archive-nl.com » NL » W » WETTERSKIPFRYSLAN.NL

Total: 255

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Water in de samenleving — Wetterskip Fryslân
  verbeteren In goed overleg met andere partijen nemen we maatregelen waardoor we minder afhankelijk worden van de zoetwatervoorziening vanuit het IJsselmeer In het gebied Franekeradeel Harlingen voeren we maatregelen uit om de gevolgen van zout en gaswinning tegen te gaan Water en natuur beschermen Het Natuurnetwerk Nederland NNN ook wel Ecologische Hoofdstructuur EHS genoemd vormt de ruggengraat van de Nederlandse natuur Alle bestaande en nog aan te leggen natuurgebieden behoren tot dit netwerk Wetterskip Fryslân draagt bij aan het behoud van onze natuur Dat doen we door Waar mogelijk maatregelen te nemen om verdroging tegen te gaan Maatregelen voor het verbeteren van de Natura 2000 gebieden uit te voeren zoals opgenomen in de Kaderrichtlijn Water factsheets Te blijven werken aan het terugdringen van stikstof in grond en oppervlaktewater conform de watermaatregelen uit de PAS Programmatische Aanpak Stikstof Waterbeheer in een participatiesamenleving Burgers en overheden werken steeds meer samen Dit leidt tot meer deskundigheid medeverantwoordelijkheid en kostenbesparingen Dat doen we op verschillende manieren In verschillende pilots doen we ervaring op met de juridische financiële en personele aspecten en de mogelijkheden en randvoorwaarden van groenblauwe diensten We dragen bij aan de uitwerking van de samenwerkingsprojecten van de vijf Friese Streekagenda s tot een meerjarige programmering We werken mee aan initiatieven op het gebied van weidevogelbeheer en het peilbeleid We laten het dagelijks beheer in weidevogelgebieden zoveel mogelijk over aan agrarische natuurverenigingen Schaatsen en varen De waterinfrastructuur in ons beheergebied wordt volop gebruikt voor de recreatie Voor watersporten als schaatsen en varen heeft Wetterskip Fryslân speciaal beleid vastgesteld Maatschappelijke meerwaarde Wetterskip Fryslân heeft aandacht voor cultureel erfgoed educatie en communicatie richting de samenleving Maar ook bij crises leveren we een bijdrage We zijn de wettelijke crisispartner van Veiligheidsregio Fryslân Die samenwerking is bekrachtigd met een convenant dat de Veiligheidsregio en Wetterskip Fryslân hebben

  Original URL path: http://www.wetterskipfryslan.nl/waterbeheerplan-2016-2021/water-in-de-samenleving (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Toelichting, vragen en contact — Wetterskip Fryslân
  het ontwerp Waterbeheerplan 2016 2021 én de bijbehorende PlanMER en Passende Beoordeling bij Wetterskip Fryslân indienen Inhoudsopgave Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit consecturor Lorem ipsum dolor sit amet Reageren op het Ontwerp waterbeheerplan zienswijze indienen Wilt u reageren op het Ontwerp waterbeheerplan WBP U kunt tot en met 29 december 2015 een zienswijze indienen Reageer online Mondeling uw zienswijze indienen kan tijdens kantooruren via telefoonnummer 058 292 2222 Van dit gesprek maken wij een verslag dat in de procedure wordt meegenomen Schriftelijk reageren kan via een brief gericht aan dagelijks bestuur Wetterskip Fryslân Postbus 36 8900 AA Leeuwarden onder vermelding van zienswijze Waterbeheerplan 2016 2021 PlanMER Om de milieueffecten en effecten op Natura 2000 gebieden en waarden als gevolg van beide waterplannen inzichtelijk te maken is één ontwerp planMER en Passende Beoordeling pdf 4 MB opgesteld Dit is in coproductie tussen waterschap en provincie gebeurd Besluitvorming over het definitieve Waterbeheerplan 2016 2021 Op basis van alle ingekomen zienswijzen en adviezen wordt na de inspraakperiode een Reactienota opgesteld Het ontwerp WBP en het ontwerp 4e WHP zijn samen met de PlanMER en Passende Beoordeling voor advies voorgelegd aan de Commissie voor de milieueffectrapportage MER Het advies van

  Original URL path: http://www.wetterskipfryslan.nl/waterbeheerplan-2016-2021/toelichting-vragen-en-contact (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Uitleg over Watergebiedsplannen — Wetterskip Fryslân
  met belanghebbenden worden gemaakt Voor het oplossen van de knelpunten nemen we verspreid over een aantal jaren verschillende maatregelen die haalbaar en betaalbaar zijn Stappen Het opstellen en de vaststelling van een watergebiedsplan gebeurt in 5 verschillende stappen Vanwege de complexiteit duurt dit ongeveer anderhalf jaar Onderwerpen De onderwerpen die in de plannen aan de orde komen zijn Gewenst peilbeheer Voor een watergebiedsplan onderzoeken we of de waterpeilen goed zijn afgestemd op het bestaande grondgebruik Het peilbeheer dat zo goed mogelijk rekening houdt met eisen en wensen vanuit landbouw en natuur is het gewenst peilbeheer Dit leggen we vast in een peilbesluit dat we iedere 10 jaar herzien Beheer en onderhoud inrichtingsplan Om het gewenste peil te bereiken kijken we naar de inrichting van het waterbeheer Moet ergens een extra stuw komen kan een gemaal verwijderd worden is het nodig om watergangen te verbreden In het watergebiedsplan willen we de aan en afvoer van water waar nodig verbeteren Wateroverlast Bij zware en langdurige regenbuien kan land onder water lopen We onderzoeken of het oppervlakte grond dat onder water kan lopen acceptabel is Vaak is er extra waterberging nodig Dit kan door sloten te verbreden en bergingspolders in te richten Enige

  Original URL path: http://www.wetterskipfryslan.nl/watergebiedsplannen/watergebiedsplannen (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Alle watergebiedsplannen op een rij — Wetterskip Fryslân
  urgente maatregelen in voorbereiding Ameland plan vastgesteld op 15 11 2011 peilbesluit in ontwikkeling urgente maatregelen in voorbereiding Appelscha en omgeving plan vastgesteld op 15 10 2013 pdf 20 888 kB uitvoering met de werkwijze groenblauwe diensten pdf 305 kb in de pilot Appelscha Dongeradeel plan vastgesteld op 2 10 2012 peilbesluit vastgesteld op 2 10 2012 urgente maatregelen in voorbereiding Ferwerderadiel Leeuwarderadeel plan vastgesteld op 15 11 2011 peilbesluit gereed op 14 3 2013 maatregelen in uitvoering Gaasterlân plan vastgesteld 30 9 2014 peilbesluit in ontwikkeling urgente maatregelen in voorbereiding Greidhoeke Plan in ontwikkeling gereed voorjaar 2015 Groote Wielen plan vastgesteld op 15 10 2013 peilbesluit in ontwikkeling start procedure januari 2015 urgente maatregelen in voorbereiding Koningsdiep Oost Plan in concept gereed Koningsdiep West plan vastgesteld op 4 10 2011 maatregelen in uitvoering Linde 1e concept van het watergebiedsplan pdf 9 700 kB besproken met klankbordgroep op 24 september 2015 informatiebijeenkomst op woensdag 28 oktober 2015 Download het programma van de bijeenkomst pdf 2 930 kB 2e klankbordgroepbijeenkomst op 9 december 2015 Schiermonnikoog plan vastgesteld op 12 7 2011 maatregelen in uitvoering Súdwesthoeke Fryske Marren Het gebied ligt globaal tussen Sneek Jirnsum Joure St Nicolaasga en Oudega plan in ontwikkeling gereed eind 2014 2e klankbordgroep gepland op 1 december 2014 streekbijeenkomst gepland op 17 december 2014 start vaststellingsprocedure inspraakrijpverklaring AB commissie 16 februari 2015 Terschelling GGOR vastgesteld in 2007 peilbesluit vastgesteld 15 april 2014 maatregelen grotendeels uitgevoerd Tjonger Van Heerenveen en Wolvega in het westen tot aan Haule en Haulerwijk in het oosten Het Ontwerp watergebiedsplan pdf 8 79 MB ligt van 23 november 2015 tot en met 17 januari 2016 ter inzage In deze periode kunt u als belanghebbende of inwoner uw zienswijze indienen op het watergebiedsplan Tusken Ie en Swemmer Het gebied ligt globaal tussen Leeuwarden Dokkum

  Original URL path: http://www.wetterskipfryslan.nl/watergebiedsplannen/watergebiedsplannen-overzicht (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Watergebiedsplan in 5 stappen — Wetterskip Fryslân
  duurt dit ongeveer anderhalf jaar Stap 1 Wat speelt er in het gebied We analyseren het gebied om de knelpunten en de mogelijke maatregelen in beeld te brengen Dit doen we door te rekenen en de resultaten te bespreken met onze beheerders die het gebied goed kennen Stap 2 Oplossingsrichtingen Het watergebiedsplan wordt gemaakt voor een groot gebied waardoor we de maatregelen niet tot in detail kunnen uitwerken We gaan niet verder dan de oplossingsrichtingen aan te geven Daarbij houden we rekening met de te verwachten ontwikkelingen in het gebied De mogelijke maatregelen en oplossingsrichtingen bespreken we met vertegenwoordigers van belangengroepen in het gebied zoals gemeenten landbouw en natuur Zij vormen een klankbordgroep die het waterschap adviseert Het gebied krijgt tijdens een streekbijeenkomst uitleg over de belangrijkste wateropgaven voor het gewenste waterbeheer Stap 3 Ontwerpplan Met alle informatie en bijdragen van de klankbordgroep en de streek stellen we een ontwerp watergebiedsplan op Stap 4 Inspraak en besluitvorming Het ontwerpwatergebiedsplan wordt 6 weken ter inzage gelegd In deze periode kunt u reageren op het plan De reacties worden beoordeeld en zo nodig passen wij het plan aan Bij alle reacties vermelden we schriftelijk waarom deze wel of niet in het plan

  Original URL path: http://www.wetterskipfryslan.nl/watergebiedsplannen/watergebiedsplan-in-stappen (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Watergebiedsplan Tjonger — Wetterskip Fryslân
  kunt tot en met 17 januari 2016 reageren op het Ontwerp watergebiedsplan Tjonger pdf 8 79 MB en ons laten weten wat u van het plan vindt Online reageren op het ontwerpwatergebiedsplan Procedure U heeft van 23 november 2015 tot en met 17 januari 2016 de tijd om uw zienswijze in te dienen U kunt ons tijdens kantooruren ook bellen via telefoonnummer 058 292 2222 om te reageren op het Ontwerp watergebiedsplan Wij beoordelen de reacties en zo nodig passen wij het plan aan Bij alle reacties vermelden we schriftelijk waarom deze wel of niet in het plan zijn overgenomen Het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân stelt vervolgens het watergebiedsplan vast Meer over de procedure vindt u op de pagina Watergebiedsplan in 5 stappen Samenwerking en inspraak Wetterskip Fryslân stelt het watergebiedsplan op in overleg met vertegenwoordigers van de belangengroepen in het gebied zoals gemeente landbouw en natuur Zij vormen een klankbordgroep die het waterschap adviseert Bij de verdere uitwerking en uitvoering van van de plannen betrekken we de direct belanghebbenden in het gebied bijvoorbeeld door het organiseren van informatiebijeenkomsten Ook stellen we betrokkenen in de gelegenheid om zienswijzen in te dienen Het gebied Klik op de afbeelding voor een vergroting Het plangebied loopt van Heerenveen en Wolvega in het westen tot aan Haule en Haulerwijk in het oosten Een groot deel van het gebied wordt gebruikt voor landbouw drie kwart melkveehouderij en een kwart akkerbouw die vaak verweven is met natuur Er liggen een aantal grotere natuurgebieden zoals de Tjongerdellen het Katlijkerschar de Dellebuursterheide en het Blauwe Bos Kenmerken waterbeheer Groot hoogteverschil 11 meter tussen het hoge oostelijk deel en lage westelijk deel Hoogteverschillen bepalen de waterhuishouding In droge tijden wordt water opgepompt uit het Tjongerkanaal naar de hoger gelegen gronden In natte tijden wordt het overtollige regenwater van

  Original URL path: http://www.wetterskipfryslan.nl/watergebiedsplannen/watergebiedsplan-tjonger (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Watergebiedsplan Zuidelijke veenpolders — Wetterskip Fryslân
  belanghebbenden uitgewerkt Inhoudsopgave Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit consecturor Lorem ipsum dolor sit amet Zienswijze indienen uw mening telt U kunt tot en met 17 januari 2016 reageren op het Ontwerp watergebiedsplan Zuidelijke Veenpolders pdf 5 68 MB en ons laten weten wat u van het plan vindt Online reageren op het ontwerpwatergebiedsplan Procedure U heeft van 23 november 2015 tot en met 17 januari 2016 de tijd om uw zienswijze in te dienen U kunt ons tijdens kantooruren ook bellen via telefoonnummer 058 292 2222 om te reageren op het Ontwerp watergebiedsplan Wij beoordelen de reacties en zo nodig passen wij het plan aan Bij alle reacties vermelden we schriftelijk waarom deze wel of niet in het plan zijn overgenomen Het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân stelt vervolgens het watergebiedsplan vast Meer over de procedure vindt u op de pagina Watergebiedsplan in 5 stappen Samenwerking en inspraak Wetterskip Fryslân stelt het watergebiedsplan op in overleg met vertegenwoordigers van de belangengroepen in het gebied zoals gemeente landbouw en natuur Zij vormen een klankbordgroep die het waterschap adviseert Bij de verdere uitwerking en uitvoering van van de plannen betrekken we de direct belanghebbenden in het gebied bijvoorbeeld door het organiseren van informatiebijeenkomsten Ook stellen we betrokkenen in de gelegenheid om zienswijzen in te dienen Het gebied Klik op de afbeelding voor een vergroting Het plangebied is een gebied van zo n 20 000 hectare tussen Lemmer Heerenveen en Wolvega Het grootste deel van het gebied wordt gebruikt voor landbouw merendeels melkveehouderij De 3 grootste natuurgebieden in het gebied zijn van noord naar zuid het Easterskar de Brandemeer en de Rottige Meente De laatste 2 zijn onderdeel van het Europese Natura 2000 netwerk externe website Kenmerken waterbeheer Veen en de ontginning van veen hebben het gebied gevormd Waar

  Original URL path: http://www.wetterskipfryslan.nl/watergebiedsplannen/watergebiedsplan-zuidelijke-veenpolders (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Watergebiedsplan Súdwesthoeke-Fryske Marren — Wetterskip Fryslân
  watergebiedsplan op Dit is een plan op hoofdlijnen dat we in samenspraak met belanghebbenden maken De voorgestelde maatregelen in het plan willen we als ze haalbaar en betaalbaar zijn gefaseerd verder uitwerken en uitvoeren Inhoudsopgave Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit consecturor Lorem ipsum dolor sit amet Samenwerking en inspraak Wetterskip Fryslân stelt het watergebiedsplan op in overleg met vertegenwoordigers van de belangengroepen in het gebied zoals gemeente landbouw en natuur Zij vormen een klankbordgroep die het waterschap adviseert Bij de verdere uitwerking en uitvoering van van de plannen betrekken we de direct belanghebbenden in het gebied bijvoorbeeld door het organiseren van informatiebijeenkomsten Ook stellen we betrokkenen in de gelegenheid om zienswijzen in te dienen Gebied Het watergebiedsplan Súdwesthoeke Fryske Marren ligt globaal tussen Sneek Jirnsum Joure St Nicolaasga en Oudega Klik op de afbeelding voor een vergroting Gronden Een groot deel van het gebied bestaat uit veengronden en het gebied is zeer waterrijk Er zijn veel melkveehouderijen actief Het maaiveld van het veenweidegebied daalt Natuurgebieden Rond de Snitser Mar de Aldegeaster Brekken en de Wite en Swarte Brekken en St Nicolaasga liggen natuurgebieden Dit zijn veelal Natura 2000 gebieden externe website Kenmerken waterbeheer kleinschalige en deels

  Original URL path: http://www.wetterskipfryslan.nl/watergebiedsplannen/watergebiedsplan-sudwesthoeke-fryske-marren (2015-12-02)
  Open archived version from archive •