseerd en voorzien van een vaste energieaansluiting Beheerplan Wegen 2016 2021 Het ontwerp Beheerplan Wegen 2016 2021 wordt vastgesteld en zal ter inzage worden gelegd Gestreefd wordt naar vaststelling door het AB op 27 november 2015 Plan van aanpak POV Macrostabiliteit Kennisgenomen wordt van het Plan van Aanpak voor de Projectoverstijgende Verkenning Macrostabiliteit waarbij WSRL als opdrachtgever en penvoerder optreedt namens vijf betrokken waterschappen en ingestemd wordt met het ter toetsing aanbieden van

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/common-nlm/besluitenlijsten/besluitenlijst-21-juli-2015.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Besluitenlijst 11 augustus 2015
  Achterland Ottoland Aan het Algemeen Bestuur zal op 25 september 2015 worden gevraagd een bruto krediet van 275 000 beschikbaar te stellen voor de realisatie van de fietsverbinding Achterland Ottoland en een bruto krediet van 250 000 voor de voorbereiding van het opstellen van een RAW bestek voor de kadeverbetering Molenkade Deze kadeverbetering heeft betrekking op één van de drie urgente kadeverbeteringen waaarvan in 2014 afgesproken is dat de planvorming voor verbetering vooruitlopend op het integrale verbeterprogramma zal worden opgestart Extra agiostorting t b v energieoptimalisatie bij SNB Aan het Algemeen Bestuur zal op 25 september 2015 worden gevraagd voor de hogere investering van een energieoptimalisatie project van SNB een krediet te verlenen van 50 085 een bijstorting op de agio deelneming van WSRL in SNB naar rato van de deelname van WSRL in het aandelenkapitaal van SNB t w 2 1 Aanvraag krediet voor de centralisatie rioolwaterzuivering in het Land van Heusden en Altena Aan het Algemeen Bestuur zal op 25 september 2015 worden gevraagd een krediet beschikbaar te stellen van 19 864 000 bruto netto voor het verder ontwerpen en bouwen van de uit te breiden en te renoveren centrale rwzi Sleeuwijk en het verder ontwerpen en bouwen van een persleidingtracé tussen Dussen en Sleeuwijk en de nieuw te bouwen en aan te passen rioolgemalen Schouw watergangen relatie overtredingen en urenbesteding Ingestemd wordt met het memo aan de commissie Middelen over de relatie tussen het afnemende aantal schouwovertredingen en de gelijkblijvende ambtelijke inspanning Controleprotocol accountantscontrole jaarrekening 2015 WSRL incl Normenkader rechtmatigheid 2015 Aan het Algemeen Bestuur zal op 25 september 2015 worden gevraagd het Controleprotocol accountantscontrole jaarrekening 2015 WSRL incl Normenkader rechtmatigheid 2015 vast te stellen ten behoeve van de controle van de jaarrekening 2015 door de accountant Inspectie Jaarverslag van het archief en informatiebeheer 2014 Kennisgenomen wordt

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/common-nlm/besluitenlijsten/besluitenlijst-11-augustus-2015.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Besluitenlijst 25 augustus 2015
  periode 2016 en 2017 beschikbaar te stellen onder voorwaarde dat de onderwerpen grondstoffen en energie beide voldoende aandacht krijgen en medio 2017 een grondige evaluatie aan het CDH voorgelegd wordt Financiële bijdrage nadere onderzoeken Voorkeursstrategie Deltaprogramma Het blijkt dat de regionale partners provincies en gemeenten het om verschillende redenen noodzakelijk vinden om nadere onderzoeken te doen naar rivierverruimende maatregelen of naar ruimtelijke en economische meekoppelkansen voor de waterveiligheidsopgaven in het verlengde van de Voorkeursstrategie van het Deltaprogramma Besloten wordt dat WSRL geen financiële bijdrage levert aan deze nadere onderzoeken Evaluatie calamiteit olielozing op de Linge in april 2015 Kennisgenomen wordt van de uitgevoerde evaluatie van de calamiteit op 9 april 2015 waarbij dieselolie op de Linge is geloosd die daardoor tussen Gellicum en Heukelum werd vervuild Besloten wordt de geformuleerde leerpunten over te nemen Deel deze pagina Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over het Waterschap Beleid Werk in uitvoering Regelen en aanvragen Werken bij ons Contact opnemen met het waterschap Indien u contact wilt met één van onze medewerkers en of een afspraak wilt maken Telefoonnummer 0344 64 90 90 E mail info wsrl nl Contact Beleid regelgeving en producten Keur en legger Visbeleid Varen Peilbesluiten

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/common-nlm/besluitenlijsten/besluitenlijst-25-augustus-2015.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Besluitenlijst 8 september 2015
  samenwerkingsovereenkomst voor het project Overstromingsrisico grensoverschrijdende dijkringen Niederrhein die tot doel heeft de financieringsafspraken van het gezamenlijke Duits Nederlandse onderzoek vast te leggen en deze te ondertekenen Vaststellen aanleg natuurvriendelijke oevers fase 1 door het Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard PHBT en betaalbaar stellen van 300 000 voor de realisatie van de 2e fase Besloten wordt om de afronding van de aanleg van natuurvriendelijke oevers fase 1 door het PHBT vast te stellen en verder om 300 000 betaalbaar te stellen aan het PHBT voor de uitvoering van fase 2 aanleg natuurvriendelijke oevers en de commissie Watersysteem hierover te informeren Jaarverslag 2014 calamiteitenzorg WSRL Besloten wordt met een enkele tekstuele wijziging het jaarverslag calamiteitenzorg 2014 WSRL vast te stellen dit jaarverslag zal o a worden verspreid onder de veiligheidsregio s en de provincies binnen het verzorgingsgebied de aangrenzende waterschappen en de leden van het Algemeen Bestuur Deel deze pagina Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over het Waterschap Beleid Werk in uitvoering Regelen en aanvragen Werken bij ons Contact opnemen met het waterschap Indien u contact wilt met één van onze medewerkers en of een afspraak wilt maken Telefoonnummer 0344 64 90 90 E mail info wsrl nl

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/common-nlm/besluitenlijsten/besluitenlijst-8-september-2015.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive •