archive-nl.com » NL » Z » ZUIDERZEELAND.NL

Total: 840

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Zoeken - Zoekresultaten - Zuiderzeeland
  start datum t m eind datum Zoeken Deze site geselecteerd Bekendmakingen Regelgeving Deltaprogramma 13 juli 2010 De deltacommissaris en de minister van Infrastructuur en Milieu hebben op 16 september 2014 het Deltaprogramma gepresenteerd Hierin staat hoe Nederland zich de komende jaren gaat voorbereiden op de klimaatverandering Deltaprogramma Flevoland bereidt zich voor op klimaatverandering 16 september 2014 Op Prinsjesdag heeft de minister van Infrastructuur en Milieu de resultaten van het Deltaprogramma gepresenteerd Het doel daarvan is om Nederland voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering Voor Flevoland geldt dat de dijken momenteel in orde zijn net zoals de leefbaarheid van het gebied We zorgen ervoor dat dit zo blijft en daarvoor zijn op termijn maatregelen nodig IJsselmeerTop 2015 Wij zijn IJ 22 oktober 2015 De IJsselmeertop van donderdag 15 oktober 2015 in het Agoratheater in Lelystad stond in het teken van de overgang die wordt ingezet van plan naar uitvoering Tijdens de top spreken alle betrokken bestuurders en maatschappelijke organisaties die samenwerken in het Deltaprogramma IJsselmeergebied met elkaar over de voortgang Prinsjesdag 2015 Juiste keuzes voor water 17 september 2015 In de Miljoenennota staan de juiste maatregelen voor goed waterbeheer constateren de waterschappen Stabiliteit en continuïteit lijken de kernwoorden met

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/basis/zoeken/?zoeken_term=Deltaprogramma&Zoe_Clt_TrfIdt=383 (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • KRW visonderzoeken - Zuiderzeeland
  Bestuur Vacatures Organisatie Sitepad Home Waterthema s Vissen in Flevoland KRW visonderzoeken KRW visonderzoeken Bekijk de KRW visonderzoeken hieronder Sinds de invoering van de Kaderrichtlijn Water KRW is de aandacht voor vis toegenomen Vis is één van de kwaliteitselementen waarvan de ecologische kwaliteit in 2015 voldoende moet zijn Om de kwaliteit van de visstand in kaart te brengen worden er jaarlijks visonderzoeken uitgevoerd in Flevoland Download hieronder de rapportages van deze visonderzoeken Visinventarisatie Vollenhover en Kadoelermeer 2015 pdf 1 5 MB Rapportage inventarisatie vissen Harderbroek 2007 pdf 510 kB Rapportage Visstandonderzoek Oostvaardersplassen 2010 pdf 3 2 MB Rapportage Visstandonderzoek Lelystad Almere 2013 pdf 2 5 MB Rapportage Visstandonderzoek Tochten H en J 2013 pdf 2 6 MB Rapportage Visstaondonderzoek Vaarten ZOF NOP Tochten ZOF 2011 2012 pdf 5 2 MB Rapportage Visstandonderzoek Vaarten Tochten NOP 2014 pdf 2 8 MB Rapportage Visstandonderzoek Vollenhover en Kadoelermeer 2010 pdf 5 6 MB Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Gerelateerd Vismonitoring Vollenhover en Kadoelermeer Vissen in Flevoland KRW visonderzoeken Trefwoorden vis Navigatie Sla navigatie over Wonen aan water Fonds Medegebruik 24 7 voor u aan het werk Recreatiewater Vet in het riool Deltaprogramma Windpark Noordoostpolder Vissen

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/waterthema/vissen-flevoland/krw-visonderzoeken/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Visbeleid - Zuiderzeeland
  beleidskader Visbeleid Visbeleid Het Visbeleid is vastgesteld op 25 03 2014 door de Algemene Vergadering van Waterschap Zuiderzeeland Bekijk het beleid Het beleidskader Visbeleid Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Gerelateerd Beleid directe lozingen van afvalwater van huishoudelijke aard in het buitengebied Transport en Zuiveringsplan Nota integraal watertoezicht IBA beleid Versnelling aanleg duurzame oevers Trefwoorden beleidskader Schoon water Navigatie Sla navigatie over Contact

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/over_ons/beleid-regelgeving-0/beleid-regelgeving/schoon-water/visbeleid/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Vismonitoring Vollenhover- en Kadoelermeer - Zuiderzeeland
  in het gebied is een belangrijke graadmeter voor de waterkwaliteit Vismonitoringsonderzoek en waterkwaliteit Vis is één van de kwaliteitselementen waarvan de ecologische kwaliteit in 2015 voldoende moet zijn met uitloop tot 2021 of 2027 volgens de Kaderrichtlijn Water Om deze kwaliteit vast te kunnen stellen is dit jaar het Vollenhover en Kadoelermeer onderzocht Dit waterlichaam is in 2010 voor het laatst onderzocht De visstandbemonsteringen zijn in juni 2015 uitgevoerd Er zijn 12 oevertrajecten bemonsterd door middel van elektrovisserij en zegenvisserij Daarnaast zijn in de vaargeul 4 trekken van een kilometer lang met een stortkuil uitgevoerd Vanwege het zeer heldere water zijn zowel de kuil als de zegenvisserij in het donker uitgevoerd Dit om te voorkomen dat de vis de netten makkelijk aan kon zien komen Resultaten De aangetroffen vissoorten zijn alver baars bittervoorn brasem blankvoorn houting hybride kolblei kleine modderkruiper kwabaal marmergrondel paling pontische stroomgrondel pos roofblei ruisvoorn snoek snoekbaars spiering winde zeelt en zwartbekgrondel 22 soorten Qua aantallen komen vooral de baars blankvoorn zwartbekgrondel en paling veel voor Bij de paling viel op dat er relatief veel jonge exemplaren aanwezig waren Vergelijking met bemonstering 2010 Qua soortensamenstelling komt de visstand redelijk overeen met 2010 Soorten die in 2010 wel zijn gevangen en in 2015 niet zijn de karper en de rivierdonderpad Bij de karper is dit te verklaren doordat deze vissoort in kleine aantallen voorkomt waardoor toeval een grote rol speelt bij het wel of niet vangen van deze vissoort De rivierdonderpad is mogelijk grotendeels verdwenen door de opkomst van de zwartbekgrondel Deze vissoort is zeer sterk toegenomen en is vooral tussen de stortsteenoevers dominant Soorten die in 2015 nieuw waren zijn de bittervoorn houting en pontische stroomgrondel De hoeveelheid vis is zeer sterk afgenomen de visbiomassa in 2015 is 25 kg vis per hectare en in 2010 was

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/waterthema/vissen-flevoland/@10732/vismonitoring/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Zoeken - Zoekresultaten - Zuiderzeeland
  Sortering Relevantie Datum Publicatieperiode start datum t m eind datum Zoeken Deze site geselecteerd Bekendmakingen Regelgeving Vismonitoring Vollenhover en Kadoelermeer 9 november 2015 Lees meer over het vismonitoringsonderzoek in het Vollenhover en Kadoelermeer 2015 Vissen in Flevoland 20 augustus 2007 Het monitoren van vissen in Flevoland is een belangrijke graadmeter voor de waterkwaliteit Zuiderzeeland werkt samen met visclubs en beroepsvissers om visvangstgegevens te verzamelen Van deze gegevens is een visatlas

