archive-nl.com » NL » W » WRIJ.NL

Total: 96

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Waterbeheer in te natte omstandigheden - Waterbeheerplan Waterschap Rijn en IJssel
  eenmaal per tien jaar kan voldoen Er zijn verschillen tussen de normenkaarten van de waterschappen zowel landelijk als binnen Rijn Oost Dit komt door uiteenlopende werkwijzen bij het uitwerken van de werknormen Ook is gebruik gemaakt van de mogelijkheid om gemotiveerd af te wijken van de landelijke normen De waterschappen harmoniseren de aanpak in de planperiode Uitvoeren 2e toetsing aan risiconormen Uitvoeren 2e toetsing aan risiconormen Het watersysteem is voortdurend aan verandering onderhevig Oorzaken zijn bijvoorbeeld de aanpassing van waterlopen klimaatverandering en veranderend grondgebruik Dit kan gevolgen hebben voor het beschermingsniveau We kijken daarom regelmatig of het watersysteem nog op orde is door het te toetsen aan de risiconormen Dit kan aanleiding zijn voor aanpassingen in het watersysteem Wanneer we dergelijke maatregelen uitvoeren ontwerpen we deze zo dat ze ook nog voldoen als de neerslag toeneemt als gevolg van klimaatontwikkeling Sinds 2013 wordt gewerkt aan de tweede toetsing van het beheergebied die inzicht geeft in de inundatierisico s Voorzien was het toetsingsonderzoek medio 2015 afgerond zou zijn Dit heeft enkele maanden langer geduurd De uitkomsten zullen daarom in 2016 als een partiële planherziening ter visie worden gelegd Hiermee geven we ook de mogelijkheid aan belanghebbenden om hun zienswijze hierover in te dienen Naar aanleiding van de grootschalige regionale wateroverlast in 2010 is bij dit toetsingsonderzoek expliciet gekeken naar de risico s op wateroverlast vanwege het beheer maaien en onderhoud baggeren De resultaten van de modelberekeningen zijn inmiddels bekend Daaruit blijkt dat de kans op overstroming in het allergrootste deel van het gebied gemiddeld kleiner is dan 1 100e per jaar De feitelijke bescherming is dus veelal groter dan op grond van de minimale beschermingsnormen nodig is Oftewel doordat ons watersysteem ruim is gedimensioneerd is er voldoende ruimte om binnen de risiconormen te blijven Een toename van het aantal piekbuien kan waarschijnlijk ook binnen de normen worden opgevangen Beoordeling kritische locaties Beoordeling kritische locaties Naast dit algemene beeld zijn er op grond van praktijkervaringen wel kritische locaties Dit zijn laaggelegen en vlakke gebieden waar het water niet snel kan worden afgevoerd Ook kan het gaan om locaties gelegen onderaan sterk hellende gebieden waar het water zich in perioden van hevige regen snel verzamelt Voorbeelden hiervan zijn Lichtenvoorde onderaan het hellende tertiaire plateau het Ruurlose Broek Wolfersveen en Het Broek in Arnhem Ongeacht het beheer of de inrichting van het watersysteem zullen dergelijke locaties altijd kritisch blijven voor wateroverlast We willen deze gebieden in samenwerking met onze partners dusdanig inrichten en beheren dat het risico op wateroverlast als acceptabel wordt beschouwd Daar waar knelpunten zijn gesignaleerd zullen we gebiedsprocessen opstarten om deze nader te bezien en waar nodig maatregelen te treffen Gebiedsgericht maatwerk voor oplossen knelpunten Gebiedsgericht maatwerk voor oplossen knelpunten Om neerslagpieken op te vangen blijven we voor het hele watersysteem uitgaan van de trits vasthouden bergen afvoeren We doen dat echter niet altijd en in alle gebieden in deze volgorde Het vasthouden en bergen van water is maatwerk voor gebieden met een complexe verweving van natuur en landbouwgebruik Voor waterbergingsgebieden

  Original URL path: http://www.wrij.nl/waterbeheerplan/strategie-beleid/voldoende-water/waterbeheer-natte/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive


 • Voorkomen overstromingen met overige keringen - Waterbeheerplan Waterschap Rijn en IJssel
  2016 2021 Prestatie indicatoren Uitwerkingen Terug naar navigatie Uitdagingen Water veiligheid Voldoende Water Schoon water Afvalwater keten Varen en ervaren Uitvoering Navigatie Sla navigatie over Waterbeheer in normale omstandigheden Waterbeheer in te droge omstandigheden Waterbeheer in te natte omstandigheden Voorkomen overstromingen met overige keringen Terug naar navigatie Voorkomen overstromingen met overige keringen Inleiding Toelichting Doelen Aanpak Maatregelen Inleiding De overige waterkeringen zijn keringen die niet zijn aangewezen als primaire of regionale kering door rijk of provincie Het gaat om kades en andere kleinere waterkeringen die het achterliggende gebied beschermen tegen wateroverlast vanuit het regionale watersystemen Toelichting Normering en onderhoud In een aantal specifieke gevallen bestaat voor deze keringen een risiconorm opgesteld door het waterschap Dit is het geval wanneer een kering een specifieke functie heeft in het watersysteem zoals bij een bergingsgebied De overige keringen zijn opgenomen in de keur en of de legger Het beheer en onderhoud is gericht op instandhouding van de kering Doelen Doelen We voorkomen wateroverlast vanuit beken en watergangen door overige waterkeringen geen primaire of regionale kering te verbeteren en in stand te houden Aanpak Aanpak voor de planperiode Actualiseren beheer en onderhoud Actualiseren beheer en onderhoud Bij de aanleg en het beheer van overige keringen zijn in het verleden verschillende uitgangspunten gehanteerd in verschillende gebieden Het beheer en onderhoud van overige keringen vraagt om een actualisatieslag We willen nu meer uniformiteit krijgen in de verschillende uitgangspunten voor de overige keringen Voor de grensoverschrijdende watergangen stemmen we deze uitgangspunten af met de waterbeheerders in Duitsland Er zijn drie variabelen die het niveau van instandhouding voor een overige waterkering bepalen de geldende norm voor regionale wateroverlast in het gebied ondergrens en of het huidige profiel van de kering zoals in de legger is vastgelegd bovengrens en of de specifieke functie van de kering in het watersysteem

  Original URL path: http://www.wrij.nl/waterbeheerplan/strategie-beleid/voldoende-water/voorkomen/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Werken aan een goede ecologische kwaliteit - Waterbeheerplan Waterschap Rijn en IJssel
  kan combineren we projecten bijvoorbeeld van gemeenten die de beleving van water willen vergroten Ook streven we naar verdere samenwerking met de landbouwsector die een goede bijdrage kan leveren aan het verbeteren van de ecologische waterkwaliteit LTO Nederland heeft het initiatief genomen voor een Deltaplan Agrarisch Waterbeheer DAW Daarin staat hoe de sector wil bijdragen aan een betere waterkwaliteit en kwantiteit Samenwerking tussen het agrarisch bedrijfsleven de partners in de waterketen en de waterschappen vergroot de effectiviteit van de aanpak Het waterschap de LTO en het landbouwbedrijfsleven in de regio bekijken samen welke projecten hiervoor opgezet worden Analyse op stroomgebiedniveau Analyse op stroomgebiedniveau Om de wateropgaven voor een watersysteem inzichtelijk te maken maakt het waterschap een analyse op stroomgebiedsniveau De toestand van een watergang is mede afhankelijk van het gebied dat afwatert op deze waterloop het stroomgebied Dit geldt voor zowel de kwaliteit als de kwantiteit droogval piekafvoeren van het water Ook voor de bepaling van de meest effectieve maatregelen voor een waterlichaam wordt de analyse op stroomgebiedsniveau als uitgangspunt gehanteerd Natuurlijker inrichting Natuurlijker inrichting Voor het realiseren van een goede ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater zijn een meer natuurlijke inrichting van waterlopen en een natuurlijker peilbeheer effectieve maatregelen Hierbij willen wij meer aansluiten bij en gebruiken maken van de natuurlijke processen en potenties van een gebied Building with Nature Dit houdt in dat natuurlijke processen binnen grenzen hun gang kunnen gaan Bij beken in hellend gebied gaat het bijvoorbeeld om aanlanding en meandering Ook kunnen dit maatregelen zijn zoals het natuurvriendelijke inrichten van de oevers of het veranderen van het profiel zoals verondiepen verbreden of juist versmallen van de waterloop Dit is afhankelijk van het watertype en de mogelijkheden voor aanpassing Aanpassingen in het hele stroomgebied kunnen ook helpen om de problemen van droogval en piekafvoeren aan te pakken Aangepast onderhoud van watergangen Aangepast onderhoud van watergangen Daar waar mogelijk wordt het onderhoud geëxtensiveerd om een betere ecologische kwaliteit te realiseren We kiezen daarbij voor een risicobenadering waarbij het effect van beperkter onderhoud nauwkeurig wordt afgewogen tegen het bijbehorend risico op wateroverlast voor de aanwezige gebruiksfuncties Extensiever onderhoud zal meer structuurvariatie in het systeem geven wat een positief effect heeft op de ecologie Ook het laten liggen of inbrengen van dood hout kan daaraan bijdragen Het waterschap onderzoekt of de inzet van blauwe diensten hier toepasbaar en effectief is Bevorderen vismigratie Bevorderen vismigratie Veel vissoorten zijn voor het verzamelen van voedsel paaien en hun opgroeigebied afhankelijk van andere wateren Hiervoor moeten deze vissen zich kunnen verplaatsen en worden obstakels zoals stuwen en gemalen vispasseerbaar gemaakt We richten ons op een effectief netwerk en werken samen met andere waterschappen en met Duitsland om een grensoverschrijdend vismigratienetwerk van bron tot zee te ontwikkelen Een goed functionerend netwerk heeft een belangrijke rol als het gaat om genetische uitwisseling voldoende leef en voortplantingsruimte voor kenmerkende faunapopulaties en voldoende migratiemogelijkheden naar paaigebieden We blijven ook het zogenaamde passieve spoor volgen waarbij ook buiten het vismigratienetwerk bij bouw of renovatie van stuwen en gemalen gekeken

  Original URL path: http://www.wrij.nl/waterbeheerplan/strategie-beleid/schoon-water/werken-goede/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Werken aan een goede chemische kwaliteit - Waterbeheerplan Waterschap Rijn en IJssel
  van het oppervlaktewater Aanpak Aanpak voor de planperiode Aanpak bij de bron Aanpak bij de bron Bij de aanpak van emissies uitstoot van stoffen blijft het voorkómen van verontreinigingen ons uitgangspunt We zetten daarvoor verschillende instrumenten in zoals voorlichting advisering vergunningverlening en handhaving bijvoorbeeld van spuit mest en teeltvrije zones Vergunningverlening zorgt ervoor dat via vergunningen of algemene regels de best beschikbare technieken bbt worden voorgeschreven om lozingen en emissies terug te dringen De beoordeling van aanvaardbaarheid van de lozingen na toepassing van bbt en het zo nodig treffen van aanvullende maatregelen gebeurt met de immissietoets beoordeling op basis van de kwaliteit en functie van het ontvangende water Lees meer We hanteren het standstill beginsel als het gaat om de aanpak van stoffen Dat houdt in dat de waterkwaliteit niet verder achteruit mag gaan Ook gaan we uit van het principe dat de vervuiler betaalt Voor lozingen kan een heffing worden opgelegd Het waterschap kan het rendement van een aantal rioolwaterzuiveringsinstallaties verbeteren Daar waar verhoging van het rendement significant bijdraagt aan de verbetering van de oppervlaktewaterkwaliteit de maatregel kosteneffectief blijkt en de bronaanpak onvoldoende werkt zal deze maatregel worden overwogen zie verder bij hoofdstuk Afvalwaterketen De zuivering van afvalwater in het buitengebied gebeurt in sommige delen van gemeenten via een IBA Individuele behandeling afvalwater vanwege de hoge kosten van drukriolering Sommige gemeenten heroverwegen hun manier van rioleren en denken na over aanleg van nieuwe riolering of juist afstoten ervan We willen samen met de gemeente zoeken naar de beste oplossing binnen de randvoorwaarden van waterkwaliteitsdoelen en de doelmatigheidsopgave in de afvalwaterketen We willen ook dat IBA s goed functioneren omdat ongezuiverde huishoudelijke lozingen effect kunnen hebben op de volksgezondheid en de mogelijkheden voor veedrenking Voorkomen van afwenteling Voorkomen van afwenteling Bij de aanpak van emissies worden eerst de probleemstoffen bepaald Hierbij maakt het waterschap een analyse op stroomgebiedsniveau Als de emissies van een stof stroomafwaarts problemen veroorzaken ook al is dit niet in het beheergebied van het waterschap dan wordt deze stof in het emissie en stoffenbeleid meegenomen Actief met partners Actief met partners Het waterschap zet de ontwikkeling voort om met partners uit de productieketen gezamenlijk doelen te realiseren Dit betreft niet alleen de gebruikers maar ook producenten leveranciers en distributeurs van stoffen als gewasbeschermingsmiddelen hormoonverstorende stoffen meststoffen en andere potentiële verontreinigingen Deze kunnen bijvoorbeeld via certificering in de landbouw of gescheiden inzameling en behandeling in zorginstellingen een belangrijke rol spelen in het terugdringen van verontreinigingen en hiermee vanuit de eigen verantwoordelijkheid een bijdrage leveren Hierbij werken we samen met andere waterschappen gemeenten regionale uitvoeringsdiensten RUD en drinkwaterbedrijven Ook de landbouwsector betrekken we actief bij de aanpak om het teveel aan voedingsstoffen en bestrijdingsmiddelen in het water terug te dringen Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer van LTO is hier een goede basis voor Op basis van initiatieven uit de landbouw gaan we in de planperiode samen werken aan verbetering van bodemkwaliteit en waterkwaliteit Het Plattelandsontwikkelingsprogramma POP3 biedt mogelijkheden voor steun aan bepaalde bovenwettelijke maatregelen ter verbetering van de waterkwaliteit Actief

  Original URL path: http://www.wrij.nl/waterbeheerplan/strategie-beleid/schoon-water/werken-goede-0/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Werken aan kwaliteit voor specifieke wateren - Waterbeheerplan Waterschap Rijn en IJssel
  zgn waterwijzers beschikbaar Een inventarisatie van de huidige toestand en beoordeling van mogelijke maatregelen heeft geleid tot een voorstel voor functiewijzigingen van ons waterschap aan de provincie Het gaat om vier wijzigingen voor beken met een SED functie Baakse Beek bovenloop Nieuwe Beek Oerstrang Vierakkerse Laak en Havikerwaard Oost en om drie wijzigingen voor beken met de EVZ functie Dortherbeek en een deel van de Bielheimerbeek Deze wijzigingen worden betrokken in het overleg over de kwaliteitsdoelen voor overige wateren en zullen in de planperiode worden doorgevoerd Maatregelen voor deze wateren Maatregelen ter verbetering van de HEN en SED wateren die ook zijn aangewezen als KRW waterlichaam zijn opgenomen in het KRW programma Voornamelijk bij de terrasrandbeken bij Lichtenvoorde en de plateaubeken bij Winterswijk zijn nog aanvullende maatregelen nodig om het gewenste ecologische niveau van deze HEN en SED wateren te bereiken Stedelijk water Stedelijk water Als onderdeel van de integrale opgave voor het stedelijk waterbeheer moet het water in de stad een goede waterkwaliteit hebben en houden om gezondheidsproblemen en overlast zoals stank te voorkomen Daarnaast is een goede kwaliteit een voorwaarde voor een goede leefomgeving zeker in hete en droge periodes Lees meer Waterkwaliteitsspoor Als kwaliteitsbeheerder voor het stedelijk water streeft het waterschap naar realistische doelen die het gebruik en de beleving van het stedelijk water ondersteunen In overleg met gemeenten kan gekozen worden voor specifieke inrichtings en kwaliteitsdoelen voor bepaalde wateren De in Rijn Oost afgestemde methodiek van het waterkwaliteitsspoor helpt om te komen tot een goede set van maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren Met het waterkwaliteitsspoor willen wij de waterkwaliteitsproblemen aanpakken die ontstaan door emissies naar het oppervlaktewater en door het gebruik van het water Een belangrijke aanpak in het waterkwaliteitsspoor ligt in het optimaliseren van de inrichting en het beheer van stedelijk water Kwaliteit stedelijk water De kwaliteit van het stedelijk water is de laatste jaren sterk verbeterd doordat alle gemeenten inmiddels voldoen aan de basisinspanning en ook al aanvullende maatregelen hebben genomen vanuit studies die zijn gedaan in het kader van het waterkwaliteitsspoor Op een aantal plaatsen zorgt het stedelijk water echter nog voor overlast als gevolg van blauwalg of vissterfte Wat betreft blauwalg zijn Arnhem Presikhaaf en de stadsgracht van Groenlo de grootste probleemlocaties ieder jaar is hier sprake van blauwalg Locaties waar meerdere malen vissterfte is gemeld zijn de Looiersgracht Hessengracht in Doesburg de stadsgracht van Groenlo de grote gracht door Bredevoort en de Berkeltak door Borculo Een hoge belasting met voedingsstoffen in combinatie met slechte doorstroming is vaak de oorzaak van deze problemen Maatregelen stedelijk water Wij stemmen de waterkwaliteit af op streefbeelden die we samen met de gemeente opstellen Deze streefbeelden gaan over de kwaliteit van het water de inrichting en over beheer en het onderhoud van stedelijke watergangen Het waterschap en de gemeente kunnen verschillende ambities hebben voor de kwaliteit van een stadswater Streefbeelden zijn een hulpmiddel om deze ambities samen af te stemmen en de randvoorwaarden te bepalen We houden hierbij rekening met de wensen van omwonenden en

  Original URL path: http://www.wrij.nl/waterbeheerplan/strategie-beleid/schoon-water/werken-kwaliteit/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Afvalwaterketen - Waterbeheerplan Waterschap Rijn en IJssel
  afvalwaterketen Wetgeving en plannen Strategie Als waterschap willen we samen met partners een klimaatbestendige afvalwaterketen en een zo duurzaam mogelijke afvalwaterzuivering realiseren Klimaatverandering heeft hevige intense buien tot gevolg Om wateroverlast in stedelijk gebied te voorkomen kan het nodig zijn om het afvalwatersysteem aan te passen Hogere temperaturen kunnen leiden tot een verslechtering van de waterkwaliteit Dat vraagt om maatregelen De wereldwijde uitputting van grondstoffen en energievoorraden vraagt om duurzame oplossingen Een ombuiging naar een circulaire economie is op termijn noodzakelijk We bekijken samen met partners mogelijkheden voor het terugwinnen van energie en grondstoffen uit afvalwater Daarmee maken we ons afvalwatersysteem duurzamer We zien dit als een belangrijke opgave voor de komende jaren Doelstellingen Voor de planperiode 2016 2021 stellen we voor de afvalwaterketen de volgende doelen Een effectieve en efficiënte behandeling van afvalwater voor een bijdrage aan een goede volksgezondheid en een schoon watersysteem Een effectieve en efficiënte afval waterketen door partnerschappen met gemeenten en andere partijen Het leveren van een bijdrage aan een meer circulaire economie door samen met bedrijven en andere partners te werken aan het terugwinnen van energie en grondstoffen uit afvalwater Werking van de afvalwaterketen De waterketen bestaat uit drinkwatervoorzieningen en voorzieningen voor het inzamelen transporteren en zuiveren van afvalwater Drinkwaterbedrijven verzorgen de winning productie en distributie van drinkwater Bij het gebruik van water in huishoudens en bedrijven ontstaat afvalwater De gemeenten zorgen voor de inzameling en het transport van afvalwater en het inzamelen afvoeren bergen en infiltreren van regenwater Het afvalwater en het vervuilde deel van het opgevangen regenwater wordt op de rioolwaterzuiveringsinstallaties van de waterschappen rwzi s gezuiverd De riolering het transportsysteem en de rwzi s vormen samen de afvalwaterketen Er is een functionele samenhang tussen het rioolstelsel de rwzi s en het oppervlaktewater De waterschappen en gemeenten in Rijn Oost hechten dan ook veel belang aan goede samenwerking binnen deze samenhang Samenwerking leidt tot optimalisatie van de afvalwaterketen betere dienstverlening betere waterkwaliteit en tot kostenbesparing Op verschillende manieren vindt er intensieve samenwerking tussen waterschappen en gemeenten plaats Waterschappen doen bijvoorbeeld mee aan het opstellen van gemeentelijke rioleringsplannen BRP s en GRP s Om de afvalwaterketen duurzamer te ontwikkelen dient bij elke wijziging van enige omvang van het stedelijk gebied te worden bezien in overleg tussen waterschap en gemeente of het afkoppelen van niet vervuild regenwater tot de maatschappelijke opties kan behoren Ook in de samenwerking tussen de waterschappen in Rijn Oost onderling zijn de afgelopen jaren flinke stappen gezet door het aan zuiveringsinstallaties verwante werk zoals inkoop op elkaar af te stemmen in de vorm van shared services Wetgeving en plannen De Waterwet en Europese richtlijnen schrijven voor in welke mate het waterschap het afvalwater moet zuiveren De Waterwet schrijft ook voor dat de waterschappen en gemeenten gezamenlijk de afvalwaterketen gaan beheren alsof het één systeem is Over energie efficiency hebben we in twee ambitieuze plannen afspraken gemaakt met andere partijen In 2008 hebben de waterschappen Meerjarenafspraken MJA3 met het Rijk gemaakt In het kader van MJA3 zetten we in op een

  Original URL path: http://www.wrij.nl/waterbeheerplan/strategie-beleid/afvalwaterketenx/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Zuiveren afvalwater voor schoon en gezond watersysteem - Waterbeheerplan Waterschap Rijn en IJssel
  zuivering optimaal laten presteren We gaan hierbij uit van de afvalwaterketen als geheel Investeren in procesautomatisering kan een middel zijn voor een betere zuiveringsprestatie We bekijken het optimaliseren van een rwzi altijd in samenhang met maatregelen in de riolering met bedrijven die afvalwater aanleveren en met andere maatregelen in het afvalwatersysteem Ontwikkeling van de rwzi s Ontwikkeling van de rwzi s De rwzi s zijn ontworpen op de hydraulische capaciteit en de belasting die berekend is op basis van gegevens over de bevolkingsgroei de economische ontwikkeling en de voortgang van het afkoppelen van regenwater Een exacte berekening is moeilijk te maken Nauwe samenwerking met gemeenten en andere partijen is onontbeerlijk om de gewenste hydraulische capaciteit af te spreken Hoe beter de lange termijn belasting wordt berekend hoe doelmatiger de investering en exploitatie zal zijn De installaties op de rwzi s worden nu in 20 tot 30 jaar afgeschreven Er kunnen omstandigheden en onzekerheden zijn waarbij het verstandig is om met kortere afschrijvingstermijnen te werken Zeker als we daarbij beter aansluiten bij de systematiek van bedrijven en gemeenten en de dynamiek in het stedelijk gebied Lees meer Voldoen aan lozingseisen Het waterschap zorgt ervoor dat het effluent van de waterzuiveringen voldoet aan de wettelijke lozingseisen Een rwzi die loost op een relatief klein water heeft een grote invloed op de kwaliteit van het oppervlaktewater Hierdoor wordt de gewenste kwaliteit in het oppervlaktewater niet altijd gehaald Daarom wordt in de planperiode bezien of andere lozingseisen nodig zijn Lozingseisen worden meer afgestemd op de kwaliteit en kwantiteit van het ontvangende watersysteem Meegewogen wordt of strengere lozingseisen economisch verantwoord zijn De werking van de zuiveringsinstallaties wordt regelmatig gecontroleerd op basis van standaard lozingseisen uit het activiteitenbesluit of een maatwerkvergunning zie ook het WBP deel Schoon water Verdergaande zuivering Meer nutriënten stikstof en fosfaat verwijderen dan de norm levert in veel situaties geen echte verbetering op van de ecologische waterkwaliteit Dit heeft te maken met andere factoren zoals emissiebronnen verkeer landbouw of de inrichting van het watersysteem die in veel gevallen beperkend is voor een goede ecologische waterkwaliteit Aanvullende zuivering om meer nutriënten en andere stoffen uit het afvalwater te verwijderen wegen we zorgvuldig af tegen de andere maatregelen in de planperiode Behalen van waterkwaliteitsdoelstellingen Om de doelen van de Kaderrichtlijn Water te halen kan het zijn dat er strengere lozingseisen voor de rwzi s nodig zijn Bijvoorbeeld bij lozingen op meer kwetsbare watersystemen Hierbij hanteren we de volgende criteria De lozing van gezuiverd afvalwater op het oppervlaktewater verhindert het bereiken van de kwaliteitsdoelstellingen in een waterlichaam Het rijks beleid of een andere aanpak die op de bronnen van de verontreiniging zijn gericht kan de overbelasting met deze stoffen niet oplossen Aanvullende zuiveringstechnische maatregelen zijn effectief Opvang en transport van afvalwater Opvang en transport van afvalwater Samen met gemeenten beperken we de risico s die gepaard gaan met de inzameling en het transport van afvalwater Het rioolstelsel is niet overal berekend op hevige buien Hierdoor komt er water op straat te staan Daarnaast wordt er

  Original URL path: http://www.wrij.nl/waterbeheerplan/strategie-beleid/afvalwaterketenx/zuiveren-afvalwater/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Samenwerking voor kostenbesparing - Waterbeheerplan Waterschap Rijn en IJssel
  2011 vraagt van het waterschap en de gemeenten drie inspanningen kosten besparen minder meerkosten kwetsbaarheid verminderen meer continuïteit en kwaliteit en het innovatievermogen vergroten Uit de voortgangsrapportage van de Visitatiecommissie Waterketen Commissie Peijs blijkt dat de riolering en de rioolwaterzuiveringsinstallaties op orde zijn Tegelijkertijd liggen er grote uitdagingen om de kostenontwikkeling in de hand te houden De samenwerking in de afvalwaterketen groeit en levert aantoonbare resultaten Ook de samenwerking met drinkwaterbedrijven en het leren van elkaar komt op gang Er moet echter nog veel gebeuren om in 2020 de doelmatigheidsopgave te hebben gerealiseerd Doelen Doelen Een effectieve en efficiënte afval waterketen door partnerschappen met gemeenten en andere partijen Aanpak Aanpak voor de planperiode Het partnerschap met gemeenten en andere partijen werken we in de planperiode uit door het op maat aangaan van samenwerking met bedrijven waaronder drinkwaterbedrijven en door structurele samenwerking met alle gemeenten in ons beheergebied Samenwerking met gemeentelijke partners Samenwerking met gemeentelijke partners Het waterschap en de gemeenten zien het afvalwatersysteem als één systeem in plaats van een rioolstelsel dat gescheiden is van een rioolwaterzuiveringsinstallatie De gemeente heeft de regierol in de stedelijke wateropgave betreffende de riolering Het waterschap is hierbij intensief betrokken onder andere bij het opstellen van het gemeentelijke rioleringsplannen BRP s en v GRP s We willen in de planperiode met gemeenten verder vorm en inhoud geven aan het afvalwatersysteem inzameling transport en zuivering voor een zuiveringskring Samen met de gemeenten die binnen een zuiveringskring liggen gaan we hierover afspraken maken Om de afvalwaterketen voortaan meer gezamenlijk te ontwikkelen onderzoeken de gemeenten en het waterschap of er als daar de meerwaarde van wordt gezien door de partners in de samenwerkingsregio gekomen kan worden tot een gezamenlijk afval waterplan Voor de knooppunten waar het waterschap het afvalwater van de gemeenten overneemt zijn of worden afspraken gemaakt over de afnameverplichting Lees meer Kostengroei afremmen Door kennis en capaciteit van waterschappen en gemeenten te bundelen vergroten we de doelmatigheid in de afvalwaterketen en optimaliseren we het beheer Een regionale aanpak een sterke focus op kennis en innovatie en verbetering van feitelijke werkprocessen staan hierbij centraal Kosteneffectieve investeringsbeslissingen en systematischer en efficiënter uitvoeren van operationele taken moeten kostengroei afremmen Door nauwere samenwerking op strategisch tactisch en operationeel niveau valt er in de afval waterketen nog te optimaliseren Samenwerking uitbouwen Behalve de gemeenten zijn ook andere partners zoals drinkwaterbedrijven woningbouwverenigingen en bouwexploitanten in beeld voor samenwerking in het stedelijk gebied Activiteiten bij de opvang en het transport van afval water pakken we samen aan Renovaties op wijkniveau bieden wellicht kansen voor gezamenlijke innovaties in de levering opvang en het transport van water Samenwerking met bedrijven en kennisinstellingen Samenwerking met bedrijven en kennisinstellingen De waterschappen verkennen met bedrijven en kennisinstellingen actief kansen voor de terugwinning van grondstoffen energie en water Er moet een marktafzet voor de grondstoffen zijn om de winning rendabel te maken We zoeken partners in dit transitieproces die aanvullend zijn op onze eigen kennis en ervaring Samen met hen testen we technische oplossingen in proefprojecten en of ontwikkelen

  Original URL path: http://www.wrij.nl/waterbeheerplan/strategie-beleid/afvalwaterketenx/samenwerking/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive •