archive-nl.com » NL » W » WATERSCHAPRIVIERENLAND.NL

Total: 720

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Waterschap Rivierenland - Besluitenlijst 6 oktober 2015
  de volgende vervolgacties in 2016 die mede afhankelijk zijn van de uitkomst van bovenstaande korte termijn acties Een onderzoek starten vanaf 2016 naar het functioneren van het watersysteem in de rest van het beheergebied bij piekbuien Een actualisatie van de stedelijk wateropgave zal conform het WBP 2016 2021 worden gestart in 2016 In 2016 wordt nagegaan welke calamiteitenmaatregelen nader worden uitgewerkt Kennismakingsgesprek met bestuur van het Gelders Particulier Grondbezit Besloten wordt om eind 2015 een kennismaking te plannen tussen het bestuur van het Gelders Particulier Grondbezit en de dijkgraaf en heemraad Gremmen namens WSRL Vaststelling ontwerp projectplan Waterwet en aanmeldingsnotitie m e r beoordeling voor de integrale kadeverbetering Molenkade Ingestemd wordt met de aanmeldingsnotitie m e r beoordeling voor het project Integrale kadeverbetering Molenkade omdat het project niet leidt tot belangrijke nadelige milieugevolgen hoeft er daarom geen m e r procedure te worden doorlopen Besloten wordt Het ontwerp Projectplan Waterwet voor de integrale kadeverbetering Molenkade met bijbehorende stukken in ontwerp vast te stellen Het ontwerp Projectplan Waterwet en de aanmeldingsnotitie m e r beoordeling met bijbehorende stukken in procedure te brengen overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht en de Inspraak verordening WSRL 2010 en gelijktijdig een aanvraag om een omgevingsvergunning in te dienen bij de gemeente Molenwaard Aanvraag uitvoeringskrediet NBW gemaal Broekse Sluis Aan het Algemeen Bestuur zal op 27 november 2015 worden voorgesteld een uitvoeringskrediet van 2 660 000 bruto netto beschikbaar te stellen voor de capaciteitsvergroting en renovatie van gemaal de Broekse Sluis Investeringsvoorstel energieoptimalisatie 2 van SNB Aan het Algemeen Bestuur zal op 27 november 2015 worden voorgesteld in te stemmen met het investerings en bijbehorende financieringsvoorstel voor het plaatsen van een tegendrukturbine een krediet te verlenen van 43 197 zijnde een bijstorting op de agio deelneming van WSRL in SNB naar rato van de deelname in het aandelenkapitaal van SNB te weten 2 1 Aanvraag voorbereidingskrediet vervanging Fluvio Besloten wordt een voorbereidingskrediet van 100 000 bruto netto beschikbaar te stellen voor de vervanging van Fluvio In 2005 heeft WSRL het huidige Fluvio systeem aangeschaft ter ondersteuning van de administratieve kernprocessen op het gebied van planning control financiële administratie inkoop administratie projecten administratie en urenregistratie Als kern wordt hierbij gebruik gemaakt van ERP software van Oracle de zogenaamde Oracle eBusiness suite Dit systeem heeft binnen het water schap de interne naam Fluvio gekregen Na 10 jaar zijn er diverse redenen om een nieuw en modern systeem te selecteren en te implementeren dat weer volledig aansluit bij de huidige wensen en eisen van de organisatie Wijziging Delegatiebesluit Waterschap Rivierenland Aan het Algemeen Bestuur zal op 27 november 2015 worden voorgesteld te besluiten tot het wijzigen van het Delegatiebesluit Waterschap Rivierenland 2015 met de daarbij behorende toelichting Wijziging Legesverordening 2015 Aan het Algemeen Bestuur zal op 27 november 2015 worden voorgesteld te besluiten tot wijziging van de Legesverordening Waterschap Rivierenland 2015 in verband met het realiseren van de doelstelling van 75 kostendekking voor de vergunningverlening zoals besloten in het AB van 17 september 2010 Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Rivierenland Aan

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/common-nlm/besluitenlijsten/besluitenlijst-6-oktober-2015.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Waterschap Rivierenland - Besluitenlijst 20 oktober 2015
  veranwoordelijkheid en het toezicht Conceptbegroting 2016 Besloten wordt onder voorbehoud van het besluit van het Algemeen Bestuur op 27 november a s de machtiging m b t de kredietverlening van de investeringen zoals opgenomen in bijlage 9 door te mandateren naar de Directieraad Aan het Algemeen Bestuur zal op 27 november 2015 worden voorgesteld I De begroting voor het jaar 2016 vast te stellen met een totaal van de kosten op 186 730 520 met een totaal van de opbrengsten op 186 730 520 Saldo 0 II Voor het begrotingsjaar 2016 het College van Dijkgraaf en Heemraden te machtigen tot krediet verlening van de investeringen zoals opgenomen in bijlage 9 conform de Verordening beleid en verantwoordingsfunctie Waterschap Rivierenland III Ter dekking van de financieringsbehoefte op grond van artikel 9 van het Financieringsstatuut het College van Dijkgraaf en Heemraden te machtigen tot 1 Het afdekken van de financieringsbehoefte 2016 in rekening courant bij de NWB tot een bedrag van maximaal 50 miljoen 2 Het afdekken van de meerjarige financieringsbehoefte door middel van het aangaan van lang lopende leningen voor de jaren 2016 tot en met 2021 tot een bedrag van maximaal 72 miljoen met een looptijd tot maximaal 15 jaar en tegen een rentepercentage van maximaal 2 5 3 Het gedurende het jaar 2016 herzien van de looptijd en hoogte van de kredietopslag van de basisrenteleningen 2017 met een totale hoofdsom van 59 miljoen waarbij de nieuwe looptijd voor de kredietopslag maximaal de resterende looptijd van de lening mag bedragen en de opslag niet hoger mag zijn dan 0 50 IV Het project integrale kadeverbeteringsproject HBO aan te merken als groot project Besloten wordt onder voorbehoud van het besluit van het Algemeen Bestuur op 27 november a s de machtiging m b t de kredietverlening van de investeringen zoals opgenomen in bijlage 9 door te mandateren naar de Directieraad Managementletter 2015 van BDO Audit Assurance B V Na een kennismaking met de nieuwe accountants van BDO wordt de door de Directieraad vastgestelde managementletter 2015 met de daarin opgenomen aanbevelingen voor kennisgeving aangenomen afschrift van de managementletter zal ook ter kennis van het AB worden gebracht Beschikbaar stellen budget aanpak wateroverlast Besloten wordt een budget voor de aanpak van de wateroverlast beschikbaar te stellen van 70 000 om de reeds in gang gezette korte termijnacties uit de meerlagenstrategie te financieren Wijziging Reglement van Orde voor de Adviescommissies Aan het Algemeen Bestuur zal op 27 november 2015 worden voorgesteld het Reglement van orde voor de Adviescommissies te wijzigen deze wijzigingen betreffen met name het aantal burgerleden per fractie en de wijze van verslaglegging Vaststelling Verordening rechtspositie bestuursleden WSRL 2015 Aan het Algemeen Bestuur zal op 27 november 2015 worden voorgesteld de Verordening rechtspositie bestuursleden WSRL 2015 vast te stellen waarmee tevens de thans vigerende verordening wordt ingetrokken 2e Bestuursrapportage 2015 Aan het Algemeen Bestuur zal op 27 november 2015 worden voorgesteld 1 De 2e bestuursrapportage 2015 vast te stellen presentatie 2 In te stemmen met totale verwachte positieve resultaat van 4 9 miljoen

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/common-nlm/besluitenlijsten/besluitenlijst-20-oktober-2015.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Besluitenlijst 3 november 2015
  heemraad Bassa mandaat te geven om deze bestuursovereenkomst namens WSRL te ondertekenen Ondertekening dienstverleningsovereenkomsten meten en monitoren vanuit het Netwerk Waterketen regio Rivierenland NWrR Besloten wordt 1 De gemeente Tiel aan te wijzen als degene die met potentiële toetreders van het NWrR dienst verlenings overeenkomsten sluit inzake Onderzoek en Analyse vanuit het Netwerk Waterketen regio Rivierenland NWrR 2 Ter uitvoering hiervan een overeenkomst aan te gaan 3 Heemraad Gremmen volmacht te verlenen om deze over eenkomst namens het Waterschap Rivierenland te onder tekenen Gladheidsbestrijdingsplan 2016 2021 Ingestemd wordt met het Beleidsplan Gladheidbestrijding 2016 t m 2020 van waterschap Rivierenland en met een structurele verhoging van het budget gladheidbestrijding met 50 000 Besloten wordt tot continuering van de samenwerking en de afspraken met de provincie Zuid Holland voor het strooien en de levering en opslag van strooizout en tot continuering van de bestaande financiële regeling met de inliggende gemeenten die de gladheid bestrijding uitvoeren op de waterschapswegen voor de periode 2016 t m voorjaar 2019 Bestuurlijke liaison bij calamiteiten in de veiligheidsregio s Ingestemd wordt met de onderstaande bestuurlijke vertegenwoordiging van WSRL in de veiligheidsregio s bij rampen en calamiteiten Roelof Bleker veiligheidsregio Gelderland Zuid Gerard Nieuwenhuis veiligheidsregio Gelderland Midden Arie Bassa veiligheidsregio Zuid Holland Zuid Goos den Hartog veiligheidsregio Utrecht Hennie Roorda veiligheidsregio Midden en West Brabant Mathieu Gremmen reserve vervangt de dijkgraaf als voorzitter WBT wanneer de dijkgraaf in veiligheidsregio Gelderland Zuid zit Gemeentelijke herindeling Vijfheerenlanden en wegentaak Naar aanleiding van de ontwikkelingen t a v de gemeentelijke herindeling in Alblasserwaard en Vijfheerenlanden wordt ingestemd met de brief aan de colleges van B en W van de gemeenten Vianen Zederik en Leerdam waarin aandacht wordt gevraagd voor de samenwerking met WSRL m b t de wegentaak Dijkversterking in het gesloten seizoen Ingestemd wordt met het in de winterperiode 2015

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/common-nlm/besluitenlijsten/besluitenlijst-3-november-2015.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Producten
  4 Ss 2 Tt 3 Vv 1 Ww 4 Home Producten Producten Zoek een product Zoek op trefwoord Resultaten 1 5 van 42 Sorteer op Alfabetish Relevantie Activiteiten in de buiten beschermingszone van de waterkering laatst gewijzigd op 29 10 2015 Product uitweg naar openbare weg Activiteiten in de Giessenzoom laatst gewijzigd op 29 10 2015 Product uitweg naar openbare weg Anti worteldoek laatst gewijzigd op 29 10 2015 Product dam met duiker Beplanting bomen struiken heggen laatst gewijzigd op 29 10 2015 Product Beplanting bomen struiken heggen Beregening bevloeiing en veedrenking laatst gewijzigd op 29 10 2015 Product Een natuurvriendelijke oever is een oever die zo is ingericht dat er ook rekening is gehouden met de Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Volgende Deel deze pagina Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over het Waterschap Beleid Werk in uitvoering Regelen en aanvragen Werken bij ons Contact opnemen met het waterschap Indien u contact wilt met één van onze medewerkers en of een afspraak wilt maken Telefoonnummer 0344 64 90 90 E mail info wsrl nl Contact Beleid regelgeving en producten Keur en legger Visbeleid Varen Peilbesluiten beslissingen op maat Veelgestelde vragen Kaarten

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/productensearch/Thema/drinkwater+oppervlaktewater?pageNumber=1 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Producten
  Ii 1 Kk 1 Ll 2 Mm 1 Nn 2 Oo 4 Ss 3 Tt 3 Vv 3 Ww 4 Home Producten Producten Zoek een product Zoek op trefwoord Resultaten 1 5 van 42 Sorteer op Alfabetish Relevantie Activiteiten in de buiten beschermingszone van de waterkering laatst gewijzigd op 29 10 2015 Product uitweg naar openbare weg Activiteiten in de Giessenzoom laatst gewijzigd op 29 10 2015 Product uitweg naar openbare weg Anti worteldoek laatst gewijzigd op 29 10 2015 Product dam met duiker Beplanting bomen struiken heggen laatst gewijzigd op 29 10 2015 Product Beplanting bomen struiken heggen Beregening bevloeiing en veedrenking laatst gewijzigd op 29 10 2015 Product Een natuurvriendelijke oever is een oever die zo is ingericht dat er ook rekening is gehouden met de Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Volgende Deel deze pagina Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over het Waterschap Beleid Werk in uitvoering Regelen en aanvragen Werken bij ons Contact opnemen met het waterschap Indien u contact wilt met één van onze medewerkers en of een afspraak wilt maken Telefoonnummer 0344 64 90 90 E mail info wsrl nl Contact Beleid regelgeving en producten Keur

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/productensearch/Thema/waterhuishouding?pageNumber=1 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Producten
  1 Kk 1 Ll 2 Mm 1 Nn 2 Oo 4 Ss 3 Tt 3 Vv 2 Ww 4 Home Producten Producten Zoek een product Zoek op trefwoord Resultaten 1 5 van 41 Sorteer op Alfabetish Relevantie Activiteiten in de buiten beschermingszone van de waterkering laatst gewijzigd op 29 10 2015 Product uitweg naar openbare weg Activiteiten in de Giessenzoom laatst gewijzigd op 29 10 2015 Product uitweg naar openbare weg Akkerranden subsidies laatst gewijzigd op 17 02 2015 Product Het waterschap geeft subsidie aan agrariërs en particulieren voor het aanleggen van akkerranden naast Anti worteldoek laatst gewijzigd op 29 10 2015 Product dam met duiker Beplanting bomen struiken heggen laatst gewijzigd op 29 10 2015 Product Beplanting bomen struiken heggen Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Volgende Deel deze pagina Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over het Waterschap Beleid Werk in uitvoering Regelen en aanvragen Werken bij ons Contact opnemen met het waterschap Indien u contact wilt met één van onze medewerkers en of een afspraak wilt maken Telefoonnummer 0344 64 90 90 E mail info wsrl nl Contact Beleid regelgeving en producten Keur en legger Visbeleid Varen Peilbesluiten beslissingen op

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/productensearch/Thema/landschaps-+en+natuurbeheer?pageNumber=1 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Producten
  1 Nn 2 Oo 4 Ss 2 Tt 3 Vv 1 Ww 4 Home Producten Producten Zoek een product Zoek op trefwoord Resultaten 1 5 van 40 Sorteer op Alfabetish Relevantie Activiteiten in de buiten beschermingszone van de waterkering laatst gewijzigd op 29 10 2015 Product uitweg naar openbare weg Activiteiten in de Giessenzoom laatst gewijzigd op 29 10 2015 Product uitweg naar openbare weg Akkerranden subsidies laatst gewijzigd op 17 02 2015 Product Het waterschap geeft subsidie aan agrariërs en particulieren voor het aanleggen van akkerranden naast Anti worteldoek laatst gewijzigd op 29 10 2015 Product dam met duiker Beplanting bomen struiken heggen laatst gewijzigd op 29 10 2015 Product Beplanting bomen struiken heggen Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende Deel deze pagina Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over het Waterschap Beleid Werk in uitvoering Regelen en aanvragen Werken bij ons Contact opnemen met het waterschap Indien u contact wilt met één van onze medewerkers en of een afspraak wilt maken Telefoonnummer 0344 64 90 90 E mail info wsrl nl Contact Beleid regelgeving en producten Keur en legger Visbeleid Varen Peilbesluiten beslissingen op maat Veelgestelde vragen Kaarten Calamiteiten Calamiteiten kunt

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/productensearch/Thema/bodem+en+grond?pageNumber=1 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Producten
  Ll 1 Mm 1 Nn 2 Oo 4 Ss 3 Tt 3 Vv 2 Ww 3 Home Producten Producten Zoek een product Zoek op trefwoord Resultaten 1 5 van 39 Sorteer op Alfabetish Relevantie Activiteiten in de buiten beschermingszone van de waterkering laatst gewijzigd op 29 10 2015 Product uitweg naar openbare weg Activiteiten in de Giessenzoom laatst gewijzigd op 29 10 2015 Product uitweg naar openbare weg Akkerranden subsidies laatst gewijzigd op 17 02 2015 Product Het waterschap geeft subsidie aan agrariërs en particulieren voor het aanleggen van akkerranden naast Anti worteldoek laatst gewijzigd op 29 10 2015 Product dam met duiker Beplanting bomen struiken heggen laatst gewijzigd op 29 10 2015 Product Beplanting bomen struiken heggen Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende Deel deze pagina Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over het Waterschap Beleid Werk in uitvoering Regelen en aanvragen Werken bij ons Contact opnemen met het waterschap Indien u contact wilt met één van onze medewerkers en of een afspraak wilt maken Telefoonnummer 0344 64 90 90 E mail info wsrl nl Contact Beleid regelgeving en producten Keur en legger Visbeleid Varen Peilbesluiten beslissingen op maat Veelgestelde vragen Kaarten

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/productensearch/Thema/ecologie+flora+en+fauna?pageNumber=1 (2015-12-02)
  Open archived version from archive