archive-nl.com » NL » Z » ZWOLLE.NL

Total: 1131

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Verordening bedrijveninvesteringszone Dieze-Centrum 2015 | Gemeente Zwolle
  de BIZ bijdrage als zodanig te verhalen op degene aan wie dat belastingobject ter beschikking is gesteld Indien een belastingobject bij het begin van het kalenderjaar geen gebruiker kent wordt de BIZ bijdrage geheven van degene die van het belastingobject het genot krachtens eigendom bezit of beperkt recht heeft Voor de toepassing van de vorige volzin wordt als genothebbende krachtens eigendom bezit of beperkt recht aangemerkt degene die bij het begin van het kalenderjaar als zodanig in de basisregistratie kadaster is vermeld tenzij blijkt dat hij op dat tijdstip geen genothebbende krachtens eigendom bezit of beperkt recht is Artikel 6 Maatstaf van heffing 1 De BIZ bijdrage wordt geheven naar de op de voet van hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken voor het belastingobject vastgestelde waarde voor het kalenderjaar 2014 2 Indien met betrekking tot het belastingobject geen waarde is vastgesteld op de voet van hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken wordt de heffingsmaatstaf van dat belastingobject bepaald met toepassing van artikel 6 alsmede met overeenkomstige toepassing van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 17 18 en 20 tweede lid van de Wet waardering onroerende zaken Artikel 7 Vrijstellingen In afwijking van artikel 5 wordt bij de bepaling van de heffingsmaatstaf buiten aanmerking gelaten voor zover dit niet reeds is gebeurd bij de bepaling van de in dat artikel bedoelde waarde de waarde van ten behoeve van de land of bosbouw bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgrond daaronder mede begrepen de open grond alsmede de ondergrond van glasopstanden die bedrijfsmatig aangewend wordt voor de kweek of teelt van gewassen zonder daarbij de ondergrond als voedingsbodem te gebruiken glasopstanden die bedrijfsmatig worden aangewend voor de kweek of teelt van gewassen voor zover de ondergrond daarvan bestaat uit de in onderdeel a bedoelde grond onroerende zaken die in hoofdzaak zijn bestemd voor de openbare eredienst of voor het houden van openbare bezinningssamenkomsten van levensbeschouwelijke aard een en ander met uitzondering van delen van zodanige onroerende zaken die dienen als woning één of meer onroerende zaken die deel uitmaken van een op de voet van de Natuurschoonwet 1928 aangewezen landgoed dat voldoet aan de voorwaarden genoemd in artikel 8 van het Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928 met uitzondering van de daarop voorkomende gebouwde eigendommen natuurterreinen waaronder mede worden verstaan duinen heidevelden zandverstuivingen moerassen en plassen die door rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid welke zich uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het behoud van natuurschoon ten doel stellen beheerd worden openbare land en waterwegen en banen voor openbaar vervoer per rail een en ander met inbegrip van kunstwerken waterverdedigings en waterbeheersingswerken die worden beheerd door organen instellingen of diensten van publiekrechtelijke rechtspersonen met uitzondering van de delen van zodanige werken die dienen als woning werken die zijn bestemd voor de zuivering van riool en ander afvalwater en die worden beheerd door organen instellingen of diensten van publiekrechtelijke rechtspersonen met uitzondering van de delen van zodanige werken die dienen als woning werktuigen die van een onroerende zaak kunnen worden afgescheiden zonder dat beschadiging van betekenis aan die werktuigen

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/verordening-bedrijveninvesteringszone-dieze-centrum-2015 (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2015 | Gemeente Zwolle
  7 Wijze van heffing De belasting wordt geheven bij wege van aanslag Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang 1 De belasting is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of zo dit later is bij de aanvang van de belastingplicht 2 Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt is de belasting verschuldigd voor zoveel driehonderdvijfenzestigste gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar na de aanvang van de belastingplicht nog volle etmalen overblijven 3 Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel driehonderdvijfenzestigste gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar na het einde van de belastingplicht nog volle etmalen overblijven 4 Het tweede en het derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de gemeente verhuist en aldaar een ander perceel in feitelijk gebruik neemt bij een gelijkblijvende gebruikssituatie 5 Belastingaanslagen van minder dan 5 00 worden niet opgelegd Voor de toepassing van de vorige volzin wordt het totaal van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen aangemerkt als één belastingaanslag 6 Indien de belastingplicht is beëindigd na de dagtekening van de aanslag kan de belastingplichtige een aanvraag tot ontheffing indienen bij de ambtenaar belast met de heffing Artikel 9 Termijnen van betaling 1 In afwijking van artikel 9 eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen dan wel op één aanslagbiljet verenigde aanslagen worden betaald in één termijn welke vervalt twee maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet 2 In afwijking van artikel 9 eerste lid van de Invorderingswet 1990 en in afwijking van artikel 9 eerste lid en derde lid van deze verordening moeten de aanslagen dan wel op één aanslagbiljet verenigde aanslagen gemeentelijke heffingen met een totaalbedrag groter dan 4 500 00 waarvan de dagtekening in het desbetreffende belastingjaar ligt en waarvoor de belastingplichtige een machtiging heeft afgegeven om deze af te schrijven door middel van automatische incasso worden betaald in één termijn welke vervalt twee maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet 3 In afwijking van artikel 9 eerste lid van de Invorderingswet 1990 en in afwijking van artikel 9 eerste lid van deze verordening dienen de aanslagen waarvan de dagtekening in het desbetreffende belastingjaar ligt en waarvoor de belastingplichtige een machtiging heeft afgegeven om deze af te schrijven door middel van automatische incasso te worden betaald in zoveel gelijke maandelijkse termijnen als er na de dagtekening van de aanslag nog in het desbetreffende heffingsjaar volle dan wel gedeeltelijke kalendermaanden resteren met dien verstande dat het aantal maandelijkse termijnen niet minder dan zes bedraagt De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later Voor de overige aanslagen geldt onverkort de in lid 1 van dit artikel vermelde betalingstermijn 4 Op het bepaalde in lid 3 van artikel 9 van deze verordening geldt als restrictie dat het bedrag per afschrijving op het totaalbedrag van het desbetreffende

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/bestuur/verordeningen-en-beleidsregels/verordeningen/belastingen-en-heffingen/verordening-op-de-4 (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2015 | Gemeente Zwolle
  de belasting als zodanig te verhalen op degene die verblijf houdt als bedoeld in artikel 1 3 Als er geen persoon is aan te wijzen die gelegenheid biedt tot verblijf is degene belastingplichtig die verblijf houdt als bedoeld in artikel 1 Artikel 3 Vrijstellingen De belasting wordt niet geheven ter zake van het verblijf door degenen die als verpleegde of verzorgde in een inrichting tot verpleging of verzorging van zieken van gebrekkigen van hulpbehoevenden of van bejaarden verblijft door degenen die verblijf houden aan boord van een vaartuig dat is ingericht en wordt gebruikt tot verpleging van zieken van gebrekkigen van hulpbehoevenden of van bejaarden door degenen die op last of bevel van de overheid binnen de gemeente verblijft van een vreemdeling als bedoeld in artikel 29 eerste lid van de Vreemdelingenwet 2000 die rechtmatig in Nederland verblijft in de zin van artikel 8 letters c d f g h van voornoemde wet en voorzover deze persoon verblijf houdt als bedoeld in artikel 1 van de Verordening onder verantwoordelijkheid van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers Artikel 4 Maatstaf van heffing De belasting wordt geheven naar het aantal overnachtingen Het aantal overnachtingen wordt gesteld op het aantal overnachtende personen vermenigvuldigd met het aantal nachten dat zij verblijf houden Artikel 5 Forfaitaire berekeningswijze van de maatstaf van heffing 1 Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder kampeermiddel tent tentwagen kampeerauto caravan dan wel enig ander onderkomen of nder voertuig of gewezen voertuig of een gedeelte daarvan een en ander voor zover deze onderkomens of voertuigen geheel of ten dele blijvend zijn bestemd of opgericht dan wel worden of kunnen worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf vaartuig een vaartuig dat is bestemd of wordt gebezigd voor vakantie of andere recreatieve doeleinden kampeerterrein terrein of plaats geheel of gedeeltelijk ingericht en volgens die inrichting bestemd om daarop gelegenheid te geven tot het plaatsen of geplaatst houden van kampeermiddelen ten behoeve van recreatief nachtverblijf vaste standplaats een terrein of terreingedeelte dat deel uitmaakt van een kampeerterrein en dat ter beschikking wordt gesteld voor de plaatsing van eenzelfde kampeermiddel gedurende een seizoen of een jaar vaste ligplaats een ligplaats die naar plaatselijk gebruik zulks ter beoordeling van het college van burgemeester en wethouders is bestemd voor het regelmatig afmeren of ter anker leggen van een zelfde vaartuig gedurende een periode van ten minste een maand 2 Bij de forfaitaire berekening voor kampeermiddelen op vaste standplaatsen en vaartuigen op vaste ligplaatsen wordt per standplaats ligplaats het aantal overnachtende personen gesteld op 2 het aantal nachten gesteld op 67 Artikel 6 Opteren voor niet forfaitaire maatstaf van heffing In afwijking van het bepaalde in artikel 5 wordt op een door de belastingplichtige bij de aangifte gedane aanvraag de maatstaf van heffing vastgesteld op het werkelijke aantal overnachtingen indien blijkt dat dit aantal lager is dan het op grond van artikel 5 berekende aantal Artikel 7 Belastingtarief Per overnachting bedraagt het tarief 0 60 Artikel 8 Belastingtijdvak Het belastingtijdvak is gelijk aan het kalenderkwartaal Artikel 9 Wijze van

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/bestuur/verordeningen-en-beleidsregels/verordeningen/belastingen-en-heffingen/verordening-op-de-7 (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2015 | Gemeente Zwolle
  in aanmerking genomen gebruik van een eigendom door leden van een huishouden aangemerkt als gebruik door een lid van dat huishouden die door de in artikel 232 vierde lid onderdeel a van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar wordt aangewezen gebruik door degene aan wie een deel van een eigendom in gebruik is gegeven aangemerkt als gebruik door degene die dat deel ten gebruike heeft gegeven het ter beschikking stellen van een eigendom voor volgtijdig gebruik aangemerkt als gebruik door degene die het eigendom ter beschikking heeft gesteld Artikel 4 Zelfstandige gedeelten Indien gedeelten van een in artikel 3 bedoeld perceel blijkens hun indeling bestemd zijn om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt wordt de belasting geheven ter zake van elk als zodanig bestemd gedeelte met dien verstande dat indien twee of meer van die gedeelten tezamen als één geheel worden gebruikt deze als één perceel worden aangemerkt Artikel 5 Maatstaf van heffing 1 Het eigenarendeel wordt geheven naar een vast bedrag per perceel 2 Het gebruikersdeel wordt geheven naar het aantal kubieke meters water dat vanuit het perceel wordt afgevoerd 3 Het aantal kubieke meters water wordt gesteld op het aantal kubieke meters leidingwater en grondwater dat in de laatste aan het begin van het belastingjaar voorafgaande verbruiksperiode naar het perceel is toegevoerd of opgepompt Ingeval de verbruiksperiode niet gelijk is aan een periode van twaalf maanden wordt de hoeveelheid water door herleiding naar tijdsgelang bepaald Bij die herleiding wordt een gedeelte van een kalendermaand voor een volle kalendermaand gerekend 4 Ingeval gebruik wordt gemaakt van een pompinstallatie moet die pompinstallatie zijn voorzien van een watermeter waarvan de hoeveelheid opgepompt water kan worden afgelezen of bedrijfsurenteller waarvan het aantal uren dat een pompinstallatie met vaste capaciteit in bedrijf is geweest kan worden afgelezen De eerste volzin is niet van toepassing indien vaststelling van de hoeveelheid opgepompt water geschiedt op grond van enige andere wettelijke bepaling 5 De op de voet van het derde of vierde lid berekende hoeveelheid toegevoerd of opgepompt water wordt verminderd met de hoeveelheid water die niet als afvalwater is afgevoerd 6 Ingeval er sprake is van een gemeenschappelijke watermeter voor twee of meer percelen dan wordt de hoeveelheid toegevoerd water voor ieder van die percelen gesteld op een aandeel dat rechtevenredig is aan het aantal percelen dat op de gemeenschappelijke watermeter is aangesloten Artikel 6 Tarieven 1 Het eigenarendeel bedraagt per jaar per perceel 105 77 2 Het gebruikersdeel bedraagt per jaar per 100 m³ afgevoerd afvalwater a voor elke hoeveelheid van 500 m³ tot en met 1 000 m³ 46 03 b voor elke hoeveelheid van 1 001 m³ tot en met 10 000 m³ 35 41 c voor elke hoeveelheid van 10 001 m³ tot en met 50 000 m³ 26 40 d voor elke hoeveelheid van 50 001 m³ tot en met 100 000 m³ 19 96 e voor elke hoeveelheid boven 100 000 m³ 13 93 Artikel 7 Belastingjaar Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar Artikel 8 Wijze van heffing De belasting

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/bestuur/verordeningen-en-beleidsregels/verordeningen/belastingen-en-heffingen/verordening-op-de-5 (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Destructieverordening Zwolle 2006 | Gemeente Zwolle
  Vacatures Gegevens en onderzoeken Breadcrumb Navigation Home Bestuur Verordeningen en beleidsregels Verordeningen Milieu Destructieverordening Zwolle 2006 Lees voor Destructieverordening Zwolle 2006 Zoek regelingen op overheid nl Ziet u een fout in deze regeling Meld het ons op regelgeving overheid nl Gemeente ZwolleDestructieverordening Zwolle 2006 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Zwolle Officiële naam regeling Destructieverordening Zwolle 2006 Citeertitel Destructieverordening Zwolle 2006 Vastgesteld door gemeenteraad Onderwerp milieu Eigen onderwerp milieu Opmerkingen met betrekking tot de regeling Wat mag wel en niet bij vernietiging van dierlijk afval Wettelijke grondslag en of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd artikel 17 Destructiewet Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Datum inwerking treding Terugwerkende kracht tot en met Datum uitwerking treding Betreft Datum ondertekening Bron bekendmaking Kenmerk voorstel 27 07 2006 23 05 2006 nieuwe regeling 22 05 2006 de Peperbus 19 07 2006 gb 1 2006 058 Tekst van de regeling Destructieverordening Zwolle 2006 Artikel 1 Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder wet de Destructiewet aangifteplichtige degene die als houder of eigenaar van destructiemateriaal ingevolge de wet verplicht is daarvan aangifte te doen destructiemateriaal dode gezelschapsdieren en het krachtens artikel 2 tweede lid van de wet aangewezen dierlijke afval Artikel 2 Verzamelplaatsen Het college wijst één of meer verzamelplaatsen aan waar het destructiemateriaal in ontvangst wordt genomen Artikel 3 Verwijdering De aangifteplichtige is gehouden uiterlijk op de eerste werkdag die volgt op de dag waarop het destructiemateriaal is ontstaan het materiaal te vervoeren naar de dichtstbijzijnde verzamelplaats en het daar aan te geven en af te staan Artikel 4 Bewaring Tot het tijdstip van afgifte is de aangifteplichtige gehouden het destructiemateriaal zodanig te bewaren dat vermenging met ander materiaal wordt voorkomen Artikel 5 Destructiebesluit De artikelen 3 en 4 vinden geen toepassing voor zover artikel 14 lid 2 van het Destructiebesluit

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/regelingen/destructieverordening-zwolle-2006 (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Verordening bodemsanering Zwolle 2007 | Gemeente Zwolle
  3 2 Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag volgende op de dag waarin deze is bekend gemaakt Artikel 3 3 Deze verordening wordt aangehaald als Verordening Bodemsanering Zwolle 2007 TOELICHTING BIJ DE VERORDENING BODEMSANERING ZWOLLE 2007 Algemeen Op 15 mei 1994 is de eerste fase van de Wet houdende uitbreiding van de Wet bodembescherming met een regeling inzake de sanering van de bodem Stb 1994 331 kortweg de saneringsregeling ex Wbb in werking getreden De Interimwet bodemsanering is per die datum vervallen De tweede fase van eerstgenoemde wet is op 1 januari 1995 in werking getreden Op basis van deze wet hebben naast de provincies toentertijd de grote vier gemeenten Amsterdam Rotterdam Den Haag en Utrecht op dit beleidsveld een provinciale status verkregen Op het gebied van bodemsanering hebben de afgelopen jaren ingrijpende ontwikkelingen plaatsgevonden die zijn ingegeven door de landelijke beleidsvernieuwing BEVER en het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing ISV Deze ontwikkelingen houden onder meer in dat provinciale taken en bevoegdheden zijn gedecentraliseerd naar de rechtstreekse ISV gemeenten Voor Zwolle betekent dit dat vanaf 1 januari 2005 burgemeester en wethouders bevoegd gezag Wet bodembescherming zijn voor het grondgebied van Zwolle De gemeenteraad van de gemeente Zwolle heeft de bevoegdheid om nadere regels te stellen bij het uitvoeren van bodemonderzoek en sanering Deze bevoegdheid is terug te lezen in de diverse artikelen in de Wet bodembescherming zoals art 39 eerste lid onder 2 Wet bodembescherming Tevens heeft de gemeenteraad de bevoegdheid om aan burgemeester en wethouders op te dragen nadere eisen te stellen aan gegevens die in een saneringsplan evaluatieverslag of nazorgplan moeten worden opgenomen Daarnaast worden in onderhavige verordening regels gesteld met betrekking tot het doen van een melding op grond van artikel 28 Wet bodembescherming Een melding in het kader van het Besluit Uniforme Saneringen als bedoeld in artikel 39b Wet bodembescherming valt niet onder de reikwijdte van deze Verordening Het betreft kleinschalige uniforme saneringen Voor deze meldingen geldt een aparte verplichte procedure die nader is geregeld in de Regeling Uniforme Saneringen Dit betreft een landelijke regeling die de status heeft van een Algemene maatregel van bestuur AmvB Met ingang van 1 januari 2006 is de Wet bodembescherming herzien In het kader van de saneringsparagraaf uit de Wet bodembescherming zijn er met ingang van 1 januari 2006 vier besluiten die volgens de Algemene wet bestuursrecht tot stand moeten komen Het eerste besluit is de beschikking op grond van artikel 29 Wet bodembescherming waarbij wordt vastgesteld of sprake is van een geval van ernstige verontreiniging In deze beschikking wordt ook vastgesteld of er sprake is van spoed en wordt bepaald voor welk tijdstip met de sanering dient te worden begonnen artikel 37 Wet bodembescherming Deze beschikking wordt zowel bij onderzoek in opdracht van burgemeester en wethouders op grond van artikel 48 Wet bodembescherming als bij onderzoek door anderen gegeven Het tweede besluit is de instemming met het saneringsplan op grond van artikel 39 Wet bodembescherming Het derde besluit betreft de instemming met het saneringsverslag voorheen evaluatierapport op grond van artikel 39c van de Wet bodembescherming Het vierde besluit betreft de instemming met het nazorgplan op grond van artikel 39d van de wet bodembescherming Het derde en vierde besluit zijn nieuw in de wet Naar verwachting wordt de Wet bodembescherming op 1 januari 2010 dusdanig aangepast dat er een wettelijke basis wordt gelegd om naast gevalsgerichte ook gebiedsgerichte saneringen mogelijk te maken Ook na deze wijziging dient het bevoegde gezag aan te geven waar een gebiedsbeheerplan in het kader van de Wbb aan dient te voldoen Binnen de gemeente Zwolle zijn de eisen nadrukkelijk vastgelegd in het Bodembeleidsplan Zwolle 2009 Praktisch gezien komt het er op neer dat indien een gebiedsbeheerplan betrekking heeft op een bestaand verontreinigd deel gebied beheersgebied grondwaterkwaliteit het plan ook de uitwerking moet bevatten van het afwegingskader en de procedurele randvoorwaarden voor de gebiedsgerichte aanpak van de grondwaterverontreiniging in samenhang met de andere activiteiten in de ondergrond Het gebiedsbeheerplan heeft in dat geval de status van een raamsaneringsplan binnen de Wbb met dien verstande dat dit raamsaneringsplan nadrukkelijk een verbrede doelstelling kent gebaseerd op bestuurlijke afspraken over de integrale afweging van de verschillende vormen van gebruik van de ondergrond Inspraak De procedure voor het indienen van de melding tot en met de definitieve beschikking duurt maximaal 15 weken Voor de instemming met het saneringsverslag geldt geen termijn waarbinnen het bevoegd gezag tot een besluit moet komen Voor de instemming op een nazorgplan geldt zelfs een termijn van 6 maanden na ontvangst van het nazorgplan waarbinnen het bevoegd gezag tot een besluit moet komen Omwille van de eenduidigheid is besloten de procedure voor alle meldingen te stellen op maximaal 15 weken Dat laat onverlet dat voor de instemming op een saneringsplan in voorkomende gevallen bij complexe saneringen het bevoegd gezag de wettelijke bevoegdheid heeft deze termijn van 15 weken met nog eens 15 weken te verlengen De oude Verordening bodembescherming Zwolle van 6 december 2004 schreef standaard de voorbereidingsprocedure van Afdeling 3 4 Awb voor Dit houdt in dat er eerst een ontwerpbeschikking wordt opgesteld In de praktijk is gebleken dat dit een onnodige verzwaring van de procedure is terwijl van de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen zeer weinig gebruik werd gemaakt Vandaar dat in de Verordening bodemsanering Zwolle 2007 de lijn een ontwerpbeschikking tenzij redelijkerwijs kan worden aangenomen dat hieraan geen behoefte bestaat is veranderd in geen ontwerpbeschikking tenzij redelijkerwijs kan worden aangenomen dat hieraan wel behoefte bestaat Op deze manier kan ook makkelijker aan de wettelijke beslissingstermijn worden voldaan Een bijkomend voordeel is dat sneller dan voorheen de melder kan beschikken over de aangevraagde beschikking aangezien de periode van de ontwerpfase wordt overgeslagen hetgeen een tijdsbesparing oplevert van ten minste 6 weken Structuur Het beleid rond de aanvullende eisen die het bevoegd gezag kan en mag stellen op grond van de Wet bodembescherming kent de volgende getrapte structuur Verordening bodemsanering Zwolle 2007 vastgesteld door de Raad Nadere uitwerking van de Verordening in het betreffende meldingsformulier vastgesteld door het College in 2007

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/regelingen/verordening-bodemsanering-zwolle-2007 (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Algemene Plaatselijke Verordening | Gemeente Zwolle
  evangelisatiebijeenkomsten met geluidsversterking gemeente Zwolle Nota Evenementenbeleid Circusbeleid gemeente Zwolle Beleidsregel ten aanzien van verkoop van consumentenvuurwerk gemeente Zwolle Beleidsregel Hondenbeleid Kermisbeleid Gemeente Zwolle Kledinginzamelingbeleid Gemeente Zwolle Beleidsregel onversterkte muziek Besluit inzake het parkeren van grote voertuigen etc op de openbare weg binnen de bebouwde kom Nadere regels seksinrichtingen en escortbedrijven Beleidsregel Reclame Beleidsregel betogingen en samenkomsten Horeca sanctiebeleid Beleidsregel Prostitutiebeleid Collectebeleid gemeente Zwolle Beleidsregel Sluitingstijden horeca Standplaatsenbeleid Beleidsregel Stookverbod Beleidsregel straat en buurtbarbecues in de gemeente Zwolle Terrassen in Zwolle Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Datum inwerking treding Terugwerkende kracht tot en met Datum uitwerking treding Betreft Datum ondertekening Bron bekendmaking Kenmerk voorstel 02 10 2015 aanwijzingsbesluiten artikel C ingetrokken 17 02 2015 Gemeenteblad 23 02 2015 bb 2015 02 17 24 02 2015 02 10 2015 aanwijzingsbesluiten nieuw artikel C 17 02 2015 Gemeenteblad 23 02 2015 bb 2015 02 17 01 11 2014 24 02 2015 aanwijzingsbesluiten wijziging artikel B artikel C vervallen 20 10 2014 Peperbus 29 10 2014 cb 2014 10 20 21 10 2014 01 11 2014 wijziging aanwijzingsbesluit kaart 16 stadion 14 10 2014 Gemeenteblad 20 10 2014 cb 2014 10 14 27 02 2014 21 10 2014 wijziging artikel 5 1 11 16 12 2013 Gemeenteblad 19 02 2014 gb 2013 12 16 05 12 2013 27 02 2014 wijziging artikel 2 3 1 2 18 11 2013 De Peperbus 27 11 2013 gb 2013 11 18 01 11 2013 05 12 2013 nieuw aanwijzingsbesluit besluit C veiligheidsrisicogebied Holtenbroek 14 10 2013 De Peperbus 23 10 2013 bb 2013 10 14 01 08 2013 01 11 2013 wijziging aanwijzingsbesluit samenvoeging gebieden 11 en 12 18 06 2013 De Peperbus 24 07 2013 gb 2013 06 18 20 06 2013 01 08 2013 wijziging artikel 5 2 3 2 08 04 2013 De Peperbus 12 juni 2013 gb 2013 04 08 06 06 2013 20 06 2013 wijziging artikel 2 1 5 3 22 04 2013 De Peperbus 5 juni 2013 gb 2013 04 22 03 05 2012 06 06 2013 wijziging artikel 5 2 3 2 16 04 2012 De Peperbus 25 april 2012 gb 2012 04 16 01 04 2012 03 05 2012 wijziging artikel 2 1 5 2 05 03 2012 De Peperbus 21 maart 2012 gb 2012 03 05 14 10 2010 01 04 2012 wijziging 21 09 2010 De Peperbus 06 10 2010 cb 2010 09 21 Tekst van de regeling Algemene Plaatselijke Verordening Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen Klik hier om het document te downloaden Hoofdstuk 2 Openbare Orde Klik hier om het document te downloaden Hoofdstuk 3 Prostitutie Klik hier om het document te downloaden Hoofdstuk 4 Milieu en Natuurschoon Klik hier om het document te downloaden Hoofdstuk 5 Andere onderwerpen betreffende de huishouding der gemeente Klik hier om het document te downloaden Hoofdstuk 6 Straf overgangs en slotbepalingen Klik hier om het document te downloaden Bijlage Aanwijzingsbesluiten Klik hier om het document te downloaden De kaarten van de gebieden 1 Stadshagen Klik hier om

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/bestuur/verordeningen-en-beleidsregels/verordeningen/openbare-orde/algemene-plaatselijke-verordening (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Verordening binnentreden in het kader van de openbare orde en veiligheid (artikel 149a gemeentewet) | Gemeente Zwolle
  gemeentewet Zoek regelingen op overheid nl Ziet u een fout in deze regeling Meld het ons op regelgeving overheid nl Gemeente ZwolleVerordening binnentreden in het kader van de openbare orde en veiligheid artikel 149a gemeentewet Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Zwolle Officiële naam regeling Verordening binnentreden in het kader van de openbare orde en veiligheid artikel 149a gemeentewet Citeertitel Verordening binnentreden in het kader van de openbare orde en veiligheid artikel 149a gemeentewet Vastgesteld door gemeenteraad Onderwerp openbare orde en veiligheid Eigen onderwerp openbare orde Opmerkingen met betrekking tot de regeling Wanneer mag een gemeentelijk toezichthouder een huis zonder toestemming van de bewoner binnentreden Wettelijke grondslag en of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd artikel 149a Gemeentewet Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Datum inwerking treding Terugwerkende kracht tot en met Datum uitwerking treding Betreft Datum ondertekening Bron bekendmaking Kenmerk voorstel 01 04 2004 23 03 2004 nieuwe regeling 22 03 2004 de Peperbus 01 04 2004 gb 1 2004 044 Tekst van de regeling Enig artikel Enig artikel Zij die belast zijn met de zorg voor de nakoming van een voorschrift van een door de burgemeester op grond van artikel 176 van de Gemeentewet vastgesteld algemeen verbindend voorschrift zijn bevoegd tot het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner TOELICHTING Het binnentreden Ter handhaving van een noodverordening kan het noodzakelijk zijn dat toezichthouders tegen de wil van de bewoner een woning moeten betreden Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij evacuatie van een gebied om te kijken of een ieder het gebied heeft verlaten Ingevolge artikel 149a kan het recht op binnentreden geregeld worden in een door de raad vastgestelde verordening Daarom wordt u voorgesteld om in het kader van de handhaving van de openbare orde en veiligheid of tot bescherming van het

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/regelingen/verordening-binnentreden-in-het-kader-van-de-openbare-orde-en-veiligheid-artikel-149a (2015-12-01)
  Open archived version from archive •