archive-nl.com » NL » W » WRIJ.NL

Total: 96

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kostenbeheersing - Waterbeheerplan Waterschap Rijn en IJssel
  Berkel Stroomgebied Baakse Beek Stroomgebied Oude IJssel Stroomgebied Liemers Veluwe Uitvoering Hoe gebruiken we onze instrumenten Inrichting beheer en onderhoud Vergunningverlening toezicht handhaving Crisisbeheersing bij calamiteiten Meten en monitoren Communicatie en educatie Maatregelen 2016 2021 Kostenraming 2016 2021 Prestatie indicatoren Uitwerkingen Terug naar navigatie Uitdagingen Water veiligheid Voldoende Water Schoon water Afvalwater keten Varen en ervaren Uitvoering Navigatie Sla navigatie over Samenwerken met inwoners ondernemers en overheden Inspelen op klimaatontwikkeling Duurzame ontwikkeling naar een circulaire economie Maatschappelijke meerwaarde Bewustwording vergroten Kostenbeheersing Terug naar navigatie Kostenbeheersing Inleiding Aanpak Inleiding De stagnerende economie en op termijn de vergrijzing leidt tot minder inkomsten uit belastingheffing Tegelijk lopen de kosten op doordat het Rijk taken of kosten bijvoorbeeld dijkverbetering overhevelt naar regionale overheden Kostenbeheersing is daarom steeds belangrijker Aanpak Toelichting Om ook op termijn de belastingtarieven op een aanvaardbaar niveau te houden zijn al diverse ontwikkelingen in gang gezet De volgende activiteiten bouwen we verder uit Op landelijk niveau in het Bestuursakkoord Water hebben het Rijk de provincies gemeenten en waterschappen afgesproken om efficiënter te werken op het gebied van waterkwantiteit oppervlaktewaterkwaliteit waterveiligheid en waterzuivering Binnen de afvalwaterketen werken waterschappen met gemeenten samen om goede oplossingen voor de afvoer en verwerking van afvalwater in te voeren We participeren samen met andere waterschappen en gemeenten in de gemeenschappelijke belastingdienst GBLT We hebben een gezamenlijk laboratorium waar het fysisch chemisch en biologisch onderzoek wordt gedaan Aqualysis Waterlaboratorium Met de waterschappen in Rijn Oost werken we in een shared service waarin een aantal gezamenlijke interne diensten en activiteiten uitvoeren Door te lobbyen bij provincie rijk en EU proberen we op voorhand subsidieprogramma s zodanig te beïnvloeden dat we er maximaal gebruik van kunnen maken Kansen doen zich juist voor op terreinen waar water aan gerelateerd is zoals natuur onderzoek en innovatie plattelandsontwikkeling of economische ontwikkeling We zoeken

  Original URL path: http://www.wrij.nl/waterbeheerplan/strategie-beleid/uitdagingen/kostenbeheersing/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive


 • Waterveiligheid - Waterbeheerplan Waterschap Rijn en IJssel
  gevolgen te beperken Daarom wordt er gewerkt aan de bewustwording van inwoners over de risico s van wateroverlast en overstroming Meerlaagse veiligheid De gezamenlijke strategie van alle waterbeheerders in Nederland is gebaseerd op drie lagen Laag 1 met waterkeringen of een ruim rivierbed wordt de kans op een overstroming klein gehouden taken Rijk provincie en waterschap Laag 2 met een duurzame ruimtelijke inrichting worden effecten van overstromingen en wateroverlast beperkt Bijvoorbeeld niet of aangepast bouwen in gebieden waar het water snel stijgt in geval van een overstroming en grote dieptes bereikt taken provincie en gemeente waterschap adviseert Laag 3 crisisbeheersing Door een goede voorbereiding op het verlenen van hulp en vergroten van de zelfredzaamheid van inwoners wordt het aantal slachtoffers bij een eventuele overstroming beperkt taken gemeente en veiligheidsregio waterschap adviseert Afbeelding Meerlaagsveiligheid van onder naar boven laag 1 preventie laag 2 ruimtelijke inrichting laag 3 crisisbeheersing Overstroming en wateroverlast Bij een overstroming vanuit de grote rivieren is de kans groot dat er talloze mensen om het leven komen Zo n overstroming leidt in alle gevallen tot grote schade aan huizen wegen en bedrijven Bij wateroverlast meestal vanuit sloten en riviertjes is er zelden sprake van een levensbedreigende situatie De gevolgen blijven beperkt tot economische schade en overlast Er is geen scherpe scheidslijn tussen beide situaties In extreme situaties kan wateroverlast ook leiden tot een veiligheidsrisico bijvoorbeeld een ambulance die een patiënt moeilijker of niet kan bereiken door ondergelopen wegen Waar in het verleden het thema waterveiligheid zich voornamelijk richtte op overstromingen en het voorkomen hiervan wordt nu samen met onze partners meer de integraliteit en samenhang gezocht tussen de verschillende processen die het veiligheidsniveau beïnvloeden Doelstellingen De doelen voor het thema waterveiligheid zijn uitgewerkt voor de drie genoemde lagen Waterkeringen Voorkomen van overstromingen door instandhouding en verbetering van primaire en regionale keringen en kunstwerken dijken sluizen etc overeenkomstig het vereiste beschermingsniveau Voorkomen van wateroverlast vanuit het regionale systeem door middel van verbetering en instandhouding van overige keringen De overige keringen zijn onderdeel van het regionale watersysteem Het beleid voor dit onderdeel is daarom uitwerkt onder voldoende water Ruimtelijke inrichting Het beperken van de gevolgen van overstromingen en wateroverlast Het vergroten van het bewustzijn en de resterende eigen verantwoordelijkheid van inwoners overheid en bedrijven bij wateroverlast en overstromingen Crisisbeheersing Een effectieve crisisorganisatie voor beheersing van crisissituaties Een effectieve crisisorganisatie is nodig om tijdens een crisissituatie adequaat te kunnen handelen Extreme situaties komen niet alleen voor binnen de waterveiligheid Extreme droogte vervuiling van oppervlaktewater en verstoring van zuiveringsinstallaties zijn ook voorbeelden van crisissituaties Onze aanpak voor de crisisbeheersing is verder uitgewerkt bij Instrumenten Wetgeving en plannen Deltaprogramma Het Deltaprogramma moet zorgen dat Nederland veilig blijft om in te wonen Het Deltaprogramma 2015 bestaat uit vijf deltabeslissingen waaronder de deltabeslissingen Waterveiligheid en Ruimtelijke adaptatie In de deltabeslissing Waterveiligheid staan afspraken om het risico op overstromingen te beperken De deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie bevat voorstellen om de ruimtelijke inrichting van Nederland klimaatbestendig te maken Overheden en marktpartijen hebben hierin een gezamenlijke verantwoordelijkheid De waterschappen

  Original URL path: http://www.wrij.nl/waterbeheerplan/strategie-beleid/waterveiligheid/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Voorkomen van overstromingen met primaire keringen - Waterbeheerplan Waterschap Rijn en IJssel
  zie de tabel Met name Groot Salland heeft een forse opgave bij de waterschappen Reest en Wieden en Rijn en IJssel is deze opgave beperkt Lees meer Ons waterschap heeft een relatief kleine opgave als gevolg van de derde landelijke toetsing Deze bedraagt in totaal 11 1 kilometer Waarvan inmiddels 0 4 kilometer verbeterd buiten het HWBP met beperkte ingrepen bv steenbestorting aanbrengen Zutphen Door het effect van de Ruimte voor Rivier maatregelen 2011 2017 vervalt een deel van deze opgave nl 6 5 kilometer Van de resterende opgave van 4 2 kilometer is in het HWBP 0 5 kilometer geprogrammeerd voor de planperiode 2016 2021 Dit betreffen de afgekeurde dijkvakken bij Pannerden en bij Loo De resterende opgave van 3 7 kilometer zal na 2021 verbeterd worden deze is op dit moment nog niet geprogrammeerd binnen het HWBP Tabel Opgave uit 3e toetsing primaire keringen Opgave primaire keringen Totale lengte km Waarvan afgekeurd totaal Gerealiseerd km peildatum 31 12 2015 Deel van opgave wat in de planperiode door Ruimte voor de Rivier wordt opgelost Opgave km voor planperiode 2016 2021 Resterende opgave voor na 2021 WRIJ 144 11 1 2 0 4 9 0 5 3 7 Uitvoeren hoogwaterbeschermingsprogramma Uitvoeren hoogwaterbeschermingsprogramma Keringen die niet aan de norm voldoen zijn of worden opgenomen in het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma HWBP De uitvoering krijgt voorrang op basis van risico s Het programma heeft een voortrollend karakter Het wordt elk jaar voor een periode van zes jaar opgesteld met een doorkijk van twaalf jaar De programmering voor de eerstvolgende zes jaar is gedetailleerd en voor de daaropvolgende twaalf jaar globaler van aard De waterschappen willen actief sturen en invulling geven aan het HWBP In het HWBP wordt ook aan kennisontwikkeling gedaan bijvoorbeeld over het piping mechanisme Zo kunnen de nieuwste inzichten worden meegenomen bij de voorbereiding en uitvoering van de versterkingsprojecten In één keer goed meekoppelen van opgaven In één keer goed combineren van opgaven Bij dijkverbeteringen streven we naar in één keer goed Het waterschap staat in beginsel voor een sobere en doelmatige uitvoering van de versterkingsopgave We streven naar een goede inpassing in het landschap en zoeken naar mogelijkheden voor behoud en versterking van de ruimtelijke kwaliteit waaronder ook cultuurhistorische en natuurwaarden We staan open voor en denken mee over opgaven van partners in het stedelijk en landelijk gebied Bijvoorbeeld een multifunctionele kering waarbij de stedelijke gebruiksfunctie en de waterkerende functie zijn geïntegreerd in het ontwerp Samenwerking en innovatieve oplossingen zijn hierbij cruciaal Dijkversterkingsmaatregelen koppelen we zo mee met andere ruimtelijke opgaven en vice versa Dit beperkt de werk overlast in het gebied en vergroot de kans op het realiseren van een maatschappelijke meerwaarde In de periode tot de wettelijke vaststelling in 2017 passen we waar mogelijk en mits kosteneffectief de nieuwe normen voor waterkeringen al meteen toe In de verkenningsfase van een versterkingsmaatregel nemen we de nieuwe norm als één van de varianten in beschouwing Invulling zorgplicht voor de dijken Invulling zorgplicht voor de dijken Het waterschap wil de komende jaren

  Original URL path: http://www.wrij.nl/waterbeheerplan/strategie-beleid/waterveiligheid/voorkomen-primaire/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Voorkomen van overstromingen met regionale waterkeringen - Waterbeheerplan Waterschap Rijn en IJssel
  meer kennis en inzichten verkregen over de keringen en de risico s in het regionale watersysteem Daarnaast komt in navolging op de primaire keringen deltabeslissing Waterveiligheid ook voor de regionale keringen de risicobenadering in beeld Bij de risicobenadering krijgen de normen een directe relatie met de mogelijke gevolgen van overstroming Doelen Doelen We voorkomen overstromingen door verbetering en instandhouding van regionale waterkeringen en kunstwerken gemalen sluizen etc overeenkomstig het vereiste beschermingsniveau Aanpak Aanpak voor de planperiode Verbeteropgave op basis van toetsing Verbeteropgave op basis van toetsing De eerste toetsing van de regionale waterkeringen is in 2014 volledig afgerond Op basis van deze toetsing heeft het waterschap in overleg met de provincie s een versterkingsprogramma opgesteld zodat de regionale waterkeringen in 2015 grotendeels aan de risiconorm voldoen Ook voor de regionale keringen is de opgave van ons waterschap beperkt De regionale kering rond Tuindorp is voor een deel afgekeurd 0 7 km In de planperiode wordt een aanvullende verkenning uitgevoerd op basis waarvan maatregelen genomen worden De resterende opgaven zijn in onderstaande tabel weergegeven Lees meer Opgave regionale keringen Totale lengte km Waarvan afgekeurd totaal Gerealiseerd km peildatum 31 12 2015 Opgave km voor planperiode 2016 2021 Tabel Opgave voor de regionale waterkeringen WGS 104 15 1 14 WRIJ 40 3 0 7 0 0 7 WRW 32 1 7 en 3 1 geen oordeel 4 8 0 WVS 133 9 5 2 5 0 2 Verkennen risicobenadering Verkennen risicobenadering In de planperiode verkennen we samen met de provincie de mogelijkheden voor het toepassen van de risicobenadering op regionale keringen en wat dit betekent voor de huidige normen Hierbij wordt ook gekeken in hoeverre maatregelen en ontwikkelingen in laag 2 en 3 meerlaagsveiligheid in specifieke situaties mogelijk de gewenste norm voor laag 1 beïnvloedt Maatregelen Maatregelen in de planperiode Uitvoeren en

  Original URL path: http://www.wrij.nl/waterbeheerplan/strategie-beleid/waterveiligheid/voorkomen-regionale/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Ruimtelijke inrichting - Waterbeheerplan Waterschap Rijn en IJssel
  vergroten van het bewustzijn van de resterende eigen verantwoordelijkheid van de inwoners overheden en bedrijven Aanpak Aanpak voor de planperiode Samenwerking bij ruimtelijke ontwikkelingen Samenwerking bij ruimtelijke ontwikkelingen De waterschappen hebben samen met de gemeenten goede ervaringen opgedaan met de Watertoets Met deze toets kunnen we waterbelangen inbrengen in de ruimtelijke planvorming o a bij bestemmingsplannen Met de komst van de Omgevingswet verschuift het accent van een advies naar een nadrukkelijker betrokkenheid van begin tot eind Het waterschap wil een vanzelfsprekende gesprekspartner zijn voor de medeoverheden en maatschappelijke partners Onze inbreng bestaat uit kennis over waterveiligheid en het functioneren van het watersysteem en expertise over klimaatadaptatie Het waterschap heeft daarbij niet alleen oog voor de waterschapstaken Om dit te bereiken willen we samen met gemeenten en provincies afspraken maken over onze adviesrol in ruimtelijke plannen Risicoparagraaf in bestemmingsplan Risicoparagraaf in bestemmingsplan In de provincie Overijssel moeten gemeenten een risicoparagraaf overstromingen opnemen in hun bestemmingsplan als een plan of projectgebied binnen een dijkring ligt Deze paragraaf geeft inzicht in de risico s van overstromingen en in de maatregelen en voorzieningen om deze risico s te beperken Hierbij adviseert het waterschap De waterschappen zien de risicoparagraaf als een constructief aanknopingspunt voor overleg met de betreffende gemeente We gaan samen met de gemeenten en de provincies bekijken of een verplichte risicoparagraaf voordelen heeft of dat er wellicht andere oplossingen zijn om de risico s beter te borgen Bewustwording inwoners van risico s Bewustwording inwoners van risico s Overheid én inwoners zijn verantwoordelijk voor de veiligheid We werken aan verdere bewustwording van overlast en overstromingsrisico s bij de inwoners van ons gebied Dit verhoogt de zelfredzaamheid bij extreme crisis situaties waardoor mogelijke gevolgen beperkt worden Deze risicocommunicatie en bewustwordingsstrategieën werken we uit samen met onze verantwoordelijke partners provincie gemeente en Veiligheidsregio Kennisontwikkeling Kennisontwikkeling De afgelopen jaren is onze kennis over overstromingskansen risico s en het voorspellen van hoogwatersituaties toegenomen Daarom kunnen we steeds beter vooraf adviseren bij ruimtelijke ontwikkelingen en calamiteiten Door de klimaatverandering terugkerende toetsingen van keringen en het blijvend risico op wateroverlast is het noodzakelijk dat we deze kennis blijven ontwikkelen en delen Werken aan een klimaatbestendige omgeving Werken aan een klimaatbestendige omgeving Het waterschap werkt mee aan de uitvoering van de Deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie waarin als doel is gesteld om in 2050 een robuuste en klimaatbestendige omgeving te realiseren We doen dit samen met Rijk provincie en gemeenten door waterveiligheid en klimaatbestendigheid mee te nemen bij alle ruimtelijke planvorming realisatie en beheer De ambitie uit de Deltabeslissing is o a om in 2050 de bebouwde omgeving inclusief vitale en kwetsbare objecten voorzieningen en infrastructuur zo goed mogelijk klimaatbestendig in te richten Om deze ambities waar te maken stelt het Rijk een model afwegingskader op voor het meewegen van klimaatbestendigheid bij ruimtelijke ontwikkelingen Daarmee kunnen klimaatbestendigheid en waterveiligheid meegenomen worden in ruimtelijke plannen De provincies gemeenten en waterschappen vertalen dit afwegingskader naar de eigen omgevingsvisies plannen en verordeningen Ruimte voor waterberging Ruimte voor waterberging In extreme situaties wordt veel water geborgen op

  Original URL path: http://www.wrij.nl/waterbeheerplan/strategie-beleid/waterveiligheid/ruimtelijke/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Voldoende Water - Waterbeheerplan Waterschap Rijn en IJssel
  water Wetgeving en plannen Strategie De inrichting van het watersysteem de oppervlaktewaterpeilen en het onderhoud zijn erop gericht om in normale weersomstandigheden de gebruikers en de ruimtelijke functies van het gebied zo goed mogelijk te bedienen met in achtneming van de natuurlijke kenmerken van het watersysteem en de gewenste waterkwaliteit Daarnaast werken we aan een klimaatbestendiger watersysteem zodat er ook in lange perioden van droogte en bij extreme neerslag zo min mogelijk overlast en schade ontstaat Voor heel droge of natte situaties treffen we op maat gemaakte maatregelen Daarover zijn landelijke of regionale afspraken gemaakt zoals over de zoetwatervoorziening in droge tijden en de afspraken in het landelijke Bestuursakkoord Water voor natte omstandigheden Doelstellingen De doelen voor het thema voldoende zijn uitgewerkt voor drie situaties die kunnen optreden In normale omstandigheden werken aan doeltreffend en doelmatig waterbeheer gericht op optimaal functiegebruik In droge omstandigheden willen we droogteschade zo lang mogelijk voorkomen In natte omstandigheden willen we wateroverlast en natschade zoveel mogelijk voorkomen Sturen op voldoende water De situatie van voldoende water wordt bereikt door te sturen op de hoeveelheid grondwater en oppervlaktewater Het waterschap kan dit tot op zekere hoogte zelf De grond waterstand in een perceel is de uitkomst van meerdere factoren Er is een wisselwerking tussen de gewenste grond waterstand in een perceel en de toegekende gebruiksfuncties De provincies en gemeenten geven functies aan gebieden bijvoorbeeld natuur of landbouw Dat heeft consequenties voor de waterstanden die worden ingesteld volgens het principe waterpeil volgt de functie Het waterschap heeft op hoofdlijnen uitgewerkt hoe het de door de provincies Overijssel en Gelderland toegekende functies bedient Niet elk grondgebruik kan op elke plek gerealiseerd worden Wanneer een bepaald gebied de functie landbouw heeft betekent dit niet dat elk gewas daar geteeld kan worden Er zitten nu eenmaal grenzen aan wat mogelijk

  Original URL path: http://www.wrij.nl/waterbeheerplan/strategie-beleid/voldoende-water/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Waterbeheer in normale omstandigheden - Waterbeheerplan Waterschap Rijn en IJssel
  niet overal de juiste hoeveelheid water op de juiste plaats aanwezig is of dat het waterschap de provincies en gemeenten adviseert om de functie en het grondgebruik beter op elkaar af te stemmen Voor 70 van het waterschapsgebied geldt dat de actuele situatie ook de gewenste situatie is AGOR GGOR Voor de overige 30 heeft het waterschap in de afgelopen planperiode per deelgebied studies uitgevoerd naar het gewenste grond en oppervlaktewaterbeheer Deze studies zijn afgerond en er zijn nu concept GGOR s met mogelijke maatregelen beschikbaar In de planperiode wordt de beoogde situatie voor een deelgebied uitgewerkt in een projectplan cf Waterwet Dit plan doorloopt een openbare procedure voor vaststelling Bij vaststelling van het projectplan wordt het GGOR formeel vastgesteld Geen GGOR voor stedelijk gebied Geen GGOR voor stedelijk gebied We werken samen met gemeenten aan het verbeteren van de stedelijke waterhuishouding en adviseren over mogelijke oplossingen van knelpunten In stedelijk gebied wordt het GGOR als instrument om tot goed waterbeheer te komen niet toegepast Het realiseren van de gewenste grondwatersituatie in stedelijk gebied is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van waterschap gemeente en particulieren GGOR in natuurgebieden GGOR in natuurgebieden Verdroging van natuurgebieden wordt al langere tijd als probleem gezien Inmiddels zijn voor veel verdroogde gebieden wel maatregelen geformuleerd maar de meeste zijn nog niet uitgevoerd In de afgelopen periode hebben de waterschappen voor de N2000 gebieden de hydrologische maatregelen bepaald als onderdeel van het door de provincies geregisseerde gebiedsproces Voor welke gebieden dit is gedaan staat in de tabel GGOR studies De provincies hebben de regie op de uitvoering van de N2000 beheerplannen daarom stellen wij in dit waterbeheerplan geen termijnen aan de uitvoering van de maatregelen binnen deze gebieden De uitvoering van deze maatregelen vindt de komende jaren plaats onder de voorwaarden dat het provinciale beheerplan voor het betreffende gebied definitief is vastgesteld er geen obstakels zijn in de grondverwering en ruimtelijke procedures er afspraken zijn tussen provincie en het waterschap over de financiering van de maatregelen Tabel Uitgevoerde GGOR studies per deelgebied GGOR deelgebied Natura 2000 gebied Stand van zaken 1 1 2016 Rijnstrangen Rijntakken deelgebied Gelderse Poort GGOR vastgesteld in het WBP 2010 2015 Havikerwaard Rijntakken deelgebied Uiterwaarden IJssel GGOR vastgesteld in het WBP 2010 2015 Baakse Beek Veengoot GGOR studie afgerond Lindese en Hallerlaak GGOR studie afgerond Benedenloop Berkel GGOR vastgesteld als partiële herziening van WBP 2010 2015 Stelkampsveld Stelkampsveld GGOR studie afgerond Bekendelle Wooldse veen Korenburgerveen Willinks Weust Overig Winterswijk Bekendelle Wooldse veen Korenburgerveen Willinks Weust GGOR studie afgerond Osink Bemersbeek GGOR studie afgerond Bovenloop Buurserbeek Haaksbergerveen Buurserzand Witte veen GGOR studie afgerond GGOR en grondwater GGOR en grondwater De grondwaterstand staat in nauwe wisselwerking met het oppervlaktewaterpeil Het waterschap stuurt de grondwaterstand met name via het peil beheer van het oppervlaktewatersysteem GGOR Daarnaast zijn grondwateronttrekkingen van invloed op de grondwaterstand Daarom heeft het waterschap ook een taak in het reguleren van grondwateronttrekkingen We zijn bevoegd gezag voor alle grondwateronttrekkingen met uitzondering van Industriële onttrekkingen groter dan 150 000 m3 jaar Onttrekkingen ten behoeve van

  Original URL path: http://www.wrij.nl/waterbeheerplan/strategie-beleid/voldoende-water/waterbeheer-normale/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Waterbeheer in te droge omstandigheden - Waterbeheerplan Waterschap Rijn en IJssel
  in een aanpak voor de korte termijn 2016 2021 voor de middellange termijn 2022 2027 en voor de lange termijn 2028 2050 Op korte termijn willen we vooral kansen benutten maar voor de langere termijn komt accepteren en adapteren in beeld De kosten van maatregelen wegen in sommige gevallen niet op tegen die van droogteschade Accepteren van droogteschade en adapteren aan veranderende omstandigheden is dan onvermijdelijk Deze gefaseerde aanpak geeft ruimte om in te spelen op onzekerheden Afhankelijk van optredende effecten van klimaatverandering kunnen we het doorvoeren en opschalen van maatregelen versnellen of vertragen Naarmate maatregelen duurder worden komt de optie om droogteschade te accepteren en te adapteren steeds meer in beeld Toepassen trits voor droogteschade Toepassen trits voor droogteschade De strategie passen we in de praktijk als volgt toe sparen aanvoeren adapteren en accepteren Sparen betekent het vasthouden van grond en oppervlaktewater in het gebied en het zuinig gebruiken van water Aanvoeren betekent het waar nodig en mogelijk aanvoeren van water uit een ander stroom gebied Wanneer deze beide zaken niet meer mogelijk zijn blijft over het gebruik aan te passen of het tekort te accepteren Omdat er in grote delen van het beheergebied geen mogelijkheid is om water aan te voeren is het belangrijk om zuinig te zijn met water Dit kan door het beschikbare water zo efficiënt mogelijk te gebruiken Waar wel wateraanvoer is optimaliseren we dat door het vergroten en verbeteren van de aanvoer Er gaan desondanks situaties voorkomen waar dit onvoldoende is Daar moeten de gebruikers adapteren zich voorbereiden op tekorten of deze accepteren Op welke manier we het beste water kunt vasthouden is van veel factoren afhankelijk zoals de geologische gesteldheid van de ondergrond de bovengrond het grondgebruik en de positionering in het watersysteem Het vasthouden van water kan leiden tot nattere omstandigheden in de normale beheersituatie en een toename van wateroverlast onder natte omstandigheden We zoeken samen met bewoners en andere belanghebbenden de juiste balans tussen te nat en te droog Uitwerking trits naar de praktijk Uitwerking trits naar de praktijk Het waterschap werkt de trits als volgt uit We houden zoveel mogelijk water vast zodat in droge periode meer water beschikbaar is Inrichting en beheer worden waar mogelijk en nodig aangepast op vasthouden van water onder andere in bovenlopen en haarvaten van het watersysteem We gaan drainagebeleid evalueren voor ontwatering door middel van drainagebuizen greppels en kavelsloten De beschikbare hoeveelheid water wordt in droge tijden optimaal verdeeld waarbij de regionale verdringingsreeks de volgorde van verdeling aangeeft Het instrument voorzieningenniveau dat in het kader van het Deltaprogramma is ontwikkeld gaan we samen met de provincies uitwerken Gebruikers van water betrekken Gebruikers van water betrekken Het toepassen van de trits betekent dat niet alleen het waterschap maar ook andere partijen zoals bedrijven en inwoners worden betrokken en gevraagd om een bijdrage te leveren door De beschikbare hoeveelheid water optimaal en zuinig te gebruiken Het gebruik van water aan te passen aan watertekorten bijvoorbeeld door andere gewassen te gaan telen De dan nog resterende watertekorten

  Original URL path: http://www.wrij.nl/waterbeheerplan/strategie-beleid/voldoende-water/waterbeheer-droge/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive •