archive-nl.com » NL » W » WETTERSKIPFRYSLAN.NL

Total: 255

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Beheerplan Natura 2000 Lauwersmeer — Wetterskip Fryslân
  voor nieuwe plannen Spreekbeurt of werkstuk over water Lesmateriaal en rondleidingen voor scholen Zoek Zoeken Zoeken Contact Home Projecten Beheerplan Natura 2000 Lauwersmeer Beheerplan Natura 2000 Lauwersmeer In een beheerplan wordt vastgelegd wat er nodig is om de natuurdoelen te bereiken Doel van het beheerplan Lauwersoog is het vitaler maken van het Lauwersmeergebied Onderdeel van het ontwerpbeheerplan is een proef met een tijdelijke verhoging van de waterstand op het Lauwersmeer Betrokkenheid Wetterskip Fryslân Wetterskip Fryslân is als een van de waterschappen in het gebied betrokken bij de totstandkoming van het beheerplan Wij hebben onder voorwaarden ingestemd met de tijdelijke verhoging van de waterstand Belangrijke uitgangspunten daarbij zijn De veiligheid en het voorkomen van wateroverlast gaat voor alles Het peil kan pas verhoogd worden als de neerslagverwachting voor de lange termijn vrij stabiel is Bij dreigende extreme neerslag moet het peil tijdelijk weer verlaagd worden zodat geen afvoerproblemen voor de Friese Boezem ontstaan De huidige situatie moet goed in kaart worden gebracht zodat effecten van de verhoging van de waterstand duidelijk zichtbaar worden Er moet een schaderegeling komen als er toch schade ontstaat Verantwoordelijk Het Rijk stelt het beheerplan vast en draagt de uitvoering over aan de provincies Groningen en Fryslân

  Original URL path: http://www.wetterskipfryslan.nl/projecten/beheerplan-natura-2000-lauwersmeer (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • POV-Waddenzeedijken – Kijk op de Dijk — Wetterskip Fryslân
  plannen Spreekbeurt of werkstuk over water Lesmateriaal en rondleidingen voor scholen Zoek Zoeken Zoeken Contact Home Projecten POV Waddenzeedijken Kijk op de Dijk POV Waddenzeedijken Kijk op de Dijk De Waddenzeedijk moet op verschillende plekken worden verbeterd Met de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa s kijken we hoe we dit het beste kunnen doen Binnen een project overstijgende verkenning POV Waddenzeedijken kijken we samen met specialisten en betrokkenen naar

  Original URL path: http://www.wetterskipfryslan.nl/projecten/pov-waddenzee-2013-kijk-op-de-dijk (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Gemaal Dongerdielen, renovatie — Wetterskip Fryslân
  en rondleidingen voor scholen Zoek Zoeken Zoeken Contact Home Projecten Gemaal Dongerdielen renovatie Gemaal Dongerdielen renovatie Wetterskip Fryslân vergroot de capaciteit van gemaal Dongeradielen en vervangt renoveert de pompen en technische installaties Omdat het gemaal de status heeft van monument worden waar mogelijk onderdelen in de oude stijl teruggebracht Dit gebeurt in overleg met de gemeente Dongeradeel Ook zal de sluis vispasseerbaar gemaakt worden zodat zowel de visstand als de

  Original URL path: http://www.wetterskipfryslan.nl/projecten/renovatie-gemaal-dongerdielen (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Oppenhuizen en Uitwellingerga, Oever- en kadeproject — Wetterskip Fryslân
  Waterbeheerplan 2016 2021 Watergebiedsplannen Beleid en regels Aanbestedingen Watertoets voor nieuwe plannen Spreekbeurt of werkstuk over water Lesmateriaal en rondleidingen voor scholen Zoek Zoeken Zoeken Contact Home Projecten Oppenhuizen en Uitwellingerga Oever en kadeproject Oppenhuizen en Uitwellingerga Oever en kadeproject Samen met bewoners belangenverenigingen en ondernemers onderzoekt Wetterskip Fryslân maatregelen om beide dorpen te beschermen tegen hoogwater Planning September 2015 Vaststellen voorkeursvariant door het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân Zomer

  Original URL path: http://www.wetterskipfryslan.nl/projecten/Oever-en-kadeproject-Oppenhuizen-en-Uitwellingerga (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • En wat doen we morgen met water? — Wetterskip Fryslân
  de burger wordt steeds groter terwijl de overheid zich terugtrekt De kosten van het waterbeheer nemen toe Om goed op deze ontwikkelingen in te spelen heeft Wetterskip Fryslân de afgelopen jaren de volgende beleidsplannen uitgewerkt Veiligheidsplan II langetermijnvisie veenweide met de Bestuursnota veenweide andere ontwerpnormen voor de regionale keringen Beleidsplan lokale kaden Kaderrichtlijn Water KRW Integraal zuiveringsplan Speerpunten uit het bestuursprogramma Het bestuur wil in de planperiode richting geven aan goed efficiënt en betaalbaar waterbeheer nu en in de toekomst Speerpunten uit het bestuursprogramma worden uitgewerkt in het Waterbeheerplan WBP Enkele speerpunten zijn Zeedijken boezemkaden duinen en andere waterkeringen onderhouden en ervoor zorgen dat ze aan de veiligheidsnormen voldoen Grond en oppervlaktewaterpeilen regelen en het watersysteem onderhouden De inrichting van het watersysteem afstemmen op de functies en wensen van gebruikers Initiëren van het project Wateractieve Stad Hiermee onderzoeken we de effecten van klimaatverandering in het stedelijk gebied De waterkwaliteit monitoren en indien nodig verbeteren Lozingen en emissies van bedrijven en onze eigen zuiveringsinstallaties reguleren en hierop toezien Dilemma maatwerk versus kostenbesparing Naar verwachting neemt de bevolkingsomvang in ons beheergebied af terwijl de kosten voor het waterbeheer minimaal gelijk blijven Dat betekent dat de lasten per burger hoger worden Wetterskip Fryslân wil dit voorkomen door te besparen op waterbeheer Daarvoor is een eenvoudiger watersysteem nodig Dit stelt Wetterskip Fryslân voor een dilemma We willen namelijk ook het huidige maatwerk behouden en het waterbeheer zo goed mogelijk afstemmen op de wensen van gebruikers De klimaatverandering kan leiden tot een robuuster en daardoor minder kostbaar watersysteem maar aan zo n systeem kunnen grotere maar aanvaardbare risico s voor de bediening van sommige functies verbonden zijn In de planperiode onderzoeken we dit dilemma Uitdagingen in de planperiode Het onderhoud van de infrastructuur van het waterschap kost jaarlijks veel geld Wetterskip Fryslân zoekt naar manieren

  Original URL path: http://www.wetterskipfryslan.nl/waterbeheerplan-2016-2021/en-wat-doen-we-morgen-met-water (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Onze plannen voor waterveiligheid — Wetterskip Fryslân
  van Wetterskip Fryslân Tussen 2017 en 2023 toetsen we of de primaire waterkeringen voldoen aan de nieuwe norm We verbeteren 34 4 kilometer aan primaire waterkeringen langs de Waddenzee Ameland en Waddenzeedijken en het IJsselmeer Lemmer Dat gebeurt binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma In 2016 starten we met de verkenningen voor de dijkverbeteringen Koehool Westholwerderpolder 14 km en Westholwerderpolder Lauwersmeer 11 km Samen met de andere noordelijk waterschappen onderzoeken we innovatieve concepten voor het verbeteren van dijken zoals dijken met voorland multifunctionele dijken of het koppelen van wensen uit de omgeving In de komende jaren praten we met het Rijk over de overdrachten van de primaire waterkeringen op de Friese Waddeneilanden dijk en duinwaterkering Vlieland duinwaterkering Terschelling en duinwaterkering Ameland Wetterskip Fryslân vindt het belangrijk dat er een goede financiële regeling komt voor de extra kosten Regionale waterkeringen Onder regionale waterkeringen vallen 2 typen kaden Allereerst zijn er de kaden rond de Friese boezem Deze beschermen ons tegen wateroverlast vanuit de boezem Daarnaast zijn er de oude zeedijken die inmiddels niet meer aan zee liggen maar verder het land in Deze dijken beperken een overstroming als de primaire keringen het water niet meer kunnen tegenhouden In de komende planperiode ondernemen we de volgende acties We herijken het beleid voor de voormalige zeedijken en voormalige primaire waterkeringen die op de grens met de Noordoostpolder en Overijssel liggen We toetsen of de regionale boezemkaden nog aan de provinciale norm voldoen We verbeteren 200 kilometer aan boezemkaden We starten met het risicogericht ontwerpen van regionale waterkeringen Dat betekent dat we bij het ontwerpen van kaden kijken naar de risico s voor het gebied wat achter de kade ligt Lokale waterkeringen Lokale waterkeringen zijn er in allerlei vormen van kaden bij zomerpolders tot kaden die twee peilgebieden van elkaar scheiden In de komende jaren zullen we

  Original URL path: http://www.wetterskipfryslan.nl/waterbeheerplan-2016-2021/onze-plannen-voor-waterveiligheid (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Onze plannen voor voldoende water — Wetterskip Fryslân
  welke plekken nog knelpunten vormen voor het waterbeheer In de planperiode verbeteren we het waterpeil of de inrichting van het watersysteem op deze plekken Daarnaast zullen we de komende jaren Het peilbesluit voor de Friese boezem actualiseren Samen met de provincie Fryslân gemeenten en terrein beherende organisaties maatregelen uitvoeren om verdroging te voorkomen of te verminderen Maatregelen uitvoeren en pilots opstarten om de maaivelddaling in het Veenweidegebied te vertragen Waterbeheer onder extreem natte omstandigheden Als het lang achter elkaar extreem regent kan wateroverlast ontstaan In 2014 stelden we het Veiligheidsplan II op waarin staat hoe groot de kans op wateroverlast nu en in 2050 is Ook bevat het plan maatregelen om wateroverlast nu en in de toekomst te voorkomen In de planperiode realiseren we extra waterberging voor de Friese boezem en binnen de polders Daarnaast onderzoeken we samen met de gemeenten of er in bebouwde gebieden extra maatregelen tegen wateroverlast nodig zijn Op plekken waar extreme waterstanden kunnen leiden tot wateroverlast versterken we indien nodig de kaden Waterbeheer onder extreem droge omstandigheden In droge zomers kan een tekort aan water ontstaan Met name in de landbouw en in natuurgebieden kan dit tot problemen leiden Om tekorten zoveel mogelijk te voorkomen richten we ons de komende jaren op onderzoeken en pilotprojecten voor zuinig en bewust omgaan met water We onderzoeken hoe we in het noorden van het beheergebied meer zoet grondwater kunnen behouden De voorraad zoet grondwater moet de komende jaren dan ook minstens gelijk blijven Hiervoor doen we mee aan het pilotproject Spaarwater Grondwaterbeheer De vraag naar zoet water voor bijvoorbeeld drinkwater of de landbouw stijgt Samen met de provincie Fryslân onderzoeken we hoe de grondwatervoorraad in stand kan worden gehouden of zelfs kan worden vergroot We willen er daarom voor zorgen dat meer water wordt vastgehouden in beekdalen bovenlopen

  Original URL path: http://www.wetterskipfryslan.nl/waterbeheerplan-2016-2021/onze-plannen-voor-voldoende-water (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Onze plannen voor schoon water — Wetterskip Fryslân
  Het beleid en de maatregelen voor het verbeteren van de visstand actualiseren Hiervoor monitoren wij bijvoorbeeld de ontwikkeling van de te hoge brasemstand Emissies van meststoffen en bestrijdingsmiddelen vanuit de landbouw terugdringen In de planperiode zet het waterschap in op een voorspoedige samenwerking met de landbouwsector om de uitvoering van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer te faciliteren Samen met de melkveehouderijsector dringen we de nutriëntenemissie vanaf het erf met 80 terug Dit doen we binnen het Convenant Erfafspoeling 7 vervuilde waterbodems met ecologische en verspreidingsrisico s saneren Beleid vaststellen om invasieve exotische plant en diersoorten zoals de Grote Waternavel op tijd te kunnen herkennen en te bestrijden In de planperiode voeren we samen met de betrokken partijen deze maatregelen uit Zwemwater Met de Europese zwemwaterrichtlijn wordt de gezondheid van zwemmers beschermd Wetterskip Fryslân heeft zwemwaterprofielen opgesteld voor elke door de provincie aangewezen zwemlocatie Hierin staan onder andere de maatregelen die moeten worden genomen om de situatie op de betreffende locatie te verbeteren Waterketen De waterketen bestaat uit de keten van drinkwatervoorziening riolering en afvalwaterzuivering Het doel van de keten is om de volksgezondheid en het milieu te beschermen Wetterskip Fryslân heeft als taak om het rioolwater te zuiveren Deze taak willen we zo duurzaam en doelmatig mogelijk uitvoeren In het Integraal Zuiveringsplan 2013 staat hoe we dat doen en hoe we daarbij samenwerken met partners in de keten Hier horen verschillende activiteiten bij Evalueren en actualiseren Integraal Zuiveringsplan IZP We actualiseren het Fries Bestuursakkoord Waterketen FBWK De samenwerking binnen het FBWK levert besparingen op in de Friese waterketen die tussen 2010 en 2020 oplopen tot ruim 12 miljoen euro Het aandeel van Wetterskip Fryslân hierin is 3 7 miljoen euro Het gaat hierbij met name om besparingen in de slibverwerking en doelmatigheidswinst door samen te werken met gemeenten Realiseren nieuwe slibverwerking

  Original URL path: http://www.wetterskipfryslan.nl/waterbeheerplan-2016-2021/onze-plannen-voor-schoon-water (2015-12-02)
  Open archived version from archive