archive-nl.com » NL » W » WRIJ.NL

Total: 96

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Afvalwater benutten voor circulaire economie - Waterbeheerplan Waterschap Rijn en IJssel
  zuivering van gezuiverd afvalwater effluent en dit geschikt maken voor hergebruik Winning van fosfaat uit geconcentreerde deelstromen bij de slibontwatering Voorbereiding van grootschalige fosfaatterugwinning uit vliegas na slibverbranding Het ombouwen van een rwzi tot Energiefabriek en of Grondstoffenfabriek Ruimte voor innovaties Ruimte voor innovaties De technologie en marktontwikkeling voor de terugwinning van energie en grondstoffen uit afvalwater is vaak een langzaam proces dat jaren duurt Waterschappen faciliteren de technologie ontwikkeling door mee te werken aan experimenten en pilots Samenwerking met kennisinstellingen STOWA bedrijven en andere waterschappen is onmisbaar Een klimaat waarin het verkennen van innovatieve oplossingen wordt gestimuleerd sociale innovatie is eveneens een belangrijke randvoorwaarde voor vernieuwing De waterschappen in Rijn Oost onderkennen het belang van innovatie en dragen de komende jaren actief bij aan onderzoeken en ontwikkelingen die gericht zijn op de vooruitgang van de duurzame kringlooptechnologie en de ontwikkeling van markten voor de afzet van producten water energie en grondstoffen Ontwikkelen energie en grondstof fabrieken Ontwikkelen energie en grondstof fabrieken Op verschillende rwzi s gaan de waterschappen de komende jaren grondstoffen energie en water terugwinnen Slib vormt nu nog een afvalstof die we tegen hoge kosten afzetten Ontwikkelingen zoals nieuwe vergistingstechnieken en voorbehandeling voor de vergisting van zuiveringsslib zorgen voor een hogere energiewinning en een betere slibontwatering Fosfaat is een voorbeeld van een grondstof in afvalwater waarvan de voorraden wereldwijd langzaam opraken In bepaalde gevallen loont het al om fosfaat terug te winnen uit geconcentreerde retourstromen die vrijkomen bij slibontwatering Ook fosfaat winnen uit vliegas dat overblijft na slibverbranding is rendabel De waterschappen zetten hun slib af bij verschillende eindverwerkers en maken daarom hun eigen keuzes ten aanzien van fosfaatterugwinning Lees meer Next best stoffen Afvalwater en slib bevatten ook veel andere grondstoffen die voor terugwinning in aanmerking komen zoals cellulose grondstoffen voor biopolymeren en alginaat Het waterschap werkt mee in de landelijke samenwerkingsverbanden De Energiefabriek en De Grondstoffenfabriek om de ontwikkeling van deze concepten te stimuleren Bij terugwinning van grondstoffen gaat het o a om fosfaat cellulose en alginaat In dit samenwerkingsverband delen we kennis en inventariseren we kansen en knelpunten bij wet en regelgeving subsidies en marktontwikkeling De next best grondstof om terug te winnen is alginaat een indikmiddel dat vele toepassingen kent papier textiel voeding pharma etc In de planperiode willen we de productie en winning van alginaat uit industrieel en huishoudelijk afvalwater o a uit Nereda korrelslib beproeven op demonstratieschaal Dit doen we in het kader van het Nationaal Alginaat Onderzoeksprogramma NAOP en met ondersteuning van het provinciaal biobased investeringsprogramma BIC ON De beoogde demonstratielocatie is de rwzi te Zutphen Energiebesparing in afvalwaterketen Energiebesparing in afvalwaterketen Naast terugwinning van energie werken we ook aan energiebesparing Er is een Klimaat en Energieakkoord getekend waarmee de waterschappen aangeven een verbetering van de energie efficiency van 30 te realiseren bij de zuivering van afvalwater tot 2020 Ook hebben we afgesproken om 40 van de benodigde energie zelf op te wekken door bijvoorbeeld slibvergisting en inzet van andere duurzame energiebronnen Hergebruik afvalwater Hergebruik afvalwater Om afvalwater voor andere

  Original URL path: http://www.wrij.nl/waterbeheerplan/strategie-beleid/afvalwaterketenx/afvalwater-benutten/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive


 • Varen en ervaren - Waterbeheerplan Waterschap Rijn en IJssel
  in te natte omstandigheden Voorkomen overstromingen met overige keringen Schoon water Werken aan een goede ecologische kwaliteit Werken aan een goede chemische kwaliteit Werken aan kwaliteit voor specifieke wateren Afvalwaterketen Zuiveren afvalwater voor schoon en gezond watersysteem Samenwerking voor kostenbesparing Afvalwater benutten voor circulaire economie Varen en ervaren Recreatief gebruik Sport Visserij Vaarwegbeheer Stedelijk waterbeheer Samenwerking met Duitsland Stroomgebied Schipbeek Stroomgebied Berkel Stroomgebied Baakse Beek Stroomgebied Oude IJssel Stroomgebied Liemers Veluwe Uitvoering Hoe gebruiken we onze instrumenten Inrichting beheer en onderhoud Vergunningverlening toezicht handhaving Crisisbeheersing bij calamiteiten Meten en monitoren Communicatie en educatie Maatregelen 2016 2021 Kostenraming 2016 2021 Prestatie indicatoren Uitwerkingen Terug naar navigatie Uitdagingen Water veiligheid Voldoende Water Schoon water Afvalwater keten Varen en ervaren Uitvoering Navigatie Sla navigatie over Varen en ervaren Recreatief gebruik Sport Visserij Vaarwegbeheer Terug naar navigatie Varen en ervaren In onze stroomgebieden zijn tal van mooie riviertjes beken en plassen aanwezig waar recreanten van genieten en die toeristisch worden benut Op deze manier genieten heel veel mensen van de aanwezigheid van water in hun omgeving Het waterschap draagt hieraan bij door gericht beheer en onderhoud en door waar mogelijk het water beleefbaar te maken Afvalwater benutten voor circulaire economie Recreatief gebruik Uitwerkingen Stedelijk

  Original URL path: http://www.wrij.nl/waterbeheerplan/strategie-beleid/varen-en-ervaren/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Recreatief gebruik - Waterbeheerplan Waterschap Rijn en IJssel
  Terug naar navigatie Recreatief gebruik Inleiding Toelichting Aanpak Inleiding Het waterschap beheert het water zo dat iedereen het water kan gebruiken en beleven Wateren en oevers zijn grotendeels opengesteld voor recreanten en we staan open voor initiatieven van recreanten en hun belangenorganisaties Toerisme waar waterrecreatie en landschapsbeleving een belangrijk onderdeel van uitmaken is voor veel van onze gebieden een belangrijke economische factor Toelichting Gebruikers van het water Het oppervlaktewater en de waterkeringen worden ook gebruikt om te wandelen te varen te zwemmen te vissen en te schaatsen We stimuleren dit gebruik waar mogelijk en stemmen het waar nodig af op de belangen van anderen Het waterschap streeft ernaar sloten kanalen riviertjes beken de oevers en de omgeving aantrekkelijk herkenbaar en vooral leefbaar te maken voor recreanten Zo biedt het watersysteem ook een meerwaarde voor alle inwoners die op hun eigen manier het water in hun omgeving beleven Dit geldt voor het landelijk gebied maar in toenemende mate ook voor het stedelijk gebied Als we onze eigendommen open stellen voor recreatief gebruik moet dat wel veilig zijn en mag dit gebruik niet ten koste gaan van het functioneren van het watersysteem en van functies zoals natuur landbouw bedrijven en wonen Aanpak Uitgangspunten Uitgangspunten Voor het recreatief gebruik gelden de volgende algemene uitgangspunten en aanpak Het waterschap stelt zich positief op bij initiatieven van anderen en denkt mee over kansen en mogelijkheden We zoeken de samenwerking met partners en belanghebbenden Zo kunnen wij bijvoorbeeld met het openstellen van onze eigendommen ontbrekende schakels in recreatieve routes aanvullen Bij eigen herinrichtingsprojecten in landelijk en stedelijk gebied grijpen we samen met partners kansen aan om de beleving van het water en de mogelijkheden voor medegebruik te vergroten Recreatief gebruik staan we in veel gevallen toe bijvoorbeeld wandelen over onderhoudspaden of kanoën op watergangen Als recreatief

  Original URL path: http://www.wrij.nl/waterbeheerplan/strategie-beleid/varen-en-ervaren/recreatief-gebruik/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • (Sport)Visserij - Waterbeheerplan Waterschap Rijn en IJssel
  Vergunningverlening toezicht handhaving Crisisbeheersing bij calamiteiten Meten en monitoren Communicatie en educatie Maatregelen 2016 2021 Kostenraming 2016 2021 Prestatie indicatoren Uitwerkingen Terug naar navigatie Uitdagingen Water veiligheid Voldoende Water Schoon water Afvalwater keten Varen en ervaren Uitvoering Navigatie Sla navigatie over Recreatief gebruik Sport Visserij Vaarwegbeheer Terug naar navigatie Sport Visserij Inleiding Toelichting Aanpak Inleiding Honderdduizenden sportvissers zoeken regelmatig een stek aan de waterkant Beroepsvisserij komt alleen nog lokaal voor vooral in Noordwest Overijssel In economisch opzicht is sportvisserij een belangrijke bedrijfstak Toelichting Het recht om te vissen is verbonden aan het eigendom van gronden Sport en beroepsvisserij zijn geregeld in de Visserijwet Vissen mag alleen met een vergunning van Sportvisserij Nederland en is aan voorwaarden gebonden In vrijwel alle gevallen zijn de visrechten langdurig verhuurd aan hengelsportfederaties Waar sprake is van beroepsvisserij wordt dit onderling geregeld tussen hengelsport en beroepsvisserij De hengelsportfederaties en de beroepsvisserij zijn verantwoordelijk voor het visserijbeheer de waterschappen voor het visstandsbeheer Afstemming over het visstandsbeheer gebeurt in de visstandbeheercommissies VBC s met gebruik making van elkaars kennis en kunde Daarin zitten het waterschap de hengelsportfederatie de desbetreffende hengelsportvereniging en waar nodig vertegenwoordigers van de beroepsvisserij en de terreinbeheerders Aanpak Uitgangspunten Het waterschap hanteert de volgende uitgangspunten voor de sportvisserij Sportvisserij is toegestaan vanaf onderhoudspaden kades en toegangswegen die in eigendom zijn van het waterschap Het waterschap verhuurt het visrecht van een aangewezen deel haar eigendommen aan de hengelsportfederaties Vissers moeten een vergunning hebben vispas Het waterschap staat voorzieningen zoals vissteigers toe Daarbij wordt ook gelet op toegankelijkheid voor gehandicapten Vaak is een vergunning op grond van de Keur nodig Voorzieningen mogen niet tegenstrijdig zijn met toegekende functies Het onderhoud van de voorzieningen is een taak voor de hengelsportverenigingen zelf De binnenvisserij wordt besproken binnen VBC s Doelen en eventuele maatregelen worden vastgelegd in visplannen Het

  Original URL path: http://www.wrij.nl/waterbeheerplan/strategie-beleid/varen-en-ervaren/%28sport%29visserij/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Vaarwegbeheer - Waterbeheerplan Waterschap Rijn en IJssel
  nautisch beheer Vaarwegbeheer is de verantwoordelijkheid van de provincies en kan voor een specifieke watergang worden neergelegd bij het waterschap Vaarwegbeheer is de formele zorg voor het instandhouden van vaarwegen voor de beroeps scheepvaart Dit betekent onder andere dat de vaargeulen op diepte gehouden moeten worden Hierdoor kan de scheepvaart de vaarweg goed blijven gebruiken Het nautisch beheer is de zorg voor een veilige vlotte en doelmatige afwikkeling van alle scheepvaartverkeer zowel de beroepsvaart als de recreatievaart De nautisch beheerder regelt o a het verkeer op het water Ook het nautisch beheer kan voor een specifieke watergang bij het waterschap zijn neergelegd Waterschap Rijn en IJssel is voor de Oude IJssel zowel de vaarwegbeheerder als de nautisch beheerder De uitvoering van het vaarwegbeheer stemmen we af op andere belangen en doelen voor de betreffende watergang zoals de ecologische doelstellingen en de belangen van de sportvisserij Afstemming is ook nodig voor het eigen reguliere waterbeheer waaronder het baggeren of voor de uitvoering van herinrichtingsprojecten aan de betreffende watergang Aanpak Maatregelen in extreme situaties Maatregelen in extreme situaties De waterschappen beheren de watergangen die als vaarweg worden gebruikt zo dat deze geschikt blijven voor gebruik door de scheepvaart In geval van hoge waterpeilen wateroverlast of langdurige droogte is het mogelijk dat we peilbeheersingsmaatregelen nemen die de scheepvaart belemmeren Bij maatregelen in deze extreme situaties betrekken we tijdig vertegenwoordigers uit de beroepsvaart en de recreatievaart Scheepvaart Oude IJssel Scheepvaart Oude IJssel De Oude IJssel blijft ingericht als een geschikte vaarweg voor de beroepsvaart voor schepen van de CEMT zwaarteklasse II Dit geldt vanaf de sluis in de IJssel bij Doesburg tot aan de brug in de Slingerparallel bij Doetinchem Het waterschap voert deze taak uit voor de provincie Gelderland die hiervoor budget ter beschikking stelt De gemotoriseerde recreatievaart kan tevens varen op de

  Original URL path: http://www.wrij.nl/waterbeheerplan/strategie-beleid/varen-en-ervaren/vaarwegbeheer/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Stedelijk waterbeheer - Waterbeheerplan Waterschap Rijn en IJssel
  en mitigatie in samenhang met andere stedelijk opgaven op te pakken Wateroverlast Bij de aanpak van wateroverlast richten wij ons primair op de aanpak van bestaande knelpunten in het oppervlaktewater We nemen klimaatbestendige maatregelen om knelpunten op te lossen de effecten van klimaatontwikkeling tot 2050 zijn hierin meegenomen Daarnaast adviseren we gemeenten over doelmatige oplossingen voor knelpunten die ontstaan bij de afvoer van regenwater naar het grond en oppervlaktewater Bij de her inrichting van de openbare ruimte brengen wij onze kennis in over de wijze waarop het risico op wateroverlast beperkt kan worden Lees meer Het waterschap benadert regenwater vanuit het principe vasthouden bergen afvoeren Infiltratie van water in de bodem zorgt voor aanvulling van het grondwater ter plekke en langzaam afvoeren naar het regionale watersysteem Samen met gemeenten willen we de zogenaamde verstening van tuinen tegengaan door gerichte communicatie Daar waar uit de toetsing normering wateroverlast óf uit een stresstest voor stedelijk gebied blijkt dat er te weinig oppervlaktewater of waterberging is nemen wij onze verantwoordelijkheid Droogte Klimaatverandering leidt niet alleen tot meer neerslag De komende jaren zullen er zich ook steeds vaker perioden van droogte voordoen Dit kan leiden tot ondiep en stilstaand water slechte waterkwaliteit onhygiënische situaties en zelfs het droogvallen van watergangen met ernstige gevolgen voor de leefomgeving Hoewel de knelpunten per stedelijke kern nog niet duidelijk in beeld zijn gebracht zullen wij hier aandacht aan besteden bij nieuwbouw en herstructurering De zoektocht naar de beste oplossing voor wateroverlast of de gevolgen van droogte benaderen wij vanuit het leggen van verbindingen tussen stedelijk en landelijk gebied In een vroegtijdig stadium wordt met alle betrokkenen gemeente natuurorganisaties landbouw en recreatie verkend wat de opgaven zijn en waar synergie te behalen is Dit vanuit de gedachte dat bovenstroomse maatregelen ook verderop in het stroomgebied hun effect kunnen hebben Hittestress Bij een warme dag is het in grote kernen met veel verharding soms wel 5 tot 8 graden warmer dan buiten de stad Dit kan leiden tot hittestress Dat brengt gezondheidsrisico s met zich mee Met allerlei maatregelen bijvoorbeeld de aanleg van groen kan de hitte structureel met enkele graden worden verminderd Primair is de gemeente aan zet bij de bestrijding van hittestress Wel hangen de maatregelen nauw samen met het watersysteem want water is een levensvoorwaarde voor groen en daarmee voor schaduw en koelte Daarom stemmen wij maatregelen op elkaar af en nemen hierin onze verantwoordelijkheid Waterkwaliteit Wij zijn waterkwaliteitsbeheerder van al het oppervlaktewater in stedelijk gebied Een goede inrichting van een vijver of watergang is belangrijk voor de waterkwaliteit en het waterleven Een watergang moet voldoende waterdiepte en doorstroming hebben om een goede waterkwaliteit te houden Als water stil staat of de watergang droog valt ontstaat het risico van temperatuurstijging te hoge concentraties van schadelijke stoffen en vissterfte Bij ruimtelijke ontwikkelingen is het belangrijk om rekening te houden met bovenstaande factoren Streefbeelden zijn een belangrijk hulpmiddel om samen met de gemeente te sturen op de gewenste waterkwaliteit Opvangen afvalwater Naast ruimtelijke inrichting is ook het voorkomen van

  Original URL path: http://www.wrij.nl/waterbeheerplan/strategie-beleid/stedelijk/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Samenwerking met Duitsland - Waterbeheerplan Waterschap Rijn en IJssel
  en Nederlandse waterbeheerders elkaar over de planvorming en stemmen waar nodig en mogelijk voor de grensoverschrijdende wateren de doelen en maatregelen op elkaar af Enkele Duits Nederlandse technische werkgroepen die zich richten op monitoring waterkwaliteit vismigratie en regionaal hoogwater leveren ondersteuning Samenwerking in het regionaal platform en de grenswatercommissies Er is sinds 2012 sprake van structurele samenwerking tussen de waterschappen Vechtstromen en Rijn en IJssel Kreis Borken en Landkreis Grafschaft Bentheim Hiervoor is het Grensoverschrijdend Platform voor Regionaal Waterbeheer GPRW opgericht Een Nederlands Duits coördinatiebureau dat bij de EUREGIO te Gronau is gehuisvest ondersteunt dit platform Dit regionale platform zet zijn activiteiten in de planperiode voort Het accent ligt daarbij op de afstemming en samenwerking in de grensregio van de deelnemende organisaties Lees meer De waterschappen Vechtstromen en Rijn en IJssel zetten ook de afstemming in het formele Grenswateroverleg voort Dit overleg is gebaseerd op het grensverdrag tussen Nederland Duitsland uit 1960 Er is jaarlijks overleg van de grenswatercommissie in het stroomgebied van het Grenskanaal Oude Rijn in de regio Emmerich De komende jaren wordt mogelijk ook de commissie voor het Vecht en Dinkelstroomgebied weer actief Samenwerking in bilaterale projecten We zetten ook de projectmatige samenwerking met één of meer Duitse overheden in de grensoverschrijdende stroomgebieden voort Voorbeelden van succesvolle samenwerking zijn Gewässerkonzept Schlinge Opstellen van een gezamenlijk grensoverschrijdend streefbeeld voor de landschappelijke en ecologische ontwikkeling van de Schlinge Bovenslinge Op basis van dit streefbeeld worden in de planperiode maatregelen voor waterkwaliteit en kwantiteit gepland en uitgevoerd Nutriëntenproject Winterswijk Oeding Een samenwerkingsproject met 35 Duitse en Nederlandse landbouwbedrijven in de grensregio Winterswijk Oeding met als doel de uit en afspoeling van stikstof en fosfaat te verminderen Op basis van dit project wordt in de planperiode verder gewerkt en aan monitoring van en advisering over vermindering van nutriënten in grond en oppervlaktewater De Wasserkonferenz 2014 waarin afspraken zijn gemaakt over samenwerking in het stroomgebied van de Oude IJssel Bocholter Aa Op basis van deze conferentie gaat het waterschap deelnemen aan het opstellen van een Hochwasserschutzkonzept voor de Issel en Bocholter Aa Projectplan vispassages Grenskanaal Er is samen met het Deichverband Bislich Landesgrenze een plan opgesteld voor het vispasseerbaar maken van alle stuwen in het Grenskanaal Netterdenscher Kanal Dit plan wordt uitgevoerd met financiering van de Deutsche Bahn als natuurcompensatie geld voor het doortrekken van de Betuwelijn in Duitsland Samenwerking voor de Rijn Waterschap Rijn en IJssel zet de samenwerking met de Duitse partners langs de Niederrhein Bovenrijn in de Arbeitsgruppe Hochwasser voort Dit is vooral in het belang van een goede toekomstige hoogwaterbescherming door middel van de grensoverschrijdende dijkring 48 Er is geconstateerd dat de aanpak voor deze dijkring aan Nederlandse en Duitse zijde verschillend is wat in de toekomst tot verhoogde risico s kan leiden In deze werkgroep nemen partners uit diverse overheidslagen deel zoals Rijkswaterstaat Ministerium Provincie Bezirksregierung en de Deichverbände Het overleg biedt daarom een goed platform voor het uitwisselen van plannen en maatregelen op het gebied van hoogwaterbescherming Het waterschap geeft in dit platform prioriteit aan twee

  Original URL path: http://www.wrij.nl/waterbeheerplan/strategie-beleid/samenwerking-0/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Stroomgebied Schipbeek - Waterbeheerplan Waterschap Rijn en IJssel
  Vanaf de grens tot de IJssel ligt de beek over grote lengtes in kades Aanpak voor de planperiode Agenda voor samenwerking Aanpak voor de planperiode Schoon water De Buurserbeek en Schipbeek en enkele zijtakken zijn aangewezen als ecologische verbindingszone EVZ en KRW waterlichaam en zijn de afgelopen jaren als zodanig ook steeds meer ingericht De beek voldoet nog niet aan de beoogde biologische kwaliteit Ook de chemische kwaliteit uitgedrukt in stikstof en fosfaatgehaltes voldoet nog niet Voor de planperiode zijn daarom nog enkele maatregelen voorzien in de Buurserbeek Het uitvoeren van beekherstel op een beperkt aantal trajecten in de Buurserbeek en het opheffen van de laatste visbarrière stuw Nieuwe Sluis vormen de belangrijkste opgave Bij beekherstel zijn effectieve maatregelen het versmallen van het zomerbed en verbreden van het winterbed meandering en meer structuurvariatie in de beek Met het vispasseerbaar maken van stuw Nieuwesluis is de gehele beek vanaf de IJssel optrekbaar voor vis tot aan de Duitse grens Met de reeds uitgevoerde maatregelen in de Schipbeek Buurserbeek Zoddebeek en Dortherbeek zijn de voorwaarden voor verdere verbetering aanwezig Verdere kwaliteitsverbetering stroomopwaarts wordt in samenspraak met de Duitse waterbeheerders uitgewerkt Lees meer Voor de Schipbeek is de komende jaren geen opgave geformuleerd Er wordt afgewacht hoe de beek zich ontwikkelt en daarna wordt eventueel onderzocht wat goede aanvullende maatregelen zijn om te voldoen aan de gestelde doelen Voldoende water Bij zware regenval wordt het water uit de bovenloop van de Buurserbeek vanwege het grote verhang snel afgevoerd Bij piekafvoeren kan water vanuit de Buurserbeek Schipbeek worden geloosd op het Twentekanaal In tijden van droogte kan water ingelaten worden in de Schipbeek vanuit het Twentekanaal Met het ingelaten wordt o a het Dortherbeekgebied op peil gehouden in de zomer Voor een duurzamer watersysteem bestaat de optie om water vanuit andere stroomgebieden o a Berkel te herverdelen zodat bij watertekorten droge periode er minder snel en minder water ingelaten hoeft te worden vanuit het Twentekanaal Daarnaast is het de vraag waar en hoe effectief de waterinlaat is met betrekking tot het op peil houden van de grond en oppervlaktewaterpeilen Deze vragen worden nader onderzocht in de planperiode Om het water langer in het gebied te houden is afvlakking van de afvoerpiek een optie Door meer water bovenstrooms vast te houden in de Buurserbeek en zijtakken kunnen problemen benedenstrooms in de Schipbeek voorkomen worden Dit kan door de beek zelf en zijn bovenlopen meer ruimte te geven Hierbij kan o a gedacht worden aan een smaller zomerbed en breder winterbed Dit komt tevens de ecologische kwaliteit ten goede omdat door een smaller zomerbed de stroomsnelheid toeneemt Daarnaast kan mogelijk op die manier ruimte voor de beek ook een oplossing gevonden worden voor de kades langs de Buurserbeek en Schipbeek die niet aan de eisen voldoen Zodra de beheerplannen voor de Natura2000 gebieden Buurserzand Haaksbergerveen en Witte Veen zijn vastgesteld zullen de GGOR maatregelen uit deze plannen uitgevoerd worden Waterschap Rijn en IJssel is trekker voor het Buurserzand Haaksbergerveen en Waterschap Vechtstromen is trekker voor het

  Original URL path: http://www.wrij.nl/waterbeheerplan/strategie-beleid/stroomgebied-schipb/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive •