archive-nl.com » NL » Z » ZWOLLE.NL

Total: 1131

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Verordening Paracommercie gemeente Zwolle | Gemeente Zwolle
  voorstel 01 10 2014 nieuwe regeling 16 06 2014 Gemeenteblad 25 09 2014 gb 2014 06 16 Tekst van de regeling VERORDENING PARACOMMERCIE GEMEENTE ZWOLLE Wettelijke grondslag en of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd Drank en Horecawet art 4 Hoofdstuk 1 Artikel 1 Begripsbepalingen Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder alcoholhoudende drank paracommerciële rechtspersoon dat wat daaronder wordt verstaan in de Drank en Horecawet Hoofdstuk 2 Bepalingen voor paracommerciële rechtspersonen Artikel 2 Schenktijden 1 para commerciële rechtspersonen die zich richten op activiteiten van sportieve aard verstrekken uitsluitend alcoholhoudende drank op maandag tot en met donderdag na 19 00 uur en tot 0 00 uur vrijdag na 19 00 uur en tot 01 00 uur zaterdag na 12 00 uur tot 01 00 uur zondag na 12 00 uur en tot 0 00 uur 2 para commerciële rechtspersonen van sportieve aard met in overwegende mate een recreatief karakter is het toegestaan om in afwijking van het eerste lid op maandag tot en met vrijdag vanaf 14 30 uur alcoholhoudende drank te schenken 3 para commerciële rechtspersonen die zich richten op activiteiten van sociaal culturele aard en verzorgende aard verstrekken uitsluitend alcoholhoudende drank op maandag tot en met donderdag en zondag na 12 00 uur en tot 0 00 uur vrijdag en zaterdag na 12 00 uur en tot 01 00 uur 4 Overige para commerciële rechtspersonen verstrekken uitsluitend alcoholhoudende drank op a maandag tot en met zondag na 12 00 uur en tot 04 00 uur 5 Het college kan gelet op bijzondere omstandigheden op aanvraag besluiten om een paracommerciële rechtspersoon in een andere categorie te plaatsen Artikel 3 Afwijking schenktijden 1 In afwijking van artikel 2 lid 1 2 en 3 mogen de daarbij genoemde para commerciële rechtspersonen per kalenderjaar maximaal 10 dagen alcoholhoudende drank verstrekken

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/verordening-paracommercie-gemeente-zwolle (2015-12-01)
  Open archived version from archive


 • Verordening speelautomatenhallen Zwolle | Gemeente Zwolle
  de exploitatie of vestiging van de speelautomatenhal strijd oplevert met het geldende bestemmingsplan 2 De burgemeester kan ontheffing verlenen van het leeftijdsvereiste gesteld in het eerste lid onder c Artikel 7 1 Indien een overeenkomstig artikel 5 tweede lid in de vergunning vermelde beheerder de hoedanigheid van beheerder heeft verloren dient de ondernemer onder overlegging van de in artikel 3 onder d genoemde bescheiden een nieuwe vergunning aan te vragen binnen twee weken nadat de in artikel 3 bedoelde verklaring omtrent het gedrag aan hem is verzonden 2 De vergunning vervalt indien de beslissing op een aanvraag voor een nieuwe vergunning voor het vestigen of exploiteren van een speelautomatenhal in hetzelfde pand onherroepelijk is geworden dan wel indien geen aanvraag is ingediend binnen zes maanden na het verlies van de hoedanigheid als bedoeld in het eerste lid Artikel 8 De burgemeester kan de vergunning intrekken indien blijkt dat de vergunning ten gevolge van een onjuiste of onvolledige opgave is verleend indien de omstandigheden of inzichten op grond waarvan de vergunning is afgegeven zodanig zijn gewijzigd dat een situatie is ontstaan als bedoeld in artikel 6 eerste lid onder e indien gehandeld wordt in strijd met aan de vergunning verbonden voorschriften en beperkingen indien de exploitatie van een speelautomatenhal voor een periode van langer dan zes maanden wordt onderbroken indien het KEMA keurcertificaat door de ondernemer in het 1 e jaar van exploitatie van de speelautomatenhal niet wordt verkregen indien het KEMA keurcertificaat wordt verloren door de ondernemer Artikel 9 1 Indien een ondernemer komt te overlijden dient indien voortzetting van de exploitatie wordt beoogd binnen twaalf weken een nieuwe vergunning te worden aangevraagd 2 In alle andere gevallen van wisseling van ondernemer dient binnen vier weken na overname van de speelautomatenhal een nieuwe vergunning te worden aangevraagd 3 Zolang op een tijdig ingediende aanvrage niet is beslist is voortzetting van de exploitatie toegestaan met inachtneming van de voorschriften en beperkingen verbonden aan de van rechtswege vervallen vergunning Artikel 10 Overtreding van artikel 2 van deze verordening en van de krachtens dat artikel gegeven voorschriften wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete van de tweede categorie Artikel 11 Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de bij besluit van het college dan wel de burgemeester aan te wijzen personen Artikel 12 Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening speelautomatenhallen Zwolle Artikel 13 Deze verordening treedt in werking 8 dagen na de bekendmaking van dit besluit Toelichting Artikel 1 De in artikel 1 gegeven omschrijving van weg is ruimer dan die van de wegenverkeerswetgeving en omvat met name ook de kampeerplaatsen De kampeerplaatsen worden in het bijzonder vermeld omdat in kantines op campings speelautomaten mogen worden opgesteld wanneer het inrichtingen betreft in de zin van artikel 30 c van de wet De begrippen behendigheidsautomaat en kansspelautomaat zijn in artikel 1 van het Speelautomatenbesluit opgenomen De omschrijving is gelijkluidend aan artikel 1 onder d en e van de verordening Artikel 2 Het motief dat aan het vergunningvereiste ten grondslag ligt is de openbare orde meer in het bijzonder de leef en woonsituatie te beschermen Bij de weigeringsgronden wordt hierop nader ingegaan Het is niet mogelijk om alleen behendigheidsautomaten toe te staan in een speelautomatenhal In een speelautomatenhal is het wel mogelijk productdifferentiatie in te voeren Productdifferentiatie wil zeggen dat er andere afwijkende kansspelautomaten kunnen worden geplaatst dan in horeca inrichtingen De volgende automaten zijn toegestaan meerspelers kansspel automaten met een gekoppeld jackpotsysteem Pre Nijpels automaten Nijpels automaten en behendigheidsautomaten In lid 3 wordt een maximaal aantal speelautomaten genoemd Het is de bedoeling dat de aanvrager de ideale mix opstelt Het Ministerie van Economische zaken het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn Sport de GGZ Nederland de VNG en de VAN Speelautomaten Brancheorganisatie hebben een richtlijn ontwikkeld voor een speelautomatenhal Amusementscentra 100 m2 huidige kansspelautomaat gekoppelde jackpot van maximaal 2 275 opstellen één meerspeler Amusementscentra 100 200 m2 huidige kansspelautomaat gekoppelde jackpot van maximaal 2 275 opstellen twee meerspelers Amusementscentra 200m2 huidige kansspelautomaat gekoppelde jackpot van maximaal 2 275 opstellen vier meerspelers De gedachte achter de meerspelers is dat zij door de sociale controle minder verslavend zouden zijn Artikel 3 De ondernemer kan tevens eigenaar en beheerder zijn maar het is ook mogelijk dat deze hoedanigheden niet samenvallen De bescheiden die moeten worden overgelegd zijn afhankelijk van de concrete situatie die zich voordoet De onder c bedoelde verklaring kan bij voorbeeld een huurcontract zijn waaruit de beschikkingsbevoegdheid blijkt Het aangeven van het aantal kansspel en of behendigheidsautomaten in de plattegrond als bedoeld onder a staat in verband met artikel 21 van het Speelautomatenbesluit Het staat los van het in artikel 6 derde lid onder c bepaalde op grond waarvan in de exploitatievergunning beperkingen kunnen worden gesteld aan het aantal speelautomaten h De KEMA certificering is ontwikkeld in samenspraak met diverse belanghebbende en deskundigen op het gebied van speelautomaten Halfjaarlijks worden door de KEMA audits uitgevoerd om te bezien of de betrokken speelautomatenhal aan de gestelde criteria voldoen en er worden veelal ook voorstellen gedaan om tot verbetering van alle bedrijfsprocessen te kunnen komen KEMA kan bepalen dat een speelautomatenhal niet voldoet aan de gestelde criteria en haar goedkeuring verder onthouden aan een KEMA keur exploitatie De ondernemer krijgt een herstelkans als de ondernemer niet slaagt zal het KEMA keur certificaat worden ingetrokken Door verlies van het KEMA keur certificaat zal de vergunning worden ingetrokken Artikel 4 De voorbereidingsprodedure Ingevolge artikel 4 1 3 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing De BIBOB toets zoals die in de gemeentelijke beleidslijn omtrent BIBOB is vastgelegd zal ook bij vergunningen in het kader van deze verordening worden toegepast Artikel 5 Ingevolge lid 1 kan de vergunning uitsluitend worden gesteld ten name van de ondernemer en is deze niet overdraagbaar De ondernemer is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de speelautomatenhal exploiteert De vergunning is persoonlijk en is gekoppeld aan de hoedanigheid van de ondernemer In de Algemene plaatselijke verordening Zwolle is in artikel 2 3

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/regelingen/verordening-speelautomatenhallen-zwolle (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Winkeltijdenverordening Zwolle 2015 | Gemeente Zwolle
  uit het verhuren van voorbespeelde videobanden en andere voorbespeelde beelddragers mits in die winkel geen andere goederen worden te koop aangeboden of verkocht dan videobanden en andere beelddragers alsmede tijdschriften en catalogi die betrekking hebben op het te huur aangeboden assortiment Artikel 9b Vrijstelling openstelling anders dan voor verkoop 1 De in artikel 2 eerste lid van de wet vervatte verboden voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen gelden niet ten aanzien van winkels waarin zich een restaurant of lunchroom bevindt voor zover het laten betreden van de winkel noodzakelijk is voor het bezoeken van het restaurant of de lunchroom winkels waar uitsluitend of hoofdzakelijk fietsen en bromfietsen plegen te worden verkocht voor zover het laten betreden van de winkel noodzakelijk is voor het huren van fietsen en bromfietsen 2 De in het eerste lid vervatte vrijstellingen gelden niet ten aanzien van het verkopen van goederen Artikel 9c Vrijstelling straatverkoop van bepaalde goederen De in artikel 2 tweede lid van de wet vervatte verboden voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen gelden niet ten aanzien van het te koop aanbieden en verkopen van voor directe consumptie geschikte eetwaren en alcoholvrije dranken Artikel 9d Vrijstelling begraafplaatsen 1 De in artikel 2 eerste lid van de wet vervatte verboden voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen gelden niet ten aanzien van winkels waar uitsluitend of hoofdzakelijk bloemen en planten plegen te worden verkocht en die zijn gelegen op een afstand van ten hoogste 100 meter van de publieksingang van een begraafplaats gedurende de openingstijden van die begraafplaats 2 De in artikel 2 tweede lid van de wet vervatte verboden voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen gelden niet ten aanzien van het te koop aanbieden en verkopen van bloemen en planten op een begraafplaats dan wel op een afstand van ten hoogste 100 meter van de publieksingang daarvan gedurende de openingstijden van die begraafplaats Artikel 9e Vrijstelling culturele evenementen 1 De in artikel 2 eerste lid van de wet vervatte verboden voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen gelden niet ten aanzien van gebouwen waar voorstellingen uitvoeringen of evenementen van culturele aard plaatsvinden en waar uitsluitend of hoofdzakelijk goederen die rechtstreeks verband houden met aldaar te houden voorstellingen uitvoeringen en evenementen plegen te worden verkocht vanaf een uur voor de aanvang van de voorstelling de uitvoering of het evenement tot een uur na afloop daarvan 2 De in artikel 2 tweede lid van de wet vervatte verboden voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen gelden niet ten aanzien van het ter gelegenheid van voorstellingen uitvoeringen of evenementen van culturele aard te koop aanbieden en verkopen van goederen die rechtstreeks verband houden met die voorstellingen uitvoeringen of evenementen vanaf een uur voor de aanvang van de voorstelling de uitvoering of het evenement tot een uur na afloop daarvan Artikel 9f Vrijstelling sportcomplexen 1 De in artikel 2 eerste lid van de wet vervatte verboden voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen gelden niet ten aanzien van winkels in of op het terrein van sportcomplexen waar uitsluitend of hoofdzakelijk goederen worden verkocht die rechtstreeks verband houden met de aldaar beoefende sporten gedurende de openstellingsuren van die sportcomplexen 2 De in artikel 2 tweede lid van de wet vervatte verboden voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen gelden niet ten aanzien van het in of op het terrein van sportcomplexen te koop aanbieden en verkopen van goederen die rechtstreeks verband houden met de aldaar beoefende sporten gedurende de openstellingsuren van die sportcomplexen Artikel 9g Vrijstelling bejaardenoorden 1 De in artikel 2 eerste lid van de wet vervatte verboden voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen gelden niet ten aanzien van winkels in of op het terrein van bejaardenoorden waar uitsluitend of hoofdzakelijk eet en drinkwaren prentbriefkaarten nieuwsbladen en tijdschriften alsmede bloemen en planten plegen te worden verkocht 2 De in artikel 2 tweede lid van de wet vervatte verboden voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen gelden in of op het terrein van bejaardenoorden niet ten aanzien van het te koop aanbieden en verkopen van eet en drinkwaren prentbriefkaarten nieuwsbladen en tijdschriften alsmede bloemen en planten Artikel 10 Toezicht Met het toezicht en de handhaving op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door het college aangewezen personen Artikel 11 Intrekking voorgaande regeling en overgangsrecht a De Verordening winkeltijden gemeente Zwolle 2012 vastgesteld op 29 oktober 2012 wordt ingetrokken b Een krachtens de Verordening winkeltijden gemeente Zwolle 2012 verleende ontheffing of vrijstelling geldt als ontheffing of vrijstelling verleend krachtens deze verordening Het college kan deze ambtshalve vervangen door een ontheffing of vrijstelling krachtens deze verordening Ambtshalve vervanging kan gepaard gaan met een wijziging van beperkingen en voorschriften c Aanvragen om ontheffing die zijn ingediend onder de Verordening winkeltijden gemeente Zwolle 2012 maar waarop nog niet is beschikt bij het in werking treden van deze verordening worden afgehandeld overeenkomstig deze verordening Artikel 12 Inwerkingtreding Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2015 Artikel 13 Citeertitel Deze verordening kan worden aangehaald als Winkeltijdenverordening Zwolle 2015 TOELICHTING WINKELTIJDENVERORDENING ZWOLLE 2015 Algemene toelichting Winkeltijdenwet Op 1 juni 1996 is de Winkeltijdenwet tezamen met het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet in werking getreden Deze wet stelt ruimere regels voor de openingstijden van winkels dan zijn voorganger de Winkelsluitingswet 1976 In deze verordening wordt regelmatig verwezen naar de Winkeltijdenwet Op 28 mei 2013 heeft de Eerste Kamer ingestemd met een initiatiefwet tot wijziging van de Winkeltijdenwet Deze wetswijziging is op 1 juli 2013 in werking getreden Op grond van de gewijzigde Winkeltijdenwet blijven de wettelijke verboden om winkels op zon feestdagen en op werkdagen voor 6 00 uur en na 22 00 uur open te stellen op zichzelf bestaan Gemeenten kunnen na de wetswijziging echter zelf bepalen of en in hoeverre zij vrijstelling of ontheffing verlenen van

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/bestuur/verordeningen-en-beleidsregels/verordeningen/openbare-orde/winkeltijdenverordening-zwolle-0 (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Verordening uitsluitend recht Stichting Bewegwijzering Nederland | Gemeente Zwolle
  Agenda Werk in uitvoering Werken bij Zwolle Vacatures Gegevens en onderzoeken Breadcrumb Navigation Home Bestuur Verordeningen en beleidsregels Verordeningen Verkeer vervoer en wegen Verordening uitsluitend recht Stichting Bewegwijzering Nederland Lees voor Verordening uitsluitend recht Stichting Bewegwijzering Nederland Zoek regelingen op overheid nl Ziet u een fout in deze regeling Meld het ons op regelgeving overheid nl Gemeente ZwolleVerordening uitsluitend recht Stichting Bewegwijzering Nederland Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Zwolle Officiële naam regeling Verordening uitsluitend recht Stichting Bewegwijzering Nederland Citeertitel Verordening uitsluitend recht SBN Vastgesteld door gemeenteraad Onderwerp ruimtelijke ordening verkeer en vervoer Eigen onderwerp verkeer vervoer wegen Opmerkingen met betrekking tot de regeling Deze verordening beschrijft wie er recht heeft op de opdrachten van de gemeente Zwolle met betrekking tot het beheer en onderhoud van de bewegwijzering binnen de grenzen van de gemeente Zwolle Wettelijke grondslag en of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd Artikel 149 Gemeentewet Artikel 17 Besluit aanbestedingsregels overheidsopdrachten BAO Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Datum inwerking treding Terugwerkende kracht tot en met Datum uitwerking treding Betreft Datum ondertekening Bron bekendmaking Kenmerk voorstel 08 03 2012 01 01 2012 nieuwe regeling 13 02 2012 De Peperbus 29 02 2012 gb 2012 02 13 Tekst van de regeling Verordening uitsluitend recht Stichting Bewegwijzering Nederland gelet op artikel 149 Gemeentewet en artikel 17 Besluit aanbestedingsregels overheidsopdrachten BAO Artikel 1 Uitsluitend recht De Stichting Bewegwijzering Nederland geniet een uitsluitend recht op opdrachten van de gemeente Zwolle met betrekking tot het beheer en onderhoud van de bewegwijzering binnen de grenzen van de gemeente Zwolle Het uitsluitend recht omvat de volgende werkzaamheden ten behoeve van de bewegwijzering Planvorming en coördinatie Ontwerp Verstrekken van tekeningen en overzichten aan de wegbeheerder Beheer en onderhoud Beheer gegevensbestanden Artikel 2 Inwerkingtreding en citeertitel Deze verordening treedt met terugwerkende kracht in werking

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/regelingen/verordening-uitsluitend-recht-stichting-bewegwijzering-nederland (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Parkeerverordening 2010 | Gemeente Zwolle
  betrekking tot het bepaalde in artikelen 3 2 tot en met 3 9 kunnen burgemeester en wethouders in het belang van een goede verdeling van de beschikbare ruimte per gebied waar parkeerapparatuur en of vergunninghouderparkeerplaatsen aanwezig zijn nadere voorschriften en beperkingen verbinden zoals ten aanzien van het aanvragen en verstrekken van de soort vergunning het maximale aantal te verlenen vergunningen het gebied waarvoor de vergunning geldt en het toewijzen van specifieke weggedeelten voor parkeren de tijdstippen waarop de vergunning van kracht is de te gebruiken parkeerplaatsen 4 Een vergunning wordt voor ten hoogste één jaar verleend en bevat in ieder geval de volgende gegevens de periode waarvoor de vergunning geldt het gebied waarvoor de vergunning geldt het kenteken van het motorvoertuig waarvoor de vergunning is verleend 5 Burgemeester en wethouders kunnen aan een vergunning ook andere voorschriften en beperkingen verbinden die strekken tot bescherming van het belang van een goede verdeling van de beschikbare parkeerruimte Artikel 3 2 De soorten vergunningen Burgemeester en wethouders kunnen in een gebied waar vergunninghouderparkeerplaatsen en of mede door vergunninghouders te gebruiken parkeerapparatuurplaatsen aanwezig zijn uitsluitend de volgende soorten vergunningen verlenen Parkeervergunning voor de bewoner in dat gebied Bezoekersvergunning voor de bewoner in dat gebied ten behoeve van diens bezoek Parkeervergunning voor degene die een beroep en of bedrijf uitoefent in dat gebied Parkeervergunning voor specifieke beroepsbeoefenaren bedrijven voor parkeren in de gehele gemeente Parkeervergunning voor bedrijven ten behoeve van het parkeren op vergunninghouderparkeerplaatsen en of op parkeerapparatuurplaatsen Parkeervergunningen voor autodate Abonnementen voor het parkeren op door burgemeester en wethouders aan te wijzen parkeeraccommodaties voor bewoners bedrijven en medewerkers van bedrijven gevestigd in de binnenstad Artikel 3 3 Bewonersvergunning 1 Een parkeervergunning zoals bedoeld in artikel 3 2 onder a kan worden verleend aan de eigenaar of houder van een motorvoertuig die als bewoner in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens op een adres staat ingeschreven en van wie het adres een zelfstandige woning betreft gelegen binnen het gebied waar vergunninghouderparkeerplaatsen en of mede door vergunninghouders te gebruiken parkeerapparatuurplaatsen aanwezig zijn 2 In de binnenstad kan maximaal één vergunning per zelfstandige woning worden verleend 3 In de schilwijken kunnen maximaal twee vergunningen per zelfstandige woning worden verleend Artikel 3 4 Bezoekersvergunning Een parkeervergunning zoals bedoeld in artikel 3 2 onder b kan worden verleend aan een bewoner ten behoeve van diens bezoekers Artikel 3 5 Bedrijvenvergunning 1 Een parkeervergunning zoals bedoeld in artikel 3 2 onder c kan worden verleend aan de eigenaar of houder van een motorvoertuig wanneer deze een beroep en of bedrijf uitoefent gevestigd is en aantoont dat het in het belang van diens beroeps of bedrijfsuitoefening noodzakelijk is een motorvoertuig te parkeren binnen een gebied waar parkeerapparatuur en of vergunninghouderparkeerplaatsen aanwezig zijn 2 Burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag een vergunning zoals bedoeld onder lid 1 verlenen voor een bedrijf gevestigd in de binnenstad voor parkeren op een vergunninghouderparkeerplaats in de binnenstad indien dit in het belang van diens efficiënte beroeps of bedrijfsuitoefening noodzakelijk is Burgemeester en wethouders stellen een limitatieve lijst met

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/regelingen/parkeerverordening-2010 (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Verordening selectieve toelating binnenstad | Gemeente Zwolle
  in de kern van de binnenstadgevestigde bedrijven instellingen 1 Aan een bedrijf instelling gevestigd in de kern van de binnenstad tevens houder van een motorvoertuig kan het college van burgemeester en wethouders een ontheffing binnenstad verlenen 2 De ontheffing binnenstad wordt op naam en adres van de aanvrager gesteld alsmede op het kenteken van het voertuig 3 De ontheffing binnenstad geldt slechts voor een van tevoren vastgestelde route 4 De ontheffing binnenstad geldt uitdrukkelijk niet voor het parkeren in het gebied 5 Een ontheffing binnenstad geldt slechts voor het noodzakelijk laden en lossen bij het eigen bedrijf de eigen instelling 6 Aan een bedrijf instelling dat die voldoet aan de in artikel 10 lid 2 genoemde bijzondere gevallen kan maximaal een ontheffing binnenstad voor de avond en nachtelijke uren worden verleend Artikel 10 Ontheffing binnenstad voor een optimale bevoorrading van de kern van de binnenstad 1 Aan leveranciers van bedrijven instellingen gevestigd in de kern van de binnenstad tevens houder van een motorvoertuig kan het college van burgemeester en wethouders een ontheffing binnenstad verlenen voor de in lid 2 genoemde bijzondere situaties met dien verstande dat in elk geval dient te worden aangetoond dat het onderhavig vervoer niet tijdens bevoorradingstijden of op een andere wijze dan met een motorvoertuig kan geschieden 2 Onder de in lid 1 bedoelde bijzondere situaties wordt verstaan Aan specifieke tijdstippen gebonden logistieke handelingen die verband houden met een bepaald bedrijfsproces met dien verstande dat er tussen 14 00 en 18 00 uur en op koopavonden tussen 14 00 en 21 00 uur geen gebruik van mag worden gemaakt Noodzakelijke ritten die verband houden met hygiëne volksgezondheid of veiligheid Noodzakelijke ritten die verband houden met het verhelpen van storingen Noodzakelijke ritten die verband houden met langdurige bouw en onderhoudswerkzaamheden Noodzakelijke ritten die verband houden met vervoer van licht bederfelijke verswaren zoals vlees groente brood bloemen Noodzakelijke ritten die verband houden met geld en waardetransport Noodzakelijke ritten die verband houden met vervoer door maaltijdverstrekkende bedrijven zoals tafeltje dek je en catering Noodgevallen zulks ter beoordeling van het college van burgemeester en wethouders 3 De ontheffing wordt op naam en adres van de aanvrager gesteld alsmede op het kenteken van het voertuig 4 De ontheffing geldt slechts voor een van tevoren vastgestelde route 5 De ontheffing geldt uitdrukkelijk niet voor het parkeren in het gebied 6 Per leverancier kan het college van burgemeester en wethouders overgaan tot vaststelling van een maximum aantal ontheffingen Artikel 11 Tijdelijke ontheffing binnenstad voor bouw installatie en reparatieverkeer Voor het laden en lossen buiten bevoorradingstijden ten behoeve van bouw installatie of reparatiewerkzaamheden kan het college van burgemeester en wethouders een tijdelijke ontheffing binnenstad verlenen De aanvrager dient aan te tonen dat de bouw installatie of reparatiewerkzaamheden in de kern van de binnenstad absoluut niet kunnen plaatsvinden tijdens de toegestane bevoorradingstijden de goederen gereedschappen of materialen niet op een andere wijze kunnen worden afgeleverd of afgehaald De tijdelijke ontheffing binnenstad wordt slechts voor maximaal 5 dagen aaneensluitend verleend De tijdelijke ontheffing binnenstad wordt op naam en adres van de aanvrager gesteld alsmede op het kenteken van het voertuig De ontheffing binnenstad geldt slechts voor een van tevoren vastgestelde route De ontheffing binnenstad geldt uitdrukkelijk niet voor het parkeren in het gebied In bijzondere omstandigheden is verlenging van de tijdelijke ontheffing binnenstad mogelijk indien de aanvrager aantoont dat de nabijheid van het voertuig noodzakelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden in redelijkheid niet kan worden verlangd dat de in het voertuig aanwezige gereedschappen en of materialen worden uitgeladen Artikel 12 Ontheffing binnenstad voor taxiverkeer Aan taxibedrijven die in het bezit zijn van een vergunning op grond van de Wet personenvervoer voor het verrichten van taxivervoer en als kentekenhouder van de taxi staan geregistreerd kan het college van burgemeester en wethouders een ontheffing binnenstad verlenen voor het vervoeren en laden en lossen van passagiers naar en vanuit de kern van de binnenstad De ontheffing binnenstad wordt op naam en adres van de aanvrager gesteld alsmede op het kenteken van de taxi De ontheffing binnenstad geldt slechts voor een van tevoren vastgestelde route De ontheffing binnenstad geldt uitdrukkelijk niet voor het parkeren in het gebied met uitzondering van de als zodanig aangeduide taxistandplaatsen Per taxibedrijf kan het college van burgemeester en wethouders overgaan tot vaststelling van een maximum aantal ontheffingen Artikel 13 Ontheffingen voor huisartsen en overige zorgverlenende personen en instanties Aan huisartsen en overige zorgverlenende personen en instanties die houder zijn van een motorvoertuig kan het college van burgemeester en wethouders een ontheffing verlenen voor de toegang met een motorvoertuig tot de kern van de binnenstad naar een spoedgeval voor zover dit nodig is voor de uitoefening van hun beroep buiten de bevoorradingstijden De ontheffing wordt op naam en adres van de aanvrager gesteld alsmede op het kenteken van het voertuig Per praktijk of instantie kan het college van burgemeester en wethouders overgaan tot vaststelling van een maximum aantal ontheffingen Artikel 14 Ontheffing binnenstad voor invaliden Aan personen in het bezit van een geldige invalidenparkeerkaart kan het college van burgemeester en wethouders een ontheffing binnenstad verlenen De ontheffing binnenstad wordt op naam en adres van de aanvrager gesteld De ontheffing binnenstad geldt slechts voor een van tevoren vastgestelde route De ontheffing binnenstad geldt uitdrukkelijk niet voor het parkeren in de voetgangerszone Met de ontheffing binnenstad mag buiten de voetgangerszone maximaal twee uur worden geparkeerd Artikel 15 Ontheffingen binnenstad voor gemeentelijke intergemeentelijke of provinciale diensten en nutsbedrijven Aan gemeentelijke intergemeentelijke of provinciale diensten en nutsbedrijven die houder zijn van een motorvoertuig kan het college van burgemeester en wethouders een ontheffing binnenstad verlenen voor de toegang met motorvoertuigen tot de kern van de binnenstad ten behoeve van het verrichten van werkzaamheden buiten bevoorradingstijden voor zover de uitoefening van hun taak dit vereist Per dienst of bedrijf kan het college van burgemeester en wethouders overgaan tot vaststelling van een maximum aantal ontheffingen binnenstad Aan de ontheffing binnenstad kan een van tevoren vastgestelde route worden verbonden De ontheffing binnenstad geldt uitdrukkelijk niet voor het parkeren in het gebied Een

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/regelingen/verordening-selectieve-toelating-binnenstad (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Regeling betreffende de openstelling van bruggen | Gemeente Zwolle
  bij Zwolle Vacatures Gegevens en onderzoeken Breadcrumb Navigation Home Bestuur Verordeningen en beleidsregels Verordeningen Verkeer vervoer en wegen Regeling betreffende de openstelling van bruggen Lees voor Regeling betreffende de openstelling van bruggen Zoek regelingen op overheid nl Ziet u een fout in deze regeling Meld het ons op regelgeving overheid nl Gemeente ZwolleRegeling betreffende de openstelling van bruggen Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Zwolle Officiële naam regeling Regeling betreffende de openstelling van bruggen Citeertitel Regeling betreffende de openstelling van bruggen Vastgesteld door gemeenteraad Onderwerp ruimtelijke ordening verkeer en vervoer Eigen onderwerp verkeer vervoer wegen Opmerkingen met betrekking tot de regeling Wanneer mogen de bruggen geopend worden welke regels gelden hiervoor De datum van inwerkingtreding van het raadsbesluit van 19 12 1994 is een zo nauwkeurig mogelijke schatting Wettelijke grondslag en of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd artiekel 149 Gemeentewet Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Datum inwerking treding Terugwerkende kracht tot en met Datum uitwerking treding Betreft Datum ondertekening Bron bekendmaking Kenmerk voorstel 01 01 1995 nieuwe regeling 19 12 1994 de Peperbus 27 12 1994 gb 1 1994 019 Tekst van de regeling REGELING BETREFFENDE DE OPENSTELLING VAN BRUGGEN Artikel 1 De gemeentelijke bruggen zullen desgevraagd worden geopend ter doorlating van schepen van maandag tot en met zaterdag tussen 07 00 en 07 30 uur 08 45 en 12 00 uur 13 30 en 16 30 uur 17 30 en 18 00 uur op zondagen en algemeen erkende christelijke feestdagen tussen 07 30 en 08 30 uur 18 30 en 19 30 uur Artikel 2 1 In bijzondere omstandigheden zulks ter beoordeling van burgemeester en wethouders kunnen de bruggen op andere tijden dan die genoemd in artikel 1 worden geopend 2 Wanneer reparaties of andere werkzaamheden aan of bij de bruggen dit noodzakelijk maken

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/regelingen/regeling-betreffende-de-openstelling-van-bruggen (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Wegsleepverordening 2004 | Gemeente Zwolle
  uniformiteit zorgvuldigheid en duidelijkheid centraal dienen te worden geregeld Uitgebreide werking Op grond van de oude WVW 1994 mochten op de weg staande voertuigen alleen worden weggesleept indien met dat voertuig een overtreding werd gepleegd én daarnaast de verwijdering van het voertuig noodzakelijk is in verband met het belang van veiligheid op de weg of de vrijheid van het verkeer dan wel het vrijhouden van invalidenparkeerplaatsen Op grond van de herziene regeling in de WVW 1994 is het laatstgenoemde criterium aanmerkelijk uitgebreid namelijk tot in het belang van d het vrijhouden van nader door de gemeente aangewezen wegen en weggedeelten Er zijn immers meer locaties denkbaar waar het foutief parkeren buiten de twee eerstgenoemde criteria als zeer hinderlijk wordt ervaren zoals op aangewezen autodate parkeerplaatsen vergunninghouders betaalde parkeerplaatsen of op een marktterrein Het direct kunnen optreden tegen dergelijke foutief geparkeerde voertuigen kan in bepaalde gevallen zeer wenselijk zijn Als wegen en weggedeelten waar op grond van de nieuwe landelijke wegsleepregeling kan worden weggesleept worden in deze verordening alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente Zwolle voor zover die behoren tot één van de in artikel 2 van het besluit bedoelde soort wegen en weggedeelten aangewezen In de artikelsgewijze toelichting zijn onder artikel 2 deze wegen en weggedeelten expliciet genoemd Bovendien is verbaliseren of mulderen voor een overtreding geen vereiste meer Een voertuig mag ook worden weggesleept als er met dat voertuig een gedraging wordt gepleegd waardoor verwijdering noodzakelijk is in belang met bovenstaande vier punten Feitelijke uitoefening van werkzaamheden In de wet is aangegeven dat burgemeester en wethouders bevoegd zijn tot het wegslepen en in bewaring nemen van voertuigen wanneer aan alle voorwaarden is voldaan Zij hebben de keuze deze werkzaamheden uit te besteden of zelf uit te laten voeren door de gemeente zelf bijvoorbeeld door het gemeentelijk parkeerbedrijf In de gemeente Zwolle is geen parkeerbedrijf De gemeente Zwolle is met de politie IJsselland een overeenkomst aangegaan waarin is afgesproken dat de politie in de parkeerreguleringsgebieden de handhaving van het parkeerregime uitoefent Mede gelet hierop ligt het voor de hand dat de gemeente Zwolle deze bevoegdheid opdraagt aan de politie Daartoe en voor het opmaken van proces verbaal en het bijhouden van het bewaringsgregister zal zij worden gemandateerd door het college van burgemeester en wethouders Omdat de politie niet kan garanderen dat zij ook tijdig de markten kunnen vrijhouden zullen daarnaast de marktmeesters worden gemandateerd tot het uitoefenen van de bevoegdheid tot wegslepen namens het college Het daadwerkelijke wegslepen gebeurt door Leerentveld Autoberging Zwolle BV Carl Benzstraat 11 8013 NH Zwolle telefoon 038 4603888 fax 4603777 mobiele telefoon 06 53962954 privé A F Leerentveld 038 4201111 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze bepaling is een aantal begrippen omschreven dat diverse malen in deze verordening terugkomt De omschrijving van deze begrippen spreekt voor zich Veelal wordt verwezen naar definities uit bestaande wetgeving Ad d Voertuig Het begrip voertuig conform artikel 1 onder a1 van het RVV1990 betreft fietsen bromfietsen gehandicaptenvoertuigen motorvoertuigen wagens aanhangwagens en opleggers Ad e Motorrijtuig Het begrip

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/regelingen/wegsleepverordening-2004 (2015-12-01)
  Open archived version from archive