archive-nl.com » NL » W » WRIJ.NL

Total: 96

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Stroomgebied Berkel - Waterbeheerplan Waterschap Rijn en IJssel
  als ecologische verbindingszone EVZ en KRW waterlichaam en zijn de afgelopen jaren als zodanig ook steeds meer ingericht De biologische waterkwaliteit in de Berkel is bijna voldoende De chemische waterkwaliteit uitgedrukt in stikstof en fosfaatgehaltes voldoet echter nog niet aan de normen Wanneer ook de trajecten Beekvliet Lochem en Lochem Almen wordt heringericht zijn de voorwaarden voor continuering en verdere verbetering van de biologische waterkwaliteit aanwezig Maatregelen die hier effectief zijn het versmallen van het zomerbed en verbreden van het winterbed meandering meer structuur variatie in de beek en het verhogen van basisafvoer in traject Lochem Warken door een andere waterverdeling ter hoogte van Lochem Hierbij wordt ook stuw Hoge Weide vispasseerbaar gemaakt deze vormt de laatste visbarrière Wanneer ook deze stuw passeerbaar wordt is de gehele Berkel tot aan Duitsland optrekbaar voor vis Verdere kwaliteitsverbetering stroomopwaarts wordt in samenspraak met de Duitse waterbeheerders uitgewerkt De ecologische en chemische waterkwaliteit in de Groenlose Slinge is ondanks de inrichtingsprojecten in het recente verleden nog niet voldoende Nader onderzoek is nodig om te bepalen hoe de kwaliteit verbeterd kan worden De afvoer in de zomermaanden de impact van de RWZI Winterswijk en de mogelijkheden in de bovenlopen in het oosten van Winterswijk met gebruikmaking van de resultaten van de turbokavelruil in het oosten van Winterswijk uit 2013 zullen verkend worden Dit geldt o a voor de Ratumsebeek en Willinkbeek Lees meer Voldoende water Bij zware regenval wordt het water uit de bovenlopen o a in Duitsland van de Berkel vanwege het grote verhang snel afgevoerd Bij piekafvoeren kan water vanuit de Berkel worden geloosd op het Twentekanaal via de Bolksbeek bij Lochem en via het Afleidingskanaal Om het water langer in het gebied te houden zijn in het stroomgebied van de Berkel al de nodige maatregelen uitgevoerd Op grond van het 2e toetsingsonderzoek naar risico s op wateroverlast zullen mogelijk locaties worden vastgesteld die niet aan de normen voldoen In tijden van droogte kan water ingelaten worden in de Berkel en de Eefsebeek vanuit het Twentekanaal Daarnaast wordt het beschikbare water op de Berkel en Groenlose Slinge via allerlei inlaten verdeeld over het stroomgebied Het is de vraag waar en hoe effectief de waterinlaat is met betrekking tot het op peil houden van de grond en oppervlaktewaterpeilen en of het water niet beter voor de Berkel zelf benut kan worden Deze vragen worden nader onderzocht in de komende planperiode In dit stroomgebied zijn GGOR studies uitgevoerd voor de Natura2000 gebieden Stelkampsveld Willinks Weust en het Hagenbeek niet N2000 De uitwerking in projectplannen volgt op de N2000 procedure Voor de benedenloop van de Berkel is ook een GGOR studie uitgevoerd Voor dit gebied is de actuele situatie ook de gewenste situatie De kades langs de Berkel zullen worden getoetst op basis van een nog op te stellen toetsings en uitvoeringskader Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de aanwezige afsluiters in de kades In 2015 dient het peilbesluit voor de Berkel geactualiseerd te worden Stedelijk water Voor de grote kernen o a Zutphen en

  Original URL path: http://www.wrij.nl/waterbeheerplan/strategie-beleid/stroomgebied-berkel/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive


 • Stroomgebied Baakse Beek - Waterbeheerplan Waterschap Rijn en IJssel
  opdracht van de provincie Gelderland In 2014 is samen met de gebiedspartners een Ontwikkelperspectief opgesteld Dit plan geeft aan hoe en waar de komende jaren verder aan de verschillende doelen en thema s in het gebied wordt gewerkt Zie hiervoor www baaksebeek nl Schoon water Voor de ecologische en chemische kwaliteit is er nog een opgave in het stroomgebied van de Baakse beek De ecologische kwaliteit in het benedenstroomse deel van de Baakse Beek vanaf Ruurlo en in de Grote Beek voldoet nog niet aan de doelstellingen De opgave in de Baakse Beek wordt vooral veroorzaakt door het droogvallen van de beken in de zomer In het benedenstroomse deel van de Baakse Beek vanaf Ruurlo kan nog veel verbeterd worden door te zorgen dat bij hoge afvoeren meer water in de Baakse Beek terecht komt Daarnaast is structuurvariatie te vergroten door het herstel van oude meanders verondiepen en door visbarrières op te heffen Ook het in stand houden en verbeteren van de bovenlopen van de Baakse Beek en Veengoot zal bijdragen aan het bereiken van hogere ecologische kwaliteit De Grote Beek is nu nog een gekanaliseerde beek Plaatselijk is natuurvriendelijke inrichting uitgevoerd in de vorm van plas dras oevers en stapstenen Meer beekherstelmaatregelen zijn nodig om van de Grote Beek een bredere en ondiepere stromende beek met overstromingsvlaktes te maken In de planperiode wordt een verkenning uitgevoerd Lees meer Voldoende water Het middendeel van het stroomgebied blijft kwetsbaar voor wateroverlast als gevolg van het afstromende water vanuit het oosten dat terechtkomt in een relatief vlak gebied Op grond van het 2e toetsingsonderzoek naar risico s op wateroverlast zullen mogelijk locaties worden vastgesteld die niet aan de normen voldoen In de landgoederenzone is sprake van regelmatig droogvallende beken als gevolg van onvoldoende aanvoer van water In het gebiedsproces van de afgelopen

  Original URL path: http://www.wrij.nl/waterbeheerplan/strategie-beleid/stroomgebied-baakse/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Stroomgebied Oude IJssel - Waterbeheerplan Waterschap Rijn en IJssel
  de Duitse Schlinge en Boven Slinge is het typerende kleinschalige coulisselandschap van de Achterhoek waar kleine beekjes door het landschap stromen vanaf het Oost Nederlands plateau Kenmerkend voor de Oude IJssel is de beroeps en recreatievaart met bijbehorende economische en recreatieve functies Aanpak voor de planperiode Agenda voor samenwerking Schoon water In en langs de Oude IJssel zijn de afgelopen jaren in samenwerking met 21 partners op basis van het Uitvoeringsconvenant EVZ Oude IJssel veel projecten gerealiseerd waarmee de ecologische kwaliteit en de belevingswaarde van de rivier is verbeterd De meeste projectdoelstellingen zijn gerealiseerd waarmee de opgave voor waterkwaliteit en natuur EVZ voor de Oude IJssel bijna gereed is Het waterschap gaat in de planperiode nog een stapsteen Rietzanger bij Drempt aanleggen en de stuw bij de monding in Oude IJssel blauw knooppunt vispasseerbaar maken zodat de rivier voor vis optrekbaar is tot in Duitsland In de Boven Slinge is door de aanleg van vistrappen en het versterken van de natuurlijke inrichting met aandacht voor de morfologie de ecologische kwaliteit verbeterd Verdere maatregelen zijn er op gericht de beken meer ruimte te geven voor hoogwaterafvoeren en berging maar ook voor meandering Voor het verbeteren van de waterkwaliteit wordt in navolging van de nutriëntenproject Winterswijk Oeding nagegaan waar aanvullende maatregelen eventueel nuttig zijn Voor het Waalse Water is de aanleg van vistrappen gepland Lees meer Voldoende water Voor het stroomgebied van de Oude IJssel zijn in 2013 op grond van de Richtlijn Overstromingsrisico s ROR door het waterschap en de Bezirksregierung Münster aan beide zijden van de grens de regionale overstromingsrisico s op kaart gezet Een vergelijking wijst erop dat o a overstromingsvlakken op de grens niet op elkaar aansluiten Ook is benoemd dat er aan weerszijden van de grens niet genoeg inzicht bestaat in de benodigde sterkte van de kades langs de Bocholter Aa en Aastrang Dit inzicht gaat het waterschap samen met de Duitse overheden ontwikkelen Ook willen we aansluiten bij het Hochwasserschutzkonzept dat de Duitse overheden in de komende jaren voor het stroomgebied van de Issel gaan opstellen Met Rijkswaterstaat heeft het waterschap een overeenkomst die bepaalt dat ondanks vaker optredende piekbuien de afvoer van de Oude IJssel op de Gelderse IJssel bij hoog water gelijk zal blijven Onderzoek zal uitwijzen of er voor de toekomst meer mogelijkheden voor retentie moeten komen ook in het Duitse stroomgebied van de Issel en Bocholter Aa Ook deze opgave wil het waterschap samen met de Duitse overheden oppakken In het gebied van de Boven Slinge bestaat door de klimaatverandering een toenemend risico op wateroverlast en tekort Om deze gevolgen te beperken zetten we in op maatregelen om het water langer in het gebied vast te houden en ruimte voor water te zoeken in overleg met partners Een grensoverschrijdende aanpak hiervoor biedt o a het in 2014 opgestelde Gewässerkonzept Schlinge Op grond van het 2e toetsingsonderzoek naar risico s op wateroverlast zullen mogelijk locaties worden vastgesteld die niet aan de normen voldoen In dit stroomgebied zijn GGOR studies uitgevoerd voor de Natura2000

  Original URL path: http://www.wrij.nl/waterbeheerplan/strategie-beleid/stroomgebied-oude/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Stroomgebied Liemers-Veluwe - Waterbeheerplan Waterschap Rijn en IJssel
  stroomruggen oude beddingen en kommen Het is een verwevingsgebied van landbouw met waardevolle natuurgebieden en kleine dorpen Vanuit Duitsland wordt water via het stroomgebied van het Grenskanaal Netterdenscher Kanal naar de Oude Rijn afgevoerd Agenda voor de planperiode Agenda voor samenwerking Schoon water De Havikerwaard een uiterwaard van de IJssel kent de combinatie van landbouw met vochtafhankelijke natuurgebieden Het herstel van de kwelafhankelijke natuur is de opgave voor de komende jaren Hiervoor zijn in 2015 maatregelen uitgevoerd op basis van het GGOR plan Havikerwaard Het waterschap gaat in de planperiode de riviermondingen van de Oude Rijn en Dierense Hank blauwe knooppunten vispasseerbaar maken In samenwerking met het Deichverband Bislich Landesgrenze wordt gewerkt aan het vispasseerbaar maken van de stuwen in het Grenskanaal Voldoende water Voor de komende jaren is het opvangen van de piekbuien in het bestaande stedelijk gebied o a in Arnhem de grootste uitdaging Dit doen we door het in samenhang met stedelijke ontwikkeling vergroten van de bergingscapaciteit van het open water Hierbij wordt ook rekening gehouden met de belevings en recreatieve waarde van het water in de stad Lees meer De Liemers is wat betreft wateroverlast op orde met uitzondering van een aantal plekken in de Bevermeer en rond Duiven en Zevenaar De verwachte toename van het verhard oppervlak zal in de toekomst problemen opleveren met het opvangen van de piekbuien Samen met de gemeenten zoekt het waterschap naar innovatieve oplossingen middels bijvoorbeeld het integreren van infiltratiesystemen bij het stedenbouwkundig ontwerp het benutten van dakoppervlak voor waterberging en het zoeken van bergingsmogelijkheden in combinatie met het tracé van de nieuwe A15 Wat betreft de zoetwatervoorziening voeren we een verkenning uit van de mogelijkheden kosten en baten van wateraanvoer voor het gebied de Liemers Dit onderzoek maakt deel uit van het werkprogramma Zoetwatervoorziening Oost Nederland onder voorbehoud Voor de Rijnstrangen wordt vanuit het Deltaprogramma het realiseren van grootschalige retentie gezien als een effectieve en zinvolle maatregel om op de middellange tot lange termijn piekafvoeren van de Rijn op te vangen Wij vinden het van belang dat er op korte termijn handelingsperspectief komt voor dit gebied Het gebied zit door de PKB Ruimte voor de Rivier al jaren op slot Dit gaat ten koste van draagvlak in het gebied Een handelingsperspectief biedt ook kansen voor het realiseren van regionale doelen in het gebied Stedelijk water Ter bevordering van de kwaliteit van stedelijk water worden in de planperiode enkele kwaliteitsmaatregelen uitgevoerd in Arnhem Duiven en Montferland Voor de grote kernen Arnhem wordt in samenspraak met de gemeenten het stedelijk waterbeheer verder uitgewerkt Veiligheid In dit stroomgebied liggen dijkring 47 Arnhemse en Velperbroek en dijkring 48 Rijn en IJssel Dijkring 48 bestaat uit 98 kilometer primaire waterkering waarvan 53 kilometer in Nederland en 45 kilometer in Duitsland ligt Wij voeren met het Deichverband Bislich Landesgrenze het beheer Het deel van dijkring 48 langs het Duitse en Nederlandse deel van de Boven Rijn functioneert als een systeemdijk Dit is een dijk die van groot belang is voor het nationale waterkeringensysteem Als een

  Original URL path: http://www.wrij.nl/waterbeheerplan/strategie-beleid/stroomgebied-liemers/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Uitvoering - Waterbeheerplan Waterschap Rijn en IJssel
  Baakse Beek Stroomgebied Oude IJssel Stroomgebied Liemers Veluwe Uitvoering Hoe gebruiken we onze instrumenten Inrichting beheer en onderhoud Vergunningverlening toezicht handhaving Crisisbeheersing bij calamiteiten Meten en monitoren Communicatie en educatie Maatregelen 2016 2021 Kostenraming 2016 2021 Prestatie indicatoren Uitwerkingen Terug naar navigatie Uitdagingen Water veiligheid Voldoende Water Schoon water Afvalwater keten Varen en ervaren Uitvoering Navigatie Sla navigatie over Uitvoering Hoe gebruiken we onze instrumenten Maatregelen 2016 2021 Kostenraming 2016 2021 Prestatie indicatoren Terug naar navigatie Uitvoering Hoe gebruiken we onze instrumenten Maatregelen 2016 2021 Kostenraming 2016 2021 Hoe gebruiken we onze instrumenten Om de doelen voor het waterbeheer te bereiken zet het waterschap de beschikbare instrumenten doelgericht in Het gaat dan om het dagelijks beheer en onderhoud vergunningverlening toezicht en handhaving monitoring crisisbeheersing en communicatie Ook bij het inzetten van deze instrumenten streven we naar het verbinden van onze wateropgaven met de opgaven van onze partners Maatregelen 2016 2021 Alle maatregelen uit dit waterbeheerplan zijn per taakveld bij elkaar gevoegd Kostenraming 2016 2021 Het waterschap hecht aan een betaalbaar regionaal waterbeheer De kosten voor het regionale waterbeheer worden betaald uit heffingen die het waterschap oplegt aan inwoners en bedrijven Tijdens de financiële en economische crisis van de afgelopen jaren

  Original URL path: http://www.wrij.nl/waterbeheerplan/uitvoering/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Hoe gebruiken we onze instrumenten - Waterbeheerplan Waterschap Rijn en IJssel
  met overige keringen Schoon water Werken aan een goede ecologische kwaliteit Werken aan een goede chemische kwaliteit Werken aan kwaliteit voor specifieke wateren Afvalwaterketen Zuiveren afvalwater voor schoon en gezond watersysteem Samenwerking voor kostenbesparing Afvalwater benutten voor circulaire economie Varen en ervaren Recreatief gebruik Sport Visserij Vaarwegbeheer Stedelijk waterbeheer Samenwerking met Duitsland Stroomgebied Schipbeek Stroomgebied Berkel Stroomgebied Baakse Beek Stroomgebied Oude IJssel Stroomgebied Liemers Veluwe Uitvoering Hoe gebruiken we onze instrumenten Inrichting beheer en onderhoud Vergunningverlening toezicht handhaving Crisisbeheersing bij calamiteiten Meten en monitoren Communicatie en educatie Maatregelen 2016 2021 Kostenraming 2016 2021 Prestatie indicatoren Uitwerkingen Terug naar navigatie Uitdagingen Water veiligheid Voldoende Water Schoon water Afvalwater keten Varen en ervaren Uitvoering Navigatie Sla navigatie over Hoe gebruiken we onze instrumenten Inrichting beheer en onderhoud Vergunningverlening toezicht handhaving Crisisbeheersing bij calamiteiten Meten en monitoren Communicatie en educatie Terug naar navigatie Hoe gebruiken we onze instrumenten Om de doelen voor het waterbeheer te bereiken zet het waterschap de beschikbare instrumenten doelgericht in Het gaat dan om het dagelijks beheer en onderhoud vergunningverlening toezicht en handhaving monitoring crisisbeheersing en communicatie Ook bij het inzetten van deze instrumenten streven we naar het verbinden van onze wateropgaven met de opgaven van onze partners Stroomgebied

  Original URL path: http://www.wrij.nl/waterbeheerplan/uitvoering/gebruiken-we-onze/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Inrichting, beheer en onderhoud - Waterbeheerplan Waterschap Rijn en IJssel
  waterschap neemt ook proeven met dood hout in watergangen of met gericht maaibeheer om ecologische ontwikkeling te stimuleren In de planperiode zetten we hier verdere stappen in Verwerken van bagger en zand Verwerken van bagger en zand Maaisel uit watergangen wordt in het landelijk gebied meestal verwerkt op het onderhoudspad naast een watergang of op het naastgelegen perceel Voor grondeigenaren geldt een ontvangstplicht Ook vrijkomende baggerspecie en zand wordt op deze manier verwerkt Als verspreiding op nabijgelegen percelen niet mogelijk is worden baggerspecie en zand zo veel mogelijk elders nuttig gebruikt Voor het drogen van bagger en het opslaan van zand maken we gebruik van meerdere opslagplaatsen of weilanddepots Is hergebruik niet mogelijk dan geven we de baggerspecie aan een verwerker grondbank of een stortplaats Dit geldt ook voor het vele zand dat we jaarlijks in zandvangen in beken verzamelen Vanwege mogelijke risico s voor de diergezondheid wordt baggerspecie die vrijkomt binnen 500 meter stroomafwaarts van een riooloverstort niet verspreid over aangrenzende percelen als daar sprake is van agrarisch gebruik Onderzoek baggerspecie Onderzoek baggerspecie Voorafgaand aan baggeronderhoud van watergangen onderzoeken en toetsen we de waterbodemkwaliteit in verdachte watergangen Dit gebeurt op basis van landelijke methoden en normen In een aantal situaties wordt de waterbodem per definitie als verdacht aangemerkt Voorbeelden hiervan zijn locaties in bebouwd gebied locaties langs drukke vaar wegen en locaties waar geloosd kan zijn In gebieden waar we op basis van vooronderzoek vrij zeker weten dat de baggerkwaliteit aan de waarden voor verspreiden voldoet kan de bagger zonder onderzoek op de kant worden verspreid Recent onderzoek heeft inmiddels uitgewezen dat de baggerkwaliteit in vrijwel het gehele buitengebied ruimschoots voldoet aan de maximale waarden voor verspreiden Zoeken naar hergebruik biomassa Zoeken naar hergebruik biomassa De laatste jaren is er een verschuiving opgetreden in de wijze waarop er naar biomassa wordt gekeken Was het eerst een afvalstroom en kostenpost waar we zo snel en goedkoop mogelijk van af wilden Nu zien we het naar analogie van de ontwikkelingen bij zuiveringsslib als een bron voor energie en andere grondstoffen Het waterschap wordt regelmatig gevraagd om deel te nemen aan initiatieven en of onze biomassa ter beschikking te stellen Om te beoordelen of wij meegaan in een dergelijk verzoek is een afwegingskader ontwikkeld Daarbij gaan we na in hoeverre het initiatief bijdraagt aan de wateropgave aan andere maatschappelijke doelen hoe innovatief het is en in welke mate het bijdraagt aan een duurzame bedrijfsvoering Uitgangspunt bij de overwegingen is dat het waterschap vanuit zijn eigen rol en taak een serieuze en ondernemende partij in maatschappelijke ontwikkelingen rondom biomassa wil zijn Om voeling met de ontwikkelingen en de markt te houden participeren wij in relevante netwerken rondom biomassa zoals bijvoorbeeld in de Biomassa Alliantie Samenwerken bij beheer en onderhoud Samenwerken bij beheer en onderhoud De integrale aanpak en samenwerking bij herinrichtings en verbeterprojecten gaan we ook toepassen bij het beheer en onderhoud In de vorige planperiode is op bescheiden schaal ervaring en kennis opgedaan met het overdragen van onderhoud aan een gebiedsinitiatief Het

  Original URL path: http://www.wrij.nl/waterbeheerplan/uitvoering/gebruiken-we-onze/inrichting-beheer-en/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Vergunningverlening, toezicht & handhaving - Waterbeheerplan Waterschap Rijn en IJssel
  in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wabo De verwachting is dat in de planperiode beide wetten opgenomen worden in de Omgevingswet Dit is een nieuwe wet waarin alle regels voor de fysieke leefomgeving staan Het credo van de nieuwe Omgevingswet is eenvoudig beter De wet beoogt een terugleggen van verantwoordelijkheid naar de samenleving met vertrouwen als uitgangspunt De wet begint met een algemene zorgplicht Iedereen dus ook burgers en bedrijven neemt bij activiteiten voldoende zorg in acht voor de leefomgeving Doel van het waterschap bij de implementatie van deze wet is dat enerzijds het watersysteem in voldoende mate beschermd wordt en dat anderzijds ondernemers en initiatiefnemers niet te maken krijgen met onnodige beperkingen vertragingen en administratieve handelingen Het waterschap gaat de taken ten aanzien van vergunningverlening toezicht en handhaving uit de Omgevingswet uitwerken voor de praktijk De keur en algemene regels van het waterschap De keur en algemene regels van het waterschap De keur is de verordening van het waterschap met de regels voor de bescherming van waterstaatswerken waterkeringen oppervlaktewaterlichamen bergingsgebieden en kunstwerken zoals stuwen en gemalen en voor het onttrekken van grondwater In de keur is vastgelegd voor welke activiteiten een vergunning noodzakelijk is Voor specifieke veel voorkomende activiteiten bijvoorbeeld het leggen van kabels en leidingen langs een watergang heeft het waterschap algemene regels Daarin is aangegeven dat een vergunning niet nodig is als men zich aan bepaalde regels houdt Meestal moeten de werkzaamheden dan wel bij het waterschap worden gemeld Op deze wijze vermindert het waterschap de regeldruk zonder dat dit ten koste gaat van de benodigde bescherming van het watersysteem De legger van het waterschap De legger van het waterschap Het waterschap heeft twee leggers één voor oppervlaktewaterlichamen en één voor waterkeringen De legger bestaat uit kaarten en een register Daarin is vastgelegd waaraan waterstaatswerken naar ligging vorm afmeting en constructie moeten voldoen en wie onderhoudsplichtig is voor die waterstaatswerken Ook zijn in de legger beschermingszones aangegeven In deze zones langs watergangen en waterkeringen gelden op grond van de keur enkele beperkingen ter bescherming van de waterstaatswerken Voor waterkeringen gelden ook beperkingen in het profiel van vrije ruimte Dit is de strook grond die in de toekomst nodig kan zijn voor het uitvoeren van dijkverbeteringen Vergunningverlening Vergunningverlening Als een handeling verboden is op grond van de Wet of op grond van de keur van het waterschap en er gelden geen algemene regels dan geldt er een vergunningplicht Voor de beoordeling van vaker voorkomende vergunningaanvragen kan het waterschap eigen beleidsregels opstellen die afgestemd zijn op het beleid van het waterschap Lozingen die de waterkwaliteit beïnvloeden Lozingen die de waterkwaliteit beïnvloeden Voor lozingen die de waterkwaliteit kunnen beïnvloeden gelden steeds vaker algemene regels die landelijk worden vastgesteld Als er aanleiding is voor strengere of aanvullende lozingseisen kan het waterschap maatwerkvoorschriften afgeven Het waterschap is bevoegd gezag voor de directe lozingen op het oppervlaktewater en voor lozingen rechtstreeks op een zuiveringstechnisch werk Voor lozingen die via de riolering in het oppervlaktewater terecht komen de indirecte lozingen is de gemeente bevoegd

  Original URL path: http://www.wrij.nl/waterbeheerplan/uitvoering/gebruiken-we-onze/vergunningverlening/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive •