archive-nl.com » NL » W » WOONBOND.NL

Total: 443

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Woonbond - Best Practice digitaal huurderspanel SOBO Schiedam
  in de vorm van een schriftelijke enquête onder alle huurders in Schiedam Dat onderzoek is in opdracht van het SOBO uitgevoerd door het Woonbond Kennis en Adviescentrum WKA In de schriftelijke vragenlijst werd aan huurders onder meer gevraagd of zij belangstelling hebben om tweemaal per jaar mee te doen aan een digitale enquête Deze vraag is door 1268 huurders positief beantwoord Deze huurders worden nu enkele malen per jaar bevraagd wat zij van bepaalde onderwerpen vinden zodat het SOBO hierop haar beleid en activiteiten kan baseren Na elke enquête worden de deelnemers geïnformeerd over de uitslag resultaten Wat zijn de resultaten De eerste digitale enquête is eind 2009 gehouden Onder de deelnemers zijn geldprijzen van 100 en van 50 verloot De vragen hadden betrekking op de tevredenheid over de wijk woning en de verhuurder op energiebesparing en op belangrijke punten voor de Schiedamse politiek met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010 Het invullen van de vragenlijst kostte ongeveer vijf minuten De digitale enquête heeft in eerste instantie ruim 400 reacties opgeleverd Het streven is om een permanent digitaal panel van minimaal 500 huurders te hebben Sterke punten Met een digitaal huurderspanel kan op een simpele wijze de mening van een groot aantal huurders worden geïnventariseerd Door regelmatig een peiling te houden én door de resultaten terug te koppelen aan de deelnemers versterkt de huurdersorganisatie de band met haar achterban Bovendien staat het SOBO sterker in het overleg met de verhuurders en de gemeente omdat het SOBO direct en aantoonbaar de mening van de huurders naar voren kan brengen Tips voor anderen Van belang is om alle huurders uit het werkgebied te benaderen Handig is om dit te doen in de vorm van een korte enquête waarin ook diverse vragen over de woning verhuurder en de woonomgeving worden gesteld

  Original URL path: http://www.woonbond.nl/pages/dossier_diversiteit/bp_soboSchiedam (2015-06-23)
  Open archived version from archive


 • Woonbond - Best Practice Woonatelier Ede
  begeleiding van deskundigen zoals een een trainer adviseur en of een architect De vorm wijkt sterk af van de gangbare vergadercultuur Woonateliers zijn ontwikkeld door FORUM instituut voor multiculturele ontwikkeling In Ede lag voor de wijk Veldhuizen A een stedebouwkundig opzet klaar die nader moest worden ingevuld Het Woonbond Kennis en Adviescentrum WKA heeft in opdracht van de Huurdersbond Ede samen met FORUM in het complex Luynhorst 2 een woonatelier gehouden Vanaf het begin is samengewerkt met woningcorporatie Woonstede de welzijnsinstelling en de gemeente omdat de uitkomsten van de woonateliers met de allochtone bewoners naar verwachting zouden leiden tot voorstellen die moeten worden uitgevoerd Werving voor het woonatelier gebeurde door langs de deur te gaan Bij de bewoners is aangebeld om met hen het woonatelier te bespreken en hen enthousiast te maken Uiteindelijk waren er 15 deelnemers acht Marokkanen één Indonesische Nederlander en zes autochtone Nederlanders Een trainer adviseur van het WKA begeleidde de bijeenkomsten Een architect met ervaring in het betrekken van bewoners vertaalde de opvattingen en wensen van de bewoners in toepasbare ontwerpen en plannen Ter afsluiting van het woonatelier presenteerden de deelnemers hun ideeën over de woningen de positionering van de nieuwe torenflats en de inrichting van de buitenruimte gepresenteerd aan de corporatie de welzijnsinstelling en de gemeente Hun reactie op de gepresenteerde plannen was heel positief Wat zijn de resultaten Het woonatelier heeft ideeën en ontwerpen opgeleverd die aansluiten bij de wensen en behoeften van allochtonen en autochtone bewoners Bijzonder was dat de inbreng van allochtone bewoners op grote bijval kon rekenen van de autochtone Nederlanders terwijl het andersom veel minder het geval was Bewoners hebben hun ontwerpen zelf gepresenteerd Een ander resultaat is dat de deelnemers sterk gemotiveerd zijn om betrokken te blijven bij de nieuwbouw en de ontwerpen daarvan Sterke punten Het is een

  Original URL path: http://www.woonbond.nl/pages/dossier_diversiteit/bp_ede (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Woonbond - Best Practice Lagerhuisdebat Velserbroek
  bewoners samen kunnen werken bij het oplossen van problemen Tijdens dit onderzoek werd gesproken met buurtbewoners de Huurdersraad medewerkers van de gemeente en de corporatie een jongerenwerker wijkagenten en natuurlijk met de jongeren zelf Na het onderzoek werd een Lagerhuisdebat georganiseerd tussen buurtbewoners en jongeren De vorm van een lagerhuisdebat maakt het mogelijk om over dit gevoelige onderwerp te discussieren zonder dat er direct beschuldigingen over en weer vliegen De opkomst van zowel jongeren als ouderen was groot Ook politie jongerenwerk en de gemeentepolitiek waren aanwezig Oud PSV en Oranjedoelman Hans van Breukelen was gevraagd het debat te leiden In drie rondes spraken zowel jongeren als bewoners hun irritaties angsten wensen en oplossingen voor de toekomst uit De jongeren bleken beter aanspreekbaar te zijn op hun gedrag dan de ouderen hadden verwacht Ook onderliggende problemen kwamen boven tafel Zo waren de hangplekken speciaal ontworpen door de gemeente om het onaantrekkelijk te maken om te hangen De bankjes waren hard en er ontbraken prullenbakken Zowel jongeren als ouderen voelden zich onvoldoende gehoord over de inrichting van de hangplekken Ook vonden de deelnemers de openingstijden van het jongerencentrum de Koe te beperkt Het debat ontwikkelde zich gedurende de avond van een discussie naar een dialoog over het oplossen van de problemen Beide debatgroepen bepleitten uiteindelijk een platform waarin jongeren kunnen nemen Van Breukelen spoorde de betrokkenen aan om met de aangedragen oplossingen aan de slag te gaan en het gestarte dialoog met de jongeren te behouden Wat zijn de resultaten Het resultaat van het debat was een dialoog tussen groepen jongeren en buurtbewoners en een door beide partijen gedragen oplossingen AWV Eigen Haard heeft na afloop van het debat de trekkersrol voor de hangjongerenproblematiek weer overgedragen aan de gemeente In werkgroepverband wordt verder gewerkt aan het verbeteren van het leefklimaat Een samenwerkingsgroep

  Original URL path: http://www.woonbond.nl/pages/dossier_diversiteit/bp_velserbroek (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Woonbond - Best Practices Feestje mét serieus tintje, Amsterdam
  bleek dat de bewoners veel kritiek hadden Zo hadden alle woningen een open keuken die door een aantal bewoners meteen dicht was gemaakt Dit leidde tot problemen met de ventilatie want de luchtafvoer kwam daarmee in de woonkamer Verder waren er ontevreden geluiden over de binnentuin die als kijktuin was ingericht terwijl veel gezinnen met kinderen er graag gebruik wilden maken Ook was er overlast van hangjongeren bij het complex die gingen zitten op de lage muurtjes rondom de voortuintjes Met een groep van negen bewoners vooral Marokkaanse vrouwen zijn de knelpunten verder besproken De bewoners waren gezamenlijk al snel van mening dat er eerst zou moeten geïnvesteerd in saamhorigheid in het leren kennen van de nieuwe buren Iets informeels zodat de sociale cohesie opnieuw vorm kon krijgen Daarmee was de keuze voor een bewonersfeest gemaakt een feest met een serieus tintje Gezamenlijk is het feest voorbereid Er is gekozen voor een grote tent om het feest vlak bij het complex te houden Een Marokkaanse DJ verzorgde de muziek een Turkse dansgroep trad op en de bewoners zorgden zelf voor lekkere hapjes In het serieuze deel werd een discussie gevoerd over gewenste verbeteringen onder leiding van Kamerleden Nebahat Albayrak en Khadija Arib Aanwezig waren ongeveer 50 bewoners en kinderen de stadsdeelvoorzitter de wijkregisseur politie en de corporatiedirecteur aanwezig Ook de kinderen roerden zich sterk in het debat Wat zijn de resultaten Het project heeft een groep actieve allochtone bewoners vooral vrouwen opgeleverd die zich hebben ingezet om het feest tot een succes te maken De sociale cohesie en de onderlinge contacten zijn versterkt De corporatie is aan de slag gegaan met de knelpunten en heeft toegezegd dat de bewoners bij verhuizing een deel van de verbouwingskosten vergoed krijgen Corporatie en het stadsdeel zijn naderhand met de jongeren in gesprek gegaan

  Original URL path: http://www.woonbond.nl/pages/dossier_diversiteit/bp_amsterdam (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Woonbond - Best Practice Bewonersadviesgroepen Nijestee
  groep weer opgeheven Het is een snelle en korte manier om bewoners te betrekken bij wat de corporatie doet Een onafhankelijk adviseur van de Woonbond begeleidt de groep Veel mensen vinden het leuk om een keer ergens mee te helpen maar willen zich niet jarenlang verbinden In een adviesgroep kunnen bewoners op projectbasis adviseren over een specifiek onderwerp Naast de adviesgroepen wordt ook een Bewoners Stuurgroep onderscheiden Die houdt zich bezig met de randvoorwaarden en de organisatorische aspecten van de nieuwe inspraakvorm en is verantwoordelijk voor de manieren van werving van bewoners voor de adviesgroepen het verzamelen van ideeën en thema s en voor de communicatie Daarnaast bewaakt de stuurgroep wat Nijestee doet met de adviezen gekregen vanuit de adviesgroepen De stuurgroep wordt gevormd door een afvaardiging van de wijkgebonden huurdersorganisaties een manager en een directeur van Nijestee en een adviseur van de Woonbond Eind 2010 organiseerde Nijestee de eerste digitale Bewoners Adviesgroep De discussie vindt daarbij online plaat Wat zijn de resultaten De eerste Bewoners Adviesgroep ging van start in februari 2009 in maart verscheen het eerste advies Dit advies betrof de wens inrichting en het beheer van een buurtpand in de wijk Hoornsemeer Daarna zijn diverse andere adviezen

  Original URL path: http://www.woonbond.nl/pages/dossier_diversiteit/bp_nijestee (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Woonbond - Blok wil wooncoöperaties wettelijk verankeren in Woningwet
  Kamer tijdens wat is gaan heten de nacht van Duivesteijn op 17 december 2013 Deze PvdA senator kreeg deze toezegging in ruil voor zijn steun aan de verhuurderheffing Zonder zijn steun was deze miljardenbelasting voor corporaties en dus voor huurders gestrand in de Eerste Kamer Ik onderschrijf van harte de basisgedachte dat mensen zelf een reële keuze kunnen maken tussen huren en kopen en wil het zelforganiserend vermogen van mensen graag de ruimte geven Dat geldt wat mij betreft voor alle inkomenscategorieën aldus een enthousiaste minister in zijn brief Ik wil daadwerkelijk een solide en duurzame basis leggen onder het tot stand komen van wooncoöperaties Daartoe acht ik het wenselijk de wooncoöperatie een wettelijke plaats geven in de Woningwet Om verkoop aan bewonerscollectieven mogelijk te maken wil hij ook hij de regels over de verkoop van sociale huurwoningen opnieuw tegen het licht houden en bekijken op welke wijze de Overlegwet kan worden aangescherpt Opsteker Het standpunt van de minister is een opsteker voor de bewonerscollectieven die met zelfbeheer aan de slag willen en ook voor de Woonbond die wonen in zelfbeheer de komende tijd sterk gaat stimuleren Afgelopen zaterdag hield de Woonbond het drukbezochte symposium Doe het zelfbeheer in het

  Original URL path: http://www.woonbond.nl/nieuws/3502 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Woonbond - Woonbond gaat wooncoöperaties stimuleren
  fraude allemaal ten koste van de huurders Tijdens de enquête is door enkele deskundigen onderzoeker Jan van der Schaar en voormalig Woonbroncommissaris André Thomsen aangegeven dat zelfbeheer door huurders een goed alternatief kan zijn Momenteel worden op grote schaal corporatiewoningen verkocht aan particuliere beleggers Bij Vestia en het Wooninvesteringsfonds gaat het om gezamenlijk 10 000 sociale huurwoningen die worden geveild De Woonbond is tegen deze verkoop en vindt dat huurders in de gelegenheid moeten worden gesteld om de woningen zelf te verwerven door complexen aan te kopen in coöperatief verband De Woonbond wil de zeggenschap van huurders versterken Dat kan door meer rechten te geven aan huurders en huurdersorganisaties maar ook door vormen van zelfbeheer Door het mogelijk te maken om collectief woningen te beheren door middel van wooncoöperaties kunnen huurders de zeggenschap in eigen hand nemen Bijkomend voordeel is dat door besparingen in beheer en onderhoud de woonlasten omlaag gaan Politieke maatregelen De Woonbond zet dan ook in op politieke maatregelen die het makkelijker maken om wooncoöperaties te starten Bij verkoop moeten bewoners een reële kans krijgen om een coöperatie op te richten en met succes hun complex over te nemen van hun verhuurder In de Wet overleg huurders

  Original URL path: http://www.woonbond.nl/nieuws/3497 (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Woonbond - Huurders worden betrokken bij woonruimteverdeling
  is dat gemeenten vooraf niet alleen hoeven te overleggen met corporaties maar ook met huurdersorganisaties De Studiedag Huisvestingswet 2014 richtte zich op de woonruimteverdeling in een nieuwe tijd Professor Marja Elsinga tevens bestuurslid van de Woonbond schetste als kader de stand van zaken op de huurwoningmarkt Betaalbaarheid en legitimiteit zijn daarbij belangrijke thema s Mark Frequin de hoogste ambtenaar van het ministerie BZK op het terrein van wonen gaf toelichting op de gewijzigde regelgeving Jannie Komduur beleidsmedewerker van de Woonbond betoogde in de paneldiscussie dat er gezamenlijk overleg nodig is over een rechtvaardiger verdeling van vrijkomende huurwoningen Zij vindt het een goede zaak dat huurders nu ook wettelijk een positie krijgen om daarover mee te praten Verschillen tussen huidige en nieuwe wet De nieuwe Huisvestingswet kent een aantal verschillen met de oude wet Gemeenten mogen niet meer in convenanten met corporaties afspraken maken over de verdeling van goedkope woonruimte Dat mag alleen in de vorm van een gemeentelijke of regionale huisvestingsverordening Om regels te mogen stellen moet een gemeente scherper dan voorheen aantonen dat er sprake is van schaarste én dat deze schaarste nadelige effecten heeft Deze schaarste hoeft niet beperkt te zijn tot de sociale voorraad De verdeling van goedkope koopwoningen valt niet meer onder de wet Discussie over Rotterdamwet en tijdelijke contracten De meest spannende discussies gingen op de studiedag niet over de Huisvestingswet zelf maar over thema s in de lokale woningmarkten zoals de Rotterdamwet en tijdelijke huurcontracten Met de Wet Bijzondere Maatregelen Grootstedelijke Problematiek kunnen gemeenten mensen die geen inkomen uit werk hebben weren uit bepaalde wijken Omdat deze wet op verzoek van de gemeente Rotterdam is gemaakt en deze de wet als enige toepast wordt de wet vaak de Rotterdamwet genoemd De Woonbond vindt dat overlast in wijken gericht moet worden aangepakt Het uitsluiten van

  Original URL path: http://www.woonbond.nl/nieuws/3496 (2015-06-23)
  Open archived version from archive •