archive-nl.com » NL » Y » YORMAC.NL

Total: 11

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Over Yormac – Yormac Apple Service & Support – Hilversum
  terecht met uw Apple problemen en wensen op het gebied van Mac apparatuur MacBook iMac Mac Pro Mac mini iPad iPhone Mijn specialisatie ligt bij ondernemingen en organistaties in de creatieve industrie eenmans zaken ZZP ers particulieren en Midden en Kleinbedrijf MKB eigenlijk overal waar Apple computers gebruikt worden en waar Apple expertise nodig is De regio waarin Yormac werkzaam is is het Gooi Vechtstreek en zeer ruime omgeving Ik

  Original URL path: http://www.yormac.nl/over-yormac (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • Contact – Yormac Apple Service & Support – Hilversum
  35 Route Ga vanuit de Langestraat de Tapijtstraat in en aan het einde linksaf neem de 2e doodlopende straat links nr 19 is het eerste grote beetje verborgen pand aan de rechterkant Laden en lossen is mogelijk voor de deur Parkeren kan het beste in één van de drie parkeergarages op loopafstand Parkeergarage Gooiland Koningshof 1 Deze is het dichtstbij ca 5 min lopen Parkeergarage Gooische Brink brinkweg 1 Parkeergarage

  Original URL path: http://www.yormac.nl/over-yormac/apple-service-support-contact (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Algemene voorwaarden – Yormac Apple Service & Support – Hilversum
  systeembeheer 7 3 Indien cliënt programmatuur websites materialen databestanden of gegevens op een informatiedrager aan leverancier ter beschikking stelt zullen deze voldoen aan de door leverancier voorgeschreven specificaties 7 4 Indien cliënt de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens apparatuur programmatuur of medewerkers niet niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van leverancier stelt of indien cliënt op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet heeft leverancier het recht tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft hij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen een en ander onverminderd het recht van leverancier tot uitoefening van enig ander wettelijk recht 7 5 Ingeval medewerkers van leverancier op locatie van cliënt werkzaamheden verrichten draagt cliënt kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten zoals een werkruimte met computer en telecommunicatiefaciliteiten De werkruimte en faciliteiten zullen voldoen aan alle geldende wettelijke eisen en voorschriften betreffende arbeidsomstandigheden Cliënt vrijwaart leverancier voor aanspraken van derden waaronder medewerkers van leverancier die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van cliënt of van onveilige situaties in diens organisatie Cliënt zal de binnen zijn organisatie geldende huis en beveiligingsregels tijdig aan de in te zetten medewerkers van leverancier kenbaar maken 7 6 Indien bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van telecommunicatiefaciliteiten waaronder internet is cliënt verantwoordelijk voor de juiste keuze en de tijdige en adequate beschikbaarheid ervan behoudens voor die faciliteiten welke onder direct gebruik en beheer van leverancier staan Leverancier is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten storingen of niet beschikbaarheid van deze faciliteiten tenzij cliënt bewijst dat deze schade of kosten het gevolg zijn van opzet of grove schuld van leverancier of diens leidinggevenden Indien bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van telecommunicatiefaciliteiten is leverancier gerechtigd cliënt toegangs of identificatiecodes toe te wijzen Leverancier kan toegewezen toegangs of identificatiecodes wijzigen Cliënt behandelt de toegangscodes vertrouwelijk en met zorg en maakt deze slechts aan geautoriseerde personeelsleden kenbaar Leverancier is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van misbruik dat van toegangs of identificatiecodes wordt gemaakt 8 Leveringstermijnen 8 1 Alle door leverancier genoemde of overeengekomen leverings termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan leverancier bekend waren Leverancier spant zich er naar behoren voor in overeengekomen leverings termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen De enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen leverings termijn brengt leverancier niet in verzuim In alle gevallen derhalve ook indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste termijn zijn overeengekomen komt leverancier wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat cliënt hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld Leverancier is niet gebonden aan al dan niet uiterste leverings termijnen die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan niet meer gehaald kunnen worden Evenmin is leverancier gebonden aan een al dan niet uiterste leveringstermijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst meerwerk wijziging van specificaties etc zijn overeengekomen Indien overschrijding van enige termijn dreigt zullen leverancier en cliënt zo spoedig mogelijk in overleg treden 9 Beëindiging overeenkomst Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij steeds in alle gevallen na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt voor onbepaalde tijd is aangegaan kan deze door elk der partijen na goed overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden 9 3 In afwijking van wat de wet daaromtrent door middel van regelend recht heeft bepaald kan cliënt een overeenkomst van dienstverlening slechts opzeggen in de gevallen geregeld in deze voorwaarden 9 4 Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk beëindigen indien de wederpartij al dan niet voorlopig surséance van betaling wordt verleend indien ten aanzien van wederpartij faillissement wordt aangevraagd of indien de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen Leverancier is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden Ingeval van faillissement van cliënt vervalt het recht tot gebruik van aan cliënt ter beschikking gestelde programmatuur van rechtswege 9 5 Indien cliënt op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 9 1 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn tenzij cliënt bewijst dat leverancier ten aanzien van die prestaties in verzuim is Bedragen die leverancier vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar 10 Aansprakelijkheid van Leverancier vrijwaring 10 1 De totale aansprakelijkheid van leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs excl BTW Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen excl BTW bedongen voor één jaar In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan 500 000 vijfhonderd duizend Euro Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan a redelijke kosten die cliënt zou moeten maken om de prestatie van leverancier aan de overeenkomst te laten beantwoorden deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst door of op vordering van cliënt wordt ontbonden b redelijke kosten die cliënt heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat leverancier op een voor hem bindende uiterste leverdatum niet heeft geleverd verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering c redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden d redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor zover cliënt aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden 10 2 De aansprakelijkheid van leverancier voor schade door dood of lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan 1 250 000 één miljoen tweehonderdvijftig duizend Euro 10 3 Aansprakelijkheid van leverancier voor indirecte schade gevolgschade gederfde winst gemiste besparingen verminderde goodwill schade door bedrijfsstagnatie schade als gevolg van aanspraken van afnemers van cliënt verminking of verlies van data schade verband houdende met het gebruik van door cliënt aan leverancier voorgeschreven zaken materialen of software van derden schade verband houdende met de inschakeling van door cliënt aan leverancier voorgeschreven toeleveranciers en alle andere vormen van schade dan genoemd in artikel 10 1 en 10 2 uit welken hoofde dan ook is uitgesloten 10 4 De in voorgaande leden van dit artikel 10 genoemde beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van leverancier of diens leidinggevenden 10 5 De aansprakelijkheid van leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien cliënt leverancier onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld en leverancier ook na die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten zodat leverancier in staat is adequaat te reageren 10 6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat cliënt de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij leverancier meldt Iedere vordering tot schadevergoeding tegen leverancier vervalt door het enkele verloop van 24 maanden na het ontstaan van de vordering 10 7 Cliënt vrijwaart leverancier voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door cliënt aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door leverancier geleverde apparatuur programmatuur of andere materialen behoudens indien en voor zover cliënt bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur programmatuur of andere materialen 10 8 Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle rechts personen waarvan leverancier zich ter uitvoering van de overeenkomst bedient 11 Overmacht 11 1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht Onder overmacht wordt mede verstaan overmacht van toeleveranciers van leverancier het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door cliënt aan leverancier zijn voorgeschreven evenals gebrekkigheid van zaken materialen programmatuur van derden waarvan het gebruik door cliënt aan leverancier is voorgeschreven 11 2 Indien een overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is wordt in dat geval naar verhouding afgerekend zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn 12 Toepasselijk recht en geschillen 12 1 De overeenkomsten tussen leverancier en cliënt worden beheerst door Nederlands recht Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten 12 2 Geschillen welke tussen leverancier en cliënt mochten ontstaan naar aanleiding van een tussen leverancier en cliënt gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn worden beslecht door middel van arbitrage overeenkomstig het Arbitragereglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering te Den Haag een en ander onverminderd het recht van partijen een voorziening in arbitraal kort geding te vragen en onverminderd het recht der partijen tot het treffen van conservatoire rechtsmaatregelen Teneinde een minnelijke oplossing van een bestaand of mogelijk toekomstig geschil te beproeven kan de meest gerede partij steeds een ICT mediation conform het ICT mediation reglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering te Den Haag beginnen ICT mediation conform dit reglement is gericht op bemiddeling door een of meer mediators Deze procedure leidt niet tot een voor partijen bindend oordeel Deelname aan deze procedure geschiedt op basis van vrijwilligheid Het bepaalde in dit artikellid verzet zich er niet tegen dat een partij die dat wenst de procedure van ICT mediation passeert en al aanstonds de in artikel 12 2 genoemde geschillenregeling volgt COMPUTERSERVICE De in dit hoofdstuk Computerservice vermelde bepalingen zijn naast de Algemene Bepalingen uit deze algemene voorwaarden van toepassing indien leverancier diensten op het gebied van computerservice verleent waaronder wordt verstaan de automatische verwerking van gegevens met behulp van door leverancier beheerde programmatuur en apparatuur 13 Duur 13 1 Indien de overeenkomst betrekking heeft op het periodiek of regelmatig verlenen van computerservice wordt de overeenkomst aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur bij gebreke waarvan een duur van één jaar geldt De duur van de overeenkomst wordt telkenmale stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijke periode verlengd tenzij cliënt of leverancier de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden voor het einde van de betreffende periode 14 Uitvoering van de werkzaamheden 14 1 Leverancier verricht de computerservice slechts in opdracht van cliënt Indien leverancier krachtens een bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie computerservice verricht met betrekking tot gegevens van cliënt of zijn personeel zullen alle daaraan verbonden kosten aan cliënt in rekening worden gebracht Leverancier zal de computerservice met zorg verrichten overeenkomstig de met cliënt schriftelijk vastgelegde procedures en afspraken 14 2 Alle door leverancier te verwerken gegevens zullen overeenkomstig de door leverancier te stellen voorwaarden door cliënt worden geprepareerd en aangeleverd Cliënt zal de te verwerken gegevens brengen naar en de resultaten van de verwerking ophalen van de plaats waar leverancier de computerservice uitvoert Transport en transmissie op welke wijze dan ook geschieden voor rekening en risico van cliënt ook indien deze door leverancier worden uitgevoerd of verzorgd 14 3 Cliënt staat er voor in dat alle door hem aan leverancier ter uitvoering van de computerservice ter beschikking gestelde materialen gegevens programmatuur procedures en instructies steeds juist en volledig zijn en dat alle aan leverancier verstrekte informatiedragers voldoen aan de specificaties van leverancier 14 4 Alle door leverancier bij de computerservice gebruikte apparatuur programmatuur en andere zaken blijven het eigendom respectievelijk voorwerp van intellectuele en industriële eigendom van leverancier ook indien cliënt een vergoeding betaalt voor het ontwikkelen of aanschaffen ervan door leverancier Leverancier kan de van cliënt ontvangen producten en gegevens en de gegenereerde resultaten van de verwerking onder zich houden totdat cliënt alle aan leverancier verschuldigde bedragen betaald heeft 14 5 Leverancier kan wijzigingen in de inhoud of omvang van de computerservice aanbrengen Indien dergelijke wijzigingen een verandering van de bij cliënt geldende procedures tot gevolg hebben zal leverancier cliënt hierover zo tijdig mogelijk inlichten en komen de kosten van deze verandering voor rekening van cliënt In dat geval kan cliënt de overeenkomst schriftelijk door opzegging beëindigen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt tenzij deze wijziging verband houdt met wijzigingen in relevante wetgeving of andere door bevoegde instanties gegeven voorschriften of leverancier de kosten van deze wijziging voor zijn rekening neemt 14 6 Leverancier spant zich er naar beste kunnen voor in dat de door hem bij de uitvoering van de computerservice gebruikte programmatuur tijdig wordt aangepast aan wijzigingen in de door hem in het kader van zijn dienstverlening beheerde Nederlandse wet en regelgeving Op verzoek zal leverancier tegen zijn gebruikelijke tarieven cliënt adviseren over de gevolgen van deze aanpassingen voor cliënt 15 Beveiliging privacy en bewaartermijnen 15 1 Leverancier voldoet aan de verplichtingen die uit hoofde van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens als bewerker op hem rusten Leverancier zal zorgdragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om persoons gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking 15 2 Cliënt staat ervoor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende de verwerking van persoonsgegevens daaronder begrepen de voorschriften die bij of krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens zijn gegeven stipt in acht worden genomen en dat alle voorgeschreven aanmeldingen zijn verricht en alle vereiste toestemmingen tot verwerking van persoonsgegevens zijn verkregen Cliënt zal leverancier alle terzake gevraagde informatie onverwijld schriftelijk verstrekken 15 3 Cliënt vrijwaart leverancier voor alle aanspraken van derden die jegens leverancier mochten worden ingesteld wegens een niet aan leverancier toe te rekenen schending van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en of andere wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens 15 4 Cliënt vrijwaart leverancier voor alle aanspraken van derden waaronder overheidsinstellingen die jegens leverancier mochten worden ingesteld wegens schending van wetgeving inzake de wettelijke bewaartermijnen 16 Garantie 16 1 Leverancier is niet verantwoordelijk voor controle van de juistheid en volledigheid van de resultaten van de computerservice Cliënt zal na ontvangst deze resultaten zelf controleren Leverancier staat er niet voor in dat de computerservice foutloos of zonder onderbrekingen wordt verleend Indien gebreken in de resultaten van de computerservice een direct gevolg zijn van producten programmatuur informatiedragers procedures of bedieningshandelingen waarvoor leverancier uit hoofde van de overeenkomst uitdrukkelijk verantwoordelijk is zal leverancier de computerservice herhalen teneinde naar beste vermogen deze onvolkomenheden te herstellen mits cliënt de onvolkomenheden zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen één week na ontvangst van de resultaten van de computerservice schriftelijk en gedetailleerd aan leverancier kenbaar maakt Slechts indien gebreken in de computerservice aan leverancier toerekenbaar zijn wordt de herhaling gratis uitgevoerd Indien gebreken niet zijn toe te rekenen aan leverancier en of de gebreken het gevolg zijn van fouten of onvolkomenheden van cliënt zoals het aanleveren van onjuiste of onvolledige informatie zal leverancier de kosten van een eventuele herhaling volgens zijn gebruikelijke tarieven aan cliënt in rekening brengen Indien herstel van aan leverancier toerekenbare gebreken technisch of redelijkerwijs niet mogelijk is zal leverancier de voor de betreffende computerservice door cliënt verschuldigde bedragen crediteren zonder verder of anderszins jegens cliënt aansprakelijk te zijn Aan cliënt komen geen andere rechten wegens gebreken in de computerservice toe dan die welke in deze garantieregeling zijn beschreven DIENSTVERLENING De in dit hoofdstuk Dienstverlening vermelde bepalingen zijn naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing indien leverancier diensten verleent zoals advisering toepasbaarheidsonderzoek consultancy opleidingen cursussen trainingen ondersteuning detachering hosting het ontwerpen ontwikkelen implementeren of beheren van programmatuur websites of informatiesystemen en dienstverlening met betrekking tot netwerken Deze bepalingen laten de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen betreffende specifieke diensten zoals computerservice de ontwikkeling van programmatuur en onderhoud onverlet 17 Uitvoering 17 1 Leverancier zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren in voorkomend geval overeenkomstig de met cliënt schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures Alle diensten van leverancier worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst leverancier uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau worden steeds slechts schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen 17 2 Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden is leverancier gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een fase behoren uit te stellen totdat cliënt de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd 17 3 Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen is leverancier gehouden bij de uitvoering van de dienstverlening tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van cliënt op te volgen Leverancier is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening wijzigen of aanvullen indien dergelijke aanwijzingen echter worden opgevolgd zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed conform artikel 18 17 4 Indien een overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon is leverancier steeds gerechtigd na overleg met cliënt deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties 17 5 Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op door leverancier verleende diensten eens per kalendermaand achteraf verschuldigd 18 Wijziging en meerwerk 18 1 Indien leverancier op verzoek of met voorafgaande instemming van cliënt werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen zullen deze werkzaamheden of prestaties door cliënt worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van leverancier Van meerwerk is eveneens sprake indien een systeemanalyse een ontwerp of specificaties worden uitgebreid of gewijzigd Leverancier is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten 18 2 Cliënt aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel 18 1 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening en de wederzijdse verantwoordelijkheden van cliënt en leverancier kunnen worden beïnvloed Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst de vraag naar meerwerk voordoet is voor cliënt nimmer grond voor ontbinding of beëindiging van de overeenkomst 18 3 Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken zal leverancier cliënt desgevraagd tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties 19 Opleidingen cursussen en trainingen 19 1 Voor zover de dienstverlening van leverancier bestaat uit het verzorgen van een opleiding cursus of training kan leverancier steeds vóór de aanvang daarvan de terzake verschuldigde betaling verlangen De gevolgen van een annulering van deelname aan een opleiding cursus of training worden beheerst door de bij leverancier gebruikelijke regels 19 2 Indien het aantal aanmeldingen daartoe naar het oordeel van leverancier aanleiding geeft is leverancier gerechtigd de opleiding cursus of training te combineren met één of meer andere opleidingen cursussen of trainingen of deze op een latere datum of een later tijdstip te laten plaatsvinden 20 Detachering 20 1 Van detachering in de zin van deze voorwaarden is sprake als leverancier een medewerker hierna de gedetacheerde medewerker aan cliënt ter beschikking stelt teneinde deze medewerker onder toezicht en leiding c q regie van cliënt werkzaamheden te laten uitvoeren 20 2 Leverancier spant zich er voor in dat de gedetacheerde medewerker gedurende de duur van de overeenkomst beschikbaar blijft onverminderd het gestelde in artikel 17 4 inzake vervanging 20 3 Cliënt is gerechtigd om vervanging van de gedetacheerde medewerker te verzoeken i indien de gedetacheerde medewerker aantoonbaar niet aan uitdrukkelijk overeengekomen kwaliteitseisen voldoet en cliënt dit binnen drie werkdagen na de aanvang van de werkzaamheden schriftelijk aan leverancier kenbaar maakt dan wel ii ingeval van langdurige ziekte of uitdiensttreding van de gedetacheerde medewerker Leverancier zal aan het verzoek onverwijld met prioriteit aandacht geven Leverancier staat er niet voor in dat vervanging steeds mogelijk is Indien vervanging niet of niet aanstonds mogelijk is vervallen de aanspraken van cliënt op verdere nakoming van de overeenkomst evenals alle aanspraken van cliënt wegens niet nakoming van de overeenkomst Betalingsverplichtingen van cliënt betreffende de verrichte werkzaamheden blijven in stand 20 4 Leverancier is gehouden tot tijdige en volledige afdracht van de voor de gedetacheerde medewerker in verband met de overeenkomst te betalen loonbelasting en voorschot premies voor sociale verzekeringen Leverancier vrijwaart cliënt voor alle wettelijke aanspraken van de belastingdienst respectievelijk sociale verzekeringsinstanties met betrekking tot belastingen en sociale verzekeringspremies welke direct samenhangen met de terbeschikkingstelling door leverancier van de gedetacheerde medewerker de zgn inlenersaansprakelijkheid mits cliënt de afwikkeling van de betreffende aanspraken geheel aan leverancier overlaat hem daarbij alle medewerking verleent en hem alle benodigde informatie en indien door leverancier gewenst procesvolmachten verstrekt 20 5 Leverancier aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de selectie van de medewerker dan wel voor de resultaten van werkzaamheden die onder toezicht en leiding c q regie van cliënt tot stand zijn gekomen ONTWIKKELING VAN PROGRAMMATUUR De in dit hoofdstuk Ontwikkeling van programmatuur vermelde bepalingen zijn naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden en de bijzondere bepalingen uit het hoofdstuk Dienstverlening van toepassing indien leverancier in opdracht van cliënt programmatuur ontwikkelt en deze eventueel installeert Op deze programmatuur is ook het hoofdstuk Gebruik en onderhoud van programmatuur van toepassing behalve voor zover daarvan in dit hoofdstuk wordt afgeweken De in dit hoofdstuk bedoelde rechten en verplichtingen hebben uitsluitend betrekking op computerprogrammatuur in een voor een gegevensverwerkende machine leesbare vorm en vastgelegd op voor een zodanige machine leesbaar materiaal alsmede op de daarbij behorende documentatie Daar waar in dit hoofdstuk over programmatuur wordt gesproken zijn daarmee tevens bedoeld websites 21 Ontwikkeling van programmatuur 21 1 Indien niet reeds bij het aangaan van de overeenkomst specificaties of een ontwerp van de te ontwikkelen programmatuur aan leverancier ter hand zijn gesteld zullen partijen in overleg schriftelijk specificeren welke programmatuur ontwikkeld zal worden en op welke manier dit zal geschieden Leverancier zal de ontwikkeling van de programmatuur met zorg uitvoeren op basis van de door cliënt te verstrekken gegevens voor de juistheid volledigheid en consistentie waarvan cliënt instaat Indien partijen het gebruik van een ontwikkelingsmethode zijn overeengekomen die zich er door kenmerkt dat het ontwerpen en of het ontwikkelen van onderdelen van de programmatuur onderworpen is aan een nadere tijdens de uitvoering van de overeenkomst te bepalen prioriteitstelling zal deze prioriteitstelling steeds in overleg tussen partijen tot stand komen 21 2 Leverancier is gerechtigd doch niet verplicht de juistheid volledigheid of consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde gegevens specificaties of ontwerpen te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat cliënt de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen 21 3 Onverminderd het bepaalde in artikel 6 verkrijgt cliënt slechts het recht tot gebruik van de programmatuur in zijn eigen bedrijf of organisatie Slechts indien en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen kan de broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur gemaakte technische documentatie aan cliënt ter beschikking worden gesteld in welk geval cliënt gerechtigd zal zijn in deze programmatuur wijzigingen aan te brengen Indien leverancier in rechte gehouden wordt de broncode en of de technische documentatie aan cliënt ter beschikking te stellen kan leverancier daarvoor een redelijke vergoeding verlangen 22 Aflevering installatie en acceptatie 22 1 Leverancier zal de te ontwikkelen programmatuur aan cliënt zoveel mogelijk conform de schriftelijk vastgelegde specificaties afleveren en installeren dit laatste slechts indien een door leverancier uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen Bij gebreke van uitdrukkelijke afspraken daaromtrent zal cliënt zelf de programmatuur installeren inrichten parametriseren tunen en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is leverancier niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie 22 2 Indien een acceptatietest is overeengekomen bedraagt de testperiode veertien dagen na aflevering of indien een door leverancier uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen na voltooiing van de installatie Gedurende de testperiode is het cliënt niet toegestaan de programmatuur voor productieve of operationele doeleinden te gebruiken Leverancier kan steeds verlangen derhalve ook indien zulks niet uitdrukkelijk is overeengekomen dat cliënt met voldoende gekwalificeerd personeel een deugdelijke test van voldoende omvang en diepgang uitvoert op tussen resultaten van de ontwikkelingswerkzaamheden en dat de testresultaten schriftelijk overzichtelijk en begrijpelijk aan leverancier worden gerapporteerd 22 3 De programmatuur zal tussen partijen gelden als geaccepteerd a indien tussen partijen niet een acceptatietest is overeengekomen bij de aflevering of indien een door leverancier uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen bij de voltooiing van de installatie dan wel b indien tussen partijen een acceptatietest is overeengekomen op de eerste dag na de testperiode dan wel c indien leverancier vóór het einde van de testperiode een testrapport als bedoeld in artikel 22 5 ontvangt op het moment dat de in dat testrapport genoemde fouten in de zin van artikel 6 6 zijn hersteld onverminderd de aanwezigheid van onvolkomenheden die volgens artikel 22 6 aan acceptatie niet in de weg staan In afwijking hiervan zal de programmatuur indien cliënt daarvan vóór het moment van een uitdrukkelijke acceptatie enig gebruik voor productieve of operationele doeleinden maakt gelden als volledig geaccepteerd vanaf de aanvang van dat gebruik 22 4 Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur fouten bevat die de voortgang van de acceptatietest belemmeren zal cliënt leverancier hierover schriftelijk gedetailleerd informeren in welk geval de testperiode onderbroken wordt totdat de programmatuur zodanig is aangepast dat die belemmering is opgeheven 22 5 Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur fouten in de zin van artikel 6 6 bevat zal cliënt leverancier uiterlijk op de laatste dag van de testperiode door middel van een schriftelijk en gedetailleerd testrapport over de fouten informeren Leverancier zal zich naar beste vermogen inspannen de bedoelde fouten binnen een redelijke termijn te herstellen waarbij leverancier gerechtigd is tijdelijke oplossingen programmaomwegen of probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen 22 6 Acceptatie van de programmatuur mag niet worden onthouden op andere gronden dan die welke verband houden met de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine fouten zijnde fouten die operationele of productieve ingebruikname van de programmatuur redelijkerwijs niet in de weg staan onverminderd de verplichting van leverancier om deze kleine fouten in het kader van de garantieregeling van artikel 25 indien toepasselijk te herstellen Acceptatie mag voorts niet worden onthouden met betrekking tot aspecten van de programmatuur die slechts subjectief beoordeeld kunnen worden zoals de vormgeving van gebruikersinterfaces 22 7 Indien de programmatuur in fasen en of onderdelen wordt afgeleverd en getest laat de niet acceptatie van een bepaalde fase en of onderdeel een eventuele acceptatie van een eerdere fase en of een ander onderdeel onverlet 22 8 Acceptatie van de programmatuur op een der wijzen als bedoeld in artikel 22 3 heeft tot gevolg dat leverancier ten volle gekweten is voor de nakoming van zijn verplichtingen inzake de ontwikkeling en terbeschikkingstelling van de programmatuur en indien in voorkomend geval tevens de installatie door leverancier is overeengekomen van zijn verplichtingen inzake de installatie van de programmatuur Acceptatie van de programmatuur doet niets af aan de rechten van cliënt op grond van artikel 22 6 betreffende kleine gebreken en artikel 25 betreffende garantie 22 9 Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op het ontwikkelen van de programmatuur verschuldigd bij de aflevering van de programmatuur dan wel indien in voorkomend geval tevens een door leverancier uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen bij voltooiing van de installatie GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN PROGRAMMATUUR De in dit hoofdstuk Gebruik en onderhoud van programmatuur vermelde bepalingen zijn naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing op alle door leverancier ter beschikking gestelde programmatuur De in dit hoofdstuk bedoelde rechten en verplichtingen hebben uitsluitend betrekking op computerprogrammatuur in een voor een gegevensverwerkende machine leesbare vorm en vastgelegd op voor een zodanige machine leesbaar materiaal alsmede op daarbij behorende documentatie alles met inbegrip van eventueel door leverancier te verstrekken nieuwe versies Daar waar in dit hoofdstuk over programmatuur wordt gesproken zijn daarmee tevens bedoeld websites 23 Gebruiksrecht 23 1 Onverminderd het bepaalde in artikel 6 verleent leverancier cliënt het niet exclusieve recht tot het gebruik van de programmatuur Cliënt zal de tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde omvat het gebruiksrecht van cliënt uitsluitend het recht de programmatuur te laden en uit te voeren 23 2 De programmatuur mag door cliënt uitsluitend in zijn eigen bedrijf of organisatie worden gebruikt op de ene verwerkingseenheid en voor een bepaald aantal of soort gebruikers of aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt Voor zover daaromtrent niets anders is overeengekomen gelden de verwerkingseenheid van cliënt waarop de programmatuur voor het eerst is gebruikt en het aantal aansluitingen dat op het moment van eerste gebruik op die verwerkingseenheid is aangesloten als verwerkingseenheid en aantal aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt Bij eventuele storing van de bedoelde verwerkingseenheid kan de programmatuur voor de duur van de storing op een andere verwerkingseenheid worden gebruikt Het gebruiksrecht kan betrekking hebben op meerdere verwerkingseenheden voor zover dat uit de overeenkomst uitdrukkelijk blijkt 23 3 Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar Het is cliënt niet toegestaan de programmatuur en dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen te verhuren te sublicentiëren te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen een derde al dan niet op afstand toegang te geven tot de programmatuur of de programmatuur bij een derde ter hosting onder te brengen ook niet indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van cliënt gebruikt Cliënt zal de programmatuur niet wijzigen anders dan in het kader van het herstellen van fouten Cliënt zal de programmatuur niet gebruiken in het kader van de verwerking van gegevens ten behoeve van derden time sharing De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie worden niet aan cliënt ter beschikking gesteld ook niet indien cliënt bereid is voor deze terbeschikkingstelling een financiële vergoeding te voldoen Cliënt erkent dat de broncode een vertrouwelijk karakter heeft en dat deze bedrijfsgeheimen van leverancier bevat 23 4 Onverwijld na het einde van het gebruiksrecht van de programmatuur zal cliënt alle in zijn bezit zijnde exemplaren van de programmatuur aan leverancier retourneren Indien partijen zijn overeengekomen dat cliënt bij het einde van het gebruiksrecht de betreffende exemplaren zal vernietigen zal cliënt van zodanige vernietiging leverancier onverwijld schriftelijk melding maken 24 Aflevering installatie en acceptatie 24 1 Leverancier zal de programmatuur op de overeengekomen soort en formaat informatiedragers aan cliënt afleveren en indien een door leverancier uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen de programmatuur bij cliënt installeren Bij gebreke van uitdrukkelijke afspraken daaromtrent zal cliënt zelf de programmatuur installeren inrichten parametriseren tunen en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is leverancier niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie 24 2 Indien tussen partijen schriftelijk een acceptatietest is overeengekomen is het bepaalde in de artikelen 22 2 tot en met 22 7 van overeenkomstige toepassing Indien partijen geen acceptatietest zijn overeengekomen aanvaardt cliënt de programmatuur in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt derhalve met alle zichtbare en onzichtbare fouten en andere gebreken onverminderd de verplichtingen van leverancier ingevolge de garantie van artikel 25 In alle gevallen geldt het bepaalde in artikel 22 8 onverminderd 24 3 Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op de terbeschikkingstelling van programmatuur en het recht tot gebruik van de programmatuur verschuldigd bij de aflevering van de programmatuur dan wel indien in voorkomend geval tevens een door leverancier uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen bij voltooiing van de installatie 25 Garantie 25 1 Leverancier zal zich naar beste vermogen ervoor inspannen fouten in de programmatuur in de zin van artikel 6 6 binnen een redelijke termijn te herstellen indien deze binnen een periode van drie maanden na aflevering of indien tussen partijen een acceptatietest is overeengekomen binnen drie maanden na acceptatie gedetailleerd omschreven schriftelijk bij leverancier zijn gemeld Leverancier garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking fouten of overige gebreken zal werken of dat alle fouten en overige gebreken worden verbeterd Het herstel wordt gratis uitgevoerd tenzij de programmatuur in opdracht van cliënt is ontwikkeld anders dan voor een vaste prijs in welk geval leverancier volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening zal brengen Leverancier kan volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van cliënt of van andere niet aan leverancier toe te rekenen oorzaken of indien de fouten bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest hadden kunnen worden vastgesteld Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie De garantieverplichting vervalt indien cliënt zonder schriftelijke toestemming van leverancier wijzigingen in de programmatuur aanbrengt of laat aanbrengen welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden 25 2 Herstel van fouten zal geschieden op een door leverancier te bepalen locatie Leverancier is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen 25 3 Leverancier heeft geen verplichting inzake herstel voor fouten die na afloop van de in artikel 25 1 bedoelde garantieperiode zijn gemeld tenzij tussen partijen een onderhoudsovereenkomst is afgesloten welke een zodanige plicht tot herstel omvat 26 Onderhoud 26 1 Indien voor de programmatuur een onderhoudsovereenkomst is gesloten of indien in de gebruiksvergoeding van de programmatuur onderhoud is inbegrepen zal cliënt overeenkomstig de gebruikelijke procedures van leverancier geconstateerde fouten in de programmatuur gedetailleerd aan leverancier melden Na ontvangst van de melding zal leverancier zich naar beste vermogen inspannen fouten in de zin van artikel 6 6 te herstellen en of verbeteringen aan te brengen in latere nieuwe versies van de programmatuur De resultaten zullen afhankelijk van de urgentie op de door leverancier te bepalen wijze en termijn aan cliënt ter beschikking worden gesteld Leverancier is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen Bij gebreke van uitdrukkelijke afspraken daaromtrent zal cliënt zelf de gecorrigeerde programmatuur dan wel de beschikbaar gestelde nieuwe versie installeren inrichten parametriseren tunen en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is leverancier niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie 26 2 Leverancier staat er niet voor in dat de programmatuur zonder onderbreking fouten of andere gebreken zal werken of dat alle fouten of andere gebreken worden verbeterd 26 3 Leverancier kan de kosten van herstel volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik of van andere niet aan leverancier toe te rekenen oorzaken of indien de programmatuur door anderen dan leverancier is gewijzigd Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder onderhoud 26 4 Indien een onderhoudsovereenkomst is gesloten zal leverancier bij het beschikbaar

  Original URL path: http://www.yormac.nl/over-yormac/algemene-voorwaarden (2016-02-18)
  Open archived version from archive •