archive-nl.com » NL » W » WATERSCHAPRIVIERENLAND.NL

Total: 720

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Waterschap Rivierenland - Richtlijn Flora en Faunawet
  bij de uitvoering van werkzaamheden van of in opdracht van het waterschap Ook beschrijft het op welke wijze invulling gegeven wordt aan de zorgplicht Indien de richtlijn wordt gevolgd vervalt in veel gevallen de verplichte ontheffingsaanvraag Voor wie is deze richtlijn bedoeld De richtlijn is bedoeld voor ieder te maken heeft met de uitvoering van werkzaamheden van opdrachtverlening tot uitvoering In de opdracht staat vermeld of je gebruik kunt maken van de richtlijn Het is niet verplicht om deze richtlijn te gebruiken Wel dient ieder zich ten allen tijden te houden aan de Flora en faunawet Downloads Richtlijn implementatie gedragscode Flora en Faunawet PDF 595 kB Deel deze pagina Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over het Waterschap Beleid Werk in uitvoering Regelen en aanvragen Werken bij ons Contact opnemen met het waterschap Indien u contact wilt met één van onze medewerkers en of een afspraak wilt maken Telefoonnummer 0344 64 90 90 E mail info wsrl nl Contact Beleid regelgeving en producten Keur en legger Visbeleid Varen Peilbesluiten beslissingen op maat Veelgestelde vragen Kaarten Calamiteiten Calamiteiten kunt u 24 uur per dag 7 dagen per week doorgeven via T 0344 64 90 90 Dit geldt ook

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/common-nlm/richtlijn-flora-en-faunawet.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Waterschap Rivierenland - Meetprotocol waterstaatswerken
  aangeleverd moeten worden Dit wordt op objectniveau of opnamentechniek beschreven U zorgt vervolgens voor de inwinning van de gegevens en stuurt ze naar de afgesproken contactpersoon van het waterschap Levert u gegevens aan in het kader van een vergunning dan is uw contactpersoon de toezichthouder zoals vermeld in de begeleidende brief behorende bij de verleende vergunning Via het centrale telefoonnummer van het waterschap 0344 649090 kunt u met de toezichthouder contact opnemen Ten behoeve van de toezichthouder dienen de meetgegevens naast de digitale versie ook cartografisch op kaartmateriaal te worden aangeleverd Dit mag in pdf formaat Levert u gegevens aan in het kader van een opdracht van het waterschap is uw contactpersoon vermeld in de opdracht In beide gevallen dient u het zaaknummer zoals dat op de vergunning of in de opdracht staat vermeldt aan te leveren bij of in de gevraagde gegevens Voorbeeldbestanden Deel deze pagina Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over het Waterschap Beleid Werk in uitvoering Regelen en aanvragen Werken bij ons Contact opnemen met het waterschap Indien u contact wilt met één van onze medewerkers en of een afspraak wilt maken Telefoonnummer 0344 64 90 90 E mail info wsrl nl Contact

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/common-nlm/meetprotocol-waterstaatswerken.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Zoeken
  Datum aflopend Datum oplopend Stimuleringsregeling natuurvriendelijke oevers 2014 geldig vanaf 19 3 2014 regelgeving Peilbesluit BloemersPeilen geldig vanaf 14 7 2011 regelgeving Peilbesluit Alm BiesboschPeilvoorstel 2010Peilvoorstel 2010Peilvoorstel 2010Peilvoorstel 2010 geldig vanaf 6 1 2011 regelgeving Beleidsregel toepassing van grond en of baggerspecie in wateren geldig vanaf 22 10 2013 regelgeving Aansluitverordening voor Waterschap Rivierenland geldig vanaf 14 5 2010 regelgeving Controleverordening Waterschap Rivierenland 2009 geldig vanaf 10 7 2014 regelgeving Beleidsregel baggerontvangstbijdrage 2010 geldig vanaf 28 11 2013 regelgeving Algemene subsidieverordening Waterschap Rivierenland geldig vanaf 1 3 2010 regelgeving Beleidsregel Besluit berekening zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing inzake bronneringen en saneringen geldig vanaf 1 1 2014 regelgeving Verordening beleids en verantwoordingsfunctie Waterschap Rivierenland geldig vanaf 5 3 2010 regelgeving Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Volgende Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over het Waterschap Beleid Werk in uitvoering Regelen en aanvragen Werken bij ons Contact opnemen met het waterschap Indien u contact wilt met één van onze medewerkers en of een afspraak wilt maken Telefoonnummer 0344 64 90 90 E mail info wsrl nl Contact Beleid regelgeving en producten Keur en legger Visbeleid Varen Peilbesluiten beslissingen op maat Veelgestelde vragen Kaarten Calamiteiten

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/search (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Waterbeheerplan 2010-2015
  voor natuur recreatie nieuwbouw landbouw en scheepvaart Schoon mooi en veilig De kwaliteit van ons water of het nu drinkwater grondwater of open water is hangt af van hoe wij ermee omgaan Het waterschap werkt hiervoor samen met het Rijk de provincies en de gemeenten en overlegt regelmatig met belangenorganisaties Dat resulteert in verschillende waterplannen met voorstellen om het water schoon mooi en veilig te maken en te houden nu en in de toekomst Financieel inzicht Het waterschap vindt het belangrijk dat het waterbeheerplan niet alleen betrekking heeft op de ontwikkeling van nieuwe waterpartijen en waterkeringen maar dat het ook gaat over de wijze waarop het beheer en onderhoud plaatsvindt Bijvoorbeeld over peilbeheer natuurvriendelijk onderhoud en energiebewust beheer Het beheerplan ligt ten grondslag aan de begroting en de meerjarenraming Dat betekent dat het ook duidelijk is hoe en door wie de maatregelen worden betaald Inhoud Waterbeheerplan 2010 2015 Het plan bouwt vooral voort op het bestaande beleid Voor veel maatregelen geldt dan ook dat hierover al eerder door het bestuur is beslist Denk hierbij aan de maatregelen voor het Nationaal Bestuursakkoord Water de Kaderrichtlijn Water en de waterketen Daarnaast zijn er nieuwe onderwerpen waarover nog niet eerder is besloten Nieuwe onderwerpen met belangrijke financiële consequenties zijn maatregelen voor zwemwater maatregelen voor de natuur in Natura 2000 gebieden beschermd vanuit de Vogelrichtlijn of de Habitatrichtlijn in TOP lijstgebieden waar verdroging met voorrang aangepakt wordt in waterparels door de provincie aangewezen beschermde natte natuur normenstudies aan de hand van de nieuwe klimaatscenario s actualisatie van 36 stedelijke waterplannen en de uitvoering daarvan Het Waterbeheerplan 2010 2015 is vanaf 22 december 2009 van kracht Documenten Waterbeheerplan 2010 2015 Bijlagen 1 tot en met 10 Factsheets deel 1 Factsheets deel 2 Factsheets deel 3 Factsheets deel 4 Kaart 1 Bodemkaart Kaart 2 maaiveldhoogte Kaart

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/common/beleid/waterbeheerplan/waterbeheerplan.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Deltaprogramma
  ter wereld Maar hoe zorgen we ervoor dat we nu en in de toekomst veilig blijven tegen hoog water en dat we voldoende zoet water hebben landschap met dijk En hoe kunnen we er voor zorgen dat Nederland daarnaast ook een aantrekkelijk land blijft om te wonen te werken en te investeren De maatregelen die hiervoor nodig zijn worden voorbereid en uitgewerkt in het Deltaprogramma Het Deltaprogramma is een nationaal programma Hierin werken onder regie van dedeltacommissaris Rijksoverheid provincies gemeenten en waterschappen samen met maatschappelijke organisaties bedrijfsleven en kennisinstituten Deelprogramma s voor de lange termijn De lange termijn doelstellingen van het Deltaprogramma worden voorbereid in negen deelprogramma s Het gaat om drie landelijke en zes regionale deelprogramma s Waterschap Rivierenland is vooral betrokken bij het regionale deelprogramma Rivieren Dit geeft antwoord op de vraag hoe de grote rivieren op een goede manier steeds grotere hoeveelheden water kunnen afvoeren het landelijke deelprogramma Zoetwater Dit moet nagaan hoe we ervoor kunnen zorgen dat we ook op de langere termijn voldoende zoet water blijven houden Deltabeslissingen Het Deltaprogramma heeft in 2014 voorstellen voor deltabeslissingen uitgebracht Deltabeslissingen zijn hoofdkeuzen voor de aanpak van waterveiligheid en zoetwatervoorziening in Nederland De deltabeslissingen geven richting aan de maatregelen die Nederland hiervoor inzet op korte en op lange termijn Binnen het landelijke deelprogramma Veiligheid is actualisatie van waterveiligheidsnormen aan de orde Kijk voor meer informatie over het Deltaprogramma op rijksoverheid nl Bekijk hier een animatie over Deltabeslissingen Loading the player Animatie Deltabeslissingen Animatie Deltabeslissingen Deel deze pagina Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over het Waterschap Beleid Werk in uitvoering Regelen en aanvragen Werken bij ons Contact opnemen met het waterschap Indien u contact wilt met één van onze medewerkers en of een afspraak wilt maken Telefoonnummer 0344 64 90 90 E mail info wsrl

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/common/beleid/deltaprogramma/deltaprogramma.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Kaderrichtlijn Water: voor schoner water
  jaar 2010 tot en met 2027 verdeeld over drie planperiodes van elk 6 jaar Planperiode 1 2010 2015 Planperiode 2 2016 2021 Planperiode 3 2022 2027 Eerste planperiode 2010 2015 In het eerste KRW Rivierenlandplan uit 2009 heeft Waterschap Rivierenland vastgesteld aan welke eisen de waterkwaliteit in het rivierengebied moet voldoen en welke maatregelen nodig zijn om deze doelen te bereiken Het bevat een haalbaar en betaalbaar pakket aan maatregelen Maar daarmee zijn we er niet Uitvoering De maatregelen worden ook daadwerkelijk uitgevoerd om de gewenste verbetering van de waterkwaliteit tot stand te brengen Elk jaar wordt door het Regionaal Bestuurlijk Overleg Rijn West een voortgangsrapportage opgesteld onder de titel Schoon water in beeld Hierin staat welke stappen er genomen zijn en wat de resultaten zijn Een citaat uit de inleiding van de rapportage over 2013 Werken aan schoon water in Rijn West heeft op veel plaatsen al geleid tot verbetering van de waterkwaliteit Met de honderden maatregelen die in de afgelopen jaren in uitvoering zijn gekomen kunnen de resultaten alleen maar verder verbeteren Bijna de helft van de voorgenomen maatregelen was op 1 januari 2014 gereed een kleine 20 is in uitvoering Met dat resultaat zijn we goed op weg met de uitvoering van het maatregelpakket SGBP 1 Tweede planperiode 2016 2021 Op 26 september 2014 heeft het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland ingestemd met het ontwerp KRW Rivierenlandplan 2 2016 2021 In dit plan wordt de 1 e uitvoeringsperiode 2010 2015 geëvalueerd wordt een strategie voor de nieuwe uitvoeringsperiode beschreven en worden verdere maatregelen ter verbetering van de waterkwaliteit voorgesteld Daarnaast wordt een prognose gegeven van de toestand van de KRW waterlichamen in 2021 Ook wordt ingegaan op onderzoek en monitoring samenwerking met andere organisaties en de kosten van het maatregelpakket Hoofdzakelijk zetten we in op inrichting en

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/common/beleid/kaderrichtlijn-water/kaderrichtlijn-water.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Waterbeheer buitenpolders
  Waterschap Rivierenland is verantwoordelijk voor het waterbeheer in de 47 buitenpolders in het gebied tussen de grote rivieren Een overzichtskaart van de buitenpolders 537 kB is hier in te zien Voor het waterbeheer in deze polders zijn twee zaken van belang het inlaatbeleid in de buitenpolders het peilbeheer in de buitenpolders Inlaatbeleid buitenpolders De bescherming door de zomerkaden is toereikend tot een bepaald rivierpeil Bij hoge afvoeren kunnen zomerkades overstromen Om schade door overstromend water aan de zomerkades te voorkomen zijn er op veel plaatsen inlaatwerken aangelegd Een aantal buitenpolders heeft geen inlaatwerken Daar wordt het instromen en leeglopen van de buitenpolders alleen bepaald door de waterstanden op de rivier In andere buitenpolders heeft het waterschap dankzij inlaatwerken wel invloed op het moment waarop water in de polder wordt gelaten In het inlaatbeleid is vastgelegd in welke periode en tot welke waterstanden bescherming kan worden geboden tegen overstroming Dit is ook afhankelijk van de doeleinden waarvoor de buitenpolders worden gebruikt Inlaatbeleid buitenpolders Bijlage A Inlaatbeleid buitenpolders Peilbeheer buitenpolders De mate waarin het peil beheerd kan worden verschilt per buitenpolder In ongeveer tien buitenpolders is actief peilbeheer mogelijk en probeert het waterschap de gewenste peilen te realiseren In de overige buitenpolders fluctueren de peilen wat meer Voor elke buitenpolder is het streefpeil te vinden in de notitie Peilbeheer buitenpolders Notitie Peilbeheer buitenpolders Bijlage 1 buitenpolder kaarten overzicht Bijlage 2 beheergrenzen Rijkwaterstaat Waterschap Rivierenland Bijlage 2b keurkaart waterkeringen Bijlage 3 Factsheets buitenpolders Bijlage 4 deel 1 kaarten buitenpolders Bijlage 4 deel 2 kaarten buitenpolders Bijlage 4 deel 3 kaarten buitenpolders Bijlage 4 deel 4 kaart Munnikenland Bijlage 4 deel 5 kaart Noordwaard Bijlage 4 deel 6 kaarten buitenpolders Meer informatie Voor meer informatie over het inlaatbeleid kunt u contact opnemen met Hans Knotter telefoon 0344 64 94 32 email h knotter wsrl

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/common/beleid/waterbeheer-buitenpolders.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Waterplannen
  met iedere stad of gemeente een zogeheten waterplan op Maatregelen en ambities Het waterplan bestaat uit maatregelen en ambities die ervoor moeten zorgen dat het ook bij u in de buurt veilig en leefbaar wonen is Zo moet er binnen een gemeente voldoende ruimte voor water zijn Niet alleen omdat water leuk is om naar te kijken maar ook om wateroverlast te voorkomen Want de gevolgen van de klimaatveranderingen zijn ook binnen gemeentegrenzen zichtbaar Door de klimaatveranderingen valt er meer regen Wanneer er in bestaande vijvers en sloten niet voldoende ruimte is om die regen op te vangen is de kans op wateroverlast groter In waterplannen besteden we hier nadrukkelijk aandacht aan Water moet daarnaast schoon zijn zodat planten en dieren er in kunnen leven en kinderen er in kunnen spelen Maar water moet vooral ook leuk zijn Zowel om naar te kijken als om in te recreëren Paraplu Al deze zaken komen terug in het waterplan Het waterplan is dus de paraplu van waaruit er in uw omgeving aan water en watergerelateerde zaken wordt gewerkt Gemeenten en waterschap moeten zich hierbij natuurlijk wel houden aan beleid en regelgeving van de Europese Unie het Rijk en de provincie Per gemeente Elke gemeente heeft of werkt aan een waterplan Wilt u weten wat er bij u in de buurt gaat gebeuren Of heeft u zelf ideeën en wensen over het water in uw woonplaats Zie het overzicht van de waterplannen per gemeente op deze site Benieuwd waar in uw buurt wordt gewerkt aan de maatregelen Zie onderstaande kaart Overzichtskaart waterplannen Alternatief Overzichtskaart waterplannen http wsrl webgispublisher nl WidgetFrameContent aspx map Waterplannen width 600 height 500 ovheight 150 ovwidth 150 ovautoopen false bbox 506318 9 2C6736243 2C710558 6 2C6818183 featureinfo yes layertree yes legend yes scale yes GeocodeGoogle yes doPanel panelNone Deel

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/common/beleid/waterplannen/waterplannen.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive