archive-nl.com » NL » Z » ZUIDERZEELAND.NL

Total: 840

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Besluit Bodemkwaliteit - Zuiderzeeland
  U krijgt te maken met dit besluit en het waterschap bij het aanleggen van een dam of een beschoeiing met steenachtige bouwstoffen maar ook bij het dempen van een sloot met grond of bagger Deze activiteiten zijn dus aan voorwaarden gebonden Het Besluit vermeld aan welke kwaliteitseisen bouwstoffen grond en baggerspecie moeten voldoen en of melding van een toepassing verplicht is Zelf verantwoordelijk U bent zelf en met u alle partijen producenten tussenhandelaren en leveranciers verantwoordelijk voor de kwaliteit van de toe te passen grond baggerspecie en bouwstoffen die in het milieu terechtkomen U hebt een zorgplicht Dit betekent het volgende wanneer de kwaliteit van grond of bagger onbekend is of u vermoedt dat sprake is van een verontreiniging dan moet u de kwaliteit van de grond en of baggerspecie laten vaststellen Zo kunt u bepalen of de grond of baggerspecie voldoet aan de normen van het Besluit Agrariërs en particulieren Agrariërs en particulieren vormen bij het onderdeel grond en baggerspecie een bijzondere doelgroep Zij zijn namelijk vrijgesteld van de onderzoeks en meldingsplicht Voor agrariërs bent u onder de volgende voorwaarde vrijgesteld van deze verplichting De grond of baggerspecie moet afkomstig zijn van een perceel dat bij uw bedrijf hoort Op het perceel waarop u de grond of baggerspecie opbrengt moet een vergelijkbaar gewas staan als op het perceel waar de grond of bagger vandaan komt Melden Het toepassen van bouwstoffen en grond en baggerspecie moet u in een aantal gevallen vooraf melden De melding moet minimaal 5 werkdagen voorafgaand aan de toepassing worden gedaan Op Meldpunt Bodemkwaliteit vindt u alle informatie over de aan te leveren gegevens Hier kunt u ook het meldingsformulier downloaden Via het meldpunt komt de melding bij het waterschap terecht Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Gerelateerd Activiteitenbesluit

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/over_ons/beleid-regelgeving-0/beleid-regelgeving/schoon-water/besluit/besluit/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Lozingenbesluiten - Zuiderzeeland
  bodemkwaliteit hangt deels onder andere wetgeving Besluit lozing afvalwater huishoudens Besluit lozen buiten inrichtingen Het Activiteitenbesluit milieubeheer is sinds 1 januari 2013 ook van toepassing op agrarische bedrijven Het gaat hierbij om agrarische lozingen van afvalwater zowel binnen als buiten de inrichting Hier vallen ook de lozingen vanuit de glastuinbouw onder Het Besluit glastuinbouw is opgegaan in het Activiteitenbesluit milieubeheer In dit besluit worden ook eisen gesteld aan metingen die het glastuinbouwbedrijf moet verrichten Met het in werking treden van de Waterwet is het waterbodembeheer een taak van het waterschap geworden De waterbodem is immers onderdeel van het watersysteem Het Besluit bodemkwaliteit voorheen het Bouwstoffenbesluit bevat regels voor de bescherming van de water bodem Het Besluit lozing afvalwater huishoudens bevat bepalingen voor lozingen vanuit particuliere huishoudens Voor zover dit niet op een gemeentelijk riool of rechtstreeks in de bodem gebeurt is het waterschap bevoegd gezag Voor zover het niet om een lozing gaat vanuit een inrichting of vanuit een huishouden is het Besluit lozen buiten inrichtingen van toepassing Dit besluit vangt als het ware de overige lozingen op die niet onder de andere besluiten vallen Denk hierbij aan werkzaamheden aan bruggen viaducten en dergelijke en aan afstromend wegwater Delen Delen

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/over_ons/beleid-regelgeving-0/beleid-regelgeving/schoon-water/besluit-lozing/lozingenbesluiten/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Keur - Zuiderzeeland
  en beleidskader Keur Waterschap Zuiderzeeland Keur Keur Elk waterschap in Nederland heeft een Keur De Keur is een wettelijke regeling die van toepassing is op o a de schouw grondwaterbeheer veranderingen in het watersysteem het aanleggen van duikers dammen of werkzaamheden bij de dijk De Keur vindt u via de Regelingenzoeker op onze website Waterkwantiteit De Keur is de verordening wettelijke regeling van het waterschap en gaat vooral over het water kwantiteit aspect De Keur is van toepassing op het aanbrengen van veranderingen aan het watersysteem o a aanleggen van duikers dammen en werkzaamheden op of aan de dijken Ook het onttrekken van water aan de bodem of aan oppervlaktewater is geregeld in de Keur Voor handelingen in het watersysteem is een watervergunning nodig of kan volstaan worden met een melding Schouw Tevens valt de schouw onder de Keur Het gaat hierbij met name om het maai onderhoud aan waterkeringen dijken en oppervlaktewaterlichamen zoals erf sloten en tochten Waterschap Zuiderzeeland voert viermaal per jaar een schouw op de watergangen sloten en tochten uit Legger Op de legger staan alle oppervlaktewateren en dijken aangegeven die in beheer zijn bij het waterschap en waarop de Keur dus van toepassing is De legger maakt duidelijk wat u waar van Waterschap Zuiderzeeland mag verwachten Voor het waterschap is de legger samen met de keur hét instrument om te zorgen voor veilige dijken droge voeten en voldoende en schoon water Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Gerelateerd Keur Beleid waterkeringen Waterwet Lozingenbesluiten Trefwoorden keur legger regelgeving waterwet Regelingen zoeken De keur vindt u net als alle andere regelingen van Waterschap Zuiderzeeland via de Regelingenzoeker Naar de Regelingenzoeker Vergunning of melding Vraag een vergunning aan of doe een melding via het Loket Loket Navigatie Sla navigatie over Contact Bestuur

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/over_ons/beleid-regelgeving-0/beleid-regelgeving/veilig-0/keur-waterschap/keur/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Aanvraag smallere teeltvrije zone - Zuiderzeeland
  zoek zoek Meest bekeken Contact AV agenda Bestuur Vacatures Organisatie Sitepad Home Loket Versmalling teeltvrije zone Aanvraag smallere teeltvrije zone Bij het telen van gewassen mag op de teeltvrije zone de strook tussen de insteek van het oppervlaktewater en het geteelde gewas niet hetzelfde gewas als op de rest van het perceel worden geteeld Om de kwaliteit van het oppervlaktewater te beschermen is in het Activiteitenbesluit milieubeheer opgenomen hoe breed de teeltvrije zone moet zijn voor verschillende gewassen Aanvraagformulier teeltvrije zone doc 92 kB Aanleg van een smallere teeltvrije zone is alleen mogelijk indien het talud breder is dan 3 meter en aan de watergang niet de functie bijzondere waterkwaliteit is toegekend De breedte van het talud moet horizontaal worden gemeten in het verlengde van het maaiveld Wel of geen teeltvrije zone Een teeltvrije zone is niet noodzakelijk wanneer geen gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast langs watergangen die van 1 april tot 1 oktober droogstaan Bij gebruik van bepaalde gewasbeschermingsmiddelen is een afwijkende teeltvrije zone verplicht Dit staat aangegeven in het wettelijk gebruiksvoorschrift en op het etiket van deze middelen Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Meer informatie Teeltvrije zone Activiteitenbesluit milieubeheer Navigatie Sla navigatie

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/loket/@6108/aanvraag-smallere/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Watertoets - Zuiderzeeland
  via De Watertoets zien óf en met welke wateraspecten zij bij een ruimtelijk plan rekening moeten houden De Watertoets Nederland is groot geworden door het leven met en de strijd tegen het water De afgelopen decennia is echter veel ruimte aan het water onttrokken voor woningbouw en bedrijven Om bij de ruimtelijke planvorming het belang van water goed te borgen en te anticiperen op klimaatverandering hebben het Rijk het Interprovinciaal Overleg IPO de Vereniging van Nederlandse Gemeenten VNG en Unie van Waterschappen de watertoets in het leven geroepen Afstemmen waterbeheer Het doel van de watertoets is de afstemming tussen waterbeheer en ruimtelijke ordening te verbeteren zonder dat procedures vertraagd worden Goede afstemming tussen de initiatiefnemer van de plannen en de waterbeheerder zorgt er namelijk voor dat ruimtelijke procedures vlotter integraler en beter kunnen verlopen Sinds 1 november 2003 is het overigens wettelijk vastgelegd dat de waterbeheerder vroegtijdig bij planontwikkelingen betrokken moet worden en het waterbelang in ruimtelijke plannen is moet worden meegewogen Initiatief van acht waterschappen De Watertoets is online in te vullen Dit is een initiatief van acht waterschappen uit Noord en Oost Nederland De makers van ruimtelijke plannen kunnen met de website direct zien of ze in hun

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/loket/@4408/watertoets/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Watervergunning - Zuiderzeeland
  Noordoostpolder Vissen in Flevoland Kabeltracé TenneT Glastuinbouw Erfafspoeling Onkruidbestrijding Gebiedsinformatie Terug naar navigatie Zoeken zoek zoek Meest bekeken Contact AV agenda Bestuur Vacatures Organisatie Sitepad Home Loket Watervergunning aanvragen Watervergunning Als gevolg van de invoering van de Waterwet zijn de vergunningstelsels uit de afzonderlijke waterbeheerwetten gebundeld in één watervergunning Voor u als gebruiker betekent dit vooral minder administratieve handelingen Aanvragen watervergunning Eén watervergunning wordt afgegeven voor alle handelingen in het watersysteem op het gebied van grondwaterbeheer waterstaatswerken en lozingen van afvalwater zowel intern binnen Waterschap Zuiderzeeland als extern met de provincie Flevoland Rijkswaterstaat en of de Minister externe samenloop Er is sprake van externe samenloop als een project grensoverschrijdend is We hebben dan te maken met twee verschillende bevoegde gezagen Er wordt voor zo n project één watervergunning afgegeven Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Omgevingsloket Met het Omgevingsloket online OLO kunt u online voor één project in één keer zowel een aanvraag Waterwet als een aanvraag omgevingsvergunning indienen Algemene informatie over de OLO kunt u vinden op infomil nl omgevingsloket Meer over vergunningen Navigatie Sla navigatie over Watervergunning aanvragen Terug naar navigatie Contact Waterschap Zuiderzeeland Postbus 229 8200 AE Lelystad Tel 0320

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/loket/@4625/watervergunning/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Veilig zwemmen - Zuiderzeeland
  de zomermaanden lekker te zwemmen badderen zeilen of spelen Voordat u ergens gaat recreëren met water is het belangrijk om te weten of het water schoon en veilig is Een overzicht van de officiële zwemlocaties in Flevoland vindt u op de landelijke website www zwemwater nl of download de app Zwemwater A pp iTunes App Store Zwemwater App Google Play Store Ook bieden wij u informatie over de waterkwaliteit van

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/loket/@6120/veilig-zwemwater-app/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Melding riolering Zeewolde - Zuiderzeeland
  het riool Deltaprogramma Windpark Noordoostpolder Vissen in Flevoland Kabeltracé TenneT Glastuinbouw Erfafspoeling Onkruidbestrijding Gebiedsinformatie Terug naar navigatie Zoeken zoek zoek Meest bekeken Contact AV agenda Bestuur Vacatures Organisatie Sitepad Home Loket Melding riolering Zeewolde Melding riolering Zeewolde Inwoners en ondernemers in de gemeente Zeewolde moeten vanaf 1 november 2014 de storings meldingen over rioolbeheer bij Waterschap Zuiderzeeland melden Meldingsformulier riolering Zeewolde youtube Waterschap Zuiderzeeland neemt de meldingen in behandeling en draagt zorg voor de afhandeling ervan Dit is een gevolg van de verregaande samenwerking tussen gemeente Zeewolde en Waterschap Zuiderzeeland Lees meer over het project van Z naar Z Op dit moment kunnen inwoners van de gemeente Zeewolde meldingen op het gebied van rioleringsbeheer doorgeven aan het waterschap via het meldingsformulier of telefonisch via 0320 274911 of via de bovenstaande meldingsknop Het waterschap voert deze taken nu alleen nog uit voor de gemeente Zeewolde Woont of onderneemt u niet in Zeewolde Dan kunt u uw meldingen t a v afvalwater bij uw eigen gemeente melden Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Navigatie Sla navigatie over Melding riolering Zeewolde Terug naar navigatie Contact Waterschap Zuiderzeeland Postbus 229 8200 AE Lelystad Tel 0320 274 911

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/loket/@6294/melding-riolering/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive •