archive-nl.com » NL » Z » ZWOLLE.NL

Total: 1131

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Algemene Subsidieverordening Zwolle | Gemeente Zwolle
  Artikel 149 Gemeentewet Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd gedelegeerde regelgeving Geen Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Datum inwerking treding Terugwerkende kracht tot en met Datum uitwerking treding Betreft Datum ondertekening Bron bekendmaking Kenmerk voorstel 17 07 2015 wijziging hoofdstuk 26 29 06 2015 Gemeenteblad 09 07 2015 gb 2015 06 29 25 06 2015 17 07 2015 nieuw hoofdstuk 27 11 05 2015 Gemeenteblad 17 06 2015 gb 2015 05 11 16 06 2015 01 05 2015 25 06 2015 intrekking hoofdstuk 16 01 06 2015 Gemeenteblad 08 06 2015 gb 2015 06 01 17 02 2015 01 01 2015 01 05 2015 intrekking hoofdstuk 7 8 en 23 15 12 2014 Gemeenteblad 9 februari 2015 gb 2014 12 15 25 09 2014 01 01 2015 wijziging hoofdstuk 25 08 09 2014 Gemeenteblad 17 09 2014 gb 2014 09 08 20 02 2014 25 09 2014 intrekking hoofdstuk 18 20 01 2014 Gemeenteblad 12 2 2014 gb 2014 01 20 01 01 2014 01 01 2014 wijziging hoofdstuk 14 18 11 2013 Peperbus 18 12 2013 gb 2013 11 18 01 01 2014 20 02 2014 intrekking hoofdstuk 19 08 11 2013 Gemeenteblad 7 2 2014 gb 2013 11 08 01 09 2013 01 01 2014 wijziging hoofdstuk 22 27 05 2013 Peperbus 26 06 2013 gb 2013 05 27 18 07 2013 01 09 2013 wijziging hoofdstuk 26 nieuw 01 07 2013 Peperbus 10 07 2013 gb 2013 07 01 21 02 2013 18 07 2013 wijziging hoofdstuk 12 04 02 2013 Peperbus 13 02 2013 gb 2013 02 04 01 01 2013 21 02 2013 wijziging hoofdstuk 2 vastgesteld 25 06 2012 wijziging hoofdstuk 3 vastgesteld 25 06 2012 hoofdstuk 10 vervallen vastgesteld 29 10 2012 hoofdstuk 17 vervallen vastgesteld 08 10 2012 hoofdstuk 24 vervallen vastgesteld 05 06 2012 29 10 2012 Peperbus 5 december 2012 gb 2013 01 01 30 10 2012 01 01 2013 Hoofdstuk 4 is vervallen 29 10 2012 geen gb 2012 10 29 03 09 2012 30 10 2012 Hoofdstuk 13 is vervallen 03 09 2012 geen gb 2012 09 03 01 06 2012 03 09 2012 Hoofdstuk 20 is vervallen 25 06 2012 geen gb 2012 06 25 03 05 2012 01 06 2012 Nieuwe regeling 16 04 2012 De Peperbus 25 04 2012 gb 2012 04 16 Tekst van de regeling Algemene Subsidieverordening Zwolle Artikel 1 Hoofdstuk 1 Algemeen deel Klik hier om het document te downloaden 2 Hoofdstuk 2 Amateurkunst Klik hier om het document te downloaden 3 Hoofdstuk 3 Culturele activiteiten Klik hier om het document te downloaden 5 Hoofdstuk 5 Voor en door jongeren Klik hier om het document te downloaden 6 Hoofdstuk 6 Jeugd en jongerenwerk onder leiding van vrijwilligers Klik hier om het document te downloaden 11 Hoofdstuk 11 Evenementen Klik hier om het document te downloaden 12 Hoofdstuk 12 Voor en door studenten Klik hier om het document te downloaden 14 Hoofdstuk 14A Aangepast sporten speciale sportverenigingen Klik hier om

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/bestuur/verordeningen-en-beleidsregels/verordeningen/algemene-subsidieverordening/algemene-0 (2015-12-01)
  Open archived version from archive


 • Marktverordening gemeente Zwolle 2015 | Gemeente Zwolle
  activiteit waarbij de vergunninghouder publiek om zich heen verzamelt en dat publiek door een aansprekende uiteenzetting probeert over te halen tot aankoop van een artikel standwerkersplaats de standplaats die per marktdag ter beschikking wordt gesteld om te standwerken uitvoeringsbesluit de door het college vastgestelde nadere regels op grond van artikel 4 van deze verordening Artikel 2 Verbod ruimte in te nemen 1 Het is verboden op het marktterrein van 5 uur voor de aanvang tot 3 uur na het einde van een markt ruimte in te nemen met een voertuig goederen of anderszins 2 Het college kan tijdens de bij of krachtens artikel 3 eerste lid van deze verordening en artikel 2 van het Uitvoeringsbesluit genoemde tijden terstond passende maatregelen nemen die het onbelemmerde gebruik van het marktterrein voor marktdoeleinden verzekeren Artikel 3 Inrichting van de markt branche indeling 1 Het college bepaalt ten aanzien van de markt Het aantal standplaatsen De opstelling en indeling van de markt Welke standplaatsen worden toegewezen als vaste plaats of standwerkersplaats 2 Het college kan voor de markt vaststellen Een lijst met artikelgroepen of branches Een maximumaantal standplaatsen per branche Artikel 4 Nadere regels Het college is bevoegd nadere regels te stellen ter uitvoering van het bepaalde in deze verordening Hoofdstuk 2 bepalingen over vergunningen Artikel 5 Vergunning voor innemen standplaats Het is verboden een standplaats op een markt in te nemen zonder vergunning van het college Artikel 6 Vereisten 1 Een vergunning moet worden aangevraagd door het indienen van een ingevuld en ondertekend door het college vastgesteld aanvraagformulier 2 Een standplaats kan uitsluitend worden toegewezen aan een handelingsbekwame natuurlijke persoon die gerechtigd is in Nederland arbeid te verrichten Artikel 7 Toewijzing standplaatsen 1 Een standplaats wordt toegewezen als vaste plaats dagplaats of standwerkersplaats 2 Aan een natuurlijk persoon zoals bedoeld in artikel 6 tweede lid wordt slechts een vergunning verleend voor het innemen van één standplaats per markt 3 Vergunninghouders van een vaste plaats worden op de anciënniteitlijst ingeschreven met vermelding van en in volgorde van de datum waarop aan hen voor het eerst een vaste plaats is toegewezen Bij deze inschrijving wordt tevens vermeld tot welke branche zij horen of welke artikelen zij verhandelen 4 Het verlenen van een vergunning voor het innemen van een dagplaats geschiedt op het moment dat een standplaats niet als vaste plaats wordt ingenomen Artikel 8 Voorschriften en beperkingen 1 Het college kan voorschriften en beperkingen verbinden aan een bij of krachtens deze verordening verleende vergunning of ontheffing ter bescherming van de belangen in verband waarmee de vergunning of ontheffing is vereist 2 Degene aan wie krachtens deze verordening een vergunning of ontheffing is verleend is verplicht de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen na te komen Artikel 9 Intrekking vaste standplaatsvergunning 1 Het college trekt een vergunning voor een vaste plaats in op schriftelijk verzoek van de vergunninghouder bij overlijden of blijvende arbeidsongeschiktheid van de vergunninghouder tenzij op grond van artikel 8 van het Uitvoeringsbesluit de vergunning wordt overgeschreven indien een vergunninghouder zich voor een periode van

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/marktverordening-gemeente-zwolle-2015 (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Verordening gemeentelijke digitale dienstverlening | Gemeente Zwolle
  digitale dienstverlening Vastgesteld door gemeenteraad Onderwerp financiën en economie Eigen onderwerp Economische zaken Opmerkingen met betrekking tot de regeling Wie heeft uitsluitend het recht op opdrachten die betrekking hebben op het ontwikkelen leveren implementeren en aanpassen van software en eventuele hardware voor het gemeentelijk digitaal loket Wettelijke grondslag en of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd Artikel 149 Gemeentewet Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Datum inwerking treding Terugwerkende kracht tot en met Datum uitwerking treding Betreft Datum ondertekening Bron bekendmaking Kenmerk voorstel 10 07 2008 01 07 2008 Nieuwe regeling 23 06 2008 De Peperbus 02 07 2008 gb1 2008 102 Tekst van de regeling Verordening gemeentelijke digitale dienstverlening Artikel 1 Begripsbepalingen Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder College College van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwolle Dimpact Coöperatie Dimpact U A gevestigd te Enschede opgericht bij notariële akte van 22 december 2006 nr FW BL NB 2006 50414 1 opgemaakt door notaris mr B F Wesseling te Enschede Gemeentelijke digitale dienstverlening Alle producten en diensten op het gebied van digitale dienstverlening in het kader van de ontwikkeling en realisatie van een gemeentelijk digitaal loket Artikel 2 Reikwijdte en uitsluitend recht 1 Deze verordening is van toepassing op de gemeentelijke digitale dienstverlening zoals bedoeld in artikel 1 2 Aan Dimpact wordt een uitsluitend recht verleend voor het laten ontwikkelen en leveren van oplossingen voor de gemeentelijke digitale dienstverlening Dit recht betreft opdrachten die betrekking hebben op de produkten en dienstverlening zoals omschreven in de samenwerkingsovereenkomst tussen Dimpact en de gemeente Zwolle van 15 mei 2007 Het betreft hierbij in het bijzonder het ontwikkelen leveren implementeren en aanpassen van software en eventuele hardware voor Front office Midoffice Transacties die geïmplementeerd zijn in de Front en Midoffice ASP diensten Ondersteunende dienstverlening ten behoeve van het digitaal

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/regelingen/verordening-gemeentelijke-digitale-dienstverlening (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Verordening Leerlingenvervoer gemeente Zwolle 2014 | Gemeente Zwolle
  benadeling van het gezin zal leiden en een andere oplossing niet mogelijk is of de leerling naar het oordeel van het college gelet op zijn structurele lichamelijke verstandelijke of zintuiglijke handicap niet in staat is ook niet onder begeleiding van openbaar vervoer gebruik te maken Indien begeleiding in het aangepaste vervoer vereist is vergoedt het college geen andere kosten dan de vervoerskosten welke verbonden zijn aan de begeleiding van de leerling in het aangepaste vervoer Artikel 19 Bekostiging op basis van de kosten van eigen vervoer Indien aanspraak bestaat op een vervoersvoorziening kan het college de ouders op aanvraag toestaan een of meer leerlingen zelf te vervoeren of te laten vervoeren Indien toestemming ingevolge het eerste lid aan de ouders is verleend bekostigt het college aan de ouders die een leerling zelf vervoeren dan wel laten vervoeren een bedrag op basis van de kosten van het openbaar vervoer indien aanspraak zou bestaan op bekostiging op basis van de kosten van het openbaar vervoer behoudens het bepaalde in het vijfde lid Een bedrag op basis van een kilometervergoeding voor de auto afgeleid van de Reisregeling binnenland indien aanspraak zou bestaan op een voorziening in de vorm van aangepast vervoer behoudens het bepaalde in het vierde lid Indien toestemming ingevolge het eerste lid aan de ouders is verleend bekostigt het college aan de ouders die meer dan een leerling tegelijk zelf vervoeren dan wel laten vervoeren een bedrag op basis van een kilometervergoeding voor de auto afgeleid van de Reisregeling binnenland behoudens het bepaalde in het vierde lid Aan de ouders die een of meer leerlingen laten vervoeren door andere ouders die van gemeentewege voor het vervoer van een of meer leerlingen bekostiging ontvangen afgeleid van de Reisregeling binnenland wordt door het college geen bekostiging verstrekt Indien aanspraak bestaat op een vervoersvoorziening en het college desgewenst toestaat dan wel van oordeel is dat de leerling gebruik kan maken van het vervoer per fiets of begeleid fietsen bekostigt het college aan de ouders een bedrag op basis van een kilometervergoeding voor de fiets afgeleid van de Reisregeling binnenland 4 Bepalingen omtrent weekeinde en vakantievervoer Artikel 20 Toekenning vervoersvoorziening voor het weekeinde en de vakantie aan in de gemeente wonende ouders Met inachtneming van artikel 3 kent het college desgewenst een vervoersvoorziening voor het weekeinde en vakantievervoer toe aan de in de gemeente wonende ouders van de leerling die met het oog op het volgen van voor hem passend voortgezet speciaal onderwijs in een internaat of pleeggezin verblijft volgens het bepaalde in deze paragraaf Artikel 21 Vervoersvoorziening voor weekeinde en vakantie Het college kent aan de ouders een vervoersvoorziening toe voor het weekeindevervoer van de leerling voor de eenmaal per weekeinde gemaakte reis van het internaat of het pleeggezin waar de leerling verblijft naar de woning van de ouders en terug voor zover de weekeinden niet vallen binnen de in het tweede lid bedoelde schoolvakanties Het college kent aan de ouders een vervoersvoorziening toe voor het vakantievervoer van de leerling voor de eenmaal per schoolvakantie van twee dagen of meer gemaakte reis van het internaat of het pleeggezin waar de leerling verblijft naar de woning van de ouders en terug voor zover de vakantie voorkomt in de schoolgids van de school die de leerling bezoekt Paragraaf 2 en 3 van deze verordening zijn van overeenkomstige toepassing met uitzondering van artikel 12 eerste lid aanhef en onder a en artikel 18 eerste lid aanhef en onder a 5 Slotbepalingen Artikel 22 Beslissing college in gevallen waarin de regeling niet voorziet In gevallen de uitvoering van het leerlingenvervoer betreffende waarin deze verordening niet voorziet beslist het college Artikel 23 Afwijken van bepalingen Het college kan in bijzondere gevallen het vervoer voor onderwijs aangaande ten gunste van de ouders afwijken van de bepalingen in deze verordening zonodig na advies te hebben gevraagd aan deskundigen Artikel 24 Inwerkingtreding Deze verordening treedt in werking op 1 augustus 2014 ALGEMENE TOELICHTING VERORDENING LEERLINGENVERVOER GEMEENTE ZWOLLE 2014 Aanleiding Het vervoer van een kind naar school is de verantwoording van de ouder Sommige ouders hebben ondersteuning nodig om deze taak te volbrengen De wetgever heeft deze noodzaak voor ondersteuning erkend Bijvoorbeeld wanneer een kind lichamelijke beperkingen heeft en daardoor niet in staat is om zelfstandig naar school te gaan De wetgever heeft de gemeenteraad verplicht een regeling vast te stellen voor het leerlingenvervoer In artikel 4 eerste lid van de Wet op het primair onderwijs WPO artikel 4 eerste lid van de Wet op het voortgezet onderwijs WVO en artikel 4 eerste lid van de Wet op de expertisecentra WEC heet het de bekostiging van de door het college noodzakelijk te achten vervoerskosten ten behoeve van het schoolbezoek Het gaat hierbij zowel om scholen voor basisonderwijs speciaal basisonderwijs voortgezet speciaal onderwijs en regulier voortgezet onderwijs die zijn aangesloten bij samenwerkingsverbanden primair of voortgezet onderwijs als om instellingen voor cluster 1 en cluster 2 Vanwege aanpassingen in het speciale onderwijs moeten gemeentelijke verordening over leerlingenvervoer worden gewijzigd De verordening werd door de gemeente Zwolle voor het laatst in 2006 integraal vastgesteld Deze verordening volgt de indeling van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs primair onderwijs en voortgezet onderwijs Algemeen Ieder kind heeft recht op passend onderwijs In sommige gevallen is de afstand naar de school groot of kan het kind wegens zijn structurele handicap niet zelfstandig naar school Ouders kunnen dan een beroep doen op de verordening leerlingenvervoer Uitgangspunt is dat de verantwoordelijkheid voor het schoolbezoek van de leerling bij de ouders blijft Vervoersvoorziening In de verordening wordt het begrip vervoersvoorziening gehanteerd Dat houdt in dat er niet altijd sprake is van een kostendekkende betaling Zo is ook een voorziening mogelijk in de vorm van aangepast vervoer dat de gemeente verzorgt of doet verzorgen Het college bepaalt in welke vorm de voorziening wordt verstrekt Het vervoer dient echter te allen tijde passend te zijn Uitgangspunt van de regeling is bekostiging van het openbaar vervoer Wanneer de leerling door zijn structurele handicap geen gebruik kan maken van het openbaar vervoer zelfs niet met begeleiding komt hij in aanmerking voor aangepast vervoer Als ouders aangeven hun kind zelf te willen vervoeren dienen ze hiervoor toestemming te vragen aan het college De bekostiging van het vervoer is vervolgens gebaseerd op de vervoersvoorziening waar de ouders voor in aanmerking komen Het college kan toestemming weigeren op grond van de kosten Artikelsgewijze toelichting 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijving afstand De afstand dient consequent te worden gemeten Er wordt voor elke afstand eenzelfde professionele routeplanner gehanteerd Het verdient aanbeveling de ouders bij de aanvraag te informeren over de wijze waarop de afstand wordt gemeten De afstand kan op de heenweg verschillen van die van de terugweg volgens een uitspraak van de ABRvS 27 december 1989 nr R03 88 7309 inkomen Onder inkomen moet worden verstaan het inkomen ex artikel 21 aanhef en onder e van de Algemene wet inzake rijksbelastingen in het peiljaar Als peiljaar voor het inkomen moet op grond van de WPO artikel 4 zevende lid worden aangemerkt het tweede kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarin het schooljaar waarvoor bekostiging van de vervoerskosten wordt gevraagd begint leerling Ouders van leerlingen die rijdende scholen bezoeken voor kinderen van kermisexploitanten of van circusmedewerkers Titel B van het Besluit trekkende bevolking WPO kunnen geen aanspraak maken op een vervoersvoorziening De kosten voor noodzakelijk vervoer van deze leerlingen ten behoeve van het schoolbezoek vormen onderdeel van de materiële instandhouding van die scholen ondersteuningsplan Het samenwerkingsverband stelt het ondersteuningsplan vast De gemeente heeft daarbij een belangrijke rol Over het conceptplan dient eerst op overeenstemming gericht overleg OOGO te hebben plaatsgevonden met het college van de gemeenten binnen het samenwerkinggebied artikel 18a negende lid van de WPO en artikel 17a negende lid van de WVO openbaar vervoer Bij de definiëring van het begrip openbaar vervoer is aangesloten bij de begripsomschrijving zoals deze is vastgelegd in artikel 1 van de Wet personenvervoer 2000 met uitzondering van de zinsnede volgens een dienstregeling zodoende kan ook de regiotaxi desgewenst als een vorm van openbaar vervoer worden beschouwd In de verordening is de begripsomschrijving uitgebreid met veerdienst ouders De omschrijving volgt de begripsbepalingen van de WPO en de WEC Ook pleegouders zijn aan te merken als verzorgers en vallen daarmee onder het begrip ouders Pleegouders kunnen als ouders worden aangemerkt Zij kunnen dus in aanmerking komen voor een vervoervoorziening en betalen ook eigen bijdrage reistijd De omschrijving van het begrip reistijd is van belang om de tijd die een leerling met het openbaar vervoer onderweg is te kunnen vergelijken met de tijd die nodig is om diezelfde leerling met aangepast vervoer naar en van school te vervoeren zie art 12 en art 18 De eventuele wachttijd voor het openbaar vervoer aan het einde van de schooldag wordt wel meegerekend Wanneer een leerling met aangepast vervoer wordt vervoerd is er tijd nodig de school te verlaten en in de taxi bus te stappen Het is in dit geval dan ook redelijk enige tijd tien minuten op te tellen bij de berekende duur van de rit stage Een stage kan deel uitmaken van het onderwijsprogramma van scholen voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs In het arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel van het voortgezet speciaal onderwijs is voor leerlingen vanaf 14 jaar minstens één stage op ten hoogste vier dagen per week zelfs verplicht artikel 17 eerste lid van de WEC Wanneer de stage is opgenomen in de schoolgids is het stageadres aan te merken als school toegankelijke school Het samenwerkingsverband beoordeelt of een leerling toelaatbaar is tot een speciale school voor basisonderwijs in het samenwerkingsverband of tot het speciaal onderwijs van cluster 3 en cluster 4 artikel 18a zesde lid van de WPO en art 17a WVO zesde lid Het samenwerkingsverband laat zich daarbij adviseren door deskundigen Voor instellingen voor cluster 1 en cluster 2 geldt een afwijkende procedure In de WEC is bepaald dat de commissie van onderzoek beoordeelt of een leerling in aanmerking komt voor het onderwijs op de instelling óf op begeleiding vanuit de instelling artikel 41 tweede lid van de WEC vervoer Het vervoer vindt plaats in aansluiting op het begin en einde van de schooldag zoals aangegeven in de schoolgids Alleen wanneer de leerplichtige leerling door een structurele handicap slechts een deel van het onderwijsprogramma kan volgen kan in een voorkomend geval tijdens de schooltijd vervoerd worden Sociale omstandigheden lichamelijke problemen van tijdelijke aard of leeftijd zijn geen grond voor het vervoer tijdens schooltijd Met afwijkende roosters zoals deze voorkomen in het voortgezet onderwijs kan in beginsel geen rekening gehouden worden De vervoerskosten zouden dan te hoog oplopen woning Woning is de plaats waar de leerling structureel en feitelijk verblijft Hierbij is het niet relevant in welke gemeente de ouders en of het kind staan ingeschreven Wanneer de leerling tijdelijk in een andere gemeente verblijft bijvoorbeeld in verband met noodzakelijke opvang dient een aanvraag voor een vervoersvoorziening bij die gemeente ingediend te worden Vakantie van de ouders geldt overigens niet als reden voor noodzakelijke opvang van de leerling elders Het adres waar kinderen een bepaalde tijd vóór aanvang en of na afloop van de schooldag worden opgevangen de buitenschoolse opvang valt in beginsel niet onder het begrip woning Artikel 2 De door het college noodzakelijk te achten vervoersvoorziening Het college kan van ouders een eigen bijdrage verlangen voor het vervoer van hun leerlingen artikel 2 tweede lid De hoogte van deze eigen bijdrage die slechts van toepassing is op ouders van leerlingen die scholen voor basisonderwijs of speciale scholen voor basisonderwijs bezoeken is afhankelijk van het inkomen van de ouders en de afstand tussen de woning en de te bezoeken school zie artikelen 14 en 15 Indien de ouders weigeren de bijdrage te betalen of nalatig hierin zijn leidt dit tot het vervallen van de aanspraak op de bekostiging dan wel indien gebruik wordt gemaakt van bijvoorbeeld een taxi busje tot stopzetting van het vervoer Artikel 3 Vervoersvoorziening naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school Als toegankelijke school is aan te merken de school van de verlangde godsdienstige of levensbeschouwelijke richting dan wel de openbare school Daar komt een tweede criterium bij namelijk de school van de soort waarop de leerling is aangewezen op grond van zijn lichamelijke of geestelijke toestand In de verordening is dit verankerd in artikel 3 Als dichtstbijzijnde school kan worden aangemerkt de school die naar afstand het dichtstbij gelegen is gemeten langs de kortste voor de leerling voldoende meest begaanbare veilige weg Wanneer een leerling een verder verwijderde school bezoekt blijft de aanspraak in principe beperkt tot de kosten naar de dichtstbij gelegen school Het college is echter niet verplicht in dat geval deze kosten te vergoeden Het college kan besluiten om in het geheel geen bekostiging te verstrekken als vervoer aanwezig is waarvan de kosten voor de gemeente gelijk blijven ongeacht het feit of de leerling van dat vervoer gebruik maakt Bijvoorbeeld in het geval de gemeente busjes laat rijden naar de dichtstbij gelegen school Het spreekt voor zich dat op een voor de leerling geschikte school wel ruimte voor de leerling moet zijn en dat de leerling moet zijn worden toegelaten Indien de dichtstbijzijnde school vol is wordt een vervoersvoorziening toegekend naar de eerstvolgende dichtstbijzijnde toegankelijke school De aanspraak op vervoer naar deze verder weg gelegen school blijft bestaan zolang er een wachtlijst is voor de dichtstbijzijnde school Nevenvestigingen Als een school die een leerling bezoekt meer dan een locatie heeft rijst de vraag of slechts de hoofdvestiging dan wel alle onderwijslocaties als school in de zin van de verordening moeten worden beschouwd Aansluitend bij de regelgeving inzake de huisvesting en materiele instandhouding geldt dat de feitelijke locatie die door de leerling wordt bezocht kan worden aangemerkt als school Symbiose Wanneer een leerling van een school voor voortgezet speciaal onderwijs gedurende ten minste 180 minuten per week onderwijs volgt op een basisschool een speciale school voor basisonderwijs of een school voor voortgezet onderwijs is er sprake van symbiose artikel 24 van de WEC en Titel IV van het Onderwijskundig besluit WEC Daarvoor moet wel een overeenkomst tussen de scholen gesloten zijn De leerling volgt in dat geval onderwijs op twee verschillende locaties Komt de leerling in aanmerking voor een vervoersvoorziening naar de school waar hij staat ingeschreven dan bestaat er in beginsel ook aanspraak op leerlingenvervoer naar de school waar een symbiose overeenkomst mee gesloten is voor zover deze reis voldoet aan de voorwaarden van de verordening Het gaat dan om vervoer in aansluiting op het begin en einde van de schooldag Verklaring van bezwaar Ouders van een leerling die een school bezoekt die op grote afstand is gelegen terwijl zich dichterbij passende scholen bevinden dienen schriftelijk te verklaren dat zij overwegende bezwaren hebben tegen het openbaar onderwijs dan wel tegen de richting van de dichterbij gelegen bijzondere scholen Het college is niet gerechtigd de bezwaren van ouders tegen een bepaalde richting inhoudelijk te verifiëren Artikel 4 Toekenning vervoersvoorziening In artikel 4 is bepaald dat het college bij de toekenning van de vervoersvoorziening tevens de termijn van de verstrekking vastlegt In de beschikking dient deze termijn aangegeven te worden Tweede lid Kanteling Kantelen staat voor een nieuwe manier van werken op het terrein van sociale voorzieningen De Vereniging Nederlandse Gemeenten VNG introduceerde de term in 2008 De beweging die de VNG daarmee in gang zette is nog volop gaande De Kanteling helpt gemeenten om mensen met een hulpvraag beter te ondersteunen en volwaardig mee te doen aan de samenleving met maximale inzet van de hulpvrager Een gekantelde manier van werken vraagt een nieuwe benadering van gemeenten én burgers Meer tijd nemen voor het eerste gesprek met de burger en afstappen van de standaardoplossing aan de hand van de voorzieningenlijst In elk gesprek staan regie over het eigen leven en zelfredzaamheid voorop Het college kan dus in een individueel geval naar boven afwijken van de vier kilometergrens in artikel 10 lid 1 tot maximaal zes kilimeter art 4 WPO In de beschikking wordt naast de wettelijke grondslag voor het wel dan wel niet verstrekken van een vervoersvoorziening eveneens opgenomen op welke wijze de aanvrager een bijdrage levert aan het te behalen resultaat Dit wordt aangegeven door beschrijving van de genoemde terreinen zoals netwerk en dergelijke Artikel 5 Aanvraagprocedure Ouders dienen voor een vervoersvoorziening een aanvraag in bij het college De gemeente stelt hiervoor een aanvraagformulier beschikbaar Overleggen gegevens ten behoeve van de aanvraag Ouders moeten relevante gegevens overleggen De gegevens dienen juist en volledig te zijn Het college bepaalt of dat daadwerkelijk het geval is Ouders worden dan in de gelegenheid gesteld om gegevens aan te vullen of te verbeteren In een voorkomend geval wordt aan de aanvrager bekend gemaakt dat de aanvraag niet in behandeling wordt genomen Datum van aanvraag voor het nieuwe schooljaar In de verordening wordt geen datum genoemd waarvóór een aanvraag die het eerstvolgende schooljaar betreft moet zijn ingediend Het vaststellen van een datum zou er toe kunnen leiden dat aanvragen die later worden ingediend als onrechtmatig worden beoordeeld Er kunnen echter gegronde redenen zijn voor het laat indienen van een aanvraag bijvoorbeeld wanneer het nog niet vaststaat of een leerling op een bepaalde school wordt toegelaten De gemeente kan bij de voorlichting de ouders uiteraard wijzen op het belang van het indienen van een aanvraag zodra bekend is welke school de leerling gaat bezoeken Artikel 6 Doorgeven van wijzigingen en terugvordering Ouders zijn verplicht wijzigingen die van directe invloed zijn op de toegekende vervoersvoorziening door te geven aan het college Ouders dienen dit zo snel mogelijk te doen Van invloed op de vervoersvoorziening zijn onder andere verhuizing verandering van school en wijziging van de schooltijden Het college kan zonder dat ouders iets hebben doorgegeven zelf wijzigingen constateren die van invloed kunnen zijn op de vervoersvoorziening Daarbij kan blijken dat ouders ten onrechte bekostiging hebben ontvangen Artikel 6 vierde lid biedt in dergelijke situaties een kapstok om de ten onrechte betaalde bekostiging terug te vorderen of in mindering te brengen bij eventueel nieuw te verstrekken bekostiging Artikel 7 Peildatum leeftijd leerling In artikel 11 is het leeftijdscriterium in het basisonderwijs als een van de wettelijk toegestane volumebeperkende middelen opgenomen

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/verordening-leerlingenvervoer-gemeente-zwolle-2014 (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Verordening openbare rechtspersoon openbaar onderwijs Zwolle en regio | Gemeente Zwolle
  winnen de colleges van burgemeester en wethouders de zienswijze in van het bestuur alsmede het orgaan of de geleding op wiens onderscheidenlijk wier voordracht het bestuurslid is benoemd Artikel 6 Functieverdeling 1 Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter een plaatsvervangende voorzitter een secretaris en een penningmeester 2 Het bestuur kan besluiten uit zijn midden tevens een plaatsvervangend secretaris en een plaatsvervangend penningmeester te kiezen beide functies kunnen in één persoon verenigd zijn Artikel 7 Vertegenwoordiging 1 Het bestuur vertegenwoordigt de openbare rechtspersoon in en buiten rechte Deze vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris van wel met de penningmeester of bij ontstentenis van een hunner met hun plaatsvervangers 2 Het bestuur kan anderen die werkzaam zijn bij de openbare rechtspersoon de bevoegdheid geven namens hen de openbare rechtspersoon in en buiten rechte te vertegenwoordigen HOOFDSTUK IV WERKWIJZE BESTUUR Artikel 8 Frequentie vergaderingen 1 Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter dit nodig acht doch tenminste viermaal per jaar volgens een jaarlijks door het bestuur vast te stellen rooster zomede in het geval waarin tenminste twee leden dit schriftelijk onder opgaaf van redenen verzoeken In het laatste geval wordt een vergadering gehouden binnen twee weken nadat het daartoe strekkende verzoek bij de voorzitter is ingediend 2 De voorzitter draagt er zorg voor dat de oproepen spoedeisende gevallen uitgezonderd tenminste vijf dagen voor de vergadering aan de leden worden toegezonden 3 Elk bestuurslid is bevoegd om in een naar zijn oordeel spoedeisende geval ter vergadering voor te stellen een onderwerp aan de agenda toe te voegen Het bestuur beslist of en zo ja in hoeverre aan een dergelijk voorstel gevolg wordt gegeven 4 Het bestuur kan zich in zijn vergaderingen door deskundigen met een adviserende stem laten bijstaan 5 Het bestuur kan aan de leden van het bestuur voor het bijwonen van een vergadering een vergoeding toekennen alsmede een vergoeding voor reis en verblijfkosten Artikel 9 Openbaarheid van vergaderingen 1 Het bestuur vergadert in het openbaar 2 De voorzitter beslist over het spreekrecht van de toehoorders 3 Wanneer de voorzitter of tenminste twee bestuursleden dit verzoeken kan het bestuur besluiten met gesloten deuren te vergaderen Wordt een dergelijk verzoek gedaan dan worden de deuren gesloten waarna vervolgens het bestuur een besluit neemt omtrent het al dan niet besloten vergaderen Voor een dergelijk besluit is tenminste tweederde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen vereist Het bestuur besluit welke andere personen dan bestuursleden in de besloten vergadering aanwezig kunnen zijn Over de punten in een besloten vergadering behandelt kan ook in die vergadering een besluit worden genomen 4 Indien er gesproken wordt over personen kan de voorzitter of tenminste twee leden verzoeken met gesloten deuren te vergaderen Het vergaderen achter gesloten deuren kan uitsluitend geschieden indien het belang van de openbaarheid niet opweegt tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer de economische of financiële belangen van de openbare rechtspersoon het belang van voorkoming van onevenredige bevoordeling of benadeling van de bij de aangelegenheden betrokken

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/regelingen/verordening-openbare-rechtspersoon-openbaar-onderwijs-zwolle-en-regio (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Verordening procedure bestuurlijk overleg lokaal onderwijsbeleid | Gemeente Zwolle
  informeren raad Artikel 7 1 Van het bestuurlijk overleg wordt door burgemeester en wethouders een verslag gemaakt 2 Het verslag bevat in ieder geval een overzicht van de gevolgde procedure een weergave van de zienswijzen zoals deze tijdens het bestuurlijk overleg door de vertegenwoordigers van de bevoegde gezagsorganen en de vertegenwoordiger van burgemeester en wethouders naar voren zijn gebracht een overzicht van de onderwerpen waarover in het bestuurlijk overleg geen of geen volledige overeenstemming is bereikt waarbij wordt aangegeven wat de inhoudelijke redenen daarvan zijn een overzicht van de door de vertegenwoordiger van de gemeente in het overleg toegezegde wijzigingen in het oorspronkelijke voorstel naar aanleiding van de naar voren gebrachte zienswijzen als bedoeld onder b Indien toepassing wordt gegeven aan het gestelde in artikel 6 eerste lid dan wordt hiervan eveneens een weergave opgenomen in het verslag 3 Burgemeester en wethouders zenden het concept van het verslag ter commentaar toe aan de vertegenwoordigers van de bevoegde gezagsorganen die hebben deelgenomen aan het bestuurlijk overleg De bevoegde gezagsorganen die niet hebben deelgenomen aan het bestuurlijk overleg ontvangen het concept van het verslag ter kennisneming Binnen twee weken na de dag waarop het concept van het eindverslag is toegezonden maken de bevoegde gezagsorganen die deel hebben genomen aan het bestuurlijk overleg schriftelijk hun opmerkingen over het concept van het verslag kenbaar Vervolgens stellen burgemeester en wethouders met in achtneming van de opmerkingen het verslag definitief vast 4 Burgemeester en wethouders brengen het verslag gelijktijdig met het voorstel tot vaststelling of wijziging van de Verordening onderwijshuisvesting of het Onderwijsachterstandenplan ter kennis van de gemeenteraad Voorzover door burgemeester en wethouders is afgeweken van de in het bestuurlijk overleg naar voren gebrachte zienswijzen zoals weergegeven in het vastgestelde verslag wordt hiervan in het voorstel aan de raad melding gemaakt Daarbij worden de redenen voor het niet of niet geheel overnemen van deze zienswijzen vermeld Heropening overleg Artikel 8 1 Indien uit het advies van de betrokken raadscommissie over het voorgenomen voorstel aan de raad tot vaststelling of wijziging van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs of het Onderwijsachterstandenplan met de daarbij behorende stukken als bedoeld in artikel 7 vierde lid blijkt dat de meerderheid van de raadscommissie of een deel van de raadscommissie dat volgens burgemeester en wethouders geacht kan worden een meerderheid in de raad te vertegenwoordigen van oordeel is dat het voorstel op één of meer onderdelen inhoudelijk bijstelling behoeft dan kan een heropening van het bestuurlijk overleg plaatsvinden Burgemeester en wethouders beslissen daarover Het bestuurlijk overleg wordt in ieder geval heropend indien het oordeel als bedoeld in de eerste volzin betrekking heeft op inhoudelijke onderdelen van het voorstel waarover in het bestuurlijk overleg overeenstemming was bereikt 2 Indien burgemeester en wethouders beslissen het bestuurlijk overleg te heropenen dan roepen zij de vertegenwoordigers van de bevoegde gezagsorganen zo spoedig mogelijk bijeen doch uiterlijk voor het moment waarop de raad een besluit neemt over het voorstel tot vaststelling of wijziging van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs of het Onderwijsachterstandenplan In het overleg worden de vertegenwoordigers in de gelegenheid gesteld hun zienswijze te geven op het in het eerste lid genoemde oordeel Burgemeester en wethouders informeren de raad over het resultaat van dit overleg in de vorm van een aanvulling op het verslag als bedoeld in artikel 7 De raad betrekt de in dit aanvullend verslag neergelegde zienswijzen bij zijn besluitvorming over de vaststelling of wijziging van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs of het Onderwijsachterstandenplan Beslissing burgemeester en wethouders in gevallen waarin de verordening niet voorziet Artikel 9 In gevallen waarin deze verordening niet voorziet beslissen burgemeester en wethouders gehoord de vertegenwoordigers van de bevoegde gezagsorganen in het bestuurlijk overleg Citeertitel inwerkingtreding evaluatie Artikel 10 1 De verordening kan worden aangehaald als Verordening procedure bestuurlijk overleg lokaal onderwijsbeleid gemeente Zwolle 2 Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de bekendmaking 3 Het overleg tussen gemeente en schoolbesturen zal na een periode van twee jaar worden geëvalueerd TOELICHTING VERORDENING PROCEDURE BESTUURLIJK OVERLEG LOKAAL ONDERWIJS BELEID Algemeen Ingevolge de WBO ISOVSO en WVO dient de gemeenteraad ter uitvoering van de aan de raad bij wet opgedragen zorgplicht voor een adequate huisvesting van de scholen op het grondgebied van de gemeente een verordening vast te stellen Deze Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs dient onder andere criteria te bevatten voor de beoordeling van bij de gemeente door schoolbesturen ingediende aanvragen om voorzieningen in de huisvesting De genoemde onderwijswetten schrijven voor dat de gemeenteraad de verordening voor de onderwijshuisvesting dan wel een wijziging daarvan niet vaststelt dan nadat daarover op overeenstemming gericht overleg is gevoerd met de schoolbesturen van de niet door de gemeente in stand gehouden scholen Deze schoolbesturen wijzen voor een dergelijk overleg vertegenwoordigers aan De gemeenteraad dient een procedure voor dit op overeenstemming gericht overleg vast te stellen De wettelijke opdracht betekent dus dat de gemeente de procedure bij gemeentelijke regeling verordening dient te regelen Voor het onderwijsachterstandenplan dient de gemeente eveneens een op overeenstemming gericht overleg te voeren Formeel hoeft hiervoor geen procedure bij verordening te worden vastgelegd maar nu wordt bewerkstelligd dat het begrip op overeenstemming gericht overleg eenduidig wordt gehanteerd Artikel 1 Begripsbepalingen Hoewel de wettekst het voorgeschreven overleg over de verordening ziet als een aangelegenheid tussen de raad enerzijds en de schoolbesturen van de niet door de gemeente in stand gehouden scholen anderzijds is er in de verordening voor gekozen de categorie van schoolbesturen te verbreden tot ook het bevoegd gezag van gemeentelijke scholen De overweging hiervoor is dat het wenselijk is in het bestuurlijk overleg een zo helder mogelijk onderscheid aan te brengen in de verantwoordelijkheden van de gemeente als respectievelijk lokale overheid en als bestuur van het openbaar onderwijs De bevoegde gezagsorganen die worden uitgenodigd voor het bestuurlijk overleg zijn de schoolbesturen die onderwijsgebouwen beheren die zijn gesitueerd op het grondgebied van de gemeente en vallen onder de reikwijdte van de verordening onderwijshuisvesting scholen voor primair en voortgezet onderwijs Deze begripsbepaling omvat ook alle schoolbesturen waarmee de gemeente op overeenstemmingsgericht overleg inzake het Onderwijsachterstandenbeleid dient te voeren Het

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/regelingen/verordening-procedure-bestuurlijk-overleg-lokaal-onderwijsbeleid (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Verordening regelende de subsidiëring van het geven van godsdienstonderwijs en van levensbeschouwelijk vormingsonderwijs op de openbare en neutrale bijzondere scholen voor basisonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. | Gemeente Zwolle
  artikel 2 Artikel 2 Deze verordening verstaat onder godsdienstonderwijs godsdienstonderwijs dat overeenkomstig c q in navolging van het bepaalde in artikel 50 van de Wet op het Primair Onderwijs en artikel 53 van de Wet op de Expertisecentra wordt gegeven aan leerlingen van openbare en neutraal bijzondere scholen voor basisonderwijs en speciaal en voortgezet speciaal onderwijs levensbeschouwelijk vormingsonderwijs onderwijs ter zake van geestelijke en zedelijke vorming dat niet godsdienstig is gefundeerd en dat overeenkomstig c q in navolging van het bepaalde in artikel 50 van de Wet op het Primair Onderwijs en artikel 53 van de Wet op de Expertisecentra wordt gegeven aan leerlingen van openbare en neutraal bijzondere scholen voor primair en speciaal en voortgezet speciaal onderwijs instelling een kerkelijke gemeente of plaatselijke kerk een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid die zich blijkens de statuten het geven van godsdienstonderwijs ten doel stelt een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid die zich blijkens de statuten het geven van levensbeschouwelijk vormingsonderwijs ten doel stelt Artikel 3 De verantwoordelijkheid voor de inhoud van het godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs berust bij de instelling die dit onderwijs verzorgt Artikel 4 Het godsdienstonderwijs en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs is voorbehouden aan leerlingen van scholen voor primair onderwijs in de leeftijd van 10 tot en met 12 jaar Het betreffende onderwijs wordt gegeven binnen de in het activiteitenplan van de betrokken scholen vermelde schooltijden aan die leerlingen van wie ouders voogden of verzorgers dit onderwijs voor hen wensen Artikel 5 Subsidiegrondslag De in artikel 1 bedoelde subsidie wordt per wekelijks lesuur van 60 minuten per schooljaar bepaald op twaalf maal het uurloon behorende bij schaal 8 salarisnummer 6 van bijlage 1A van het Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel Om voor subsidiëring in aanmerking te komen moet bij een school voor regulier basisonderwijs een groep bestaan uit tenminste 10 leerlingen en bij een school voor voortgezet speciaal basis onderwijs uit tenminste 8 leerlingen Meerdere groepen komen voor subsidiëring in aanmerking bij een gemiddelde grootte van tenminste 12 leerlingen bij het regulier basisonderwijs en tenminste 10 leerlingen bij het voortgezet speciaal basis onderwijs Subsidie kan ook worden toegekend voor groepen die met inachtneming van het bepaalde in het tweede lid van dit artikel kunnen worden samengesteld uit leerlingen van 2 of meer scholen Voor de beoordeling van de grootte van de groep of groepen van leerlingen geldt de toestand op 1 oktober van het betreffende schooljaar De duur van elke les dient tenminste 45 minuten te bedragen Burgemeester en wethouders kunnen op verzoek in bijzondere omstandigheden ontheffing verlenen van het bepaalde in het tweede derde en vierde lid van dit artikel Aanvraag en toekenning subsidie c q bevoorschotting Artikel 6 1 Een instelling die een subsidie als bedoeld in artikel 1 wenst te ontvangen dient daartoe vóór 1 juni van het schooljaar voorafgaande aan dat waarvoor subsidie wordt verlangd bij burgemeester en wethouders een verzoek in onder vermelding van voor elke school afzonderlijk de naam en de bevoegdheden van degene n die belast zal zullen worden met het geven van godsdienst of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs de dagen

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/regelingen/verordening-regelende-de-subsidi-ring-van-het-geven-van-godsdienstonderwijs-en-van (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Bouwverordening 2015 | Gemeente Zwolle
  College burgemeester en wethouders Adviesraden Verordeningen en beleidsregels Leges Verordeningen Administratie Algemene subsidieverordening Belastingen en heffingen Bestuurlijke organisatie Economische zaken Maatschappelijke zorg en welzijn Milieu Onderwijs Openbare gezondheid zedelijkheid en veiligheid Openbare orde Ruimtelijke ordening Verkeer vervoer en wegen Volkshuisvesting Beleidsregels Beleid programma s en projecten Organisatie Verkiezingen Actueel Nieuws Bekendmakingen Publicaties Agenda Werk in uitvoering Werken bij Zwolle Vacatures Gegevens en onderzoeken Breadcrumb Navigation Home Bestuur Verordeningen en beleidsregels Verordeningen Ruimtelijke ordening Bouwverordening 2015 Lees voor Bouwverordening 2015 Zoek regelingen op overheid nl Ziet u een fout in deze regeling Meld het ons op regelgeving overheid nl Gemeente ZwolleBouwverordening 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Zwolle Officiële naam regeling Bouwverordening 2015 Citeertitel Bouwverordening 2015 Vastgesteld door gemeenteraad Onderwerp ruimtelijke ordening verkeer en vervoer Eigen onderwerp ruimtelijke ordening Opmerkingen met betrekking tot de regeling Wat zijn de voorschriften rechten en plichten met betrekking tot bouwvergunningen Wettelijke grondslag en of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd Artikel 149 Gemeentewet Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd gedelegeerde regelgeving Algemene bijgebouwen regeling 09 03 2000 Beleidsregel anti kraak 15 12 2005 Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Datum inwerking treding Terugwerkende kracht tot en met Datum uitwerking treding Betreft Datum ondertekening Bron bekendmaking Kenmerk voorstel 12 02 2015 15 01 2015 wijziging hoofdstuk 9 en Bijlagen A 12 01 2015 Gemeenteblad 04 02 2015 cb 2015 01 12 Tekst van de regeling BOUWVERORDENING 2015 Bouwverordening 2015 Klik hier om het document te downloaden Bijlagen A Klik hier om het document te downloaden Bijlagen B Klik hier om het document te downloaden Tags Verordeningen ruimtelijke ordening Delen Bestuur Gemeenteraad College burgemeester en wethouders Adviesraden Verordeningen en beleidsregels Leges Verordeningen Administratie Algemene subsidieverordening Belastingen en heffingen Bestuurlijke organisatie Economische zaken Maatschappelijke zorg en welzijn Milieu Onderwijs Openbare gezondheid zedelijkheid en

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/bestuur/verordeningen-en-beleidsregels/verordeningen/ruimtelijke-ordening/bouwverordening-2015-0 (2015-12-01)
  Open archived version from archive