archive-nl.com » NL » W » WIEWASWIE.NL

Total: 916

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Doopregister DTB | WieWasWie
  klein aantal besnijdenisregisters bewaard gebleven Informatie in een doopregister Elke kerk had haar eigen manier om de doopregisters bij te houden Het verschilt daarom per kerk en per plaats welke gegevens er precies in een doopinschrijving staan Meestal bevat het de volgende informatie datum van de doop na a m en van de dopeling namen van de ouders namen van de getuigen van de doop Soms zijn ook vermeld woonplaats of wijk waar de ouders woonden geboortedatum van het kind beroepen of belangrijke functies van de ouders Doopdatum en geboortedatum Meestal ontbreekt de geboortedatum in een doopinschrijving Toch benadert de doopdatum deze aardig In de room katholieke kerk was het namelijk gebruikelijk om een kind zo kort mogelijk na de geboorte te dopen Dat hangt samen met het geloof dat ongedoopte mensen geen toegang tot de hemel krijgen Daarom gebeurde de doop vaak al op de geboortedag of de dag erna In de protestantse kerk vind de doop wat later plaats meestal binnen enkele weken na de geboorte Een uitzondering daarop is de doopsgezinde kerk die de volwassendoop kent De doopdatum zegt dus niet altijd wat over een geboortedatum Het belang van doopregisters voor stamboomonderzoek Een doopregister is de beste bron van vóór 1811 om verschillende generaties van een familie aan elkaar te koppelen In de doopinschrijving staan immers de namen van de dopeling zelf én de namen van de beide ouders De getuigen kunnen je ook verder helpen omdat het vaak om familieleden gaat De namen van de ouders en getuigen zijn belangrijke aangrijppunten voor verder onderzoek In de andere kerkboeken trouwboeken en begraafboeken worden ouders bijna nooit genoemd Waar zijn de doopregisters Toen de burgerlijke stand in 1811 ingevoerd werd zijn de doopboeken in het bezit gekomen van de overheid Nu zijn ze bij gemeentearchieven of regionale archieven

  Original URL path: https://www.wiewaswie.nl/wat-zit-er-in-wiewaswie-/wegwijzer-brongebruik/dtb-registers/doopregisters/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive


 • Trouwregister DTB | WieWasWie
  aangekondigd zodat mensen nog bezwaar konden maken Deze huwelijksaankondigingen werden opgeschreven in een ondertrouwregister Informatie in een trouwregister Elke kerk had haar eigen manier om de trouwregisters bij te houden Het verschilt daarom per kerk en per plaats welke informatie er precies in een huwelijksinschrijving staat Meestal vind je er de volgende informatie datum van het huwelijk of van de huwelijksaankondiging namen van de bruid en de bruidegom namen van de getuigen van het huwelijk Heel af en toe zijn vermeld namen van ouders van het echtpaar leeftijd van bruid en bruidegom plaats van herkomst van bruid en bruidegom Eerdere huwelijken Als mensen een eerder huwelijk achter de rug hadden kwam dit in de huwelijksinschrijving naar voren Er werd dan vermeld of de bruid of bruidegom weduwe of weduwnaar was Daarnaast werd de naam van de overleden echtgeno o t e opgeschreven Ging het om het eerste huwelijk dan werd bij de naam van de bruid j d jongedochter gezet en bij de bruidegom j m jongeman Welke kerk Voor de invoering van de burgerlijke stand 1811 trouwden mensen in de kerk De overheid registreerde alleen de huwelijken die gesloten waren in andere kerken dan de gereformeerde kerk vanaf eind 19 e eeuw heet deze hervormde kerk Vanwege de bevoorrechte positie van de gereformeerden was voor hen het kerkelijk huwelijk voldoende Huwelijken die in andere kerken waren gesloten golden niet als rechtsgeldig Mensen die niet gereformeerd waren moesten daarom óók nog voor het plaatselijk gerecht óf een gereformeerde kerk trouwen Het is dus mogelijk dat mensen in de gereformeerde trouwboeken staan terwijl zij niet gereformeerd waren Waar zijn de trouwregisters nu Bij de invoering van de burgerlijke stand in 1811 zijn de trouwboeken van kerken overgebracht naar de gemeentelijke overheden Nu zijn ze te bekijken in de archieven van de

  Original URL path: https://www.wiewaswie.nl/wat-zit-er-in-wiewaswie-/wegwijzer-brongebruik/dtb-registers/trouwregisters/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Begraafregister DTB | WieWasWie
  begraafregister Een begraafregister is een boek waarin een kerk de begravingen in of bij die kerk registreert Voor 1800 was het in Nederland gebruikelijk dat alle overledenen begraven werden in de gereformeerde kerk pas vanaf ongeveer 1800 spreken we van hervormde kerk of op het gereformeerde kerkhof Dat geldt voor alle kerkelijke gezindten behalve voor de joden die meestal een eigen begraafplaats hadden In de begraafregisters werden begravingen in chronologische volgorde opgeschreven Sommige kerken hielden in plaats van een begraafregister een grafregister bij Daarin staat per graf genoteerd wie erin begraven was De oudste bewaarde begraafregisters en grafregisters komen uit het einde van de zestiende eeuw Informatie in een begraafregister Kerken hadden elk een eigen manier om begravingen te registreren Wat er precies in een begraafregister staat verschilt daarom van plaats tot plaats Meestal zijn de volgende gegevens genoteerd datum van de begraving na a m en van degene die begraven werd een familierelatie van de overledene zoals een partner of een ouder Soms zijn de kosten van de begraving toegevoegd Begraafdatum en overlijdensdatum Het achterhalen van een sterfdatum vóór de invoering van de burgerlijke stand in 1811 is vaak lastig Een begraafregister bevat meestal alleen de datum van de begraving De begravingen werden dan ook niet ingeschreven om de sterfgevallen te registreren maar om bij te houden of aan de kerk verschuldigde kosten voor de begrafenis voldaan waren Een exacte sterfdatum moet je zoeken in andere bronnen Denk bijvoorbeeld aan een document waarin een verdeling van een erfenis is vastgelegd Of zoek een naam op in een lidmatenregister Dat is een lijst met de leden van een protestante kerkgemeente soms met aantekeningen van overlijden Waar zijn de begraafregisters De begraafregisters van vóór 1811 zijn na de invoering van de burgerlijke stand ingeleverd bij de overheid Anders dan de dopen

  Original URL path: https://www.wiewaswie.nl/wat-zit-er-in-wiewaswie-/wegwijzer-brongebruik/dtb-registers/begraafregisters/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Familieadvertenties | WieWasWie
  huwelijk en overlijden uit kranten Het gebruik om familieadvertenties in de krant te plaatsen is in de achttiende eeuw vanuit Frankrijk overgewaaid naar ons land Aanvankelijk kondigde alleen de maatschappelijke bovenlaag geboorten huwelijken en sterfgevallen in de krant aan Met het toenemen van het aantal kranten en lezers in de negentiende eeuw breidde dit gebruik zich uit over de gehele bevolking Naast geboorte huwelijk en overlijden kun je ook andere aankondigingen vinden zoals een vertrek naar Nederlands Indie echtscheidingen jubilea en faillissementen Gegevens in familieadvertenties Er zijn geen regels voor het opstellen van een familieadvertentie het verschilt dus per geval wat erin staat In een rouwadvertentie staat doorgaans de naam en geboortedatum en plaats van de overledene Daarnaast vaak de naam van een partner en die van de kinderen eventueel ook met partners en kinderen Ook kan er een adres vermeld zijn of het bedrijf waar de overledene werkte In huwelijks en geboorteaankondigingen vind je eveneens namen van de hoofdpersonen in de advertentie en hun verwanten en geboorte en huwelijksdatums Het belang van familieadvertenties voor stamboomonderzoek Familieadvertenties bieden door de inhoud ervan aanknopingspunten voor verder onderzoek Naast gegevens over de hoofdpersoon vind je bijvoorbeeld ook de namen van ouders kinderen en kleinkinderen Handig als je deze in andere bronnen nog niet gevonden had Vooral de relatief jonge advertenties kunnen een uitkomst zijn Gegevens uit de burgerlijke stand en het bevolkingsregister zijn immers pas na 50 tot 100 jaar in te zien Als je de namen en of geboorte en sterfdatum van je grootouders niet kent kun je al vroeg in je onderzoek vast komen te zitten In zo n geval kun je in de digitale advertenties zoeken naar de namen van je ouders ooms of tantes Goede kans dat je grootouders als verwant in een familieadvertentie worden genoemd Familieadvertenties in

  Original URL path: https://www.wiewaswie.nl/wat-zit-er-in-wiewaswie-/wegwijzer-brongebruik/familieadvertenties/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Militairen | WieWasWie
  en stamboeken zijn vermeld verschilt per periode legeronderdeel en de militaire carrière van de mannen Over het algemeen vind je per persoon de naam geboortedatum en plaats namen van zijn ouders laatste woonplaats en een signalement In de militieregisters kun je daarnaast een reden voor vrijstelling of afkeuring vinden of de datum van inlijving en het regiment waarin Stamboeken vermelden de start en einddatum van het dienstverband en de reden van beëindiging ervan Van de loopbaan van de militair werden bijvoorbeeld overplaatsingen bevorderingen verlof en verwondingen genoteerd Het belang van militaire bronnen voor stamboomonderzoek Elke jongen moest zich in het jaar dat hij negentien jaar zou worden inschrijven voor de loting voor militaire dienst Hierdoor bevatten de militieregisters vanaf ongeveer 1811 tot 1940 de gegevens van alle Nederlandse jongens zelfs als ze uitgeloot waren voor de dienstplicht een vrijstelling kregen of een vervanger remplaçant hadden ingehuurd Door deze brede dekking is er een heel goede kans dat je Nederlandse voorvaderen in de militieregisters terug zult vinden Inhoudelijk zijn deze militaire bronnen vooral interessant door de beschrijving van het uiterlijk van de mannen Dit signalement geeft bijvoorbeeld de kleur van de ogen haar en wenkbrauwen de vorm van de neus mond en kin en eventuele andere kenmerken zoals littekens Bij een gebrek aan foto s en portretten kun je met de militaire bronnen toch een beeld vormen van hoe je voorvaderen eruitzagen Militaire bronnen op WieWasWie WieWasWie geeft toegang tot de Noord Hollandse militieregisters via het platform militieregisters nl Daar zijn dankzij de inzet van vrijwilligers militieregisters uit heel Nederland over de periode 1813 1940 online te doorzoeken en te raadplegen WieWasWie heeft de gegevens zoals die op Militieregisters nl staan aangevuld met de woonplaats en het type register waar de man in voorkomt het inschrijvingsregister het alfabetische regsiter daarop of

  Original URL path: https://www.wiewaswie.nl/wat-zit-er-in-/wegwijzer-brongebruik/militairen/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Notariële Archieven | WieWasWie
  een handeling alleen rechtsgeldig als er door een notaris akte van is opgemaakt Bijvoorbeeld bij de verkoop van een huis Alle partijen ontvangen een exemplaar van de akte als bewijs van gemaakte afspraken Het door de notaris bewaarde exemplaar heet een minuut De notaris verzamelt zijn documenten chronologisch in een protocol Zijn verzameling aan aktes vormt door de jaren heen een notarieel archief Sinds de middeleeuwen is in een aantal provincies van Nederland het notariaat ingevoerd en anno 1811 hebben zich in heel Nederland notarissen gevestigd Samenstelling van notariële archieven Notariële archieven bevatten allerlei soorten originele door de notaris opgemaakte aktes Zij gaan bijvoorbeeld over verdeling van bezittingen en nalatenschappen huwelijkse voorwaarden testamenten boedelscheidingen onroerend goed koop verkoop en hypotheekstelling of leningen schuldbekentenissen In het geval van meerdere erfgenamen is meestal een boedelbeschrijving door de notaris opgesteld Bij minderjarige of onder curatele staande erfgenamen was dat vroeger verplicht Het belang van notariële archieven voor stamboomonderzoek Notariële akten geven je veel informatie over bezittingen van overleden personen en over de verdeling ervan Boedelbeschrijvingen en boedelscheidingen testamenten en huwelijkse voorwaarden geven inzicht in de verhoudingen tussen de betrokken partijen Waarom erfde de ene zoon het huis en is de andere zoon niet

  Original URL path: https://www.wiewaswie.nl/wat-zit-er-in-wiewaswie-/wegwijzer-brongebruik/notari%C3%ABle-archieven/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Kadaster | WieWasWie
  met een volgnummer De combinatie van gemeentenaam sectieletter en perceelnummer is een unieke code voor een bepaald stuk grond Met deze kadastrale aanduiding zijn onroerende goederen in het kadaster terug te vinden Oosterwolde B03 betekent bijvoorbeeld perceelnummer 3 in sectie B van de kadastrale gemeente Oosterwolde Informatie in het kadaster Alle veranderingen van eigenaren gebruik of omvang van een perceel in het verleden zijn vastgelegd in registers en op kaarten Daardoor is een omvangrijke administratie ontstaan De volgende registers en kaarten zijn belangrijk verzamelplan kaart van een kadastrale gemeente met een overzicht van de secties minuutplan kaart van een sectie met de percelen en perceelnummers oorspronkelijke aanwijzende tafel OAT register met per sectie een beschrijving van de percelen met vermelding van eigenaar soort eigendom omvang en belastingklasse perceelregister register met alle veranderingen sinds het opstellen van de OAT kadastrale legger register met per kadastrale gemeente en eigenaar een overzicht van de percelen in iemands bezit Ieder overzicht heeft een vast nummer ook wel leggerartikel genoemd Het belang van kadastrale gegevens voor stamboomonderzoek Het kadaster is een handige hulpbron bij het in kaart brengen van de waarde van het bezit van een bepaalde persoon of familie Zo geven de perceelinformatie uit de OATs en de kadastrale leggers het bezit van een zeker persoon weer Omdat in OATs dezelfde persoonsnamen vaker kunnen voorkomen is het verstandig in de kadastrale leggers na te gaan of het de juiste persoon betreft Het kadaster vermeldt alleen eigendom en vruchtgebruik en niet de namen van huurders Kadastrale gegevens zoeken Hoe meer informatie je aan het begin van je zoektocht hebt hoe sneller je verder kunt zoeken Probeer ten minstens een van deze gegevens te vinden ligging van een perceel de kadastrale aanduiding perceelnummer naam van een persoon In combinatie met een jaartal of tijdsperiode leveren deze

  Original URL path: https://www.wiewaswie.nl/wat-zit-er-in-wiewaswie-/wegwijzer-brongebruik/kadaster/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Wat vind je waar?
  Scheepssoldijboeken VOC opvarenden Kadaster Wat vind je waar Over stamboomonderzoek Dit overzicht geeft je een idee van de bronnen die je kunt raadplegen voor bepaalde informatie Achternamen Nederlandse familienamenbank Adressen bevolkingsregister volkstellingen dtb registers Armen administratie armenkolonies Maatschappij van weldadigheid via Drenlias nl administratie armenzorginstellingen Beroepen bevolkingsregister volkstellingen scheepssoldijboeken van de VOC Database historische beroepen IISG Bezit memories van successie notariële archieven kadaster Biografieen Biografisch portaal Erfenissen notariële archieven memories van successie Familiewapens heraldische databank Geboorte geboorteaktes van de burgerlijke stand doopregisters Huwelijken huwelijksaktes trouwregisters Inkomen kohieren van de hoofdelijke omslag belastinggegevens Migratie monsterboeken vijfeeuwenmigratie nl Militaire dienst militieregisters militiebewijzen in de bijlagen van huwelijksaktes Misdaad administratie gevangenissen rechtelijke archieven Historische krantenbank Algemeen Politieblad Namen Nederlandse voornamenbank Nieuwsberichten uit het verleden Historische krantenbank Opvarenden Zeemansleed nl scheepssoldijboeken van de VOC Overlijden overlijdensaktes van de burgerlijke stand begraafregisters familieadvertenties via de Historische krantenbank Personeel inwonend bevolkingsregister volkstellingen Portretten portrettendatabase Scheidingen huwelijksaktes van de burgerlijke stand trouwregisters notariële archieven huwelijkse voorwaarden Stambomen Genealogisch repertorium door E A van Beresteyn Weerberichten uit het verleden historisch weerbericht Veelgestelde vragen Heb je een vraag Kijk dan eerst of je het antwoord kan vinden tussen de veelgestelde vragen Bijvoorbeeld Kan WieWasWie onderzoek voor mij doen Ik

  Original URL path: https://www.wiewaswie.nl/wat-zit-er-in-wiewaswie-/wegwijzer-brongebruik/wat-vind-je-waar-/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive •