archive-nl.com » NL » W » WRIJ.NL

Total: 96

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Crisisbeheersing bij calamiteiten - Waterbeheerplan Waterschap Rijn en IJssel
  toezicht handhaving Crisisbeheersing bij calamiteiten Meten en monitoren Communicatie en educatie Terug naar navigatie Crisisbeheersing bij calamiteiten Inleiding Aanpak Inleiding Extreme situaties zoals hoogwater met kans op dijkdoorbraken ernstige wateroverlast extreme droogte vervuiling van oppervlaktewater en verstoring van zuiveringsinstallaties kunnen zich altijd voordoen Daarom bestaat er binnen het waterschap volop aandacht voor crisisbeheersing Aanpak Landelijke visie Landelijke visie Het waterschap onderschrijft het landelijke visiedocument Samenwerking in Crisisbeheersing pdf 2 2 MB van de Unie van Waterschappen De kern van deze visie is dat de waterschappen in 2020 een veer krachtig partnerschap vormen in de crisisbeheersing Het gaat daarbij zowel om het voorbereid zijn op crisissituaties als om de feitelijke bestrijding van crises In het uitvoeringsprogramma bij deze visie zijn voor de jaren 2016 en 2018 tussendoelen gesteld waar de waterschappen minimaal aan zullen voldoen Doelen en activiteiten voor de planperiode Doelen en activiteiten voor de planperiode Het doel van crisisbeheersing is de negatieve gevolgen van een crisissituatie te beperken en na een crisissituatie snel terug te keren naar de gewenste situatie Hiervoor hebben we een effectieve crisisorganisatie die in actie komt bij calamiteiten Zo zijn we voorbereid op extreme situaties Om dit doel te bereiken zijn in lijn met de landelijke visie de volgende tussendoelen tot en met 2018 gesteld De waterschappen hebben uniforme crisisplannen en crisisorganisaties De waterschappen hebben vakbekwame medewerkers in de crisisorganisatie De waterschappen werken netcentrisch dit is het delen van cruciale informatie tijdens een calamiteit zowel intern als met netwerkpartners De waterschappen richten zich op effectieve crisiscommunicatie De waterschappen voldoen aan de vastgestelde kwaliteitscriteria In de planperiode werken we op verschillende manieren aan het bereiken van deze doelen Dit gebeurt o a door het aanbieden van opleidingen en trainingen het organiseren van calamiteiten oefeningen waar mogelijk samen met de partners en het afstemmen van onze activiteiten

  Original URL path: http://www.wrij.nl/waterbeheerplan/uitvoering/gebruiken-we-onze/crisisbeheersing/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive


 • Meten en monitoren - Waterbeheerplan Waterschap Rijn en IJssel
  handhaving Crisisbeheersing bij calamiteiten Meten en monitoren Communicatie en educatie Maatregelen 2016 2021 Kostenraming 2016 2021 Prestatie indicatoren Uitwerkingen Terug naar navigatie Uitdagingen Water veiligheid Voldoende Water Schoon water Afvalwater keten Varen en ervaren Uitvoering Navigatie Sla navigatie over Inrichting beheer en onderhoud Vergunningverlening toezicht handhaving Crisisbeheersing bij calamiteiten Meten en monitoren Communicatie en educatie Terug naar navigatie Meten en monitoren Inleiding Aanpak Inleiding Een belangrijk instrument voor het waterbeheer is het meten en monitoren van de kwaliteit en kwantiteit van het oppervlaktewater en grondwater Hierdoor krijgen we o a inzicht in de langjarige ontwikkeling van die kwantiteit en kwaliteit Met deze inzichten kunnen we het dagelijks beheer ondersteunen en maatregelen nemen om dit te verbeteren Bovendien leren we op basis van deze informatie meer over de werking van het watersysteem Aanpak Doelen bij monitoring Doelen bij monitoring Het waterschap heeft verschillende doelen voor het meten en voor de monitoring We willen hiermee de volgende zaken bereiken Ondersteuning van het operationele dagelijkse beheer zoals het peilbeheer en de processturing van de rioolwaterzuiveringsinstallaties Inzicht krijgen in de effectiviteit van uitgevoerde maatregelen en beoordelen of het gevoerde beleid tot de gewenste ontwikkelingen leidt Kennis en inzicht verbreden en ontwikkelen bijvoorbeeld door projectmatige meet en monitoringsstudies Toetsen of de huidige watersituatie aan de gestelde doelen en normen voldoet zoals aan de normen voor waterkwaliteit aan normen voor wateroverlast en zwemwaterkwaliteitseisen Toetsen of het waterschap afspraken met partners en medeoverheden nakomt Het waterschap stelt regelmatig een watersysteemrapportage op waarin de meetresultaten van meerdere jaren worden gebundeld en geanalyseerd Ook worden op basis daarvan aanbevelingen voor het toekomstig waterbeheer opgesteld Samenwerking bij monitoring Samenwerking bij monitoring In deze planperiode willen de waterschappen in Rijn Oost de gezamenlijke monitoring uitbreiden Nu nog afzonderlijke informatie wordt verder op elkaar afgestemd en voor nieuwe informatievragen stellen we een

  Original URL path: http://www.wrij.nl/waterbeheerplan/uitvoering/gebruiken-we-onze/meten-monitoren/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Communicatie en educatie - Waterbeheerplan Waterschap Rijn en IJssel
  de juiste middelen in te zetten voor of samen met de juiste doelgroep Dit wordt steeds complexer door de toename van communicatiemiddelen en de snelheid waarmee informatie wordt gewisseld Aanpak Awareness vergroten Awareness vergroten Het OESO rapport 2014 over het waterbeheer in Nederland stelt dat het bewustzijn en de betrokkenheid van burgers bij de waterproblematiek in Nederland versterking verdient Het waterschap gaat dit samen met de andere waterschappen oppakken Landelijk is al een eerste aanzet gegeven in de vorm van de campagne Ons Water waar lezers voor hun eigen postcodegebied op maat gesneden informatie over waterbeheer aantreffen Voor verdere stappen werken we samen met andere partners een communicatiestrategie uit Vanuit de waterschappen ligt het speerpunt bij de informatie over de overstromingsrisico s die samenhangen met het wonen achter rivierdijken Daarnaast is informatie over de toekomstige risico s op wateroverlast vanwege de klimaatverandering een belangrijk onderwerp De communicatiestrategie moet bijdragen aan een grotere bewustwording van het belang van goed waterbeheer onder normale en bijzondere omstandigheden Tegelijk maken we hiermee ook de taak en functie van de waterschappen beter bekend Communicatie in gebieden en projecten Communicatie in gebieden en projecten De communicatie rond gebiedsprocessen en bij onze uitvoeringsprojecten blijven we verder ontwikkelen met inzet van de sociale media Communicatie is daarbij geen eenrichtingsverkeer We willen graag dat inwoners en partners in gebieden of projecten meedoen Als waterschap willen we onze informatie en kennis over het regionale watersysteem beter toegankelijk maken ook in de projecten en gebieden waar we werken Inwoners en samenwerkingspartners vragen we om hun informatie en deskundigheid in te zetten In projecten gaat het om het optimaal gebruik maken van elkaars kennis en kunde Communicatie met doelgroepen Communicatie met doelgroepen Voor het waterschap zijn de landbouwsector bedrijven de terrein en natuurbeheerders en de gemeenten belangrijke doelgroepen De samenwerking met deze

  Original URL path: http://www.wrij.nl/waterbeheerplan/uitvoering/gebruiken-we-onze/communicatie/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Maatregelen 2016-2021 - Waterbeheerplan Waterschap Rijn en IJssel
  omstandigheden Voorkomen overstromingen met overige keringen Schoon water Werken aan een goede ecologische kwaliteit Werken aan een goede chemische kwaliteit Werken aan kwaliteit voor specifieke wateren Afvalwaterketen Zuiveren afvalwater voor schoon en gezond watersysteem Samenwerking voor kostenbesparing Afvalwater benutten voor circulaire economie Varen en ervaren Recreatief gebruik Sport Visserij Vaarwegbeheer Stedelijk waterbeheer Samenwerking met Duitsland Stroomgebied Schipbeek Stroomgebied Berkel Stroomgebied Baakse Beek Stroomgebied Oude IJssel Stroomgebied Liemers Veluwe Uitvoering Hoe gebruiken we onze instrumenten Inrichting beheer en onderhoud Vergunningverlening toezicht handhaving Crisisbeheersing bij calamiteiten Meten en monitoren Communicatie en educatie Maatregelen 2016 2021 Kostenraming 2016 2021 Prestatie indicatoren Uitwerkingen Terug naar navigatie Uitdagingen Water veiligheid Voldoende Water Schoon water Afvalwater keten Varen en ervaren Uitvoering Navigatie Sla navigatie over Hoe gebruiken we onze instrumenten Maatregelen 2016 2021 Kostenraming 2016 2021 Prestatie indicatoren Terug naar navigatie Maatregelen 2016 2021 Alle maatregelen uit het ontwerp waterbeheerplan zijn in een tabel pdf 585 kB per taakveld bij elkaar gezet Daarbij is een onderscheid gemaakt naar maatregelen op het gebied van uitvoering en beheer en maatregelen op het gebied van verkennen en ontwikkelen De uitvoeringsopgave die hieruit volgt is ter illustratie op een kaart pdf 1 5 MB weergegeven Communicatie en educatie Kostenraming 2016

  Original URL path: http://www.wrij.nl/waterbeheerplan/uitvoering/wbp-maatregelen/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Kostenraming 2016-2021 - Waterbeheerplan Waterschap Rijn en IJssel
  zelf betalen via het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma Aanpak Berekening meerjarige kosten Berekening meerjarige kosten Dit Waterbeheerplan 2016 2021 beschrijft de opgaven voor het regionale waterbeheer voor een periode van zes jaar Voor de berekening van de kosten van de uitvoering van het waterbeheerplan is een kostenraming 2016 2021 opgesteld Deze raming is gebaseerd op beoogde investeringen in beheer en onderhoud en in de gewenste aanpassingen van het watersysteem en het zuiveringsbeheer Verder zijn er aannames gedaan voor de ontwikkeling van de personele kosten en de overige kosten Op basis van deze gegevens is een berekening gemaakt van de te verwachten gemiddelde investeringskosten en de gemiddelde exploitatiekosten per jaar Deze kosten zijn vervolgens vertaald naar een raming voor de belastingopbrengsten per taak te weten het zuiveringsbeheer en het watersysteembeheer inclusief waterkeringen Jaarlijks actualiseren Jaarlijks actualiseren De kostenraming 2016 2021 in dit waterbeheerplan is een momentopname omdat tijdens de looptijd van dit plan de omstandigheden kunnen veranderen en zich nieuwe ontwikkelingen voordoen De waterschappen actualiseren daarom jaarlijks de uitgaven en inkomsten als onderdeel van de planning control cyclus Deze actualisatie vindt plaats in de perspectievennota en meerjarenbegroting Daarbij maakt het bestuur een afweging tussen het realiseren van de opgaven uit het waterbeheerplan en een verantwoorde stijging van de lasten en daarmee van de heffingen In de jaarlijkse begroting wordt deze afweging uitgedrukt in concrete maatregelen en een tariefstelling voor de huishoudens en bedrijven Meest actuele raming aanhouden Meest actuele raming aanhouden De kostenraming 2016 2021 in dit waterbeheerplan heeft als basis de Begroting 2016 inclusief de Meerjarenraming 2016 2019 die in 2015 door het algemeen bestuur is vastgesteld Door extrapolatie het naar de periode 2020 2021 doortrekken van de getallenreeks van de investeringsvolumes en exploitatiekosten zijn vervolgens de bedragen voor de resterende periode 2020 2021 verkregen Raming investeringskosten Raming investeringskosten De raming van investeringsvolumes is gebaseerd op de Meerjarenraming 2016 2019 en voor de jaren 2020 2021 gebaseerd op het jaar 2019 zie onderstaande tabel bedragen in M 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Gemiddeld volume Tabel Gemiddeld jaarlijks investeringsvolume netto per programma periode 2016 2021 Veiligheid Waterkeringen 1 8 0 8 0 7 5 7 5 7 5 7 5 7 7 Watersysteem 2 7 5 6 5 7 0 8 0 8 0 8 0 7 5 Waterketen 3 12 9 15 2 10 9 11 0 11 0 11 0 12 0 Besturen en organisatie 4 1 2 0 3 Totaal 28 4 29 7 25 4 27 7 26 5 26 5 27 5 Toelichting per programma Investeringen in beheer onderhoud en verbetering van de waterkeringen inclusief de jaarlijkse afdracht aan het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma Investeringen in beheer onderhoud en verbetering van de regionale watersystemen waaronder beekherstel realiseren voldoende zoetwater en voorkomen van wateroverlast Investeringen in beheer onderhoud en verbetering van de afvalwaterverwerking onder andere in rioolgemalen en RWZI s en in het terugwinnen van grondstoffen Investeringen ten behoeve van de waterschapsverkiezingen eens in de 4 jaar Raming exploitatiekosten Raming exploitatiekosten De jaarlijkse exploitatiekosten worden bepaald door drie factoren rente

  Original URL path: http://www.wrij.nl/waterbeheerplan/uitvoering/kostenraming-2016/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Prestatie indicatoren - Waterbeheerplan Waterschap Rijn en IJssel
  watersysteem Samenwerking voor kostenbesparing Afvalwater benutten voor circulaire economie Varen en ervaren Recreatief gebruik Sport Visserij Vaarwegbeheer Stedelijk waterbeheer Samenwerking met Duitsland Stroomgebied Schipbeek Stroomgebied Berkel Stroomgebied Baakse Beek Stroomgebied Oude IJssel Stroomgebied Liemers Veluwe Uitvoering Hoe gebruiken we onze instrumenten Inrichting beheer en onderhoud Vergunningverlening toezicht handhaving Crisisbeheersing bij calamiteiten Meten en monitoren Communicatie en educatie Maatregelen 2016 2021 Kostenraming 2016 2021 Prestatie indicatoren Uitwerkingen Terug naar navigatie Uitdagingen

  Original URL path: http://www.wrij.nl/waterbeheerplan/uitvoering/prestatie/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Uitwerkingen - Waterbeheerplan Waterschap Rijn en IJssel
  Waterkwaliteit ecologie KRW Waterschap bepaalt op basis van onderzoek analyse welke doelen o g v de KRW voor de aangewezen waterlichamen van toepassing kunnen zijn en waar nodig met welke maatregelen o a het waterschap daaraan kan bijdragen Provincie stelt vast welke watergangen oppervlaktewaterlichamen zijn de status en het type daarvan en welke doelen o g v de KRW daarvoor gelden Doelen waardevolle wateren Waterschap gaat op basis van onderzoek analyse na welke maatregelen eventueel nodig zijn om de beoogde kwaliteit van bijzondere of waardevolle wateren te realiseren of te behouden Provincie Gelderland wijst watergangen aan met een bijzondere ecologische kwaliteit Dit zijn de HEN en SED wateren wateren van het Hoogste Ecologische Niveau resp wateren met een Specifiek Ecologische Doelstelling Habitat Vogelrichtlijn N2000 PAS Rijk wijst Natura 2000 gebieden aan op basis van de Natuurbeschermingswet Provincie verantwoordelijk voor opstellen Natura 2000 doelen en voor beheer en inrichting van natuurgebieden en herstel van omgevingscondities Voor gebieden met een te hoge stikstofbelasting werkt de provincie met het Rijk aan een Programmatische Aanpak Stikstof PAS Provincie Gelderland contracteert bij de waterschappen de uitvoering van PAS maatregelen in Natura 2000 gebieden Waterschap voert PAS maatregelen uit wanneer aan inhoudelijke en financiële voorwaarden is voldaan Natte landnatuur Provincie Gelderland kent de waterhuishoudkundige functie natte landnatuur toe aan enkele bestaande terreinen waarvan meer dan 50 van het areaal bestaat uit natte natuur stelt voor deze gebieden hydrologische beschermingszones vast en keurt de uitkomsten van het eventuele GGOR proces goed Waterschap bepaalt via een gebiedsgericht GGOR proces de benodigde maatregelen of aanpassingen van de natuurdoelen en voert deze uit Grondwater Gemeenten hebben de regie bij grondwaterproblemen in de bebouwde omgeving Waterschap verleent vergunningen voor onttrekken van grondwater van minder dan 150 000 m3 jaar Provincie verleent vergunningen voor onttrekken van grondwater voor bodemenergiesystemen openbare drinkwatervoorziening en industriële onttrekkingen van meer dan 150 000 m3 jaar Zwemwater Provincie wijst in de provincie aan welke wateren de status zwemwater hebben krijgen Waterschap controleert de waterkwaliteit van het zwemwater en stelt zwemwaterprofielen streefbeelden op adviseert over verbetering van kwaliteit en het beheer Beheerder voert het beheer over het zwemwater Stedelijk water Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het inzamelen en transporteren van afvalwater art 10 33 Wet milieubeheer doelmatig inzamelen en transporteren van regenwater art 3 5 Waterwet en de regie bij grondwaterproblemen in de bebouwde omgeving art 3 6 Waterwet Gemeenten gebruiken hiervoor het Gemeentelijk Rioleringsplan GRP Het GRP dient de informatie te bevatten waarop de waterbeheerder de gemeentelijke lozingen uit overstorten en hemelwaterriolen concreet kan toetsen Waterschap voeren in meer of mindere mate het beheer en onderhoud uit van het stedelijk oppervlaktewater dat een verbinding heeft met het watersysteem of stroomgebied als geheel In de voorbereidingsfase van het GRP kan het waterschap een gemeente over dit plan adviseren Drinkwater Alle bestuursorganen hebben een zorgplicht voor de duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening bij de uitoefening van hun bevoegdheden Drinkwaterbedrijf verantwoordelijk voor het tot stand brengen en in stand houden van een duurzame en doelmatige drinkwatervoorziening Nautisch beheer Provincie heeft

  Original URL path: http://www.wrij.nl/waterbeheerplan/bijlagen-0/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Zoeken - Waterbeheerplan Waterschap Rijn en IJssel
  Zuiveren afvalwater voor schoon en gezond watersysteem Samenwerking voor kostenbesparing Afvalwater benutten voor circulaire economie Varen en ervaren Recreatief gebruik Sport Visserij Vaarwegbeheer Stedelijk waterbeheer Samenwerking met Duitsland Stroomgebied Schipbeek Stroomgebied Berkel Stroomgebied Baakse Beek Stroomgebied Oude IJssel Stroomgebied Liemers Veluwe Uitvoering Hoe gebruiken we onze instrumenten Inrichting beheer en onderhoud Vergunningverlening toezicht handhaving Crisisbeheersing bij calamiteiten Meten en monitoren Communicatie en educatie Maatregelen 2016 2021 Kostenraming 2016 2021 Prestatie

  Original URL path: http://www.wrij.nl/waterbeheerplan/vaste-onderdelen/zoeken/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive •