archive-nl.com » NL » W » WATERSPORTCURSUSSEN.NL

Total: 538

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Aansprakelijkheid
  aangeboden informatie op de website van VBO Vaarbewijsopleidingen VBO Vaarbewijsopleidingen behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en of te verwijderen indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet de belangen van overige internetgebruikers andere derden of de Algemene Voorwaarden voor de inzending van videomateriaal en of foto s van VBO Vaarbewijsopleidingen Niets van deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk offset fotokopie of microfilm of in enige digitale elektronische optische of andere vorm of en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht het reproduceren ten behoeve van een onderneming organisatie of instelling of voor eigen oefening studie of gebruik welk e niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag nieuws of weekblad of tijdschrift al of niet in digitale vorm of online of in een radio of televisie uitzending VBO Vaarbewijsopleidingen verkoopt ruilt of verhuurt geen persoonlijke data aan derden tenzij wij u uitdrukkelijk om toestemming hebben gevraagd De verkregen gegevens worden uitsluitend gebruikt om het surfgedrag van de bezoekers in kaart

  Original URL path: http://www.watersportcursussen.nl/aansprakelijkheid (2016-02-04)
  Open archived version from archive


 • Aanvullende Voorwaarden
  de betaling van het examen De prijs van de dagcursussen is inclusief koffie of thee en een eenvoudige lunch Dit geldt niet voor de avondcursussen U ontvangt de schriftelijke bevestiging van uw inschrijving binnen vijf werkdagen thuis Tien dagen voor aanvang van de cursus worden de gegevens over de locatie en andere aanvullende informatie De prijzen van het lesmateriaal zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten De verzendkosten worden aan u doorberekend Wel geen doorgang cursus examen Uiterlijk tien dagen voor aanvang van de cursus het examen wordt aan de hand van het aantal inschrijvingen bepaald of een cursus examen door kan gaan Als de cursus het examen onverhoopt niet door kan gaan wordt zo mogelijk een alternatief geboden Annulering wijziging Als u om dwingende redenen de cursus het examen niet kunt volgen kunt u de cursus het examen annuleren wijzigen Annulering wijziging dient schriftelijk of per mail te geschieden en 24 uur voor aanvang van de cursus het examen bij ons bekend te zijn Annulerings wijzigingskosten bedragen 20 Betaling Betaling van enig uit hoofde van een te volgen cursus examen of besteld lesmateriaal verschuldigd bedrag dient uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te zijn geschied Bij overschrijding van die termijn is de wettelijke rente verschuldigd alsmede het totaal van alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die Vaarbewijsopleidingen BV moet maken om tot invordering te geraken met een minimum van 35 Internetbetaling Bij bestelling en betaling via internet hebt u het recht om binnen veertien werkdagen na levering het product terug te sturen waarbij alleen de portokosten voor het terugsturen betaald hoeven te worden Wij restitueren dan binnen 30 dagen het betaalde bedrag Als het product niet binnen 30 dagen na bestelling geleverd is kunt u de bestelling ongedaan maken en restitueren wij het aankoopbedrag Dit geldt niet voor mondelinge cursussen examens met

  Original URL path: http://www.watersportcursussen.nl/algemene-voorwaarden (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • Algemene Voorwaarden
  doen De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1 De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt Artikel 8 Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer Zo snel mogelijk maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding zendt de consument het product terug of overhandigt hij dit aan een gemachtigde van de ondernemer Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water gas of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid of tot levering van stadsverwarming indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt of de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas water elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud indien hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming of de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden Artikel 9 Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden naar gelang welk tijdstip eerder valt De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt tenzij de consument instemt met een andere methode De terugbetaling is kosteloos voor de consument Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen Artikel 10 Uitsluiting herroepingsrecht De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst heeft vermeld Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten digitale inhoud en of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling onder leiding van een veilingmeester en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten digitale inhoud en of diensten af te nemen Dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst maar alleen als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd Pakketreizen als bedoeld in artikel 7 500 BW en overeenkomsten van personenvervoer Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden goederenvervoer autoverhuurdiensten en catering Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het

  Original URL path: http://www.watersportcursussen.nl/algemene-voorwaarden-2 (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • Zoeken
  uw zoekcriteria Vaarbewijs Vaarbewijs Groningen Vaarbewijs Friesland Vaarbewijs Drenthe Vaarbewijs Overijssel Vaarbewijs Flevoland Vaarbewijs Noord Holland Vaarbewijs Zuid Holland Vaarbewijs Utrecht Vaarbewijs Gelderland Vaarbewijs Noord Brabant Vaarbewijs Limburg Vaarbewijs Zeeland Buitenland Vaarbewijs Frankrijk Vaarbewijs Italië Vaarbewijs Griekenland Vaarbewijs België Vaarbewijs Duitsland Vaarbewijs Engeland Vaarbewijs Kroatië Vaarbewijs Turkije Studiewijzer Updates Errata Examens Exameninfo Vaarbewijs Gratis Vaarbewijs examens Gratis Stuurbrevet examen Gratis Marifonie examens Gratis SRC examen Gratis WSC examen Gratis TKN

  Original URL path: http://www.watersportcursussen.nl/zoeken (2016-02-04)
  Open archived version from archive


 • Er is een fatale uitzondering opgetreden Only POST methods are allowed

  Original URL path: http://www.watersportcursussen.nl/1/webcore/subscription/view (2016-02-04)
  Open archived version from archive • (No additional info available in detailed archive for this subpage)
  Original URL path: /1/webcore/video/view/13 (2016-02-04)


 • Dagcursus Dagcursus Short Range Certificate (SRC)
  examinering werken we samen onze Belgische partner AMARACOM Pol Degryse directeur AMARACOM is de specialist op gebied van Marifonie en Marcom opleidingen in België Aanvullende voorwaarden mondelinge cursussen Theorie en praktijk Theorie Het theorie gedeelte wordt besproken aan de hand van de Studiewijzer SRC We adviseren u om deze Studiewijzer van te voren goed door te nemen Praktijk In de middag gaat u werken met verschillende marifoons en andere GMDSS apparatuur De cursus is erg interessant voor mensen die GMDSS apparatuur willen gaan aanschaffen Het is een mix van theorie en praktijk Examen Het theoretisch examen SRC vindt minimaal een maal per maand na telefonische afspraak plaats in het hoofdgebouw van de BIPT te Brussel Noord Telefoonnummer BIPT 003222268857 s ochtens Het examengeld bedraagt 25 Het is een theoretisch examen Voor gratis proefexamen klik hier Attest Om examen te kunnen doen dient men na de telefonische afspraak een origineel attest certificaat van deelname van de opleiding op te sturen U ontvangt dit attest aan het eind van de cursusdag uit handen van de instructeur U hoeft niet in het bezit te zijn van het Basiscertificaat Marifonie Vanwege de verplichte praktijkoefeningen is het niet mogelijk om zonder cursus bij een erkende opleiding examen te doen Specifieke kennis van het Nautisch Engels is niet vereist Vergeet niet om u tijdig voor het examen aan te melden Kosten examen en certificering 25 BIPT Voor meer informatie over het BIPT en SRC klik hier Direct inschrijven Waar en wanneer Selecteer een locatie Regio Utrecht Locatie Datum Regio Utrecht 05 03 2016 Direct inschrijven BIPT Lees verder Zij gingen u voor Reacties cursisten Reactie van Hendrik van Dok Plaats Damiatte Frankrijk Aanvankelijk met enige terughoudendheid aan de cursus Marcom B begonnen dit met name omdat ik in het buitenland woon en hier een vergelijkbare cursus

  Original URL path: http://www.watersportcursussen.nl/marifonie/dagcursus/src (2016-02-04)
  Open archived version from archive

 • Voorrangsregels op het water
  dat is een zeilboot heeft voorrang op een motorboot De zeilboot komt steeds dichterbij De schipper van de zeilboot weet dat de motorboot die gestrekte koers stuurboordzijde vaart voorrang heeft maar hij wil ook zolang mogelijk genieten van de wind om een lang rak te kunnen maken De man in de motorboot wordt zenuwachtig hij kan niet naar rechts uitwijken want daar is de wal en ook niet links want dan knalt hij tegen de zeilboot Hij gaat zich vreselijk opwinden over het asociale gedrag van de zeilboot De schipper van de zeilboot is zich van geen kwaad bewust en houdt nauwlettend de motorboot in de gaten Op het moment dat er gevaar voor aanvaring ontstaat gaat de zeilboot overstag en draait de andere kant op Op het zelfde moment draait de motorboot die ook het gevaar zag aankomen toch maar naar links en ze knallen bijna tegen elkaar Gevolg veel gevloek en getier en tegenstelling zeilers motorbootvaarders is weer een stuk aangescherpt In dit geval is de motorboot fout want als je voorrang hebt moet je koers en snelheid behouden Voor hetzelfde geld gaat de zeiler in de fout en vaart door omdat hij er van overtuigd is dat hij voorrang heeft De regel gestrekte koers stuurboordzijde is van november 2004 en heel wat mensen zijn er nog niet van op de hoogte Spelregels Als je het water op gaat moet je de regels kennen Als je ze niet kent verpest je het plezier voor jezelf voor anderen Een aanvaller bij voetballen die de regels niet kent en steeds buiten spel staat wordt simpelweg niet meer opgesteld Basiskennis Ook als je niet vaarbewijsplichtig bent moet je de regels kennen Tegenwoordig hebben we de opleiding Watersport Certificaat Een schitterende eendaagse opleiding waarbij je in één zaterdag de belangrijkste regels leert

  Original URL path: http://www.watersportcursussen.nl/over-vbo/nieuwsberichten/over-vbo-nieuwsarchief-voorrangsregels-op-het-water (2016-02-04)
  Open archived version from archive •