archive-nl.com » NL » W » WIEWASWIE.NL

Total: 916

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • VOC Sea-Voyagers | | WhoWasWho
  Voyagers VOC Sea Voyagers What s in WhoWasWho Sources for genealogy Civil registration Population register Diverse collections Church books Family announcements Statements of succession Soldiers Notarial archives VOC Sea Voyagers Cadastre Where to find About genealogy These registers from the Dutch East India Company contain information concerning al sorts of sea voyagers upon ships that sailed to the Orient between 1700 and 1795 Read more Sorry we haven t translated

  Original URL path: https://www.wiewaswie.nl/en/sources-for-genealogy/voc-sea-voyagers/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive


 • Statements of succession | WhoWasWho
  Om te bepalen hoeveel de erfgenamen precies moesten betalen werd er vanaf 1918 bij een sterfgeval een akte opgemaakt Deze memorie overzicht van successie erfenis vermeldt de erfgenamen de inhoud en de waarde van de erfenis Informatie in een memorie van successie Een memorie van successie bevat meestal de volgende informatie namen van de overledene plaats en datum van overlijden burgerlijke staat van de overledene namen en woonplaatsen van alle erfgenamen en legatarissen overzicht van het bezit aan onroerende goederen met bijbehorende gegevens uit het kadaster In de memorie van successie staat vermeld of een testament of huwelijkscontract op naam van de overledene is opgesteld evenals datum naam en vestigingsplaats van de notaris Met deze informatie kun je de aktes online of in een archief opzoeken Memories van successie zijn dus een handig middel om notariële akten op te sporen Geen memorie van successie Vind je geen memorie van successie van een bepaalde persoon dan kan het zijn dat deze akte voor hem of haar niet is opgemaakt Er hoefde namelijk niet altijd belasting betaald worden Zo hoefde er tot 1878 geen belasting betaald worden als er alleen erfgenamen in de rechte lijn van de overledene waren In de tijd daarna betaalden personen alleen bij een erfenis met een waarde van meer dan 1000 gulden Bezat een overledene geen onroerend goed dan werd evenmin belasting geheven Hetzelfde gold voor een erfenis met een waarde na aftrek van eventuele schulden van minder dan 300 gulden Het belang van memorie van successie voor stamboomonderzoek In een memorie van successie staat veel informatie over familieleden van de overleden persoon Erfgenamen worden met naam toenaam beroep of functie en verblijfplaats genoemd Uit de lijst met nagelaten goederen kun je informatie over de samenstelling en de grootte van de erfenis halen Ook de waarde van

  Original URL path: https://www.wiewaswie.nl/en/sources-for-genealogy/statements-of-succession/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Civil registration | WhoWasWho
  invoering van de burgerlijke stand Aktes van de burgerlijke stand op WieWasWie Openbaarheid van de aktes Wat is de burgerlijke stand Sinds de invoering van de burgerlijke stand in 1811 heeft elke Nederlandse gemeente ambtenaren van de burgerlijke stand in dienst Zij maken een akte op van de belangrijkste gebeurtenissen in het leven een geboorteakte een huwelijksakte soms ook een echtscheidingsakte en een overlijdensakte In de aktes staan gegevens over de personen zoals namen en de gebeurtenis bijvoorbeeld de datum De aktes worden opgenomen in de registers van de burgerlijke stand De invoering van de burgerlijke stand In de meeste Nederlandse provincies is de burgerlijke stand verplicht ingevoerd in 1811 Holland werd toen bij Frankrijk ingelijfd onder leiding van Napoleon Bonaparte In Frankrijk was de burgerlijke stand al in 1792 ingevoerd en in kleine delen van Limburg Noord Brabant en Zeeland al in 1796 en 1798 Nederland bleef het systeem van de burgerlijke stand gebruiken na het einde van de Franse overheersing in 1813 Aktes van de burgerlijke stand op WieWasWie nl De registers van de burgerlijke stand bevinden zich in de provinciale regionale en gemeentelijke archieven De digitaal ontsloten aktes van de archiefinstellingen die deelnemen aan WieWasWie kun je

  Original URL path: https://www.wiewaswie.nl/en/sources-for-genealogy/civil-registration/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • About genealogy | WhoWasWho
  stamboom Afhankelijk van welke verwantschaps en afstammingslijn en je volgt en het startpunt van je onderzoek kun je een stamboom op verschillende manieren inrichten Meer informatie hierover vind je op de pagina soorten stambomen Genealogie De wetenschappelijke benadering van stamboomonderzoek noemen we genealogie Genealogen doen onderzoek op basis van de kritische genealogische methode Zij gaan daarbij uit van een goede vraagstelling feitencontrole en verslaglegging Verwantschapsbanden Een verwantschapsband g eeft weer op welke manier individuen of een groep mensen familie van elkaar zijn Er zijn twee soorten van familieverwantschap bloedverwanten en aanverwanten Bloedverwanten hebben een gezamenlijke voorouder aanverwanten zijn door een huwelijk of partnerschapsregistratie aan elkaar verwant Een verwantschap kan op verschillende manieren worden vastgesteld Overdrachtelijk de verwantschap wordt vastgesteld op basis van kennis en of over de familie beschikbare documenten Het kan hierbij ook gaan om niet officiele documenten zoals familieadvertenties of bidprentjes LET OP niet alle stamboomonderzoekers vinden deze onderbouwing van verwantschapsbanden geldig Het is raadzaam de gebruikte bronnen altijd te vermelden Juridisch de verwantschap wordt vastgesteld op basis van formele documenten zoals aktes van de burgerlijke stand Zo n juridische familierelatie wordt ook wel een familierechtelijke betrekking genoemd Genetisch de verwantschap wordt vastgesteld in DNA onderzoek Zo kunnen verwantschapsbanden ook hard aangetoond worden als er geen juridische bewijzen zijn Mate van verwantschap Hoe nauw of juist hoe ver twee personen aan elkaar verwant zijn duiden we aan met verwantschapsgraden De verwantschapsgraad bereken je door het aantal schakels te tellen in op en neergaande lijn via de gemeenschappelijke voorouders van de twee verwante personen Hoe lager het cijfer hoe nauwer de verwantschap In de praktijk werkt het zo een eerstegraads verwantschap I heeft één schakel zoals bij ouder en kind een tweedegraads verwantschap II heeft twee schakels zoals bij grootouder en kleinkind een derdegraads verwantschap III heeft drie schakels

  Original URL path: https://www.wiewaswie.nl/en/about-genealogy/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Content database | WhoWasWho
  names places and dates Some records also contain a scan of the original document You can view or download the scan right away if you re logged on WhoWasWho is a database in development New information is added frequently At this moment WhoWasWho contains 1 Civil registration Burgerlijke stand Birth certificates BS geboorte Marriage certificates BS huwelijk Death certificates BS overlijden 2 Population register Bevolkingsregister 3 Church registers DTB registers Babtismal registers DTB dopen Marriage registers DTB trouwen Burial registers DTB begraven 4 Sea Voyager registers of the Dutch East India Company VOC opvarenden 5 Statements of succession Memories van successies You can sign up for personalized notification emails regarding database updates find out how or you can keep track of all database updates at MyHome dashboard logged in On WatZitErIn you can search which records are currently available per place name Family trees biographies WhoWasWho contains so called user generated content family trees and biographies created by other users Each family tree contains a visual overview the family tree itself a family biography page and a biography page for each person in the family tree Users can add stories and media to these biography pages to enrich the visual

  Original URL path: https://www.wiewaswie.nl/en/what%E2%80%99s-in-whowaswho-/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Dtb-registers DTB | WieWasWie
  Doop trouw en begraafregisters zijn boeken waarin kerken gegevens over hun leden bijhielden In de boeken vermeldden predikant pastoor of koster chronologisch wie er in de kerk werden gedoopt wie er trouwden en werden begraven Elke kerk had een eigen manier om de kerkboeken bij te houden Daarom verschilt de informatie per plaats en per kerkgenootschap Het begin van de dtb registers De rooms katholieke kerk besloot tijdens het concilie van Trente 1545 1563 dat alle dopen huwelijken en begrafenissen geregistreerd moesten worden Kort daarna hielden ook de protestantse kerken dtb registers bij De oudst bewaard gebleven boeken komen uit de tweede helft van de zestiende eeuw en van de meeste plaatsen beginnen ze in de loop van de zeventiende of achttiende eeuw De overgang naar de burgerlijke stand Met de invoering van de burgerlijke stand in 1811 moesten kerken hun registers inleveren bij het plaatselijke gemeentehuis De ambtenaar van de burgerlijke stand gebruikte de dtb boeken voor informatie van voor 1811 Daarom worden dtb boeken ook wel retroacta van de burgerlijke stand genoemd Lezen in dtb registers Het lezen in dtb boeken kan lastig zijn Rooms katholieke registers zijn bijvoorbeeld meestal in het Latijn geschreven en ook het oud Nederlands schrift kan problemen opleveren Soms zijn letters anders geschreven dan we nu gewend zijn Zo wordt de lange s vaak gelezen als een f Je kunt het lezen van oude teksten oefenen met voorbeeldteksten of leren door een cursus paleografie oud schrift te volgen Het belang van dtb registers voor stamboomonderzoek Omdat bijna iedereen vroeger tot een kerkgenootschap hoorde kun je het overgrote deel van de bevolking in de dtb registers terugvinden Daarmee zijn de boeken onmisbaar voor je stamboomonderzoek Waar zijn de dtb registers Veel kerken hebben hun registratie niet volledig bewaard De overgebleven dtb registers kun je

  Original URL path: https://www.wiewaswie.nl/wegwijzer-brongebruik/dtb-registers/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Familieadvertenties | WieWasWie
  huwelijk en overlijden uit kranten Het gebruik om familieadvertenties in de krant te plaatsen is in de achttiende eeuw vanuit Frankrijk overgewaaid naar ons land Aanvankelijk kondigde alleen de maatschappelijke bovenlaag geboorten huwelijken en sterfgevallen in de krant aan Met het toenemen van het aantal kranten en lezers in de negentiende eeuw breidde dit gebruik zich uit over de gehele bevolking Naast geboorte huwelijk en overlijden kun je ook andere aankondigingen vinden zoals een vertrek naar Nederlands Indie echtscheidingen jubilea en faillissementen Gegevens in familieadvertenties Er zijn geen regels voor het opstellen van een familieadvertentie het verschilt dus per geval wat erin staat In een rouwadvertentie staat doorgaans de naam en geboortedatum en plaats van de overledene Daarnaast vaak de naam van een partner en die van de kinderen eventueel ook met partners en kinderen Ook kan er een adres vermeld zijn of het bedrijf waar de overledene werkte In huwelijks en geboorteaankondigingen vind je eveneens namen van de hoofdpersonen in de advertentie en hun verwanten en geboorte en huwelijksdatums Het belang van familieadvertenties voor stamboomonderzoek Familieadvertenties bieden door de inhoud ervan aanknopingspunten voor verder onderzoek Naast gegevens over de hoofdpersoon vind je bijvoorbeeld ook de namen van ouders kinderen en kleinkinderen Handig als je deze in andere bronnen nog niet gevonden had Vooral de relatief jonge advertenties kunnen een uitkomst zijn Gegevens uit de burgerlijke stand en het bevolkingsregister zijn immers pas na 50 tot 100 jaar in te zien Als je de namen en of geboorte en sterfdatum van je grootouders niet kent kun je al vroeg in je onderzoek vast komen te zitten In zo n geval kun je in de digitale advertenties zoeken naar de namen van je ouders ooms of tantes Goede kans dat je grootouders als verwant in een familieadvertentie worden genoemd Familieadvertenties in

  Original URL path: https://www.wiewaswie.nl/wegwijzer-brongebruik/familieadvertenties/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Militairen | WieWasWie
  en stamboeken zijn vermeld verschilt per periode legeronderdeel en de militaire carrière van de mannen Over het algemeen vind je per persoon de naam geboortedatum en plaats namen van zijn ouders laatste woonplaats en een signalement In de militieregisters kun je daarnaast een reden voor vrijstelling of afkeuring vinden of de datum van inlijving en het regiment waarin Stamboeken vermelden de start en einddatum van het dienstverband en de reden van beëindiging ervan Van de loopbaan van de militair werden bijvoorbeeld overplaatsingen bevorderingen verlof en verwondingen genoteerd Het belang van militaire bronnen voor stamboomonderzoek Elke jongen moest zich in het jaar dat hij negentien jaar zou worden inschrijven voor de loting voor militaire dienst Hierdoor bevatten de militieregisters vanaf ongeveer 1811 tot 1940 de gegevens van alle Nederlandse jongens zelfs als ze uitgeloot waren voor de dienstplicht een vrijstelling kregen of een vervanger remplaçant hadden ingehuurd Door deze brede dekking is er een heel goede kans dat je Nederlandse voorvaderen in de militieregisters terug zult vinden Inhoudelijk zijn deze militaire bronnen vooral interessant door de beschrijving van het uiterlijk van de mannen Dit signalement geeft bijvoorbeeld de kleur van de ogen haar en wenkbrauwen de vorm van de neus mond en kin en eventuele andere kenmerken zoals littekens Bij een gebrek aan foto s en portretten kun je met de militaire bronnen toch een beeld vormen van hoe je voorvaderen eruitzagen Militaire bronnen op WieWasWie WieWasWie geeft toegang tot de Noord Hollandse militieregisters via het platform militieregisters nl Daar zijn dankzij de inzet van vrijwilligers militieregisters uit heel Nederland over de periode 1813 1940 online te doorzoeken en te raadplegen WieWasWie heeft de gegevens zoals die op Militieregisters nl staan aangevuld met de woonplaats en het type register waar de man in voorkomt het inschrijvingsregister het alfabetische regsiter daarop of

  Original URL path: https://www.wiewaswie.nl/wegwijzer-brongebruik/militairen/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive •