archive-nl.com » NL » W » WRIJ.NL

Total: 707

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Lozen op oppervlaktewater - Waterschap Rijn en IJssel
  de kwantitatieve lozing hoeveelheid kunt volstaan met een melding Hiervoor moet u wel voldoen aan de Algemene regel voor het lozen van bronneringswater op oppervlaktewater Daarnaast is voor de kwalitatieve lozing ook een melding vereist Wanneer u loost vanuit een inrichting zijn de regels van het Activiteitenbesluit milieubeheer van belang Voor lozingen vanuit een niet inrichting geldt het Besluit lozen buiten inrichtingen Blbi Grondwater vanuit een bodemsanering of proefonttrekking lozen op oppervlaktewater Mogelijkheid onder Algemene Regel met meldplicht Activiteitenbesluit milieubeheer Besluit lozen buiten inrichtingen Grondwatersanering Proefonttrekking Formulier grondwateronttrekking en lozing op oppervlaktewater Melden via Omgevingsloket Meer info U wilt grondwater vanuit een proefbronnering of bodemsanering in het zin van de Wet bodembescherming lozen op oppervlaktewater Dit water kan stoffen of bestanddelen bevatten die invloed hebben op de kwaliteit van het oppervlaktewater U moet hiervoor een melding doen Wanneer u loost vanuit een inrichting zijn de regels van het Activiteitenbesluit milieubeheer van belang Voor lozingen vanuit een niet inrichting geldt het Besluit lozen buiten inrichtingen Blbi Water lozen uit een niet tijdelijk baggerdepot Mogelijkheid onder Vergunningplicht Besluit bodemkwaliteit Aanvragen via Omgevingsloket Vooroverleg aanvragen Als het materiaal na tijdelijke opslag niet nuttig wordt toegepast volgens het Besluit bodemkwaliteit dan zijn de regels uit het Besluit bodemkwaliteit voor tijdelijke opslag niet van toepassing De berging van dit soort baggerspecie in depots wordt beschouwd als storten en valt daarmee onder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wabo Voor het lozen van water op oppervlaktewater vanuit dit soort baggerdepots heeft u een Watervergunning nodig Deze kunt u aanvragen via Omgevingsloket Online Oppervlaktewaterlozing Mogelijkheid onder Vergunningplicht Activiteitenbesluit milieubeheer Besluit lozen buiten inrichtingen Besluit lozen afvalwater huishoudens Aanvraag via Omgevingsloket Vooroverleg aanvragen Meer info Wanneer u afval water wilt lozen op oppervlaktewater kan het zijn dat u voor de kwantitatieve lozing hoeveelheid kunt volstaan met een melding Daarnaast

  Original URL path: http://www.wrij.nl/@3482/lozen/ (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • Reinigen en conserveren, of onderhoud van objecten - Mogelijkheid onder Algemene Regel met meldplicht - Waterschap Rijn en IJssel
  meldplicht U wilt een object bijvoorbeeld een brug reinigen en of conserveren U moet hierbij maatregelen nemen om te voorkomen dat het oppervlaktewater verontreinigd raakt Dit kan ook het geval zijn bij sloop renovatie en nieuwbouwwerkzaamheden Deze werkzaamheden moet u dan ook melden bij het waterschap Wanneer u loost vanuit een inrichting zijn de regels van het Activiteitenbesluit milieubeheer van belang Voor lozingen vanuit een niet inrichting geldt het Besluit lozen buiten inrichtingen Blbi Een vast object is in dit verband een locatiegebonden constructie of gedeelte daarvan Hierbij kan men dus denken aan gebouwen bruggen viaducten en dergelijke Naast de genoemde voorschriften om het oppervlaktewater te beschermen geldt in het algemeen dat het verboden is afvalwater dat bij deze werkzaamheden ontstaat te lozen in de bodem of rioolstelsels zowel vuilwaterriool als hemelwaterstelsels Hierop wordt een uitzondering gemaakt bij reinigingswerkzaamheden die periodiek worden uitgevoerd en waarbij uitsluitend vuilafzetting wordt verwijderd Hierbij moet u denken aan reinigingswerkzaamheden die vergelijkbaar zijn met ramenlappen Dit soort reinigingswerkzaamheden hoeven niet gemeld te worden en lozen in rioolstelsels en bodem is toegestaan Besluit lozen buiten inrichtingen Activiteitenbesluit milieubeheer Melden via Omgevingsloket Navigatie Sla navigatie over Producten Beeldbank vergunningen meldingen en procedures Vergunningen meldingen en procedures Terug

  Original URL path: http://www.wrij.nl/producten/vergunningen/vergunningen/productenzoeker/@3571/reinigen-conserveren/ (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Bronneringswater lozen op oppervlaktewater - Mogelijkheid onder Algemene Regel met meldplicht - Waterschap Rijn en IJssel
  loost vanuit een inrichting zijn de regels van het Activiteitenbesluit milieubeheer van belang Voor lozingen vanuit een niet inrichting geldt het Besluit lozen buiten inrichtingen Blbi De kwantitatieve lozing hoeveelheid De hoeveelheid water meer dan 1 m3 per uur maar minder dan 250 m3 per uur bedraagt de hoeveelheid water minder dan 25 bedraagt van de ontwerpcapaciteit van het ontvangende oppervlaktewaterlichaam Voldoet u aan deze criteria Dan moet u de kwantitatieve lozing melden bij het waterschap Loost u meer dan heeft u hiervoor een vergunning nodig van het waterschap De kwalitatieve lozing Voor het lozen op oppervlaktewater van grondwater bij ontwatering bronneringswater is in het Activiteitenbesluit milieubeheer en in het Besluit lozen buiten inrichtingen een eis opgenomen voor het gehalte onopgeloste stoffen en visuele verontreiniging Bij het lozen op oppervlaktewater kunnen stoffen in het grondwater soms tot waterkwaliteitsproblemen leiden Dit geldt met name als de samenstelling van het grondwater afwijkt van de grondwaterkwaliteit in het gebied Het is de verantwoordelijkheid van degene die loost om hiermee bij het lozen rekening te houden Bij twijfel is het verstandig om met het waterschap contact op te nemen Als het waterschap vindt dat het lozen van grondwater tot problemen kan leiden dan kan

  Original URL path: http://www.wrij.nl/producten/vergunningen/vergunningen/productenzoeker/@3572/bronneringswater/ (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Grondwater vanuit een bodemsanering of proefonttrekking lozen op oppervlaktewater - Mogelijkheid onder Algemene Regel met meldplicht - Waterschap Rijn en IJssel
  bestanddelen bevatten die invloed hebben op de kwaliteit van het oppervlaktewater U moet hiervoor een melding doen Wanneer u loost vanuit een inrichting zijn de regels van het Activiteitenbesluit milieubeheer van belang Voor lozingen vanuit een niet inrichting geldt het Besluit lozen buiten inrichtingen Blbi De hoeveelheid water meer dan 1 m3 per uur maar minder dan 250 m3 per uur bedraagt de hoeveelheid water minder dan 25 bedraagt van de ontwerpcapaciteit van het ontvangende oppervlaktewaterlichaam Voldoet u aan deze criteria Dan moet u de kwantitatieve lozing melden bij het waterschap Loost u meer dan heeft u hiervoor een vergunning nodig van het waterschap Voor het lozen op oppervlaktewater zijn in het Activiteitenbesluit milieubeheer en in het Besluit lozen buiten inrichtingen emissiegrenswaarden opgenomen voor diverse stoffen Bij het lozen op oppervlaktewater kunnen andere niet in het besluit genoemde stoffen soms tot waterkwaliteitsproblemen leiden Het is de verantwoordelijkheid van degene die loost om hiermee bij het lozen rekening te houden Bij twijfel is het verstandig om met het waterschap contact op te nemen Als het waterschap vindt dat het lozen van grondwater tot problemen kan leiden dan kan het waterschap maatwerkvoorschriften stellen op basis van de zorgplicht Activiteitenbesluit milieubeheer Besluit lozen

  Original URL path: http://www.wrij.nl/producten/vergunningen/vergunningen/productenzoeker/@3573/grondwater-vanuit/ (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Oppervlaktewaterlozing - Mogelijkheid onder Vergunningplicht - Waterschap Rijn en IJssel
  belang Voor lozingen vanuit een niet inrichting geldt het Besluit lozen buiten inrichtingen Blbi U kunt ook vooroverleg aanvragen om samen met het waterschap een goede aanvraag op te stellen Lozen kwantitatief hoeveelheid De hoeveelheid water meer dan 1 m3 per uur maar minder dan 250 m3 per uur bedraagt de hoeveelheid water minder dan 25 bedraagt van de ontwerpcapaciteit van het ontvangende oppervlaktewaterlichaam Voldoet u aan deze criteria Dan moet u de kwantitatieve lozing melden bij het waterschap Loost u meer dan heeft u hiervoor een vergunning nodig van het waterschap Voor het waterschap is het van belang dat de bergingscapaciteit en de doorstroming van het oppervlaktewater waarop wordt geloosd niet in gevaar komen Lozen kwalitatief Met betrekking tot de kwaliteit van het te lozen water zijn er meerdere mogelijkheden Lozingen vanuit een inrichting vallen onder het Activiteitenbesluit milieubeheer Deze melding kunt u regelen via de Activiteiten Internet Module AIM Lozingen vanuit een niet inrichting vallen onder het Besluit lozen buiten inrichtingen Blbi Lozingen van particuliere huishoudens zijn geregeld in het Besluit lozing afvalwater huishoudens Blah Wanneer de kwalitatieve lozing niet in één van deze besluiten is geregeld dan is een vergunning nodig Activiteitenbesluit milieubeheer Besluit lozen buiten inrichtingen

  Original URL path: http://www.wrij.nl/producten/vergunningen/vergunningen/productenzoeker/@3577/product-webshop/ (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Hemelwater lozen op oppervlaktewater - Mogelijkheid onder Algemene Regel zonder meldplicht - Waterschap Rijn en IJssel
  de algemene regels uit het Activiteitenbesluit milieubeheer het Besluit lozen buiten inrichtingen of het Besluit lozing afvalwater huishoudens Afvloeiend hemelwater mag in de meeste situaties zonder verdere restricties uitzondering zie onder meer info op het oppervlaktewater worden geloosd Afstromend hemelwater is meestal enigszins verontreinigd omdat de oppervlakken waarover het hemelwater afstroomt niet volledig schoon zijn Ook kan er afhankelijk van het materiaal waarmee het hemelwater in aanraking komt uitloging plaatsvinden Door het treffen van preventieve maatregelen kan verontreiniging worden beperkt De beheerder van het terrein oppervlak is verantwoordelijk voor het nemen van deze preventieve maatregelen Agrariers let op met afstromen voerresten percolaat en mestresten De maatregelen kunnen bijvoorbeeld inhouden het schoonhouden van het terrein en het kiezen van materialen die niet uitlogen Op grond van de zorgplichtbepaling in het Activiteitenbesluit milieubeheer het Besluit lozen buiten inrichtingen en het Besluit lozing afvalwater huishoudens kan de beheerder hier op worden aangesproken Als het waterschap vindt dat de lozing tot problemen kan leiden dan kan het waterschap maatwerkvoorschriften stellen op basis van de zorgplicht Activiteitenbesluit milieubeheer Besluit lozen buiten inrichtingen Besluit lozing afvalwater huishoudens Melden via Activiteiten Internet Module Melden via Omgevingsloket Navigatie Sla navigatie over Producten Beeldbank vergunningen meldingen en procedures Vergunningen

  Original URL path: http://www.wrij.nl/producten/vergunningen/vergunningen/productenzoeker/@3578/hemelwater-lozen/ (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Kabels en leidingen onder of langs een watergang - Mogelijkheid onder Algemene Regel met meldplicht - Waterschap Rijn en IJssel
  primaire waterkering regionale waterkering zomerkade of kade wordt gelegd zie kaart met watergangen deze de watergang niet anders dan over en of onder een dam met duiker een brug of middels een gestuurde boring wordt gekruist een open ontgraving in de watergang is vergunningplichtig bij een kruising door middel van een gestuurde boring de kabel of leiding minimaal 10 00 meter van een kunstwerk ligt bij een kruising door middel van een gestuurde boring de kortst mogelijke weg onder de watergang wordt toegepast bij een kruising door middel van een gestuurde boring de kabel leiding of mantelbuis op een diepte van minimaal 1 00 meter beneden het leggerprofiel van de watergang wordt aangebracht de diameter van een kabel en of leiding niet groter is dan 0 30 meter bij kabels of leidingen in de lengterichting langs een watergang de afstand tot de insteek van de watergang zo groot mogelijk is maar minimaal 1 00 meter en de kabel of leiding bij een open ontgraving op minimaal 1 00 meter beneden maaiveld wordt gelegd er geen markeringsbordjes binnen de kern en of beschermingszone van de watergang worden geplaatst Voldoet u aan deze criteria Dan moet u de werkzaamheden 4 weken van tevoren melden bij het waterschap Daarbij moet u voldoen aan de volgende voorwaarden u vult direct na het aanleggen de ontgraving aan u zorgt dat de werkzaamheden eenmaal gestart onafgebroken worden voortgezet u verdicht de sleuf en of het in en uittredepunt na de werkzaamheden onmiddellijk en werkt deze af in de oorspronkelijke staat u herstelt beschadigingen en verzakkingen aan de watergang taluds werkpaden en of kunst werken die optreden tijdens de werkzaamheden en of binnen één jaar na het gereedkomen van de werkzaamheden in oorspronkelijke constructie en toestand u legt bij een kruising aan de bovenzijde van een duiker

  Original URL path: http://www.wrij.nl/producten/vergunningen/vergunningen/@3583/kabels-leidingen/ (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Bronneringswater lozen op oppervlaktewater - Mogelijkheid onder Algemene Regel met meldplicht - Waterschap Rijn en IJssel
  vanuit een inrichting zijn de regels van het Activiteitenbesluit milieubeheer van belang Voor lozingen vanuit een niet inrichting geldt het Besluit lozen buiten inrichtingen Blbi De kwantitatieve lozing hoeveelheid De hoeveelheid water meer dan 1 m3 per uur maar minder dan 250 m3 per uur bedraagt de hoeveelheid water minder dan 25 bedraagt van de ontwerpcapaciteit van het ontvangende oppervlaktewaterlichaam Voldoet u aan deze criteria Dan moet u de kwantitatieve lozing melden bij het waterschap Loost u meer dan heeft u hiervoor een vergunning nodig van het waterschap De kwalitatieve lozing Voor het lozen op oppervlaktewater van grondwater bij ontwatering bronneringswater is in het Activiteitenbesluit milieubeheer en in het Besluit lozen buiten inrichtingen een eis opgenomen voor het gehalte onopgeloste stoffen en visuele verontreiniging Bij het lozen op oppervlaktewater kunnen stoffen in het grondwater soms tot waterkwaliteitsproblemen leiden Dit geldt met name als de samenstelling van het grondwater afwijkt van de grondwaterkwaliteit in het gebied Het is de verantwoordelijkheid van degene die loost om hiermee bij het lozen rekening te houden Bij twijfel is het verstandig om met het waterschap contact op te nemen Als het waterschap vindt dat het lozen van grondwater tot problemen kan leiden dan kan het

  Original URL path: http://www.wrij.nl/producten/vergunningen/vergunningen/@3572/bronneringswater/ (2016-02-16)
  Open archived version from archive •