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/basis/zoeken/?zoeken_term=vis&Zoe_Clt_TrfIdt=499 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Besluit glastuinbouw - Zuiderzeeland
  nevenactiviteit is bevat het besluit regels ook wanneer de oppervlakte glasopstand kleiner is dan 2500 m2 In het besluit zijn per gewas normen opgenomen voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen en het verbruik van energie De normen kunnen per individueel bedrijf worden vastgesteld op basis van het teeltplan Meten en registreren Om te kunnen controleren of wordt voldaan aan de normen die zijn gesteld is in het besluit een verplichting tot het meten en registreren van gebruikte middelen en verbruikte energie ingesteld De geregistreerde gegevens dienen jaarlijks samen met het gerealiseerde teeltplan te worden gerapporteerd aan het bevoegd gezag Voor het opstellen van het teeltplan en het registreren en rapporteren kan gebruik worden gemaakt van vastgestelde formulieren Deze formulieren zijn te vinden op www glami nl www infomil nl en www zibb nl tuinbouw De laatstgenoemde website geeft veel informatie over het Besluit glastuinbouw en bevat een rekenmodule om de gebruiks en verbruiksnormen voor uw bedrijf te berekenen Een papieren versie van de formulieren is te verkrijgen bij het waterschap Daarnaast kunt u ook gebruik maken van de formulieren van dienstverleners zoals MPS of groeinet Bedrijf starten of wijziging doorgeven Op bovengenoemde websites zijn ook meldingsformulieren te vinden die moeten worden gebruikt om te melden dat u een bedrijf wilt starten of om een wijziging door te geven Het besluit is niet van toepassing op nieuwe bedrijven van gras naar glas die afvalwater in oppervlaktewater gaan lozen Voor deze lozing dient een WVO vergunning te worden aangevraagd Formulieren vergunningen Kijk voor de benodigde aanvraagformulieren in ons Digitaal Loket Of neem contact op met het waterschap via 0320 274 911 en via e mail waterschap zuiderzeeland nl Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Meer informatie over het Besluit Glastuinbouw Nieuwsbrief glastuinbouw pdf 258

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/waterthema/glastuinbouw/besluit-glastuinbouw/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Zoeken - Zoekresultaten - Zuiderzeeland
  Zoeken Zoekresultaten Zoekopdracht Zoek Filters Sortering Relevantie Datum Publicatieperiode start datum t m eind datum Zoeken Deze site geselecteerd Bekendmakingen Regelgeving Glastuinbouw 28 juli 2011 In de praktijk blijkt dat het niet altijd even gemakkelijk is om te weten te komen welke vergunningen nodig zijn als men een glastuinbouwbedrijf in Flevoland wil starten Waterschap Zuiderzeeland heeft daarom samen met de provincie Flevoland gemeente Noordoostpolder en stichting Nieuw Land alle informatie

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/basis/zoeken/?zoeken_term=glastuinbouw&Zoe_Clt_TrfIdt=410 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Gratis advies verminderen erfemissies - Zuiderzeeland
  een gratis erfemissiescan Wij zijn trots op deze unieke samenwerking van bedrijfsleven met de overheid Erfemissies op bedrijven met open teelten kunnen op verschillende manieren worden verminderd Denk hierbij aan het opvangen en zuiveren van restvloeistof en reinigingswater van de spuitmachine Samen met de adviseur van de gewasbeschermingsmiddelenleverancier of adviesdienst vult de agrariër de erfemissiescan in door het erf na te lopen en te ontdekken waar nog een verbeterslag kan plaatsvinden Ook kunnen agrarische bedrijven een gratis meting naar afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen van het erf laten uitvoeren door het waterschap Vanwege de kosten kan een beperkt aantal agrariërs hiervan gebruikmaken Geef daarom snel uw belangstelling telefonisch of per e mail door aan Bert van den Bosch van Waterschap Zuiderzeeland 06 1132 4106 of b vandenbosch zuiderzeeland nl Waarom gebruikmaken van een erfemissiescan De agrarische sector heeft op het gebied van gewasbescherming veel milieuwinst geboekt Ondanks deze inspanningen meet het waterschap nog te veel normoverschrijdingen van gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater Door zelf actief aan de slag te gaan kan de agrarische sector voorkomen dat extra beperkingen op etiketten van gewasbeschermingsmiddelen komen te staan óf zelfs toelatingen worden ingetrokken De gegevens van de erfemissiescans komen niet beschikbaar voor het waterschap zodat deze ook niet worden gebruikt voor handhaving Ook de gegevens van de metingen worden niet gebruikt voor handhaving maar voor bewustwording Samenwerken De gratis erfemissiescans maximaal 200 zijn mogelijk door de samenwerking van het Actieplan Bodem en Water LTO Noord Flevoland Waterschap Zuiderzeeland en Provincie Flevoland Agrodis en de NFO Adviseurs van diverse toeleveranciers en adviesdiensten gaan de erfemissiescans uitvoeren Meer informatie over de erfemissiescan vindt u op www toolboxwater nl of www erfemissiescan nl Bij het zelf uitvoeren van de erfemissiescan moet een agrariër zich eenmalig registreren Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/waterthema/erfafspoeling/@10733/gratis-advies/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive •