archive-nl.com » NL » Z » ZUIDERZEELAND.NL

Total: 840

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Zoeken - Zoekresultaten - Zuiderzeeland
  t m eind datum Zoeken Deze site geselecteerd Bekendmakingen Regelgeving 1 10 11 20 131 135 volgende Deltaprogramma 13 juli 2010 De deltacommissaris en de minister van Infrastructuur en Milieu hebben op 16 september 2014 het Deltaprogramma gepresenteerd Hierin staat hoe Nederland zich de komende jaren gaat voorbereiden op de klimaatverandering Deltaprogramma Flevoland bereidt zich voor op klimaatverandering 16 september 2014 Op Prinsjesdag heeft de minister van Infrastructuur en Milieu de resultaten van het Deltaprogramma gepresenteerd Het doel daarvan is om Nederland voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering Voor Flevoland geldt dat de dijken momenteel in orde zijn net zoals de leefbaarheid van het gebied We zorgen ervoor dat dit zo blijft en daarvoor zijn op termijn maatregelen nodig IJsselmeerTop 2015 Wij zijn IJ 22 oktober 2015 De IJsselmeertop van donderdag 15 oktober 2015 in het Agoratheater in Lelystad stond in het teken van de overgang die wordt ingezet van plan naar uitvoering Tijdens de top spreken alle betrokken bestuurders en maatschappelijke organisaties die samenwerken in het Deltaprogramma IJsselmeergebied met elkaar over de voortgang Prinsjesdag 2015 Juiste keuzes voor water 17 september 2015 In de Miljoenennota staan de juiste maatregelen voor goed waterbeheer constateren de waterschappen Stabiliteit en continuïteit lijken de kernwoorden met de prioriteit bij waterveiligheid aldus Peter Glas voorzitter van de Unie van Waterschappen agendapunt 9 reactie op voorlopige keuze deltaprogramma pdf 106 kB 15 februari 2013 Behoort bij 26 februari 2013 Nieuwsbrief 29 25 september 2014 Bekijk de digitale nieuwsbrief van september 2014 Rapport Samenwerkingsstrategie pdf 1 9 MB 25 november 2013 Behoort bij Organisatie agendapunt 9 bijlage ingekomen brief voorzitters bkij pdf 29 kB 15 februari 2013 Behoort bij 26 februari 2013 agendapunt 9 bijlage reactie waterschap zuiderzeeland pdf 340 kB 15 februari 2013 Behoort bij 26 februari 2013 besluitenlijst 26 februari pdf 125

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/basis/zoeken/?zoeken_term=Deltaprogramma (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Zoeken - Zoekresultaten - Zuiderzeeland
  Agenda 27 oktober 2015 Beschikbaar 26 oktober 2015 Onderwerp Bestuur Waterschappen Bekendmaking gewijzigde Regeling omtrent de selectie en benoeming van vertegenwoordigers van de categorie Bedrijven in het algemeen bestuur vaneen waterschap door de Kamer van Koophandel Beschikbaar 7 mei 2015 Onderwerp Bestuur Waterschappen AV agenda 28 oktober 2014 Beschikbaar 22 oktober 2014 Onderwerp Bestuur Waterschappen Regeling omtrent de selectie en benoeming van vertegenwoordigers van de categorie Bedrijven in het algemeen

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/basis/zoeken/?zoeken_term=Deltaprogramma&zoeken_tab=gvop (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Deltaprogramma: Flevoland bereidt zich voor op klimaatverandering - Zuiderzeeland
  ervoor dat dit zo blijft en daarvoor zijn op termijn maatregelen nodig De polders van Flevoland staan er goed voor de moderne dijken verkeren in goede staat en beschermen de inwoners en economie van Flevoland tegen overstromingen Het watersysteem van de polder kan de hevigere buien als gevolg van de klimaatverandering voorlopig goed aan Ook droogte is geen groot probleem omdat altijd kwelwater de polder binnenkomt en de meren om ons heen voldoende water bieden Maar Flevoland is niet af De nieuwe veiligheidsbenadering die het kabinet vandaag heeft gepresenteerd heeft ook gevolgen voor Flevoland Met de groei van de bevolking en de economie zullen de dijken nog meer veiligheid moeten gaan bieden Op termijn worden daarom waar nodig Flevolandse dijken versterkt Leefbaarheid In onze steden en dorpen spelen vragen over de effecten van toekomstige droogte hitte en piekbuien op de leefbaarheid Flevolandse overheden zullen gezamenlijk knelpunten en waar nodig oplossingen in beeld brengen Voor het landelijk gebied is het vooral van belang om voorbereid te zijn op hevige neerslag Om wateroverlast te voorkomen is het belangrijk dat neerslag snel in de bodem kan zakken en vervolgens kan wegstromen naar sloten en plassen De provincie LTO Noord en het waterschap werken daarom samen aan het versterken van de bodemkwaliteit Met name gebieden waar de bodem daalt worden extra gevoelig voor wateroverlast Dit vraag om ingrepen in het watersysteem of aanpassing van het agrarisch landgebruik Toekomstig waterbeheer Wereldwijd verandert het klimaat Nederland gaat dit merken aan de stijgende zeespiegel de grotere hoeveelheid water die door onze rivieren stroomt hevigere buien vooral in de zomer hogere temperaturen en aan toenemende droogte In antwoord op deze veranderingen heeft het kabinet vandaag zijn plan voor het toekomstig waterbeheer gepresenteerd De Flevolandse overheden hebben in de afgelopen jaren een grote bijdrage geleverd aan dat plan en

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/basis/zoeken/@6228/deltaprogramma/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • IJsselmeerTop 2015: Wij zijn IJ - Zuiderzeeland
  De IJsselmeertop van donderdag 15 oktober 2015 in het Agoratheater in Lelystad stond in het teken van de overgang die wordt ingezet van plan naar uitvoering Waterbesparing door innovatieve vormen van drainage Burgers en bedrijven die de stad rainproof maken door zelf overtollig regenwater op te vangen Verbetering van waterkwaliteit van het IJsselmeer en bijdragen aan de waterveiligheid door drijvende moerassen te maken Zomaar een aantal voorbeelden van de uitvoering van het Deltaprogramma IJsselmeergebied wat de waterhuishouding in het gebied rond het IJsselmeer klaarmaakt voor de toekomst De IJsselmeertop van donderdag 15 oktober in het Agoratheater in Lelystad stond in het teken van de overgang die wordt ingezet van plan naar uitvoering youtube IJsselmeertop De IJsselmeertop wordt ieder jaar georganiseerd Tijdens de top spreken alle betrokken bestuurders en maatschappelijke organisaties die samenwerken in het Deltaprogramma IJsselmeergebied met elkaar over de voortgang Dit jaar waren de provincie Flevoland en Waterschap Zuiderzeeland gastheer Gedeputeerde Jaap Lodders en dijkgraaf Hetty Klavers ontvingen op deze bijeenkomst Deltacommissaris Wim Kuijken De boodschap die zij tijdens de bijeenkomst uitdroegen was Na een periode van uitgebreide verkenning en planvorming gaan we nu aan de slag Dat doen we in nauwe samenwerking met onze maatschappelijke partners Daarom is het motto Wij zijn IJ Deltaprogramma Het Deltaprogramma IJsselmeergebied is onderdeel van het nationale Deltaprogramma In het Deltaprogramma werken bestuurders en maatschappelijke organisaties samen om Nederland en de Nederlandse waterhuishouding voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering Dat is nodig aldus Deltacommissaris Wim Kuijken Onze omgeving verandert en daar merken we nu al de gevolgen van Zeker rond het IJsselmeer en in de Flevolandse polder speelt het water een grote rol bij die verandering Samen bereiden we het IJsselmeergebied voor op de toekomst Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Gerelateerd Deltaprogramma Flevoland

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/basis/zoeken/@7031/wij-ij/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Prinsjesdag 2015: Juiste keuzes voor water - Zuiderzeeland
  Unie van Waterschappen Deltaprogramma 2016 Een jaar geleden is met het uitkomen van de Deltabeslissingen een nieuwe fase van het Deltaprogramma ingeluid De waterschappen zijn hier tevreden over en staan in de startblokken om hier uitvoering aan te geven niet in het minst aan het Deltaplan Waterveiligheid Peter Glas De minister legt de nadruk op de uitvoering van belangrijke maatregelen Er is een grote opgave afspraken zijn gemaakt er breken jaren van uitvoering aan en de waterschappen staan klaar om samen met de partners de handschoen op te pakken Waterveiligheid prioriteit Het kabinet stelt waterveiligheid voorop Waterschappen werken hard aan die veiligheid veelal op innovatieve wijze Ze werken samen met bedrijven en zijn proeftuin voor innovaties Via Dutch Water Authorities dragen de waterschappen actief bij aan exportbevordering Duurzaamheid De VN klimaattop in Parijs in december 2015 is een belangrijk moment voor besluiten Samen met de andere EU lidstaten is de Nederlandse inzet om klimaatverandering tegen te gaan gericht op een aanzienlijke vermindering van de uitstoot van schadelijke stoffen Peter Glas We kunnen dijken verhogen maar tevens moet iets aan de oorzaak van de zeespiegelstijging worden gedaan Waterschappen willen een bijdrage leveren aan een duurzame economie en samenleving Hiervoor hebben zij zichzelf hoge ambities gesteld op het gebied van energieproductie en besparing De waterschappen willen in 2020 minstens 40 van het eigen energieverbruik zelf duurzaam produceren Waterkwaliteit Zorgen voor een goede waterkwaliteit past bij de ambitie van Nederland als beste waterland ter wereld Er moet hard worden gewerkt aan het behalen van de doelen van de Kaderrichtlijn Water in 2027 Peter Glas Het succes van de aanpak van het Deltaprogramma voor waterveiligheid en zoetwatervoorziening smaakt naar meer Het verdient aanbeveling om te onderzoeken of deze aanpak tussen overheidslagen kennis en marktpartijen ook effectief kan zijn voor het oplossen van waterkwaliteitsproblemen en

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/basis/zoeken/@6836/prinsjesdag-2015/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Vismonitoring Vollenhover- en Kadoelermeer - Zuiderzeeland
  Water De visstand in het gebied is een belangrijke graadmeter voor de waterkwaliteit Vismonitoringsonderzoek en waterkwaliteit Vis is één van de kwaliteitselementen waarvan de ecologische kwaliteit in 2015 voldoende moet zijn met uitloop tot 2021 of 2027 volgens de Kaderrichtlijn Water Om deze kwaliteit vast te kunnen stellen is dit jaar het Vollenhover en Kadoelermeer onderzocht Dit waterlichaam is in 2010 voor het laatst onderzocht De visstandbemonsteringen zijn in juni 2015 uitgevoerd Er zijn 12 oevertrajecten bemonsterd door middel van elektrovisserij en zegenvisserij Daarnaast zijn in de vaargeul 4 trekken van een kilometer lang met een stortkuil uitgevoerd Vanwege het zeer heldere water zijn zowel de kuil als de zegenvisserij in het donker uitgevoerd Dit om te voorkomen dat de vis de netten makkelijk aan kon zien komen Resultaten De aangetroffen vissoorten zijn alver baars bittervoorn brasem blankvoorn houting hybride kolblei kleine modderkruiper kwabaal marmergrondel paling pontische stroomgrondel pos roofblei ruisvoorn snoek snoekbaars spiering winde zeelt en zwartbekgrondel 22 soorten Qua aantallen komen vooral de baars blankvoorn zwartbekgrondel en paling veel voor Bij de paling viel op dat er relatief veel jonge exemplaren aanwezig waren Vergelijking met bemonstering 2010 Qua soortensamenstelling komt de visstand redelijk overeen met 2010 Soorten die in 2010 wel zijn gevangen en in 2015 niet zijn de karper en de rivierdonderpad Bij de karper is dit te verklaren doordat deze vissoort in kleine aantallen voorkomt waardoor toeval een grote rol speelt bij het wel of niet vangen van deze vissoort De rivierdonderpad is mogelijk grotendeels verdwenen door de opkomst van de zwartbekgrondel Deze vissoort is zeer sterk toegenomen en is vooral tussen de stortsteenoevers dominant Soorten die in 2015 nieuw waren zijn de bittervoorn houting en pontische stroomgrondel De hoeveelheid vis is zeer sterk afgenomen de visbiomassa in 2015 is 25 kg vis per hectare en

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/waterthema/vissen-flevoland/krw-visonderzoeken/@10732/vismonitoring/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Versnelling aanleg duurzame oevers - Zuiderzeeland
  duurzame oevers Het beleidsstuk Versnelling aanleg duurzame oevers is vastgesteld op 29 09 2011 door de Algemene Vergadering van Waterschap Zuiderzeeland Bekijk het beleid Het beleidskader Versnelling aanleg duurzame oevers 2012 2015 pdf 142 kB Delen Delen op Facebook Delen op Google Delen op LinkedIn Delen op Twitter Gerelateerd Beleid directe lozingen van afvalwater van huishoudelijke aard in het buitengebied Transport en Zuiveringsplan Nota integraal watertoezicht IBA beleid Versnelling aanleg

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/over_ons/beleid-regelgeving-0/beleid-regelgeving/schoon-water/versnelling-aanleg/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Zoeken - Zoekresultaten - Zuiderzeeland
  Zoek Filters Sortering Relevantie Datum Publicatieperiode start datum t m eind datum Zoeken Deze site geselecteerd Bekendmakingen Regelgeving 1 10 11 20 581 581 volgende Vismonitoring Vollenhover en Kadoelermeer 9 november 2015 Lees meer over het vismonitoringsonderzoek in het Vollenhover en Kadoelermeer 2015 Vissen in Flevoland 20 augustus 2007 Het monitoren van vissen in Flevoland is een belangrijke graadmeter voor de waterkwaliteit Zuiderzeeland werkt samen met visclubs en beroepsvissers om visvangstgegevens te verzamelen Van deze gegevens is een visatlas gemaakt KRW visonderzoeken 1 april 2015 Download de KRW visonderzoeken Nieuwsbrief 41 25 november 2015 Bekijk de digitale nieuwsbrief van 25 november 2015 Meldingsformulier vissterfte 14 juli 2014 Heeft u dode vissen gezien in Flevoland Maak hier een melding van Vismigratie inlaat bij gemaal Colijn 11 februari 2013 Sinds 2012 laat het volledig geautomatiseerde inlaat naast gemaal Colijn vis door zodat deze via de Hoge Vaart naar de Lage Vaart kunnen zwemmen Nieuwsbrief 28 7 augustus 2014 Bekijk de digitale nieuwsbrief van augustus 2014 Nieuwsbrief 32 16 december 2014 Bekijk de digitale nieuwsbrief van december 2014 Fotoalbum locaties Waterschap Zuiderzeeland 4 maart 2014 Bekijk foto s van de verschillende locaties van Waterschap Zuiderzeeland Fotoalbum waterpeilbeheer 29 april 2014 Foto s waterpeilbeheer

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/basis/zoeken/?zoeken_term=vis (2015-12-02)
  Open archived version from archive