archive-nl.com » NL » W » WRIJ.NL

Total: 96

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Zwemwateren - Waterschap Rijn en IJssel
  29 augustus 2013 In onderstaande kaart ziet u welke zwemwaterplassen in ons beheergebied liggen Zwemwaterkaart Navigatie Sla navigatie over Afgeronde projecten Archiefstukken Digitaal lespakket Legger Meetgegevens geodata Vaarweginformatie Waterbeheerplan Waterrapport Watererfgoed Waterthema s Natuur Waterpeilbeheer Waterkwaliteit Waterveiligheid Recreatie Beken sloten rivieren Klimaat Watertips Watervisie 2030 Terug naar navigatie In ons werkgebied Wonen Werken Leren Beleven Bestuur Dagelijks bestuur Algemeen bestuur Bestuursvergaderingen Jeugdbestuurder Calamiteiten Calamiteiten kunt u 24 uur per dag

  Original URL path: http://www.wrij.nl/thema/kennis-informatie/waterthema%27-0/recreatie/zwemwater/zwemwateren/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive


 • Presentatie schetskaart positief ontvangen - Waterschap Rijn en IJssel
  de presentatie pdf 6 5 MB daarvan waarin de ideeën als opties op de kaart zijn weergegeven Met gele stickers gaven de werkgroep leden aan wat ze goed vinden en wat naar hun oordeel de beste locaties voor de ideeën zijn Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Delen op Pinterest Wellicht ook interessant voor u Presentatie schetskaart positief ontvangen Leerzame excursie naar andere heringerichte beken Wandelen en fietsen Samenwerking waterschappen bekrachtigd met overeenkomst Impuls voor landbouw en natuur in Gelderland Trefwoorden samenwerken wandelen Navigatie Sla navigatie over Dijkverbetering Pannerden Loo EVZ Oude IJssel linkeroever de Pol Rivier in de Stad Watermolencomplex Den Helder Herinrichting Boven Slinge Burloseweg Watermolen Berenschot Winterswijk Herinrichting Baakse Beek bij landgoederen Hackfort en Suideras Groene Slingeplan Aalten Herinrichting Baakse Beek kern Vorden Waarom doen we dit Hoe doen we dit Planning en fasering Nieuws uit dit project Partners Beschikbare documenten Waterkracht stuw Doesburg Voorkomen wateroverlast Winterswijk west Restauratie Oude Rijn gemaal Renovatie stuw Warken Berkel Modernisering rioolgemaal Hamburgerbroek Doetinchem EVZ Oude IJssel Engbergen Aanpak wateroverlast Lichtenvoorde Buurserbeek Landgoed het Lankheet Buurserbeek Lankheterbrug Veddersbrug Begrazing langs beken Herinrichting Baakse Beek Aaltense Goor en Zwarte Veen Energie en grondstoffen uit afvalwater

  Original URL path: http://www.wrij.nl/thema/actueel/projecten/kern-vorden/nieuws-project/presentatie/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Uitdagingen - Waterbeheerplan Waterschap Rijn en IJssel
  Afvalwaterketen Zuiveren afvalwater voor schoon en gezond watersysteem Samenwerking voor kostenbesparing Afvalwater benutten voor circulaire economie Varen en ervaren Recreatief gebruik Sport Visserij Vaarwegbeheer Stedelijk waterbeheer Samenwerking met Duitsland Stroomgebied Schipbeek Stroomgebied Berkel Stroomgebied Baakse Beek Stroomgebied Oude IJssel Stroomgebied Liemers Veluwe Uitvoering Hoe gebruiken we onze instrumenten Inrichting beheer en onderhoud Vergunningverlening toezicht handhaving Crisisbeheersing bij calamiteiten Meten en monitoren Communicatie en educatie Maatregelen 2016 2021 Kostenraming 2016 2021 Prestatie indicatoren Uitwerkingen Terug naar navigatie Uitdagingen Water veiligheid Voldoende Water Schoon water Afvalwater keten Varen en ervaren Uitvoering Navigatie Sla navigatie over Uitdagingen voor de planperiode Samenwerken met inwoners ondernemers en overheden Inspelen op klimaatontwikkeling Duurzame ontwikkeling naar een circulaire economie Maatschappelijke meerwaarde Bewustwording vergroten Kostenbeheersing Terug naar navigatie Uitdagingen In het dagelijks leven heeft ieder met water te maken De waterschappen zorgen dat het water beschikbaar is schoon is en veilig achter de dijken blijft Deze taken voeren wij uit in een steeds complexer wordende omgeving We realiseren ons dat wij deze taken niet alleen kunnen en willen uitvoeren Steeds meer zoeken we de verbinding en samenwerking met gemeenten provincies en het Rijk maar ook met de gebruikers van ons gebied met belangenorganisaties en met bedrijven Door samenwerking kunnen we beter inspelen op ontwikkelingen in de maatschappij en daar zelf aan bijdragen player vimeo Het waterschap laat in dit waterbeheerplan zien welke ontwikkelingen voor het waterbeheer van belang zijn en welke accenten we in de samenwerking met onze partners willen leggen Vanuit die omgevingsverkenning wordt vervolgens het beleid voor de planperiode 2016 2021 beschreven voor onze primaire taakgebieden Bescherming tegen overstromingen en werken aan veiligheid Veilig water Zorgen voor de juiste hoeveelheid water en passende waterpeilen Voldoende water Zorgen voor een goede waterkwaliteit die nodig is voor mens plant en dier Schoon water Verwerken van afvalwater en het

  Original URL path: http://www.wrij.nl/waterbeheerplan/strategie-beleid/uitdagingen/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Samenwerken met inwoners, ondernemers en overheden - Waterbeheerplan Waterschap Rijn en IJssel
  situaties waar de initiatieven vanuit de omgeving samenkomen met het waterbeheer gaan wij als waterschap ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid het gesprek aan om te verkennen wat mogelijk is Een specifieke invulling daarvan is de vraag vanuit bedrijven en groepen van inwoners die aangeven zich actief met waterbeheer bezig te willen houden Dit vraagt om een andere manier van waterbeheer waar de rol van het waterschap verandert Deze verschuift van meer uitvoerend naar kader stellend en faciliterend Voorbeelden van dergelijk initiatieven zijn landbouwers die zelf hun waterpeil regelen inwoners in de stad die zelf hun regenwater verwerken of hengelsportorganisaties die zelf hun visstekken beheren We bekijken bijvoorbeeld of het zinvol is om aan te sluiten bij initiatieven zoals agrarisch natuur en waterbeheer en groene en blauwe diensten Ook het Deltaplan agrarisch waterbeheer DAW is een mooi voorbeeld van een initiatief van anderen waar we graag op inspelen Soms neemt het waterschap zelf initiatief In het beheer en onderhoud zoeken we naar mogelijkheden om derden een grotere rol te geven En vragen we aan grondeigenaren om onderhoud van kleine watergangen zelf te doen Waterschappen ontwikkelen hun werkwijzen hierop en zullen ervaren waar we kunnen loslaten en welke kaders er voor een verantwoorde uitvoering nodig zijn Gebiedsprocessen Gebiedsprocessen Het is al gebruikelijk dat we als waterschap als initiatiefnemer rondom onze herinrichtingsprojecten een gebiedsproces starten Maar ook daar waar er geen sprake is van een herinrichtingsproject van het waterschap maar er wel sprake is van een opgave of kans in een gebied gaan we dit samen met het gebied oppakken Soms als trekker van zo n proces soms actief deelnemend in gebiedsprocessen van anderen zoals gemeenten In alle gevallen staat voorop dat wij eerst gaan luisteren naar de wensen uit de streek Kern van onze inbreng is de vraag Wat kan het waterschap voor u doen en wat kunt u voor het waterschap doen Wij richten ons op het bij elkaar brengen van doelen en wensen en passen waar mogelijk onze eigen opgaven en doelen aan het bredere maatschappelijke belang Van informeren naar co creatie Van informeren naar co creatie Om de afstemming van onze opgaven met de belangen van onze partners optimaal in te vullen willen wij al voordat we onze eigen opdracht formuleren de verbinding zoeken met onze partners Wij verkennen samen wat de consequenties van onze plannen zijn voor de ander en zoeken samen naar de meest optimale invulling Daar waar integrale oplossingen en een grote maatschappelijke meerwaarde mogelijk zijn zoeken de waterschappen uitdrukkelijk naar participatie en het delen van verantwoordelijkheid in de planvoorbereiding de uitvoering en het beheer co creatie Om frisse ideeën en nieuwe inzichten op te halen organiseren we jaarlijks als waterschappen in Rijn Oost een externe consultatie rondom actuele thema s of vragen Kennisdelen en ontwikkelen Kennisdelen en ontwikkelen Ook in onze omgeving is kennis en expertise aanwezig Bedrijven agrariërs recreanten en natuurbeheerders weten soms beter welke maatregelen helpen dan wij achter de tekentafel kunnen bedenken We maken graag gebruik van die kennis en bundelen deze

  Original URL path: http://www.wrij.nl/waterbeheerplan/strategie-beleid/uitdagingen/samenwerken-inwoners/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Inspelen op klimaatontwikkeling - Waterbeheerplan Waterschap Rijn en IJssel
  Aanpak Vier klimaat scenario s Vier klimaat scenario s Op basis van de jongste inzichten heeft het KNMI haar klimaatscenario s geactualiseerd Het gaat om vier scenario s die de lijnen aangeven waarbinnen de klimaatverandering in Nederland zich volgens deze nieuwste inzichten zal voltrekken De scenario s zijn combinaties van twee ontwikkellijnen die samen het klimaat bepalen Het gaat in de eerste plaats om verandering van luchtstromingspatronen variërend van een lage waarde tot een hoge waarde In de tweede plaats gaat het om een wereldwijde temperatuurstijging van gematigd tot warm Deze ontwikkelingen geven samen aan van welke factoren de klimaatontwikkeling afhangt Verwachte veranderingen Verwachte veranderingen Samengevat tot de voor het waterbeheer relevante aspecten voorziet het KNMI in meer of mindere mate de volgende verandering De temperatuur blijft stijgen Zachte winters en hete zomers komen vaker voor De neerslag en extreme neerslag in de winter nemen toe De intensiteit van extreme regenbuien in de zomer neemt toe Hagel en onweer worden heviger De zeespiegel blijft stijgen en het tempo van zeespiegelstijging neemt toe Het recente rapport van het KNMI leert al dat we de afgelopen decennia al in een onmiskenbare verandering van het klimaat in Nederland zitten Vergelijken we de periode van 1950 1980 met 1980 2010 perioden van 30 jaar dan zien we trends die naadloos passen in de door het KNMI geschetste scenario s voor de komende decennia Toename van de totale jaarlijkse neerslagsom vooral in het winterhalfjaar Toename van de intensiteit van neerslag met name in de zomer Sterke toename van de verdamping in het zomerhalfjaar Gevolgen voor het regionaal waterbeheer Gevolgen voor het regionaal waterbeheer Klimaatverandering heeft gevolgen voor de verschillende gebruikers van het watersysteem Het voorkomen of minimaliseren van negatieve gevolgen of beter het benutten van kansen stelt andere eisen aan het waterbeheer Enkele voorbeelden Voor de landbouw liggen er kansen omdat het groeiseizoen langer wordt en hogere temperaturen andere gewassen mogelijk maken Om die kansen te benutten is er wel voldoende water van goede kwaliteit nodig Natte perioden vragen juist om maatregelen om natschade te voorkomen Meer neerslag leidt tot hoge watersnelheden in de winter drogere zomers resulteren in stilstaand water en droogvallende beken Beide zijn nadelig voor de ecologie en visstand De toename van de neerslag en extreme buien geven problemen voor de landbouw en de stad De landbouw ondervindt wateroverlast In de stad staan straten en kelders vaker blank en worden riolering en rioolwaterzuiveringsinstallaties overbelast met als gevolg een achteruitgang van de oppervlaktewaterkwaliteit Hogere temperaturen zijn een risico voor de waterkwaliteit zowel binnen als buiten de stad Een passende inrichting en beheer moeten hier een antwoord op geven Warme en droge perioden leiden tot meer recreatie in en langs het water zowel in als buiten de stad Dit vraagt om een goede waterkwaliteit en een aantrekkelijke inrichting Lange perioden van droogte kunnen leiden tot watertekorten en verminderde waterkwaliteit van het water Dit kan zwel voor de landbouw als natuur als de stedelijke omgeving grote gevolgen hebben De zoetwatervoorziening is dan ook een belangrijk

  Original URL path: http://www.wrij.nl/waterbeheerplan/strategie-beleid/uitdagingen/inspelen/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Duurzame ontwikkeling naar een circulaire economie - Waterbeheerplan Waterschap Rijn en IJssel
  om energie en grondstoffen te winnen of terug te winnen De waterschappen zetten daarom met duurzaamheidsbeleid in op een overgang naar een circulaire economie Hierbij benutten we producten en grondstoffen maximaal en we minimaliseren milieubelasting Toelichting Het circulaire systeem kent twee kringlopen van materialen Enerzijds kennen we een biologische kringloop waarin reststoffen na gebruik veilig terugvloeien in de natuur Anderzijds kennen we een technische kringloop waarvoor producten zo zijn ontworpen en gemaakt dat deze op kwalitatief hoogwaardig niveau opnieuw kunnen worden hergebruikt Overheden waaronder de waterschappen hebben een voorbeeldfunctie en vervullen in de circulaire economie een stimulerende rol door innovaties en nieuwe technologie toe te passen Aanpak Duurzamer beleid en uitvoering Duurzamer beleid en uitvoering Het waterschap werkt aan een duurzaam en schoon watersysteem rekening houdend met klimaatontwikkeling en ecologie Daar past ook een duurzame bedrijfsvoering bij We brengen ons energieverbruik omlaag winnen zoveel mogelijk energie terug uit het afvalwater reduceren de milieubelasting van onze activiteiten en kopen materialen duurzaam in Deze duurzaamheidscriteria laat het waterschap zwaar meewegen in de beleidsvoorbereiding en uitvoering Belangrijk voor de voortgang is een vaste focus bewustzijn bij medewerkers en bestuurders en een transparant afwegingsproces Door het invoeren van duurzaam beleid werken de waterschappen mee aan het bereiken van een duurzame circulaire economie We letten op het rendement van een maatregel Kostenneutraliteit is daarbij belangrijk Maar ook maatregelen die niet kostenneutraal zijn maar wel veel extra duurzaamheid of maatschappelijke meerwaarde opleveren verdienen een evenwichtige afweging op sociale milieu en economische belangen Watersysteembeheer Watersysteembeheer We denken dat in het watersysteembeheer duurzaamheidswinst te halen is We onderzoeken daarom hoe we het watersysteembeheer duurzamer en robuuster kunnen maken We denken bijvoorbeeld aan een andere inrichting zodat minder sturing en minder onderhoud nodig is Het watersysteem zelf biedt eveneens kansen op winning van energie en grondstoffen Wij zien kansen

  Original URL path: http://www.wrij.nl/waterbeheerplan/strategie-beleid/uitdagingen/duurzame/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Maatschappelijke meerwaarde - Waterbeheerplan Waterschap Rijn en IJssel
  nodigt uit tot allerlei vormen van recreatie Bij de inrichting en het beheer van watergangen versterken waterschappen deze ruimtelijke kwaliteit Daarbij houden we rekening met landschap natuurlijke kenmerken cultuurhistorie en recreatief medegebruik We zoeken de samenwerking met stakeholders om de groen blauwe dooradering in landelijk én stedelijk gebied te versterken Waar mogelijk werken we mee aan maatregelen die de actieve beleving van water vergroten Ook bieden we ruimte aan initiatieven van derden bijvoorbeeld horeca of recreatieondernemers die op of met onze terreinen een extra waarde scheppen Innoveren Innoveren Omstandigheden rond en eisen aan het waterbeheer veranderen doorlopend Het waterbeheer is ook in ons gebied steeds succesvol geweest omdat waterschappen in staat zijn gebleken effectief in te spelen op nieuw ontwikkelingen Investeren in technische innovaties en een continue focus op de verbetering van de bedrijfsprocessen zijn daarvoor een randvoorwaarde Spin off van deze kennisontwikkeling levert nieuwe economische impulsen op die ook voor andere maatschappelijke sectoren een meerwaarde oplevert Samenwerking met bedrijfsleven en kennisinstellingen vormt een belangrijke basis voor innovatie en die willen wij verder uitbouwen De opgedane kennis delen wij actief met onze omgeving en met de Unie van Waterschappen en het TOP sectoren beleid van het Rijk Wij bieden ondernemers uit de regio kansen door onze technische voorzieningen als proeftuin aan te bieden Op deze manier stimuleren wij duurzaamheid en innovatie in de regio Om onze ervaringen in Rijn Oost te delen en verdere ontwikkeling te stimuleren is er een innovatieplatform De innovatieontwikkeling is gebundeld per onderwerp Building with Nature bij inrichting en beheer aansluiten bij en gebruikmaken van natuurlijke eigenschappen en processen Klimaat Actieve Stad aanpassen aan en verminderen van de gevolgen van klimaatverandering in de stad Relatienetwerk kansen vergroten door netwerk te verbreden Demografie strategische discussie over gevolgen van veranderende demografie Sociale Innovatie inrichting organisatie en bestuurlijke samenhang

  Original URL path: http://www.wrij.nl/waterbeheerplan/strategie-beleid/uitdagingen/maatschappelijk/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Bewustwording vergroten - Waterbeheerplan Waterschap Rijn en IJssel
  naar navigatie Uitdagingen Water veiligheid Voldoende Water Schoon water Afvalwater keten Varen en ervaren Uitvoering Navigatie Sla navigatie over Samenwerken met inwoners ondernemers en overheden Inspelen op klimaatontwikkeling Duurzame ontwikkeling naar een circulaire economie Maatschappelijke meerwaarde Bewustwording vergroten Kostenbeheersing Terug naar navigatie Bewustwording vergroten Inleiding Aanpak Inleiding Bewustwording vormt het begin van begrijpen Begrijpen waarom goed waterbeheer belangrijk is wat er gebeurt als het een keer mis gaat en wat de kosten van waterbeheer zijn Begrip en inzicht hierin zorgt voor draagvlak voor het werk van het waterschap en de belastingheffing Maar het zorgt ook voor enthousiasme om bij het waterschap te gaan werken of om samen te werken Daarom vinden wij het belangrijk het bewustzijn over water en het waterschap te vergroten Aanpak Verder met het OESO rapport Verder met het OESO rapport In 2014 is het OESO rapport Water Governance in the Netherlands Fit for the Future pdf 82 kB verschenen Het Nederlands waterbeheer wordt in het rapport tot een rolmodel verheven en beoordeeld met het cijfer 8 5 Aanbevelingen zijn gericht op meer bewustwording in de maatschappij over het waterbeheer in Nederland Veel Nederlanders zijn zich namelijk niet bewust van de risico s van watertekorten of overstromingen Ook weten ze nauwelijks wat er komt kijken bij de afvoer en verwerking van afvalwater en neerslag Mensen ervaren dit nu als vanzelfsprekend En ze weten niet meer hoe te handelen bij watertekort of een overstroming Door het vergroten van het bewustzijn over het waterbeheer neemt ook de betrokkenheid toe en daarmee het inzicht in de eigen handelingsruimte Algemene bewustwording Algemene bewustwording Het waterschap vindt extra aandacht voor algemene bewustwording van goed waterbeheer belangrijk en werkt daarvoor een samenhangende communicatiestrategie uit Daarbij zoeken we onder andere afstemming met landelijke campagnes en gemeentelijke voorlichting Op landelijk niveau stimuleren we dat watermanagement

  Original URL path: http://www.wrij.nl/waterbeheerplan/strategie-beleid/uitdagingen/bewustwording/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive •