archive-nl.com » NL » Z » ZUIDERZEELAND.NL

Total: 840

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Legger - Zuiderzeeland
  duidelijk wat u waar van waterschap Zuiderzeeland mag verwachten Voor het waterschap is de legger samen met de keur hét instrument om te zorgen voor veilige dijken droge voeten en voldoende en schoon water Wat is de legger De legger bestaat uit een set van kaarten Daarop staat welke dijken vaarten tochten stedelijk water en kunstwerken bruggen stuwen gemalen sluizen Waterschap Zuiderzeeland in beheer heeft en waar ze liggen De legger bevat ook een register waarin staat wie waar en waarvoor het onderhoud moet doen Tot slot bevat de legger zones zoneringen voor toekomstige ontwikkelingen en bescherming van het watersysteem Heeft u gronden in eigendom waarvoor regels uit legger en keur gelden Dan is het voor u belangrijk om precies te weten waar dit ligt Op de leggerkaarten staan de precieze omvang en ligging van de verschillende zones zoneringen Voor activiteiten of werkzaamheden binnen deze zoneringen zoals bouwen graven beplanten heeft u misschien een vergunning nodig Ook bent u verplicht het gewone onderhoud aan de waterkering uit te voeren bijvoorbeeld maaien repareren van afrasteringen verwijderen van distels etc Leggerkaart waterkeringen Leggerkaart buitendijkse regionale keringen Leggerkaart vaarten en tochten Leggerkaart stedelijk water Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/werk/werk-in-uitvoering/legger/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Herprofilering sloten - Zuiderzeeland
  U kunt hiervoor contact opnemen met één van de opzichters watergangen van het waterschap Waterafvoer en effect op waterberging Om te stimuleren dat slooteigenaren hun sloot volgens het oorspronkelijke profiel gaan aanpassen heeft het waterschap altijd twee argumenten gebruikt De slootfunctie is ten eerste voor de waterafvoer van het overtollig water en ten tweede voor de waterberging Om het effect van een verruiming van kavelsloten nog eens goed in beeld te brengen heeft het waterschap een modelstudie uitgevoerd Het belangrijkste resultaat uit deze studie is dat herprofilering het vergroten van de bestaande profielen een zeer klein effect heeft op de berging in de polders Het tweede argument dat kavelsloten belangrijk zijn voor de afvoer van overtollige neerslag staat nog steeds Dit laatste is vooral belangrijk voor de gebruiker eigenaar van de afwaterende kavel Als er problemen zijn met de waterafvoer kan het waterschap adviseren bij het oplossen van de knelpunten De agrariër is dan vrij om de sloot aan te pakken wanneer dat het beste past in de bedrijfsvoering Achteruitgang stoppen Ondanks het feit dat herprofilering een zeer klein effect heeft op de waterberging is het wel van belang het onderhoud van kavelsloten onder de aandacht te houden Door verschillende oorzaken zijn de afmetingen van veel sloten in de loop der jaren kleiner geworden Bodemdaling landgebruik en in sommige gevallen slecht onderhoud zijn enkele oorzaken Om ook in de toekomst voorbereid te zijn op flinke neerslag die door de klimaatverandering vaker zal optreden is het van belang om ook kavelsloten goed te onderhouden Dit geldt voor zowel het maaionderhoud als voor het profielonderhoud Tegengaan van wateroverlast Het is algemeen bekend dat de meeste waterberging wordt gevonden in de grond In sommige gebieden wordt dat extra versterkt door de aanwezigheid van kleischeuren in de ondergrond Daarnaast heeft het waterschap nog meer mogelijkheden om wateroverlast zoveel mogelijk tegen te gaan Verspreid over het beheergebied legt het waterschap tot en met 2021 ruim 350 kilometer duurzame en natuurvriendelijke oevers aan Dit levert een verbreding van de tochten op en dat zorgt ervoor dat peilstijgingen kleiner worden Het waterschap heeft ook dynamisch peilbeheer ingevoerd Door het slim inzetten van de beweegbare stuwen wordt het water optimaal verdeeld over de polders Het water wordt dan vastgehouden in de hoger gelegen delen van Flevoland Meer informatie Heeft u vragen over de herprofilering van kavelsloten kunt u rechtstreeks contact opnemen met Waterschap Zuiderzeeland Noordoostpolder 0527 630 560 Oostelijk en Zuidelijk Flevoland 0320 269 600 Keur De Keur van Waterschap Zuiderzeeland is een verordening van het waterschap waarin bepalingen zijn opgenomen over onder andere het onderhoud van watergangen De jaarlijkse schouw van watergangen door het waterschap is hiervan de meest bekende Ook voor het in stand houden van het profiel van de kavel sloten zijn bepalingen opgenomen De onderhoudsplichtigen van oppervlaktewaterlichamen zijn verplicht om de leggerbepalingen van de kavel sloot zoals ligging vorm afmeting en constructie in stand te houden De onderhoudsplichtige van de kavel sloot is de zakelijk gerechtigde lees eigenaar van de grond gelegen naast de

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/werk/projecten-buurt/herprofilering/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Bodemsanering bij Gemaal Wortman - Zuiderzeeland
  Deltaprogramma Windpark Noordoostpolder Vissen in Flevoland Kabeltracé TenneT Glastuinbouw Erfafspoeling Onkruidbestrijding Gebiedsinformatie Terug naar navigatie Zoeken zoek zoek Meest bekeken Contact AV agenda Bestuur Vacatures Organisatie Sitepad Home Werk Projecten Bodemsanering bij Gemaal Wortman Bodemsanering bij Gemaal Wortman Bij Gemaal Wortman te Lelystad is in de loop der jaren een bodemverontreiniging van olieachtige producten ontstaan Denk hierbij aan de olie benodigd om de pompen in het gemaal te kunnen laten draaien In 2006 is door een afgraving de verontreiniging dicht onder het maaiveld verwijderd gesaneerd In 2008 is begonnen met het saneren van de verontreiniging in de diepere ondergrond Daar wordt een in situ sanering toegepast omdat ontgraven voor zover mogelijk te ingewikkeld en te duur is Deze in situ sanering zal vele jaren in beslag nemen Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Gerelateerd Bodemsanering bij Gemaal Wortman Energie en gemalen Gemalenpluim Trefwoorden gemaal Navigatie Sla navigatie over Projecten Ephyra Buitendijkse gebieden Herprofilering sloten Oosterwold Vismigratie inlaat bij gemaal Colijn Bodemsanering bij Gemaal Wortman Regenwaterproject Almere Goed Boerenerf Energie en gemalen Actieplan Bodem Water Veldonderzoek Muskusrattenbeheer Aanleg duurzame oevers 2012 2015 Terug naar navigatie Contact Waterschap Zuiderzeeland Postbus 229 8200 AE Lelystad Tel

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/werk/projecten-buurt/bodemsanering-gemaal/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Wat betekent dit voor mij? - Zuiderzeeland
  is vastgelegd wie onderhoudsplichtige is van een deel van een watergang Onderhoud De onderhoudsplichtige onderhoud de watergang sloot Dit onderhoud bestaat uit het maaien en baggeren van de watergang het verwijderen van vuil uit de watergang en het onderhoud aan de oeverconstructie als dat nodig is Het waterschap kan u adviseren en ondersteunen bij het uitvoeren van dit onderhoud Indien u dit wenst neem dan contact met één van de opzichters stedelijk water van Waterschap Zuiderzeeland op Maaien Het maaionderhoud omvat het maaien en afvoeren van begroeiing onder water en begroeiing direct langs watergangen zoals riet Het maaien van watergangen is van belang om te zorgen dat het water vrij kan wegstromen Lees meer Onderhoud aan oeverconstructies Een oeverconstructie is een constructie in de oeverlijn om te voorkomen dat de oever inzakt Een voorbeeld hiervan is een beschoeiing bestaande uit een aan één gesloten rij palen en planken Het onderhoud hieraanbestaat uit het herstellen of vernieuwen van de constructie Lees meer Baggeren Doordat er gronddeeltjes en plantenresten naar de bodem zakken ontstaat er een zogenaamde laag baggerspecie Een dunne laag baggerspecie vormt geen probleem maar een dikke laag zorgt ervoor dat de watergang te ondiep wordt Het gevolg is dat er minder water door de watergang kan stromen Als u daarom water in eigendom heeft moet deze op diepte worden gebracht In de legger een kaart met geografische informatie over ligging maatvoering en onderhoudsplichtigen van wateren en dijken staat hoe diep het water moet zijn Het waterschap meet regelmatig de diepte van de watergang en bepaalt op basis van deze gegevens wanneer onderhoud nodig is Baggeren kan op verschillende manieren zoals met een duwboot of een zuiger Dit is sterk afhankelijk van de mogelijkheden in de buurt waar u woont Lees meer Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/waterthema/wonen-water/kopie-project/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Wat mag ik doen? - Zuiderzeeland
  en rond het water uitvoert Voor activiteiten in de kernzone zie plaatje van de watergang geldt dat er een vergunning moet worden aangevraagd of een melding moet worden gedaan Dit hangt af van het type activiteit werkzaamheden Voor activiteiten op het talud van de watergang gelden een aantal voorwaarden Voorwaarden zijn bijvoorbeeld dat er geen beschadiging van de oeverconstructie of natte bak mag optreden en dat beheer en onderhoud van de natte bak of oeverconstructie door een derde vanaf het water mogelijk moet blijven Daarnaast mag de activiteit de levensduur van de beschoeiing niet verkorten Verder mogen deze activiteiten geen negatieve invloed hebben op de waterkwaliteit De voorwaarden kunt u vinden in de Keur Watervergunning digitaal aanvragen Via Omgevingsloket Online OLO kunt u digitaal een watervergunning aanvragen http www omgevingsloket nl Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Gerelateerd Wat betekent dit voor mij Wat mag ik doen Wat doet het waterschap Waterschap Zuiderzeeland sponsort Parkenfolder Almere Trefwoorden stedelijk water Zie ook Legger stedelijk water Keur Contact Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met één van de opzichters stedelijk water van Waterschap Zuiderzeeland Kantoor Larserbos Zuidelijk en Oostelijk Flevoland tel 0320

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/waterthema/wonen-water/mag/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Wat doet het waterschap - Zuiderzeeland
  kijken of de situatie nog op orde is Daarnaast kan het waterschap u adviseren en ondersteunen over het uitvoeren van het onderhoud dat u zelf uitvoert De werkzaamheden die het waterschap bij u in de buurt uitvoert vindt u op de plankaarten per gemeente in de rechterkolom Het is mogelijk om uw onderhoud te combineren met de werkzaamheden die het waterschap uitvoert Hiervoor kunt u contact opnemen met één van de opzichters stedelijk water Informatie Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met één van de opzichters stedelijk water van Waterschap Zuiderzeeland Kantoor Larserbos Zuidelijk en Oostelijk Flevoland tel 0320 26 96 00 Kantoor Emmeloord Noordoostpolder en Urk tel 0527 63 05 60 Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Gerelateerd Wat betekent dit voor mij Wat mag ik doen Wat doet het waterschap Waterschap Zuiderzeeland sponsort Parkenfolder Almere Trefwoorden stedelijk water Planning onderhoud per gemeente De werkzaamheden die het waterschap bij u in de buurt uitvoert vindt u op de onderstaande plankaarten per gemeente Onderhoud watergangen gemeente Almere jpg 865 kB Onderhoud watergangen gemeente Dronten jpg 482 kB Onderhoud watergangen gemeente Lelystad jpg 752 kB Onderhoud watergangen gemeente Noordoostpolder jpg 736

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/waterthema/wonen-water/doet-waterschap/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Voorwaarden - Zuiderzeeland
  ontwikkeling en geen regulier beheer en onderhoud Daarnaast is het initiatief vrij toegankelijk dient het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk De gevraagde bijdrage van het waterschap bedraagt minimaal 1 000 Er mag daarbij geen vergoeding gevraagd worden voor inkomstenderving of schadevergoeding De partijen die direct betrokken zijn bij het initiatief dragen financieel bij in evenredigheid of leveren een redelijke inspanning in geld en of tijd participatie Met een goede onderbouwing kan van dit criteria worden afgeweken Na realisatie is het beheer en onderhoud voor de initiatiefnemer medefinanciering door het waterschap betreft een investering het waterschap verplicht zich nooit tot een financiële bijdrage in de exploitatie Het initiatief moet daarom ook een plan voor toekomstig beheer en onderhoud hebben Initiatiefnemers kunnen enkel een natuurlijk persoon of rechtspersoon zijn en de aanvraag wordt ingediend door of namens de initiatiefnemers Geplande uitvoering van het initiatief vindt plaats na toekenning van de financiële bijdrage uit het fonds medegebruik en vindt plaats in het kalenderjaar van toekenning of het daaropvolgende kalenderjaar Welke voorwaarden stelt het waterschap aan de financiële bijdrages Wanneer een initiatief voldoet aan bovenstaande beoordelingscriteria zijn er nog een aantal andere voorwaarden voor financiële bijdrages uit het Fonds Medegebruik die Waterschap Zuiderzeeland stelt Na realisatie moet het initiatief nog minstens 5 jaar blijven voldoen aan bovenstaande beoordelingscriteria Het initiatief wordt conform aanvraag gerealiseerd Het waterschap kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen voortkomend uit medegebruik in voorkomende gevallen wordt een toekenning afhankelijk gemaakt van het sluiten van een privaatrechtelijke overeenkomst voor het gebruik van eigendom van het waterschap een en ander conform het grondzakenbeleid Er zal altijd aan de bepalingen in de Keur moet worden voldaan of er moet een watervergunning zijn verleend De aanvrager werkt zo veel als redelijkerwijs verwacht mag worden mee aan communicatie uitingen van Waterschap Zuiderzeeland die betrekking

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/waterthema/fonds-medegebruik/voorwaarden/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Aanvraag Fonds Medegebruik - Zuiderzeeland
  Waterthema s Wonen aan water Fonds Medegebruik 24 7 voor u aan het werk Recreatiewater Vet in het riool Deltaprogramma Windpark Noordoostpolder Vissen in Flevoland Kabeltracé TenneT Glastuinbouw Erfafspoeling Onkruidbestrijding Gebiedsinformatie Terug naar navigatie Zoeken zoek zoek Meest bekeken Contact AV agenda Bestuur Vacatures Organisatie Sitepad Home Waterthema s Fonds Medegebruik Aanvraag Fonds Medegebruik Aanvraag Fonds Medegebruik Aanvraagformulier Fonds Medegebruik Er is veel mogelijk op onze dijken en in en rond het watersysteem Mensen voelen zich betrokken bij water en recreëren op en rondom het water Je kunt water beleven Om meer gebruik te maken van de mogelijkheden die onze dijken en watergangen bieden heeft het waterschap het Fonds Medegebruik ingesteld Goed idee Dien een plan in Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Navigatie Sla navigatie over Wonen aan water Fonds Medegebruik Gerealiseerde initiatieven Voorwaarden Aanvraag Fonds Medegebruik 24 7 voor u aan het werk Recreatiewater Vet in het riool Deltaprogramma Windpark Noordoostpolder Vissen in Flevoland Kabeltracé TenneT Glastuinbouw Erfafspoeling Onkruidbestrijding Gebiedsinformatie Terug naar navigatie Contact Waterschap Zuiderzeeland Postbus 229 8200 AE Lelystad Tel 0320 274 911 waterschap zuiderzeeland nl Contact en routes Werken bij Calamiteiten Meld calamiteiten zoals hoog water of ernstige

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/waterthema/fonds-medegebruik/@6705/aanvraag-fonds/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive •