archive-nl.com » NL » W » WETTERSKIPFRYSLAN.NL

Total: 255

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Adressen rioolwaterzuiveringsinstallaties — Wetterskip Fryslân
  nieuwe plannen Spreekbeurt of werkstuk over water Lesmateriaal en rondleidingen voor scholen Zoek Zoeken Zoeken Contact Home Organisatie Adressen rioolwaterzuiveringsinstallaties Adressen rioolwaterzuiveringsinstallaties rwzi Akkrum Polsleatwei 13 8491 EK Akkrum rwzi Ameland Reeweg 1 9162 ED Ballum rwzi Birdaard Hikkaarderdijk 44 9111 HR Birdaard rwzi Bolsward Hichtumerweg 23 8701 PG Bolsward rwzi Burgum Solcamastraat 24 9262 ND Suameer rwzi Damwoude Broekloane 27 9113 AV Wouterswoude rwzi Dokkum Hogedijken 102 9101 WZ Dokkum rwzi Drachten De Hemmen 100 9206 AG Drachten rwzi Franeker Oostelijke Industrieweg 31 8801 JW Franeker rwzi Gorredijk Overtoom 6 8401 JD Gorredijk rwzi Grou Molesingel 2 9001 ZD Grou rwzi Harlingen Oude Trekweg 110 8861 KT Harlingen rwzi Heerenveen Wetterwille 4 8447 GC Heerenveen rwzi Joure Tramwei 2 8512 AT Broek rwzi Kootstertille Alde Dyk 25 9288 XA Kootstertille rwzi Leeuwarden Greunsweg 78 8937 AN Leeuwarden rwzi Lemmer Wielewei 4 8531 ZX Lemmer rwzi Oosterwolde Duistereweg 19 8431 VV Oosterwolde rwzi Schiermonnikoog Veerweg 2 9166 SL Schiermonnikoog rwzi Sint Annaparochie Middelweg West 207 9079 MK St Jacobiparochie rwzi Sloten Lytse Jerden 3 8556 XC Sloten rwzi Sneek Buitenroede 1 8608 XW Sneek rwzi Terschelling Nieuwedijk 2 8881 HC Terschelling West rwzi Vlieland Havenweg 17 8899 BB Vlieland rwzi

  Original URL path: http://www.wetterskipfryslan.nl/organisatie/adressen-rioolwaterzuiveringsinstallaties (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Calamiteiten — Wetterskip Fryslân
  nieuwe plannen Spreekbeurt of werkstuk over water Lesmateriaal en rondleidingen voor scholen Zoek Zoeken Zoeken Contact Home Organisatie Calamiteiten Calamiteiten Om goed voorbereid te zijn bij calamiteiten heeft Wetterskip Fryslân een calamiteitenplan Dit calamiteitenplan beschrijft hoe de voorbereiding en uitvoering van crisisbeheersing en rampenbestrijding bij Wetterskip Frylân is geregeld Soorten calamiteiten We onderscheiden 4 soorten calamiteiten die ernstige gevolgen kunnen hebben voor het watersysteem de waterkwaliteit en de samenleving Primaire

  Original URL path: http://www.wetterskipfryslan.nl/organisatie/calamiteitenorganisatie (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Kengetallen — Wetterskip Fryslân
  inclusief 4 Friese waddeneilanden en gedeelte Groninger Westerkwartier ruim 355 000 ha Aantal gemeenten 27 Aantal inwoners ca 670 000 Waterkwantiteitsbeheer voldoende water Boezem Oppervlakte stroomgebied Fryslân 329 000 ha Oppervlakte stroomgebied Friese boezem 301 400 ha Afgekoppelde gebieden 27 600 ha Oppervlakte Friese boezem 18 650 ha Regionale waterkeringen 3 240 km Nog te herstellen regionale waterkeringen landelijk gebied 2014 2019 ca 360 km Nog te herstellen regionale waterkeringen bebouwd gebied 2014 2019 30 km Lokale waterkeringen 670 km Boezemgemalen Elektrisch gemaal J L Hooglandgemaal in Stavoren capaciteit per etmaal max 10 mln m3 Stoomgemaal ir D F Woudagemaal in Lemmer capaciteit per etmaal max 6 mln m3 Spuisluizen 3 Spuicapaciteit per etmaal max 8 mln m3 Inlaatpunten 5 Inlaatcapaciteit per etmaal max 7 mln m3 Gemiddelde waterafvoer per jaar periode 1981 2010 1 250 mln m3 Gemiddelde wateraanvoer per jaar periode 1981 2010 190 mln m3 Water buiten de boezem Poldergemalen ca 1 000 Zeegemalen 2 IJsselmeergemalen Lauwersmeergemaal 3 Stuwen ca 5 200 Inlaten ca 4 600 Peilregulerende duikers 2 800 Peilgebieden ca 8 200 Hoofdwatergangen in onderhoud bij Wetterskip Fryslân ca 5 900 km Schouwwateren ca 12 200 km Overige wateren ca 21 700 km Beheer op het gebied van v eiligheid Waterkeringen langs IJsselmeer en Waddenzee ca 141 5 km Waterkeringen eilanden Ameland Terschelling en Schiermonnikoog ca 43 6 km Muskusrattenbestrijding Jaar Vangsten Velduren Vangsten per uur 1994 103 910 45 286 2 29 2009 24 106 68 500 0 35 2014 2 777 44 302 0 06 Waterkwaliteitsbeheer van het oppervlaktewater s choon water Kwaliteitsmonitoring Aantal meetlocaties voor oppervlaktewaterkwaliteit 175 Officiële zwemwaterlocaties 31 Meetnet chloride monitoring verzilting 72 Waterzuivering Aantal persgemalen 276 Kilometer persleiding 814 km Aantal rioolwaterzuiveringsinstallaties 28 Gemiddelde hoeveelheid gezuiverd afvalwater per jaar 85 mln m3 Totale zuiveringscapaciteit in inwonerequivalenten 1 394 453

  Original URL path: http://www.wetterskipfryslan.nl/organisatie/kengetallen (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Onderhoudsplicht of niet — Wetterskip Fryslân
  over water Lesmateriaal en rondleidingen voor scholen Zoek Zoeken Zoeken Contact Home Vergunningen wetten en regels Onderhoudsplicht of niet Onderhoudsplicht of niet Een groot deel van de watergangen in ons beheergebied moeten onderhouden worden door particulieren ondernemers of door gemeenten stichtingen of andere organisaties In de leggers van watergangen waterkeringen en kunstwerken gemalen duikers et cetera van het waterschap is vastgelegd wie verantwoordelijk is voor het onderhoud en welke voorwaarden

  Original URL path: http://www.wetterskipfryslan.nl/vergunningen-wetten-en-regels/onderhoudsplichtig-of-niet (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Bezwaar maken tegen een besluit — Wetterskip Fryslân
  rechtstreeks bij het besluit is betrokken Hoe dien ik een bezwaarschrift in U kunt uw bezwaarschrift schriftelijk in het Nederlands of Fries bij ons indienen Neem de volgende informatie op in uw bezwaarschrift uw naam en adres de datum waarop u het bezwaarschrift verstuurt het registratienummer van het besluit waartegen u bezwaar maakt de redenen waarom u bezwaar maakt uw handtekening Stuur uw bezwaarschrift eventueel voorzien van bijlagen naar Wetterskip Fryslân Postbus 36 8900 AA Leeuwarden Machtiging schriftelijk bezwaarschrift Als iemand anders het bezwaarschrift voor u indient moet u een schriftelijke machtiging meesturen Bezwaarschriften namens een vereniging of een stichting moeten ondertekend worden door degenen die volgens de statuten van die rechtspersoon daartoe bevoegd zijn Indienen bezwaarschrift binnen 6 weken De termijn van 6 weken om een bezwaarschrift in te dienen begint op de dag na bekendmaking van het besluit Wetterskip Fryslân kan niet op bezwaren ingaan die te laat worden ingediend Als het u niet op tijd lukt dat wil zeggen binnen 6 weken om aan alle eisen te voldoen dan kunt u een onvolledig bezwaarschrift indienen U krijgt dan alsnog de gelegenheid de ontbrekende gegevens binnen een redelijke termijn aan te vullen Wat gebeurt er met mijn bezwaarschrift

  Original URL path: http://www.wetterskipfryslan.nl/vergunningen-wetten-en-regels/bezwaarmaken-tegen-een-besluit (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Keur Wetterskip Fryslân — Wetterskip Fryslân
  Wetterskip Fryslân In de keur staan regels ter bescherming van bijvoorbeeld dijken kades gemalen sluizen en stuwen Ook bepaalde sloten kanalen meren en de zee worden beschermd door de regels van de keur En ook grondwater bergingsgebieden en het waterpeil Raadpleeg de keur van Wetterskip Fryslân externe website De keur van 2013 is de nu geldende keur Watervergunning vereist De bescherming door de keur betekent dat u voor bepaalde activiteiten

  Original URL path: http://www.wetterskipfryslan.nl/vergunningen-wetten-en-regels/keur-wetterskip-fryslan (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Verleende vergunningen — Wetterskip Fryslân
  bekendmakingen Overlast of schade doorgeven Projecten Samenstelling dagelijks bestuur Vergaderingen algemeen bestuur Waterbeheerplan 2016 2021 Watergebiedsplannen Beleid en regels Aanbestedingen Watertoets voor nieuwe plannen Spreekbeurt of werkstuk over water Lesmateriaal en rondleidingen voor scholen Zoek Zoeken Zoeken Contact Home Vergunningen wetten en regels Verleende vergunningen Verleende vergunningen Vergunningen worden digitaal gepubliceerd in het Waterschapsblad officiële bekendmakingen als er meerdere belangen in het geding zijn Hoe u dit kunt bekijken leest

  Original URL path: http://www.wetterskipfryslan.nl/vergunningen-wetten-en-regels/inzage-verleende-vergunningen (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Diepte sloten, diepteschouw — Wetterskip Fryslân
  2015 In de kaart Baggerclusters pdf 973 kB en hieronder kunt u zien welke gebieden bij welke clusters en rayons horen Ook ziet u wie de contactpersonen van de rayons zijn Cluster 19 ten noorden en westen van Leeuwarden Cluster 11 ten zuiden en westen van Leeuwarden Cluster 6 ten noorden van Heerenveen Rayon 31 Ameland het gebied tussen Hollum en Ballum begrensd door de Oosterhiehweg Fabrieksweg Achterdijken Hereweg Ridderweg Jelmeraweg Camminghastraat Strandweg Ballum en de Noordzee Rayon 33 Terschelling het gebied tussen de Zeddeweg Oosterboutenweg Formerum en Abt Folkertspad Tordelenweg Hoorn Op tijd op diepte brengen Wetterskip Fryslân houdt een diepteschouw in het gebied waar het waterschap zelf de hoofdwatergangen gaat baggeren in het daaropvolgende jaar Eigenaren van gronden die grenzen aan sloten schouwwateren waarvoor zij in de waterschapslegger aangewezen zijn als onderhoudsplichtige krijgen van ons bericht om de betreffende sloot voor de schouw van het volgende jaar op diepte te brengen Is uw sloot niet diep genoeg Als uw schouwsloot in 2014 begin 2015 onvoldoende diep blijkt krijgt u een brief om deze sloot vóór de najaarschouw van 2015 op diepte te brengen De sloot wordt in het najaar van 2015 opnieuw op diepte beoordeeld U krijgt dan

  Original URL path: http://www.wetterskipfryslan.nl/onderhoud/diepte-sloten-diepteschouw (2015-12-02)
  Open archived version from archive