archive-nl.com » NL » W » WRIJ.NL

Total: 707

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Startpagina - Waterbeheerplan Waterschap Rijn en IJssel
  wij de overtuiging dat we samen verder komen Samenwerking Rijn Oost Dit waterbeheerplan is gezamenlijk door de waterschappen in Oost Nederland opgesteld Dit zijn de waterschappen Vechtstromen Reest en Wieden Rijn en IJssel en Groot Salland Wat ons bindt is onze ligging in het deelstroomgebied Rijn Oost pdf 689 kB dat behoort tot het internationale stroomgebied van de Rijn Voor dit stroomgebied zijn de doelen van het waterbeheer en de aanpak ervan in grote lijnen gelijk Daarom is de tekst van dit waterbeheerplan grotendeels identiek voor de vier waterschappen Per waterschap zijn aanvullingen of uitvoeringsmaatregelen voor het eigen beheergebied toegevoegd Watervisie 2030 Waterschap Rijn en IJssel heeft in 2013 de Watervisie 2030 pdf 3 8 MB opgesteld Vanuit deze visie vullen we het beleid voor de periode 2016 2021 verder in Verbinden en samenwerken ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid staan in onze visie centraal De ambities uit onze watervisie willen we samen met onze partners verder vormgeven Dit waterbeheerplan biedt hiervoor concrete aanknopingspunten Relatie met andere plannen De verantwoordelijkheid voor het waterbeheer in Nederland ligt bij het Rijk de provincies en de waterschappen Ieder heeft daarin zijn eigen verantwoordelijkheden en taken Voor het waterschap als functionele overheid zijn de wettelijke en beleidsmatige kaders vanuit het Rijk en provincie van belang Dit waterbeheerplan staat dan ook niet op zich zelf maar houdt rekening met de plannen van het Rijk en provincie Zo staat het nationale waterbeleid in het nationale Waterplan en het voor ons gebied relevante Stroomgebiedbeheerplan Rijn Het provinciale waterbeleid is opgenomen in de Omgevingsvisies van de provincies Gelderland Overijssel en Drenthe De provincies stellen onderdelen van deze visies bij om een actueel kader voor de waterschappen te bieden Kernpunkte des Bewirtschaftungsplans 2016 2021 der Waterschap Rijn en IJssel Der Bewirtschaftungsplan 2016 2021 wurde im November 2015 vom Allgemeinen Vorstand der Waterschap Rijn en IJssel beschlossen Die Kernpunkte dieses Planes sind Arbeiten entsprechend den Leitlinien der Watervisie 2030 Wasserstrategie 2030 Die Waterschap Rijn en IJssel arbeitet als regionale Behörde aktiv an der Vernetzung und Verbindung relevanter Akteure Synergieeffekte der Unterstützung von Innovationen und der Sensibilisierung der breiten Öffentlichkeit für die Wasserproblematik Dies geschieht beispielsweise durch die regelmäßige Organisation der Regionalkonferenz OASE Die Waterschap vollzieht derzeit eine Kursänderung mit dem Ziel ihre Rolle als Netzwerkorganisation auszubauen Grundlage dafür ist die Watervisie 2030 Wasserstrategie 2030 Wassersicherheit Die Waterschap Rijn en IJssel bewirtschaftet 144 km Flussdeiche und 40 km sekundäre Schutzanlagen Die Überprüfung der Schutzanlagen im Jahr 2011 ergab einen Verbesserungsbedarf für insgesamt 11 km Flussdeiche Ein Teil der erforderlichen Maßnahmen wurde bereits durchgeführt der andere Teil 4 2 km ist für die kommende Bewirtschaftungsperiode eingeplant In den nächsten Jahren sollen die Flussdeiche auf der Grundlage neuer differenzierter Risikostandards überprüft werden In deren Ergebnis sind voraussichtlich neue bedeutende Verbesserungsmaßnahmen zu erwarten Die Risikostandards und die daraus resultierenden Verbesserungsmaßnahmen für die sekundären Schutzanlagen werden in Zusammenarbeit mit den Provinzen erarbeitet Gemeinsam mit den anderen Partnern der D NL Arbeitsgruppe Hochwasser werden umfangreiche Untersuchungen zu Risiken und Maßnahmen bezüglich der grenzüberschreitenden Deichringe Nr 48 durchgeführt

  Original URL path: http://www.wrij.nl/waterbeheerplan (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • Schoon water - Waterbeheerplan Waterschap Rijn en IJssel
  met onze partners en gebruikers van water pakken we dit aan ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid We werken samen met gemeenten om in een vroeg stadium strategieën te ontwikkelen die de afvalwaterketen verbeteren Ook werken we met agrariërs aan manieren om uitstoot van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen naar het grond en oppervlaktewater te verminderen Doelstellingen Om een gezond en schoon watersysteem te kunnen realiseren stellen wij in de planperiode 2016 2021 de volgende doelen Een goede ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater Een chemische kwaliteit die de ecologie en gebruik van het oppervlaktewater niet belemmert Een goede specifiek benoemde kwaliteit voor een aantal categorieën wateren waaronder grondwater stedelijk water zwemwater en waardevolle wateren Rol van het waterschap Het waterschap is integraal verantwoordelijk voor de kwaliteit en kwantiteit van het oppervlaktewater en ondiepe grondwater We hebben een belangrijke rol in het volgen van de ontwikkeling van de kwaliteit van het water het signaleren van ongewenste ontwikkelingen en het beheer van emissies We hebben de verantwoordelijkheid voor een goede inrichting van het watersysteem gericht op een goede waterkwaliteit in samenhang met onze kwantiteitsopgave We geven vergunningen af en handhaven de door het Rijk vastgestelde richtlijnen zoals bijvoorbeeld de aangewezen spuit mest en teeltvrije zones Daarnaast onderzoekt het waterschap de negatieve effecten van stoffen op het oppervlaktewater Ook geven we voorlichting en advies over hoe voorkomen kan worden dat stoffen in het water terecht komen Typen oppervlaktewater Het oppervlaktewater wordt in dit waterbeheerplan ingedeeld in verschillende categorieën De verschillende wateren hebben een relatie met elkaar Enerzijds omdat water stroomt en water dus van de ene categorie in de andere stroomt en anderzijds omdat sommige wateren in meerdere categorieën vallen KRW waterlichamen Een lijn of vlakvormig oppervlaktewater van aanzienlijke omvang zoals een meer een waterbekken een stroom een rivier een kanaal een deel van een stroom rivier of kanaal een overgangswater of een strook kustwater Onder oppervlaktewateren van aanzienlijke omvang vallen waterlichamen met een minimale oppervlakte van 0 5 km2 of een stroomgebied tussen de 10 en 100 km2 Tussen de 10 en 20 van al het water valt onder een KRW waterlichaam Lees meer Overige wateren De overige wateren zijn de wateren die niet onder een KRW waterlichaam vallen 80 90 van ons oppervlaktewater Waardevolle wateren Waardevolle wateren zijn wateren met een hoge biodiversiteit en landschappelijke waarden vastgelegd in de provinciale omgevingsvisie Het betreft veelal bronnen bovenlopen en vennen Stedelijke wateren Het water dat deel uitmaakt van het stedelijk watersysteem in de bebouwde kom inclusief bedrijventerreinen en glastuinbouw en alle overige wateren in de stad Zwemwateren zwemwaterlocaties De door de provincies aangewezen zwemwaterlocaties Wetgeving en plannen Waterwet en het provinciale omgevingsbeleid In de Waterwet is de zorg van de waterschappen voor schoon grond en oppervlaktewater vastgelegd Een belangrijke richtlijn hiervoor de Europese Kaderrichtlijn Water is door het rijk geïmplementeerd in de Waterwet Voor het zuiveren van het afvalwater zijn de Waterwet en de normen zoals die zijn vastgelegd in het provinciale omgevingsbeleid leidend De Waterwet wordt geïntegreerd in de Omgevingswet In het Bestuursakkoord Water staat

  Original URL path: http://www.wrij.nl/waterbeheerplan/strategie-beleid/schoon-water/ (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Extra maatregelen door hevige regenval - Waterschap Rijn en IJssel
  de inzet van dit gebied nog niet nodig maar als er komende dagen nog meer regen valt kan de extra berging noodzakelijk worden om wateroverlast in Aalten te voorkomen Na een extreem droge zomer is op 9 en 10 september meer regen gevallen dan normaal gesproken in een hele maand valt Door de droge zomer en de daardoor lage waterstanden heeft deze hoeveelheid nog geen extreme overlast veroorzaakt Afgelopen nacht heeft het waterpeil in de Boven Slinge echter een kritische grens van 40 65 meter bereikt Daarmee zijn voorbereidende werkzaamheden gestart om het gebied tussen de Misterstraat Pieriksweg en Guttersdijk te gebruiken als extra bergingsgebied Als het de komende dagen blijft regenen en het waterpeil verder stijgt tot boven de 40 80 meter zal het gebied ook daadwerkelijk worden ingezet Als het gebied als reductiereservoir wordt ingezet worden boeren hiervoor gecompenseerd Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Delen op Pinterest Wellicht ook interessant voor u Wateroverlast Maatregelen Wateroverlast Watervisie 2030 Waterbeheerplan Waterrapport Extra maatregelen door hevige regenval Trefwoorden klimaat klimaatverandering neerslag waterbeheer waterberging wateroverlast Kaart reductiereservoir Slingeplas Kaart reductiereservoir Slingeplas pdf 241 kB Navigatie Sla navigatie over Afgeronde projecten Archiefstukken Digitaal lespakket Legger

  Original URL path: http://www.wrij.nl/thema/kennis-informatie/waterbeheerplan/@1282/extra-maatregelen/ (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Waterbeheerplan 2016-2021 in de inspraak - Waterschap Rijn en IJssel
  dijken een toekomstbestendig watersysteem en aan een effectieve en efficiënte afvalwaterketen We doen dit vanuit onze Watervisie 2030 waarin het verbinden van opgaven en samenwerking met partners centraal staan In het nieuwe ontwerp waterbeheerplan kunt u lezen hoe we deze doelen in de periode 2016 2021 willen bereiken Het plan laat zien hoe wij onze taken uitvoeren en op hoofdlijnen welke maatregelen wij gaan nemen tegen welke kosten Voor het eerst is het waterbeheerplan geheel digitaal gemaakt en in te zien op de website www wrij nl waterbeheerplan Wat vindt u van het waterbeheerplan U bent van harte uitgenodigd het waterbeheerplan te raadplegen en uw reactie te geven Dit kan digitaal maar ook schriftelijk of mondeling op de volgende wijze Schriftelijk uw schriftelijk zienswijze kunt u richten aan het dagelijks bestuur van het waterschap postbus 148 7000 AC Doetinchem Mondeling voor het mondeling kenbaar maken van uw zienswijze of voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer B Zandstra via het telefoonnummer 0314 369 379 De reacties worden verwerkt waarna het waterbeheerplan in het najaar van 2015 wordt vastgesteld Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Delen op Pinterest Wellicht ook interessant

  Original URL path: http://www.wrij.nl/thema/kennis-informatie/waterbeheerplan/@5042/waterbeheerplan-2016/ (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • De 'Vruchtbare Kringloop' gaat van start. Doet u mee? - Waterschap Rijn en IJssel
  de Kringloopwijzer De Vruchtbare Kringloop is een innovatief praktijkproject dat bestaat uit vier onderdelen de kringloopwijzer bodemkwaliteit inzet van mestverwerkingsproducten en cross sectorale mineralenbenutting We starten als eerste met de Kringloopwijzer waarvoor nu uw deelname gevraagd wordt Daarna gaan we in later stadium met deelgroepen aan de slag met de andere drie thema s Het project past naadloos in toekomst visies vanuit de sector overheden en de Achterhoek Het project geeft een concrete invulling hoe de Achterhoek en Liemers deze toekomstvisies in de praktijk kunnen brengen Innovatieve oplossingen zoeken en toepassen samenwerken met partijen binnen en buiten de sector staan daarin centraal Voor alle veehouders met een fosfaatoverschot is er een extra aanleiding om deel te nemen omdat zij met ingang van 2015 verplicht de kringloopwijzer moeten gaan bijhouden Bodemkwaliteit De bodem is een belangrijk onderdeel in dit project Uit verkennende studies is gebleken dat een verbeterde bodemkwaliteit o a gehalte organische stof bodemleven bodemstructuur bijdraagt aan de infiltratie en waterbergingscapaciteit en vermindering van de oppervlakkige afvoer De kwaliteit van de bodem heeft daarmee invloed op de gevoeligheid voor droogte het risico op wateroverlast en de kwaliteit van het grond en oppervlaktewater Het verbeteren van de bodemkwaliteit kan ook een bijdrage leveren aan de klimaatadaptatie vanuit de landbouw Op alle deelnemende bedrijven krijgt bodemkwaliteit daarom aandacht Met kleinere groepen gaan we dieper op dit onderwerp in Efficiënt nutriëntenbeheer mag niet ten koste gaan van de bodemvruchtbaarheid Integendeel scherper bemesten stelt juist hogere eisen aan de kwaliteit van de bodem Meer informatie over het project en deelname vindt u op http www ltonoord nl vruchtbarekringloop Beworteling is van belang voor vastleggen van organische stof en de bodemstructuur Verschillen in groenbemester nazaai van winterrogge links en zogenaamde onderzaai van Italiaans raaigras rechts Kortom verschillende vormen van gras onder mais Delen Delen op

  Original URL path: http://www.wrij.nl/thema/kennis-informatie/watervisie-2030/@1457/%27vruchtbare/ (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Droogte leidt tot beperken beregening - Waterschap Rijn en IJssel
  De onttrekkers in het gebied ontvangen hierover persoonlijk bericht Niet genoeg water De Berkel en de Schipbeek zijn beken die belangrijk zijn voor de watertoevoer van onder andere stedelijk gebied Door de aanhoudende droogte is er op dit moment niet genoeg water beschikbaar om het waterpeil in de beken en de zijtakken op peil te houden ondanks extra aanvoer vanuit het Twentekanaal Om zuinig met het nog beschikbare water om te gaan is besloten dat geen water meer onttrokken mag worden in delen van het stroomgebied van de Berkel en de Schipbeek Voldoende doorstroming nodig Vanuit de Berkel wordt water aangevoerd naar stedelijke gebieden bijvoorbeeld Zutphen Als de toevoer en de doorstroming van het water hier onvoldoende is kunnen problemen ontstaan zoals blauwalg vissterfte en stankoverlast Aangezien het onzeker is hoelang de droogte zal aanhouden is besloten zo zuinig mogelijk om te gaan met het beschikbare water en de onttrekking ervan te stoppen Laat in het seizoen Deze maatregel neemt het waterschap eens in de paar jaar De laatste keren werden de onttrekkingen meestal gestopt aan het einde van het voorjaar en het begin van zomer midden in het groeiseizoen Dan hebben gewassen het meeste water nodig Doordat de zomer dit jaar laat op gang kwam is de maatregel nodig in september Wanneer weer water onttrokken mag worden is afhankelijk van de weersomstandigheden Vaker droogte Door klimaatverandering zullen we vaker en langer te maken krijgen met extreme droogte Waarschijnlijk zullen we dan ook vaker te maken krijgen met perioden waarin niet genoeg water beschikbaar is voor het onttrekken van oppervlaktewater Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Delen op Pinterest Wellicht ook interessant voor u Watervisie 2030 Beperking beregening opgeheven Droogte leidt tot beperken beregening Nieuwsbrief voor de landbouw over nieuwe beregeningsregeling Nog steeds

  Original URL path: http://www.wrij.nl/thema/kennis-informatie/watervisie-2030/@1261/droogte-leidt/ (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Beperking beregening opgeheven - Waterschap Rijn en IJssel
  behoeve van bijvoorbeeld beregening Echt nodig geweest Gezien de extreme neerslag van afgelopen week lijkt het stopzetten van de beregening wellicht niet nodig geweest De weersverwachtingen op 6 september waren echter heel onzeker en de waterstanden zeer laag Daarom was het op dat moment echt nodig om het onttrekken van oppervlaktewater stop te zetten Extremen wisselen elkaar af Door de aanhoudende droogte was er niet genoeg water beschikbaar om het waterpeil in de beken en de zijtakken op peil te houden ondanks extra aanvoer vanuit het Twentekanaal Daarom mocht vanaf 6 september geen oppervlaktewater meer onttrokken worden in delen van het stroomgebied van de Berkel en de Schipbeek Vervolgens viel er in de tweede week van september meer regen dan normaal in een hele maand Klimaat Door de verandering van ons klimaat zullen we vaker te maken krijgen met extremen Er zal vaker veel neerslag zijn of juist een tekort aan water De verwachte extremere buien en langere periodes van droogte hebben effect op onder meer de landbouw de natuur en het leefklimaat in stedelijke gebieden Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Delen op Pinterest Wellicht ook interessant voor u Watervisie 2030 Beperking

  Original URL path: http://www.wrij.nl/thema/kennis-informatie/watervisie-2030/@1286/beperking-beregening/ (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Feestelijke opening waterspeelplaats Stadspark Coehoorn - Waterschap Rijn en IJssel
  betekenis te geven in de buurt Als beloning voor het mooie ontwerp van de leerlingen is de waterspuwende slang op deze plek gerealiseerd Samenspel van partijen Diverse initiatieven in de wijk zijn samengekomen en uitgevoerd in het aangepaste stadspark waar nu ook water heel prominent aanwezig is Bewoners uit de wijk winnaars van de Arnhemse wijkprijs wilden graag een waterspeelplaats in het park realiseren De Wijkexpeditie Coehoorn waarin onder andere Vitens de gemeente Arnhem en Waterschap Rijn en IJssel samenwerken hebben hun ondersteuning aan dit plan gegeven Insteek was om water en groen te realiseren in het park en deze zo goed mogelijk te benutten Kinderen van basisschool de Rank hebben hun waterwensen in het park door tekeningen verbeeld Het park is zodoende vormgegeven door een samenspel van partijen Passend ontwerp Parkregisseur Willem Jakobs heeft alle wensen in een passend ontwerp opgenomen en samen met NL Greenlabel de uitwerking op zich genomen Hij licht toe Er is drinkwater om de dorst te lessen en de groenten uit het park te wassen Er is een waterspuwer in de vorm van een slang die regenwater spuwt om het groen te begieten en om mee te spelen En er is groen om op te eten om naar te kijken en om op een warme zomerdag lekker in de schaduw te kunnen zitten Klimaatverandering Els Rutting heemraad van Waterschap Rijn en IJssel benadrukt de rol van water in de wijk en roept mensen op meer regenwater af te koppelen van het riool en in hun eigen woongebied te benutten Water en groen hebben veel te bieden in de stad Stedelijk gebied met veel verstening is extra gevoelig voor opwarming als gevolg van de klimaatverandering Kleine oases met ruimte water en groen helpen om het stedelijk klimaat aangenaam te houden Extra aardig is het om

  Original URL path: http://www.wrij.nl/thema/kennis-informatie/watervisie-2030/@4285/feestelijke-opening/ (2016-02-16)
  Open archived version from archive •