archive-nl.com » NL » W » WERKENAANEENHEID.NL

Total: 445

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Vijf DGK broeders - reactie op kerkenraad GK Zwijndrecht e.o. | Werken aan Eenheid
  als waarnemer tijdens de classisvergadering aanwezig kunnen zijn Ze zouden dan zo werd opgemerkt geen stemrecht maar wel spreekrecht hebben Na deze tweede landelijke vergadering werd de eerste vergadering voor de classis Zuid West voorbereid De vooraankondiging van deze eerste vergadering werd door de kerkenraad van Berkel Rodenrijs Bergschenhoek verstuurd naar de andere twee kerkenraden Hasselt en Zwolle het voorlopig bestuur te Zwijndrecht en de commissie in Veenendaal Voor deze eerste vergadering werd ook deze laatste commissie uitgenodigd omdat het de bedoeling was dat Veenendaal in januari 2005 tot zelfstandige gemeente geïnstitueerd zou worden Als dan leden van deze commissie ook tot ambtsdrager zouden worden verkozen dan konden die gelijk ervaring opdoen En door het voorlopig bestuur van Zwijndrecht en de commissie uit Veenendaal uit te nodigen voor de eerste classisvergadering wilde de samenroepende kerk een zo groot mogelijk draagvlak creëren voor de bespreking van de te nemen besluiten De andere kerken waren het hiermee eens In de vooraankondiging werd de volgende zinsnede opgenomen Op de gezamenlijke vergadering van 18 september jl is afgesproken dat afgevaardigden van de gemeenten in oprichting als waarnemers aanwezig kunnen zijn op de classisvergadering en Zij hebben op die vergadering en geen stemrecht maar wel spreekrecht Naar aanleiding van deze zinsnede werd door één van de leden van het voorlopig bestuur van Zwijndrecht per e mail d d 22 november 2004 aan de scriba van de samenroepende kerk gevraagd of dit inderdaad zo was afgesproken want hij kon zich dit niet herinneren De scriba heeft hem dezelfde dag per e mail gewezen op het persverslag van de tweede landelijke vergadering De volgende dag e mailde dit voorlopig bestuurslid terug dat het inderdaad in het persverslag stond Hij kon zich dat echter zelf niet meer herinneren Omdat het hier om de eerste classisvergadering ging waarbij zaken van te voren moesten worden afgesproken werden er een aantal prealabele zaken door de samenroepende kerk opgevoerd op de conceptagenda Deze prealabele zaken zouden besproken worden voor de constituering van de classis Constituering wil zeggen dat vanaf dat moment de classis een wettige kerkelijke vergadering is Dat moment is er normaal gesproken als de geloofsbrieven in orde zijn bevonden en het moderamen verkozen benoemd is Bij deze eerste classisvergadering ging dat dus anders vanwege de eerder genoemde prealabele zaken De conceptagenda die voor de eerste classisvergadering werd opgesteld laten we hieronder gedeeltelijk volgen U vindt daar bij de prealabele zaken niets over het wel of niet stemrecht hebben van de afgevaardigden uit Veenendaal en Zwijndrecht omdat de samenroepende kerk ervan uitging dat dit al voldoende duidelijk was door wat hierover afgesproken was tijdens de beide landelijke vergaderingen Conceptagenda classisvergadering in de regio Zuid West op 17 12 2004 1 Opening door de samenroepende kerk Berkel en Rodenrijs Bergschenhoek 2 Onderzoek van de geloofsbrieven 3 Rapport over het onderzoek van de geloofsbrieven 4 Prealabele zaken Toegankelijkheid van de classisvergaderingen Wanneer in comité vergaderen en wie mogen daarbij aanwezig zijn Bespreking van de gang van zaken zoals vastgelegd in voorbeeldagenda Afspreken op welke wijze het moderamen aantreedt Via verkiezing of bij toerbeurt De kerkenraad van Berkel en Rodenrijs Bergschenhoek doet in verband hiermee het volgende voorstel Op alfabetische volgorde wordt de samenroepende kerk voor een volgende classicale vergadering aangewezen De samenroepende kerk levert de preses De kerk die alfabetisch volgt op de samenroepende kerk levert de scriba De kerk die daar alfabetisch op volgt levert de assessor Dit zou voor de eerste vergadering van 17 december het volgende betekenen B B levert de preses Hasselt de scriba Zwolle de assesor Bij uitbreiding van het aantal classiskerken worden de nieuwe kerken ingevoegd in de bestaande werkwijze Moderamen voor vergadering verkiezen benoemen 5 Constituering van de vergadering 6 Vaststelling van de agenda Zoals te zien is staat bij punt 5 van de agenda pas Constituering van de vergadering Het moment dat van een wettige kerkelijke vergadering gesproken kon worden volgde dus nadat eerst de prealabele zaken met als laatste de verkiezing benoeming moderamen zouden zijn afgehandeld We komen daar straks op terug Bij het inleveren en onderzoeken van de geloofsbrieven bleek dat de afgevaardigden uit Zwijndrecht ook een officiële geloofsbrief bij zich hadden Door de andere afgevaardigden werd dit op dat moment niet als heel bijzonder gezien omdat op de tweede landelijke vergadering hier al over was gesproken in deze zin we citeren uit het verslag van deze vergadering De deelnemers aan deze vergadering hebben geen geloofsbrieven overgelegd Formeel was dat ook niet nodig gezien de status van de bijeenkomst maar misschien was het wel beter geweest Wanneer er straks een synode bijeenkomt gebeurt dat uiteraard wel De andere afgevaardigden bestempelden de geloofsbrief van de broeders uit Zwijndrecht dan ook te goeder trouw als een bewijs dat deze afgevaardigden wettig door het voorlopig bestuur waren afgevaardigd en niet meer Ze waren immers gevraagd om als waarnemer aanwezig te zijn met spreekrecht en niet met stemrecht Vandaar ook dat de geloofsbrief van de afgevaardigden uit Zwijndrecht in orde werd bevonden Later bleek echter welke lading twee leden van het voorlopig bestuur in tegenstelling tot het derde lid van dit bestuur aan het in orde bevinden van deze geloofsbrief hebben gegeven Dit was nl voor hen het ultieme bewijs dat zij als zelfstandige geïnstitueerde kerk door de classis waren aanvaard Weliswaar zonder stemrecht maar toch Dit alles overziende kunnen we maar één conclusie trekken en dat is deze dat toen al bleek dat er broeders in Zwijndrecht waren die zich blijkbaar niets aantrokken van wat in alle gezamenlijkheid door de geïnstitueerde kerken en gemeenten in oprichting was afgesproken tijdens de twee landelijke vergaderingen Terwijl Zwijndrecht als waarnemer werd uitgenodigd probeerden ze m u v enkelen van hen op slinkse wijze hun eigen zin te doen Maar betekende dit alles nu ook dat die gemeente van Zwijndrecht als zelfstandige geïnstitueerde kerk deelnam aan de classis en haar afgevaardigden wettige leden waren van deze classis Het antwoord daarop is nee want uit de opgestelde Conceptagenda blijkt dat eerst nog de prealabele zaken behandeld moesten worden voordat de constituering van de classis een feit was Tijdens de behandeling van deze prealabele zaken deed één van de afgevaardigden uit Zwijndrecht het voorstel om ook de afgevaardigden uit Veenendaal en Zwijndrecht stemrecht te geven Dit voorstel werd door de andere afgevaardigden inclusief de andere afgevaardigde van Zwijndrecht heel bijzonder gevonden omdat in de vooraankondiging van de classisvergadering had gestaan wat afgesproken was daaromtrent In die zin wordt er ook verhullend geschreven door de kerkenraad van Zwijndrecht als hij schrijft Omdat de status van Zwijndrecht zo uitzonderlijk was zie onder 1 is door het voorlopig bestuur vooraf besloten om zich inschikkelijk op te stellen als deze status van Zwijndrecht binnen de classisvergadering tot verschil van mening zou leiden als het ging om stemrecht Toen de classis van mening was dat de afgevaardigden van Zwijndrecht geen stemrecht toekwam hebben de afgevaardigden van Zwijndrecht zich daar direct bij neergelegd met behoud van gevoelen Hier wordt verhullend geschreven omdat er duidelijke afspraken waren gemaakt over de status van afgevaardigden van gemeenten in oprichting bij officiële kerkelijke vergaderingen De nu voorgewende inschikkelijkheid hebben wij in ieder geval toen niet geproefd Het is ook gewoon niet waar want hier werd een voorstel gelanceerd dat direct inging tegen gemaakte afspraken Na bespreking bleek dat alle andere afgevaardigden dit voorstel unaniem afwezen en werd besloten om de afgevaardigden uit Veenendaal en Zwijndrecht alleen spreekrecht te geven en dat zij als adviseurs de comité gedeelten mochten bijwonen De aparte status van deze afgevaardigden bleek daarnaast ook uit het feit dat zij vanwege hun spreekrecht uitdrukkelijk hun instemming met de Drie Formulieren van Eenheid moesten betuigen Na de behandeling van deze prealabele zaken werd vervolgens de classis geconstitueerd waarbij dus alleen de afgevaardigden van de kerken met een kerkenraad stemrecht hadden en als zodanig dus de classisvergadering vormden De voorstelling van zaken die de kerkenraad van Zwijndrecht geeft bij dit onderdeel is dus niet alleen onjuist maar is in het licht van de werkelijke gang van zaken ook een bedroevend staaltje van independentistisch handelen Het onjuiste van zijn voorstelling van zaken blijkt ook uit het feit dat hij aangeeft dat beide afgevaardigden zich bij het niet mogen stemmen hebben neergelegd terwijl het duidelijk was dat één van beiden wel degelijk wist dat het stemmen aan hen niet toekwam 4 Onder zorgstelling van Zwijndrecht De kerkenraad van Zwijndrecht schrijft hier dat een afgevaardigde uit Zwijndrecht als afgevaardigde naar en lid van de classis de classis heeft gewezen op naleving van art 39 van de kerkorde Gezien het gestelde in punt 3 behoeft het verder geen betoog dat deze afgevaardigde geen lid van de classis was zoals de kerkenraad wil doen geloven Ook is het niet waar dat deze afgevaardigde de classis heeft gewezen op naleving van art 39 van de kerkorde Dit werd door de afgevaardigden van de samenroepende kerk naar voren gebracht Tijdens een vergadering van de kerkenraad van Berkel en Rodenrijs Bergschenhoek was in verband met de conceptagenda van de eerste classisvergadering namelijk gesproken over de gemeente i o te Zwijndrecht We citeren uit de notulen van 15 december 2004 De classis heeft de plicht zich erover te buigen wat er met de gemeente i o te Zwijndrecht moet gaan gebeuren institueren met instemming van de classis of onder de zorg van een naburige kerk stellen Dit in overeenstemming met de artikelen 38 en 39 van de kerkorde Toen tijdens de classisvergadering bleek dat er veel verdeeldheid was binnen de gemeente van Zwijndrecht en er géén instemming gevraagd werd voor de instelling van de ambten is op voorstel van de afgevaardigden uit Berkel en Rodenrijs Bergschenhoek deze gemeente door de classis gesteld onder de zorg van de naburige kerkenraad Vervolgens is uitgebreid doorgesproken over wat de zorg van artikel 39 van de kerkorde inhoudt Één van de afgevaardigden uit Zwijndrecht was van mening dat deze zorg betekent hulp op afroep Hulp als de gemeente van Zwijndrecht daarom vroeg Initiatieven vanuit die naburige kerkenraad zelf ten behoeve van de nog niet geïnstitueerde kerk waren z i ongewenst Alle andere deelnemers aan de vergadering inclusief de andere afgevaardigde uit Zwijndrecht waren van mening dat met de zorg van artikel 39 bedoeld wordt ambtelijke verantwoordelijkheid Volgens de kerkenraad van Zwijndrecht heeft de gemeente van Zwijndrecht met blijdschap kennis genomen van het besluit van de classis om haar onder de zorg van een naburige kerkenraad te stellen Door het zo te stellen wekt de kerkenraad de indruk alsof er binnen de gemeente van Zwijndrecht niets aan de hand was met betrekking tot die onder de zorgstelling Er zou zelfs met blijdschap kennis van zijn genomen Ook hiermee wordt de waarheid helaas weer geweld aangedaan In werkelijkheid was dit nl heel anders Tijdens de gemeentevergadering op 10 februari 2005 in Zwijndrecht is uitgebreid doorgesproken over wat die zorg nu inhoudt Toen bleek dat de meerderheid zich wel met blijdschap wilde stellen onder die zorg van de naburige kerkenraad als het maar geen ambtelijke verantwoordelijkheid inhield Dat was nl wat de minderheid daaronder nu juist wel verstond En die minderheid wilde ook graag dat de hele gemeente van Zwijndrecht zich zou stellen onder die ambtelijke verantwoordelijkheid van de naburige kerkenraad omdat dan de zonde in de gemeente eindelijk ook ambtelijk bearbeid kon worden Uiteindelijk werd daarom besloten om de naburige kerkenraad te vragen wat verstaan moest worden onder het woord zorg van artikel 39 5 Uitnodiging tweede classis In dit onderdeel probeert de kerkenraad van Zwijndrecht opnieuw om te laten voorkomen dat Zwijndrecht van de eerste classis deel heeft uitgemaakt als zelfstandige geïnstitueerde kerk die deel heeft genomen aan de besluitvorming als zodanig Hij schrijft immers over het feit dat hij niet is uitgenodigd voor de tweede classisvergadering en daarom zijn credentiebrief niet kon neerleggen De gevolgen daarvan worden ook beschreven Een duidelijk blijk van het feit dat deze kerkenraad van oordeel is dat hij toen niet binnen het kerkverband van DGK verbleef Want voor allen die binnen het kerkverband zijn geldt artikel 31 tweede lid van de kerkorde Dat Zwijndrecht niet werd uitgenodigd voor de tweede classisvergadering had heel eenvoudig te maken met het feit dat Zwijndrecht was gesteld onder de zorg van de naburige kerkenraad en uit dien hoofde door deze kerkenraad werd vertegenwoordigd op de classis Dit gold overigens ook voor Veenendaal Toen bleek dat daar de instituering tot zelfstandige kerk nog niet kon doorgaan werden er ook van deze gemeente geen vertegenwoordigers meer uitgenodigd voor de tweede classisvergadering omdat zij vertegenwoordigd werden door de kerkenraad onder wiens opzicht en tucht zij stonden 6 Andere interpretatie van de tweede classis De kerkenraad van Zwijndrecht stelt hier dat de tweede classis anders dan de eerste classis de zorg naar art 39 van de kerkorde interpreteerde als opzicht en tucht Onder punt 4 hebben we al geschreven hoe alle andere afgevaardigden naar de eerste classisvergadering het woord zorg van artikel 39 van de kerkorde interpreteerden In de brief d d 28 maart 2005 van de classis aan de Gereformeerde Kerk te Zwijndrecht staat ook De classis verstaat onder het begrip zorg van artikel 39 van de K O verantwoordelijkheid zoals reeds uitgesproken door de classis 7 1 2005 De kerkenraad van Zwijndrecht verdraait hier dan ook bewust de waarheid De kerkenraad van Zwijndrecht schrijft als slotzin bij dit punt dat de tweede classis artikel 83 van de kerkorde niet van toepassing verklaarde voor de kerk van Zwijndrecht Ter aanvulling onzerzijds hierop citeren we het volgende uit de brief van de classis d d 28 maart 2005 aan de Gereformeerde Kerk te Zwijndrecht De classis verstaat onder een zelfstandige kerk binnen het kerkverband een plaatselijke kerk onder de leiding van ambtdragers Artikel 36 van de K O bepaalt dan ook In alle kerken zal een kerkenraad zijn Plaatsen waar nog geen kerkenraad kan zijn worden door de classis onder de zorg van een naburige kerkenraad gesteld volgens artikel 39 van de K O Volgens de classis blijkt daarmee duidelijk dat de kerkorde geen ruimte biedt aan de mogelijkheid om zelfstandig kerk te zijn zonder kerkenraad Uw beroep op artikel 83 van de kerkorde is wat ons betreft dan ook niet ter zake Geen kerk zal over een andere kerk heersen betekent in het licht van artikel 36 38 en 39 van de kerkorde dan ook dat in artikel 83 van de kerkorde bedoeld wordt dat de ene kerk die staat onder leiding van eigen ambtsdragers niet mag heersen over een andere kerk die ook staat onder de leiding van eigen ambtsdragers Toen de classis Zuid West Nederland in haar vergadering van 7 januari 2005 Zwijndrecht stelde onder de zorg van de kerkenraad van Berkel en Rodenrijs Bergschenhoek gaf zij deze kerkenraad de verantwoordelijkheid over de leden uit Zwijndrecht Met betrekking tot de opmerking van de kerkenraad van Zwijndrecht Helaas bleef de zorg zonder inhoud verwijzen we naar het artikel d d 19 november 2010 van A van Egmond welke gepubliceerd is op de website Werkenaaneenheid nl 7 Geen tegenargumenten genoemd De kerkenraad van Zwijndrecht beklaagt zich hier over het feit dat er zogenaamd geen tegenargumenten zijn aangevoerd noch door de classis noch door de synode noch door de minderheid binnen de gemeente Wij realiseren ons terdege dat niemand de meerderheid in Zwijndrecht heeft kunnen overtuigen maar dat lag niet aan het feit dat er geen tegenargumenten werden aangevoerd maar dat men zich niet wilde laten overtuigen Maar dat zegt nog niets over het feit of er wel of niet tegenargumenten zijn aangevoerd Laten wij eens zien wat voor tegenargumenten o a zijn aangevoerd als het gaat om de interpretatie van het woord zorg van artikel 39 van de kerkorde Allereerst het commentaar van H Bouwman op artikel 39 van de kerkorde in zijn boek Kerkrecht deel 2 uit 1934 Daar staat De wijze waarop de classis haar taak verricht wordt aan de omstandigheden overgelaten In 1905 is door de synode van Utrecht Art 39 aldus gewijzigd Plaatsen waar nog geen kerkeraad zijn kan zullen door de classis onder de zorg van een genabuurden kerkeraad gesteld worden De genabuurde kerk kan het best beoordeelen op welke wijze zulk eene plaats kan worden bewerkt Als er nog geen kerkeraad in eene plaats geinstituëerd is kan de genabuurde kerk twee wegen volgen Zij kan òf de groep van geloovigen als een beginsel der kerk beschouwen en dus ook daarvoor een zelfstandige ledenlijst aanleggen om mede daardoor de instituëering van de groep geloovigen als kerk te bevorderen òf zij kan zoo er slechts weinige leden zijn en de afstand naar de genabuurde kerken gering is deze geloovigen beschouwen als leden van eigen kerk In beide gevallen zijn de leden van bedoelde plaats leden der genabuurde kerk in volle rechten H Bouwman gaat in dit commentaar dus uit van de situatie van na 1905 toen de redactie van artikel 39 van de kerkorde een wijziging onderging Hij wijst dan twee wegen aan die bewandeld kunnen worden bij plaatsen waar nog geen kerkenraad is en dan komt hij tot de conclusie dat in beide gevallen de leden van die plaats zonder kerkenraad onder opzicht en tucht staan van de naburige kerkenraad Een tweede tegenargument is van Joh Jansen in zijn Korte verklaring van de kerkenordening 1923 waar hij schrijft als verklaring bij artikel 39 van de kerkorde Toen de volgende synode te s Gravenhage 1586 samenkwam was de reformatie al zoover gevorderd dat er op vele plaatsen reeds kerken en classen waren Aangaande de overige plaatsen bepaalde zij In die plaatsen waar nog geen Kerkeraad is zal middelerwijl bij de Classe gedaan worden t gene anders den kerkeraad naar uitwijzen dezer kerkenordening opgelegd is te doen De bedoeling was dan niet dat de classe daar in de plaats van den kerkeraad zou optreden want die was er nog niet maar dat er zoo spoedig mogelijk een kerkeraad kwam en dat zij tot zoolang voor de geestelijke belangen dezer geloovigen had te zorgen door er bijv een predikant heen te zenden Zoo was het in Roomsche landen waar maar enkele Gereformeerden woonden bijv in het land van Nijmegen in Brabant en in Limburg

  Original URL path: http://www.werkenaaneenheid.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=242:div-dgk-broeders-reactie-op-kerkenraad-gk-zwijndrecht-eo&catid=47:radicaal-gereformeerd-of-gereformeerd-radicalisme&Itemid=98 (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Br. H. Nijman sr. - Reactie op brs. Velthuis, Van Egmond en Menninga | Werken aan Eenheid
  worden aangesteld zoals dat gedaan werd door Paulus en Barnabas Daar kunnen we wel mee instemmen Waar het mogelijk is moeten de ambten zo spoedig mogelijk ingesteld worden naar art 38 KO Dat belijden we ook in de NGB art 30 en 31 2 En als Paulus aan Titus opdraagt om in elke plaats ouderlingen aan te stellen gebruikt hij daarvoor een woord waaruit blijkt dat Titus moet doen wat nog ontbreekt wat nog onafgedaan is Ook hier kunnen we wel mee instemmen Het is een gevolg van de eerste regel hier boven 3 Daaruit blijkt dat een gemeente in wording nog geen kerk is zolang er nog geen ambtsdragers zijn bevestigd Hier begint de schoen te wringen Dat zou dan ook betekenen dat deze gemeenten in wording op Kreta geen Goddelijke rechten bezaten om de ambten in te stellen Het tegendeel blijkt want Titus moest de ambten wel instellen in die gemeenten naar art 38 KO Zij worden niet naar art 39 van de KO onder opzicht en tucht van een naburige kerk gesteld Naar de gereformeerde kerkorde wil de Here Zijn dienaren roepen door middel van een wettige verkiezing van Zijn gemeente NGB art 30 en 31 art 3 KO Dr van Gurp laat de instelling van de ambten afhangen van het aanwezig zijn van het ambt en het aanstellen door het ambt geworteld in de gedachte het ambt brengt het ambt voort De taak van de gemeente is niet duidelijk meer in beeld En op dat ongereformeerde standpunt bouwt hij zijn visie op de instelling van de ambten dan verder op in punt 4 hieronder 4 Vandaar dat in de kerkorde wordt bepaald dat zo n gemeente in wording onder het opzicht van de kerkenraad van een naburige gemeente moet worden gesteld in de vorm van een wijkgemeente artikel 39 Vandaar stelt dr van Gurp dan Dat betekent om die reden dat een kerk zonder ambtsdragers geen kerk is daarom wordt in de kerkorde bepaald dat zo n gemeente onder opzicht en tucht moet worden gesteld van een naburige kerkenraad Art 39 luidt niet Plaatsen waar nog geen kerkenraad is maar Plaatsen waar nog geen kerkenraad kan zijn zal de classis onder de zorg van een naburig kerkenraad stellen In de kerkorde wordt bepaald dat in een gemeente waar nog geen ambtsdragers zijn maar waar het wel kan de ambten zo spoedig mogelijk moeten worden ingesteld naar art 38 KO Waar nog geen ambtsdragers kunnen zijn is art 39 aan de orde Dr van Gurp wil die gemeenten in beide gevallen onder opzicht en tucht stellen van de genabuurde kerkenraad naar art 39 Misschien komt art 38 later nog aan de orde Zo leert de Bazuin het Dat is in strijd met Schrift en belijdenis omdat Christus de regering van Zijn kerk aan Zijn gemeente heeft toebedeeld en die gemeente heeft het alleenrecht om haar eigen ambtsdragers te verkiezen onder Gods voorzienig bestuur Dat doen we onder leiding en met instemming van de classis naar art 38 KO En waar nog geen kerkenraad kan zijn zal die gemeente haar Goddelijke rechten eerst moeten overdragen aan de genabuurde kerk Dan pas heeft de genabuurde kerk de bevoegdheid van opzicht en tucht over die gemeente Zo leert de Heilige Schrift het Calvijn merkt tegenover hen die met Rome uit Paulus woorden willen afleiden dat Titus zelf zonder medewerking der gemeente de ouderlingen aanstelde op Het schijnt wel alsof Paulus hier een groote macht aan Titus toekent wanneer hij hem gelast aan het hoofd van elke gemeente ouderlingen aan te stellen Dit toch zou een bijna koninklijke macht zijn Bovendien zou daarmeede aan de gemeente haar recht om haar eigen ambtsdragers te kiezen ontnomen worden En dat zou een schending wezen van geheel de heilige inrichting der kerk Het antwoord op deze bedenking is niet moeilijk Paulus geeft hier aan Titus niet de macht om naar eigen goedvinden opzieners aan de gemeente op te dringen maar beveelt hem alleen als leider bij de verkiezing voor te gaan zoals noodzakelijk is Vet van mij H N sr Dr H Bouwman Kerkrecht deel I paragraaf 31 pagina 374 375 Het beoordelen of iemand geschikt is voor het ambt en of de gemeente hem wil roepen tot het ambt is niet aan de classis gegeven maar aan de gemeente van Zwijndrecht Elke gemeente heeft het recht haar eigen ambtsdragers te verkiezen Daarom hoefde de classis helemaal niet in comité te vergaderen om te kunnen oordelen of br NN wel geschikt was voor het ambt De Here beslist dat Hij roept tot het ambt Niet door middel van de aanstelling door ambtsdragers van de classis maar door middel van de wettige verkiezing van Zijn gemeente De classis moest toezien of de kerkordelijke afspraken werden nagekomen Meer is haar niet opgedragen door de kerken Tot het uitoefenen van opzicht en tucht is zij niet geroepen Het zal duidelijk zijn wanneer er voorwaarden gesteld worden door de classis dat die niet gericht moeten zijn op het zendingsveld waar dr Bouwman over spreekt in zijn Kerkrecht deel II vanaf pag 107 maar dat we ook rekening moeten houden met onze situatie vandaag We hebben ons allemaal om dezelfde reden vrijgemaakt Het is ook niet zoals in een zendingssituatie waar de zendende kerk toeziet op de instelling van de ambten in een nieuwe gemeente op het zendingsveld ergens in de bush waar mensen amper lezen of schrijven kunnen en ook geen enkel besef hebben van kerkrecht Echter de gemeente van Zwijndrecht weet net zo goed hoe de ambten moeten worden ingesteld als de gemeente van Berkel en Zwolle Dat wil niet zeggen dat art 38 dan maar niet toegepast hoeft te worden maar de classis moet rekening houden met de situatie van hier en nu en zich beperken tot de kerkordelijke afspraken De vergelijking tussen een nieuwe zendingsgemeente en een voortgezette kerk die al bijna 400 jaar de DKO handhaaft en nu opnieuw de ambten wenst in te stellen is irreëel In zendingssituaties zal veel meer leiding en onderwijzing nodig zijn dan in onze situaties Na bovenstaande opmerkingen moeten we constateren dat de classis Zuid West geen steekhoudende gronden aangevoerd heeft om de hulp en instemming bij de instelling van de ambten te weigeren Om het met de woorden van prof Dr S Greijdanus te zeggen We horen in de besluiten van de meerdere vergaderingen niet de stem van den Goeden Herder Schriftbeginselen van kerkrecht inzake meerdere vergaderingen uitgeverij Boersma Enschede pag 42 Grond 1 Art 39 en 83 maar ook art 3 36 38 van de KO H C vraag en antwoord 85 en art 30 en 31 van de NGB zijn niet nagekomen Grond 2 De interne problemen gingen de classis niet aan en al zou de classis de bevoegdheid wel hebben om dat te beoordelen dan nog moeten we zeggen dat de instelling van de ambten juist dringend nodig was om die problemen met die ambten op te lossen Grond 3 Een bezwaarschrift wat niet is behandeld op een mindere vergadering mag op een meerdere vergadering niet als grond voor een besluit dienen Grond 4 De classis was niet bevoegd of wettig geroepen om zich de regeermacht van de gemeente te Zwijndrecht toe te eigenen Zie art 3 KO Het was een vergrijp aan de Goddelijke rechten betreffende de regering der kerk die Christus aan Zijn gemeente te Zwijndrecht had geschonken De hiërarchie stelde zich hier als middelares tussen God en Zijn gemeente De classis had geen gronden om de instemming te weigeren Daarom had zij haar instemming moeten verlenen Art 39 was niet aan de orde Wat was er dan mis gegaan wanneer de classis haar instemming naar art 38 KO wél verleend had Wanneer de gemeente van Zwijndrecht de problemen dan niet kon oplossen kon ze altijd nog naar art 30 KO de hulp van de classis inroepen Zelfs wanneer het dan niet lukte kon alsnog het onder de zorg stellen naar art 39 uitgevoerd worden De rechten van de plaatselijke kerk waren op die manier gerespecteerd De genabuurde kerk was minder belast dan bij toepassing van art 39 De KO was correct nagekomen waardoor de scheuringen waren voorkomen Het is voor mij onbegrijpelijk waarom de classis koos voor toepassing van art 39 KO terwijl het zo duidelijk was dat toepassing van art 38 KO verreweg de voorkeur verdiende m b t het welzijn en de opbouw van de gemeente te Zwijndrecht maar ook voor het kerkverband De handelingen van de meerdere vergaderingen in de zaak Zwijndrecht hebben de reformatie veel kwaad gedaan Van de blijdschap en de dankbaarheid voor de eigen ambten als geschenk van de Here in Berkel en Zwolle zien we helaas geen vruchten en doorwerking bij de behandeling van het verzoek van Zwijndrecht om instemming met de instelling van de ambten Art 39 Plaatsen waar nog geen kerkenraad kan zijn zal de classis onder de zorg van een naburige kerkeraad stellen Met plaatsen wordt een afgebakend gebied een ressort b v Zuid Holland bedoeld Dat ressort of geografisch gebied b v Zuid Holland wordt onder de zorg van een genabuurde kerk b v Berkel Rodenrijs Bergschenhoek gesteld ongeacht of daar gelovigen wonen Het is een grensregeling voor de kerk van Berkel Rodenrijs Bergschenhoek Wanneer binnen die grens zorg nodig is is de kerk van Berkel door de classis aangewezen en verantwoordelijk voor die zorg Het onder de zorg stellen van plaatsen is een kerkordelijke bevoegdheid afgedragen door de kerken Ik zou ze de horizontale rechten en plichten willen noemen Het onder opzicht en tucht stellen van gelovigen of een gemeente is een ambtelijke bevoegdheid een roeping door de Here Dat zijn de verticale rechten en plichten Het blijkt dat het heel goed mogelijk is dat er in Zuid Holland dat onder de zorg van Berkel gesteld is een gemeente zonder ambtsdragers b v Zwijndrecht ontstaat door reformatie Die gemeente Zwijndrecht is dan niet tegelijk of automatisch met het onder de zorg stellen van die plaats het ressort Zuid Holland onder opzicht en tucht van Berkel Rodenrijs Bergschenhoek gesteld Dat is naar het Gereformeerde Kerkrecht ook niet mogelijk De regering der kerk is immers het onvervreemdbaar bezit van de plaatselijke kerk te Zwijndrecht Zij heeft het recht om haar eigen ambtsdragers te verkiezen Berkel is tot die ambtelijke bevoegdheid niet geroepen Art 39 KO is niet de lastbrief het mandaat voor Berkel om opzicht en tucht uit te oefenen in Zwijndrecht zoals DGK leren en praktiseren Voor die bevoegdheid is meer nodig dan art 39 KO n l de wettige roeping door de Here H C vr en antw 85 NGB art 30 art 3 KO De gemeente van Zwijndrecht begeerde als voortzetting van de gereformeerde kerk te Zwijndrecht de instelling van de ambten Het begeren om de ambten in te stellen is naar de Schrift overwoog de GSM Terecht want wanneer Christus die begeerte wekt wil Hij ook ambtsdragers schenken aan Zijn gemeente Daarom verzocht de gemeente van Zwijndrecht de classis om hulp en instemming bij de instelling van de ambten naar art 38 KO De classis plaatste zich echter tussen Christus en Zijn gemeente en weigerde de hulp en de instemming op ondeugdelijke gronden Zij blokkeerde de wettige verkiezing van de gemeente te Zwijndrecht waardoor de Here juist Zijn dienaren wilde roepen De classis stelde zonder dat zij daartoe door de Here geroepen was de gemeente te Zwijndrecht ongevraagd en zelfs tegen haar wil onder opzicht en tucht van de genabuurde kerkenraad te Berkel Rodenrijs Bergschenhoek Daarmee vergreep zij zich aan de Goddelijke rechten die Christus aan Zijn gemeente te Zwijndrecht had gegeven Niet aan de classis Daarvan zegt Dr S Greijdanus a w pag 18 Ten opzichte van elkaar zijn de plaatselijke kerken vrij en heeft dit verband geen andere rechten dan de kerken vrijwillig bij het aangaan van dat verbond over en weer geven of op zich nemen En zodra dat verband of kerken in dit verband of meerdere vergaderingen van dat verband verder gaan dan de bij dat verband gegeven of verkregen rechten matigen zij zich aan wat niet het hare is handelen zij revolutionair tegen de kerken en tegen God en is er bij haar in dezen niets dan menschelijke arrogantie en zelfverheffing Er staat plaatsen in art 39 Wanneer we daar gemeenten van maken komen we in ernstige aanvaring met Schrift belijdenis en KO Het leidt zelfs tot een hiërarchische leer over het ambt en over het kerk zijn Dan stelt de hiërarchie zich als middelares tussen Christus en Zijn gemeente Zij trekt de regie over de instelling van de ambten naar zich toe Zij beslist nu of de ambten ingesteld zullen worden of niet zonder dat de gemeente van Zwijndrecht daar ook maar iets over in te brengen heeft Br van Egmond en br Menninga maken bezwaar tegen de vreemde opmerking van br Velthuis dat de ambten niet een gunst van het kerkverband zijn Zij reageren daarop met alsof dat hier ook maar op enige manier in discussie zou zijn Maar broeders van Egmond en Menninga wanneer de classis beslist zonder ook maar enige inspraak van de gemeente te Zwijndrecht of de ambten zullen worden ingesteld dan zitten we toch midden in die discussie Ook al ontkent u dat heel beslist Dat is nu juist de discussie die het kerkverband koste wat kost wil vermijden Daarom worden bezwaarschriften onontvankelijk verklaard Daarom blijft de zaak Zwijndrecht angstvallig hermetisch gesloten Ook in een artikel van br C A Teunis in de Bazuin van 03 02 10 over De kerk in de praktijk vandaag 2 komen we ongereformeerde opvattingen over het ambt tegen Volgens br Teunis schenkt Christus niet rechtstreeks de ambten aan Zijn gemeente door middel van een wettige verkiezing van die gemeente Nee het ambt brengt het ambt voort In een gemeente waar nog geen ambtsdragers zijn heeft de classis het Goddelijke recht om ambtsdragers naar eigen goedvinden aan te stellen Wie zich daar tegen verzet is een bemoeial en wordt uitgeworpen Zie ook wat eerder op pag 4 over het onderwijs van Calvijn geschreven is Deze visie riekt naar wat Rome leert over de ambten Van een recht der gemeente om tot het ambt te roepen wil de Roomshe kerk niets weten gelijk zij uitdrukkelijk verklaard heeft op het Concilie van Trente Indien iemand beweert dat de ambten door de bisschoppen of door de ouderlingen van de classis H Nsr verleend zonder toestemming of roeping door het volk geen waarde hebben die zij vervloekt Zie dr H Bouwman in Kerkrecht deel I pag 378 En dat is nu de verkeerde visie in DGK br van Egmond en br Menninga Dan waarborgt de classis de vrijheid van de plaatselijke kerken niet meer Dan zijn de Goddelijke rechten van de plaatselijke kerk niet meer veilig in DGK Dat was het geval in de zaak Zwijndrecht De classis handelde zonder lastbrief zonder daartoe door de Here geroepen te zijn Dat is het gevolg van het eigenzinnig veranderen van plaatsen in gemeenten We lezen in de brochure Nadrukkelijk spreekt art 39 KO over plaatsen Maar daar mogen geen verkeerde conclusies uit getrokken worden Nee geen verkeerde conclusies trekken maar als we gewoon laten staan wat er staat plaatsen gebeurt dat ook niet Wel als we plaatsen vertalen met gemeenten Wanneer het de bedoeling zou zijn dat we plaatsen moeten vertalen met gemeenten waarom staat er dan zo nadrukkelijk plaatsen Waarom heeft de GS van Groningen Zuid 1978 een verzoek om art 39 KO te laten beginnen met leden woonachtig in plaatsen enz afgewezen Br van Egmond en br Menninga maar ook br Velthuis op pag 56 van zijn brochure beweren dat met plaatsen kerkelijke gemeenten zonder ambtsdragers worden bedoeld die door de classis onder opzicht en tucht gesteld moeten worden van de genabuurde kerk Als dat waar is wie heeft de classis dan geroepen om zich de Goddelijke rechten van de regering der kerk die Christus aan Zijn gemeente te Zwijndrecht geschonken heeft toe te eigenen Waar is dan de lastbrief van de classis En waar is dan het overtuigend bewijs dat haar roeping van de Here komt In art 3 van de KO hebben we toch afgesproken Niemand mag een van deze ambten vervullen zonder wettig geroepen te zijn Ambtsdragers uit de classiskerken hebben geen ambtelijke bevoegdheid buiten hun eigen gemeente die hen tot het ambt riep Zij zijn voor de gemeente van Zwijndrecht gewone kerkleden van een andere gemeente omdat Zwijndrecht hen niet tot het ambt geroepen heeft Waarom zouden die voor de gemeente van Zwijndrecht gewone kerkleden van een andere gemeente meer recht op de regeermacht in de gemeente van Zwijndrecht hebben dan de eigen kerkleden die staan in het ambt aller gelovigen Zo n gedachte is toch absurd Hebben wij in de Gereformeerde Kerken een algemeen ambt zoals in de Roomse kerk Bouwman II pag 21 De meerdere vergaderingen hebben dus niet een zelfstandige eigen kerkelijke macht Alle kerkelijke macht door Christus aan zijne kerk gegeven schuilt in de plaatselijke kerk De sleutelen des hemelrijks door Christus aan de apostelen gegeven en in hen aan de gemeente werden toen de Apostelen terugtraden uitgeoefend door de ambtsdragers die onder hunne leiding in de plaatselijke gemeente werden gekozen Deze kerkelijke macht bestaat in drie dingen de macht om het Woord en de Sacramenten te bedienen de macht om kerkelijke ambtsdragers te kiezen vet van mij H N sr en de macht om de kerkelijke tucht te oefenen Een andere macht is er in het kerkelijke leven niet En deze kerkelijke macht komt niet toe aan de meerdere vergadering maar aan de ambtsdragers der plaatselijke kerk En waar nog geen kerkenraad is heeft de gemeente het ambt aller gelovigen die macht Zie vraag en antwoord 85 van de HC En K Schilder in de Kerk pag 267 H N sr Dr S Greijdanus a w pag 28 Nu schonk Hij behalve apostelen en profeten en evangelisten enkel plaatselijke ambtsdragers wier ambtsbevoegdheid en ambtswerk zich niet verder uitstrekt dan tot het gebied der plaatselijke kerk die hen tot de bediening van het ambt riep en daarin

  Original URL path: http://www.werkenaaneenheid.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=237:br-h-nijman-sr-reactie-op-brs-velthuis-van-egmond-en-menninga&catid=47:radicaal-gereformeerd-of-gereformeerd-radicalisme&Itemid=98 (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Br. A. van Egmond - Reactie op kerkeraad Gereformeerde Kerk Zwijndrecht | Werken aan Eenheid
  kan ik geen aangifte doen met broedergroet L Op 28 juni 2005 deelde broeder L het volgende mee de naam van de betreffende broeder is vervangen door een X beste Bert br X heeft zijn attestatie opgevraagd wegens vertrek naar Berkel en heeft gezegd die in te zullen leveren Hij stemt er mee in dat ik contact opneem met zijn toekomstige wijkouderling Wil je me als bekend is wie zijn wijkouderling wordt meedelen wie dat is met telefoonnummer De ouderling mag ook contact met mij opnemen broedergroet L Tot zover de e mailwisseling met betrekking tot de in geding zijnde kwestie De betreffende broeder heeft overigens nooit zijn attestatie ingeleverd bij de kerkenraad van B R B Uit de e mailwisseling de e mails van 18 en 30 april van broeder L blijkt dat er een advies is gevraagd aan de scriba De scriba heeft daarop zo goed mogelijk antwoord trachten te geven overigens met medeweten van de overige ambtsdragers in B R B De nadere vragen die gesteld werden door de scriba hadden te maken met de behandeling van een eerder conflict in een kerkenraadloze gemeente Deze gemeente wilde zich onder opzicht en tucht van de kerkenraad van B R B stellen De reden hiervan was o a dat er een conflict gerezen was tussen broeders waardoor zelfstandige instituering nog niet mogelijk bleek De kerkenraad van B R B wilde aan het verzoek van deze gemeente voldoen en zou op verzoek direct een begin maken met het bemiddelen in het conflict nog voordat alle leden van deze kerkenraadloze gemeente zich daadwerkelijk onder zijn opzicht en tucht hadden gesteld Tijdens het eerste gesprek wat gevoerd werd bleek echter dat één van de bij het conflict betrokken partijen geen medewerking wilde verlenen aan het verzoek van ambtsdragers om bepaalde moeiten op papier te zetten zodat hier verder over doorgesproken kon worden Volgens deze partij had de kerkenraad niets over hem te zeggen In verband hiermee is niet verder gegaan met de behandeling van dit conflict alvorens alle belijdende leden van de kerkenraadloze gemeente met hun handtekening bekrachtigden dat zij zich onder opzicht en tucht van de kerkenraad van B R B stelden Toen dat gedaan was is verder gegaan met de behandeling van het conflict Vandaar dat de scriba van B R B eerst wilde weten en daarmee het beleid van de kerkenraad van B R B uitvoerend of de betreffende broeder die ambtelijk vermaand zou moeten worden ook zelf zich zou willen onderwerpen aan de ambtelijke vermaning De vraag aan de kerkenraad van Zwijndrecht is dan ook waar hij nu op baseert dat het de betreffende broeder uit zijn gemeente tot twee keer toe niet is gelukt om de zorgdragende kerkenraad te spreken Deze broeder stelde immers zelf in zijn e mail van 2 mei 2005 mede n a v het gevraagde en gegeven advies van de scriba dat deze nog van hem zou horen Maar alles wat de scriba te horen kreeg was dat de betreffende broeder inmiddels zijn attestatie had opgevraagd Tot zover wat betreft de toch wel kwalijke suggestie van de kerkenraad van Zwijndrecht over het niet kunnen spreken van de zorgdragende kerkenraad Met betrekking tot de door de kerkenraad van Zwijndrecht gemaakte opmerking bij punt 6 Helaas bleef de zorg zonder inhoud het volgende feitenrelaas Op 7 januari 2005 werd Zwijndrecht door de classis Zuid West naar artikel 39 van de kerkorde geplaatst onder de zorg van de naburige kerkenraad die van B R B Op 10 januari 2005 vergaderde de kerkenraad van B R B en werd besloten om invulling gevend aan die zorg aan het voorlopig bestuur van Zwijndrecht voor te stellen om door middel van een afvaardiging aanwezig te zijn op de eerste te houden gemeentevergadering in Zwijndrecht Omdat tijdens de classisvergadering van 7 januari 2005 gebleken was dat er op diverse punten onenigheid was binnen de gemeente te Zwijndrecht leek de kerkenraad dit een goed idee om zich zo op de hoogte te kunnen stellen van de stand van zaken in Zwijndrecht Dit voorstel werd op 20 januari aan het voorlopig bestuur gedaan Eén broeder reageerde hier positief op De twee andere broeders van het voorlopig bestuur waaronder de voorzitter vonden dit niet gewenst De kerkenraad van B R B heeft daarop besloten om niet naar de gemeentevergadering in Zwijndrecht te gaan Tijdens de gemeentevergadering in Zwijndrecht op 10 februari 2005 werd door een broeder uit de gemeente opgemerkt dat het z i juister was geweest als de kerkenraad van B R B ook aanwezig was geweest De voorzitter van het voorlopig bestuur antwoordde hierop dat een gemeentevergadering een besloten vergadering is en alleen bestemd voor leden van de gemeente Tijdens deze gemeentevergadering ontstond er onenigheid over de betekenis van het woord zorg van artikel 39 van de kerkorde Een deel van de gemeente verstond daaronder ambtelijke verantwoordelijkheid een ander deel geen ambtelijke verantwoordelijkheid maar zorg waar je om kon vragen als dat nodig was Aan het einde van deze gemeentevergadering werd besloten om aan de naburige kerkenraad te vragen wat verstaan moest worden onder het woord zorg De volgende avond 11 februari 2005 werd de scriba van de kerkenraad van B R B opgebeld door de voorzitter van het voorlopig bestuur met de vraag wat verstaan moest worden onder het woord zorg van artikel 39 van de kerkorde De scriba deelde mee dat zijn kerkenraad en de classis Zuid West het woord zorg interpreteerden als verantwoordelijkheid opzicht en tucht dus Tijdens het telefoongesprek bleek ook dat er flinke onenigheid was ontstaan binnen de gemeente te Zwijndrecht o a met betrekking tot de betekenis van het woord zorg De scriba bood daarop aan om de kerkenraad van B R B een bemiddelende rol te laten spelen m b t de problemen die in Zwijndrecht speelden Volgens de voorzitter van het voorlopig bestuur was dit niet nodig want er zou eerst door de drie leden van het voorlopig bestuur nog een gesprek met elkaar gevoerd worden om te trachten uit de ontstane impasse

  Original URL path: http://www.werkenaaneenheid.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=236:br-a-van-egmond-reactie-op-kerkeraad-zwijndrecht&catid=47:radicaal-gereformeerd-of-gereformeerd-radicalisme&Itemid=98 (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Kerkeraad GK Zwijndrecht e.o. Reactie op brochure br. A. Velthuis | Werken aan Eenheid
  opnieuw mocht instellen Verschil van mening over allerlei zaken zal er binnen de kerken altijd wel blijven Maar dat het een kerk niet vergund wordt om naar de Schrift de ambten opnieuw in te stellen is zonder twijfel onjuist Zoals ook br Velthuis heeft aangetoond Br Velthuis schrijft op p 15 80 Want als een classis geen instemming verleent de ambten in te stellen hadden deze gemeenteleden aldaar die raad moeten opvolgen Ook als zij vonden dat de classis dit niet op goede gronden deed We begrijpen niet hoe hij dit kan schrijven Zwijndrecht hééft die raad opgevolgd 1 Juridisch gezien Zwijndrecht heeft zich niet neergelegd bij de afwijzing door de classis van maart 2005 en heeft de volgende classis opnieuw verzocht om de ambten opnieuw te mogen instellen Toen ook die classis weigerde is Zwijndrecht in beroep gegaan bij de synode Wie wil ontkennen dat een hernieuwd verzoek aan de volgende classis en het gaan van de kerkelijke weg naar de synode voor Zwijndrecht ongeoorloofd was Toch ook br Velthuis niet nemen we aan 2 Praktisch gezien Zwijndrecht hééft zich WEL aan de uitspraak van de classis van maart 2005 gehouden Zwijndrecht heeft de ambten toen NIET ingesteld Evenmin na het negatieve oordeel van de volgende classis Daarna heeft Zwijndrecht de uitspraak van de synode afgewacht Zelfs toen Zwijndrecht door de classis buiten het verband was gezet is eerst nog de bemiddelingspoging van de CGD afgewacht Pas toen ook die poging door de synode is afgewezen zijn na biddend opzien tot de Here en in gehoorzaamheid aan de Schrift in 2007 de ambten in Zwijndrecht opnieuw ingesteld 3 Zwijndrecht is voor de tweede classis van maart 2005 niet uitgenodigd heeft daar dus geen credentiebrieven kunnen inleveren met als gevolg dat besluiten van die classis voor de Kerk van Zwijndrecht geen automatisch rechtsgevolg hebben Dat is door Zwijndrecht aan die classis meegedeeld Juridisch gezien is Zwijndrecht niet gehouden aan het besluit van die classis 9 Zelfs als Zwijndrecht toen al dus direct na het besluit van die tweede classis de ambten zou hebben ingesteld dan nog was Zwijndrecht niets te verwijten omdat dat besluit van de classis voor Zwijndrecht geen rechtsgevolg heeft Maar Zwijndrecht heeft op dat moment ter wille van het zoeken van het kerkverband toch afgezien van het opnieuw instellen van de ambten 9 Zwijndrecht is niet in revisie gegaan na de uitspraak van de synode van Mariënberg Drie maal heeft een kerkelijke vergadering zich uitgesproken over deze zaken Drie maal werd Zwijndrecht afgewezen Op het getuigenis van twee of drie staat een zaak vast Daarnaast er kon door Zwijndrecht geen revisie worden gevraagd omdat de synode het bezwaarschrift van Zwijndrecht i n het diepste geheim heeft behandeld op grond van geheime stukken Zwijndrecht is veroordeeld op stukken die Zwijndrecht zelf niet kent Er zijn zelfs geen vertrouwelijke acta er is dus niets vastgelegd Het is in Zwijndrecht nog steeds niet bekend waartegen in beroep gegaan zou kunnen worden De synode van Mariënberg is niet inhoudelijk op de argumenten van Zwijndrecht ingegaan Dan kan daartegen evenmin in beroep worden gegaan Zwijndrecht zag op dat moment geen enkele mogelijkheid om gereformeerd te blijven inclusief handhaving van de kerkorde en tegelijk met de het kerkverband van de DGK verder te gaan maar heeft toen nog wel een laatste oproep gedaan aan de kerken en de kerkleden Br Velthuis schrijft op p 11 80 Die bewering wordt dan verdedigd met de stelling dat de kwestie Zwijndrecht een vertrouwelijke zaak is Voor een klein deel is dit waar Blijkbaar weet br Velthuis meer dan Zwijndrecht weet Hij schrijft op p 55 80 Door niet revisie te vragen op de besluiten GS Mariënberg 2005 en het niet beroepen op het besluit van de classis Zuid dat Zwijndrecht niet behoort tot het kerkverband is niet alles gedaan om de eenheid te bewaren en of herstellen Art 31 KO De onhoudbaarheid van deze stelling is hierboven aangetoond Maar alleen al op grond van het feit dat b r Velthuis er blijk van geeft te weten dat het kerkvergaderend werk van Christus in Zwijndrecht toen door het kerkverband bijna gebroken was p 51 80 zouden we toch mogen verwachten dat hij dit zo niet zou verwoorden Br Velthuis stelt terecht stelt de vraag of Zwijndrecht nog wel moed had p 57 80 Maar dan kunnen we zijn opmerking op p 15 80 niet zo goed plaatsen Daarom is het tegelijk te betreuren dat de gemeente te Zwijndrecht niet meer geduld heeft gehad met de kerkelijke vergaderingen en zich niet zolang gevoegd heeft naar de uitspraken in deze maar de aangeboden zorg heeft afgeslagen Afgezien daarvan dat Zwijndrecht de aangeboden zorg niet heeft afgeslagen verwacht hij van Zwijndrecht nog wel geduld als er geen moed is Zwijndrecht is te lang zonder kerkverband geweest Het is voor een buitenstaander moeilijk te begrijpen hoe moeilijk deze periode is geweest voor Zwijndrecht We zijn br Velthuis dankbaar dat hij zich zo heeft verdiept in de kwestie Zwijndrecht en in alle ontwikkelingen binnen de DGK Hij geeft een grondige analyse We hopen met onze bijdrage voldoende duidelijkheid verschaft te hebben om de weergave van de feiten in zijn brochure recht te zetten Moge de Here zijn zegen geven op zijn oproep De kerkenraad van de Gereformeerde Kerk van Zwijndrecht e o November 2010 1 In deze brochure staan ook onjuistheden over de Kerk van Hardenberg Daar gaan wij nu niet op in 2 We achten het ook om deze reden onhoudbaar wat br Velthuis op p 56 80 schrijft Als kerk nam Zwijndrecht inderdaad geen deel aan het kerkverband maar als broeders en zusters hoorden deze leden gewoon bij DGK 3 Het is juridisch aanvechtbaar om een kerk wier credentiebrieven zijn aanvaard te binden aan uitspraken die bij meerderheid van stemmen zijn gedaan als die kerk zelf niet mag meestemmen dat geldt natuurlijk niet appelzaken e d Een Kerk kan geen rechter zijn in eigen zaak In dergelijke gevallen stemt die kerk niet mee en is toch gebonden aan de uitspraak

  Original URL path: http://www.werkenaaneenheid.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=232:kerkeraad-gk-zwijndrecht-eo-reactie-op-brochure-br-a-velthuis&catid=47:radicaal-gereformeerd-of-gereformeerd-radicalisme&Itemid=140 (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Br. A. Velthuis - Radicaal Gereformeerd of Gereformeerd Radicalisme? DE VOLLEDIGE BROCHURE | Werken aan Eenheid
  afgevaardigden te laten oordelen Het zijn dan wel de helft van de afgevaardigden die oordelen over een zaak uit hun eigen classis En als die afgevaardigden nu ook al op de classis zelf geoordeeld hebben Is dan voldoende en onpartijdige rechtsgang nog gewaarborgd Zij die daar ernstige vraagtekens bij plaatsen doen dit zeker niet ongegrond 1 De Orde der Kerk 1950 F L Bos pag 147 2 Gereformeerd Kerkrecht deel II dr H Bouwman pag 114 115 3 Jansen Joh Korte verklaring van de kerkenordening art 45 47 pag 207 4 Jansen Joh Korte verklaring van de kerkenordening art 45 47 pag 209 5 Acta GS Groningen Zuid 1978 bijlage 4 rapport deputaten herziening kerkorde 6 Acta GS Mariënberg 2005 art 40 besluit 5 7 Acta GS Zwolle 2007 art 29 8 3 Kerkelijke snelweg We leven in een maatschappij waarin alles steeds sneller gaat en moet Maar nu lijkt dat ook de kerkelijke weg een kerkelijke snelweg is geworden Want door het laten vervallen van de particuliere synoden wordt het beroep op de meerdere vergadering aanzienlijk ingekort Na de classis is er nu alleen nog maar de generale synode als beroepsinstantie en dan is de kerkelijke weg alweer teneinde Wie dan nog revisie wil vragen dient snel te handelen want de volgende synode staat alweer voor de deur omdat de vergaderfrequentie verhoogd is van om de 3 naar om de 2 jaar Wanneer dan de acta van de GS te Zwolle 2007 ergens in de eerste maanden van het jaar 2009 verschijnt en de volgende synode alweer in november van datzelfde jaar start dan is dit niet meer bij te houden Ja wellicht wel voor hen die van het kerkenwerk een dagtaak hebben kunnen maken Maar niet voor hen die naast hun dagelijks werk de gezonde drukte hebben van een gezin En ook niet voor de broeders die naast hun werk en gezin ook nog geroepen zijn tot het bijzondere ambt Is er dan nog de mogelijkheid om een 500 pagina s tellende acta te bestuderen Ook als zij tijdens de zomermaanden willen genieten van de broodnodige rust tijdens zomervakanties En wat als zij zich ook nog geroepen voelen tot het vragen van revisie en daar zelf niet zo bekwaam en bedreven in zijn Is dan het tempo op deze kerkelijke weg nog bij te houden Heeft juist de synode van Emmen niet diverse verzoeken moeten ontvangen van kerken en kerkleden om na de sluitingstermijn nog stukken in te mogen dienen Wie de acta ontvangt en wil appelleren moet haast wel gelijk in de pen klimmen om nog voor de sluitingsdatum stukken in te kunnen dienen En als hij of zij eerst in alle rust wil spreken met de kerkenraad of eerst de kerkenraad een verzoek wil doen om revisie te vragen Is er dan nog rust en bezinning mogelijk De afgevaardigden op de synode lijken geen enkel begrip te hebben voor deze moeiten In het verslag van de eerste synodevergadering te Emmen lezen we het volgende Aan de orde kwam nu de vraag naar de sluitingstermijn voor het indienen van stukken Eigenlijk was die termijn al enkele weken verstreken maar er waren nog stukken binnen gekomen Besloten werd alle op dat moment aanwezig stukken toch op de agenda te plaatsen Wel werd door de vergadering nadrukkelijk vastgesteld dat dit geen gewoonte moet worden en dat de kerken voldoende de gelegenheid is geboden op tijd stukken in te dienen Eén van de kerken krijgt desgevraagd nog één week respijt Ja formeel Radicaal Gereformeerd of Gereformeerd Radicalisme 41 80 zal dit waar zijn Maar wat nu als er binnen een kerkenraad verschil is van gevoelen over bepaalde besluiten Of wanneer broeders en zusters eerst hun moeiten met hun kerkenraad willen bespreken voordat ze een appѐl of revisieverzoek doen Dan blijkt er praktisch gezien geen ruimte laat staan rust te zijn voor nadere bezinning en gesprek De argumenten voor het laten vervallen van particuliere synodes zijn duidelijk DGK is hiervoor gewoon te klein Hier zit ook niet zozeer het probleem wanneer maar in rust de beknotte kerkelijke weg gegaan kan worden Maar de grond onder het besluit om de vergaderfrequentie van generale synodes te verhogen naar 2 jaar is verontrustend Deze is om zo snel als mogelijk is te vergaderen en recht te kunnen spreken bij appelprocedures hierbij moet bedacht worden dat door het uitvallen van de particuliere synode een rechtsprekende instantie vervalt 1 Zo snel als mogelijk recht kunnen spreken kerkelijk snelrecht Maar ligt juist hierin niet mede de bron van de moeiten in DGK Dat men zo graag snelheid wil ook in de rechtspraak Dat er door die snelheid oververhitting van de gemoederen ontstaat met alle mogelijke gevolgen van dien Zijn er ook andere overwegingen denkbaar om het tempo juist niet zo hoog te leggen Wie hier enige studie naar doet ontdekt dat er verschillende redenen zijn om de vergaderfrequentie niet al te zeer op te voeren Joh Jansen schrijft over het besluit van de kerken om 3 jaar aan te houden ondermeer Omdat drie jaar tijd het voordeel biedt dat de genomen besluiten in het kerkelijke leven ingang vinden en alzoo kerkelijke processen en apèlleeren tegenhoudt 2 En ook prof dr H Bouwman schrijft En het derde voordeel is dat het rust geeft en de kerkelijke processen intoomt Wanneer bijzonder ingrijpende kwesties aan de orde zijn is het leven der kerk in het laatste jaar voor eene synode wel eens zeer bewogen Wanneer echter de synode vergaderd heeft en eene beslissing heeft genomen komt er eene periode waarin de besluiten bezinken kunnen en treedt een nieuwe toestand in overmits men voorloopig toch niets aan het besluit veranderen kan De tijd doet menige veete of geschil uitslijten zoodat de klager het niet noodig of wenschelijk acht zijn bezwaar zoo lang vol te houden Voorts is het geen denkbeeldig voordeel dat bij een driejaarlijksche synode de particuliere synoden van meer beteekenis zijn 3 De tijd doet menig vete of geschil uitslijten Na een synodaal besluit volgt een periode van rust en bezinning Is deze rust en bezinning te vinden in DGK Is die rust en bezinning juist ook niet nodig wanneer het kerkverband zo klein is en de problemen zo groot Zeker wanneer om die kleine omvang de particuliere synode geschrapt moest worden Met slechts één dienstdoende predikant en zo weinig deskundige adviseurs In zijn openingstoespraak op de GS te Zwolle vertelde de preses over het flinke aantal documenten die op de synodetafel lagen het volgende We beseffen daarbij dat de krachten klein zijn en dat we als kerken kwetsbaar zijn 4 Maar is dit besef werkelijk wel ten volle doorgedrongen in de kerken Hebben DGK hier niet enige realiteitszin verloren Zo n kleine omvang met zo weinig predikanten en deskundige adviseurs Ontstaat hier niet overbelasting op de verkorte en ook nog versnelde kerkelijke weg Ongelukken met alle gevolgen van dien Het zou raadzaam zijn oog te hebben voor de eigen kleine omvang de kwetsbaarheid de kleine krachten en het tempo op de kerkelijke weg maar fors te verlagen Juist door het schrappen van de particuliere synoden en het houden van 2 jaarlijkse synoden wordt de kerkelijke weg fors ingekort en beknot Waarom is niet gewoon vastgehouden aan art 46 KO om een synode eens in de 3 jaar te houden of bijvoorbeeld eens in de 4 jaar Dit artikel biedt toch gewoon de mogelijkheid om bij dringende redenen eerder een synode bijeen te roepen Daarbij hadden de kerken ook kunnen besluiten om de frequentie van de classisvergaderingen te verlagen Naar art 41 KO is dit eens per 3 maanden Maar waarom niet eens per 4 of per 6 maanden Juist als er geen particuliere synoden meer zijn zodat de classes voor een gedeelte het karakter krijgen van de particuliere synode Uit de acta van de GS van Mariënberg blijkt dat het vrij eenvoudig is de kerkorde aan te passen aan een kleiner kerkverband Daar is op zich ook geen enkel bezwaar tegen want de bevoegdheid van de meerdere vergadering beperkt zich tot hetgeen Radicaal Gereformeerd of Gereformeerd Radicalisme 42 80 de kerken onderling hebben afgesproken En die ordening kan indien daar redenen voor zijn aangepast worden In het landelijk kerkblad is meermalen geschreven over de moeiten en spanningen binnen DGK Telkens weer worden die broeders en zusters die buiten DGK zijn komen te staan veroordeeld Wanneer dan bovenstaande kerkelijke snelweg incl snelrecht in gedachten wordt genomen is het ook geen verrassende ontdekking meer dat het kerkblad tot de volgende uitspraak komt In alle gevallen die we kennen is niet aangetoond ja meestal is het zelfs ook niet geprobeerd dat de Bijbelse leer in De Gereformeerde Kerken hersteld in geding zou zijn Dat Gods werk in de kerk niet meer gezien zou worden Dat de HERE ergens anders heen zou roepen 5 Wat hier geschreven wordt kan in zekere zin gewoon bevestigd worden Want wie rustig wil studeren op uitspraken van kerkelijke vergaderingen en daarover eerst vragen wil stellen aan zijn kerkenraad of die daarover ook nog eerst wil spreken met zijn vaak ook overbelaste wijkouderling heeft geen tijd meer zich op de kerkelijke weg te begeven 1 Acta GS Mariënberg 2005 art 20 grond 7 2 Korte verklaring van de kerkenordening Joh Jansen pag 223 3 Gereformeerd Kerkrecht dr H Bouwman par 76 4 Acta GS Zwolle 2007 art 1 5 Oordelen over de Kerk T L Bruinius De Bazuin 21 januari 2009 8 4 De eenstemmigheid op die weg Op een synode hebben de afgevaardigden over diverse zaken te spreken en of te besluiten Ook hoort daar rechtspraak bij over zaken die via de kerkelijke weg aan de orde gesteld zijn Van de partijen waartussen recht gesproken dient te worden mag een houding verwacht worden dat zij zich bij die rechtspraak neerleggen Ook als dat betekent dat men eigen gevoelens terzijde moet schuiven Voordat daadwerkelijk een besluit wordt genomen vindt er vooraf een bespreking plaats En die bespreking heeft o m als doel dat een besluit eenparig genomen kan worden Door Joh Jansen is dit als volgt verwoord Het liefst namen de kerken hare besluiten met gemeen accoord Een discussie moest de zaak eigenlijk zóó rijp maken en het besluit zóó voorbereiden dat het met gemeen accoord genomen werd 1 Dus het streven moet altijd zijn dat de discussie zo gevoerd wordt dat een besluit met algemene stemmen genomen kan worden Dit is niet eenvoudig zeker waar de meningen sterk verdeeld zijn Dit kost tijd en ook bereidheid eigen gevoelens terzijde te schuiven En uiteindelijk is het dan zo dat de meerderheid beslist geheel conform de KO Maar de kerkorde heeft juist ook als doel de vrede in de gemeente te bewaren En daarvoor moet in de gemeente van Christus alles in goede orde gebeuren art 1 KO Want God is geen God van wanorde maar van vrede 1 Kor 14 33 En daartoe dient de kerkorde Het bewaren van de vrede Wie nu de acta van de GS Zwolle 2007 bestudeerd ziet dat die eenheid er op de synode niet overal was bij de behandeling van revisieverzoeken in de zaak Zwijndrecht Regelmatig kon een kwart tot soms bijna de helft van de synodeleden zich niet positief uitspreken over een besluit Art 84 3 van de 12 leden 25 art 85 5 van de 12 leden 40 art 89 5 van de 12 leden 40 en art 91 4 van de 12 leden 30 Het tegenstemmen bij een enkel besluit lag voor een aantal broeders kennelijk zo zwaar dat zij de synode verzocht hebben hun tegenstem met naam in de acta te vermelden Wie allerlei toelichtingen leest op de kerkorde ziet al snel dat in die verklaringen veel Bijbelse wijsheid zit opgesloten Juist ook wijsheid waar het gaat om besluitvorming Dr H Bouwman heeft waar het gaat over zaken waarover behoorlijke verdeeldheid is het volgende geschreven Het is herhaaldelijk voorgekomen dat eene synode geheel onjuiste besluiten heeft genomen en dat de beslissingen eener synode zeer verkeerde gevolgen voor de kerk hebben gehad Juist daarom mag elke synode wel bedenken dat zij niet in eenig geschil waarover de gevoelens zeer verdeeld zijn eene beslissing neemt waardoor een groot deel van de leden der vergadering en dus ook van de kerken zich gekrenkt gevoelt en waardoor de rust der kerken verstoord wordt tenzij de synode overtuigd is dat hare beslissing rust Radicaal Gereformeerd of Gereformeerd Radicalisme 43 80 op den klaar uitgesproken wil des Heeren 2 Hier wordt dus gewaarschuwd voor besluitvorming in zaken waarover op de synode zelf en in de kerken grote verdeeldheid heerst Tenzij de synode overtuigd is dat de beslissing rust op een duidelijk uitgesproken wil van de Here En dan beslist de meerderheid indien een besluit niet met algemene stemmen genomen kan worden In de zaak Zwijndrecht lagen de gevoelens in de kerken en kennelijk ook op de synode behoorlijk ver uiteen En toch heeft men met meerderheid van stemmen de zaak beslist Maar is het ook wijs verstandig Waarom niet gekozen voor een andere oplossing Waarom geen deputaatschap of commissie benoemt om over deze zaak waarover kennelijk zoveel verdeeldheid heerst de komende tijd maar eens in alle rust te spreken met de betrokkenen Het was toch niet erg als er in deze zaak maar even geen besluit was genomen Een periode van rust en bezinning kan heilzaam werken Juist over zaken waarover de gevoelens zeer ver uit elkaar liggen en wellicht de emoties hoog zijn opgelopen Art 49 KO biedt juist ook de mogelijkheid om bij bijzondere moeilijkheden een deputaatschap te benoemen Niet dat deputaten het geschil zelf kunnen beslechten en een oordeel uitspreken Die bevoegdheid ligt uitsluitend bij de meerdere vergadering Maar wel kunnen deputaten betrokkenen handreikingen bieden om tot elkaar te komen Ook kunnen deputaten de zaak uitvoerig bestuderen en betrokkenen en de meerdere vergaderingen dienen van advies In alle rust kunnen zij werken tussen 2 synodes in Niet als een rechtsprekende instantie Waarom wordt dit niet toegepast in DGK Juist waar het gaat over de zaak Zwijndrecht blijkt voor wie goed leest er fors verschil te zijn geweest over wat het begrip kerk inhoudt met of zonder ambtsdragers wat onder zorgstelling naar art 39 KO betekent wat eigenlijk de bevoegdheid is van de ene kerk t o v de andere kerk art 83 KO en wat eigenlijk de gronden zijn voor het instellen van de ambten art 38 KO Allemaal moeilijke zaken die wellicht voor de één wel duidelijk zijn maar voor de ander niet Dan dient het toch mogelijk te zijn om hier in alle rust met elkaar over door te spreken voordat er weer een besluit wordt genomen over deze zaken Juist als blijkt dat de gevoelens over een zaak zeer ver uiteenliggen juist ook op de synode Wie al deze zaken afdoet met een beroep op art 31 KO dat een besluit van een meerdere vergadering bindend is kan moeiten verwachten Want de partij die meent dat de besluitvorming niet goed is doet dit ook af met een beroep op art 31 KO namelijk dat besluiten niet bindend zijn omdat ze strijdig zijn met Gods Woord of de KO En dan ja dan tekenen de breuklijnen zich af Want een ieder meent kennelijk God gehoorzaam te zijn door een besluit als bindend te aanvaarden of juist als niet bindend te aanvaarden Alle partijen doen dit dan met een beroep op art 31 KO En met het beroepen op art 31 KO zijn alle partijen het dan kennelijk wel met elkaar eens Maar dan blijkt juist die kerkorde art 31 KO de vrede niet te dienen maar juist op te breken 1 Korte verklaring van de kerkenordening Joh Jansen pag 146 2 Gereformeerd Kerkrecht deel II dr H Bouwman paragraaf 78 pagina 212 8 5 Wie er rechtspreken op die kerkelijke weg Meerdere vergaderingen dienen alle schijn van partijdigheid en of bevooroordeling tegen te gaan Omdat DGK slechts 2 classes telt met een synode van 12 leden heeft de GS Zwolle 2007 het volgende besloten De synode besluit om bij de behandeling van revisieverzoeken betreffende besluiten of uitspraken van de GS Mariënberg 2005 de afgevaardigden die betrokken zijn geweest bij de gewraakte besluiten of uitspraken van de GS Mariënberg 2005 te vervangen door afgevaardigden secundi of tertii die daar niet bij betrokken zijn geweest 1 Dit besluit kan aangemerkt worden als zeer verstandig en wijs Zo wordt alle schijn van bevooroordeling tegen gegaan zeker waar het zaken betreft die zeer gevoelig liggen in de kerken Verder staat het de synode altijd vrij om adviseurs toe te laten Dit zijn de commissies die de synode zelf instelt maar het kunnen ook andere deskundigen zijn Het toelaten van adviseurs is altijd een Radicaal Gereformeerd of Gereformeerd Radicalisme 44 80 beslissing van de synodeafgevaardigden zelf Niemand kan dit recht claimen Maar ook waar het gaat om het toelaten van adviseurs is grote zorgvuldigheid geboden Dr H Bouwman Niemand toch mag rechter zijn in eigen zaken Zoolang iemands persoonlijke zaken of de zaken der kerk die hem afvaardigde in het geding zijn is iemand partij in het geding Wel moet hem de gelegenheid gegeven worden om de zaak in kwestie zooveel mogelijk toe te lichten maar overigens moet hij de beslissing overlaten aan de vergadering die geroepen is een oordeel uit te spreken Zelfs moet wanneer het een kwestie betreft tusschen de kerk en leden der gemeente de praeses der vergadering zorgen dat de afgevaardigden eener kerk geen onbehoorlijken invloed uitoefenen opdat de meerdere vergadering geheel vrij haar oordeel kan uitspreken opdat er eenige waarborg zij dat dit oordeel rechtvaardig zij 2 Wanneer het dan gaat om appelzaken tegen een classisbesluit mag van de afgevaardigden van betreffende classis grote terughoudendheid gevraagd te worden Op synodes van de GKV was het gebruikelijk om in moeilijke kerkrechtelijke zaken professoren in de theologie toe te laten Niet als meebeslissende maar als adviseurs van de synode In DGK zijn dergelijke adviseurs momenteel niet in grote getale aanwezig Gezocht zal dus moeten worden naar andere adviseurs indien de synode het nodig acht dat er adviseurs optreden Hierover besloot de GS van Zwolle 2007 het volgende De synode besluit na bespreking dat bij revisieverzoeken de vervangen primus afgevaardigden als adviseurs aan de bespreking kunnen deelnemen 3 Dus kort samengevat de afgevaardigden die op de GS Mariënberg 2005 hebben geoordeeld worden nu toegelaten als adviseurs van de synode Dit is zo ongeveer hetzelfde als dat rechters in een zaak bij hoger beroep weer optreden als onafhankelijke deskundigen Over genoemd besluit kon overigens bijna de helft van de synode 5 van de 12 leden 40 zich niet positief uitspreken Hier bleek dus al grote moeite te zijn met het toelaten van deze adviseurs Uit de acta van GS Zwolle 2007 blijkt dat tijdens bespreking van revisieverzoeken 5 primus afgevaardigden zijn vervangen door secundus afgevaardigden 4 Dit betekent dus dat naast de ingestelde commissies er nogmaals 5 adviseurs zijn toegelaten tot de bespreking Adviseurs die dus onafhankelijk dienen te adviseren en mee te bespreken Waar het de commissie revisieverzoeken Zwijndrecht betreft bestond deze commissie uit 3 broeders die bij hun werk dr P van Gurp geraadpleegd hebben Laatstgenoemde heeft ook namens deze commissie gesproken en de synode geadviseerd Totaal beschikte de synode bestaande uit 12 leden dus over 8 9 adviseurs Een groot aantal adviseurs is zeker prijzenswaardig Want met overleg moet gij de strijd voeren en de overwinning ligt in de veelheid van raadgevers Spr 24 6 Maar toch ligt hier één van de moeiten waar het de begaanbaarheid van de kerkelijke weg betreft Want hoe is het mogelijk dat zij die al eerder recht hebben gesproken nu weer optreden als adviseurs En dan in zo n grote getale De overweging van de synode was dat zij een historische toelichting kunnen geven op de besluiten van de vorige synode 5 Maar hiervoor behoeven zij toch niet allemaal als adviseur op te treden en als deelnemer aan de besprekingen Een verklarende toelichting door één van de afgevaardigden was toch ook voldoende geweest Waarom vond de synode het nodig om zo te handelen Hiermee wordt toch duidelijk dat in de rechtspraak inderdaad telkens dezelfde broeders oordelen De synode stelt hierover zelf Advisering tijdens de bespreking heeft altijd een beïnvloedende rol Dat is zelfs noodzakelijk wil men tot een weloverwogen oordeel komen 6 Maar wordt die invloed dan niet enorm groot als de synode overvleugeld wordt door 8 9 adviseurs waarvan er circa 6 de vorige keer al geoordeeld hebben Tegen dit alles kan natuurlijk ingebracht worden dat de kerkelijke weg geen weg is van berekening maar een weg van geloofsvertrouwen En dat is juist De kerkelijke weg dient gegaan te worden in het geloofsvertrouwen dat werkelijk recht gesproken wordt In het geloofsvertrouwen dat Christus zijn kerk ambtsdragers heeft gegeven die namens Hem rechtspreken Dan tellen aantallen niet mee Maar geldt dit dan juist ook niet voor hen die recht moeten spreken Waarom kon de synode niet gewoon vertrouwen op de 12 afgevaardigden deels secundus die geroepen waren recht te spreken Zouden zij zelf met behulp van de ingestelde commissie niet tot een goede rechtspraak kunnen komen Dat vertrouwen moet er toch ook zijn Juist van synodeleden mag verwacht worden dat zij alle schijn van Radicaal Gereformeerd of Gereformeerd Radicalisme 45 80 onrechtvaardigheid niet op zich laden Maar wie onbevangen de acta leest kan bij de gehanteerde rechtsgang vraagtekens plaatsen Waarom kon niet gewoon vertrouwd worden op de 12 afgevaardigden en moesten de afgevaardigden van de vorige synode mee adviseren en bespreken En waarom konden de 12 afgevaardigden die geroepen waren om te oordelen in revisiezaken niet zelf beslissen of zij het nodig vonden extra adviseurs toe te laten Nu deed zich de wonderlijke situatie voor dat de afgevaardigden die zelf vonden dat ze niet opnieuw mochten oordelen meebesloten over het wel niet benoemen van zichzelf tot adviseur van de synode Zowel het besluit tot vervanging van de primus als het benoemen van de adviseurs zijn door exact dezelfde afgevaardigden genomen Maar juist ook dat besluit had toch ook gewoon overgelaten moeten worden aan de afgevaardigden die geroepen waren om in revisiezaken te oordelen De synode bepaalt zelf of er extra adviseurs toegelaten moeten worden En dan dient dat besluit toch ook juist genomen te worden door hen die geroepen waren recht te spreken Het is toch juist ook een geloofszaak dat zij zelf tot de juiste beslissing konden komen dat de Here hen daarvoor zou leiden Want de Here geeft wijsheid uit zijn mond komen kennis en verstandigheid Spr 2 6 1 Acta GS Zwolle 2007 art 28 besluit 2 2 Gereformeerd Kerkrecht deel II dr H Bouwman paragraaf 62 pagina 62 3 Acta GS Zwolle 2007 art 28 besluit 3 4 Acta GS Zwolle 2007 art 10 5 Acta GS Zwolle 2007 art 28 besluit 3 grond 2 6 Acta GS Zwolle 2007 art 28 8 6 Kerkelijke weg opgebroken In de meerdere vergaderingen zijn de kerken zelf vertegenwoordigd door hun afgevaardigden Zij hebben namens de kerken te besluiten en waar nodig te oordelen Zo n besluit of rechtspraak is bindend voor alle kerken en kerkleden Waar het een rechtspraak betreft tussen partijen is de rechtsgeldigheid van het besluit alleen voor die partijen van toepassing Andere kerken en of kerkleden hebben zich te onthouden van bemoeizucht in zo n zaak Het toetsingsrecht beperkt zich uitsluitend om te beoordelen of in die rechtspraak gehandeld is naar de normen van Schrift belijdenis of kerkorde En daarvoor dienen zij uitsluitend gebruik te maken van de acta Zijn Schrift belijdenis of kerkorde niet in het geding dan hebben de niet betrokkenen niet het recht van appel en of revisie Alleen zij die geroepen zijn tot uitvoering van zo n besluit hebben dan het recht van appel en of revisie Maar toch hebben ook zij die niet op enigerlei wijze geroepen zijn tot uitvoering van een besluit de mogelijkheid tot appelleren en revisie vragen Want ook in zaken die kerken of kerkleden niet rechtstreeks aangaan moet er de mogelijkheid zijn voor toetsing aan Schrift belijdenis of kerkorde Op de GS Zwolle 2007 is bij het vaststellen van de instructie commissie revisieverzoeken Zwijndrecht hiervoor het volgende opgenomen Zij zullen daarbij nagaan in hoeverre deze revisieverzoeken ontvankelijk zijn als revisieverzoek namelijk of er getracht is om aan te tonen dat een in de Acta van GS Mariënberg 2005 vermeld besluit naar art 31 KO strijdig is met de Schrift de belijdenis of de KO 1 Dit ligt geheel in lijn met datgene wat in het verleden afgesproken is De GS van Heemse 1984 heeft bepaald dat besluiten over zaken van particuliere aard geheel verkort in de acta dient te worden opgenomen 2 Dit besluit van Heemse kwam tot stand na revisieverzoeken op besluiten van de GS te Arnhem 1981 die besloot dat besluiten van particuliere aard niet in de acta opgenomen behoefden te worden Criteria hierbij was of kerkenraden geroepen waren het genomen besluit te beoordelen Dit besluit is door Heemse gereviseerd Als grond om ook particuliere besluiten al dan niet verkort toch op te nemen noemt Heemse Aan appellanten is toe te stemmen dat het niet opnemen van besluiten in de Acta en of de Handelingen der kerken verhindert te voldoen aan haar roeping te toetsen of in de rechtsgang naar de normen van de Schrift en de kerkorde gehandeld is 3 Maar ook besloot Heemse dat indien een besluit verkort wordt opgenomen in de acta het volledige besluit zal worden toegezonden aan de betrokkenen Als grond hiervoor noemt Heemse Zaken van particuliere aard die in de weg van appèl op de generale synode tot beslissing gekomen zijn behoeven als zodanig geen beoordeling door Radicaal Gereformeerd of Gereformeerd Radicalisme 46 80 alle kerken of haar leden Alleen als men op enigerlei wijze tot de uitvoering van de beslissing geroepen is treedt de mogelijkheid van het tenzij van artikel 31 K 0 op 4 In het landelijk kerkblad is dit als volgt weergegeven In de weergave van het besluit zal de toetsing van de rechtsgang aan Gods Woord en de kerkorde mogelijk moeten zijn voor anderen Ook zullen in het besluit zelf geen zaken mogen staan die strijden met Gods Woord of de kerkorde zoals bij een leeruitspraak appèlzaak inzake uitspraak Ds D Ophoff over de zondagsrust GS Leusden 1999 art 25 Maar daartoe bepèrkt zich dan de toetsende activiteit binnen de kerken 5 Met instemming wordt dit geciteerd Synoden dienen dus in de weergave van het besluit toetsing van de rechtsgang aan Gods Woord en de kerkorde mogelijk te maken Dit stelt dus eisen aan de formuleringen van de besluiten en de daarbij behorende gronden door generale synoden Het besluit moet dusdanig geformuleerd zijn dat toetsing door anderen mogelijk is De GS van Zwolle 2007 heeft zich uitgesproken over revisieverzoeken van de Gereformeerde Kerk Bergentheim Bruchterveld Genoemd revisieverzoek was gericht tegen art 41 van de acta van de GS Mariënberg 2005 Wie het commissierapport en de acta GS Zwolle leest kan het volgende vaststellen In de bezwaren wordt terecht of onterecht in hoofdzaak geappelleerd op grond van Schrift belijdenis en kerkorde Behandeling daarvan is dus nodig conform de hiervoor genoemde redenen In art 89 van de acta van GS te Zwolle 2007 staat weergegeven dat deze viertal revisieverzoeken niet ontvankelijk zijn Als eerste grond wordt hierbij aangevoerd Voor revisieverzoeken betreffende appèlzaken of andere zaken van particuliere aard geldt dat alleen zij die op enigerlei wijze geroepen zijn tot de uitvoering van de beslissing de mogelijkheid hebben tot het doen van een revisieverzoek op basis van art 31 KO Heemse 1984 1985 art 124 6 Dus de synode citeert hier Heemse art 124 grond 3 Maar citeert de synode hier wel zorgvuldig genoeg Nee want Heemse heeft een iets andere grond aangevoerd onder haar besluit Zaken van particuliere aard die in de weg van appèl op de generale synode tot beslissing gekomen zijn behoeven als zodanig geen beoordeling door alle kerken of haar leden Alleen als men op enigerlei wijze tot de uitvoering van de beslissing geroepen is treedt de mogelijkheid van het tenzij van artikel 31 K 0 op 4 Dus niet het recht tot het doen van een revisieverzoek wordt door Heemse de kerken afgenomen maar de rechtsgeldigheid van het tenzij naar art 31 KO wordt door Heemse beperkt tot diegenen die op enigerlei geroepen zijn tot uitvoering van een besluit Hier wordt dus het besluit van Heemse waarschijnlijk onbewust verdraaid tot iets anders Hier wordt door de synode van Zwolle de beperkte rechtsgeldigheid en de mogelijkheid van het tenzij ingewisseld voor wat anders Namelijk dat alleen zij die op enigerlei wijze geroepen zijn tot uitvoering van een besluit de mogelijkheid hebben tot het doen van een revisieverzoek En dat is niet juist Het doet ook geen recht aan Heemse Het doet zelfs geen recht aan waar de synode zelf Prof Kampuis citeert De lastgevers inzonderheid de kerkeraden hebben er steeds op toe te zien dat de lasthebbers in casu de meerdere vergaderingen naar de norm van het Woord Gods en naar het overeengekomen kerkelijk recht handelen Ook wanneer zij zelf niet bij de uitvoering van een besluit betrokken zijn blijft deze toetsing noodzakelijk omdat de lastgever een eigen roeping tot beoordeling behoudt 7 Maar wat houdt deze toetsingsplicht dan nog in als de mogelijkheid tot revisie de kerken ontnomen wordt Dat de gronden bij het aangehaalde synodebesluit geen verschrijving is geweest blijkt uit de door de synode vastgestelde Regeling voor het indienen van revisieverzoeken Hier is vastgelegd bij punt 4 Voor revisieverzoeken betreffende appelzaken of andere zaken van particuliere aard geldt dat alleen zij die op enigerlei wijze geroepen zijn tot de uitvoering van de beslissing de mogelijkheid hebben tot het doen van een revisieverzoek op basis van art 31 K O Heemse 1984 85 art 124 8 Ook hier wordt onterecht verwezen naar Heemse Ook hier wordt de rechtsgeldigheid van het tenzij naar art 31 KO verwisseld voor de toetsingsplicht naar Schrift belijdenis of kerkorde De synode heeft dan wel bepaald dat deze regeling nog voorlopig is De kerken hebben nog de mogelijkheid om met wijzigingsvoorstellen te komen Maar voor de volgende synode Emmen 2009 is deze regeling al wel onverkort geldig verklaard In het besluit hieromtrent is namelijk het volgende opgenomen dat de Regeling ten behoeve van de behandeling van appèlschriften de regeling voor behandeling van revisieverzoeken en Radicaal Gereformeerd of Gereformeerd Radicalisme 47 80 de Instructie Deputaten Behandeling Appèlschriften voorlopig zijn vastgesteld en geldigheid hebben t m de zitting van de eerstvolgende generale synode 9 Dus de regeling is wel voorlopig vastgesteld maar heeft tegelijk al geldigheid tot en met de zitting van de GS te Emmen 2009 Wie zich al niet meer kon aanpassen aan het tempo van de verkorte kerkelijke snelweg staat hier dan ineens voor een opgebroken weg Feitelijk is hier art 124 van Heemse 1984 terzijde geschoven met het verschil dat de besluiten wel opgenomen worden in de acta Maar daar blijft het dan bij want het indienen van revisieverzoeken is alleen voorbehouden aan hen die geroepen zijn tot uitvoering van het besluit Als kerken of kerkleden vaststellen dat in de rechtsgang niet gehandeld is naar Schrift belijdenis of kerkorde hebben zij niet meer de mogelijkheid revisie te vragen Wat is dan nog de waarde van hun toetsingsplicht 1 Acta GS Zwolle 2007 Instructie voor commissie revisieverzoeken Zwijndrecht art 2 pag 222 2 Acta GS Heemse 1984 art 124 3 Acta GS Heemse 1984 art 124 grond 2 4 Acta GS Heemse 1984 art 124 grond 3 5 Vertrouwelijkheid en vertrouwen ds S de Marie De Bazuin jaargang 2 nr 22 6 Acta GS Zwolle 2007 art 89 besluit grond 1 7 J Kamphuis Kerkelijke besluitvaardigheid Vuurbaak 1970 bl 62 8 Acta GS Zwolle 2007 Regeling voor het indienen van revisieverzoeken pag 204 9 Acta GS Zwolle 2007 art 35 punt c Radicaal Gereformeerd of Gereformeerd Radicalisme 48 80 9 SCHISMATIEK 9 1 Inleiding Aandacht dient gevraagd te worden voor het begrip schismatieke kerken In het landelijk kerkblad De Bazuin zijn de zogenaamde Matrix gemeente en Zwijndrecht bestempeld als scheurkerken Ook wel genoemd sektarische of schismatieke kerken Op een gemeentevergadering d d 22 december 2009 in Zwolle is dit als volgt verwoord waar het gaat om Zwijndrecht die zich niet wilde of kon conformeren aan besluiten van de meerdere vergadering Zo is zij geworden tot een sektarische of schismatieke kerk In gewoon Nederlands een scheurkerk Dat is geen scheldwoord Nee maar een compliment is het evenmin En door elkaar dit soort etiketten op te plakken terecht of onterecht wordt de eenheid niet bepaald bevorderd maar drijven we eerder verder uiteen dan naar elkaar toe Dus geen scheldwoord maar volgens ds Joh Francke in Varia de Ecclesia p 49 vanwege de begrijpelijkheid hier vrij weergegeven en zo verwoord in Zwolle Een kerk die in de fundamenten van de leer van één gevoelen kan zijn maar die toch wegens uitwendige middelmatige kerkelijke gebruiken of wegens een paar misslagen in de zeden de christelijke gemeenschap verbreekt en gescheiden vergaderingen opricht Deze mensen scheiden zich door niet gerechtvaardigde scheuringen af van de broederliefde hoewel zij hetzelfde geloven dat wij geloven Zo n onwettige scheurkerk kan wel de drie kenmerken van de ware kerk vertonen maar mist de wil tot eenheid of wil zich niet verenigen vanwege ondergeschikte dingen En zo worden kerken die met ons trouw willen zijn maar waarmee het nog niet gelukt is de eenheid te herstellen of zelfs te vinden voorzien van etiketten Zwijndrecht en De Matrix krijgen het etiket scheurkerk Ook Ichthus Kampen Noord verdient dit etiket want zij hebben zich inmiddels verbonden met deze scheurkerken en behoren nu dus sinds kort ook tot een scheurkerk is meegedeeld op de gemeentevergadering in Zwolle En DGK Daar heerst mogelijk radicalisme Ook weer een etiket Laten we eerst vaststellen wie en ook daadwerkelijk wie alleen nu in 2010 het rechte en volkomen zicht heeft op zijn Kerk En dat is alleen Christus de Koning van de Kerk Hij staat als enige aan het Hoofd van zijn Kerk En Zijn gemeenten zijn verbonden door Woord en Geest Dat is allereerst een geloofsbelijdenis ook als wij die band nu niet zien We mogen het geloven Niet het kerkverband op zich maakt een plaatselijk instituut tot ware Kerk Wel is het de roeping van iedere plaatselijke kerk het kerkverband te zoeken Maar door al onze zonden en communicatieproblemen kunnen wij het ware zicht even kwijt zijn We kunnen denken dat we alleen zijn Laten we toch allereerst vasthouden aan onze gemeenschappelijke belijdenis Deze heilige kerk wordt door God staande gehouden tegen het woeden van de hele wereld hoewel zij soms een tijdlang zeer klein en ogenschijnlijk verdwenen is Zo heeft de Here gedurende de gevaarlijke tijd onder Achab zevenduizend mensen voor Zich bewaard die hun knieën voor Baäl niet gebogen hadden art 27 NGB Lezen we het goed Nog 7 000 mensen hebben hun knieën niet voor Baäl gebogen En dat onder de gevaarlijke tijd onder de goddeloze koning Achab Zou het kunnen dat ook nu er nog eens 7 000 zijn die hun knieën niet willen buigen voor de schriftkritische synode uitspraken in de GKV Die niet willen buigen voor uitspraken die ingaan tegen Schrift en belijdenis En waar zijn die 7 000 dan Elia zag ze niet maar God openbaarde het hem Ook wij zien ze nu wellicht niet maar we belijden het wel dat ze er zijn Ogenschijnlijk lijkt de Kerk bijna verdwenen Maar we geloven en belijden dat die Kerk er is en zal blijven bestaan Wereldwijd Verbonden door Woord en Geest Maar waar zijn die 7 000 nu Wellicht nog in de GKV Ze voeren daar nog hun strijd omdat ze menen dat er nog ruimte was om te appelleren Ze zagen nog ruimte om te blijven zonder te hoeven buigen onder onschriftuurlijke besluiten Ze zijn mogelijk ook te vinden in de CGK HHK of nog andere kerkverbanden En verder zijn er wellicht die als gemeente of delen van gemeenten buiten het verband Radicaal Gereformeerd of Gereformeerd Radicalisme 49 80 geraakt zijn van DGK Zou er dan naar hen die nog in de GKV verkeren en die buiten het

  Original URL path: http://www.werkenaaneenheid.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=231:br-a-velthuis-radicaal-gereformeerd-of-gereformeerd-radicalisme-de-volledige-brochure&catid=47:radicaal-gereformeerd-of-gereformeerd-radicalisme&Itemid=98 (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Brs. A. van Egmond en L. Menninga: REACTIE OP BROCHURE br. A. Velthuis | Werken aan Eenheid
  van WerkenAnEenheid Nieuws Sola Scriptura 1 door ds M Retief FRCA Zonder de Heilige Schrift hebben we geen openbarings of kennisbron om God goed te leren kennen Zonder de Bijbel kunnen we de waarheid niet kennen of het onderscheid tussen waar en vals Omdat de More Ds Rob Visser terecht besluit opschorting zusterkerkrelatie GKv GKv ds J R Visser schrijft in een vakantiemijmering over het besluit van de Australische Gereformeerde Kerken1 dat zij de zusterkerkrelatie met de GKv2 hebben opgeschort Wat betekent dat voor More Als Paulus zijn eigen mening geeft Gerrit Veldman Gerrit Veldman1 legt op zijn weblog uit hoe dat zit met de teksten van Paulus waarin Paulus zijn eigen mening lijkt te geven b v Maar de gehuwden beveel ik niet ik maar de Heere dat More Wat heeft de Australische Synode precies besloten over schorsing van Beperkende regels met uitzicht op herstel of volledige verbreking zusterkerkrelatie De zusterkerken van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt GKv te Australie de Free Reformed More Open brief aan hervormd gereformeerde kerkenraden om bezinning over Geen nee tegen homoseksualiteit zonder jaJan Hoek Ad Prosman Piet Vergunst en Herman van Wijngaarden zijn binnen de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland betrokken bij bezinning More Wel geen classisuitspraak over homostellen aan het Groningse Heeft Classis Groningen GKv nu wel of geen uitspraak gedaan over samenwonende gehuwde homoseksuelen aan het Avondmaal Daar proberen we in dit artikel achter te komen Ook opgenomen het publieke More Ook in GKv Zwolle West officiele bevestiging in kerkdienst van GKv Zwolle Westis de afgelopen 10 jaar gegroeid van 400 naar 1 800 leden De zogenaamde Fonteinkerk staat in de snelgroeiende nieuwste wijk in groot Zwolle De groei wordt voornamelijk veroorzaakt More Wie de ambten openstellen voor de vrouw maken de Schrift Dr P de Vries HHK schrijft op zijn weblog over de plaats van de vrouw in de gemeente de betekenis van de hermeneutiek hoe we de Schrift horen te lezen met betrekking tot de positie van de vrouw More Gevraagd namen M V voor ambt van diaken of ouderling dan wel Besluit openstelling ambt voor zusters is genomen uitvoering gaat in nauw overleg classis en kerken binnen kerkverbandDe kerkenraad van de Gereformeerde kerk vrijgemaakt te Utrecht Noord West More D J en T Bolt roepen op tot afscheiding en te werken aan een nieuwe D J Bolt eindredacteur van eeninwaarheid info en zijn vrouw T Bolt Slager roepen hun vrijgemaakt gereformeerde kerkenra a d en en hun medebroeders en zusters op om de weg te gaan die zij zich More Enquete Welk onderwerp spreekt u t meest aan Hoe eenheid te krijgen van gereformeerde kerken Wat zijn de cultuurveroorzakers van de secularisatie Geloofstwijfel zekerheid Hoe vind je een kerk die bij jou past Kerkisme exclusivisme van de kerk Radicalisme Hoe persoonlijk werken aan eenheid Waarom gereformeerd Waarom wel niet gereformeerd vrijgemaakt Meer van oude schrijvers bv K Schilder Functie Drie Formulieren van Eenheid Relevantie van de kerk in huidige cultuur Nieuwsbrief Naam E mail Gereformeerd Een

  Original URL path: http://www.werkenaaneenheid.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=225:brs-a-van-egmond-en-l-menninga-reactie-op-brochure-br-a-velthuis&catid=47:radicaal-gereformeerd-of-gereformeerd-radicalisme&Itemid=142 (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Kerkenraad DGK (hersteld) Zwolle e.o.: Weerlegging van de fundamentele, diep ingrijpende beschuldigingen, gericht aan het adres
  besluit van de classis een plaatselijke zaak betrof en omdat de kerken in het kerkverband niet tot uitvoering geroepen zijn en dus ook niet behoeven te ratificeren dat het geraden was om de waarschuwing van de HEERE in Zijn Woord ter harte te nemen zoals die in 1 Petr 4 15 is verwoord De meerderheid van de kerkenraad besloot toen de credenties voorlopig op te schorten voor de tijd van een maand Daarmee gaf men te kennen zich niet meer vertegenwoordigd te achten in de Generale Synode Dat is hetzelfde als wat er gebeurde in de zestiger jaren toen enkele kerkenraden in Noord Holland eveneens uitspraken zich niet meer vertegenwoordigd te achten in de toen zittende Generale Synode en daarom zich niet gebonden te achten aan de besluiten van deze synode Dat was het begin van de scheuring die leidde tot de vorming van de kerken buiten verband In Bergentheim Bruchterveld betekende het dat deze broeders hun eigen opvatting over de zaak Zwijndrecht wilden doorzetten ondanks het feit dat de synode besloot hun bezwaarschrift niet te behandelen De synode had geen besluit genomen om hun bezwaren af te wijzen maar had die eenvoudigweg niet behandeld De broeders hoefden verder niets te doen dan erin te berusten Maar zij gingen zover toen de band met het kerkverband te verbreken Dat moest leiden tot hun schorsing 54 Het is een fabeltje dat ondanks de meermalen getoonde bewijzen voor het tegendeel nog altijd verkondigd wordt dat toen twee ouderlingen vier medeouderlingen hebben geschorst De werkelijkheid is dat in een wettig bijeengeroepen gecombineerde vergadering waarbij de vier broeders weigerden aanwezig te zijn omdat zij hun eigen vergadering hielden waar dus vijf ouderlingen aanwezig waren de vier ouderlingen geschorst zijn Maar deze weigerden zich op de classis te beroepen Zij hadden besloten voor een maand buiten het kerkverband te gaan staan maar dat werd na die ene maand stilzwijgend verlengd totdat zij zich gingen aansluiten bij het zogenaamd voorlopige kerkverband Dat is de situatie tot op heden Ook hier weer de eigenwilligheid met betrekking tot het gezag van de meerdere vergaderingen Het spreekt dan ook vanzelf dat het voorlopig kerkverband waar deze dwaling in het kerkelijk denken gevolgd wordt en ernaar gehandeld wordt zich achter deze scheuringen stelt 55 7 DE AMBTEN DE WEG VAN DE ROEPING 7 1 Rechtstreeks regeren De Vijverhoeve brochure geeft vervolgens als onderdeel van de deformatie waarvan De Gereformeerde Kerken worden beschuldigd haar eigen opvattingen over het ambt Hierover worden twee paragrafen geschreven C Over ambt en kerkelijke vergaderingen pag 33 42 en D Grenzen aan de erkenning van het ambt pag 42 43 Van de tien pagina s zijn er niet minder dan zeven gevuld met allerlei citaten van anderen waarvan bijna twee pagina s gewijd zijn aan een omschrijving in een artikel in DE BAZUIN die al lang middels een publieke rectificatie teruggenomen is Wij zijn van mening dat dit al met al een schamele basis is om als argument te dienen voor de zware aanklacht van deformatie Het is onthutsend om in een officiële verantwoording van deze gemeenschap daarvoor zulke minieme pogingen tot bewijs te lezen Als eerste is te noemen dat op de pagina s 31 en 33 wordt gesteld dat Christus zijn gemeente rechtstreeks regeert door zijn Geest en Woord Hij maakt daarbij gebruik van kerk en ambt om door middel van de genademiddelen prediking en sacrament zijn volk te vergaderen te beschermen en te onderhouden Merkwaardig is dat de brochure enerzijds met nadruk stelt dat Christus Zijn gemeente rechtstreeks regeert door Zijn Geest en Woord en anderzijds dat Hij daarbij gebruik maakt van kerk en ambt Met dat tweede neemt men terug dat Christus Zijn gemeente rechtstreeks regeert Want rechtstreeks is nu eenmaal rechtstreeks dus zonder tussenkomst bemiddeling van anderen In de brochure wordt het rechtstreeks nog tweemaal benadrukt door onderstreping op de pagina s 39 en 62 In het eerste geval betreft het een citaat van prof P Deddens in het tweede geval een citaat van prof H Bouwman In beide citaten gaat het echter om de rechtstreekse band die de gelovigen aan Christus hebben en dus niet met een hiërarchie als noodzakelijke tussenschakel Dat is uiteraard wat anders dan dat Christus zijn kerk rechtstreeks regeert 56 Dat is ook duidelijk te maken met dit citaat van ook Bouwman uit zijn Gereformeerd Kerkrecht deel 2 waar hij schrijft op pag 202 over de generale synode en haar leden Leden der synode zijn de vertegenwoordigers van de kerk die afgevaardigd zijn om de zaken der kerk te behartigen Christus is de Koning der kerk die zelf zijne gemeente regeert door zijn Woord en Geest Hij zou zijne kerk ook wel rechtstreeks hebben kunnen regeeren zonder eenig hulpmiddel maar Hij wilde zich neerbuigen tot ons ons door zijn Woord onderwijzen en zich van menschen bedienen opdat deze in zijn Naam en naar zijn Woord de gemeente zouden leeren en leiden opdat zij toebereid zouden worden tot de lof des Heeren We zien hier de nauwe aansluiting bij Calvijn en zijn spreken over de regering van de kerk waartoe Christus de dienst van mensen aanwendt zie De Institutie Boek 4 hoofdstuk 3 paragraaf 1 Waar komt die verwarring uit voort Ook hier zien we weer dat zich wreekt de fout van het uitgangspunt als zou de reformatie van de kerk vooreerst en voornamelijk moeten zijn de terugkeer tot het evangelie van vrije genade als zou dat het enige ijkpunt zijn voor het al of niet kerk zijn Maar de brochure verwart hier de rechtstreekse band die de gelovigen met Christus hebben en de weg die Christus gebruikt om Zijn genade en heil mee te delen In de Roomse kerk wordt de kerkleden de leken geleerd dat het de geestelijken de clerus in de kerk zijn die de genade uitdelen door middel van de sacramenten met name door de doop de mis de absolutie na de biecht het sacrament van de stervenden Daartegenover belijdt de kerk dat er geen mens staat tussen de gelovigen en Christus De band die zij van Christus hebben werkt rechtstreeks en mag niet door het bijzondere ambt worden gehinderd een citaat van Bouwman door de brochure zelf gegeven pag 62 Maar dat is iets totaal anders dan te zeggen dat Christus Zijn gemeente rechtstreeks regeert Hij is het Die de ambtsdragers aan Zijn gemeente geeft als geschenken bij Zijn hemelvaart Ef 4 8 11 Hij is het Die door middel van die ambtsdragers door de prediking en de bediening van de sacramenten en de kerkelijke tucht Zijn beloften vastmaakt en verzegelt en daardoor ons Zijn genade meedeelt Zelfs door de vermaningen wordt de genade meegedeeld belijdt de kerk in de Dordtse Leerregels 57 Daarom belijdt de kerk de vergeving van zonden als het werk van de Heilige Geest in de kerk want de HEERE wijst ons voor het ontvangen van Zijn heil naar de kerk Het zijn niet alleen mijn zonden die vergeven worden Zelfs thuis bidden we in de gemeenschap met de broeders en zusters vergeef ons onze zonden Niet alleen anderen maar ook mij wordt vergeving van zonden geschonken Zondag 7 Heidelbergse Catechismus in die volgorde De Heilige Geest belooft dat Hij ons levende leden wil maken En van ieder van ons is eens gebeden of de HEERE ons eens in het eeuwige leven volkomen rein in de gemeente van de uitverkorenen een plaats wil geven 7 2 Door middel van de ouderlingen Uit dat alles blijkt duidelijk dat Christus Zijn kerk regeert door middel van de ambtsdragers De ambtsdragers moeten de gemeenten regeren zonder heerschappij te oefenen Christus noemt Zichzelf de overste Leidsman en de Opziener Bisschop Hebr 2 10 12 2 En de ambtsdragers krijgen van Hem ook daarvan afgeleide namen opzieners en oudsten We noemen enkele Schriftplaatsen 1 Tim 5 17 De oudsten die goede leiding geven Statenvertaling die wel regeren komt dubbel eerbewijs toe vooral hun die zich belasten met prediking en onderricht 1 Thess 5 12 Wij verzoeken u broeders hen die onder u zich moeite getroosten die u leiden in de Here en u terechtwijzen te erkennen De Kanttekeningen verklaren dat leiden als volgt in de regering van de gemeente en in de uitoefening van de tucht De Nieuwe Bijbelvertaling vertaalt dat in de Here met op gezag van de Here Het woord voor leiding geven betekent letterlijk leiden aan het hoofd staan Rom 12 8 wie leiding geeft in ijver Voor dat woord leidinggeven gebruikt de Schrift een woord dat betekent als hoofd van een bestuur optreden aan het hoofd staan De Kanttekeningen gebruiken in hun verklaring ook hier weer het woord regeren 58 opzicht om de gemeente te regeren en in christelijke vrede en eendracht te houden Opziener is de naam voor Christus Hij wordt de grote Opziener genoemd de Bisschop Die naam krijgen de ouderlingen ook opzieners We staan onder opzicht en tucht van de kerkenraad Dat leiding geven mag niet ontaarden in heerschappij Daarvoor worden de ouderlingen bij hun bevestiging gewaarschuwd uit de Schrift 1 Petr 5 3 Een vader in zijn gezin wordt ten voorbeeld gesteld 1 Tim 3 5 Zoals die zijn gezin moet regeren zo moet de ouderling dat doen met de gemeente Dat betekent dat het niet best is wanneer een vader tegen een kind dat om uitleg vraagt over een gebod of verbod van vader alleen maar zegt omdat ik het zeg Hij zal proberen zijn kind te leren vragen wat de HEERE wil Maar tenslotte zal hij toch moeten zeggen zo moet het gebeuren Zo zullen ook ouderlingen alleen met het Woord van de HEERE regeren Maar dan ook uiteindelijk met gezag optreden en indien nodig vermanen In het formulier voor de bevestiging van ouderlingen en diakenen leest u dan ook dat de naam oudste aanduidt een aanzienlijk ambt van regering over anderen Het nieuwe formulier luidt Reeds in het Oude Testament werd met het woord oudste een persoon aangeduid die een regeerambt bekleedde Uit deze Schriftplaatsen is het heel duidelijk Christus de Herder de Bisschop regeert Zijn gemeente door middel van de onderherders de onderopzieners de ouderlingen 7 3 De roeping tot het ambt De weg tot het ambt doorloopt verschillende stadia Eerst het verzoek aan de gemeente om namen in te dienen van broeders die men geschikt acht voor het ambt van ouderling of diaken Daarop volgt de talstelling door de kerkenraad Daarmee beperkt de kerkenraad de keus van de gemeente en dat nog meer wanneer de kerkenraad van oordeel is slechts één kandidaat beschikbaar te hebben voor de vervulling van een vacature Daarna komt de verkiezing door de gemeente Vervolgens de benoeming van de kerkenraad Dat is geen formaliteit de kerkenraad kan zelf alsnog redenen hebben de verkozenen niet te benoemen of kan tot dit besluit komen op grond 59 van door de gemeente ingebrachte en door de kerkenraad als geldig beoordeelde bezwaren Ook kan de kerkenraad een benoemde broeder op zijn verzoek ontheffing verlenen na de vaststelling dat zijn bezwaren gegrond zijn om zijn verzoek in te willigen Tenslotte komt dan de bevestiging in het ambt In deze gang van zaken komen wij in aanraking met het gezag van de kerkenraad Dat is overeenkomstig wat de Schrift ons daarover leert Ambtsdragers worden aangesteld door Christus Die daarvoor bepaalde gezagsdragers gebruikt In de gemeente te Jeruzalem worden de diakenen wel verkozen door de gemeente maar ze worden aangesteld door de apostelen Hand 6 3 Diezelfde uitdrukking aanstellen vindt u ook in Hand 14 23 De apostelen zijn dus de gezagsdragers die de ouderlingen en diakenen aanstellen met medewerking van de gemeente Zo wordt Titus door de apostel gemachtigd om ouderlingen aan te stellen Op grond van deze gegevens is de kerkelijke praktijk geworden dat de gemeente ambtsdragers verkiest en dat zij daarna worden benoemd door de kerkenraad Ook nu nog handelt het om gezagsdragers die de ambtsdragers aanstellen Van de te bevestigen ambtsdrager wordt gevraagd of hij gelooft door God Zelf door middel van de gemeente geroepen te zijn Vroeger gebruikte men daarvoor het woordje mitsdien door de gemeente en mitsdien door God Zelf Men moet niet de gemeente uitspelen tegen de kerkenraad Het in Matt 28 16 voorgeschreven zeg het aan de gemeente wordt door de kerk zo uitgelegd zeg het aan de kerkenraad De roeping hangt dus af van deze Schriftuurlijke orde Het is evenzeer volgens de Schriftuurlijke orde dat de kerkenraad een einde kan maken aan de roeping door God Dat gebeurt wanneer de kerkenraad tot de overtuiging komt dat de betrokken ambtsdrager moet worden geschorst Ook dat besluit moet worden aanvaard als een besluit van God Zelf Hij is het Die iemand in het ambt stelt Hij is het ook Die iemand van zijn ambtelijke roeping ontheft Het is dus beslist niet zo dat deze hele organisatie van de inrichting van de kerk gegrond zou zijn op het geloof van de gemeente Zo wordt in de Vijverhoeve brochure wel beweerd pag 31 Het geloof van de gemeente vertaalt zich in een kerkelijke organisatie wat inhoudt dat de gemeente ambtdragers verkiest die leiding geven aan de 60 gemeente door de prediking van het Evangelie de bediening van de sacramenten en door de onderlinge en ambtelijke tucht Volgens de brochure zijn er dus ambtsdragers in de kerk als gevolg van het geloof van de gemeente Want dat geloof van de gemeente vertaalt zich volgens de brochure in een kerkelijke organisatie Daartegenover zegt onze belijdenis in art 30 NGB Wij geloven dat deze ware kerk geestelijk geregeerd moet worden op de wijze die onze Here ons in zijn Woord geleerd heeft Let wel dat hier dus ook in de belijdenis het woord regeren wordt gebruikt voor het ambtswerk van de ouderlingen Dit houdt in dat de ambten in de kerk niet een gevolg zijn van het geloof van de gemeente wat zich vertaalt in een kerkelijke organisatie maar dat de ambten er moeten zijn omdat de HEERE ons dat in Zijn Woord leert En gehoorzaam aan die geopenbaarde norm voor de regering van de kerk zullen wij hebben te handelen Ook hier zien we in de Vijverhoeve brochure weer de doorwerking van de lutherse idee over de reformatie van de kerk als alleen maar bestaande uit de terugkeer tot de prediking van het evangelie van vrije genade maar dat met verwaarlozing van de Schriftuurlijke inrichting van de kerk Wat de bevestiging betreft het is opmerkelijk dat de handoplegging die onder ons alleen in gebruik is bij de bevestiging van een kandidaat als predikant vroeger ook gebruikt werd bij de bevestiging van ouderlingen Op die handoplegging wijst het Griekse woord voor aanstellen in Tit 1 5 En vooral in Tim 4 14 Daar is sprake van de handoplegging door de gezamenlijke oudsten anders gezegd de raad van de ouderlingen 7 4 Onderwerping In de toespraak tot de gemeente na de bevestiging wordt zij vermaand Gehoorzaamt uw voorgangers en onderwerpt u aan hen want zij zijn het die waken over uw zielen daar zij rekenschap zullen moeten afleggen Hebr 13 17 Dat is dus duidelijk een zaak van het vijfde gebod waar de HEERE gehoorzaamheid aan de ouders eist en daarmee aan allen die gezag over mij hebben ontvangen In de vereisten voor ouderlingen wordt gesteld dat hij zijn eigen huisgezin goed moet regeren 61 Want als iemand zijn eigen huis niet weet te regeren hoe zal hij dan voor de gemeente Gods kunnen zorgen 1 Tim 3 4 5 Daarmee wordt het gezag van de ouderlingen vergeleken met en afgemeten aan de uitoefening van het ouderlijk gezag zoals onder 4 2 is uiteengezet Dat zich onderwerpen aan de voorgangers is een ernstige zaak Het gaat om het waken over de zielen van de gelovigen en daarbij wordt dan speciaal genoemd de ernst van het ook daarin eenmaal rekenschap moeten afleggen van de ambtsdragers Dit alles moet ook in rekening gebracht worden met betrekking tot de zaak van de regeling van de kerkgrenzen Wij geloven overeenkomstig de Schriften dat de Heere Jezus Christus als het Hoofd van Zijn Christelijke kerk de Zijnen ieder afzonderlijk en gezamenlijk hun plaats toewijst Hij wordt onze overste Leidsman genoemd een militaire titel die betekent aanvoerder in de strijd De Schrift geeft ook veel beelden van die strijd In die strijd heeft ieder zijn eigen orde zijn eigen plaats in de gelederen Wij zullen alleen dan voorspoedig kunnen zijn in de strijd als wij ons onze plaats laten wijzen door Hem Op welke wijze is het dat de HEERE ons onze plaats wijst Dat is niet een zaak van eigen keus of willekeur Hij gebruikt daar mensen voor kerkelijke organen meerdere vergaderingen De kerkorde spreekt daar heel uitvoerig over in verschillende artikelen Daarin wordt steeds weer het gezag van de kerkelijke vergaderingen aangewezen In het verleden van de kerken kwamen praktisch op elke synode wel een of meer appels inzake de kerkgrenzen voor en dat was dan bijna altijd het eindpunt van een verschil van mening over grensgevallen Dat waren dan ook echt grenskwesties het vaststellen van de juiste grenzen Maar vrijwel nooit ging het om duidelijke onwilligheid om de eenmaal vastgestelde grenzen te eerbiedigen En zeker niet om uit eenzelfde woonplaats toch lid te willen zijn van een verschillende plaatselijke kerk Dat laatste heeft met grenskwesties niets meer te maken maar is een zaak van wat is gaan heten perforatie van de kerkgrenzen Perforatie betekent ergens gaatjes in knippen openingen in een afsluiting in een grens maken Kerkleden kregen toestemming om in een andere plaats kerklid te worden 62 Dat gaat niet slechts om regeltjes door mensen vastgesteld Vóór onze Vrijmaking in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt werd die perforatie van de gemeentegrenzen steeds meer toegelaten in navolging van de praktijk van de Christelijke Gereformeerde Kerken Dat was een onkerkelijke onschriftuurlijke praktijk waartegen wij ons altijd verzet hebben omdat wij geloven dat het niet mensen zijn die de kerk vergaderen maar dat dat het werk is van de Heere Jezus Christus De kerk mag niet verworden tot een club van gelijkgezinde mensen die een kerk uitzoeken naar hun eigen smaak of ligging Maar overeenkomstig art 27 NGB geloven wij dat de kerk de vergadering en samenkomst is van de ware gelovigen die in de eenheid van het ware geloof vergaderd worden door de Zoon van God Hij wijst ons de plaats waar wij ons moeten voegen tot deze vergadering hetzij op wat plaats God ze gesteld heeft art 28 NGB We kunnen daarbij denken aan de bekende regel uit een lied dat dit gegeven aldus verwoordt Gij hebt o albestierend Koning de plaats bestemd voor ieders woning de kring waarin hij werken moet Dat is dan in elk geval ook de plaats waarin hij kerken moet En verder in couplet 2 Laat ons aan U geen wetten stellen Laten we daarin toch vooral niet onze eigen zin doorzetten en onszelf tot een wet zijn Dat wordt dan steeds meer een eigenwillig dienen van de HEERE De vraag wordt vaak gesteld of niet eerder de liefde moet regeren in plaats van het recht Kan de kerk daarin dan niet soepel zijn om kerkleden te behouden Het is toch niet zo als een oud spreekwoord zegt gerechtigheid moet geschieden al zou de wereld erbij ondergaan fiat justitia pereat mundus Prof K Schilder leerde ons dat het juist andersom is het recht moet zijn loop hebben anders vergaat de wereld Juist het handhaven van Schriftuurlijke regels is het behoud van de wereld Die gerechtigheid is niet in strijd met de liefde De kerkorde stelt de regels juist om de kerk het Jeruzalem dat uit de hemel neerdaalt te bewaren bij de vrede van die godsstad Het recht moet gehandhaafd worden anders gaat de kerk ten onder 63 7 5 Hoe men zich moet gedragen in het huis van God 1 Tim 3 15 In verband met de handelwijze van de minderheid van de kerkenraad schrijven we nu over wat de HEERE daarin vraagt van de ambtsdragers Stel dat je als ambtsdrager artikelen van je predikant leest in DE BAZUIN waarbij je grote vraagtekens hebt Ja zelfs zo groot dat het idee bij je postvat dat je hiermee te maken hebt met een dwaalleer inzake de kerk Is het dan je opdracht functionerend binnen hetzelfde college van de kerkenraad om je predikant daarover te bevragen desnoods tijdens een kerkenraadsvergadering of moet je dan één front vormend met medeambtsdragers de kerkenraad direct oproepen tot bekering van een kerkistische dwaling en hoogmoedige kerkvisie Het antwoord op die vraag lijkt ons toch niet zo moeilijk Wat ons betreft geldt hier Wie een oproep tot bekering aan zijn kerkenraad laat uitgaan in verband met een vermeende dwaling van de eigen predikant en een emeritus predikant zonder eerst het gesprek te zoeken op een goede christelijke manier die snijdt welbewust de band der broederliefde door Of roept de Schrift ons niet op zie o a Gal 6 1 om tot het uiterste te gaan als we een medebroeder op de verkeerde weg zien gaan Dit klemt des temeer als we zien tot welke lichtvaardige conclusies de Verklaring en oproep d d 24 nov en 12 dec 2009 het geschrift dat de ambtsdragers hebben verspreid ten tijde van de scheuring komt Daarin worden de beide predikanten ds P van Gurp en ds S de Marie immers beschuldigd van een oudtestamentisch rooms kerkbegrip Op pag 8 van dit geschrift lezen we Erger nog door de manier waarop onder ons geclaimd wordt de enige ware kerk te zijn binden we de kerk aan personen en plaatsen op een manier die vreemd is aan het Schriftuurlijk onderwijs in onze belijdenissen Daardoor wordt het kerkvergaderend werk van Christus opgesloten binnen het in 2003 ontstane instituut van De Gereformeerde Kerken hersteld Er is maar één ware kerk en dat zijn wij Dit is wat volgens de Verklaring en oproep door de beide predikanten wordt gedaan het kerkvergaderend werk van Christus opsluiten binnen het in 2003 ontstane instituut Stel nu eens dat je echt denkt dat dit de leer is van deze beide predikanten op basis van een paar artikelen Zou het dan niet eerlijk en broederlijk zijn om ook eens na te gaan wat zij op andere plaatsen hierover geschreven hebben 64 In dit verband willen we aanhalen wat ds S de Marie heeft geschreven met betrekking tot het kerkvergaderend werk van Christus op 1 april 2009 in DE BAZUIN in reactie op student L Heres De in dit verband van belang zijnde zinnen hebben we vet gedrukt Het loskoppelen van plaatselijke kerk en kerkverband werd ook na de vrijmaking van 1944 verdedigd We lezen daarover in het bovengenoemde boek De Kerk III waarin opgenomen is een antwoord van prof K Schilder op het schrijven ds B A Bos pag 231 238 Ds Bos bepleitte in 1948 om te spreken van een overgangstijd Er zouden volgens hem ook na de vrijmaking van 1944 ware plaatselijke kerken kunnen bestaan in een vals kerkverband Maar daar tegenin brengt prof Schilder in stelling de afspraak van art 31 K O Door voor vast en bondig te houden wat tegen Gods Woord indruist heeft een plaatselijke kerk in een onwettig kerkverband de kenmerken van de ware kerk niet bewaard Dat wil niet zeggen dat daar geen gelovigen zijn En dat wij niet hartelijk moeten bidden of de Here hen met ons wil verenigen We zullen ook niet mogen zeggen dat de Here niet met hen bezig is om hen bij Zijn ene kudde te brengen Christus vergaderwerk is nooit statisch Hij is niet gebonden aan één bepaald kerkinstituut Niet aan de Gereformeerde Kerken van vóór 1944 niet aan de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt maar ook niet aan De Gereformeerde Kerken hersteld Dat moet ons blijven aansporen om nu steeds goed te blijven luisteren naar Zijn stem en Hem metterdaad te volgen waar Hij ook gaat Dat heeft de recente vrijmaking ons weer geleerd Onze bede moet zijn of zij die van de kerk zijn maar nog achtergebleven zijn dit ook mogen aanvaarden Hieruit blijkt overtuigend dat ds De Marie Christus kerkvergaderend werk niet opgesloten ziet binnen De Gereformeerde Kerken Ook dát heeft hij geschreven Is het dan niet eerlijk en christelijk bovenal om heel het schrijfwerk in rekening te brengen van onze predikanten alvorens zulke harde en onterechte oordelen te vellen zoals in de Verklaring en oproep gebeurt Daar komt nog bij dat ds P van Gurp lid van de gemeente te Zwolle emeritus predikant van de gemeente te Emmen is en aan die kerk dus ambtelijk verbonden Bij dwaalleer en daarmee gepaard gaande tuchtoefening moeten dan de twee kerken onder wiens toezicht hij staat de kerken te Emmen en te Zwolle dus zich met elkaar in verbinding stellen om te trachten gezamenlijk tot een eenparige beslissing te komen zie Generale Synode Amsterdam 1936 art 213 65 Maar niets van dit alles voor de vijf broeders In hun Verklaring en oproep worden de beide predikanten zonder voorafgaand gesprek over hun vermeende dwaalleer aan de schandpaal genageld en de kerkenraad van Zwolle voor het blok geplaatst 66 8 EIGENWILLIGHEID CONTRA GELOOFSGEHOORZAAMHEID Over deel 3 van de Vijverhoeve brochure Kerkscheuring in Zwolle 8 1 Niet op de straten van Gath en Askelon 2 Sam 1 20 De kerkenraad heeft zich uitvoerig bezonnen op de vraag op welke wijze gereageerd moet worden op de Vijverhoeve brochure Moet de kerkenraad het voorbeeld volgen van de vijf voormalige ambtsdragers die dit geschrift hebben uitgegeven Zij citeren daarin namelijk uitvoerig uit vertrouwelijke notulen van de kerkenraad ondanks herhaald gedane beloften om vertrouwelijke zaken niet openbaar te maken De kerkenraad is van oordeel dat deze wijze van verdediging zowel van de kant van de uitgetreden vijf voormalige ambtsdragers als van de kant van de kerkenraad volstrekt verwerpelijk is En dat niet alleen vanwege de eerder gedane beloften en verklaringen van geheimhouding waaraan behalve de vijf genoemde alle toenmalige kerkenraadsleden zich hebben gebonden en de kerkenraad in zijn huidige samenstelling zich ook nog gebonden weet Het is niet minder dan woordbreuk om dat toch te doen Maar vooral om de waarschuwing van de HEERE dat wij ervoor moeten waken dat niet door onze schuld de naam van de HEERE gelasterd wordt Het is een wereldse trend in onze tijd om allerlei vertrouwelijke informatie meteen maar aan de grote klok te hangen Dat is in de wereld al een omstreden zaak we denken bijvoorbeeld aan Wiki Leaks Hoeveel te meer is dat dan in de kerk verwerpelijk waar alles er zo op aankomt Toen Saul en Jonathan waren gevallen in de strijd tegen de aartsvijand de Filistijnen heeft David de door de HEERE gezalfde een klaaglied gezongen Dat hij klaagde over de dood van Jonathan zijn boezenvriend was te begrijpen Maar dat Saul geen uitweg meer zag en hij zichzelf van het leven beroofde ook dat was voor hem reden tot diepe rouw Ook al was hij nu verlost van de achtervolgingen en doodsdreigingen van de kant van Saul hij zong zijn klaaglied hoe zijn de helden gevallen Een klaaglied dat de Judeeërs moesten leren en nooit mochten vergeten En dan roept hij uit Maak het niet bekend in Gath breng de boodschap niet op de straten van Askelon 2 Sam 1 20 HSV 67 Immers dan wordt de heilige Naam van de HEERE gelasterd als mensen gaan spotten over de zonde in de kerk De kerkenraad wil zich daaraan niet schuldig maken en zal dan ook in deze WEERLEGGING geen citaten geven uit de vertrouwelijke notulen Dat betekent wel dat de kerkenraad zich niet kan verdedigen tegen allerlei valse beschuldigingen zodat de waarheid niet aan het licht komt Daarom zal de kerkenraad volstaan met hier en daar een korte samenvatting te geven van het verhandelde 8 2 De aanvankelijk verborgen drijfveer van de geschorste en afgezette ambtsdragers We wezen al eerder op twee opmerkelijke afwijkende opvattingen die in allerlei discussies binnen de kerkenraad niet zo duidelijk uitgesproken werden maar pas later vorm kregen en uiteindelijk duidelijk uitgedrukt werden in de Vijverhoeve brochure Mogelijk hebben de broeders een onbewuste afkeer gehad van het gewone Schriftuurlijke belijden inzake de uitwerking van Gods vrije genade namelijk in niet alleen in de rechtvaardiging maar ook in de heiligmaking Blijkbaar heeft later iemand buiten hun eigen kring daar deze naam aan gegeven en hebben zij zich daarin herkend en zich daar achteraf bij aangesloten De eerste opmerkelijke opvatting was de uitspraak dat bij nader inzien de basis van de Vrijmaking in 2003 toch inderdaad te smal was geweest In plaats van allerlei kwesties als reden voor die Vrijmaking aan te voeren zo wordt nu achteraf met grote stelligheid beweerd tot zelfs in de titel van de Vijverhoeve brochure men had er oog voor moeten hebben dat het ging om het evangelie van vrije genade De tweede was de openhartige uitspraak Een meerdere vergadering heeft ook geen gezag over een mindere vergadering laat staan over een kerkenraad Die eerste uitspraak lag ten grondslag aan allerlei kritiek op de prediking en de koers van de kerkenraad De broeders beweerden telkens weer de liefde ontbreekt het is alleen maar wet de stem van de Goede Herder wordt niet meer gehoord Ook de tweede uitspraak ging uit van die eenzijdige en daarom onterechte nadruk op het karakter van het evangelie van vrije genade 68 Daaruit meenden de broeders te moeten opmaken dat in plaats van allerlei kerkrechtelijke regels die zij in hun eigen opvattingen steeds meer alleen maar als menselijke bedenksels waren gaan zien het als hoofdzaak alleen maar aankomt op de beleving van de evangelische vrijheid De oude dwaling uit de tijd kort na de Afscheiding van 1834 dook weer op we hebben geen kerkrechtelijke regels nodig en zeker geen gezag van meerdere vergaderingen we staan immers in de vrijheid van het evangelie en de Bijbel geeft genoeg voor het regelen van het samenleven in de gemeente Die onschriftuurlijke opvatting heeft steeds meer het spreken en handelen van de geschorste en afgezette ambtsdragers bepaald met name in hun verzet tegen synodebesluiten zonder revisie aan te willen vragen Dat was de aanvankelijk verborgen drijfveer die hen bewoog In de loop van de gang naar de treurige ontknoping werd dat steeds duidelijker en ging het alle spreken en handelen beheersen tot aan de scheuring toe Totdat deze tenslotte vorm kreeg en in de brochure voorop gesteld werd als de diagnose van alle moeiten Toch moet die opvatting onschriftuurlijk genoemd worden En de geschiedenis van de verdeeldheid in de pas afgescheiden kerken in de eerste jaren na de Afscheiding moet ons waarschuwen en ervoor bewaren telkens weer in diezelfde zonde te vallen Ook nog in de gang naar het ontstaan van de Nederlands Gereformeerde Kerken is die opvatting richting bepalend geweest Maar het is niet minder dan een zonde waartegen de HEERE waarschuwt door middel van Zijn apostel Paulus in Galaten 5 13 Want u bent tot vrijheid geroepen broeders alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees maar dien elkaar door de liefde HSV Tegenover de dwaalleraars die een ander evangelie uitdroegen dat er op neerkwam dat de mens door de onderhouding van de wet zijn gerechtigheid zelf zou kunnen verdienen handhaaft de apostel daar de vrijheid van de genade van God waardoor wij vrij mogen zijn Maar de HEERE waarschuwt ons dan meteen dat die vrijheid niet betekent dat we dus zelf kunnen beslissen wat we wel of niet mogen denken en spreken en doen Dat noemt Hij aanleiding geven aan het vlees dat is aan de zondige begeerten van onze oude mens 69 De vrijheid die de broeders claimen houdt in dat we er niet mee hoeven te rekenen dat we nog altijd een oude mens hebben het vlees die ons eigenwillig doet zijn in de dienst van de HEERE Hun opvatting van de vrijheid zet dan ook de deur wijd open voor de eigenwilligheid zoals die steeds meer hun denken en spreken en handelen ging beheersen Maar de vrijheid van het evangelie neemt niet weg de noodzaak van de prediking van de wet Die moet zelfs zo belijden we in zondag 44 van de Heidelbergse Catechismus scherp gepreekt worden Want zij is een tuchtmeester tot Christus en regel van onze dankbaarheid Die waarschuwing hebben de heengegane broeders niet ter harte genomen Vandaar de bovenvermelde kritiek op de prediking en het handelen van de kerkenraad en ook de eigenwilligheid die steeds duidelijker aan het licht kwam Zelf hebben zij dat vermoedelijk niet zo direct beseft maar het was kennelijk wel hun verborgen drijfveer die steeds meer hun denken ging beheersen die hen steeds verder dreef naar het uiteengaan zelfs tot scheurmaking toe 70 9 OVERZICHT VAN DE GANG VAN ZAKEN 9 1 Het begin We starten dit overzicht met de hulpvraag van de kerkenraad van Zwolle in november 2008 Vanaf die periode brengen we in kaart wat er zoal gedaan is om de moeiten binnen de kerkenraad tot een verantwoorde oplossing te brengen Duidelijk zal dan ook worden dat de brochure bij het chronologisch overzicht pag 67 68 zwijgt over een aantal essentiële zaken Tevens wordt duidelijk dat bij het punt meningsverschillen pag 71 van de brochure een wel heel belangrijke zaak wordt weggelaten namelijk de kritiek op de prediking en het functioneren van de predikant en de uitkomst van de bespreking daarvan Alvorens dit overzicht uit te werken nog het volgende over de samenstelling van de kerkenraad In de brochure wordt met regelmaat gesproken over de meerderheid en de minderheid van de kerkenraad Daardoor ontstaat het beeld dat gedurende heel de periode van moeiten binnen de kerkenraad deze meerderheid en minderheid van dezelfde samenstelling was Het lijkt ons goed om wat duidelijker te zijn over wat nu precies daaronder verstaan moet worden Daardoor wordt ook zichtbaar dat er verschillende ambtsdragers waren die pas vanaf mei 2009 met de problemen te maken kregen Zij wisten daar voor die tijd niets of nauwelijks iets van af en werden behoorlijk overvallen door de tegenstellingen binnen de kerkenraad op allerlei terrein Het beste kunnen we dat illustreren aan de hand van de kritiek die op de prediking van de eigen predikant werd uitgebracht Zij hadden dezelfde preken gehoord als de zogenaamde minderheid in de kerkenraad Zij hadden de stem van de Goede Herder daarin gehoord en hadden daarop geen kritiek Maar tijdens kerkenraadsvergaderingen werden ze plotseling geconfronteerd met ongewoon heftige kritiek op de preken Daarin zou te weinig sprake zijn van liefde en genade Die kritiek wekte dan ook verwondering bij hen Er bleek namelijk geen Schriftuurlijke fundering voor de geuite bezwaren te zijn De kerkenraad zonder diakenen bestond vóór de komst van de nieuwe ambtsdragers tijdens de periode november 2008 t m eind april 2009 uit zeven ouderlingen en de predikant In die tijd ontstond regelmatig het 71 probleem dat de stemmen staakten vier tegen vier Dat veranderde door de komst van de nieuw aangetreden ouderlingen De zogenaamde meerderheid van de kerkenraad bestond vanaf mei 2009 uit zes broeders en de zogenaamde minderheid uit drie broeders 9 2 Verzoek om hulp In december 2008 werd aan de classis hulp gevraagd omdat er binnen de raad een vertrouwenscrisis was ontstaan die zonder hulp niet herstelbaar was gebleken 1 Er was gebleken dat de kerkenraad vanwege de onderlinge verschillen en gestoorde verhoudingen niet meer op vruchtbare wijze kon vergaderen aangezien regelmatig de stemmen staakten De crisis hield vooral verband met de moeite die een deel van de kerkenraad had met het spreken over en het zich houden aan kerkelijke besluiten van de kerkenraad en meerdere vergaderingen die op wettige wijze genomen waren Deze besluiten betroffen de classis en kerkenraadsbesluiten betreffende kerkgrenzen en de besluiten van de classis Noord Oost en de generale synoden betreffende de kwestie Zwijndrecht en Bergentheim Matrix Men wilde met zijn onvrede daarover echter niet de kerkelijke weg gaan maar ging wel door met het stelselmatig ageren tegen de bewuste besluiten Dit werkte ordeverstorend en bleef steeds meer het onderlinge vertrouwen schaden 2 Daarnaast had één van de broeders de predikant ernstig beschuldigd op basis van het omgaan van kritiek op een gehouden preek 3 Tenslotte was een aantal van de broeders die gewezen waren op hun onordelijke gedrag van mening dat tegen hen te zware woorden waren gebruikt Op de

  Original URL path: http://www.werkenaaneenheid.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=333:weerlegging-van-de-fundamentele-diep-ingrijpende-beschuldigingen-gericht-aan-het-adres-van-de-kerk-van-de-heere-jezus-christus-te-zwolle-eo-ernstige-oproep-tot-bezinning-en-wederkeer&catid=60:kerkscheuring-zwolle-dec-2009&Itemid=114 (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Brochure "De reformatie van de kerk en het evangelie van vrije genade" - GK Zwolle e.o. (Vijverhoeve) versie 2.00 | Werken aan
  met uitzondering van prof Greijdanus Alle leden stemmen eveneens voor dr van Es verklaart zich aan het besluit der synode te conformeren met behoud van gevoelen Tot zover uit het artikel van prof P Deddens Het artikel sluit als volgt De Heere beware de vrijgemaakte kerken Opdat van haar kerkrecht nooit gezegd worde veel kerk weinig recht Maar dat gelden moge zuiver recht In het buigen alleen voor Christus onze eeuwige Koning De Reformatie 19 september 1953 P Deddens Kerkelijk leven Synodale hiërarchie Op t zoëven genoemde Gereformeerd kerkelijk Congres werd opgemerkt dat het eigenlijke beginsel van de hiërarchie is de wereldgelijkvormigheid een overbrengen op de kerk van hetgeen in de staat Gods ordinantie is zij zet het dienen dat de Heere voor zijn kerk verordend had om in een heersen gelijk alleen op staatsgebied plaats heeft men past op de kerkbesturen toe wat ons in de Schrift met betrekking tot de overheid gezegd wordt ook al is die toepassing de ongerijmdheid zelve We kunnen nog iets verder teruggaan de eerste zetel van de hiërarchie bevindt zich in ons aller hart Als we dat maar zien en geloven Zonde tegen het eerste gebod Zodat we vermaand worden zo lief als onzer ziele zaligheid is de enige ware God recht te leren kennen Hem alleen te vertrouwen in alle ootmoedigheid en lijdzaamheid ons Hem alleen te onderwerpen van Hem alleen alles goeds te verwachten Hem van ganser harte lief te hebben te vrezen en te eren Het ter harte nemen het opvolgen van deze vermaning is DE waarborg tegen hiërarchie door ons en over ons Dit is de eerste en beslissende factor F Afvaardiging naar kerkelijke vergaderingen Tijdens de zitting van de classis Zuid West van 24 september 2009 is de afvaardiging naar de synode van Emmen geregeld door middel van stemming Ds De Marie werd niet als primus afgevaardigd maar als secundus De kerkenraden van B R B en Hasselt hebben toen een buitengewone classisvergadering aangevraagd om ds De Marie als primus naar de synode van Emmen afgevaardigd te krijgen Deze classis kwam op 2 november 2009 samen Op deze vergadering was een instructie van de kerkenraad te Zwolle waarin het volgende te lezen is om op grond van artikel 33 KO het voorstel van DGK Hasselt e o en DGK Berkel en Rodenrijs Bergschenhoek om ds S de Marie naar de GS Emmen 2009 als primus afgevaardigde te benoemen onontvankelijk te verklaren De classis was echter van mening dat als er een predikant was deze in ieder geval afgevaardigd moest worden 52 De Reformatie 6 maart 1954 Persschouw Over de verloochening van het Gereformeerd Kerkrecht In de Heraut van 26 Mei 1907 No 1534 bespreekt prof H H Kuyper op verzoek van een inzender de vraag of een kerkenraad ook een nietambtsdrager naar een classicale vergadering mag afvaardigen T a v deze kwestie schrijft prof Kuyper dan dat een classis volgt citaat de toelating met keurstem niet weigeren kan aan degenen die de kerkenraad op wettige wijze heeft afgezonden Onze vaderen hebben daarbij nooit geoordeeld dat de wettigheid van die afvaardiging afhing van de vraag of zulk een persoon ambtsdrager in die kerk was of niet Als regel verdient het aanbeveling dat de kerkenraad alleen ambtsdragers uit zijn midden afvaardigt en onze kerkorde schrijft dit dan ook als regel voor Maar dat men deze regel nooit als een absolute bepaling heeft opgevat blijkt wel daaruit dat men meermalen zelfs op synodale vergaderingen personen heeft afgevaardigd die op dat ogenblik geen ambt hadden geen lid waren van de kerkenraad maar eenvoudig lid waren van de gemeente Zo heeft de Overijsselse Synode in 1618 twee personen afgevaardigd naar de Dordtse Synode die met keurstem hebben gezeten en toch geen ouderling of predikant waren En de Synode van Dordt heeft er niet aan gedacht hun het stemrecht te weigeren Ook Voetius onze beste canonicus oordeelt er niet anders over In zijn Pol Eccl Pars III p 194 handhaaft hij het recht van de kerkenraad om ieder lid van de gemeente die naar zijn oordeel bekwaam is naar de classis af te vaardigen al vervult die gelovige geen enkel ambt in de kerk De gedachte alsof de predikanten en ouderlingen omdat ze ambtsdragers zijn zeker recht zouden hebben om de meerdere vergaderingen met keurstem bij te wonen wordt door Voetius uitdrukkelijk bestreden Men komt op de meerdere vergadering niet als ambtsdragers samen maar als kerken en de kerken hebben te beslissen wie ze als haar afgevaardigden willen zenden Ze kunnen daartoe ambtsdragers afvaardigen zelfs zal dit in de regel wenselijk zijn maar die afgevaardigde ontleent zijn kwaliteit niet aan zijn ambt maar aan de afvaardiging door de kerkenraad Niemand kan daarom de kerkenraad verbieden als zijn representant of vertegenwoordiger naar de meerdere vergadering te zenden die geen ambtsdragers maar een gewoon lid van de gemeente is Als men ontkent dat een gewoon kerklid lid met keurstem van een meerdere vergadering kan zijn aldus prof Kuyper verwart men de ambtelijke kwaliteit met de kwaliteit van afgevaardigde van de kerkenraad en zou daardoor al is dit niet zo bedoeld een zekere hiërarchie invoeren G Houden voor vast en bondig Soms komt het voor dat een besluit niet voor vast en bondig gehouden kan worden Wanneer dat al duidelijk is tijdens de vergadering die het besluit moet nemen kan de vergadering besluiten het besluit niet uit te voeren Als er een meerderheid en een minderheid is is het niet zomaar zo dat de meerderheid beslist Hierover heeft ds L Doekes het volgende opgemerkt 53 De Reformatie 19 januari 1947 L Doekes Het boek van de week De meerderheid die beslist en daarmee uit Dat is de theorie van de gedeformeerde kerk Maar de gereformeerde zegt de meerderheid moet nauwlettend toezien dat zij het geweten van de minderheid niet door haar macht gaat aanranden Dat hebben onze vaderen voor ogen gehouden Toen in 1902 de meerderheid besloot tot opheffing van de Theologische Hogeschool te Kampen weigerde de minderheid der synodeleden zich daaraan te conformeren Toen heeft de meerderheid nog zóveel respect voor de eenheid van de kerk betoond dat zij besloot het voorstel nog niet uit te voeren Waar is die geest gebleven Het voor vast en bondig houden kent een tenzij Maar wat is de betekenis van dit tenzij Moet het voor de bezwaarde partij vaststaan dat het besluit in strijd is met Schrift en kerkorde of moet het voor de vergadering die het besluit nam vast komen te staan dat het besluit in strijd is met Schrift en kerkorde Het eerste is het geval In de besluiten van synoden van de DGK lijkt de tweede opvatting in praktijk te worden gebracht In besluiten van de synode van Zwolle is het refrein Tevens tonen appellanten niet aan dat dit besluit ingaat tegen Schrift belijdenis en of KO Toch hebben appellanten hun bezwaren uitvoerig toegelicht juist vanuit het gereformeerde kerkrecht Artikel 31 van de KO biedt niet alleen een mogelijkheid voor appèl maar is ook een garantie tegen gewetensdwang De Reformatie 17 april 1949 C Veenhof Hoofdartikel Bezwaarden over en onder de synodocratie 41 Over het voor vast en bondig houden uit artikel 31 K O De belangrijke vraag welke zich bij het overwegen van deze woorden aan ons opdringt is deze Hoe staat het met dat bewezen worde Er zijn n l twee mogelijkheden De eerste is deze Een kerkenraad ontvangt officieel mededeling dat een classis of synode een besluit nam Hij onderzoekt het en komt tot de overtuiging dat het in strijd is met Gods Woord of de kerkorde Nu moet hij evenwel beginnen met zich aan dat besluit in feite men zegt in de kerk dan de facto te onderwerpen Hij moet dus beginnen met dat besluit voor zover het de kerk betreft waarover hij kerkenraad is uit te voeren Ondertussen wendt hij zich evenwel tot de meerdere vergaderingen met zijn ernstige bezwaren Erkent nu de betreffende meerdere vergadering de geldigheid van die bezwaren en ziet zij dus de onjuistheid van het genomen besluit in dàn kan de protesterende kerkenraad dat besluit eindelijk en metterdaad voor niet vast en bondig verklaren Maar aanvaart de bewuste meerdere vergadering de bezwaren niet 54 dan moet de kerkenraad zich onderwerpen óf als ze dat niet doet een ernstig conflict riskeren dat op zijn afzetting uitloopt Aldus is de mening van de gebonden kerken en thans ook van ds Spier Men merkt dit even tussen haakjes dat zo het gehele niet voor vast enbondig verklaren een paskwil wordt ja feitelijk vervalt Want wanneer het volgens deze theorie zover komt dat een kerkenraad een classicaal of synodaal besluit metterdaad voor niet vast en bondig mag verklaren bestaat het besluit niet eens meer Want dan heeft de vergadering die het nam het al weer ingetrokken De andere mogelijkheid is deze Een kerkenraad ontvangt officieel mededeling dat een classis of synode een besluit nam Hij onderzoekt het en komt tot de overtuiging dat het in strijd is met Gods Woord of de kerkorde Hij acht na grondig onderzoek voor zichzelf bewezen dat het tegen Gods Woord of de Kerkenordening indruist Nu spreekt die kerkenraad uit dat hij het bewuste besluit voorlopig niet voor vast en bondig zal houden en het dus in de door hem geregeerde kerk voorlopig niet zal uitvoeren Tegelijk evenwel stelt die kerkenraad zijn bezwaren in de kerkelijke weg aan de orde eerst op de classis dan op de synode En als dan eindelijk de synode een definitieve beslissing neemt moet er ook een definitieve oplossing van het conflict komen Hetzij doordat de bezwaren van de kerkenraad worden weggenomen hetzij doordat het besluit wordt gewijzigd of opgeheven hetzij doordat er een breuk ontstaat tussen die bezwaarde kerk en de kerken welke die synode volgen Deze laatste mogelijkheid nu achten de vrijgemaakten de enige goede wijl gereformeerde en Schriftuurlijke Men merkt het verschil het geschil concentreert zich om het zinnetje tenzij dat het bewezen worde De synodocratische opvatting welke ds Spier thans óók huldigt zegt de onschriftuurlijkheid van een genomen besluit moet bewezen worden voor de vergadering die het besluit nam en pas als deze dat geleverde bewijs aanvaart mag de bezwaarde kerkenraad het door hem gewraakte besluit verwerpen Neen zeggen de vrijgemaakten als een kerkenraad en ook een kerklid na ernstig onderzoek het voor zichzelf bewezen acht dat een besluit nietschriftuurlijk is moet hij zo n besluit direct voor niet vast en bondig houden Natuurlijk zo dat hij zich onmiddellijk met dit bewijs óók in en kerkelijke weg tot de meerdere vergaderingen wendt H Veelheid van kerkelijke zaken De DGK hebben om de twee jaar een generale synode Dat betekent in de praktijk dat er veel besproken moet worden Het is nauwelijks mogelijk om zowel de Acta van de voorgaande synode als al de deputatenrapporten voor de komende synode zorgvuldig te bespreken In de zaak van de opleiding is sprake van geheimzinnigheid Het rapport is alleen aan de kerkenraden toegestuurd en niet op de site geplaatst en er blijken ter synode ook aanvullende rapporten besproken te worden Intussen heeft de synode besloten dat er een eigen opleiding komt Gemeenteleden zijn er niet in gekend 55 De Reformatie 25 mei 1946 Kerkelijk leven Een Amerikaanse waarschuwing tegen hiërarchie In verband met de synode van de Christian Reformed Church maakt een predikant een aantal opmerkingen in verband met de late publicatie van de agenda van de synode Hierdoor konden kerkenraden en andere kerkelijke vergaderingen de zaken die ter synode zouden dienen niet in de kerkelijke weg voorbereiden Er was ook geen gelegenheid voor discussie in de kerkelijke bladen Hij deed het volgende verzoek We verzoeken de synode eerbiedig deze zaak te corrigeren door zó de publicatie der synodale agenda en vooral de rapporten van commissies van preadvies te regelen dat er behoorlijk tijd gegeven wordt voor discussie in de kerkelijke bladen en in onze classisvergaderingen aleer de synode samenkomt en actie neemt op de zaken in de agenda Commentaar ds H Keegstra Dit verzoek van classis Minnesota zal wel bijval vinden op de synode en behoort aangenomen te worden Hij spreekt van een recht en een roeping om rapporten over gewichtige zaken vooral in de vergadering van de classis in ernstige bespreking te nemen Hij vindt dat waardeerbaar en zegt De gewoonte van zich in de mindere vergaderingen voor te bereiden voor de gewichtige arbeid onzer breedste kerkelijke vergaderingen moet niet uitslijten maar dient opgewekt en aangemoedigd te worden Het belang van onze kerken wordt er mee gediend En verder tegen de synodale opvatting in de gebonden kerken in Nederland Vergelijken we deze uitspraak met wat Ds Keegstra schreef dan zien we een merkwaardige onderscheid De appèl synode spreekt van een gebruik ds K van een recht en een roeping Dit laatste is alleen gereformeerd vgl wat Prof Deddens schrijft in Eerste en Tweedehands gezag blz 52 over de bepaling van de generale synode van 1571 dat van alle zware zaken een iegelijke kerk bij tijds mag bedenken en haar oordeel in de classisvergadering voortbrengen opdat zij die vanwege de classis uitgezonden zullen worden met voorbedachte oordeel en wat van al de kerken van die classis daarvan gevoeld wordt mogen voortbrengen een bepaling die ook thans nog volle rechtgeldigheid bezit Het hier gegeven recht dateert dus ook niet van de laatste decennia I De kerkelijke weg De afgelopen jaren is ons steeds voorgehouden dat we de kerkelijke weg moeten gaan als we het ergens niet mee eens zijn De kerkelijke weg is echter een noodweg Kerkenraad en gemeente dienen zich er samen voor in te zetten dat niemand de kerkelijke weg gaat Deze verwijzing door ambtsdragers doet nogal 56 independentistisch aan vooral als bij voorbaat vaststaat dat kerkelijke vergaderingen bezwaren zullen afwijzen Indien een kerkenraad besluiten van kerkelijke vergaderingen gaat bespreken en ratificeren is het zijn roeping om ook na te gaan of er in de gemeente bezwaren leven tegen de besluiten Een kerkenraad kan besluiten ratificeren om daarna de bezwaarde gemeenteleden hiervan op de hoogte brengen met de mededeling dat een gesprek daarover mogelijk is Maar is dit een verstandige en wijze manier van werken Heeft een kerkenraad geen boodschap aan de moeiten en zorgen van gemeenteleden waar hij het niet mee eens is Indien er in de gemeente bezwaren leven tegen bepaalde synodebesluiten dient de kerkenraad deze gemeenteleden te horen en hun bezwaren te bespreken en te wegen voordat hij tot ratificatie overgaat Het is de taak van de kerkenraad om synodebesluiten te ratificeren maar synodebesluiten zijn niet een zaak van alleen de kerkenraad J Heemse 1984 1985 Bij de behandeling van bezwaarschriften wordt meermalen verwezen naar de besluiten van de synode van Heemse Het gaat dan om de vraag in hoeverre een particuliere zaak ook andere kerken aangaat De synode van Arnhem heeft de verantwoordelijkheid zeer beperkt de synode van Heemse heeft dit rechtgezet Hieronder volgt het besluit Acta van de Generale Synode Heemse Artikel 124 Bezwaren tegen het besluit van de Generale Synode van Arnhem Handelingen artikel 21 inzake het opnemen van een besluit inzake gravamina agenda VIII c 4 5 8 Materiaal 1 brief van de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk te Monster met het verzoek het besluit zoals die in art 21 der Handelingen van de besloten zitting der G S Arnhem 1981 is vastgelegd terug te nemen en als voorheen alle besluiten der G S óók m b t gravamina bezwaarschriften ter kennis te brengen aan àlle kerken door opname van alle besluiten in de Acta of Handelingen argumenten 1 het besluit belemmert de kerken in haar toetsingsrecht 2 het besluit is een regelrechte miskenning van het toetsingsrecht 3 door dit besluit vindt een stuk bevoogding van de kerken plaats 4 het besluit opent de weg naar willekeur 2 brief van de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk te s Gravenhage West waarin deze raad aan het onder 1 genoemde verzoek adhesie betuigt 3 brief van de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk te Enschede Zuid met verzoek tot revisie van hetzelfde besluit 57 Gronden 1 de kerken zijn mede verantwoordelijk voor de besluiten van haar afgevaardigden 2 de kerken hebben de grenswacht te betrekken bij de op de meerdere vergadering genomen besluiten 3 de kerken hebben het toetsingsrecht ook wanneer zij niet bij de uitvoering zijn betrokken Onder meer moet getoetst kunnen worden of gehandeld is naar de norm van de Heilige Schrift en de confessie 4 het grondrecht van de toetsing is mee in het belang van de direct betrokkenen 5 wat vertrouwelijk is meegedeeld moet vertrouwelijk worden behandeld 4 het besluit van de Generale Synode van Arnhem 1981 Handelingen artikel 21 1 de generale synode zal in elk afzonderlijk geval beoordelen of een besluit inzake een gravamen in zijn geheel wordt opgenomen in de Acta of de Handelingen daarbij zal beslissend zijn of de kerkenraden in het algemeen geroepen en in staat zijn het genomen besluit te beoordelen 2 indien een besluit niet wordt opgenomen in de Acta of de Handelingen zal het naast de toezending aan de betrokkenen worden opgenomen in het archief BESLUIT 1 het besluit van de Generale Synode van Arnhem 1981 Handelingen artikel 21 in zoverre te wijzigen dat de mogelijkheid van het niet opnemen van een besluit in de Acta of de Handelingen wordt weggenomen 2 het besluit als volgt te formuleren 1 Wanneer naar aanleiding van een gravamen in zaken die betrekking hebben op de eigen situatie van één of meer personen of van één enkele kerk zaken van particuliere aard een besluit wordt genomen zal de generale synode in elk geval afzonderlijk beoordelen of dit besluit in zijn geheel dan wel verkort in de Acta of de Handelingen moet worden opgenomen 2 indien een besluit verkort wordt opgenomen in de Acta of in de Handelingen zal het volledige besluit toegezonden worden aan de betrokkenen en opgenomen in het archief Gronden 1 Naar de regel van artikel 31 K O vormen niet de kerkenraden binnen het ressort van de meerdere vergadering de appèl instantie maar de meerdere vergadering zelf is als appèl instantie aangewezen De afgevaardigden naar die vergadering hebben de opdracht en volmacht om hof van appèl te zijn 2 Aan appelanten is toe te stemmen dat het niet opnemen van besluiten in de Acta en of de Handelingen de kerken verhindert te voldoen aan haar roeping te toetsen of in de rechtsgang naar de normen van de Schrift en de kerkorde gehandeld is 3 Zaken van particuliere aard die in de weg van appèl op de generale synode tot beslissing gekomen zijn behoeven als zodanig geen beoordeling door alle kerken of haar leden Alleen als men op enigerlei wijze tot de uitvoering 58 van de beslissing geroepen is treedt de mogelijkheid van het tenzij van artikel 31 K O op 4 Bij besluiten in zaken van particuliere aard is terughoudendheid in acht te nemen Deze eis tot terughoudendheid heeft niet te maken met bevoogding of willekeur maar beschermt de kerken tegen overschrijding van de grenzen van wat haar toekomt De terughoudendheid is bovendien vereist in verband met de bescherming van de eer en de goede naam van appellanten en andere betrokkenen overeenkomstig het 9e gebod waaraan ook kerkelijke vergaderingen gebonden zijn Vroegere synoden hebben eveneens deze terughoudendheid betracht Vgl o a Middelburg 1896 art 94 Arnhem 1902 art 175 Het besluit wordt genomen met algemene stemmen Buiten stemming blijven drie afgevaardigden die op de Synode van Arnhem 1981 aanwezig waren In twee ronden wordt over de voorgestelde besluittekst gesproken Er wordt op gewezen dat het om een belangrijk besluit gaat ook voor de toekomst Gevraagd wordt hoe wordt dit in de toekomst gerealiseerd De bedoeling is dat besluit voor besluit bekeken zal wordt hetzij door het moderamen hetzij door een commissie Er worden door de commissie nog enkele redactie wijzigingen aangebracht De preses dankt commissie V hartelijk voor haar werk Er is heel wat denkwerk verzet om tot een verfijnde en zorgvuldige redactie te komen Hij is de rapporteur dankbaar dat deze zo nauwkeurig heeft kunnen formuleren De preses spreekt de wens uit dat dit besluit dienstbaar mag zijn aan een goede rechtsgang binnen de kerken De synode besluit hier om alle zaken al of niet verkort in de Acta op te nemen In de gronden lezen wij Aan appelanten is toe te stemmen dat het niet opnemen van besluiten in de Acta en of de Handelingen de kerken verhindert te voldoen aan haar roeping te toetsen of in de rechtsgang naar de normen van de Schrift en de kerkorde gehandeld is Om te laten zien hoe er binnen de DGK met Heemse wordt omgegaan geven wij een citaat uit een degelijk rapport dat op de vergadering van de kerkenraad van Zwolle heeft gediend in verband met de ratificering van synodebesluiten Rapport van J Sebens Zwolle 30 september 2009 18 Toetsing van de rechtsgang In art 89 van de Zwolse Acta staat onder meer citaat In de vraag naar de ontvankelijkheid spelen twee zaken een rol namelijk de rechtsgeldigheid en de toetsing Prof Kamphuis geeft aan dat De lastgevers inzonderheid de kerkenraden er steeds op hebben toe te zien dat de lasthebbers in casu de meerdere vergaderingen naar de norm van het Woord Gods en naar het overeengekomen kerkelijk recht handelen Ook wanneer zij zelf niet bij de 18 Zie voor dit rapport de site www gereformeerdekerkzwolle nl 59 uitvoering van een besluit betrokken zijn blijft deze toetsing noodzakelijk omdat de lastgever een eigen roeping tot beoordeling behoudt J Kamphuis Kerkelijke besluitvaardigheid Vuurbaak 1970 bl 62 De zaak hierbij in geding is echter de toetsing van de rechtsgang Daarop doelde de uitspraak van Heemse in geval van particuliere vertrouwelijke zaken het niet opnemen van besluiten in de Acta en of de handelingen verhindert de kerken te voldoen aan haar roeping te toetsen of in de rechtsgang naar de normen van de Schrift en de kerkorde gehandeld is Heemse 1984 1985 art 124 grond 2 Maar daarnaast zullen bij een particuliere zaak ook de andere uitspraken van Heemse 1984 1985 moeten gelden de tekst ervan staat in grond 1 en 2 hierboven einde citaat Prof Kamphuis is duidelijk de kerkenraden hebben altijd de roeping om de rechtsgang te toetsen ook wanneer zij niet bij de uitvoering van een besluit betrokken zijn En daarom besloot Heemse dat de kerkenraden daartoe in staat moeten worden gesteld Ook van particuliere zaken stond Heemse nietopnemen in de Acta niet toe Acta art 124 besluit 1 omdat het niet opnemen van besluiten in de Acta en of de Handelingen de kerken verhindert te voldoen aan haar roeping te toetsen of in de rechtsgang naar de normen van de Schrift en de kerkorde gehandeld is grond 2 De kerken hebben altijd de roeping om de rechtsgang te toetsen Bij besluiten in zaken van particuliere aard is wel terughoudendheid in acht te nemen grond 4 inhoudelijk maar de rechtsgang dient getoetst dat is der kerken roeping De Zwolse synode somt het in haar Acta allemaal met instemming op Maar schrijft de synode ook daarnaast zullen bij een particuliere zaak ook de andere uitspraken van Heemse 1984 1985 moeten gelden de tekst ervan staat in grond 1 en 2 hierboven En daarop baseert zij als gronden voor afwijzing van het revisieverzoek citaat uit de Acta 1 Voor revisieverzoeken betreffende appèlzaken of andere zaken van particuliere aard geldt dat alleen zij die op enigerlei wijze geroepen zijn tot de uitvoering van de beslissing de mogelijkheid hebben tot het doen van een revisieverzoek op basis van art 31 KO Heemse 1984 1985 art 124 2 Bij besluiten van particuliere aard is terughoudendheid in acht te nemen Deze eis tot terughoudendheid heeft niet te maken met bevoogding of willekeur maar beschermt de kerken tegen overschrijding van de grenzen van wat haar toekomt De terughoudendheid is bovendien vereist in verband met de bescherming van de eer en de goede naam van appellanten en andere betrokkenen overeenkomstig het 9e gebod waaraan ook kerkelijke vergaderingen gebonden zijn Vroegere synoden hebben eveneens deze terughoudendheid betracht vgl ook Middelburg 1896 art 94 Arnhem 1902 art 175 Heemse 1984 1985 art 124 einde citaat uit de Acta 60 Maar 1 Als grond wordt hier verwezen naar een uitspraak van Heemse Voor de volledigheid Heemse formuleerde haar derde grond als volgt Zaken van particuliere aard die in de weg van appèl op de generale synode tot beslissing gekomen zijn behoeven als zodanig geen beoordeling door alle kerken of haar leden Alleen als men op enigerlei wijze tot de uitvoering van de beslissing geroepen is treedt de mogelijkheid van het tenzij van artikel 31 K O op Heemse 1984 1985 art 124 Het verschil zit m in het woordje als zodanig dat Zwolle wegliet Als zodanig over een particuliere zaak behoeft niet ieder te oordelen die gaat niet ieder aan Inhoudelijk niet Maar vervalt daarmee ieders plicht tot toetsing van de rechtsgang Natuurlijk niet lazen we bij Kamphuis en daarom besloot juist ook Heemse dat die rechtsgang in elk geval beoordeeld moet kunnen worden aan de hand van hetgeen in de Acta staat ook van een particuliere zaak En waarom zou de rechtsgang door ieder getoetst moeten kunnen worden als er niet door ieder revisie gevraagd kan worden Zolang het revisieverzoek zich niet inhoudelijk in de zaak mengt maar betrekking heeft op de rechtsgang komt zij met deze grond die weliswaar ontleend is aan Heemse maar daarvan toch verschilt niet in strijd En juist op basis van die Acta waarin dus staat wat getoetst moet kunnen worden om de rechtsgang te beoordelen ook in een particuliere zaak heeft Bergentheim Bruchterveld de rechtsgang in deze zaak getoetst en vraagt zij revisie aan 2 Bij besluiten van particuliere aard is terughoudendheid in acht te nemen zegt de tweede grond En dat spreekt voor zich Inhoudelijk gaat de zaak niet ieder aan Maar wat de rechtsgang betreft is ieder geroepen tot toetsing We herhalen Kamphuis De lastgevers inzonderheid de kerkenraden hebben er steeds op toe te zien dat de lasthebbers in casu de meerdere vergaderingen naar de norm van het Woord Gods en naar het overeengekomen kerkelijk recht handelen Ook wanneer zij zelf niet bij de uitvoering van een besluit betrokken zijn blijft deze toetsing noodzakelijk omdat de lastgever een eigen roeping tot beoordeling behoudt De gronden onder het synodebesluit kunnen dus niet dienen om een verzoek tot herstel van de rechtsgang van een zaak niet ontvankelijk te verklaren Wat Heemse daarover besloot en wat Kamphuis daarover schreef allemaal met instemming geciteerd door de synode is duidelijk genoeg hier is iedere kerk geroepen de rechtsgang te toetsen En dus zullen eventuele bezwaren van iedere kerk tegen de rechtsgang moeten worden beoordeeld Ook die van Bergentheim Bruchterveld Het is onjuist om met een beroep op grond 3 zaken van particuliere aard bezwaren tegen de rechtsgang niet in behandeling te nemen Het is eveneens 61 onjuist om van een publieke zaak een particuliere zaak te maken om op grond daarvan bezwaren niet te behandelen K Het ambt aller gelovigen De kerk is een vergadering van gelovigen Deze vergadering kiest uit haar midden ambtsdragers Wat is de positie van gemeenteleden in een gemeente waar ambtsdragers zijn Hebben zij nog wat te doen Het ambt in de kerk is er ten dienste van de gelovigen Beiden werken samen Hier volgt een citaat uit H Bouwman Gereformeerd Kerkrecht deel 1 p 331 ev over de roeping en taak van het gemeentelid Belangrijke passages zijn onderstreept Dit ambt der gelovigen staat met het bijzondere ambt in het allernauwste verband Het bijzondere ambt vormt niet op zichzelf een vertegenwoordiging van de kerk en mag niet zijn een hiërarchie die staat boven de kerk maar het komt op uit de gemeente zelf d i uit de gelovigen die haar samenstellen De gemeente is toch het mystieke lichaam van Christus dat naar de ordinantiën van de Heere geconstitueerd in haar verschijning is de zichtbare openbaring van dat mystieke lichaam In haar woont de Heilige Geest Zij is draagster van het Woord pilaar en vastigheid der waarheid Zij moet de Heere dienen in het uitdragen van het Woord onder de mensen in het heilig houden van de naam van de Heere in het strijden voor de eer van de Heere en voor de komst van zijn koninkrijk Christus Woord moet in de kerk heerschappij voeren Wie niet buigt onder het gezag van het Woord tast het recht en de eer van de Koning der kerk aan De macht in de gemeente berust uitsluitend bij Christus en vloeit uit Christus in de gemeente af Maar evenals een lichaam functioneert door de organen zo ook kan het lichaam van Christus eerst dan recht werken wanneer het de organen bezit die zich naar de instelling van Christus openbaren En nu hebben niet de gelovigen de bijzondere ambten uitgedacht maar Christus heeft deze organen voor zijn kerk verordend Ef 4 11 1 Cor 12 28 opdat deze haar roeping zou kunnen volbrengen en Christus zou dienen in de voorbereiding van de komst van zijn Koninkrijk Hieruit wordt duidelijk dat het ambt der gelovigen niet met de instelling van de bijzondere ambten is afgeschaft Wanneer de bijzondere ambten zijn ingesteld vervalt de roeping van de gelovigen niet Integendeel hun roeping als gelovigen blijft en zij hebben ook als leden van de kerk een bepaalde taak te verrichten Deze taak is niet alleen correctief om kritiek uit te oefenen op de ambtsdragers om te oordelen over het ambt maar hun ambt functioneert tevens ook naast het bijzondere ambt Wanneer men dit niet recht ziet of wanneer men dit beginsel prijs geeft loopt men gevaar in allerlei dwalingen te vervallen Rome miskent het recht van de gelovigen door de leden van de gemeente geheel afhankelijk te maken van de geestelijkheid en alle terreinen van het leven te knechten onder de kerk Ook de Luthersen de Erastianen en de Caesaropapisten tasten het recht van de gelovigen aan doordat zij òf de leerstand zetten tussen God en de mens òf ook de kerk in haar regering afhankelijk maken van de wereldlijke regering Aan de andere kant moet men ook op de hoede zijn tegen de dwaling van de Independenten die het gezag eenzijdig leggen in de 62 congregatie in de vergadering van de gemeente en dus het bijzondere ambt miskennen Hoewel de Independenten de koninklijke heerschappij van Christus in de kerk erkennen werd de eenzijdige toepassing van deze leer openbaar in het collegialisme dat in beginsel de leer van de volkssoevereiniteit huldigt Volgens de Heilige Schrift is Christus de Koning van zijn Kerk en zowel de ambtsdragers als de leden van de gemeente moeten zich gedragen naar het Woord van Christus Van deze grondgedachte uit kan zowel de vrijheid en het recht van de gelovigen als het gezag van het bijzondere ambt in de kerk worden gehandhaafd De leden van de gemeente mogen nimmer worden beroofd van de vrijheid die zij in Christus hebben De band die zij van Christus hebben werkt rechtstreeks en mag niet door het bijzondere ambt worden gehinderd zodat zij naar de begeerte van het nieuwe leven als kinderen van God en vrijgemaakten voor Gods aangezicht kunnen leven Het is toch de roeping van de gelovigen niet alleen in het verborgene de Heere te dienen en in het gezins en het bedrijfsleven hun God te vreezen maar ook om op elk levensterrein zich als christen te openbaren en om mee te werken voor de komst van Gods koninkrijk Naast het werk van de bijzondere ambtsdragers hebben ook de leden van de gemeente tot roeping hun gaven en krachten tot nut en zaligheid van andere gelovigen aan te wenden Als gelovigen mogen zij zich aaneensluiten en verenigingen voor onderwijs van onderlinge oefening en steun van liefdadigheid en van de arbeid op het brede terrein van Gods koninkrijk oprichten zonder de raad van de kerk te vragen De mooie resultaten die verenigingen voor onderwijs voor traktaatverspreiding voor Zondagsschoolarbeid voor de oefening der barmhartigheid hebben opgeleverd leggen een heerlijk bewijs af hoe uitnemend en onmisbaar het is dat de gelovigen zich aaneensluiten en elkaar steunen in de arbeid van Gods koninkrijk Maar nog verder gaat het ambt van de gelovigen Voetius aarzelt niet om aan de leden van de kerk toe te kennen een macht om te leren potestas dogmatica te regeren potestas ordinis et regiminis en recht te spreken potestas jurisdictionis De potestas dogmatica stelt hij daarin dat alle gelovigen als profeten en priesters bidden profeteren leren vermanen enz naar de mate der gave die zij hebben ontvangen 1 Cor 11 4 5 Rom 15 14 1 Thess 5 11 14 Zij kunnen de geschillen beoordelen met een oordeel des onderscheids maar niet met een beslissend oordeel zij kunnen als een zaak beslecht is daarop hun goedkeuring en approbatie verlenen maar de leiding en beslissing moeten zij aan de bijzondere ambtsdragers overlaten Omtrent de regeermacht van de gelovigen merkt hij op dat waar een gemeente wordt geïnstitueerd of gereformeerd en er dus geen ambtsdragers zijn zij met geheel vrij en onbeperkt stemrecht de ambtsdragers kiezen en dat deze daardoor wettig gekozen zijn En als een kerk wettig is geïnstitueerd werken zij mee bij de verkiezing van de ambtsdragers door hun stem uit te brengen of door stilzwijgend of uitgesproken hun approbatie te geven Hand 1 15 26 6 3 6 14 23 Ook bij de openbare belijdenis en bij het inkomen of vertrekken van de leden treedt de gemeente op Hand 9 26 27 Eveneens wat door de meerdere vergaderingen besloten wordt wordt aan de gemeente meegedeeld 63 Hand 14 27 15 3 Col 4 7 En wat de rechts of tuchtmacht aangaat hebben de leden van de gemeente het recht om niet alleen afzonderlijk maar ook gemeenschappelijk met de raad van de gemeente in gevallen wanneer openlijke ergernis gegeven is te oordelen Matth 18 17 1 Cor 5 4 5 22 6 3 5 2 Thess 3 14 Deze macht strekt zich uit ook tot de dienaren van het Woord Hand 11 2 18 Ook hebben zij het recht en de roeping de gevallenen en de boetvaardigen te brengen tot de verzoening 2 Cor 2 7 8 Tenslotte zijn zij geroepen mee te waken voor de heiligheid en de zuiverheid van de kerk en zich te onttrekken aan de ontrouwe ambtsdragers en een vervalste kerk indien deze niet willen luisteren naar het Woord van de Heere Wij wijzen op het volgende Integendeel hun roeping als gelovigen blijft en zij hebben ook als leden van de kerk een bepaalde taak te verrichten Deze taak is niet alleen correctief om kritiek uit te oefenen op de ambtsdragers om te oordelen over het ambt maar hun ambt functioneert tevens ook naast het bijzondere ambt Wanneer men dit niet recht ziet of wanneer men dit beginsel prijs geeft loopt men gevaar in allerlei dwalingen te vervallen 2 3 De nood der kerk De geschiedenis leert ons dat tijden van kerkreformatie moeilijke tijden zijn Juist daar waar tot reformatie en wederkeer wordt opgeroepen ontstaan moeiten en problemen De laatste jaren hebben we daar zelf ervaring mee opgedaan Wat is hiervan de oorzaak We geven een aantal citaten door uit de jaren na de vrijmaking van 1944 Om de Unica Catholica C Veenhof De nood der kerk p 5 ev Eén van de weinige dingen waaromtrent onder bijna allen die thans in de kerk van onze Heere Jezus Christus tot leiding zijn geroepen eenstemmigheid heerst is dit dat de kerk in onze dagen in grote nood verkeert Maar terwijl bijna overal het besef dat de kerk een haar tot in de kern van haar bestaan aantastende crisis doorworstelen moet algemeen is is de diagnose welke men hier en ginds ten aanzien van de deze crisis veroorzakende ziekte stelt zeer gevarieerd ja soms zelfs volkomen tegenstrijdig We horen ons toeroepen dat de nood van de kerk ontstond door haar verburgerlijking haar immuniteit voor de sociale ellende haar naar binnengekeerd zijn haar denken en leven in partij en richtingscategorieen haar onmacht om de prediking te transponeren in de geest en de taal van onze tijd haar gemis aan apostolisch besef haar niet verstaan van de bijbelse boodschap enz Hoeveel waarheidsmomenten er in deze beweringen ook mogen schuilen in het licht der

  Original URL path: http://www.werkenaaneenheid.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=332:brochure-qde-reformatie-van-de-kerk-en-het-evangelie-van-vrije-genadeq-gk-zwolle-eo-vijverhoeve&catid=60:kerkscheuring-zwolle-dec-2009&Itemid=114 (2015-08-10)
  Open archived version from archive