archive-nl.com » NL » Z » ZUIDERZEELAND.NL

Total: 840

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Zoeken - Zoekresultaten - Zuiderzeeland
  naar navigatie Zoeken zoek zoek Meest bekeken Contact AV agenda Bestuur Vacatures Organisatie Sitepad Home Zoeken Zoekresultaten Zoeken Zoekresultaten Zoekopdracht Zoek Filters Zoeken Deze site Bekendmakingen geselecteerd Regelgeving Visbeleid Waterschap Zuiderzeeland Beschikbaar 9 mei 2014 Onderwerp Natuur en milieu Water Keur 2011 gewijzigd en uitgebreid d d 28 januari 2014 Beschikbaar 17 maart 2014 Onderwerp Bestuur Waterschappen Meer zoeken Zoeken naar meer overheidsinformatie kan ook via Overheid nl MijnOverheid Antwoord

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/basis/zoeken/?zoeken_term=vis&zoeken_tab=gvop (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Zoeken - Zoekresultaten - Zuiderzeeland
  Windpark Noordoostpolder Vissen in Flevoland Kabeltracé TenneT Glastuinbouw Erfafspoeling Onkruidbestrijding Gebiedsinformatie Terug naar navigatie Zoeken zoek zoek Meest bekeken Contact AV agenda Bestuur Vacatures Organisatie Sitepad Home Zoeken Zoekresultaten Zoeken Zoekresultaten Zoekopdracht Zoek Filters Zoeken Deze site Bekendmakingen Regelgeving geselecteerd Visbeleid Geldig vanaf 27 maart 2014 Meer zoeken Zoeken naar meer overheidsinformatie kan ook via Overheid nl MijnOverheid Antwoord voor bedrijven Contact Waterschap Zuiderzeeland Postbus 229 8200 AE Lelystad Tel

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/basis/zoeken/?zoeken_term=vis&zoeken_tab=cvdr (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Vismonitoring Vollenhover- en Kadoelermeer - Zuiderzeeland
  de visstand in Flevoland in het kader Europees beleid de Kaderrichtlijn Water De visstand in het gebied is een belangrijke graadmeter voor de waterkwaliteit Vismonitoringsonderzoek en waterkwaliteit Vis is één van de kwaliteitselementen waarvan de ecologische kwaliteit in 2015 voldoende moet zijn met uitloop tot 2021 of 2027 volgens de Kaderrichtlijn Water Om deze kwaliteit vast te kunnen stellen is dit jaar het Vollenhover en Kadoelermeer onderzocht Dit waterlichaam is in 2010 voor het laatst onderzocht De visstandbemonsteringen zijn in juni 2015 uitgevoerd Er zijn 12 oevertrajecten bemonsterd door middel van elektrovisserij en zegenvisserij Daarnaast zijn in de vaargeul 4 trekken van een kilometer lang met een stortkuil uitgevoerd Vanwege het zeer heldere water zijn zowel de kuil als de zegenvisserij in het donker uitgevoerd Dit om te voorkomen dat de vis de netten makkelijk aan kon zien komen Resultaten De aangetroffen vissoorten zijn alver baars bittervoorn brasem blankvoorn houting hybride kolblei kleine modderkruiper kwabaal marmergrondel paling pontische stroomgrondel pos roofblei ruisvoorn snoek snoekbaars spiering winde zeelt en zwartbekgrondel 22 soorten Qua aantallen komen vooral de baars blankvoorn zwartbekgrondel en paling veel voor Bij de paling viel op dat er relatief veel jonge exemplaren aanwezig waren Vergelijking met bemonstering 2010 Qua soortensamenstelling komt de visstand redelijk overeen met 2010 Soorten die in 2010 wel zijn gevangen en in 2015 niet zijn de karper en de rivierdonderpad Bij de karper is dit te verklaren doordat deze vissoort in kleine aantallen voorkomt waardoor toeval een grote rol speelt bij het wel of niet vangen van deze vissoort De rivierdonderpad is mogelijk grotendeels verdwenen door de opkomst van de zwartbekgrondel Deze vissoort is zeer sterk toegenomen en is vooral tussen de stortsteenoevers dominant Soorten die in 2015 nieuw waren zijn de bittervoorn houting en pontische stroomgrondel De hoeveelheid vis is zeer sterk afgenomen

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/basis/zoeken/@10732/vismonitoring/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Zoeken - Zoekresultaten - Zuiderzeeland
  datum Zoeken Deze site geselecteerd Bekendmakingen Regelgeving 1 10 11 20 41 49 volgende Glastuinbouw 28 juli 2011 In de praktijk blijkt dat het niet altijd even gemakkelijk is om te weten te komen welke vergunningen nodig zijn als men een glastuinbouwbedrijf in Flevoland wil starten Waterschap Zuiderzeeland heeft daarom samen met de provincie Flevoland gemeente Noordoostpolder en stichting Nieuw Land alle informatie op een rij gezet Besluit glastuinbouw 12 juni 2006 Het Besluit glastuinbouw stelt regels aan glastuinbouwbedrijven Ook voor gemengde bedrijven waar glastuinbouw een nevenactiviteit is bevat het besluit regels ook wanneer de oppervlakte glasopstand kleiner is dan 2500 m2 In het besluit zijn per gewas normen opgenomen voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen en het verbruik van energie 04 nieuwsbrief glastuinbouw los pdf 591 kB 24 april 2014 Behoort bij Agrarische Nieuwsbrief Nieuwsbrief glastuinbouw pdf 258 kB 12 juni 2006 Behoort bij Besluit glastuinbouw 110620 b 510667 2 11 049 brochure glastuinbouw pdf 370 kB 28 juli 2011 Behoort bij Glastuinbouw Algemene Vergadering 21 april 2009 8 april 2009 4de vergadering van de Algemene Vergadering van Waterschap Zuiderzeeland op 21 april 2009 aanvang om 13 30 uur in het Waterschapshuis te Lelystad Agrarische Nieuwsbrief 24 april 2014 Onder agrariërs in Flevoland verspreiden wij vier keer per jaar de Agrarische Nieuwsbrief Hierin geven wij informatie over beleid regels en projecten van het waterschap die agrariërs aangaan bijlage14 checklist vooronderzoek pdf 289 kB 7 juni 2013 Behoort bij 25 juni 2013 Lozingenbesluiten 25 februari 2014 Bij het lozen in het oppervlaktewater komen naast de Waterwet verschillende amvb s algemene maatregel van bestuur kijken Deze besluiten hangen als het ware onder de Waterwet Een opsomming van deze besluiten Activiteitenbesluit Besluit bodemkwaliteit Besluit lozing afvalwater huishoudens Besluit lozen buiten inrichtingen 16 bijlage maatregelen beperking emissies naar het water vanuit de

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/basis/zoeken/?zoeken_term=glastuinbouw (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Symposium 'Flevolandse Bodem op een Keerpunt' - Zuiderzeeland
  interessante inleidingen horen over de huidige en toekomstige kwaliteit van de Flevolandse poldergrond en met de sprekers en met elkaar van gedachten wisselen De conferentie die wordt geleid door Wim Dijkman vindt plaats in het provinciehuis te Lelystad Ter toelichting op het symposiumthema kan hier worden gemeld dat de landbouw een belangrijke drager van de Flevolandse economie is Het natuurlijk kapitaal waarop de landbouw drijft is de bodem Intensivering en schaalvergroting in de agrarische sector stelt de bodemkwaliteit op de proef Ondernemers vragen zich steeds vaker af of zij wel optimale opbrengsten van hun land verkrijgen Om de voorwaarden voor optimaal landgebruik te versterken zijn LTO Flevoland Waterschap Zuiderzeeland en de Provincie Flevoland gaan samenwerken in het Actieplan Bodem en Water Flevoland Wat dit Actieplan beoogt en hoe zijn initiatieven worden onderbouwd zal aan bod komen op 24 november Ook zullen een aantal boeren toelichting geven op de maatregelen die zij genomen hebben om de potentie van hun gronden te verbeteren Met dit symposium besteedt Genootschap Flevo voor de tweede maal in 2015 aandacht aan de poldergrond in Flevoland Dat gebeurt in het kader van het internationale jaar van de bodem De Verenigde Naties willen de bewustwording van verantwoord bodemgebruik stimuleren door hieraan een themajaar te wijden Bodemzekerheid is van belang voor de voedselvoorziening de beschikbaarheid van veilig drinkwater en het behoud van grondstoffen Toen de agrarische exploitatie in de IJsselmeerpolders startte hadden de boeren een voortreffelijke uitgangspositie Na enkele decennia de goede Flevolandse gronden intensief gebruikt te hebben dringt zich de vraag zich op of wellicht zelfs in een internationaal vermaard landbouwgebied als de provincie Flevoland maategelen nodig zijn om nu en in de toekomst het maximale rendement uit de bodem te halen Voor informatie over het programma en de wijze van aanmelding raadpleeg de uitnodiging Delen Delen op

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/waterthema/erfafspoeling/@10801/symposium/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Zoeken - Zoekresultaten - Zuiderzeeland
  11 20 41 41 volgende Erfafspoeling 7 juni 2012 Uit recente rapportages van de Kaderrichtlijn Water Europese regelgeving op het gebied van waterkwaliteit blijkt dat de waterkwaliteit in Nederland nog niet op orde is Een van de knelpunten die het halen van de KRW doelen in de weg staan is de milieubelasting van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen uit de landbouw Binnen de veehouderij zorgt erfafspoeling voor een hoge belasting van het oppervlaktewater Om deze belasting terug te dringen zijn extra maatregelen nodig Goed Boerenerf 12 augustus 2014 Waterschap Zuiderzeeland biedt veehouders in Flevoland de mogelijkheid om van het adviesbureau Broos Water BV gratis advies te ontvangen m b t inrichten van een erf Dit project loopt tot en met 2014 Nieuwsbrief erfafspoeling 2014 pdf 712 kB 7 juni 2012 Behoort bij Erfafspoeling Gratis advies verminderen erfemissies 10 november 2015 De agrarische sector heeft op het gebied van gewasbescherming veel milieuwinst geboekt Ondanks deze inspanningen meet het waterschap nog te veel normoverschrijdingen van gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater Agrariërs kunnen hier nu mee aan de slag Actieplan Bodem Water 20 november 2014 Waterschap Zuiderzeeland LTO Noord en Provincie Flevoland zijn in 2014 gestart met het project Actieplan Bodem Water Doelstelling meer zorg voor de Flevolandse bodem en water voor een goede agrarische opbrengst voor later Project systeemgerichte drainage Flevoland gaat van start 5 december 2014 Boeren uit Flevoland nemen inkijkje bij hun collega s in Groningen om kennis te maken met systeemgerichte drainage Dit is een vorm van maatwerkdrainage waarbij de boer zelf actief de waterhuishouding op perceelniveau kan sturen 16 av voorstel pdf 59 kB 14 september 2013 Behoort bij 24 september bijlagebij1agendapunt3b pdf 21 kB 12 april 2010 Behoort bij Algemene Vergadering 22 april 2010 16 bijlage maatregelen beperking emissies naar het water vanuit de landbouw pdf 920 kB 14 september

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/basis/zoeken/?zoeken_term=erfafspoeling (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Gratis advies verminderen erfemissies - Zuiderzeeland
  Begin november ontvingen 1 500 Flevolandse agrariërs een brief met een voucher voor een gratis erfemissiescan Wij zijn trots op deze unieke samenwerking van bedrijfsleven met de overheid Erfemissies op bedrijven met open teelten kunnen op verschillende manieren worden verminderd Denk hierbij aan het opvangen en zuiveren van restvloeistof en reinigingswater van de spuitmachine Samen met de adviseur van de gewasbeschermingsmiddelenleverancier of adviesdienst vult de agrariër de erfemissiescan in door het erf na te lopen en te ontdekken waar nog een verbeterslag kan plaatsvinden Ook kunnen agrarische bedrijven een gratis meting naar afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen van het erf laten uitvoeren door het waterschap Vanwege de kosten kan een beperkt aantal agrariërs hiervan gebruikmaken Geef daarom snel uw belangstelling telefonisch of per e mail door aan Bert van den Bosch van Waterschap Zuiderzeeland 06 1132 4106 of b vandenbosch zuiderzeeland nl Waarom gebruikmaken van een erfemissiescan De agrarische sector heeft op het gebied van gewasbescherming veel milieuwinst geboekt Ondanks deze inspanningen meet het waterschap nog te veel normoverschrijdingen van gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater Door zelf actief aan de slag te gaan kan de agrarische sector voorkomen dat extra beperkingen op etiketten van gewasbeschermingsmiddelen komen te staan óf zelfs toelatingen worden ingetrokken De gegevens van de erfemissiescans komen niet beschikbaar voor het waterschap zodat deze ook niet worden gebruikt voor handhaving Ook de gegevens van de metingen worden niet gebruikt voor handhaving maar voor bewustwording Samenwerken De gratis erfemissiescans maximaal 200 zijn mogelijk door de samenwerking van het Actieplan Bodem en Water LTO Noord Flevoland Waterschap Zuiderzeeland en Provincie Flevoland Agrodis en de NFO Adviseurs van diverse toeleveranciers en adviesdiensten gaan de erfemissiescans uitvoeren Meer informatie over de erfemissiescan vindt u op www toolboxwater nl of www erfemissiescan nl Bij het zelf uitvoeren van de erfemissiescan moet een agrariër zich eenmalig registreren

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/basis/zoeken/@10733/gratis-advies/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Project Systeemgerichte drainage Flevoland gaat van start - Zuiderzeeland
  kennis te maken met systeemgerichte drainage Dit is een vorm van maatwerkdrainage waarbij de boer zelf actief de waterhuishouding op perceelniveau kan sturen Hiervoor nemen de boeren een kijkje bij twee bedrijven Eén bedrijf in Hornhuizen rotatiegewas op kleigrond en één bedrijf in Borgsweer pootaardappelen in rotatie op zavel helemaal in de kop van Groningen achter de zeedijk Deze beide bedrijven draaien mee in het project Spaarwater Met systeemgerichte drainage kan de grondwaterstand actief gestuurd worden Dit biedt kansen voor het optimaliseren van de productieomstandigheden en het aanpakken van waterhuishoudkundige problemen verlagen snelheid bodemdaling verbetering bodemstructuur minder wateroverlast verbeteren zoetwatervoorziening en verbetering waterkwaliteit De excursie wordt georganiseerd vanuit het project Actieplan Bodem en Water Flevoland en is geïnitieerd door Provincie Flevoland Waterschap Zuiderzeeland en LTO Noord Flevoland De pilot Systeemgerichte drainage Spaarwater is gefaseerd opgebouwd en begint met een kennismaking met systeemgerichte drainage door een excursie naar deze twee proeflocaties Daarna volgt een fase waarin de mogelijkheden voor systeemgerichte drainage in Flevoland verder worden verkend Om tenslotte twee potentieel geschikte locaties uit te kiezen in deze provincie Hierop volgt een Go No Go beslissing door de Stuurgroep Actieplan Bodem en Water Flevoland Dan wordt op basis van inhoud draagvlak en financiën besloten of tot een praktijkproef kan worden overgegaan Nadat besloten is om door te gaan met de praktijkproef wordt het systeem voor de kavels ontworpen en aangelegd en wordt drie jaar praktijkervaring opgedaan Aan het eind wordt het project geëvalueerd Een belangrijk onderdeel van het project is het uitwisselen van kennis Er wordt een community of practice opgezet Doordat het project deel uitmaakt van het bredere Spaarwaterproject wisselen we ook kennis uit met Groningen Friesland en Noord Holland Binnen Flevoland wordt behalve met de directe deelnemers ook via het netwerk van het Actieplan Bodem en Water kennis uitgewisseld Delen

  Original URL path: http://www.zuiderzeeland.nl/basis/zoeken/@6330/project/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive •